A fost republicata O.G. nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar

In M. Of. nr. 587 din 19 august 2010 a fost republicata Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar.
Din cuprins:
    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 44/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2010, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002 si ulterior a mai fost modificata si completata prin:
    – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;
    – Legea nr. 178/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 489 din 1 iunie 2004 si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004;
    – Legea nr. 238/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005;
    – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 28 martie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 280/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006;
    – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2008 pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 15 octombrie 2008, aprobata prin Legea nr. 146/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2009;
    – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2010.

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se infiinteaza Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, denumit in continuare Fondul.
    (2) Fondul se constituie ca persoana juridica de drept public. Organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin statut propriu aprobat de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului, cu avizul consultativ al Asociatiei Romane a Bancilor.
    (3) Sediul Fondului este in municipiul Bucuresti.
    ART. 2
    (1) Fondul, in calitate de schema de garantare a depozitelor oficial recunoscuta pe teritoriul Romaniei, are ca scop garantarea depozitelor si efectuarea platii compensatiilor catre deponentii garantati, potrivit conditiilor si limitelor stabilite in prezenta ordonanta.
    (2) Fondul poate desfasura si activitate de administrator special, administrator interimar ori lichidator al institutiilor de credit.
    (3) In intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) depozit – orice sold creditor, inclusiv dobanda datorata, rezultat din fonduri aflate intr-un cont sau din situatii tranzitorii derivand din operatiuni bancare curente si pe care institutia de credit trebuie sa il ramburseze, potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile, precum si orice obligatie a institutiei de credit evidentiata printr-un titlu de creanta emis de aceasta, cu exceptia obligatiunilor prevazute la alin. (6) al art. 159 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificarile ulterioare;
    b) depozit garantat – orice depozit aflat in evidenta institutiei de credit, care nu se incadreaza in categoriile prevazute in anexa si aferent caruia Fondul asigura plata compensatiei;
    c) depozit indisponibil – depozit datorat si exigibil care nu a fost platit potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile de catre o institutie de credit aflata in oricare din urmatoarele situatii:
    (i) Banca Nationala a Romaniei a constatat ca institutia de credit in cauza nu este capabila, din motive legate direct de situatia sa financiara, sa plateasca depozitul si nu are perspective imediate de a putea sa o faca;
    (ii) a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de deschidere a procedurii falimentului institutiei de credit, inainte ca Banca Nationala a Romaniei sa constate situatia prevazuta la pct. (i);
    d) compensatie – suma pe care Fondul o plateste fiecarui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numarul acestora, in limita plafonului de garantare si in conditiile prevazute de prezenta ordonanta;
    e) deponent garantat – titularul depozitului garantat sau, dupa caz, persoana indreptatita la sume din respectivul depozit;
    f) plafon de garantare – nivelul maxim al garantarii per deponent garantat si per institutie de credit, stabilit conform legii;
    g) contributie – suma nerambursabila datorata Fondului de catre institutiile de credit participante la Fond, conform prevederilor prezentei ordonante;
    h) cont comun – contul deschis in numele a doua sau mai multe persoane ori contul asupra caruia au drepturi doua sau mai multe persoane si asupra caruia se pot dispune operatiuni sub semnatura a cel putin uneia dintre aceste persoane;
    i) institutie de credit – entitate a carei activitate consta in atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu; pentru scopul prezentei ordonante, in cazul unei retele cooperatiste de credit este considerata institutie de credit casa centrala;
    j) institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei – institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state terte.
    (4) In aplicarea prevederilor alin. (3) lit. a), pentru calculul soldului creditor se aplica regulile privind compensarea conform conditiilor legale si contractuale aplicabile depozitului.
    (5) Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentei ordonante si care nu au fost definite la alin. (3) au semnificatia prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 3
    (1) Toate institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei sunt obligate sa participe la Fond in conditiile prezentei ordonante, inclusiv pentru depozitele atrase de sucursalele acestora din strainatate. In cazul organizatiilor cooperatiste de credit, casa centrala participa la Fond inclusiv pentru depozitele atrase de cooperativele de credit afiliate la aceasta.
    (2) Depozitele plasate la institutiile de credit cu sediul in alte state membre, care opereaza in Romania, sunt garantate in conditiile prevazute de legislatia aplicabila din statul membru de origine. Sucursala din Romania a unei institutii de credit avand sediul intr-un alt stat membru poate avea calitatea de participant la Fond, la cerere, in cazul in care schema de garantare, oficial recunoscuta in statul membru de origine, la care participa institutia de credit in cauza prevede un plafon de garantare inferior celui stabilit potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (3) si/sau o arie de garantare a depozitelor mai restransa decat cea stabilita prin prezenta ordonanta; participarea se efectueaza numai pentru diferenta de plafon de garantare si/sau pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de schema de garantare din statul membru de origine.
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), institutiile de credit persoane juridice romane nu participa la Fond pentru depozitele atrase de sucursalele lor deschise in state terte care impun obligatia participarii la o alta schema de garantare a depozitelor, recunoscuta oficial de respectivul stat tert.
    (4) Institutiile de credit persoane juridice romane pot participa pentru depozitele atrase de sucursalele lor deschise in alte state membre la o schema de garantare a depozitelor recunoscuta oficial in statul membru gazda, daca aceasta asigura un plafon de garantare superior celui stabilit potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (3) si/sau o arie de garantare a depozitelor mai extinsa decat cea stabilita prin prezenta ordonanta, pentru diferenta de plafon de garantare si/sau pentru categoriile de depozite care nu sunt garantate de Fond potrivit prezentei ordonante.
    (5) Fondul trebuie sa depuna diligentele necesare pentru a incheia acorduri de cooperare cu schemele de garantare la care participa institutiile de credit care functioneaza in Romania printr-o sucursala participanta la Fond, in care vor fi stabilite cel putin procedurile aplicabile pentru plata compensatiilor deponentilor respectivelor sucursale, pentru respectarea termenelor si conditiilor stabilite de prezenta ordonanta.
    (6) Fondul poate incheia acorduri de cooperare si cu alte scheme de garantare decat cele prevazute la alin. (5).

