Procedura si conditiile de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) – e) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 656 din 23 septembrie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2491/2010 pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Din cuprins.
    ART. 1
    Se aproba Procedura si conditiile de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazute in anexa nr. 1.
    ART. 2
    Procedura prevazuta la art. 1 nu se aplica pentru produsele energetice preambalate.
    ART. 3
    Se aproba modelul si continutul formularului “Cerere de inregistrare/mentiuni a activitatii de comercializare si/sau depozitare angro de produse energetice”, prevazut in anexa nr. 2.
    ART. 4
    Se aproba modelul si continutul formularului “Cerere de inregistrare/mentiuni a activitatii de comercializare in sistem en detail de produse energetice”, prevazut in anexa nr. 3.
    ART. 5
    Se aproba modelul si continutul formularului “Atestat de inregistrare pentru comercializare si/sau depozitare angro de produse energetice”, prevazut in anexa nr. 4.
    ART. 6
    Se aproba modelul si continutul formularului “Atestat de inregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice”, prevazut in anexa nr. 5.
    ART. 7
    Directiile pentru accize si operatiuni vamale judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 8
    Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 9
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii, data la care isi inceteaza valabilitatea Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.378/2009 pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 585 din 24 august 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ANEXA 1

                            PROCEDURA SI CONDITIILE
de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

    1. In intelesul prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) atestat – documentul eliberat de autoritatea competenta care atesta inregistrarea unitatii de comercializare sau a depozitului angro care desfasoara activitati de comercializare cu produse energetice;
    b) autoritate competenta – directia pentru accize si operatiuni vamale judeteana sau a municipiului Bucuresti in a carei arie de competenta este situata/situat unitatea de comercializare sau depozitul angro pentru care se solicita inregistrarea;
    c) produse energetice – produsele prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) spatiu de comercializare – locul special amenajat prin care produsele energetice pot fi comercializate in sistem en detail;
    e) unitatea de comercializare – structura organizatorica (sucursala/punct de lucru/sediu secundar) a operatorului economic prin care sunt comercializate in sistem angro produsele energetice, fara depozitarea acestora;
    f) depozit angro – locul special amenajat prin care produsele energetice cu accize platite pot fi depozitate si comercializate in sistem angro.
    2. Intra sub incidenta procedurii de inregistrare:
    2.1. operatorii economici care comercializeaza si/sau depoziteaza ori intentioneaza sa comercializeze si/sau sa depoziteze in sistem angro produse energetice;
    2.2. operatorii economici care comercializeaza sau intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice.
    3. Inregistrarea activitatii de comercializare si/sau de depozitare in sistem angro de produse energetice se efectueaza la cererea operatorilor economici, pentru fiecare depozit angro, prin depunerea formularului “Cerere de inregistrare/mentiuni a activitatii de comercializare si/sau depozitare angro de produse energetice”, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin, denumit in continuare cerere de comercializare si/sau depozitare angro.
    4. Inregistrarea activitatii de comercializare in sistem en detail de produse energetice se efectueaza la cererea operatorilor economici, pentru fiecare unitate de comercializare, prin depunerea formularului “Cerere de inregistrare/mentiuni a activitatii de comercializare in sistem en detail de produse energetice”, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin, denumit in continuare cerere de comercializare en detail.
    5. Cererea de comercializare si/sau depozitare angro, respectiv cererea de comercializare en detail, insotite de documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 6, se depun la autoritatea competenta.
