Acord de cooperare in domeniul finantelor publice

In M. Of. nr. 619 din 2 septembrie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 889/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Finantelor Publice al Romaniei si Ministerul Finantelor al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul finantelor publice, semnat la Bucuresti la 19 mai 2010.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Acordul dintre Ministerul Finantelor Publice al Romaniei si Ministerul de Finantelor al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul finantelor publice, semnat la Bucuresti la 19 mai 2010.
    ART. 2
    Se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, cheltuielile financiare ocazionate de aplicarea prezentului acord, respectiv cheltuielile de transport international si indemnizatia zilnica legala pentru personalul Ministerului Finantelor Publice care se deplaseaza în Republica Moldova, cheltuielile referitoare la cazarea si transportul pe teritoriul Romaniei pentru personalul trimis de catre Ministerul Finantelor al Republicii Moldova în Romania, precum si alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatilor pe teritoriul Romaniei.

                                 ACORD
între Ministerul Finantelor Publice al Romaniei si Ministerul Finantelor al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul finantelor publice

    Ministerul Finantelor Publice al Romaniei si Ministerul Finantelor al Republicii Moldova, denumite în continuare parti,
    luand în considerare importanta consolidarii sistemelor fiscal-bugetar si vamal,
    tinzand spre amplificarea relatiilor de colaborare în domeniul finantelor publice,
    avand ca scop realizarea armonizarii sistemelor fiscal-bugetar si vamal cu standardele Uniunii Europene,
    avand în vedere posibilitatea dezvoltarii ulterioare a unor proiecte de asistenta tehnica finantate din fondurile Uniunii Europene pe teme de interes comun, în care partea romana poate fi donatoare de asistenta, si
    bazandu-se pe relatiile reciproce bune dintre cele doua tari,
    au convenit asupra celor ce urmeaza:

    ART. 1
    Scopul acordului
    Scopul prezentului acord este stabilirea cadrului de cooperare între Ministerul Finantelor Publice al Romaniei si Ministerul Finantelor al Republicii Moldova în domeniul finantelor publice în limitele competentelor lor si în conformitate cu legislatia în vigoare a celor doua tari.
    ART. 2
    Domeniile de cooperare
    Cooperarea dintre cele doua parti se va desfasura în urmatoarele domenii, prin elaborarea si realizarea unor programe anuale comune de cooperare:
    a) elaborarea, gestionarea, executarea si raportarea executarii bugetului;
    b) politica si legislatia fiscal-bugetara;
    c) politica si legislatia vamala;
    d) administrarea impozitelor si taxelor;
    e) autonomia financiara a autoritatilor publice locale;
    f) administrarea datoriei publice;
    g) reglementarea contabilitatii si auditul în sectorul corporativ;
    h) riscurile fiscale si analiza financiara a întreprinderilor în care statul este actionar;
    i) controlul financiar public intern;
    j) achizitii publice;
    k) alte domenii de colaborare care vor fi considerate de importanta majora de catre parti.
    ART. 3
    Formele de implementare a cooperarii
    Cooperarea urmeaza a se desfasura în domeniile mentionate la art. 2, în urmatoarele forme:
    a) schimb de experienta si expertiza prin vizite de lucru, reuniuni, seminare, conferinte si ateliere de lucru în cele doua state;
    b) schimb de materiale documentare, legislatie si alte informatii în domeniul finantelor publice;
    c) programe de instruire organizate de comun acord.
    ART. 4
    Programe anuale de cooperare
    (1) Conform prevederilor prezentului acord, partile convin asupra elaborarii, de comun acord, a unui Program anual de cooperare, care va include:
    a) activitatile ce se vor întreprinde în fiecare domeniu de cooperare;
    b) durata si perioada de desfasurare a activitatilor;
    c) locul desfasurarii activitatilor;
    d) numarul participantilor si institutiile implicate;
    e) bugetul estimativ pentru realizarea activitatilor.