    CAPITOLUL II
    Depozitele indisponibile

    ART. 4
    (1) Institutia de credit careia i s-a solicitat rambursarea unui depozit datorat si exigibil si nu a fost in masura sa isi indeplineasca obligatia de plata conform conditiilor contractuale si legale aplicabile trebuie sa notifice Bancii Nationale a Romaniei acest fapt in maximum doua zile lucratoare de la data primirii solicitarii.
    (2) Notificarea va cuprinde informatii cu privire la motivele neefectuarii platii si cu privire la perspectivele imediate de indeplinire a acestei obligatii.
    ART. 5
    (1) Banca Nationala a Romaniei analizeaza daca institutia de credit se regaseste in situatia prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care s-a incredintat pentru intaia data ca institutia de credit nu a platit depozite datorate si exigibile si, in cazul in care se confirma incadrarea institutiei de credit in situatia mentionata, informeaza in aceeasi zi institutia de credit in cauza si Fondul referitor la constatarea faptului ca depozitele au devenit indisponibile.
    (2) In scopul aplicarii alin. (1) se considera ca Banca Nationala a Romaniei s-a incredintat pentru intaia data ca institutia de credit nu a platit depozite datorate si exigibile, in urmatoarele situatii:
    a) Banca Nationala a Romaniei a fost notificata de institutia de credit conform prevederilor art. 4;
    b) Banca Nationala a Romaniei, in cursul propriilor investigatii, desi nu a fost notificata conform prevederilor art. 4, constata ca institutia de credit se regaseste in situatia descrisa la art. 4;
    c) autoritatea competenta din statul membru de origine a unei institutii de credit care functioneaza in Romania printr-o sucursala participanta la Fond in conditiile art. 3 alin. (2) a notificat Banca Nationala a Romaniei cu privire la faptul ca depozitele institutiei de credit din statul membru de origine au devenit indisponibile.
    (3) In situatia prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) Banca Nationala a Romaniei poate institui masura de administrare speciala a institutiei de credit in cauza, prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aplicate in mod corespunzator.

    CAPITOLUL III
    Compensatiile

    ART. 6
    (1) Fondul garanteaza, in limitele si conditiile prevazute de prezenta ordonanta, depozitele, in orice moneda, la o institutie de credit participanta, cu exceptia depozitelor care se incadreaza in categoriile de depozite prevazute in lista din anexa la prezenta ordonanta.
    (2) In aplicarea alin. (1), in cazul in care depozitele constituite la o institutie de credit participanta devin indisponibile, Fondul asigura plata compensatiilor, in limita plafonului de garantare.
    (3) Plafonul de garantare este stabilit la echivalentul in lei al sumei de 50.000 euro.
    (4) Echivalentul in lei al plafonului de garantare si, respectiv, al sumelor in valuta care se iau in considerare la determinarea compensatiilor se calculeaza prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Nationala a Romaniei in data la care depozitele au devenit indisponibile.
    (5) Pentru depozitele constituite in alte valute decat cele pentru care Banca Nationala a Romaniei comunica cursurile de schimb valutar, echivalentul in lei al sumelor in valuta care se iau in considerare la determinarea compensatiilor se calculeaza pe baza ultimului curs de schimb practicat de institutia de credit in cauza pentru valuta respectiva, anterior datei la care depozitele au devenit indisponibile.
    ART. 7
    (1) Nivelul compensatiei se determina prin deducerea din suma tuturor depozitelor garantate detinute de deponentul garantat la respectiva institutie de credit la data la care depozitele au devenit indisponibile a valorii totale a creantelor exigibile la aceeasi data ale institutiei de credit asupra respectivului deponent. Compensatia de platit este limitata la nivelul plafonului de garantare aplicabil potrivit prezentei ordonante.
    (2) In cazul unui cont comun, nivelul compensatiei se determina, conform dispozitiilor alin. (1), pentru fiecare deponent garantat ce detine o cota-parte din soldul contului, luandu-se in calcul cota la care acesta este indreptatit conform prevederilor contractuale si/sau legale. In absenta unor astfel de prevederi, pentru scopul determinarii compensatiilor, soldul contului comun va fi divizat in parti egale intre deponentii in cauza.
    (3) In situatia in care un deponent nu este indreptatit la sume aflate intr-un cont, sumele pentru care acesta nu este indreptatit se includ in calculul compensatiei datorate persoanei indreptatite la acestea, cu conditia ca persoana indreptatita sa fie identificata sau identificabila anterior datei la care depozitele au devenit indisponibile. Daca exista mai multe persoane indreptatite, pentru determinarea compensatiei datorate fiecareia se aplica prevederile alin. (2), in mod corespunzator.
    (4) In cazul unui cont comun, asupra caruia au drepturi mai multe persoane in calitatea lor de membri ai unei asociatii lucrative, asocieri sau grupari de aceeasi natura, fara personalitate juridica, pentru determinarea nivelului compensatiei, depozitul aflat in contul comun va fi tratat ca si cand ar apartine unui singur deponent.
    (5) Daca un deponent garantat se afla sub urmarire penala pentru infractiunea de spalare a banilor sau pentru o infractiune legata de spalarea banilor, la solicitarea organelor abilitate legal, Fondul suspenda plata compensatiei pana la data la care primeste dovada scoaterii de sub urmarire penala, a incetarii urmaririi penale, a achitarii sau, dupa caz, a incetarii procesului penal referitor la dosarul in cauza.
    ART. 8
    (1) Institutiile de credit participante la Fond sunt obligate sa dispuna de sisteme informatice adecvate, care sa asigure existenta in permanenta a unei evidente complete si exacte cuprinzand toate datele referitoare la deponentii garantati, depozitele garantate ale acestora, creantele exigibile ale institutiei de credit fata de acestia, precum si orice alte informatii necesare determinarii valorii compensatiei datorate fiecarui deponent garantat si intocmirii listei compensatiilor de platit.
    (2) In termen de 3 zile lucratoare de la sfarsitul fiecarui semestru, institutiile de credit participante raporteaza Fondului informatiile prevazute la alin. (1), pe structura stabilita in reglementarile emise de acesta.
    (3) Suplimentar fata de raportarile mentionate la alin. (2), Fondul, in exercitarea competentelor sale legale, poate solicita unei institutii de credit participante informatiile prevazute la alin. (1).
    (4) Sumele aferente depozitelor si obligatiilor unui deponent garantat fata de institutia de credit inregistrate in evidentele acesteia se iau in considerare la stabilirea valorii compensatiilor de plata, fiind prezumate a fi corecte si exacte, in masura in care deponentul interesat nu probeaza contrariul.

