Norma nr. 9/2010 a CSSPP privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

In M. Of. nr. 579 din 16 august 2010 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 19/2010 pentru aprobarea Normei nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Norma nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 3
    Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

    ANEXA 1

                              NORMA Nr. 9/2010
privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

    Avand in vedere prevederile art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. b), f) si g) si art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prezenta norma stabileste sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie.
    ART. 2
    Prezenta norma se aplica de catre urmatoarele categorii de entitati:
    a) societati de pensii infiintate potrivit prevederilor legale in vigoare;
    b) fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat, denumite in continuare fonduri de pensii private;
    c) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societati de asigurare sau societati de administrare a investitiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;
    d) brokeri de pensii private.
    ART. 3
    (1) Raportarile contabile la 30 iunie 2010 se intocmesc in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si cu prevederile Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Entitatile prevazute la art. 2 completeaza formularele de raportare contabila la 30 iunie 2010, in lei, folosind planul de conturi aplicabil fiecarei categorii de entitati, conform reglementarilor contabile specifice.
    ART. 4
    Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 204/2006, si la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 411/2004.

    CAPITOLUL II
    Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010

    ART. 5
    (1) Raportarile contabile la 30 iunie 2010 ale entitatilor prevazute la art. 2 trebuie sa ofere o imagine reala a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, precum si a rezultatului acestora.
    (2) Raportarile contabile la 30 iunie 2010 ale entitatilor prevazute la art. 2 se semneaza de catre administratorul acestora sau persoana care asigura conducerea entitatii si de catre:
    a) directorul economic, contabilul-sef sau persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii; sau
    b) persoanele fizice sau juridice cu care s-au incheiat contracte de prestari de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit legii.
    ART. 6
    (1) Raportarile contabile la 30 iunie 2010 ale entitatilor prevazute la art. 2 se intocmesc pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2010, in concordanta cu balantele de verificare ale conturilor analitice, dupa inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor evidentiate in documente justificative.
    (2) Totalul rulajelor si totalul soldurilor analitice rezultate din balanta de verificare a conturilor analitice trebuie sa corespunda cu totalul rulajelor si totalul soldurilor sintetice rezultate din balanta de verificare a conturilor sintetice.
    (3) In cazul operatiunilor contabile pentru care nu se intocmesc documente justificative, inregistrarile in contabilitate se fac pe baza de note de contabilitate, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
    (4) In cazul stornarilor, pe documentul initial se mentioneaza numarul si data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operatiunii, iar in nota de contabilitate de stornare se mentioneaza documentul, data si numarul de ordine al operatiunii care face obiectul stornarii.
    (5) Corectarea inregistrarilor facute in contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate intocmite in acest scop.
    (6) Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in entitate, si sistematic, in conturi contabile sintetice si analitice.
    ART. 7
    In cazul atragerii raspunderii pentru insusirea si aplicarea corecta a prevederilor reglementarilor contabile aplicabile, pentru elaborarea si adaptarea corespunzatoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv inregistrate in contabilitate si inscrise in raportarile contabile la 30 iunie 2010, sunt aplicabile dispozitiile art. 10 alin. (1) si (4) din Legea nr. 82/1991, republicata.

    CAPITOLUL III
    Prevederi privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 pentru societatile de pensii