    (2) Partile vor desemna, ulterior semnarii acordului, unitatile din cadrul ministerelor care vor functiona ca puncte de legatura pentru implementarea prezentului acord.
    ART. 5
    Aspecte financiare
    Partile, daca nu convin altfel, vor suporta pe baza de reciprocitate cheltuielile financiare ocazionate de aplicarea acordului în cazul vizitelor întreprinse de delegatiile partilor, dupa cum urmeaza:
    a) partea primitoare suporta cheltuielile referitoare la cazare si transport pe teritoriul statului sau, precum si alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatilor pe teritoriul statului sau;
    b) partea trimitatoare suporta cheltuielile de transport international si indemnizatia zilnica legala.
    ART. 6
    Solutionarea diferendelor
    În cazul aparitiei unor diferende în ceea ce priveste interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord, partile le vor solutiona prin intermediul negocierilor.
    ART. 7
    Relatia acordului cu angajamentele din alte acorduri internationale
    Prezentul acord nu afecteaza drepturile si obligatiile ce rezulta din acordurile internationale sau decurgand din participarea la organizatii internationale.
    ART. 8
    Amendamente
    Prezentul acord poate fi modificat si completat prin amendamente în forma scrisa, pe baza consimtamantului reciproc al partilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevazuta la art. 9 alin. (1) si vor constitui parte integranta a prezentului acord.
    ART. 9
    Durata si încetarea valabilitatii
    (1) Prezentul acord va fi supus aprobarii în conformitate cu legislatia în vigoare în statul fiecarei parti. Acordul va intra în vigoare de la data ultimei notificari prin care partile îsi comunica reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
    (2) Prezentul acord se încheie pe o durata de 5 ani si se prelungeste, în mod automat, pe perioade consecutive de cate 5 ani, daca niciuna dintre parti, cu 6 luni înainte de expirarea termenului, nu va transmite celeilalte parti o notificare cu privire la intentia sa de a-i înceta valabilitatea.
    (3) Acordul îsi înceteaza valabilitatea dupa 6 luni de la notificarea mentionata la alin. (2).
    Semnat la Bucuresti la data de 19 mai 2010, în doua exemplare originale.

Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari
In M. Of. nr. 627 din 6 septembrie 2010 a fost publicata Hotararea  Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    La data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 139/2009 pentru aprobarea Normelor privind controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 308 din 11 mai 2009, se abroga.
    ART. 3
    Departamentul de monitorizare si competenta profesionala va urmari punerea în aplicare a normelor specificate la art. 1.
    ART. 4
    Prezenta hotarare se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                    NORME
privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Sub supravegherea Organismului de supraveghere publica a activitatii de audit financiar (Organismul de supraveghere publica), Camera Auditorilor Financiari din Romania (Camera) este autoritatea competenta pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurarii calitatii serviciilor prestate de auditorii financiari, fiind abilitata sa emita norme si proceduri de revizuire a calitatii activitatii de audit financiar, precum si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, potrivit legii.
    (2) Revizuirea calitatii activitatii de audit desfasurate de auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice si firme de audit active, se efectueaza asupra:
    a) politicilor si procedurilor de revizuire a controlului calitatii, aplicate de auditorul financiar la nivelul firmei de audit si, respectiv, a misiunii, conform cerintelor art. 11 din ISQC 1;
    b) procedurilor stabilite de organismul profesional cu ocazia efectuarii inspectiilor de calitate, pentru activitatile prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constand în:
    – misiuni de audit financiar al situatiilor financiare anuale efectuate conform ISA;
    – misiuni de revizuire a situatiilor financiare;
    – alte misiuni de asigurare; si
    – alte misiuni si servicii profesionale, în conformitate cu standardele internationale în domeniu si cu reglementarile adoptate de Camera (audit cu scop special, audit intern, efectuarea procedurilor convenite privind informatiile financiare, consultanta financiar-contabila, pregatire profesionala de specialitate în domeniu).