    CAPITOLUL IV
    Resursele financiare si indatorarea Fondului

    ART. 9
    (1) Fondul are urmatoarele resurse financiare:
    a) contributiile initiale, anuale si speciale ale institutiilor de credit;
    b) incasarile din recuperarea creantelor Fondului;
    c) imprumuturi:
    1. de la institutii de credit, de la societati financiare si de la alte institutii, cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei;
    2. imprumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului;
    3. de la Guvern, potrivit dispozitiilor art. 15 alin. (2);
    d) alte resurse – donatii, sponsorizari, asistenta financiara;
    e) venituri din investirea resurselor financiare disponibile;
    f) alte venituri, stabilite conform legii.
    (2) Resursele financiare prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si f) vor fi utilizate pentru plata depozitelor garantate in conditiile stabilite de lege, iar cele prevazute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.
    (3) Resursele financiare prevazute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului.
    (4) In vederea stabilirii necesarului optim de resurse financiare, Fondul, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, va stabili anual gradul-tinta de acoperire a expunerii sale, calculat ca raport intre volumul resurselor financiare necesare ale Fondului si suma totala a depozitelor garantate.
    (5) Pentru asigurarea resurselor financiare ale Fondului fiecare institutie de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei este obligata sa acorde anual, la cererea Fondului, o linie de credit stand-by in lei. Conventiile privind liniile de credit stand-by vor fi incheiate, de regula, pana la sfarsitul lunii februarie a fiecarui an. Fondul va plati din resursele sale financiare, in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care este acordata linia de credit stand-by, un comision de maximum 0,5% pentru sumele neutilizate.
    (6) Ordinea utilizarii resurselor se stabileste de Fond, pornind de la principiul optimizarii costurilor.
    ART. 10
    (1) Institutiile de credit platesc Fondului contributiile prevazute la art. 9 alin. (1) in moneda nationala – leu.
    (2) Plata contributiilor initiale, anuale, si a celor speciale ale institutiilor de credit se efectueaza prin creditarea conturilor curente ale Fondului.
    (3) Contributia initiala se plateste in termen de 30 de zile calendaristice de la data obtinerii autorizatiei de functionare emise de Banca Nationala a Romaniei, respectiv, in cazul sucursalelor institutiilor de credit cu sediul in alte state membre, de la data obtinerii calitatii de participant la Fond. Cuantumul contributiei initiale ce trebuie platita de catre institutiile de credit se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei platesc o contributie initiala echivalenta cu 1% din capitalul initial reglementat aplicabil;
    b) sucursalele institutiilor de credit din state membre ce devin participante la Fond in conditiile art. 3 alin. (2) platesc o contributie initiala al carei nivel va fi determinat conform criteriilor stabilite prin reglementarile emise de Fond;
    c) casele centrale ale cooperativelor de credit platesc o contributie initiala de 1% din capitalul agregat reglementat al retelei.
    (4) In cazul in care o institutie de credit nu plateste contributia initiala in intervalul de timp stabilit prin prezenta ordonanta, la cererea Fondului, Banca Nationala a Romaniei va debita contul curent al institutiei de credit in cauza cu sumele datorate.
    (5) In cazul sucursalelor prevazute la art. 3 alin. (2), dobandirea calitatii de participant este conditionata de plata contributiei.
    (6) Contributia initiala platita de institutiile de credit va fi recunoscuta drept cheltuiala deductibila din punct de vedere fiscal.
    (7) Institutiile de credit rezultate dintr-o fuziune, precum si institutiile de credit care continua sa existe in urma unui proces de divizare sunt scutite de la plata contributiei initiale.
    ART. 11
    (1) Fiecare institutie de credit participanta plateste Fondului o contributie anuala a carei valoare se obtine prin aplicarea cotei procentuale stabilite de catre Fond, cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, asupra bazei de calcul reprezentand echivalentul in lei al soldului depozitelor garantate de Fond, aflate in evidenta institutiei de credit participante, determinat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata a contributiei. In cazul sucursalelor ce dobandesc aceasta calitate in conditiile art. 3 alin. (2), prevederile se aplica in mod corespunzator. In cazul organizatiilor cooperatiste de credit, soldul depozitelor garantate se calculeaza pe baza situatiei agregate a soldurilor reprezentand depozitele garantate aflate in evidenta casei centrale si a cooperativelor de credit afiliate la aceasta.
    (2) Cota procentuala anuala se comunica institutiilor de credit de catre Fond pana cel tarziu la sfarsitul lunii februarie a anului de plata si nu poate depasi nivelul maxim de 0,5%.
    (3) Contributia anuala a fiecarei institutii de credit se determina pe baza declaratiilor transmise de catre aceasta Fondului prin intermediul unui formular, ale carui format si data de raportare se stabilesc de catre Fond.
    (4) Prima contributie anuala datorata Fondului de catre o institutie de credit nou-participanta se va calcula prin inmultirea cotei de 1/365 din contributia determinata conform prevederilor alin. (1) cu numarul de zile ce au trecut de la data obtinerii autorizatiei de functionare de la Banca Nationala a Romaniei, respectiv de la data acceptarii ca participant in cazul sucursalelor din state membre, pana la sfarsitul anului. Prin exceptie de la aceasta regula, institutiile de credit nou-participante la Fond rezultate dintr-un proces de fuziune sau de divizare ori care achizitioneaza dupa constituire un portofoliu de depozite platesc prima contributie anuala determinata conform prevederilor alin. (1). In cazul in care pentru o institutie de credit a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de declansare a procedurii falimentului sau a inceput lichidarea institutiei de credit la initiativa actionarilor/membrilor acesteia potrivit dispozitiilor art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ori ca urmare a hotararii Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei, potrivit dispozitiilor art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de calcul a contributiei pentru acel an se stabileste potrivit evidentelor institutiei de credit aferente ultimei zile a trimestrului precedent celui in care a fost pronuntata hotararea judecatoreasca de declansare a procedurii falimentului, respectiv in care Banca Nationala a Romaniei a confirmat incetarea valabilitatii autorizatiei institutiei de credit sau a hotarat retragerea autorizatiei acesteia. Contributia anuala care trebuie platita se calculeaza prin inmultirea cotei de 1/365 din contributia determinata prin aplicarea cotei procentuale stabilite potrivit alin. (2) la baza de calcul stabilita in conditiile acestui alineat cu numarul de zile de la inceputul anului pana la data la care a fost pronuntata hotararea judecatoreasca de declansare a procedurii falimentului, respectiv pana la data la care Banca Nationala a Romaniei a confirmat incetarea valabilitatii autorizatiei institutiei de credit sau a hotarat retragerea autorizatiei acesteia. Contributiile datorate si neachitate Fondului de catre institutiile de credit intrate in faliment se recupereaza de catre acesta din averea respectivelor institutii de credit.
    (5) Fiecare institutie de credit participanta este obligata sa plateasca, pana cel tarziu la data de 30 aprilie a anului de plata, contributia anuala corespunzatoare cotei comunicate de Fond. In conditiile in care plata contributiei anuale nu se efectueaza in termenul stabilit, prevederile art. 10 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
    (6) Contributiile anuale efectuate de institutiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.
    ART. 12
    (1) In cazul in care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei apreciaza ca resursele Fondului sunt insuficiente pentru onorarea obligatiilor de plata, acesta poate stabili plata unei contributii speciale de catre fiecare institutie de credit, egala cu pana la nivelul contributiei anuale aferente exercitiului financiar respectiv. In conditiile in care plata contributiei speciale nu se va efectua la termen, se vor aplica prevederile art. 10 alin. (4).
    (2) Cuantumul efectiv al contributiei speciale, precum si termenul de plata a acesteia se stabilesc de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) Contributiile speciale platite de institutiile de credit in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) sunt cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.
    ART. 13
    (1) In situatia in care Fondul a acumulat un nivel de resurse proprii considerat adecvat fata de totalul depozitelor garantate, aflate in evidenta institutiilor de credit participante la Fond, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei poate decide, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului, suspendarea platii contributiilor anuale.
    (2) In situatiile in care resursele Fondului scad sub nivelul prevazut la alin. (1), plata contributiilor anuale va fi reluata.
    ART. 14
    Contributiile facute de institutiile de credit nu se restituie, inclusiv in cazul lichidarii judiciare sau dizolvarii unei institutii de credit.
    ART. 15
    (1) Fondul poate cere Guvernului sa garanteze imprumuturile sale, acesta din urma fiind obligat sa ia o decizie in aceasta privinta in termen de 15 zile de la data cererii.
    (2) In situatii exceptionale in care resursele financiare ale Fondului sunt insuficiente pentru acoperirea platii compensatiilor, Guvernul pune la dispozitia Fondului, sub forma de imprumut, sumele necesare, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la solicitarea lor de catre Fond. Sursa fondurilor este reprezentata de veniturile din privatizare inregistrate in contul curent al Trezoreriei Statului, iar conditiile de acordare/rambursare a imprumutului acordat de Guvern Fondului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

