Modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

In M. Of. nr. 555 din 6 august 2010 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 598/2010 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004.
Din cuprins:
    ART. I
    Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “(2) In declaratia lunara, depusa/transmisa cumulat de unitatea centrala, se va preciza distinct fiecare categorie de subventie deductibila, scutire sau reducere a contributiei datorate de angajator, realizata in temeiul legii [sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat potrivit art. 80 si 85, scutirile de la plata contributiei datorate de angajator, aferente persoanelor incadrate prevazute la art. 80 si la art. 85 alin. (1), precum si reducerile prevazute la art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele cuvenite in temeiul Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, sumele cuvenite potrivit art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala in sectorul sanitar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 41/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile ulterioare, sumele cuvenite potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare, si scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, cuvenita potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010].
    (3) Subventiile/Scutirile/Reducerile deduse din contributia datorata si/sau, dupa caz, cele care se recupereaza de la bugetul asigurarilor pentru somaj se declara prin completarea de catre unitatea centrala a anexei nr. 2 <<Date despre angajator – subventii, scutiri si reduceri>>. Scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, cuvenita in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2010, se declara prin completarea cu valori mai mari de zero a rubricii <<Scutire contributie angajator>> (SCA) din anexa nr. 2 <<Date despre angajator – subventii, scutiri si reduceri>>.”
    2. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 5
    (1) Angajatorii depun/transmit declaratia, in mod obligatoriu, in format electronic (discheta, CD, e-mail, SEN sau prin serviciul on-line pentru depunerea declaratiei lunare oferit de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca). Transmiterea declaratiei prin SEN (Sistemul electronic national) se face in conditiile prevazute de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.”
    3. La articolul 7, punctele 14 – 16 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “14. Rubrica <<Numar ore suspendate in luna reprezentand somaj tehnic pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii>> (NOSST) se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii. (Se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010; in caz contrar se completeaza cu zero.)
    15. Rubrica <<Numar zile suspendare somaj tehnic pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii>> (NZSST) se completeaza cu numarul de zile lucratoare din luna in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010; in caz contrar se completeaza cu zero.
    16. Rubrica <<Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul IS>> (SB) se va completa cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul indemnizatiei de somaj in conditiile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, si ale art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010 (salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in perioada de suspendare a raporturilor de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, corespunzator numarului de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul aceluiasi articol si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul acestor prevederi legale).”
    4. La articolul 7, dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 17, cu urmatorul cuprins:
    “17. Rubrica <<Tip asigurat pentru scutire contributie angajator>> (TASCA) se completeaza cu:
    a) <<1>> – daca pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj angajatorul nu este scutit de plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010;
    b) <<2>> – daca pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj angajatorul este scutit de plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010.”
    5. La articolul 8, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:
    “4^1. Rubrica <<Scutire contributie angajator>> (SCA) se completeaza cu suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, pentru care angajatorul, indiferent daca are sau nu obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, este scutit de plata in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010.”
    6. La articolul 8, punctele 7 – 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “7. Rubrica <<Subventii, scutiri si reduceri recuperate>> (SSRR) se completeaza cu suma subventiilor, scutirilor si reducerilor din contributia datorata de angajator, recuperate de angajator prin deducere din contributia datorata de acesta la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, din care s-a scazut suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, pentru care angajatorul, indiferent daca are sau nu obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, este scutit de plata in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 (nu poate fi mai mare decat suma reprezentand contributia totala datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, din care s-a scazut suma reprezentand scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la acest buget, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010).
    8. Rubrica <<Rest de plata>> (RP) se completeaza cu suma pe care angajatorul o vireaza la bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa efectuarea, in conditiile legii, a scutirii si a deducerilor din contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.
    9. Rubrica <<Rest de incasat>> (RI) se completeaza cu suma pe care angajatorul o are de incasat de la bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa efectuarea, in conditiile legii, a scutirii si a deducerilor din contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.”
    7. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 10^1
    Depunerea/Transmiterea declaratiei lunare prin serviciul on-line pentru depunerea/transmiterea declaratiei lunare oferit de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca se poate face cu respectarea termenilor si conditiilor de utilizare a acestui serviciu, care se fac publice pe pagina de internet a institutiei, incepand cu data la care serviciul va deveni functional.”
    8. La articolul 12 alineatul (2), literele c) – f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “c) numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, in luna (NOSST), poate fi cel mult egal cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate, conform legii, in luna (NOS);
    d) in situatia raporturilor de munca cu durata normala a timpului de munca/lucru cu norma intreaga, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, numarul de zile de suspendare pentru care se beneficiaza de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, (NZSST), este egal cu raportul dintre numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, in luna (NOSST), si numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). In luna martie 2009, numarul maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este 5;
    e) in situatia raporturilor de munca cu timp partial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, numarul de zile de suspendare pentru care se beneficiaza de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, (NZSST) este mai mare decat raportul dintre numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, in luna (NOSST), si numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). In luna martie 2009, numarul maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia de scutire in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este 5;
    f) campurile <<Numar ore suspendate in luna reprezentand somaj tehnic pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii>> (NOSST), <<Numar zile suspendare somaj tehnic pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii>> (NZSST) si <<Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul IS>> (SB) se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010; in caz contrar se completeaza cu zero.”
