Regulamentul de organizare si functionare a Directiei pentru politici fiscale si bugetare locale din cadrul MAI

In M. Of. nr. 657 din 23 septembrie 2010 a fost publicat Ordinul    ministrului administratiei si internelor nr. 209/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru politici fiscale si bugetare locale.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Directiei pentru politici fiscale si bugetare locale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Directorul Directiei pentru politici fiscale si bugetare locale va dispune masuri pentru cunoasterea dispozitiilor prezentului ordin de catre intregul personal al directiei pe care o coordoneaza.
    ART. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.496/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei pentru Politici Fiscale, Bugetare si Investitii Locale.*)
————
    *) Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.496/2006 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, intrucat a fost emis anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 194/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.

    ART. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare a Directiei pentru politici fiscale si bugetare locale

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Directia pentru politici fiscale si bugetare locale, denumita in continuare Directie, este organizata si functioneaza in structura aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor.
    ART. 2
    Obiectivul de baza al Directiei consta in elaborarea si implementarea politicilor financiar-fiscale si bugetare la nivelul administratiei publice locale.
    ART. 3
    Directia isi desfasoara activitatea in temeiul Hotararii Guvernului nr. 732/2010 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.380/2009 privind infiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.678/2008 privind infiintarea Institutului de Studii pentru Ordine Publica in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor.
    ART. 4
    Directia este subordonata secretarului de stat pentru comunitatile locale.
    ART. 5
    Resursele materiale, financiare si tehnice ale Directiei sunt asigurate si gestionate de directiile specializate ale aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor.

    CAPITOLUL II
    Structura organizatorica a Directiei pentru politici fiscale si bugetare locale

    ART. 6
    (1) Directia este structurata dupa cum urmeaza:
    a) conducerea;
    b) compartimentul politici fiscale locale;
    c) compartimentul politici bugetare locale;
    d) compartimentul administrare baza de date;
    (2) Structura organizatorica a Directiei (organigrama) este prevazuta in anexa nr. 1.
    ART. 7
    (1) Relatiile in cadrul Directiei sunt:
    a) de autoritate intre conducerea Directiei si compartimente, materializate in relatii:
    1. ierarhice de coordonare;
    2. functionale;
    b) de cooperare intre compartimente.
    (2) Diagrama de relatii a Directiei este prevazuta in anexa nr. 2.
    ART. 8
    In indeplinirea atributiilor ce ii revin Directia coopereaza cu celelalte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor si colaboreaza, potrivit legii, ordinelor ministrului administratiei si internelor si dispozitiilor secretarului de stat pentru comunitati locale, cu institutii publice si cu organisme ale autoritatilor publice centrale si locale.
    ART. 9
    Conducerea activitatii structurilor din cadrul Directiei este asigurata de catre director.
    ART. 10
    In aplicarea prevederilor legale, a ordinelor si a instructiunilor ministrului administratiei si internelor, directorul emite dispozitii.
    ART. 11
    Directorul reprezinta Directia in raporturile cu sefii celorlalte structuri, cu conducerea ministerului, precum si cu celelalte institutii publice.
    ART. 12
    (1) Directorul are in subordine intregul personal si raspunde in fata conducerii ministerului de intreaga activitate a Directiei, indeplinind atributiile prevazute in fisa postului (anexa nr. 3).
    (2) Directorul poate delega atributii din competenta sa pe trepte ierarhice subordonate si pe functii.

    CAPITOLUL III
    Atributiile Directiei pentru politici fiscale si bugetare locale