    CAPITOLUL V
    Conturi bancare si utilizarea resurselor Fondului

    ART. 16
    (1) Fondul poate sa deschida conturi, dupa caz, la institutii de credit si institutii financiare din tara si din strainatate.
    (2) Resursele financiare disponibile, prevazute la art. 9 alin. (1), pot fi investite de Fond in:
    a) titluri de stat, titluri garantate de stat si titluri de valoare emise de Banca Nationala a Romaniei;
    b) depozite la termen, certificate de depozit si alte instrumente financiare ale institutiilor de credit;
    c) titluri de stat emise de statele membre ale Uniunii Europene, titluri emise de bancile centrale ale acestora si titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii, investitii care pot fi efectuate incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
    (3) La stabilirea instrumentelor financiare si a emitentilor acestora, prevazuti la alin. (2), se au in vedere minimizarea riscurilor, asigurarea eficientei si a lichiditatii plasamentelor respective. Strategia privind expunerea Fondului, atat pentru fiecare dintre instrumentele financiare, cat si pentru fiecare emitent, se stabileste, anual, de catre Consiliul de administratie al Fondului, cu aprobarea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    (4) Profitul Fondului, obtinut ca diferenta intre veniturile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. e) si cheltuielile acestuia, este neimpozabil si este repartizat pentru constituirea unui fond anual de participare la profit, in limita unei cote de pana la 1% din profit, cu aprobarea Consiliului de administratie al Fondului, iar diferenta va fi utilizata pentru reintregirea resurselor Fondului, destinate platii depozitelor garantate, precum si pentru finantarea investitiilor corporale si necorporale ale acestuia, conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Banca Nationala a Romaniei.

    CAPITOLUL VI
    Plata compensatiilor

    ART. 17
    (1) Fondul asigura efectuarea platii compensatiilor catre deponentii garantati, potrivit conditiilor si limitelor stabilite in prezenta ordonanta.
    (2) Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (2), nu se datoreaza compensatii pentru depozitele rezultate din tranzactii in legatura cu care au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de condamnare pentru infractiunea de spalare a banilor, potrivit legislatiei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor.
    (3) Stabilirea incadrarii depozitelor in categoria celor prevazute la alin. (2) se realizeaza de Fond, pe baza informatiilor primite de la autoritatile competente, de la institutia de credit ale carei depozite au devenit indisponibile ori de la lichidatorul desemnat de instanta, dupa caz.
    (4) Deponentii garantati sunt exceptati de la aplicarea oricaror comisioane, taxe ori impozite pentru compensatiile primite.
    ART. 18
    (1) In termen de 10 zile lucratoare de la data la care depozitele devin indisponibile, conform art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) sau (ii), Fondul stabileste data inceperii platii compensatiilor, durata efectuarii platilor si modalitatea de plata a compensatiilor si asigura publicarea in cel mai scurt timp a acestor informatii pe website-ul Fondului si in cel putin doua ziare de circulatie nationala.
    (2) Obligatia de a publica informatiile prevazute la alin. (1) la sediul tuturor unitatilor teritoriale revine institutiei de credit ale carei depozite au devenit indisponibile, precum si institutiei de credit ce a fost mandatata pentru efectuarea platii compensatiilor.
    (3) Plata compensatiilor trebuie sa inceapa, conform datei stabilite de Fond potrivit dispozitiilor alin. (1), in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la data la care depozitele au devenit indisponibile.
    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), Banca Nationala a Romaniei poate aproba, la solicitarea Fondului in circumstante absolut exceptionale, prelungirea cu maximum 10 zile lucratoare a termenului pentru inceperea platii compensatiilor.
    (5) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa includa cel putin urmatoarele elemente:
    a) institutiile de credit care vor fi mandatate sa efectueze plata compensatiilor, inclusiv unitatile teritoriale ale acestora;
    b) perioada in care plata compensatiilor poate fi efectuata prin unitatile institutiilor de credit mandatate;
    c) procedura de obtinere a compensatiilor neachitate in perioada prevazuta la lit. b);
    d) modalitatile de plata, documentele, conditiile si formalitatile necesare pentru obtinerea compensatiei;
    e) procedura de solutionare a contestatiilor referitoare la datele cuprinse in listele in baza carora se realizeaza plata compensatiilor.
    (6) Termenele prevazute pentru inceperea platii compensatiilor si pentru durata efectuarii platilor, mentionate in prezentul articol, nu vor putea fi invocate de Fond pentru a refuza plata compensatiei unui deponent garantat care nu a fost in masura sa isi valorifice acest drept in termenele de mai sus.
    ART. 19
    (1) Deponentii garantati care au nemultumiri legate de compensatii pot sesiza Fondul, in scris, pentru solutionarea situatiei lor.
    (2) Fondul este obligat sa raspunda acestor sesizari in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii lor.
    (3) In situatia in care persoanele mentionate la alin. (1) nu sunt multumite cu solutia continuta de raspunsul Fondului, se pot adresa instantei judecatoresti competente.
    ART. 20
    (1) Institutia de credit ale carei depozite au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i) sau, dupa caz, lichidatorul desemnat de instanta transmite Fondului in ziua urmatoare constatarii indisponibilitatii depozitelor informatiile prevazute la art. 8 alin. (1).
    (2) In termen de 10 zile lucratoare de la data la care depozitele devin indisponibile, institutia de credit respectiva sau, dupa caz, lichidatorul desemnat de instanta transmite Fondului orice informatii rectificative sau suplimentare de natura sa contribuie la asigurarea acuratetei informatiilor transmise potrivit alin. (1).
    (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), institutia de credit respectiva sau, dupa caz, lichidatorul desemnat de instanta poate transmite Fondului informatiile de care nu a avut cunostinta in termenul prevazut la alin. (2) si dupa expirarea acestui termen.
    ART. 21
    In baza informatiilor prevazute la art. 20, Fondul verifica lista compensatiilor de platit transmisa de institutia de credit sau de lichidatorul desemnat si intocmeste lista finala, pe care o transmite institutiei de credit mandatate sa efectueze platile catre deponentii garantati cu cel putin 24 de ore anterior datei inceperii platii compensatiilor.
    ART. 22
    (1) In vederea efectuarii platii compensatiilor, Fondul mandateaza una sau mai multe institutii de credit, selectate pe baza unor criterii stabilite prin reglementarile emise de acesta.
    (2) Pana la sfarsitul lunii februarie a fiecarui an, Consiliul de administratie al Fondului stabileste pentru perioada urmatoarelor 12 luni, cu aprobarea Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, institutiile de credit mandatate potrivit alin. (1).
    ART. 23
    (1) Fara a aduce atingere altor drepturi ale deponentilor garantati, Fondul se subroga in drepturile acestora pentru o suma egala cu suma compensatiei datorate potrivit listei finale a compensatiilor de platit, prevazuta la art. 21.
    (2) In situatia in care depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (ii), Fondul inregistreaza, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, in registrul grefei tribunalului suma compensatiilor pe care urmeaza a le plati deponentilor garantati, rezultata din situatia intocmita conform art. 21.
    (3) In situatia in care depozitele au devenit indisponibile conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i), a fost instituita masura administrarii speciale si, ulterior, Banca Nationala a Romaniei a dispus incetarea administrarii speciale si reluarea activitatii institutiei de credit sub controlul organelor sale statutare, indisponibilizarea depozitelor inceteaza de la data la care Banca Nationala a Romaniei a dispus reluarea activitatii institutiei de credit, aceasta, prin exceptie de la prevederile alin. (1), fiind obligata fata de Fond la plata imediata a sumei corespunzatoare platilor efectuate de acesta pentru compensarea depozitelor garantate.
    ART. 24
    Obligatia institutiei de credit fata de deponentii sai se reduce cu suma corespunzatoare platilor efectuate de Fond pentru compensarea depozitelor garantate.
    ART. 25
    Fondul va informa periodic institutia de credit sau, dupa caz, lichidatorul desemnat asupra compensatiilor platite deponentilor.
    ART. 26
    (1) Pentru realizarea obiectivelor procedurii de lichidare, Fondul poate angaja prin contract persoane fizice, firme sau institutii specializate in activitatea de lichidare ori consultanta in acest domeniu. Desemnarea institutiei sau firmei se va face prin licitatie publica.
    (2) In cazul persoanelor fizice, plata contravalorii prestatiilor se va stabili prin negociere, sub forma unei sume forfetare ori a unor procente din valoarea recuperata, procente ce pot fi diferentiate in functie de conditiile stabilite de Fond pentru prestatiile respective.
    ART. 27
    Creantele deponentilor, altele decat cele platite de Fond, vor fi compensate din averea institutiei de credit in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL VII
    Conducerea si administrarea Fondului