    ART. 8
    Societatile de pensii trebuie sa intocmeasca pentru propria lor activitate raportari contabile la 30 iunie 2010.
    ART. 9
    (1) Dosarul raportarilor contabile la 30 iunie 2010 ale unei societati de pensii trebuie sa cuprinda:
    a) raportarile contabile, pe suport hartie, semnate si stampilate, si in format electronic;
    b) raportul administratorului, pe suport hartie, semnat si stampilat;
    c) balanta de verificare a conturilor sintetice, pe suport hartie, semnata si stampilata pe fiecare pagina.
    (2) Raportarile contabile prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:
    a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform anexei nr. A1;
    b) Contul de profit si pierdere, conform anexei nr. A2;
    c) Date informative, conform anexei nr. A3.
    (3) Continutul minim al raportului prevazut la alin. (1) lit. b) cuprinde:
    a) date privind identificarea administratorului, conducerea, organizarea si functionarea acestuia, organigrama entitatii, cu specificarea numarului de persoane alocat fiecarui departament, valabile la data de 30 iunie 2010;
    b) analiza financiara a activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, veniturilor si cheltuielilor proprii administratorului pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii;
    c) date privind identificarea fondului de pensii private, depozitarul si auditorul acestuia;
    d) numarul de participanti la fondul de pensii private si valoarea contributiilor brute incasate;
    e) analiza respectarii regulilor de investire continute in declaratia privind politica de investitii, modificarile survenite si motivele care au determinat eventualele modificari;
    f) managementul riscului;
    g) conformitatea cu legislatia si reglementarile interne ale societatii in efectuarea operatiunilor societatii.
    ART. 10
    (1) Societatile de pensii depun la Comisie raportarile contabile la 30 iunie 2010, pana la data de 15 august 2010, astfel:
    a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate in pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/;
    b) pe suport hartie, componentele dosarului raportarilor contabile la 30 iunie 2010, prevazute la art. 9, semnate si stampilate, conform legii.
    (2) Fac obiectul publicarii pe pagina web proprie a societatii de pensii, pana la data de 20 august 2010, raportarile contabile la 30 iunie 2010.
    ART. 11
    Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, societatile de pensii trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile contabile la 30 iunie 2010, conform legislatiei in vigoare.

    CAPITOLUL IV
    Prevederi privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 pentru fondurile de pensii private

    ART. 12
    Administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau fonduri de pensii administrate privat trebuie sa intocmeasca raportari contabile la 30 iunie 2010 pentru fiecare fond de pensii administrat privat si/sau pentru fiecare fond de pensii facultative pe care il administreaza.
    ART. 13
    (1) Dosarul raportarilor contabile la 30 iunie 2010 ale unui fond de pensii private trebuie sa cuprinda:
    a) raportarile contabile, pe suport hartie, semnate si stampilate, si in format electronic;
    b) balanta de verificare a conturilor sintetice, pe suport hartie, semnata si stampilata pe fiecare pagina.
    (2) Raportarile prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:
    a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform anexei nr. B1;
    b) Situatia veniturilor si cheltuielilor, conform anexei nr. B2.
    (3) Coordonatorul directiei de audit intern are obligatia de a intocmi un raport privind actiunile de audit intern desfasurate pana la 30 iunie 2010 cu privire la activitatea de administrare a fondului/fondurilor de pensii private, din care sa reiasa constatarile si recomandarile acestuia, precum si modul de implementare a recomandarilor respective.
    (4) Raportul semestrial prevazut la alin. (3) se transmite Comisiei, pana in data de 15 august 2010, pe suport hartie, odata cu raportarile contabile semestriale.
    ART. 14
    (1) Pentru fiecare fond de pensii private, administratorul acestuia depune la Comisie raportarile contabile la 30 iunie 2010, pana la data de 15 august 2010, astfel:
    a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate in pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/;
    b) pe suport hartie, componentele dosarului raportarilor contabile la 30 iunie 2010, asa cum sunt prevazute la art. 13, semnate si stampilate, conform legii.
    (2) Pentru fiecare fond de pensii private, administratorii trebuie sa publice pe pagina web proprie a administratorului de fonduri de pensii private, pana la data de 20 august 2010, raportarile contabile la 30 iunie 2010.

    CAPITOLUL V
    Prevederi privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 pentru administratorii fondurilor de pensii facultative care sunt societati de administrare a investitiilor sau societati de asigurari

    ART. 15
    Administratorii de fonduri de pensii facultative, prevazuti la art. 2 lit. c), au obligatia sa intocmeasca raportari contabile la 30 iunie 2010, denumite in continuare raport financiar semestrial.
    ART. 16
    (1) Dosarul raportului financiar semestrial privind fondurile de pensii facultative cuprinde doua seturi de informatii:
    a) raportarile contabile la 30 iunie 2010 specifice activitatii de administrare a fondurilor de pensii, insotite de balanta de verificare a conturilor sintetice, specifica numai activitatii de administrare de fonduri de pensii, pe suport hartie, semnate si stampilate, si in format electronic;
    b) raportul administratorului, pe suport hartie, semnat si stampilat;
    c) un exemplar al raportarilor contabile la 30 iunie 2010 si al balantei de verificare sintetica, intocmita conform reglementarilor contabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau, dupa caz, de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pe suport hartie, semnate si stampilate.
    (2) Raportarile prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:
    a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform anexei nr. C1;
    b) Situatia veniturilor si cheltuielilor, conform anexei nr. C2.
    (3) Pentru continutul minim al raportului prevazut la alin. (1) lit. b) se aplica prevederile art. 9 alin. (3).
    ART. 17
    Raportul financiar semestrial se depune la Comisie pana la data de 15 august 2010, astfel:
    a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate in pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/;
    b) pe suport hartie, componentele dosarului prevazute la art. 16, semnate si stampilate, conform legii.