    ART. 2
    (1) Toti auditorii financiari membri ai Camerei, persoane fizice si firme de audit, fac obiectul unui sistem de asigurare a calitatii, care este organizat potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ca un sistem independent si se desfasoara de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala (DMCP) din cadrul Camerei, sub supravegherea Organismului de supraveghere publica.
    (2) Resursele necesare functionarii sistemului de asigurare a calitatii organizat de Camera (cheltuielile cu salariile, sporurile si stimulentele acordate inspectorilor, cheltuielile de deplasare, alte cheltuieli materiale, inclusiv cele de capital) sunt asigurate de catre Camera, fiind prevazute în bugetul anual de venituri si cheltuieli aprobat pentru DMCP.
    ART. 3
    (1) DMCP efectueaza verificarile pentru asigurarea calitatii prin inspectori principali, inspectori si asistenti inspectori, care au calitatea de salariati în cadrul aparatului executiv al Camerei, selectati pe urmatoarele criterii:
    – sa aiba pregatire profesionala si experienta relevanta în auditul statutar si raportarea financiara;
    – sa aiba pregatire specifica cu privire la efectuarea de inspectii de calitate;
    – sa nu le fie afectata independenta si sa nu se afle în conflict de interese cu auditorul financiar/firma de audit inspectata.
    (2) Inspectorii care efectueaza verificari de asigurare a calitatii semneaza anual declaratia de conformitate cu cerintele profesionale ale Camerei privind controlul calitatii auditului. De asemenea, cu ocazia primirii delegatiei de inspectie, declara daca se afla sau nu în una dintre situatiile de conflict de interese prevazute de Codul etic al profesionistilor contabili, în raport cu auditorul financiar sau firma de audit la care urmeaza sa efectueze inspectia calitatii.
    (3) Persoanele alese drept coordonatori ai echipei de inspectori, precum si o parte din membrii echipelor de inspectori sunt membri ai profesiei.
    (4) Organismul de supraveghere publica are dreptul de a participa la inspectii si de a avea acces la dosarele de inspectie, foile de lucru si alte documente relevante.

    CAPITOLUL II
    Programarea activitatii de inspectie a calitatii activitatii de audit

    ART. 4
    Programarea activitatii de inspectie desfasurata de catre DMCP se realizeaza, în principal, pe baza urmatoarelor documente:
    a) situatia auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice si firme de audit active, carora Camera le-a acordat viza anuala de exercitare a profesiei;
    b) programul de inspectie trimestrial care prevede auditorii financiari a caror activitate urmeaza a fi revizuita pentru asigurarea calitatii, perioada supusa revizuirii, precum si echipele care efectueaza inspectia.
    ART. 5
    DMCP întocmeste si prezinta documentele prevazute la art. 4 lit. b) Consiliului Camerei pentru a fi aprobate, urmand a fi transmise spre informare Organismului de supraveghere publica.
    ART. 6
    DMCP, în exercitarea atributiilor care îi revin conform Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, are dreptul de a fi informat, pe baza evidentelor Departamentului de servicii pentru membri, asupra situatiei auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice si firme de audit active, carora Camera le-a acordat viza anuala de exercitare a profesiei, precum si asupra tipurilor de angajamente desfasurate la entitati de auditorii financiari, inclusiv a listei societatilor de interes public ale caror situatii financiare au fost auditate.
    ART. 7
    (1) DMCP va asigura cuprinderea auditorilor financiari în programele trimestriale de inspectie, astfel încat, de regula, fiecare membru al Camerei care a primit autorizatia de exercitare a profesiei sa fie verificat o data la 6 ani sau la 3 ani, în cazul auditorilor entitatilor de interes public, în conditiile stabilite prin regulament emis de Organismul de supraveghere publica conform prevederilor art. 31 alin. (2) lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Atunci cand este necesara o expertiza si pentru a se asigura încadrarea în termenul de repetare a reviziilor pentru asigurarea calitatii activitatii auditorilor statutari si firmelor de audit ale entitatilor de interes public, la aceste inspectii pot participa, cu aprobarea Organismului de supraveghere publica, si experti care nu sunt inspectori, dar care actioneaza sub controlul unui inspector, cu respectarea conditiilor referitoare la independenta.