    ART. 28
    (1) Fondul este administrat de un consiliu de administratie format din 7 membri.
    (2) Consiliul de administratie este compus din:
    a) 3 membri numiti de Banca Nationala a Romaniei, dintre care unul va fi numit presedintele Consiliului de administratie al Fondului;
    b) 2 membri numiti de Asociatia Romana a Bancilor;
    c) un membru numit de Ministerul Finantelor Publice;
    d) un membru numit de Ministerul Justitiei.
    (3) Membrii Consiliului de administratie al Fondului sunt numiti pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reinnoit.
    (4) Membrii consiliului de administratie ale caror mandate au expirat vor ramane in functie pana la numirea succesorilor lor.
    (5) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului poate fi inlocuit, in caz de absenta sau de imposibilitate temporara de a participa, de un membru al consiliului de administratie numit de el sau, in absenta acestei numiri, de cel mai in varsta membru al consiliului de administratie.
    (6) In caz de incompatibilitate sau imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului de catre unul dintre membrii Consiliului de administratie al Fondului, numirea inlocuitorului se face in conditiile alin. (2) pentru durata ramasa a mandatului. Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata de 90 de zile consecutive.
    (7) Membrii Consiliului de administratie al Fondului primesc o indemnizatie in limita a 20% din salariul directorului Fondului.
    ART. 29
    Membrii Consiliului de administratie al Fondului trebuie sa fie rezidenti in Romania, licentiati in domeniul economic sau juridic, cu o buna reputatie si onorabilitate si cu experienta profesionala de minimum 5 ani in domeniul financiar-bancar, sa nu li se fi retras in ultimii 5 ani aprobarea de conducatori, in cazul celor care au fost numiti anterior conducatori de institutii financiare.
    ART. 30
    (1) Membrii consiliului de administratie:
    a) nu pot fi soti, rude sau afini pana la gradul al doilea intre ei;
    b) nu trebuie sa fi fost declarati faliti;
    c) nu trebuie sa aiba cazier judiciar.
    (2) Membrii Consiliului de administratie al Fondului nu pot lua parte la luarea deciziilor privind o institutie de credit unde este angajata una dintre persoanele mentionate la alin. (1) lit. a).
    ART. 31
    (1) Calitatea de membru al Consiliului de administratie al Fondului inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la incheierea mandatului;
    b) prin demisie;
    c) in caz de incompatibilitate;
    d) prin inlocuire, conform art. 28 alin. (6);
    e) in cazurile prevazute la art. 30 alin. (1);
    f) prin revocare.
    (2) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de administratie al Fondului se face in aceleasi conditii ca si la numirea acestora, caz in care conducatorul institutiei al carei reprezentant a fost revocat va face o noua propunere in termen de 10 zile.
    ART. 32
    (1) Consiliul de administratie trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna in sedinta ordinara.
    (2) Consiliul de administratie poate fi convocat in sedinta extraordinara de catre presedinte din proprie initiativa sau la cererea oricarui membru al consiliului de administratie.
    (3) Consiliul de administratie trebuie sa fie convocat in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei.
    (4) Convocarea trebuie sa contina ordinea de zi, data si documentele supuse discutiei, precum si locul de desfasurare a sedintei.
    (5) Sedintele vor avea loc la sediul Fondului sau in orice alt loc unde s-a convenit.
    (6) In situatia care solicita actiuni urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuata verbal.
    (7) Consiliul de administratie delibereaza in mod valabil in prezenta a cel putin 5 din numarul membrilor sai.
    (8) Deciziile consiliului de administratie se iau cu majoritate simpla de voturi din totalul membrilor acestuia.
    (9) Procesul-verbal al sedintei, care contine ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate, daca este cazul, se semneaza de catre toti membrii prezenti la sedinta.
    ART. 33
    Atributiile Consiliului de administratie al Fondului sunt urmatoarele:
    a) analizeaza, avizeaza si propune Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei spre aprobare:
    1. statutul Fondului si reglementarile elaborate de Fond in aplicarea legii;
    2. structura organizatorica si de personal, precum si politica salariala;
    3. bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului;
    4. suspendarea si reluarea contributiilor, in conformitate cu art. 13;
    5. stabilirea contributiilor speciale, nivelul acestora si termenul de plata, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) si (2);
    6. imprumuturile Fondului, inclusiv cele de tipul liniilor de credit stand-by, precum si emiterea de titluri de valoare de catre acesta;
    7. raportul anual de activitate si situatiile financiare anuale;
    8. strategia anuala privind expunerea Fondului, care are ca obiective principale minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora; criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate si ierarhizate in functie de aceste trei obiective;
    9. stabilirea anuala a gradului-tinta de acoperire a expunerii Fondului in vederea determinarii necesarului optim de resurse financiare ale acestuia, precum si stabilirea cotei contributiei anuale a institutiilor de credit;
    b) analizeaza si aproba:
    1. numirea si eliberarea din functie a membrilor conducerii executive;
    2. propuneri cu privire la modalitatile, plafoanele maxime, termenele si conditiile de plasare stabilite in cadrul strategiei anuale privind expunerea Fondului;
    3. desemnarea Fondului ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la institutiile de credit;
    4. contractarea, cu persoane fizice si juridice, romane sau straine, de servicii privind activitatea de lichidare, servicii de asistenta si consultanta de specialitate, pe baza de licitatie publica;
    5. cererile de oferta si ofertele institutiilor de credit, in cazul tranzactiilor privind achizitionarea de active si asumarea de pasive, conform reglementarilor legale privind procedura falimentului institutiilor de credit;
