Modificarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

In M. Of. nr. 552 din 5 august 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2258/2010 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi.
Din cuprins:
    ART. I
    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, cu completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 3
    (1) Declararea contribuabililor inactivi se face cu data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi.
    (2) Lista contribuabililor declarati inactivi se afiseaza la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la sectiunea Informatii publice – Informatii privind agentii economici.
    (3) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
    2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 4
    Incepand cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, se anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cuprinse in lista.”
    3. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.
    4. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.
    5. La anexa nr. 3, sintagma “103 <<Declaratie privind accizele>>” se elimina.
    ART. II
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. IV
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 819/2008)

                                 PROCEDURA
                privind declararea contribuabililor inactivi

    A. Prevederi generale

    1. In evidenta contribuabililor declarati inactivi, potrivit prevederilor art. 78 alin. (5) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, parte componenta a Registrului contribuabililor, sunt inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
    – nu au depus nicio declaratie pe parcursul unui semestru calendaristic;
    – nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).
    2. Prin exceptie de la prevederile pct. 1, nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare.
    3. In sensul prezentei proceduri, prin declaratii se inteleg formularele:
    – 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;
    – 102 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”;
    – 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata”;
    – 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”;
    – 390 VIES “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri”;
    – 394 “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national”.
    4. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi.
    5. Lista contribuabililor declarati inactivi se afiseaza la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la sectiunea Informatii publice – Informatii privind agentii economici. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    6. Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
    – li s-a aprobat, la cerere, trecerea in regimul derogatoriu de declarare;
    – si-au indeplinit toate obligatiile declarative.
    7. Reactivarea contribuabililor declarati inactivi se face cu data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati.
    8. Lista contribuabililor reactivati se afiseaza la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la sectiunea Informatii publice – Informatii privind agentii economici. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    9. Nu se inscriu in lista contribuabililor declarati inactivi acei contribuabili care, urmare notificarilor transmise de organul fiscal, depun declaratii fiscale conform pct. 3, pana la data aprobarii listei contribuabililor declarati inactivi prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    10. Prezenta procedura nu se aplica persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, precum si contribuabililor care au fost declarati inactivi, potrivit conditiilor privind declararea contribuabililor inactivi de catre organele de inspectie fiscala/organele de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si din unitatile sale subordonate.
    11. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentele cu atributii in domeniul gestionarii Registrului contribuabililor si declaratiilor fiscale din cadrul organelor fiscale competente, denumite in continuare compartimente de specialitate.
    12. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul.
    13. Transmiterea listelor prevazute de prezenta procedura intre nivelele ierarhice implicate se face numai in format electronic.