    ART. 8
    (1) Prevederile programelor de inspectie vor fi comunicate, în scris, membrilor prevazuti a fi inspectati, acestia exprimandu-si disponibilitatea în perioada propusa sau într-o alta perioada care sa nu depaseasca cu mai mult de doua saptamani perioada propusa.
    (2) Eventualele modificari în programele de inspectie trimestriale vor fi aduse la cunostinta Consiliului Camerei, în vederea informarii Organismului de supraveghere publica, înainte de începerea inspectiei la membrii respectivi sau imediat dupa aceea, în cazul primirii unor sarcini urgente.
    ART. 9
    Documentele de planificare a inspectiilor trebuie întocmite si pastrate astfel încat sa se asigure confidentialitatea obiectivelor inspectiei.

    CAPITOLUL III
    Organizarea revizuirilor pentru asigurarea calitatii activitatii de audit

    ART. 10
    Revizuirile pentru asigurarea calitatii activitatii de audit si a activitatilor conexe se efectueaza pe baza procedurile emise de Camera, în ordinea si la datele prevazute în programele de inspectie trimestriale.
    ART. 11
    Principalele obiective ale inspectiei calitatii activitatii de audit financiar sunt urmatoarele:
    a) cunoasterea ariei de cuprindere a activitatii de audit financiar si a altor servicii profesionale, pe baza examinarii continutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestari servicii, precum si a concordantei acestora cu Standardele internationale de audit (ISA) sau cu standardele de audit intern ori alte standarde relevante, precum si cu normele si reglementarile emise de Camera si de Organismul de supraveghere publica;
    b) verificarea conformitatii activitatii desfasurate cu datele înscrise în cererea/declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei; corectitudinea raportarii veniturilor din activitatea de audit financiar, audit statutar, precum si alte servicii profesionale, a achitarii integrale si la termen a cotizatiilor si a celorlalte obligatii catre Camera;
    c) îndeplinirea obligatiilor cu privire la pregatirea continua a auditorilor financiari, precum si la frecventarea cursurilor suplimentare pentru auditorii financiari monitorizati pentru rezultate nesatisfacatoare;
    d) verificarea implementarii de catre firma de audit/auditorul financiar persoana fizica a unui sistem intern de control al calitatii conform ISQC 1 si ISA 220 pentru misiunile de audit al situatiilor financiare ale entitatilor cu care a încheiat contracte de prestari servicii sau alte misiuni efectuate în calitate de auditor financiar;
    e) evaluarea sistemului intern de asigurare a calitatii sub aspectul conformitatii cu ISA relevante si cu cerintele de independenta prevazute de Codul etic al profesionistilor contabili;
    f) verificarea elaborarii de catre firmele de audit/auditorii financiari persoane fizice, pentru entitatile aflate sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si a oricaror entitati definite prin lege sau reglementari ca entitati de interes public, a unor proceduri de revizuire a asigurarii calitatii, specifice acestor categorii de misiuni;
    g) inspectarea foilor de lucru ale misiunii de audit al situatiilor financiare, selectata pentru revizuirea gradului de adecvare a controlului calitatii, pentru a evalua:
    – conformitatea cu standardele profesionale si cu cerintele normative si legale;
    – respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisa a auditului financiar în conformitate cu ISA si cu procedurile de audit cuprinse în Ghidul privind auditul calitatii;
    h) verificarea implementarii de catre firma de audit/auditorul financiar persoana fizica, în temeiul obligatiilor stabilite prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 91/2007 privind aplicarea legislatiei specifice privind combaterea si prevenirea operatiunilor de spalare a banilor si/sau de finantare a actelor de terorism de catre auditorii financiari, a unor proceduri specifice, aplicabile clientilor de audit si ai altor servicii profesionale, pentru identificarea cazurilor de intermediere de catre acestia a actelor de terorism si/sau de spalare a banilor astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;
    i) evaluarea continutului celui mai recent raport privind transparenta, publicat de auditorii sau firmele de audit inspectate, care au efectuat misiuni de audit statutar la entitati de interes public.