    6. propunerile din rapoartele intocmite, conform prevederilor legale, in calitatea Fondului de lichidator, rapoartele intocmite, daca este cazul, in calitatea Fondului de administrator special ori interimar, materiale care contin solutii si propuneri care necesita aprobarea consiliului de administratie si care tin atat de calitatile mentionate, cat si de cea de creditor la institutii de credit in faliment, alte materiale ce tin de aplicarea reglementarilor Fondului, de buna desfasurare a activitatii acestuia;
    7. raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari pe baza de licitatie;
    8. sistemul de control intern, inclusiv auditul intern;
    9. implicatiile asupra Fondului ale hotararii judecatoresti privind inceperea procedurii falimentului si stabilirea masurilor de luat, pe baza propunerilor directorului, cu privire la modalitatile de lichidare a institutiilor de credit declarate in stare de faliment, respectiv cu privire la plata compensatiilor catre deponenti;
    10. solicitarile Fondului cu privire la primirea de la Banca Nationala a Romaniei si de la institutiile de credit participante a documentelor si informatiilor necesare functionarii in bune conditii a acestuia;
    11. reglementarile interne ale Fondului, precum si reglementari emise in aplicarea procedurilor de lichidare in cazul institutiilor de credit la care Fondul are calitatea de lichidator;
    12. cota de constituire a fondului anual de participare la profit;
    13. alte informari si rapoarte solicitate privind activitatea Fondului;
    14. exercita orice alte sarcini prevazute de lege sau date de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    ART. 34
    (1) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului are urmatoarele atributii:
    a) stabileste ordinea de zi si convoaca consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legii;
    b) conduce lucrarile sedintelor Consiliului de administratie al Fondului;
    c) solicita directorului sau, in lipsa acestuia, inlocuitorilor sai, prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;
    d) numeste un membru al Consiliului de administratie al Fondului, care il inlocuieste in cazul imposibilitatii temporare de participare;
    e) face propuneri de numire in functie a membrilor conducerii executive;
    f) semneaza contractele de munca cu membrii conducerii executive si le stabileste salariile de incadrare, precum si indemnizatiile respective;
    g) acorda prime si alte stimulente conducerii executive si aproba propunerile de premiere a personalului, prezentate de director;
    h) asigura prezentarea la Consiliul de administratie al Fondului a bugetului de venituri si cheltuieli, situatiilor financiare anuale, raportului anual de activitate, precum si a propunerii privind alocarea profitului Fondului;
    i) controleaza activitatea directorului;
    j) asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei. De asemenea, asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de administratie al Fondului si informarea acestuia asupra modului de realizare a hotararilor;
    k) exercita orice alte sarcini in aplicarea prevederilor legale sau date de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei ori Consiliul de administratie al Fondului.
    (2) Presedintele Consiliului de administratie al Fondului impreuna cu directorul inainteaza si prezinta, dupa caz, Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei materialele prevazute la art. 33 lit. a). Propune spre aprobare Consiliului de administratie al Fondului masurile ce se impun pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor trasate de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    ART. 35
    Directorul Fondului conduce operativ activitatea curenta a acestuia, asigura indeplinirea hotararilor Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei si Consiliului de administratie al Fondului si informeaza asupra modului de realizare a acestora. Directorul Fondului are urmatoarele atributii:
    a) reprezinta Fondul in raporturile cu Banca Nationala a Romaniei, institutiile de credit, ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, alte persoane fizice si juridice, romane sau straine, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale;
    b) propune Consiliului de administratie al Fondului, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevazute la art. 33 lit. a) si b);
    c) asigura plasarea resurselor financiare ale Fondului, urmarind minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum si randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, precum si potrivit hotararilor Consiliului de administratie al Fondului, care va fi informat lunar asupra aplicarii strategiei anuale;
    d) asigura efectuarea investitiilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementarilor in vigoare si in limita plafoanelor aprobate;
    e) asigura publicarea listei institutiilor de credit ai caror clienti beneficiaza de garantarea rambursarii depozitelor si a modificarilor ulterioare ale acesteia;
    f) asigura indeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea platilor prevazute de lege, in cazul indisponibilizarii depozitelor;
    g) monitorizeaza si supravegheaza activitatea Fondului de administrare si lichidare la institutii de credit, precum si cea de plata a compensatiilor deponentilor garantati; dispune asupra masurilor de luat in activitatea Fondului in situatiile enumerate; monitorizeaza activitatea lichidatorilor la institutiile de credit in faliment in cazurile in care Fondul are numai calitatea de creditor;
    h) incheie, modifica si desface contractele individuale de munca ale salariatilor Fondului;
    i) angajeaza cheltuielile legate de functionarea Fondului in limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;
    j) asigura organizarea si exercitarea controlului intern si auditului intern, in conformitate cu normele emise de Fond;
    k) incheie contracte de servicii privind activitatea de lichidare, servicii de asistenta si de consultanta de specialitate cu persoane fizice si juridice romane si straine;
    l) indeplineste orice alta atributie data in aplicarea prevederilor legale ori data in sarcina sa de Consiliul de administratie al Fondului.