    B. Procedura privind inscrierea contribuabililor in evidenta contribuabililor inactivi

    1. Lunar, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, emite si transmite notificari acestei categorii de contribuabili, conform procedurilor de administrare in vigoare.
    2. Semestrial, in termen de 15 zile de la data transmiterii notificarilor pentru termenele de declarare 25 ianuarie, respectiv 25 iulie, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, eliminand din lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative acei contribuabili care au depus declaratiile ca urmare a notificarilor primite.
    3. Pentru intocmirea listei prevazute la pct. 2 se au in vedere urmatoarele:
    a) se selecteaza numai acei contribuabili care, in decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaratie fiscala, dintre cele prevazute la lit. A pct. 3, daca nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent, regimul derogatoriu;
    b) nu se selecteaza contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare, conform legii;
    c) nu se selecteaza sediile secundare ale contribuabililor, care au numai obligatii de declarare a impozitului pe venitul din salarii.
    4. Lista prevazuta la pct. 2 contine, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscala;
    c) domiciliul fiscal;
    d) codul de identificare fiscala pentru fiecare sediu secundar inregistrat fiscal al respectivului contribuabil.
    5. In maximum 5 zile de la expirarea termenului prevazut la pct. 2, listele cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi se transmit Directiei generale de tehnologia informatiei.
    6. In termen de 5 zile de la primirea listelor cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generala de tehnologia informatiei intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, consolidata la nivelul intregii tari, si o transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, in vederea elaborarii proiectului de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea acestei liste.
    7. Proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
    8. La data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet, Directia generala de tehnologia informatiei transmite organelor fiscale competente lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, inscrisi in evidentele lor fiscale.
    9. In termen de maximum 5 zile de la data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet organul fiscal competent transmite fiecarui contribuabil din lista, aflat in competenta sa de administrare, cate o notificare privind includerea in lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru evitarea acestui fapt.
    10. In termen de 3 zile de la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet, potrivit pct. 7, organele fiscale competente transmit Directiei generale de tehnologia informatiei lista finala a contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi.
    11. Pentru intocmirea listei finale prevazute la pct. 10, organul fiscal competent verifica in evidentele fiscale proprii, pentru fiecare contribuabil inscris in lista, daca sunt indeplinite, in continuare, conditiile pentru a fi declarat inactiv.
    12. Listele finale cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi vor fi insotite de o adresa de inaintare, semnata de directorul executiv, care va cuprinde, pentru fiecare organ fiscal competent din cadrul directiei generale, numarul de contribuabili cuprinsi in lista, precum si numele, prenumele, functia si semnatura tuturor persoanelor responsabile pentru intocmirea listelor.
    13. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, lista finala prevazuta la pct. 12 se semneaza de directorul general.
    14. Dupa primirea listei finale a contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor asigura parcurgerea etapelor de aprobare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, de publicare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si afisare la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a ordinului aprobat.
    15. Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor informeaza Directia de comunicare, relatii publice si mass-media, pentru a aduce la cunostinta publica data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, prin afisare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si prin comunicate de presa.

    C. Procedura privind scoaterea contribuabililor din evidenta contribuabililor declarati inactivi

    1. In prima zi a fiecarei luni, organul fiscal competent intocmeste, pentru luna precedenta, lista contribuabililor declarati inactivi care indeplinesc conditiile pentru reactivare, prevazute la lit. A pct. 6.
    2. Pentru intocmirea listei contribuabililor declarati inactivi care indeplinesc conditiile pentru reactivare, pentru fiecare contribuabil inscris in lista contribuabililor declarati inactivi se verifica daca sunt indeplinite conditiile de reactivare.
    3. Rezultatele analizei efectuate se inscriu intr-un referat care cuprinde, pentru fiecare contribuabil, in afara datelor de identificare ale acestuia, motivatia propunerii de reactivare. Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal competent.
    4. Dupa aprobarea referatului cu propunerea de reactivare, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati, care contine urmatoarele informatii:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscala;
    c) domiciliul fiscal;
    d) codul de identificare fiscala pentru fiecare sediu secundar inregistrat fiscal al respectivului contribuabil.
    5. Lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati se transmite Directiei generale de tehnologia informatiei pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni si va fi insotita de o adresa de inaintare, semnata de directorul executiv/directorul general, care va cuprinde numarul de contribuabili cuprinsi in lista.
    6. Directia generala de tehnologia informatiei transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati, in vederea parcurgerii etapelor de aprobare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati si de publicare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si afisare la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a ordinului aprobat.
    7. Ordinul intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    8. La data reactivarii unui contribuabil se reactiveaza toate sediile secundare care apartin respectivului contribuabil.