    6. Pentru a primi atestatul de comercializare, operatorii economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    6.1. operatorii economici prevazuti la pct. 2.1 care comercializeaza in sistem angro produse energetice, fara a le depozita, au obligatia indeplinirii urmatoarelor conditii, la data la care depun cererea si pe perioada comercializarii sau a depozitarii produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare:
    a) sa aiba inscrisa in obiectul de activitate, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, activitatea de comercializare in sistem angro de produse energetice pentru unitatea de comercializare pentru care se solicita inregistrarea. Indeplinirea conditiilor va fi dovedita cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) societatea nu este declarata inactiva fiscal;
    c) societatea nu are datorii inscrise in certificatul de atestare fiscala;
    6.2. operatorii economici prevazuti la pct. 2.1 care comercializeaza si/sau depoziteaza in sistem angro produse energetice sau intentioneaza sa le comercializeze si sa le depoziteze au obligatia indeplinirii urmatoarelor conditii, la data la care depun cererea si pe perioada comercializarii sau a depozitarii produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare:
    a) sa aiba inscrisa in obiectul de activitate, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, activitatea de comercializare si/sau de depozitare in sistem angro de produse energetice pentru unitatea de comercializare pentru care se solicita inregistrarea. Indeplinirea conditiilor va fi dovedita cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) societatea nu este declarata inactiva fiscal;
    c) societatea nu are datorii inscrise in certificatul de atestare fiscala;
    d) depozitul angro trebuie sa fie dotat cu rezervoare verificate metrologic. Indeplinirea conditiei va fi dovedita cu buletin de verificare metrologica si certificat de calibrare, aflate in perioada de valabilitate;
    e) depozitul angro trebuie sa fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanti, care sa permita monitorizarea miscarii produselor energetice si determinarea in orice moment a cantitatilor intrate, iesite, precum si a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic si furnizor;
    f) depozitul angro trebuie sa fie dotat cu un sistem de supraveghere video a rezervoarelor si a zonelor de descarcare/incarcare prin dispozitive speciale, dupa caz. Stocarea imaginilor inregistrate se face pe o durata de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie sa functioneze permanent, inclusiv in perioadele de nefunctionare a depozitului angro, chiar si in conditiile intreruperii alimentarii cu energie electrica de la reteaua de distributie;
    g) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, in proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
    6.3. operatorii economici prevazuti la pct. 2.2 au obligatia indeplinirii urmatoarelor conditii, la data la care depun cererea si pe perioada comercializarii produselor energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare:
    a) sa aiba inscrisa in obiectul de activitate, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, activitatea de comercializare in sistem en detail de produse energetice pentru unitatea de comercializare pentru care se solicita inregistrarea. Indeplinirea conditiilor va fi dovedita cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului in baza Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) societatea nu este declarata inactiva fiscal;
    c) societatea nu are datorii inscrise in certificatul de atestare fiscala;
    d) spatiul de comercializare trebuie sa fie dotat cu rezervoare verificate metrologic, cu exceptia skidurilor GPL. Indeplinirea conditiei va fi dovedita cu buletin de verificare metrologica si certificat de calibrare, aflate in perioada de valabilitate;
    e) spatiul de comercializare trebuie sa fie dotat cu rigle gradate si pompe de distributie de carburanti, verificate metrologic. Indeplinirea conditiei va fi dovedita cu buletin de verificare metrologica, aflat in perioada de valabilitate;
    f) spatiul de comercializare trebuie sa fie dotat cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu pompele de distributie de carburanti si aparatele de marcat electronice fiscale, care sa permita monitorizarea miscarii produselor energetice si determinarea in orice moment a cantitatilor intrate, iesite, precum si a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic si furnizor. Prin exceptie, spatiile de comercializare dotate cu sisteme electronice pentru vanzare exclusiva in baza cardurilor magnetice de identificare trebuie sa fie dotate cu sisteme de gestiune a stocurilor, conectate cu rezervoarele de carburanti, care sa permita monitorizarea miscarii produselor energetice si determinarea in orice moment a cantitatilor intrate, iesite, precum si a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic si furnizor. Operatorul economic trebuie sa puna la dispozitia autoritatii competente un card de control care sa permita monitorizarea miscarii produselor energetice si determinarea in orice moment a cantitatilor intrate, iesite, precum si a stocurilor, pe fiecare tip de produs energetic si furnizor;
    g) spatiul de comercializare GPL trebuie sa detina obligatoriu avizul de instalare si functionare emis de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) pentru detinatorii/utilizatorii de skiduri GPL. In situatia in care reglementarile tehnice ale instalatiei GPL stipuleaza autorizarea si verificarea tehnica prin directive europene, instalatia GPL se supune regimului de autorizare si verificare tehnica ISCIR numai daca prin aceasta cerinta nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile. Personalul de deservire al unitatii de comercializare GPL trebuie sa fie autorizat ISCIR;
    h) spatiul de comercializare trebuie sa fie dotat cu un sistem de supraveghere video a zonelor de descarcare in rezervoare. Stocarea imaginilor inregistrate se face pe o durata de minimum 20 de zile. Sistemul de supraveghere trebuie sa functioneze permanent, inclusiv in perioadele de nefunctionare a spatiului de comercializare, chiar si in conditiile intreruperii alimentarii cu energie electrica de la reteaua de distributie.