    CAPITOLUL VIII
    Situatii financiare anuale si controlul acestora

    ART. 36
    Fondul are obligatia organizarii si conducerii contabilitatii, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale reglementarilor proprii in domeniu avizate de Banca Nationala a Romaniei si de Ministerul Finantelor Publice.
    ART. 37
    In vederea indeplinirii atributiilor sale, Fondul trebuie sa dispuna de mecanisme adecvate de control intern si audit intern, care se vor stabili prin norme proprii, in concordanta cu reglementarile legale.
    ART. 38
    (1) In scopul auditarii situatiilor financiare, Fondul va incheia contract cu un auditor financiar, persoana juridica autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, potrivit legii.
    (2) Raportul auditorului financiar, impreuna cu opinia sa, va fi prezentat Consiliului de administratie al Fondului, respectiv Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    ART. 39
    Exercitiul financiar al Fondului incepe la data de 1 ianuarie si se termina la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii Fondului.
    ART. 40
    (1) Situatiile financiare anuale se aproba de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului.
    (2) Raportul anual de activitate, impreuna cu situatiile financiare anuale, aprobate de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, precum si raportul auditorului financiar vor fi facute publice.

    CAPITOLUL IX
    Informatii care se vor comunica Fondului

    ART. 41
    (1) La cererea Consiliului de administratie al Fondului, Banca Nationala a Romaniei va comunica orice informatii disponibile pe care le apreciaza ca necesare pentru indeplinirea atributiilor Fondului.
    (2) La cererea Consiliului de administratie al Fondului, institutiile de credit vor comunica orice informatii necesare pentru indeplinirea atributiilor Fondului si care nu sunt disponibile la Banca Nationala a Romaniei.
    (3) Informatiile obtinute vor fi utilizate de catre Fond, exclusiv pentru indeplinirea atributiilor sale.
    (4) Fondul este obligat sa efectueze periodic teste cu privire la capacitatea propriilor sisteme de a asigura colectarea informatiilor necesare determinarii compensatiilor de plata, verificarea si transmiterea lor catre institutiile de credit mandatate in termenele aplicabile potrivit prezentei ordonante.
    (5) Banca Nationala a Romaniei informeaza Fondul, atunci cand este cazul, cu privire la situatiile in care identifica la nivelul unei institutii de credit aspecte care pot conduce la indisponibilizarea depozitelor.
    ART. 42
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Fondul verifica la institutiile de credit atat realitatea datelor inscrise in declaratiile privind calculul si plata contributiilor datorate, cat si respectarea prevederilor legale cu privire la informarea deponentilor de catre institutiile de credit. De asemenea, Fondul va putea sa incheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania, pentru verificarea evidentelor contabile ale unei institutii de credit. Desemnarea auditorilor si necesitatea verificarii care urmeaza sa fie efectuata de acestia vor fi supuse aprobarii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    (2) In cadrul examinarii mentionate la alin. (1) Fondul sau persoana mandatata de acesta poate sa solicite membrilor consiliului de administratie si salariatilor institutiei de credit, precum si auditorilor acestei institutii orice informatii necesare pentru calculul depozitelor garantate.
    ART. 43
    Membrii Consiliului de administratie al Fondului, salariatii Fondului, precum si celelalte persoane angajate de catre Fond au obligatia de a nu dezvalui secretul profesional asupra informatiilor obtinute in cursul activitatii lor, decat in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAPITOLUL X
    Informatii pentru deponenti

    ART. 44
    (1) Institutiile de credit participante la Fond sunt obligate sa puna la dispozitia deponentilor existenti si potentiali informatii privind garantarea depozitelor, care sa se refere cel putin la urmatoarele:
    a) tipurile de depozite garantate, respectiv tipurile de depozite excluse de la plata compensatiilor – depozite negarantate;
    b) nivelul plafonului de garantare.
    (2) Institutiile de credit prevazute la alin. (1) sunt obligate sa puna la dispozitia deponentilor existenti si potentiali, la cererea acestora, informatiile referitoare la:
    a) modul de calcul al compensatiei;
    b) documentele, conditiile si formalitatile ce trebuie indeplinite pentru a beneficia de compensatiile platite de catre Fond.
    (3) Informatiile prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie disponibile la toate sediile institutiilor de credit, iar prezentarea acestora trebuie sa fie formulata clar, fluent si usor de inteles, fara pasaje echivoce, potrivit reglementarilor elaborate de Fond.
    (4) Atunci cand depozitul unui deponent nu se incadreaza in categoria celor garantate, institutia de credit are obligatia de a-l informa in mod expres cu privire la acest fapt.
    (5) In scopul aplicarii prevederilor alin. (4), la initierea unei relatii de afaceri sau a unei tranzactii ocazionale din care ar rezulta un depozit, institutiile de credit participante trebuie sa obtina, de la reprezentantul legal al persoanei juridice sau din alte surse, informatii relevante pentru a putea stabili daca respectiva persoana juridica se incadreaza in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (6) Orice modificari in situatia unei persoane juridice care ar putea conduce la schimbarea incadrarii mentionate la alin. (5) trebuie notificate in cel mai scurt timp posibil institutiei de credit de persoana juridica in cauza.
    ART. 45
    Institutiile de credit participante la Fond nu vor pune la dispozitia deponentilor existenti si potentiali informatii referitoare la alte tipuri de depozite garantate sau la alte limite ale plafonului de garantare a depozitelor decat cele in vigoare conform prezentei ordonante, respectiv cele oferite de schema/schemele de garantare oficial recunoscuta/recunoscute la care participa.

    CAPITOLUL XI
    Sanctiuni

    ART. 46
    (1) Daca o institutie de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei nu se conformeaza obligatiilor ce ii revin potrivit dispozitiilor prezentei ordonante si reglementarilor date in aplicarea ei, Fondul va notifica acest lucru Bancii Nationale a Romaniei, in vederea luarii masurilor necesare.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate dispune masurile prevazute la art. 226 alin. (2) lit. d) si/sau aplica sanctiunile prevazute la art. 229 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Depozitele constituite la o institutie de credit careia Banca Nationala a Romaniei i-a retras autorizatia de functionare raman garantate de catre Fond.
    (4) Amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat.
    (5) In cazul in care o sucursala participanta la Fond in conditiile art. 3 alin. (2) nu se conformeaza obligatiilor ce ii revin potrivit dispozitiilor prezentei ordonante si reglementarilor date in aplicarea ei, Fondul va notifica acest fapt autoritatii competente din statul membru de origine. Daca aplicarea masurilor dispuse de autoritatea competenta nu conduce la incadrarea sucursalei respective in cerintele impuse, Fondul poate, cu acordul expres al acestei autoritati competente, dupa o perioada de preaviz de cel putin 12 luni, sa retraga calitatea de participant a sucursalei respective. Depozitele atrase de sucursala inainte de retragerea calitatii de participant continua sa fie garantate de Fond pana la data scadentei lor.
    (6) Sucursala in cauza va informa deponentii in legatura cu masura retragerii calitatii de participant la Fond.
    (7) In cazul in care o schema de garantare a depozitelor oficial recunoscuta la care participa o sucursala a unei institutii de credit persoana juridica romana, in conditiile art. 3 alin. (3) sau alin. (4), notifica Banca Nationala a Romaniei cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin sucursalei in cauza, in calitatea acesteia de participant la respectiva schema de garantare a depozitelor, Banca Nationala a Romaniei aplica institutiei de credit masurile si/sau sanctiunile prevazute la alin. (2), cooperand in acest sens cu respectiva schema de garantare.
    ART. 47
    Institutia de credit careia i s-au aplicat sanctiunile prevazute la art. 46 nu este exceptata de la plata obligatiilor corespunzatoare pentru exercitiul financiar in cursul caruia i s-au aplicat aceste sanctiuni.
    ART. 48
    Fondul si Banca Nationala a Romaniei, dupa caz, sunt imputernicite sa emita reglementarile necesare pentru a pune in aplicare si a impune respectarea prevederilor legislatiei referitoare la activitatea Fondului. Reglementarile elaborate de Fond pot fi sub forma de regulamente, norme, ordine, circulare si comunicate si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Reglementarile sub forma de regulamente si norme se aproba de Banca Nationala a Romaniei.