    D. Publicarea evidentei contribuabililor declarati inactivi pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

    1. Se constituie, ca sectiune in cadrul Registrului contribuabililor, evidenta contribuabililor inactivi, cu urmatoarea structura:
    – denumirea contribuabilului;
    – codul de identificare fiscala;
    – domiciliul fiscal;
    – situatia curenta a contribuabilului, care cuprinde, dupa caz:
        – data declararii ca inactiv (zz/ll/aa) si data anularii codului de TVA (zz/ll/aa), precum si ordinul prin care a fost declarat inactiv;
        – data reactivarii ca urmare a indeplinirii conditiilor de reactivare (zz/ll/aa) si data reinregistrarii in scopuri de TVA, precum si ordinul prin care a fost reactivat;
        – data incetarii activitatii/radierii;
        – mentiunea ca nu figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi;
    – situatia anterioara a contribuabilului (istoricul), care cuprinde, dupa caz:
        – perioadele anterioare de inactivitate (de la zz/ll/aa pana la zz/ll/aa). Pentru fiecare perioada de inactivitate se vor mentiona data anularii codului de TVA, data reinregistrarii in scopuri de TVA si ordinul prin care a fost declarat inactiv sau a fost reactivat, dupa caz;
    – mentiunea ca nu figureaza in perioadele anterioare in lista contribuabililor declarati inactivi.
    2. In cazul contribuabililor care au sedii secundare, in evidenta se inscriu si sediile secundare inregistrate fiscal.
    3. Evidenta contribuabililor declarati inactivi se actualizeaza in termen de doua zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a fiecarui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru:
    a) aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi;
    b) aprobarea listei contribuabililor reactivati;
    c) eliminarea din lista contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale.
    4. Evidenta contribuabililor declarati inactivi se actualizeaza cu contribuabilii radiati, inscriind pentru fiecare contribuabil data radierii/incetarii activitatii. Contribuabilii radiati se mentin in evidenta contribuabililor declarati inactivi 5 ani de la data radierii.
    5. Evidenta contribuabililor declarati inactivi astfel intocmita se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 819/2008)

    A. Procedura de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale

    1. Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale se scot din evidenta contribuabililor inactivi, din oficiu, de catre organul fiscal competent sau la solicitarea scrisa a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, dupa caz.
    2. In cazul in care un contribuabil constata ca, din eroare materiala, a fost inscris in lista contribuabililor declarati inactivi, poate solicita eliminarea din lista, prin depunerea la organul fiscal competent, direct sau prin imputernicit, a unei cereri.
    3. Dupa primirea cererii, organul fiscal competent verifica in evidentele fiscale proprii daca respectivul contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale a organului fiscal.
    4. Daca intre datele si documentele furnizate de contribuabil prin cerere si datele din evidenta fiscala exista neconcordante privitoare la conditiile pe baza carora contribuabilul a fost declarat inactiv, organul fiscal competent solicita prezenta contribuabilului la sediul sau, in vederea clarificarii situatiei fiscale, prin transmiterea notificarii prevazute in anexa nr. 3 la ordin.
    4.1. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
    4.2. In cazul in care contribuabilul notificat nu se prezinta pentru clarificarea situatiei fiscale in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, solicitarea de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se respinge.
    4.3. In acest caz, compartimentul de specialitate intocmeste o nota care cuprinde in mod obligatoriu motivatia respingerii si la care se anexeaza notificarea transmisa contribuabilului. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal competent.
    4.4. Motivatia respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se comunica, in scris, contribuabilului.
    4.5. In cazul in care contribuabilul revine cu o noua cerere, se reia procedura prevazuta la pct. 1 – 4.
    5. Daca organul fiscal competent constata, din oficiu sau ca urmare a solicitarii contribuabilului, ca un contribuabil a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale, compartimentul de specialitate intocmeste un referat, care contine in mod obligatoriu:
    – datele de identificare ale contribuabilului (denumire, domiciliu fiscal, cod de identificare fiscala);
    – numarul si data ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
    – daca propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor inactivi este facuta din oficiu de catre organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numarul si data cererii);
    – descrierea situatiei care a condus la inscrierea contribuabilului in evidenta contribuabililor declarati inactivi din eroare materiala;
    – propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi din eroare materiala.
    6. Referatul se semneaza de catre persoana care l-a intocmit, se vizeaza de catre conducatorul compartimentului de specialitate si de catre conducatorul organului fiscal.
    7. Referatul vizat de catre conducatorul organului fiscal si, dupa caz, cererea contribuabilului se inainteaza spre aprobare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice coordonatoare.
    8. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aproba de catre directorul general.
    9. Pe baza referatelor aprobate se intocmesc listele cuprinzand datele de identificare ale contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale.
    10. Listele si propunerea de eliminare din lista contribuabililor inactivi, semnate de directorul executiv/directorul general, se transmit in format electronic, scanate, de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de Directia generala de administrare a marilor contribuabili catre Directia generala de tehnologia informatiei si vor fi insotite de o adresa de inaintare, semnata de directorul executiv/directorul general, care va cuprinde numarul de contribuabili cuprinsi in lista.
    11. Procedura prevazuta la pct. 5 – 10 se desfasoara in maximum 3 zile lucratoare.
    12. Zilnic, Directia generala de tehnologia informatiei transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor lista cuprinzand datele de identificare ale contribuabililor eliminati din lista contribuabililor inactivi, in vederea parcurgerii etapelor de aprobare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru eliminarea din lista a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale si de publicare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si afisare la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a ordinului aprobat.
    13. Ordinul intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    14. Regimul stabilit pentru contribuabil la indreptarea erorii materiale referitoare la inscrierea in lista contribuabililor inactivi, prevazut la pct. 10, se aplica in mod corespunzator sediilor secundare infiintate de contribuabilul respectiv.
    15. Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale se elimina din lista si isi pastreaza calitatea de contribuabili activi pe toata perioada de la data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care au fost declarati inactivi si pana la data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru eliminarea din lista contribuabililor inactivi.
    16. In cazul contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale si eliminati din lista, se anuleaza si scoaterea din evidenta persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA. In acest caz, se mentine data inregistrarii in scopuri de TVA initiala, contribuabilul pastrandu-si aceasta calitate inclusiv pe perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care au fost declarati inactivi si data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru eliminarea din lista contribuabililor inactivi.
    17.1. Daca, in urma solicitarii depuse de contribuabil, organul fiscal constata ca respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori materiale, compartimentul de specialitate intocmeste o nota care va cuprinde in mod obligatoriu motivatia respingerii cererii. Nota se supune aprobarii conducatorului organului fiscal competent.
    17.2. Motivatia respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor declarati inactivi se comunica, in scris, contribuabilului.
    18. Documentatia care a stat la baza aprobarii/respingerii cererii de eliminare din lista contribuabililor inactivi se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

