Deducerea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare

In M. Of. nr. 573 din 12 august 2010 a fost publicat 2086/4504 al ministrului Finantelor Publice / ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil.

In baza referatului de aprobare, aprobat de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica,
in temeiul prevederilor art. 191 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,

ministrul finantelor publice si ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emit urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia legislatie impozite directe din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Norme privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil 

Art. 1. – Stimulentele fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare reprezinta reducerea profitului impozabil de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentara, in proportie de 20%, a cheltuielilor efectuate de acestia in anul fiscal respectiv, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si prin aplicarea metodei de amortizare accelerata in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.
Art. 2. – Stimulentele fiscale se acorda pentru activitatile de cercetare-dezvoltare care conduc la obtinerea de rezultate ale cercetarii, valorificabile de catre contribuabili, in folos propriu, in scopul cresterii veniturilor.
Art. 3. – Cheltuielile eligibile luate in calcul la acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil sunt urmatoarele:
a) cheltuielile de amortizare a imobilizarilor corporale, create sau achizitionate de contribuabili in stare noua, folosite la activitati de cercetare-dezvoltare;
b) cheltuielile cu salariile personalului care desfasoara in mod direct activitati de cercetare-dezvoltare;
c) cheltuielile cu intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale prevazute la lit. a), executate de terti;
d) cheltuielile de amortizare a imobilizarilor necorporale, achizitionate de contribuabili, folosite la activitati de cercetare-dezvoltare;
e) cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli privind animalele de experiment, cat si alte produse similare folosite la activitati de cercetare-dezvoltare;
f) cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetarii sau proportional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosita de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune.
(i) In categoria cheltuielilor de regie direct alocate pot fi incluse costurile pentru: chiria locatiei unde se desfasoara activitatile de cercetare-dezvoltare, asigurarea utilitatilor, cum sunt: apa curenta, canalizare, salubritate, energie electrica si termica, gaze naturale corespunzatoare suprafetei utilizate pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si cheltuieli pentru consumabile si birotica, multiplicare si fotocopiere, servicii postale si de curierat, telefon, facsimile, internet, aferente activitatilor de cercetare-dezvoltare necesare pentru obtinerea rezultatelor cercetarii.
(ii) In categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru: servicii administrative si de contabilitate, servicii postale si telefonice, servicii pentru intretinerea echipamentelor IT, multiplicare si fotocopiere, consumabile si birotica, chiria locatiei unde se desfasoara activitatile proiectului, asigurarea utilitatilor, cum sunt: apa curenta, canalizare, salubritate, energie electrica si termica, gaze naturale, si alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.
Art. 4. – Sunt eligibile numai acele cheltuieli inregistrate in contabilitate, pe baza documentelor justificative, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
Art. 5. – Pentru a fi eligibile pentru acordarea stimulentelor fiscale pentru cercetare-dezvoltare, cheltuielile prevazute la art. 3 trebuie sa fie cheltuieli efectuate de contribuabili in scopul realizarii de venituri. Deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual, dupa caz.
Art. 6. – In vederea determinarii sumei ce reprezinta deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil, cheltuielile eligibile prezentate la art. 3 se insumeaza si se vor inscrie in registrul de evidenta fiscala.
Art. 7. – Amortizarea accelerata in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare se realizeaza conform prevederilor art. 24 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aparatura si echipamentele sunt cele prevazute in subgrupele 2.1 si 2.2 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.
Art. 8. – Deducerea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare se evidentiaza in formularul 101 – “Declaratie privind impozitul pe profit”, la randul 18 “Alte sume deductibile”.
Art. 9. – In sensul prezentelor norme, expresiile sau termenii folositi au urmatoarele sensuri:
1. activitatea de cercetare-dezvoltare(*) cuprinde: cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica;
a) cercetarea fundamentala (**): activitatea desfasurata, in principal, pentru a dobandi cunostinte noi cu privire la fenomene si procese, precum si in vederea formularii si verificarii de ipoteze, modele conceptuale si teorii;
b) cercetarea aplicativa(***): activitatea destinata, in principal, utilizarii cunostintelor stiintifice pentru perfectionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii si servicii;
c) dezvoltarea tehnologica(****) este formata din activitatile de inginerie a sistemelor si de inginerie tehnologica, prin care se realizeaza aplicarea si transferul rezultatelor cercetarii catre operatorii economici, precum si in plan social, avand ca scop introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii, precum si perfectionarea celor existente, si care cuprinde:
c1) cercetarea precompetitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii aplicative in planuri, scheme sau documentatii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzand fabricarea modelului experimental si a prototipului, care nu pot fi utilizate in scopuri comerciale;
c2) cercetarea competitiva, ca activitate orientata spre transformarea rezultatelor cercetarii precompetitive in produse, procese si servicii care pot raspunde, in mod direct, cererii pietei, incluzand si activitatile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologica;
2. valorificare – procesul prin care rezultatele cercetarii competitive ajung sa fie utilizate, conform cerintelor activitatii industriale sau comerciale, in viata sociala, economica si culturala;
3. rezultatele cercetarii(*****) – rezultatele activitatilor de cercetare-dezvoltare, precum:
a) documentatii, studii, lucrari, planuri, scheme si altele asemenea;
b) brevete de inventie, certificate de inregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea;
c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode si altele asemenea;
d) obiecte fizice, inclusiv modele experimentale, prototipuri, instalatii-pilot si produse;
4. exemple de activitati care nu sunt considerate de cercetare-dezvoltare:
a) cercetare in domeniul stiintelor sociale (incluzand stiintele economice, de management al afacerilor si stiintele comportamentale), arte sau relatii umane;
b) programe curente de testare si analiza in scopul controlului calitatii sau cantitatii;
c) modificari de natura cromatica sau stilistica asupra produselor, serviciilor ori proceselor existente, chiar daca aceste modificari reprezinta imbunatatiri;
d) cercetare operationala, cum sunt studiile de management sau de eficienta care nu sunt intreprinse in totalitate ori exclusiv in scopul unei activitati de cercetare sau de dezvoltare;
e) actiuni de corectare in legatura cu deteriorari aparute in productia comerciala a unui produs;
f) activitati juridice si administrative in legatura cu aplicarea, brevetarea si solutionarea litigiilor legate de inventii si vanzarea sau brevetarea inventiilor;
g) activitati, inclusiv design si inginerie in constructii, legate de construirea, reamplasarea, rearanjarea sau darea in functiune a instalatiilor ori a echipamentelor, altele decat instalatiile sau echipamentele care sunt folosite in totalitate si exclusiv in scopul desfasurarii de catre intreprindere a activitatilor de cercetare-dezvoltare;
h) studii de cercetare a pietei, de testare si dezvoltare a pietei, de promovare a vanzarilor sau de consum;
i) prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, titei sau gaze naturale;
j) activitatile comerciale si financiare necesare pentru cercetarea pietei, productia comerciala sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau imbunatatit;
k) servicii administrative si de asistenta generala (cum ar fi: transportul, depozitarea, curatarea, repararea, intretinerea si asigurarea securitatii) care nu sunt intreprinse in totalitate si exclusiv in legatura cu o activitate de cercetare-dezvoltare.
   ___________
(*)Conform cu Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(**)Definitia este compatibila cu cea din Regulamentul CE nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna, in aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
(***)Definitia este compatibila cu definitia pentru “cercetarea industriala” din Regulamentul CE nr. 800/2008.
(****)Definitia este compatibila cu definitia pentru “dezvoltarea experimentala” din Regulamentul CE nr. 800/2008.
(*****)Definitia include si extinde sensurile cuprinse in art. 74 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close