Modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In M. Of. nr. 654 din 22 septembrie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Din cuprins:
    Avand in vedere Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 – 2013 “Sanse egale pentru persoanele cu handicap – catre o societate fara discriminari”, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.175/2005,
    luand in considerare faptul ca, la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2010 privind unele masuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitatii institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa, a fost abrogata Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementa atat componenta comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cat si componenta comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap,
    avand in vedere faptul ca reglementarile mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara deoarece, in lipsa acestora, exista riscul afectarii majore a procesului de evaluare si de stabilire a drepturilor persoanelor cu handicap,
    sunt necesare modificarea si completarea in regim de urgenta a actualului cadru legislativ reglementat de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 2
    (1) Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale.”
    2. La articolul 37, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “(2) Pe perioada concediului de odihna al asistentului personal, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal.
    (3) In situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.”
    3. La articolul 42, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
    “(7) In situatia in care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acorda indemnizatia prevazuta la alin. (4), indiferent de optiunea exprimata potrivit prevederilor alin. (1) si (4).”
    4. La articolul 44, partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “ART. 44
    Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 43 alin. (2) au obligatia:
    a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile prezentei legi;”.
    5. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 59
    Persoanele cu handicap au urmatoarele obligatii:
    a) sa se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente in domeniu;
    b) sa se prezinte din oficiu pentru reevaluare la comisiile de evaluare pentru incadrarea in grad si tip de handicap, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de incadrare in grad si tip de handicap;
    c) sa se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente in domeniu, indiferent de termenul de valabilitate al certificatului de incadrare in grad si tip de handicap;
    d) sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevazute de lege;
    e) sa urmeze activitatile si serviciile prevazute in planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv in planul individual de servicii al adultului cu handicap;
    f) sa depuna diligente pentru incadrarea in munca, in conditiile legii, in raport cu pregatirea, posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenta in domeniu;
    g) sa colaboreze cu asistentii sociali si echipele de specialisti, in scopul recuperarii, reabilitarii, orientarii profesionale si integrarii sociale;
    h) sa aduca la cunostinta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.”
    6. Articolul 85 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 85
    (1) Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturile prevazute la art. 6 pe baza incadrarii in grad de handicap, in raport cu gradul de handicap.
    (2) Incadrarea in grad si tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protectia copilului.
    (3) Incadrarea in grad si tip de handicap a adultilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare comisie de evaluare.
    (4) Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului judetean, dupa caz, al consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala in materia incadrarii persoanelor adulte in grad si tip de handicap si are urmatoarea componenta:
    a) presedinte – un medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca, medicina interna, medicina de familie sau un medic de medicina generala, absolvent de cursuri de management in domeniul sociomedical;
    b) un medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca, medicina de familie sau un medic de medicina generala, propus de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
    c) un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in beneficiul persoanelor cu handicap;
    d) un psiholog;
    e) un asistent social.
    (5) Componenta nominala a comisiei de evaluare se aproba prin hotarare de consiliul judetean, dupa caz, local al sectorului municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
    (6) Presedintele comisiei de evaluare, fara a fi functionar public, face parte din structura de personal a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti.
    (7) Membrii comisiilor de evaluare, cu exceptia presedintelui, au dreptul la o indemnizatie lunara echivalenta cu 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti. Plata indemnizatiei se suporta din bugetele consiliilor judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (8) Presedintele si membrii comisiei de evaluare nu fac parte din Serviciul de evaluare complexa.
    (9) Activitatea de secretariat a comisiilor de evaluare este asigurata de 3 persoane care fac parte din structura de personal a directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din subordinea consiliilor judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (10) Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad si tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii.”
    7. La articolul 87, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 87
    (1) Comisia de evaluare are urmatoarele atributii principale:
    a) stabileste incadrarea in grad si tip de handicap si, dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap;
    b) stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, in conditiile legii;
    c) reevalueaza periodic sau la sesizarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti incadrarea in grad si tip de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap;
    d) revoca sau inlocuieste masura de protectie stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
    e) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
    f) informeaza adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite si obligatiile ce le revin;
    g) promoveaza drepturile persoanelor cu handicap in toate activitatile pe care le intreprinde.”