    ART. 13
    Directia are urmatoarele atributii principale:
    a) intreprinde demersurile necesare, potrivit competentelor, pentru indeplinirea masurilor prevazute in Programul legislativ, in conformitate cu obiectivele Programului de guvernare;
    b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniile stabilirii, impunerii, urmaririi si incasarii impozitelor si taxelor locale, al administrarii creantelor bugetelor locale, executarii silite, inspectiei fiscale, solutionarii contestatiilor asupra actelor de impunere, finantelor publice locale, transferarii de atributii si fonduri unitatilor administrativ-teritoriale in domeniile: invatamant, cultura, servicii, dezvoltare publica, locuinte, asistenta sociala si ajutoare sociale;
    c) acorda asistenta autoritatilor administratiei publice locale pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul administrarii creantelor bugetare locale si in domeniul administrarii veniturilor;
    d) solutioneaza petitii primite de la institutii publice, persoane fizice sau persoane juridice care au calitatea de contribuabili, in vederea interpretarii si aplicarii unitare a prevederilor legale;
    e) sprijina dezvoltarea capacitatii financiare a unitatilor administrativ-teritoriale prin elaborarea de politici fiscale si bugetare la nivelul administratiei publice locale;
    f) participa la elaborarea proiectului legii bugetare anuale si a anexelor la legea bugetara anuala privind sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, pe judete si categorii de institutii publice;
    g) dezvolta si administreaza o baza nationala de date care sa asigure un sistem informational unitar la nivelul administratiei publice locale;
    h) elaboreaza analize privind echilibrarea bugetelor locale, referitoare la cresterea gradului de autofinantare si a descentralizarii unor cheltuieli, si formuleaza propuneri pentru accelerarea descentralizarii si deconcentrarii serviciilor publice de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice locale;
    i) acorda asistenta autoritatilor administratiei publice locale in repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a cotelor defalcate din impozitul pe venit la unitatile administrativ-teritoriale;
    j) monitorizeaza, din punctul de vedere al aplicarii prevederilor legale, sistemul de echilibrare a bugetelor locale cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu cote defalcate din impozitul pe venit;
    k) acorda asistenta directiilor generale ale finantelor publice judetene cu privire la repartizarea catre unitatile administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a cotelor defalcate din impozitul pe venit;
    l) analizeaza modul de asigurare a resurselor financiare pe unitati administrativ-teritoriale, conform sistemului de echilibrare, si formuleaza propuneri de imbunatatire a sistemului;
    m) asigura reprezentare in cadrul Comitetului pentru finante publice locale, Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, Comisiei pentru politici monetare, fiscale si bugetare din cadrul Consiliului Economic si Social, conform mandatului dat de conducerea Ministerului Administratiei si Internelor;
    n) colaboreaza cu Directia generala comunitati locale, zone asistate, ajutor de stat, si parteneriat cu structurile asociative pentru sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in vederea atragerii de resurse umane din finantari externe pentru derularea unor programe de introducere si dezvoltare a alimentarilor cu apa, realizarea de canalizari si modernizari de drumuri, pentru introducerea sau extinderea alimentarii cu gaze naturale, modernizarea infrastructurilor si extinderea transportului local, inclusiv a transportului scolar;
    o) asigura realizarea parteneriatului cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, prin consultarea acestora in vederea perfectionarii cadrului legislativ si institutional;
    p) colaboreaza cu Unitatea centrala pentru reforma in administratia publica, Directia generala pentru dezvoltarea capacitatii administrative si cu Unitatea de politici publice in domeniile de activitate de interes comun;
    q) identifica, initiaza, negociaza si monitorizeaza programele de investitii externe realizate in baza unor credite acordate de institutii financiare internationale, prin acorduri bilaterale de cooperare sau prin promovarea parteneriatului public-privat cu parteneri externi;
    r) elaboreaza si monitorizeaza strategii si programe de dezvoltare a infrastructurii unitatilor administrativ-teritoriale cu finantare interna si externa, precum si a serviciilor publice de interes general;
    s) asigura promovarea unor programe si proiecte cu finantare interna, care vizeaza dezvoltarea locala si regionala; participa la proiectele cu finantare externa initiate de alte institutii in domeniul administratiei publice locale;
    s) actioneaza pentru promovarea si atragerea de investitii in folosul administratiei publice locale;
    t) sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale in vederea atragerii de fonduri structurale, investitii sau parteneriate publice-private, acordandu-le consultanta necesara;
    t) organizeaza si participa la intalniri, seminare, conferinte la care participa reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice, structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale si ai organizatiilor neguvernamentale sau ai altor entitati, pentru diseminarea prevederilor legale sau a bunelor practici identificate in domeniul administratiei publice locale, atragerii de fonduri structurale sau investitii, finantelor publice locale si al administrarii creantelor bugetelor locale;
    u) sprijina autoritatile administratiei publice locale in contractarea de credite interne si externe, in constituirea de garantii, emisiunea de obligatiuni de catre autoritatile municipale si judetene, infiintarea unui fond de investitii al autoritatilor publice locale, avand ca actionari si participanti straini;
    v) indeplineste orice alte atributii prevazute de actele normative in vigoare sau dispuse de conducerea ministerului in domeniul de activitate al Directiei.