    B. Procedura de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor radiati

    1. Contribuabilii care au fost declarati inactivi si care isi inceteaza activitatea se elimina automat din lista contribuabililor inactivi.
    2. In sensul prezentei proceduri, contribuabilii care isi inceteaza activitatea, denumiti in continuare contribuabili radiati, sunt:
    a) comerciantii radiati din registrul comertului;
    b) ceilalti contribuabili, cu exceptia comerciantilor, care la incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala au depus certificatul de inregistrare fiscala, in vederea anularii.
    3. In prima zi a fiecarei luni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent intocmeste un referat, care contine in mod obligatoriu:
    – datele de identificare ale contribuabililor radiati (denumire, domiciliu fiscal, cod de identificare fiscala);
    – numarul si data documentului care atesta radierea;
    – numarul si data ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care respectivii contribuabili au fost declarati inactivi;
    – propunerea de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor radiati.
    4. Referatul se semneaza de catre persoana care l-a intocmit, se vizeaza de catre conducatorul compartimentului de specialitate si de catre conducatorul organului fiscal.
    5. Referatul vizat de catre conducatorul organului fiscal se inainteaza spre aprobare directorului executiv al directiei generale a finantelor publice coordonatoare.
    6. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aproba de catre directorul general.
    7. Pe baza referatului aprobat se intocmeste lista cuprinzand datele de identificare ale contribuabililor declarati inactivi care au fost radiati din Registrul contribuabililor.
    8. Listele, semnate de directorul executiv/directorul general, se transmit in format electronic, scanate, de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de Directia generala de administrare a marilor contribuabili catre Directia generala de tehnologia informatiei si vor fi insotite de o adresa de inaintare, semnata de directorul executiv/directorul general, care va cuprinde numarul de contribuabili cuprinsi in lista.
    9. Procedura prevazuta la pct. 3 – 8 se desfasoara in maximum 5 zile lucratoare.
    10. In prima zi de la primirea listelor prevazute la pct. 8, Directia generala de tehnologia informatiei elimina contribuabilii inscrisi in aceste liste din lista contribuabililor declarati inactivi.
    11. Directia generala de tehnologia informatiei transmite Directiei proceduri pentru administrarea veniturilor, spre informare, numarul contribuabililor radiati, eliminati din lista contribuabililor declarati inactivi.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close