    8. La articolul 87, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) – (6), cu urmatorul cuprins:
    “(4) Incadrarea sau respingerea incadrarii in grad si tip de handicap se atesta prin certificat emis de catre comisiile de evaluare. Eliberarea certificatului este scutita de taxa de timbru.
    (5) Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita in continuare Comisia superioara.
    (6) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonata metodologic de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.”
    9. Articolul 90 se abroga.
    10. Dupa articolul 90 se introduc cinci noi articole, articolele 90^1 – 90^5, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 90^1
    (1) In structura Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale functioneaza Comisia superioara, cu activitate decizionala in solutionarea contestatiilor la certificatele de incadrare in grad si tip de handicap, emise de comisiile de evaluare judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (2) Comisia superioara are urmatoarea componenta:
    a) presedinte, medic de medicina generala sau medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca, absolvent de cursuri de management in domeniul sociomedical;
    b) un membru, medic de specialitate expertiza medicala a capacitatii de munca sau un medic de medicina generala;
    c) un membru cu pregatire in asistenta sociala;
    d) un membru cu pregatire in psihologie;
    e) un membru cu pregatire in domeniul juridic.
    (3) Componenta nominala a Comisiei superioare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
    (4) La sedintele Comisiei superioare participa, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului National al Dizabilitatii din Romania.
    (5) In functie de numarul contestatiilor, numarul membrilor Comisiei superioare poate fi suplimentat, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
    (6) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurata de 3 persoane din structura de personal a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
    ART. 90^2
    (1) Principalele atributii ale Comisiei superioare sunt:
    a) solutioneaza contestatiile, formulate in conditiile prevazute la art. 87 alin. (5), la certificatele de incadrare in grad si tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare;
    b) stabileste prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale;
    c) desemneaza specialisti din domeniul medicinei, din domeniul psihologiei si din domeniul asistentei sociale, in vederea reevaluarii, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii.
    (2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1), Comisia superioara emite decizii dupa cum urmeaza:
    a) de incadrare in grad de handicap in sensul mentinerii sau modificarii gradului si tipului de handicap atestat prin certificatul emis de catre comisiile de evaluare;
    b) de anulare a incadrarii in grad si tip de handicap pentru persoanele adulte cu handicap supuse reevaluarii.
    (3) Modelul deciziilor prevazute la alin. (2) se aproba prin regulamentul de organizare si functionare al Comisiei superioare.
    (4) Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru.
    (5) Pe baza deciziei de reevaluare reglementate la alin. (1) lit. b), emisa in 5 zile de la raportare, conducatorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului competente din punct de vedere teritorial suspenda, prin act administrativ, dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, pana la incheierea procesului de reevaluare.
    ART. 90^3
    (1) Comisia superioara are obligatia de a indeplini atributiile prevazute la art. 90^2 alin. (1) si (2) in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei sau de la data emiterii deciziei privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap.
    (2) Procedura reevaluarii persoanelor cu handicap, ca urmare a recomandarilor cuprinse in documentele intocmite in urma unor actiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale sau in situatia in care se sesizeaza din oficiu in cazul eliberarii unor certificate de incadrare in grad de handicap fara respectarea prevederilor legale, se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
    (3) Procedura prevazuta la alin. (2) se efectueaza de o comisie de experti din domeniul medicinei, din domeniul psihologiei si din domeniul asistentei sociale in interiorul termenului prevazut la alin. (1), la solicitarea Comisiei superioare, desemnati prin tragere la sorti din Lista nationala de specialisti.
    (4) Lista nationala de specialisti prevazuta la alin. (3) se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii pe baza propunerii Colegiului Medicilor din Romania, a Colegiului Psihologilor si a Colegiului Asistentilor Sociali.