    CAPITOLUL IV
    Conducerea Directiei pentru politici fiscale si bugetare locale

    ART. 14
    Conducerea operativa curenta a structurilor din cadrul Directiei este asigurata de catre director.
    ART. 15
    Directorul poate delega, in tot sau in parte, atributii sefilor de compartimente sau altor salariati, conform legii.

    CAPITOLUL V
    Atributiile fiecarui compartiment de munca

    SECTIUNEA 1
    Compartimentul politici fiscale locale

    ART. 16
    Compartimentul politici fiscale locale, condus de un sef de compartiment, este organizat sub autoritatea directa a directorului si isi desfasoara activitatea in vederea indeplinirii urmatoarelor atributii:
    a) elaboreaza si fundamenteaza acte normative in domeniul administrarii creantelor fiscale: al stabilirii, constatarii, impunerii, urmaririi si incasarii impozitelor si taxelor locale, al administrarii creantelor bugetelor locale, executarii silite, inspectiei fiscale, solutionarii contestatiilor asupra actelor de impunere, finantelor publice locale, transferarii de atributii, cu accent pus pe titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, legislatia secundara si pe alte acte normative cu reglementari in domeniul financiar-fiscal;
    b) acorda asistenta autoritatilor administratiei publice locale pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul creantelor bugetare locale;
    c) colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice pentru alinierea politicilor fiscale la politicile consacrate in economii de succes din Uniunea Europeana;
    d) solutioneaza, potrivit legii si dispozitiilor conducerii Ministerului Administratiei si Internelor, petitii primite de la institutii publice, persoane fizice sau persoane juridice care au calitatea de contribuabili in vederea interpretarii si aplicarii unitare a prevederilor legale;
    e) sprijina dezvoltarea capacitatii financiare a unitatilor administrativ-teritoriale prin elaborarea de politici fiscale si bugetare la nivelul administratiei publice locale;
    f) colaboreaza cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale si cu structurile profesionale ale acestora, in vederea asigurarii implementarii politicilor si strategiilor de descentralizare;
    g) participa la elaborarea actelor normative si a legislatiei secundare privind: finantele publice locale, stabilirea si colectarea impozitelor si taxelor locale, inspectia fiscala, depunerea declaratiilor fiscale, urmarirea si executarea silita a creantelor fiscale locale, formularea de contestatii asupra actelor de impunere si de control emise de autoritatile administratiei publice locale;
    h) formuleaza puncte de vedere pentru elaborarea raspunsurilor la interpelarile parlamentarilor in domeniul propriu de competenta;
    i) emite avize pentru actele normative din domeniul fiscal local si al procedurii fiscale locale;
    j) acorda sprijin de specialitate autoritatilor administratiei publice locale in procesul de stabilire a impozitelor si taxelor locale, inclusiv pentru corecta dimensionare a acestora, in functie de nevoile locale si de posibilitatile de plata ale contribuabililor;
    k) indruma compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in vederea aplicarii unitare a prevederilor Codului fiscal si ale Codului de procedura fiscala;
    l) acorda consultanta de specialitate contribuabililor persoane fizice, respectiv persoane juridice, pentru corecta aplicare unitara a prevederilor legale in ceea ce priveste stabilirea, constatarea, urmarirea, controlul si achitarea impozitelor si taxelor locale;
    m) elaboreaza analize privind echitatea fiscala, privind gradul de suportabilitate fiscala a contribuabililor, privind gradul de colectare a veniturilor si posibilitatea cresterii bazei impozabile;
    n) intocmeste situatii privind veniturile proprii, nivelul de realizare a acestora, ponderea veniturilor proprii in total venituri ale autoritatilor administratiei publice locale etc.;
    o) efectueaza proiectii la nivel macro privind evolutia fenomenului fiscal si impactul acestora atat asupra bugetelor locale, cat si asupra contribuabililor;
    p) intocmeste raportari cu privire la activitatea desfasurata;
    q) elaboreaza sinteze asupra activitatii desfasurate, planuri de actiune, dezvoltate global si care implica aportul Directiei;
    r) analizeaza dispozitiile legale in vigoare, incidente in domeniul stabilirii, constatarii, impunerii, controlului, urmaririi si incasarii veniturilor unitatilor administrativ-teritoriale si elaboreaza propuneri pentru imbunatatirea acestora, impreuna cu structurile asociative ale alesilor locali, in scopul descentralizarii si cresterii eficientei administratiei publice locale;
    s) organizeaza intalniri, seminare, conferinte cu participarea autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice si structurilor asociative ale alesilor locali, pentru proiectele referitoare la adaptarea la standardele Uniunii Europene a legislatiei incidente domeniului fiscalitatii locale;
    s) implementeaza noile prevederi de ordin financiar-fiscal local prin prime masuri de instruire la nivel local, formatorii initiati in cadrul programelor de descentralizare si management financiar devenind, la randul lor, formatori ai specialistilor in domeniu la nivel national;
    t) elaboreaza raportari periodice, precum si raportari la decizie sau la ordin asupra activitatii desfasurate in conformitate cu obiectivele Programului de guvernare 2010 – 2012, care se inainteaza catre conducerea ministerului.