    ART. 12
    (1) Procedurile de revizuire pentru asigurarea calitatii în realizarea misiunilor de audit financiar, inclusiv audit statutar, revizuire a situatiilor financiare, misiuni de asigurare, audit intern si alte misiuni si servicii profesionale în conformitate cu standardele internationale în domeniu, precum si alte activitati desfasurate de auditorii financiari sunt elaborate de catre DMCP sub forma “listelor obiectivelor de inspectie”, pe naturi de misiuni, pe care le prezinta spre aprobare Consiliului Camerei si spre avizare Organismului de supraveghere publica.
    (2) Hotararile de aprobare a acestor proceduri de revizuire a calitatii auditului se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 13
    (1) În functie de factorii de risc materializati în:
    a) numarul de clienti – societati cotate la bursa;
    b) numarul entitatilor considerate a fi de interes public;
    c) rezultatele anterioare ale inspectiilor pentru asigurarea calitatii, inclusiv:
    (i) încalcarea cerintelor de pregatire profesionala continua;
    (ii) încalcarea principiului independentei;
    (iii) deficiente în proiectul sau conformitatea cu sistemul societatii de control al calitatii,
Consiliul Camerei poate sa dispuna efectuarea controlului calitatii activitatii desfasurate de membrii Camerei la perioade mai mici decat cele prevazute la art. 7 alin. (1).
    (2) Camera sau Organismul de supraveghere publica poate organiza actiuni pentru documentarea, informarea, analiza si urmarirea implementarii unor noi reglementari, verificarea remedierii deficientelor constatate cu ocazia inspectiilor anterioare, precum si de catre Organismul de supraveghere publica prin sistemul de investigatii instituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 14
    Durata verificarii se stabileste în functie de natura inspectiei, de volumul activitatii firmei de audit/auditorului financiar persoana fizica, ce urmeaza a fi inspectata, precum si de alti factori care pot influenta aria de cuprindere a inspectiei (de exemplu: achizitionarea de catre firma a unei parti semnificative a afacerilor unei alte societati sau renuntarea la o parte semnificativa a afacerilor sale, înainte de începerea inspectiei).
    ART. 15
    Inspectia se efectueaza în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul activitatii membrilor Camerei, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzandu-se un numar reprezentativ de rapoarte si documente, care sa permita formularea unor concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului de control al calitatii, conformitatii cu acesta si asupra modului de respectare a dispozitiilor normative din domeniul auditului financiar si a altor servicii profesionale si activitatii desfasurate de auditori, conform standardelor internationale si altor reglementari legale.
    ART. 16
    (1) Persoanele împuternicite sa exercite, în numele Camerei, revizuirea calitatii activitatii desfasurate de membrii sai în exercitarea profesiei trebuie sa respecte prevederile Codului etic al profesionistilor contabili, normele profesionale emise de Camera, precum si regulamentele emise de Organismul de supraveghere publica.
    (2) Pentru fiecare inspectie trebuie sa fie desemnat un coordonator al echipei de inspectori.
    ART. 17
    (1) Prin derogare de la principiul confidentialitatii, auditorii financiari inspectati au datoria profesionala de a prezenta informatii confidentiale, pentru a se conforma controlului calitatii efectuat de organismul profesional, în conformitate cu cerintele Codului etic al profesionistilor contabili adoptat de Camera.
    (2) La solicitarea echipei de inspectori, auditorii au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie toate documentele justificative si sa dea toate explicatiile necesare verificarii corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din cererea/declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea de audit, precum si a achitarii cotizatiilor si a celorlalte obligatii catre Camera;
    b) sa asigure accesul inspectorilor care efectueaza revizuirea privind asigurarea calitatii la dosarele de angajament, foile de lucru, dosarele permanente, situatiile financiare proprii ale firmei, actele si documentele de orice fel pe care le gestioneaza sau le au în pastrare, care intra sub incidenta verificarii si servesc pentru documentarea probelor care sustin concluziile inspectiei;
    c) sa recunoasca constatarile inspectiei pentru asigurarea calitatii, prin semnarea notelor de inspectie, si sa comunice în scris Camerei, la termenele fixate, modul de aplicare a actiunilor si masurilor stabilite în urma inspectiei.
