Procedura de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

In M. Of. nr. 533 din 30 iulie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei nr. 1935-1856/C/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Din cuprins:
    ART. I
    Procedura privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, prevazuta in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.706/1.889/C/2008)

                                 PROCEDURA
privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

    1. (1) Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se declara de catre notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost calculat si incasat, conform legii.
    (2) Declararea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se face prin completarea formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Declaratia 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” este depusa la organul fiscal competent de catre notarii publici impreuna cu Borderoul privind distribuirea catre unitatile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentand impozit pe venitul din transferurile proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, al carui model este prevazut in anexa nr. 1.
    2. (1) Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se vireaza pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut, in contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in a caror raza teritoriala sunt luate in evidenta fiscala birourile notarilor publici. In cazul birourilor notarilor publici care sunt luate in evidenta fiscala in judetul Ilfov, plata se efectueaza in contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, care se deschide la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Judetului Ilfov.
    (2) Contul 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” se deschide la unitatile Trezoreriei Statului, pe codul de identificare fiscala al biroului notarului public.
    (3) Codurile IBAN aferente contului 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Finantelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/ANAF/Asistenta contribuabili/Coduri IBAN.
    3. (1) Unitatile Trezoreriei Statului transmit organelor fiscale, zilnic, in sistem informatic, incasarile din contul 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”.
    (2) Stingerea obligatiilor fiscale declarate de notarii publici prin formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se va realiza luandu-se in considerare sumele achitate de catre acestia in contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”.
    (3) Dupa prelucrarea in sistem centralizat a datelor si informatiilor din Borderoul privind distribuirea catre unitatile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentand impozit pe venitul din transferurile proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal depus de notarii publici si dupa verificarea incasarii efective a sumelor declarate cu titlu de impozit pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, organele fiscale vor intocmi Situatia centralizata a sumelor care urmeaza a fi virate unitatilor administrativ-teritoriale in contul 21.03.02.18 “Veniturile bugetului local – Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, si o vor transmite, cel tarziu in a 5-a zi lucratoare a lunii urmatoare incasarii, unitatii Trezoreriei Statului la care sunt arondate.
    (4) Situatia centralizata prevazuta la alin. (3), intocmita si transmisa unitatii Trezoreriei Statului, va cuprinde numai sumele declarate de notarii publici si achitate integral pana la aceasta data.
    (5) Sumele declarate si neachitate integral pana la data intocmirii situatiei centralizate prevazute la alin. (3) vor putea fi comunicate unitatii Trezoreriei Statului, in vederea distribuirii catre fiecare unitate administrativ-teritoriala destinatara, dupa achitarea lor integrala, urmand a fi cuprinse in situatia centralizata imediat urmatoare.
    4. (1) Cel tarziu in prima zi lucratoare de la primirea de la organele fiscale a situatiei centralizate prevazute la pct. 3 alin. (3), unitatile Trezoreriei Statului vor proceda la intocmirea ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care vireaza suma cuvenita fiecarei unitati administrativ-teritoriale in contul de venituri ale bugetului local 21.03.02.18 “Veniturile bugetului local – Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” deschis la unitatile Trezoreriei Statului, pe codul de identificare fiscala al unitatilor administrativ-teritoriale.
    (2) Pentru proprietatile imobiliare din patrimoniul personal situate pe teritoriul municipiului Bucuresti, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului efectueaza viramentul cotei cuvenite bugetului local, in contul de venituri ale bugetului local al municipiului Bucuresti 21.03.02.18 “Veniturile bugetului local – Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
    (3) Plata impozitului pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal catre unitatile administrativ-teritoriale se va efectua de catre unitatile Trezoreriei Statului din contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
    5. (1) Plata impozitului pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal realizat prin alta procedura decat cea notariala sau in cazul rectificarii impozitului ca urmare a unor erori ori omisiuni in calcularea si incasarea sa de catre notarii publici se efectueaza, pe baza deciziilor de impunere emise de organele fiscale, in contul 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale care intocmesc decizia de impunere, pe codul de identificare fiscala al platitorului.
    (2) Situatia cu unitatile administrativ-teritoriale beneficiare si sumele ce urmeaza a se distribui fiecareia se intocmeste de catre compartimentul cu atributii in stabilirea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal competent si se transmite compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori, la data comunicarii deciziilor de impunere catre contribuabili.
    (3) Dupa luarea in evidenta a debitului instituit prin decizie de impunere si stingerea integrala a acestuia, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori va prelua si datele referitoare la acest tip de operatiuni in situatia centralizata prevazuta la pct. 3 alin. (3).
    (4) Cel mai tarziu in prima zi lucratoare de la primirea de la organul fiscal a situatiei centralizate prevazute la pct. 3 alin. (3), unitatile Trezoreriei Statului vor proceda la virarea sumelor cuvenite unitatilor administrativ-teritoriale.
    6. Codurile de identificare fiscala ale unitatilor administrativ-teritoriale se publica pe website-ul Ministerului Finantelor Publice la adresa de internet www.mfinante.gov.ro.
    7. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close