    (5) Specialistilor prevazuti la alin. (4) li se asigura, din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cheltuieli de transport, diurna si cazare conform legii si indemnizatie zilnica in cuantum de 150 lei, pentru intreaga perioada in care se realizeaza reevaluarea.
    (6) Modalitatea de plata a cheltuielilor in procesul de reevaluare se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
    ART. 90^4
    (1) Comisia superioara desemneaza, prin tragere la sorti, din Lista nationala de specialisti din domeniul medicinei, din domeniul psihologiei, din domeniul asistentei sociale cate un specialist sau un grup de specialisti, in functie de numarul cazurilor, care va reevalua persoana/persoanele si va intocmi un raport de reevaluare.
    (2) Specialistii prevazuti la alin. (1) au acces la toate documentele medicale si sociale aferente cazului.
    (3) Reevaluarea se va desfasura la sediul spitalului municipal/judetean din unitatea administrativ-teritoriala in care are domiciliul persoana cu handicap, pe baza unui protocol incheiat intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu consiliul judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (4) Specialistii prevazuti la alin. (1) intocmesc, in termen de 5 zile, un raport de reevaluare a persoanei, pe care il inainteaza Comisiei superioare.
    (5) Fiecare parte interesata are dreptul sa primeasca o copie a raportului de reevaluare si a documentelor care au stat la baza acestuia.
    ART. 90^5
    (1) Daca in urma reevaluarii se mentine incadrarea in grad de handicap, Comisia superioara dispune, prin decizie, incetarea suspendarii dreptului la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale. In aceasta situatie, persoana cu handicap va primi drepturile aferente perioadei suspendarii.
    (2) Daca in urma reevaluarii nu se mentine incadrarea in grad de handicap, Comisia superioara dispune, prin decizie, anularea certificatului de incadrare in grad si tip de handicap.
    (3) Daca in urma reevaluarii se schimba incadrarea in grad de handicap, Comisia superioara dispune, prin decizie, incadrarea in gradul de handicap corespunzator.
    (4) Punerea in executare a deciziilor prevazute la alin. (1) – (3) se face de catre directia generala asistenta sociala si protectia copilului care a stabilit initial gradul si tipul de handicap si dreptul la prestatiile sociale.”
    11. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 100
    (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1), cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei;
    b) nerespectarea dispozitiilor art. 18 – 20, art. 21 alin. (3) si (4), art. 22, art. 23 alin. (1) si (2), art. 24, 30 si 31, art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 61 – 64, art. 65 alin. (1), (2) si (5), art. 66 – 68, art. 69 alin. (1), art. 70, 71 si art. 82, cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei;
    c) nerespectarea dispozitiilor art. 78, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
    d) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei si/sau suspendarea ori retragerea avizului de functionare;
    e) nerespectarea conditiilor de autorizare in timpul functionarii ca unitate protejata autorizata, cu amenda de la 20.000 lei la 25.000 lei si retragerea autorizatiei de functionare;
    f) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei si ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv;
    g) eliberarea de certificate de incadrare in grad de handicap cu incalcarea criteriilor prevazute la art. 85 alin. (10), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) lit. a), b, d), e) si g) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, imputernicit in acest sens prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) lit. c) se fac de catre personalul Inspectiei Muncii.
    (4) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii contraventionale prevazute la alin. (1) lit. f) se fac de catre agentii de circulatie sau de catre personalul de control cu atributii in acest sens.
    (5) Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.
    (6) Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”
    ART. II
    Comisia superioara va solutiona contestatiile ramase nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in termen de 3 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. III
    Comisia superioara are dreptul de a reevalua dosarele rezultate in urma misiunilor de control efectuate in temeiul ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. IV
    (1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se va aproba procedura de suspendare a dreptului de asistenta sociala sub forma de prestatii sociale, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Ordinul comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii prevazut la art. 90^2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

1 comentariu to “Modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”

  1. Ganea Dorina Silvia spune:

    Dupa primirea pensiei de invaliditate,se primeste si indemnizatia de handicap ?

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close