    (3) În cazul nepermiterii accesului inspectorilor la documentele de lucru ale misiunilor, în vederea efectuarii revizuirii calitatii activitatii, acest fapt se considera incident în domeniul propriu de activitate, Consiliul Camerei fiind în drept sa dispuna sanctionarea auditorilor financiari în cauza, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 18
    Echipa de inspectie desemnata sa efectueze verificarea calitatii auditului consemneaza constatarile în cadrul notei de inspectie.
    ART. 19
    (1) Nota de inspectie este un document bilateral, încheiat între parti (echipa de inspectori, pe de o parte, si auditorul financiar inspectat, pe de alta parte), care se întocmeste în doua exemplare si se înregistreaza la auditorul financiar inspectat.
    (2) Un exemplar al notei de inspectie este luat de organele de inspectie, care au obligatia sa îl înregistreze la Secretariatul Camerei.
    ART. 20
    (1) În nota de inspectie se înscriu, documentat, aspectele de neconformitate cu ISA relevante, cu normele si procedurile de audit emise de Camera si cu prevederile Codului etic al profesionistilor contabili, constatate ca urmare a inspectiei.
    (2) Modelul notei de inspectie se stabileste de catre DMCP, cu acordul Consiliului Camerei.
    (3) În nota de inspectie si în anexele la aceasta se vor mentiona concret elementele sondajelor efectuate la auditorul financiar inspectat, documentele si evidentele supuse inspectiei, raspunderea organelor de inspectie revenind numai în legatura cu acestea.
    ART. 21
    Nota de inspectie va cuprinde, orientativ, urmatoarele elemente:
    a) componenta echipei de inspectie, delegatia în baza careia s-a efectuat inspectia de asigurare a calitatii, data sau perioada la care s-a efectuat inspectia;
    b) datele de identificare ale auditorului controlat;
    c) datele de identificare ale asociatilor si auditorilor financiari care reprezinta auditorul controlat;
    d) perioada supusa controlului, clientii de audit ale caror situatii financiare au fost auditate în perioada respectiva si identificarea dosarelor de audit selectate pentru inspectia de asigurare a calitatii;
    e) date referitoare la modul în care auditorul controlat si auditorii asociati ai acestuia si-au îndeplinit obligatiile fata de Camera privind determinarea si plata cotizatiilor fixe si a celor variabile, precum si modul de respectare a normelor privind asigurarea profesionala, depunerea raportului anual, participarea la cursurile de pregatire profesionala continua;
    f) obiectivele pe care auditorul financiar controlat le-a abordat în realizarea misiunii, potrivit cerintelor ISA relevante, normelor si procedurilor de audit emise de Camera si ale cadrului legal de raportare financiara;
    g) obiectivele pe care auditorul controlat nu le-a abordat, potrivit cerintelor reglementarilor de mai sus;
    h) motivatia auditorului controlat cu privire la neîndeplinirea obiectivelor urmarite;
    i) calificativul obtinut de catre auditorul supus reviziei de calitate;
    j) concluzii si recomandari pentru masuri corective;
    k) data si semnaturile membrilor echipei de inspectie si a auditorului financiar verificat.
    ART. 22
    Nota de inspectie si celelalte documente de inspectie vor fi înregistrate, arhivate si pastrate de Camera timp de 7 ani de la efectuarea controlului si valorificarea rezultatelor acestuia.
    ART. 23
    Fiecare obiectiv din lista de obiective se va completa cu “Da” sau “Nu”, în functie de modul în care auditorul supus inspectiei a raspuns cerintelor ISA aplicabile, normelor si procedurilor de audit, facandu-se referire la deficientele constatate si cauzele pentru care unele obiective nu au fost abordate.