    CAPITOLUL VI
    Prevederi privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 pentru brokerii de pensii private

    ART. 18
    Brokerii de pensii private trebuie sa intocmeasca pentru propria lor activitate raportari contabile la 30 iunie 2010.
    ART. 19
    (1) Dosarul raportarilor contabile la 30 iunie 2010 ale unui broker de pensii trebuie sa cuprinda:
    a) raportarile contabile, pe suport hartie, semnate si stampilate, si in format electronic;
    b) balanta de verificare a conturilor sintetice, in format hartie, semnata si stampilata pe fiecare pagina.
    (2) Raportarile contabile prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:
    a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform anexei nr. A1;
    b) Contul de profit si pierdere, conform anexei nr. A2;
    c) Date informative, conform anexei nr. A3.
    ART. 20
    Brokerii de pensii private depun la Comisie raportarile contabile la 30 iunie 2010, pana la data de 15 august 2010, astfel:
    a) in format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate in pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/;
    b) pe suport hartie, componentele dosarului raportarilor contabile la 30 iunie 2010, prevazute la art. 19, semnate si stampilate, conform legii.
    ART. 21
    Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, brokerii de pensii private trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile contabile la 30 iunie 2010, conform legislatiei in vigoare.

    CAPITOLUL VII
    Instructiuni aplicabile entitatilor care nu au avut activitate

    ART. 22
    Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie care nu au desfasurat activitate de la inceputul exercitiului financiar pana la sfarsitul perioadei de raportare nu intocmesc raportari contabile semestriale, acestea urmand sa depuna la Comisie, pana la data de 15 august 2010, o declaratie pe propria raspundere care sa cuprinda cel putin urmatoarele date de identificare:
    a) pentru administratorii de fonduri de pensii care sunt societati de pensii, societati de asigurari si societati de administrare a investitiilor, precum si pentru brokerii de pensii private: (i) denumirea completa, conform certificatului de inregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului; (ii) adresa completa si numarul de telefon; (iii) numarul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului; (iv) codul unic de inregistrare; (v) capitalul social;
    b) pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat: (i) denumirea completa; (ii) numarul de inregistrare in Registrul Comisiei, conform autorizatiei de functionare; (iii) o mentiune cu privire la faptul ca fondul nu a incasat contributii.

    CAPITOLUL VIII
    Dispozitii finale

    ART. 23
    Entitatile prevazute la art. 2 depun dosarul raportarilor contabile la 30 iunie 2010 la registratura Comisiei sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili.
    ART. 24
    Termenele prevazute de prezenta norma care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se prelungesc pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.
    ART. 25
    Entitatile prevazute la art. 2 au obligatia de a asigura concordanta dintre datele operationale, documentele justificative si informatiile prezentate in raportarile contabile.
    ART. 26
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) neintocmirea raportarilor contabile semestriale;
    b) neintocmirea raportului financiar semestrial prevazut la art. 15;
    c) netransmiterea, transmiterea cu intarziere sau transmiterea documentelor prevazute la art. 9, 13, 16 si 19 cu date sau informatii eronate catre Comisie;
    d) nerespectarea prevederilor referitoare la termenul de publicare pe pagina web proprie a informatiilor, prevazut la art. 10 alin. (2) si art. 14 alin. (2).
    (2) Savarsirea de catre entitatile prevazute la art. 2 a vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2) – (11) din Legea nr. 204/2006 si, respectiv, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (2) – (11) din Legea nr. 411/2004.
    ART. 27
    Anexele nr. A1, A2, A3, B1, B2, C1 si C2* fac parte integranta din prezenta norma.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close