    7. Verificarea metrologica a rezervoarelor, riglelor gradate si a pompelor de distributie de carburanti se efectueaza de Biroul Roman de Metrologie Legala sau de laboratoare autorizate de acesta.
    8. Documentele mentionate la pct. 6 se depun in copie certificata conform cu originalul si stampilata de operatorul economic.
    9. Autoritatea competenta efectueaza cercetari la fata locului pentru a verifica realitatea informatiilor furnizate in cererea de comercializare si/sau depozitare angro/cererea de comercializare en detail si in documentatia anexata. Dispozitiile art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile pct. 55.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004, sunt aplicabile in mod corespunzator.
    10. Pe baza analizei documentelor depuse de operatorii economici si a datelor constatate prin cercetarea la fata locului se va intocmi un referat care va contine obligatoriu urmatoarele informatii:
    a) datele de identificare ale operatorului economic;
    b) concluzia privind indeplinirea sau neindeplinirea de catre operatorul economic a conditiilor prevazute la pct. 6;
    c) propunerea de aprobare sau de respingere a cererii de comercializare si/sau de depozitare angro/en detail.
    11. In cazul aprobarii cererii de comercializare si/sau depozitare angro, autoritatea competenta va emite “Atestatul de inregistrare pentru comercializare si/sau depozitare angro de produse energetice”, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, denumit in continuare atestat de comercializare si/sau depozitare angro.
    12. In cazul aprobarii cererii de comercializare en detail, autoritatea competenta va emite “Atestatul de inregistrare pentru comercializare en detail de produse energetice”, conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin, denumit in continuare atestat de comercializare en detail.
    13. Atestatul de comercializare si/sau depozitare angro/Atestatul de comercializare en detail se comunica in termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii de comercializare si/sau depozitare angro/cererii de comercializare en detail. Atestatul de comercializare si/sau depozitare angro/Atestatul de comercializare en detail se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica operatorului economic, iar al doilea exemplar se pastreaza de autoritatea competenta. Atestatul de comercializare si/sau depozitare angro/Atestatul de comercializare en detail nu este transmisibil, putand fi utilizat numai de titular.
    14. Fiecare atestat de comercializare si/sau depozitare angro va avea alocat un cod de tipul celui stabilit, pentru operatorul economic autorizat pentru activitatea de comercializare angro de produse supuse accizelor, la pct. 1 si 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.661/2008 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile amortizate.
    15. Fiecare atestat de comercializare en detail va avea alocat un cod de tipul RO 12345 JJ DT NN, unde:
    a) RO reprezinta codul ISO al Romaniei;
    b) 12345 reprezinta o secventa de 5 caractere numerice pentru identificarea operatorului economic;
    c) JJ reprezinta codul judetului in a carui arie de competenta este situata unitatea de comercializare;
    d) DT reprezinta un cod ce semnifica activitatea de comercializare in sistem en detail de produse energetice;
    e) NN reprezinta secventa numerica ce reprezinta numarul de atestate eliberate pentru acelasi operator economic in cadrul unui judet sau al municipiului Bucuresti.
    16. Autoritatea competenta are obligatia organizarii evidentei atestatelor de comercializare si/sau depozitare angro/atestatelor de comercializare en detail emise, prin inregistrarea acestora in registre speciale.