    ART. 24
    (1) Pe baza constatarilor, DMCP va stabili un procentaj cuprins între 0% si 100%, obtinut atat prin raportarea numarului obiectivelor pentru care raspunsul este “Da” la numarul total de obiective, cat si în functie de relevanta constatarilor reiesite ca urmare a inspectiei.
    (2) În functie de acest procentaj, auditorul inspectat va obtine un calificativ, dupa cum urmeaza:
 ______________________________________________________________________________
|Procentaj  | Pana la 35%  |De la 36% la 70%|De la 71% la 85%|De la 86% la 100%|
|___________|______________|________________|________________|_________________|
|Calificativ|       D      |       C        |       B        |        A        |
|___________|______________|________________|________________|_________________|
    ART. 25
    Potrivit prevederilor Codului etic al profesionistilor contabili, inspectorii DMCP au obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor dobandite cu ocazia inspectiilor pentru asigurarea calitatii, atat a celor referitoare la activitatea auditorului financiar, cat si a celor referitoare la clientii acestuia.
    ART. 26
    Conducerea executiva a Camerei este în drept sa emita, în atentia auditorilor financiari inspectati, scrisori prin care sa faca recomandari pentru corectarea sistemului propriu de control al calitatii, conformitatea cu politicile si procedurile adoptate, completarea dosarelor de lucru inspectate cu probele de audit nedocumentate corespunzator.
    ART. 27
    Recomandarile efectuate de Camera ca urmare a verificarilor calitatii activitatii de audit vor fi urmarite de auditorul membru într-o perioada rezonabila de timp, stabilita de comun acord cu echipa de inspectori din cadrul DMCP.
    ART. 28
    (1) Auditorul inspectat va transmite Camerei un raspuns în scris cu privire la modul de realizare a masurilor recomandate atat în nota de inspectie, cat si în scrisoarea de atentionare, referindu-se inclusiv la actiunile planificate si la data finalizarii si implementarii acestora.
    (2) În cazul în care recomandarile la care se face referire la alin. (1) nu sunt puse în practica, auditorul financiar sau firma de audit, daca este cazul, va face obiectul sistemului de investigatii si sanctiuni, asa cum este prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 29
    Camera monitorizeaza, pe parcursul a 3 inspectii consecutive, auditorii financiari care au obtinut la inspectia calitatii calificativele D, C si B, prin stabilirea de masuri pentru remedierea neconformitatilor si aplicarea, dupa caz, de sanctiuni disciplinare, diferentiate dupa cum urmeaza:

    A. Pentru calificativul D
    1. Masuri ce se vor lua la prima inspectie în urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ:
    a) repetarea inspectiei dupa un an, cheltuielile ocazionate de aceasta noua inspectie urmand a fi suportate integral de catre auditorii financiari în cauza, în conformitate cu decontul de cheltuieli;
    b) participarea la cursuri suplimentare de pregatire profesionala, al caror tarif va fi suportat integral de catre cei în cauza;
    c) aplicarea de sanctiuni disciplinare:
    – mustrare;
    – avertisment scris;
    – suspendarea dreptului de exercitare a activitatii de audit financiar pe o perioada de la 3 luni la 6 luni;
    – retragerea calitatii de membru al Camerei.
    2. Masuri ce se vor lua pentru a doua inspectie în urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ:
    a) repetarea inspectiei dupa un an, cheltuielile ocazionate de aceasta noua inspectie urmand a fi suportate integral de catre auditorii financiari în cauza, în conformitate cu decontul de cheltuieli;
    b) participarea la cursuri suplimentare de pregatire profesionala, al caror tarif va fi suportat integral de catre cei în cauza;
    c) aplicarea de sanctiuni disciplinare:
    – avertisment scris;
    – suspendarea dreptului de exercitare a activitatii de audit financiar pe o perioada de la 3 luni la 6 luni;
    – retragerea calitatii de membru al Camerei.
