Dobanda de 0,04% si compensare de drept

feature photo

In M. Of. nr. 669 din 30 septembrie 2010 a fost publicata O.U.G. nr. 88/2010 pentru modificare si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Va prezentam in continuare textul Ordonantei:

ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

 In contextul mentinerii crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare mediul de afaceri,

Tinand cont ca aceasta criza afecteaza fluxul de lichiditati al agentilor economici care, la randul sau genereaza efecte negative majore, precum blocajele financiare, insolventa, cu afectarea supravietuirii operatorilor economici si pierderea a numeroase locuri de munca,

In vederea crearii premiselor relansarii economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului si reglementarea cadrului legal privind calculul accesoriilor creantelor fiscale astfel incat sa se realizeze atat o diminuare a nivelului dobanzii datorate pentru plata cu intarziere a obligatiilor de plata cat si o reducere a cazurilor in care se datoreaza si se calculeaza creante fiscale accesorii,

Avand in vedere necesitatea consolidarii raportului drepturi/obligatii dintre contribuabil si organul fiscal, cladirea unei relatii de incredere si cooperare si imbunatatirea, pe aceasta baza, a conformarii voluntare in ceea ce priveste obligatiile fiscale,

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 Art. I – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 116

Compensarea

“(1) Prin compensare se sting creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat  cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica.

(2) Creantele fiscale ale debitorului se compenseaza cu obligatii datorate aceluiasi buget, urmand ca din diferenta ramasa sa fie compensate obligatiile datorate altor bugete, in mod proportional, cu respectarea conditiilor prevazute la alin.(1).

(3) Creantele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compenseaza cu creantele fiscale ale debitorului reprezentand sume de restituit de aceeasi natura. Eventualele diferente ramase se compenseaza cu alte obligatii fiscale ale debitorului, in ordinea prevazuta la alin. (2).

(4) Daca legea nu prevede altfel, compensarea opereaza de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile.

(5) In sensul prezentului articol, creantele sunt exigibile:

a) la data scadentei potrivit art. 111;

b) la termenul prevazut de lege pentru depunerea decontului cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, in limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii;

c) la data comunicarii, potrivit legii, a unei decizii de solutionare a cererii de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adaugata, dupa caz;

d) la data comunicarii deciziei, pentru obligatiile fiscale principale precum si pentru obligatiile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie;

e) la data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil;

f) la data comunicarii actului de individualizare a sumei, pentru obligatiile de plata de la buget;

g) la data primirii, in conditiile legii, de catre organul fiscal, a titlurilor executorii emise de alte institutii, in vederea executarii silite.

(6) Compensarea se constata de organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu. Dispozitiile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile in mod corespunzator.

(7) Organul fiscal competent comunica debitorului decizia cu privire la efectuarea compensarii, in termen de 7 zile de la data efectuarii operatiunii.”

 2. Alineatul al articolului 120 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(7) Nivelul dobanzii de intarziere este de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.”

 3. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ARTICOLUL 122

Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul compensarii 

„In cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, dobanzile si penalitatile de intarziere sau majorarile de intarziere, dupa caz, se calculeaza pana la data prevazuta la art.116 alin.(4).”

4. Alineatul al articolului 136 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, procedeaza la actiuni de executare silita, potrivit prezentului cod, cu exceptia cazului in care exista o cerere de restituire/rambursare in curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egala sau mai mare decat creanta fiscala datorata de debitor.”

 5. Dupa alineatul (2) al articolului 148 se introduce un nou alineat, alin.(21), cu urmatorul cuprins :

“(21) Executarea silita se suspenda si in cazul in care, ulterior inceperii executarii silite, se depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egala sau mai mare decat creanta fiscala pentru care s-a inceput executarea silita. In acest caz, executarea silita se suspenda la data depunerii cererii.”

 Art. II – (1) Prevederile art. I pct. 1 si 3 se aplica creantelor care indeplinesc conditiile de exigibilitate prevazute la art. 116 alin. (4) dupa data de 1 noiembrie 2010.

(2) Prevederile art.  I pct. 1 si 3 se aplica creantelor care la data de 1 noiembrie 2010 nu au fost stinse daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) o creanta indeplineste conditiile de exigibilitate prevazute la art. 116 alin. (4) la data de 1 noiembrie 2010 iar a doua creanta indeplineste conditiile de exigibilitate prevazute la art. 116 alin. (4) dupa data de 1 noiembrie 2010. In acest caz compensarea opereaza cu data la care a doua creanta indeplineste conditiile de exigibilitate.

b) ambele creante indeplinesc conditiile de exigibilitate prevazute la art. 116 alin. (4) la data de 1 noiembrie 2010. In acest caz compensarea opereaza cu data de 1 noiembrie 2010.

(3) Executarea silita se suspenda de drept si in cazul in care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta exista o cerere de restituire/rambursare in curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egala sau mai mare decat creanta fiscala datorata de debitor. In acest caz executarea silita se suspenda la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

 Art. III – Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data 1 octombrie 2010, cu exceptia art. I pct.1 si 3 care intra in vigoare la data de 1 noiembrie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close