Regulile de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar

In M. Of. nr. 645 a fost publicata Hotararea nr. 171 a Camerei Auditorilor din Romania privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar.

In temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) si art. 10 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004,

   Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania h o t a r a s t e:

   Art. 1. – Se aproba Regulile de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar, potrivit anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
   Art. 2. – Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
   Art. 3. – Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romania,
Ion Mihailescu

   Bucuresti, 25 august 2010.
   Nr. 171.
Anexa

Reguli de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar

Articolul 1
   Potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu se organizeaza de Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, prin Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari (DAPCS).

   Articolul 2
Inscrierea la testul de verificare a cunostintelor
in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

   (1) Pentru inscriere la test, persoanele trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
   -sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic; si
   -au o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani.
   (2) In vederea inscrierii la test, candidatii vor depune in perioada in care vor avea loc inscrierile, la sediul Camerei din Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67-69, urmatoarele acte:
   -cerere-model (conform anexei ce face parte integranta din prezentele reguli);
   -copie a documentului de achitare a taxei de inscriere;
   -copie legalizata a diplomei de licenta;
   -copie a cartii de munca si adeverinta, acolo unde este cazul, care sa ateste experienta in domeniul financiar-contabil;
   -copie a actului de identitate;
   -cazier juridic in perioada de valabilitate;
   -doua fotografii tip buletin.
   (3) DAPCS va elibera in momentul inscrierii legitimatia de participare la examen.

   Articolul 3
   Data de organizare a testului si centrele de examinare Camera va publica pe site-ul propriu data si perioada in care vor avea loc inscrierile, tematica de examen, precum si locul si data in care va avea loc testul, centrele de examinare si alte informatii suplimentare.

   Articolul 4
Desfasurarea testului de verificare a cunostintelor
in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

   (1) a) Testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu va avea doua sectiuni:
 -sectiunea de test-grila: vor exista 3 variante de raspuns din care o singura varianta de raspuns va fi corecta;
   -sectiunea scrisa.
   b) Timpul alocat completarii testului este de 3 ore.
   (2) Intrarea in sala a candidatilor se va face cu o jumatate de ora inainte de ora de incepere a examenului, pe baza legitimatiei de acces si a cartii de identitate/buletinului de identitate.
   (3) Odata cu inceperea examenului se interzice intrarea oricarui candidat in sala de examen.
   (4) Lucrarile candidatilor sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret, numele, prenumele si numarul de legitimatie ale fiecarui candidat se vor inscrie in coltul negru al lucrarii, care se va sigila la predarea acesteia.
   (5) Candidatii nu au voie in sala de examen cu niciun material in afara pixului sau a stiloului.
   (6) La iesirea din sala candidatii vor preda toate materialele primite si vor semna pentru predarea lucrarii de examen.

   Articolul 5
Rezultatele testului de verificare a cunostintelor in domeniul
financiar-contabil pentru accesul la stagiu

   (1) Verificarea probelor testului se va face de catre o comisie de verificare, aprobata de catre Consiliul Camerei.
   (2) Punctajul de promovare trebuie sa fie minimum 7.
   (3) Pe baza punctajelor obtinute, evidentiate in listele aferente, comisia de verificare va intocmi procesul-verbal de comunicare a rezultatelor testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.
   (4) Rezultatele testului se vor publica pe site-ul Camerei.
   (5) Rezultatul afisat de comisia de verificare se poate contesta o singura data, in termen de 48 de ore (doua zile lucratoare) de la afisare. Contestatiile se depun la sediul Camerei.
   (6) Solutionarea contestatiilor va fi facuta de o comisie formata din alte persoane decat cele din comisia de verificare. Comisia va reexamina testele ale caror rezultate au fost contestate si va publica rezultatele pe site in termen de 7 zile lucratoare de la depunerea contestatiilor.
   (7) Candidatii care au realizat minimum 7 puncte sunt declarati admisi. Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor urma procedurile de inscriere stabilite prin Normele privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar.

Articolul 6
Taxa de inscriere la testul de verificare a cunostintelor
in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

   Taxa de inscriere la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu nu se ramburseaza in cazul neprezentarii.

   Articolul 7
   La data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 109/2008 privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 136 din 21 februarie 2008, se abroga.
   ANEXA
  la reguli

   CERERE
de inscriere la testul de verificare a cunostintelor in
domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

   – model –

   Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………………………………., nascut/nascuta la data de …………………, in comuna (orasul) ………………………………………., cu domiciliul in localitatea …………………………, str. ……………………… nr. ………, bl. ……, sc. ….., et. ……, ap …….., judetul/sectorul …………………………….., legitimat/legitimata cu buletin/carte de identitate/pasaport seria ……… nr. ………….., eliberat de …………… la data de …………………….., cod numeric personal …………………….., telefon: domiciliu ……………., serviciu: ……………………, mobil: ………………………, e-mail: ……………………………………………..,
   solicit inscrierea la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu.

   Anexez:
   -copie legalizata a diplomei de licenta;
   -copie a cartii de munca;
   -adeverinta care atesta experienta in domeniul financiar-contabil;
   -copie a actului care atesta detinerea calitatii de expert contabil;
copie a actului de identitate;
   -cazier juridic in perioada de valabilitate;
   -doua fotografii tip buletin;
   -copie a documentului de achitare a taxei de inscriere.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close