    9. La articolul 12 alineatul (3), literele a), c), d), e), h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “a) campurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), TARA, LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, CAD1, CAD2, SCA, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, NTASCA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES. Angajatorii care au sediul in municipiul Bucuresti vor completa campul <<JUD>> cu <<Bucuresti>> si, in mod obligatoriu, campul <<SECT>> cu numarul aferent sectorului (cu valori intre 1 si 6). Contribuabilii nerezidenti vor completa campul <<JUD>> cu <<nerezident>>. Campul <<TARA>> se va completa cu abrevierea tarii de rezidenta a angajatorului/contribuabilului nerezident. Campurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES se completeaza cu zero in cazul in care nu exista sume recuperate prin deducere si/sau de restituit de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. Campurile FS1 si CAD1, respectiv, dupa caz, FS2 si CAD2 se completeaza cu zero in cazul in care nu exista sume care sa fie declarate potrivit art. 8 pct. 2 si 5, respectiv art. 8 pct. 3 si 6. Campul <<SCA>> si campul <<NTASCA>> se completeaza cu zero in cazul in care angajatorul nu este scutit de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010, pentru niciuna dintre persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, declarate la cap. 1;
    ………………………………………………………………..
    c) suma subventiilor, scutirilor si reducerilor recuperate prin deducere din contributia datorata (SUB80REC, SC80144REC, SUB85REC, SC85144REC, SUB58REC, SUB116REC, RED9394REC, SUB17AREC, SUB17BREC si SUB172REC) reprezinta valoarea campului <<Subventii, scutiri si reduceri recuperate>> (SSRR) si nu poate depasi valoarea campului <<Total contributie datorata de angajator>> (TCAD), din care s-a scazut valoarea campului <<Scutire contributie angajator>> (SCA) (SSRR </= TCAD – SCA);
    d) valoarea campului <<Rest de plata>> (RP) reprezinta diferenta dintre valoarea campului <<Total contributie datorata de angajator>> (TCAD), din care s-a scazut valoarea campului <<Scutire contributie angajator>> (SCA) si valoarea campului <<Subventii, scutiri si reduceri recuperate>> (SSRR), in cazul in care TCAD – SCA > SSRR; [RP = (TCAD – SCA) – SSRR, in cazul in care TCAD – SCA > SSRR];
    e) valoarea campului <<Rest de incasat>> reprezinta suma subventiilor, scutirilor si reducerilor de restituit de catre AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES, SUB17BRES si SUB172RES), in cazul in care TCAD – SCA = SSRR;
    ………………………………………………………………..
    h) NTA reprezinta numarul de asigurati care in cap. 1 sunt: tip asigurat 2 (TA = 2) si NTASCA reprezinta numarul de asigurati care in cap. 1 sunt: tip asigurat pentru scutire contributie angajator 2 (TASCA = 2);
    i) NA </= NI, respectiv NTA </= NA si NTASCA </= NA.”
    10. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(3) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1) teza 1, pentru perioadele stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, perioade in care se aplica scutirea de la plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile acestor ordonante de urgenta, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: [numarul de ore efectiv lucrate in luna (NOEL) + numarul de ore suspendate in luna reprezentand somaj tehnic pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii (NOSST)]/numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).”
    11. La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    “(4) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1) teza 1, pentru perioada pentru care se aplica scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010, numarul de zile cu norma intreaga lucrate in luna, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculeaza cu formula: [numarul de ore efectiv lucrate in luna (NOEL) + numarul de ore suspendate in luna (NOS)]/numarul de ore reprezentand timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore).”
    12. Anexele nr. 1 – 3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 3, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. II
    (1) Dispozitiile prezentului ordin cu privire la declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj se aplica incepand cu declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj corespunzatoare lunii iulie 2010.
    (2) Pentru declararea orelor din programul de lucru in care raporturile de munca ale salariatilor au fost suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii respectivi si angajatorul acestora au fost scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, aferente perioadei februarie 2010 – iunie 2010, se poate utiliza declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj al carei model este stabilit prin Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in perioada respectiva, completarea acesteia realizandu-se in mod corespunzator modului de completare in situatia acordarii scutirii de la plata contributiei in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009.
    ART. III
    (1) Pentru declararea persoanelor incadrate pentru care angajatorii acestora au fost scutiti de plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010, aferente perioadei care a trecut de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, precum si a sumelor astfel scutite, angajatorii care au beneficiat de dispozitiile acestei ordonante de urgenta au obligatia de a declara salariatii respectivi si sumele scutite de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, prin depunerea de declaratii rectificative, in termen de doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin.
    (2) In situatia in care angajatorii care au beneficiat de scutire de la plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj se afla in una dintre situatiile reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 in care sunt obligati sa plateasca contributiile de asigurari sociale de care au fost scutiti in conditiile acestei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la data existentei pentru angajatori a uneia dintre situatiile respective, acestia sunt obligati sa depuna declaratii rectificative pentru fiecare luna din perioada pentru care au beneficiat de scutire de la plata contributiei in temeiul aceleiasi ordonante de urgenta.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close