    17. In situatia in care cererea de comercializare si/sau depozitare angro, respectiv cererea de comercializare en detail este respinsa, autoritatea competenta va emite, in termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, decizia de respingere a acesteia. Decizia va contine elementele prevazute la art. 43 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    18. Atestatul de comercializare si/sau depozitare angro/Atestatul de comercializare en detail prevazut la pct. 11, respectiv pct. 12 sau decizia mentionata la pct. 17 se comunica operatorului economic conform prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    19. Operatorul economic are dreptul sa desfasoare activitatea de comercializare si/sau de depozitare in sistem angro/comercializare en detail a produselor energetice care fac obiectul atestatului de comercializare si/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail, de la data valabilitatii prevazuta in atestat.
    20. In cazul in care operatorul economic doreste sa modifice unele date inscrise in atestatul de comercializare si/sau depozitare angro/atestatul de comercializare en detail, va depune cererea de comercializare si/sau depozitare angro/cererea de comercializare en detail, atasand documentele din care sa rezulte modificarile respective. Cererea se depune inainte de a produce efecte modificarile respective. In acest caz, autoritatea competenta va emite un nou atestat, care se comunica in termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii. Vechiul atestat isi inceteaza valabilitatea de la data valabilitatii noului atestat. Dispozitiile pct. 9 si 10 se aplica in mod corespunzator.
    21. Autoritatea competenta revoca atestatul de comercializare si/sau depozitare in urmatoarele situatii:
    a) atunci cand i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete in cererea de comercializare sau in documentele care au fost anexate la aceasta;
    b) in cazul in care se constata, prin hotarare judecatoreasca definitiva, ca actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false;
    c) daca in legatura cu operatorul economic beneficiar a fost deschisa procedura falimentului ori s-a dispus dizolvarea acestuia, in conditiile legii;
    d) daca oricare dintre administratorii operatorului economic a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal reglementata de Codul penal al Romaniei, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) daca operatorul economic nu respecta oricare dintre conditiile prevazute la pct. 6.1, 6.2 si/sau 6.3;
    f) in cazul in care s-a pronuntat in legatura cu activitatea operatorului economic o hotarare definitiva pentru o infractiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal reglementata de Codul penal al Romaniei, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) operatorul economic nu respecta conditiile prevazute la pct. 6.2 lit. e) si pct. 6.3 lit. f) pentru atestatele care au fost emise anterior datei de 31 martie 2010.
    22. Autoritatea competenta suspenda atestatul de comercializare si/sau depozitare in urmatoarele situatii:
    a) pana la solutionarea definitiva a cauzei penale, in cazul in care a fost pusa in miscare actiunea penala pentru o infractiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal reglementata de Codul penal al Romaniei, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) pana la solutionarea definitiva a cauzei penale, in cazul in care a fost pusa in miscare actiunea penala deoarece actele care au stat la baza emiterii atestatului sunt false.
    23. In situatia in care operatorul economic inceteaza definitiv desfasurarea activitatii in depozitul angro/spatiul de comercializare respectiv, va depune la autoritatea competenta cererea de comercializare si/sau depozitare angro/cererea de comercializare en detail in vederea revocarii atestatului de comercializare si/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail.
    24. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare si/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail se comunica operatorului economic in conditiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    25. Deciziile privind revocarea sau suspendarea atestatului de comercializare si/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail produc efecte de la data comunicarii.
    26. Deciziile emise de autoritatea competenta potrivit prezentei proceduri pot fi contestate in conformitate cu dispozitiile titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    27. Desfasurarea activitatii in baza atestatului de comercializare si/sau depozitare angro/atestatului de comercializare en detail eliberat conform pct. 11, respectiv pct. 12 nu il exonereaza pe operatorul economic de la indeplinirea obligatiei referitoare la inregistrarea fiscala.
    28. Autoritatea competenta va asigura publicarea pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor a listei atestatelor, care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a fiecarei luni.
    29. Atestatele emise in baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.378/2009 pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, isi mentin valabilitatea, putand fi preschimbate la cerere.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close