    SECTIUNEA a 2-a
    Compartimentul politici bugetare locale

    ART. 17
    Compartimentul politici bugetare locale, condus de un sef de compartiment, este organizat sub autoritatea directa a directorului si isi desfasoara activitatea in vederea indeplinirii urmatoarelor atributii:
    1. elaboreaza si fundamenteaza acte normative in domeniul finantelor publice locale, al administrarii creantelor bugetelor locale, transferarii de atributii, cu accent pus pe Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea-cadru nr. 195/2006, Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul IX din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legislatia secundara si pe alte acte normative cu reglementari in domeniul financiar-fiscal;
    2. sprijina dezvoltarea capacitatii financiare a unitatilor administrativ-teritoriale prin elaborarea de politici fiscale si bugetare la nivelul administratiei publice locale;
    3. acorda asistenta autoritatilor administratiei publice locale pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul administrarii veniturilor si creantelor bugetelor locale;
    4. colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice pentru alinierea politicilor fiscale si bugetare la politicile consacrate in economii de succes din Uniunea Europeana;
    5. colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice pentru analiza solicitarilor autoritatilor administratiei publice locale privitoare la nivelul sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, al cotelor defalcate din impozitul pe venit si la repartizarea echitabila a acestora pe judete si localitati;
    6. colaboreaza cu Ministerul Finantelor Publice in vederea stabilirii sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a transferurilor bugetare catre bugetele locale, precum si pentru repartizarea acestora pe judete/municipiul Bucuresti;
    7. conlucreaza cu Ministerul Finantelor Publice pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea pe localitati a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a cotelor defalcate din impozitul pe venit, implicit pentru urmarirea modului de repartizare de catre directiile generale ale finantelor publice judetene a unor astfel de sume si adoptarea masurilor necesare pentru aplicarea formulei de repartizare statuata de lege, precum si pentru prevenirea dezechilibrelor bugetare locale determinate de repartizarea incorecta a acestor sume;
    8. acorda asistenta directiilor generale ale finantelor publice judetene cu privire la repartizarea catre unitatile administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a cotelor defalcate din impozitul pe venit;
    9. elaboreaza analize privind echilibrarea bugetelor locale, referitoare la cresterea gradului de autofinantare si a descentralizarii unor cheltuieli, precum si formularea de propuneri pentru accelerarea descentralizarii si deconcentrarii serviciilor publice de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice locale;
    10. monitorizeaza, din punctul de vedere al aplicarii prevederilor legale, sistemul de echilibrare a bugetelor locale cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu cote defalcate din impozitul pe venit;
    11. intocmeste analize privind situatiile de criza financiara si de insolventa a unitatilor administratiei publice locale si formuleaza propuneri privind cresterea autonomiei financiare a unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv optimizarea situatiei economico-financiare a acestora;
    12. elaboreaza analize privind datoria publica locala si formuleaza propuneri de imbunatatire a cadrului legal;
    13. sprijina autoritatile administratiei publice locale in activitatea de emitere de obligatiuni judetene si municipale si, respectiv, pentru obtinerea de credite bancare pe baza de garantii locale in vederea efectuarii unor investitii de infrastructura durabile, dedicate dezvoltarii economico-sociale a comunitatilor locale;
    14. colaboreaza cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale si cu structurile profesionale ale acestora in vederea asigurarii implementarii politicilor si strategiilor de descentralizare;
    15. participa la elaborarea proiectului legii bugetelor locale anuale si a anexelor (privind sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe judete si categorii de institutii publice, si actiuni din domeniile invatamantului preuniversitar, sanatatii, asistentei sociale si agriculturii ale caror cheltuieli se asigura din bugetele locale) la legea bugetara anuala;