    3. Masuri ce se vor lua pentru a treia inspectie în urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ:
    – aplicarea de sanctiuni disciplinare:
      – suspendarea dreptului de exercitare a activitatii de audit financiar pe o perioada de la 3 luni la 6 luni;
      – retragerea calitatii de membru al Camerei.

    B. Pentru calificativul C
    1. Masuri ce se vor lua la prima inspectie în urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ:
    a) repetarea inspectiei dupa un an, cheltuielile ocazionate de aceasta noua inspectie urmand a fi suportate integral de catre auditorii financiari în cauza, în conformitate cu decontul de cheltuieli;
    b) participarea la cursuri suplimentare de pregatire profesionala, al caror tarif va fi suportat integral de catre cei în cauza;
    c) aplicarea de sanctiuni disciplinare:
    – mustrare;
    – avertisment scris.
    2. Masuri ce se vor lua pentru a doua inspectie în urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ: în acest caz, membrul Camerei intra sub incidenta sanctiunilor prevazute pentru calificativul D.

    C. Pentru calificativul B
    1. Masuri ce se vor lua la prima inspectie în urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ:
    a) participarea la cursuri suplimentare de pregatire profesionala, al caror tarif va fi suportat integral de catre cei în cauza;
    b) promovarea de propuneri catre Organismul de supraveghere publica, pentru aplicarea de sanctiuni disciplinare cu avertisment.
    2. Masuri ce se vor lua pentru a doua inspectie în urma careia s-a stabilit un procentaj corespunzator acestui calificativ:
    a) participarea la cursuri suplimentare de pregatire profesionala, al caror tarif va fi suportat integral de catre cei în cauza;
    b) aplicarea de sanctiuni disciplinare:
    – avertisment scris.
    ART. 30
    (1) În functie de relevanta neconformitatilor constatate în urma actiunilor de control, precum si în cazul în care nu se aplica recomandarile Camerei, inspectorii DMCP pot propune, pe langa masurile de întocmire a documentelor potrivit normelor si reglementarilor legale, oricare dintre masurile de sanctionare prevazute la art. 29, potrivit procedurilor disciplinare si competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Sanctiunile aplicate pentru calitatea necorespunzatoare a activitatii desfasurate de auditorii financiari vor fi publicate prin intermediul mijloacelor de comunicare ale Camerei.
    (3) În cazurile în care în cursul unei inspectii s-a constatat ca un raport privind transparenta contine informatii denaturate semnificativ, inclusiv cele cu privire la eficienta sistemului de control al calitatii firmei de audit, Camera poate recomanda auditorului inspectat amendarea fara întarziere a acestui raport, informand despre aceasta Organismul de supraveghere publica.
    ART. 31
    (1) În baza constatarilor din notele de inspectie prezentate de organele de inspectie, Camera întocmeste si prezinta Organismului de supraveghere publica un raport anual, rezumand rezultatele globale ale sistemului de asigurarea calitatii, fara specificarea detaliilor legate de anumiti auditori financiari – membri ai Camerei sau clienti ai acestora.
    (2) Organismul de supraveghere publica, dupa analizarea raportului anual, este în drept sa emita recomandari si instructiuni sub orice forma Camerei careia i-a fost delegata efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitatii serviciilor prestate de auditori sau de firmele de audit.
    (3) Dupa aprobarea de catre Organismul de supraveghere publica, raportul se publica pe site-ul Camerei si este disponibil pentru informarea autoritatilor de reglementare ale entitatilor auditate.
    ART. 32
    Seful DMCP poate fi invitat sa participe la sedintele Consiliului Camerei si la sedintele Consiliului superior al Organismului de supraveghere publica, în care sunt dezbatute documentele de control si masurile propuse de DMCP.
    ART. 33
    Responsabilitatea finala pentru sistemul de asigurare externa a calitatii pentru auditorii financiari si firmele de audit care efectueaza auditul statutar la entitati de interes public apartine Organismului de supraveghere publica.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close