    CAPITOLUL XII
    Infractiuni

    ART. 49
    (1) Incalcarea prevederilor art. 4 alin. (1), referitoare la obligatia notificarii incapacitatii de rambursare, si/sau ale art. 20 alin. (1), referitoare la obligatia transmiterii informatiilor catre Fond, constituie infractiune si se pedepseste cu amenda de la 10.000 la 100.000 lei.
    (2) Fapta persoanei fizice care detinea atributii in asigurarea indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 4 alin. (1) si/sau la art. 20 alin. (1) si care nu le-a indeplinit sau le-a indeplinit defectuos constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

    CAPITOLUL XIII
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 50
    (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (2) al prezentului articol, prevederile art. 2 alin. (3) lit. c) pct. (i), ale art. 4 si ale art. 5 intra in vigoare de la data de 30 august 2009.
    (2) Pana la data de 31 decembrie 2010, termenul prevazut la art. 5 alin. (1), referitor la constatarea indisponibilitatii depozitelor de catre Banca Nationala a Romaniei, va fi de cel mult 21 de zile calendaristice.
    (3) Pana la data de 31 decembrie 2010, termenul prevazut la art. 8 alin. (2) este de 20 de zile calendaristice.
    ART. 51
    (1) Pana la data de 31 decembrie 2010, termenul prevazut la art. 18 alin. (1), referitor la perioada in care Fondul stabileste data inceperii platii compensatiilor, durata efectuarii platilor si modalitatea de plata a compensatiilor si publica aceste informatii, nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data la care depozitele devin indisponibile.
    (2) Pana la data de 31 decembrie 2010, termenul prevazut la art. 18 alin. (3) pentru inceperea platii compensatiilor nu poate depasi 3 luni de zile de la data la care depozitele au devenit indisponibile.
    (3) Prevederile alin. (4) al art. 18 intra in vigoare la data de 31 decembrie 2010.
    ART. 52
    (1) Pana la data de 31 decembrie 2010, termenul prevazut la art. 20 alin. (1), referitor la transmiterea catre Fond a informatiilor prevazute la art. 8 alin. (1), este de 20 de zile calendaristice.
    (2) Pana la data de 31 decembrie 2010, termenul prevazut la art. 20 alin. (2) este de 30 de zile calendaristice.
    ART. 53
    Fondul este scutit de plata oricaror comisioane pentru operatiunile efectuate de Banca Nationala a Romaniei in contul sau.
    ART. 54
    Prima intrunire a Consiliului de administratie al Fondului se va tine in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de modificare si completare a prezentei ordonante.
    ART. 55
    Fondul va elabora statutul sau si reglementari in aplicarea prevederilor legii de modificare si completare a prezentei ordonante, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    ART. 56
    (1) Orice intentie de modificare a prevederilor privind nivelul plafonului de garantare sau a dispozitiilor anexei cuprinzand lista depozitelor negarantate trebuie notificata Bancii Nationale a Romaniei, care informeaza Comisia Europeana si Comitetul Bancar European referitor la aceste intentii.
    (2) Banca Nationala a Romaniei informeaza Comisia Europeana si Comitetul Bancar European despre dificultatile intampinate de Romania in cooperarea cu alte state membre pe problema schemelor de garantare a depozitelor.

    ANEXA 1

                        LISTA DEPOZITELOR NEGARANTATE

    1. Depozite, altele decat cele care se incadreaza in prevederile art. 7 alin. (3), ale unei institutii de credit facute in nume si cont propriu
    2. Instrumente care se incadreaza in definitia fondurilor proprii, conform reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei privind fondurile proprii ale institutiilor de credit
    3. Depozite ale institutiilor financiare, asa cum sunt acestea definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia institutiilor financiare nebancare din categoria caselor de ajutor reciproc
    4. Depozite ale asiguratorilor si reasiguratorilor si ale intermediarilor in asigurari, asa cum sunt acestia definiti in legislatia privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor
    5. Depozite ale autoritatilor publice centrale, locale si regionale
    6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, asa cum sunt acestea definite de legislatia pietei de capital
    7. Depozite ale fondurilor de pensii
    8. Depozite la institutia de credit apartinand, dupa caz, administratorilor acesteia, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, auditorilor, actionarilor semnificativi
    9. Depozitele deponentilor cu statut similar celor de la pct. 8 in cadrul altor societati din grupul institutiei de credit
    10. Depozitele membrilor familiilor persoanelor fizice mentionate la pct. 8 si 9, respectiv sot/sotie, si rudele si afinii de gradul intai, precum si ale tertelor persoane care actioneaza in numele deponentilor mentionati la pct. 8 si 9
    11. Depozitele la institutia de credit ale companiilor din grupul din care face parte institutia de credit
    12. Depozite nenominative
    13. Valori mobiliare de natura datoriei emise de institutia de credit, precum si obligatii care izvorasc din acceptari proprii si bilete la ordin
    14. Depozitele intreprinderilor, persoane juridice, care nu intra in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                     *

    Reproducem mai jos mentiunea privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2010:
    “Prezenta ordonanta de urgenta transpune dispozitiile art. 1 pct. 3 lit. (i) din Directiva 94/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 135 din 31 mai 1994, si ale Directivei 2009/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2009 privind modificarea Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor in ceea ce priveste plafonul de garantare si termenul de plata a compensatiilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 68 din 13 martie 2009.”

2 comentarii to “A fost republicata O.G. nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar”

  1. octav spune:

    LA ORCE BANCA AS DEPUNE EURO SAU LEI,BANII SANT ASIGURATI SI PANA LA CE SUMA?

  2. adriana spune:

    partial Art 6 – alin 3- 50000 euro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close