    16. participa la elaborarea actelor normative si a legislatiei secundare privind: finantele publice locale, corelarea acestora cu stabilirea si colectarea impozitelor si taxelor locale, inspectia fiscala, depunerea declaratiilor fiscale, urmarirea si executarea silita a creantelor fiscale locale, formularea de contestatii asupra actelor de impunere si de control emise de autoritatile administratiei publice locale;
    17. formuleaza puncte de vedere pentru elaborarea raspunsurilor la interpelarile parlamentarilor in domeniul propriu de competenta;
    18. emite avize pentru actele normative din domeniul finantelor publice locale;
    19. acorda sprijin de specialitate autoritatilor administratiei publice locale in procesul de stabilire a impozitelor si taxelor locale, inclusiv pentru corecta dimensionare a acestora, in functie de nevoile locale si de posibilitatile de plata ale contribuabililor;
    20. indruma compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in vederea aplicarii unitare a prevederilor legii finantelor publice locale, a Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala;
    21. acorda consultanta de specialitate contribuabililor institutii publice, persoane fizice, respectiv persoane juridice, pentru corecta aplicare a prevederilor legale;
    22. acorda sprijin de specialitate pentru elaborarea bugetelor locale si urmarirea in teritoriu, inclusiv aprobarea acestora la termenele legal stabilite; acorda sprijin pentru executarea corecta a bugetelor locale si pentru elaborarea si supunerea spre aprobare a conturilor de inchidere a exercitiilor bugetare;
    23. elaboreaza analize privind imbunatatirea echilibrarii bugetelor locale, cresterea gradului de autofinantare si a descentralizarii unor cheltuieli; analizeaza modul de intocmire a bugetelor locale pe ansamblul fiecarui judet/municipiului Bucuresti, pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate de catre autoritatile administratiei publice locale dupa aprobarea legii bugetare anuale;
    24. intocmeste situatii privind influentele asupra sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru mentinerea capacitatii financiare a unitatilor administrativ-teritoriale corespunzator responsabilitatilor ce le revin;
    25. efectueaza proiectii la nivel macro privind evolutia bugetelor locale in vederea elaborarii sintezei proiectului bugetului general consolidat;
    26. intocmeste raportari cu privire la activitatea desfasurata;
    27. elaboreaza sinteze asupra activitatii desfasurate, planuri de actiune, dezvoltate global si care implica aportul directiei;
    28. organizeaza intalniri, seminare, conferinte cu participarea autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice si a structurilor asociative ale alesilor locali, pentru proiectele referitoare la adaptarea la standardele Uniunii Europene a legislatiei incidente domeniului finantelor publice locale;
    29. implementeaza noile prevederi de ordin financiar-fiscal local prin prime masuri de instruire la nivel local, formatorii initiati in cadrul programelor de descentralizare si management financiar devenind, la randul lor, formatori ai specialistilor in domeniu la nivel national;
    30. elaboreaza si fundamenteaza proiectele de acte normative in domeniile stabilirii, constatarii, impunerii, urmaririi si incasarii impozitelor si taxelor locale, al administrarii creantelor bugetelor locale, executarii silite, controlului fiscal, solutionarii obiectiilor si contestatiilor asupra actelor de impunere, finantelor publice locale, transferarii de atributii si fonduri unitatilor administrativ-teritoriale in domeniile: invatamant, cultura, servicii, dezvoltare publica, locuinte, asistenta sociala si ajutoare sociale;
    31. solutioneaza, potrivit legii si dispozitiilor conducerii Ministerului Administratiei si Internelor, petitiile si sesizarile inaintate de catre persoane fizice/juridice;
    32. solutioneaza sesizarile inaintate de catre autoritatile administratiei publice locale cu privire la domeniul finantelor publice locale;
    33. elaboreaza raportari periodice, precum si raportari la decizie sau la ordin asupra activitatii desfasurate in conformitate cu obiectivele Programului de guvernare 2010 – 2012, care se inainteaza catre conducerea ministerului.

    SECTIUNEA a 3-a
    Compartimentul administrare baza de date

    ART. 18
    Compartimentul administrare baza de date, condus de un sef de compartiment, este organizat sub autoritatea directa a directorului si isi desfasoara activitatea in vederea indeplinirii urmatoarelor atributii:
    a) dezvolta si administreaza o baza nationala de date avand ca obiectiv general modernizarea administratiei publice prin dezvoltarea unui sistem national de colectare, prelucrare, analiza si raportare a informatiilor vizand functionarea administratiei publice locale si asigurarea accesului la informatii utilizand tehnologia informatiei. Baza de date va asigura un sistem informational unitar la nivelul administratiei publice locale, acesta fiind un suport pentru: realizarea de analize asupra activitatii administratiei publice locale; luarea deciziilor de catre conducerea ministerului in ceea ce priveste procesul de descentralizare si de identificare a metodologiilor aplicabile administratiei publice locale; elaborarea strategiilor de reforma in administratia publica locala etc.;
    b) integreaza volumul informational primit de la celelalte servicii ale directiei, de la alte structuri din cadrul ministerului, de la autoritatile administratiei publice locale, respectiv de la alte institutii apartinand administratiei publice centrale, inclusiv de la institutiile deconcentrate ale acestora;
    c) conlucreaza cu celelalte structuri ale ministerului in vederea identificarii solutiei informatice si a aplicatiei informatice optime realizarii bazei de date;
    d) participa la elaborarea proiectelor de acte normative si a legislatiei secundare aferenta acestora in domeniul financiar-fiscal, potrivit competentelor;
    e) acorda asistenta autoritatilor administratiei publice locale pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul administrarii creantelor bugetare locale si in domeniul administrarii veniturilor;
    f) elaboreaza analize privind echilibrarea bugetelor locale, referitoare la cresterea gradului de autofinantare si a descentralizarii unor cheltuieli, precum si formularea de propuneri pentru accelerarea descentralizarii si deconcentrarii serviciilor publice de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice locale;
    g) acorda asistenta autoritatilor administratiei publice locale in repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat la unitatile administrativ-teritoriale;
    h) monitorizeaza din punctul de vedere al aplicarii prevederilor legale sistemul de echilibrare a bugetelor locale cu cote defalcate si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
    i) acorda asistenta directiilor generale ale finantelor publice judetene cu privire la repartizarea catre unitatile administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
    j) analizeaza modul de asigurare a resurselor financiare pe unitati administrativ-teritoriale conform sistemului de echilibrare si formuleaza propuneri de imbunatatire a sistemului;
    k) asigura realizarea parteneriatului cu structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, prin consultarea acestora in vederea perfectionarii cadrului legislativ si institutional;
    l) organizeaza si participa la intalniri, seminarii, conferinte cu participarea autoritatilor administratiei publice, institutiilor publice, a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale si organizatiilor neguvernamentale sau altor entitati, pentru diseminarea prevederilor legale sau a bunelor practici identificate in domeniul administratiei publice locale, finantelor publice locale si al administrarii creantelor bugetelor locale;
    m) solutioneaza petitii primite de la institutii publice persoane fizice sau juridice care au calitatea de contribuabili in vederea interpretarii si aplicarii unitare a prevederilor legale;
    n) solutioneaza potrivit legii si dispozitiilor conducerii Ministerului Administratiei si Internelor petitiile si sesizarile inaintate de catre persoane fizice/juridice;
    o) elaboreaza raportari periodice, precum si raportari la decizie sau la ordin asupra activitatii desfasurate in conformitate cu obiectivele Programului de guvernare 2010 – 2012, care se inainteaza catre conducerea ministerului;
    p) asigura accesul la baza de date, prin internet sau intranet, beneficiarilor: Ministerul Administratiei si Internelor, administratia publica centrala si locala, structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, organizatiile neguvernamentale, cetatenii, alte institutii sau organizatii interesate.

    CAPITOLUL VI
    Dispozitii finale

    ART. 19
    Conducerea Directiei asigura detalierea atributiilor din prezentul regulament prin fisele de post ale intregului personal al directiei.
    ART. 20
    Directorul, precum si sefii compartimentelor din cadrul Directiei pentru politici fiscale si bugetare locale vor dispune masuri pentru cunoasterea dispozitiilor prezentului regulament de catre intreg personalul din structurile pe care le conduc.
    ART. 21
    Personalul Directiei este obligat sa cunoasca partile ce il privesc si sa aplice intocmai prevederile prezentului regulament.
    ART. 22
    Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close