Legea parteneriatului public-privat

In M. Of. nr. 676 din  5 octombrie 2010 a fost publicata Legea nr. 178/2010 parteneriatului public-privat.
Din cuprins:
    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Scop. Principii

    ART. 1
    Prezenta lege reglementeaza modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat care are ca obiectiv public proiectarea, finantarea, constructia, reabilitarea, modernizarea, operarea, intretinerea, dezvoltarea si transferul unui bun sau serviciu public, dupa caz.
    ART. 2
    Scopul prezentei legi il constituie reglementarea initierii si realizarii de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrari publice in diverse sectoare de activitate, cu finantari private.
    ART. 3
    (1) Principiile de baza ale parteneriatului public-privat sunt:
    a) nediscriminarea – asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate, sa poata participa la procedura de incheiere a contractului de parteneriat public-privat si sa aiba sansa de a deveni contractant;
    b) tratamentul egal – stabilirea si aplicarea oricand pe parcursul procedurii de incheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerinte, criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a participa la procedura de atribuire si de a deveni contractant;
    c) transparenta – aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurilor de incheiere a contractului de parteneriat public-privat;
    d) proportionalitatea – asigurarea corelatiei juste intre scopul urmarit de partenerul public, obiectul contractului de parteneriat public-privat si cerintele solicitate, in sensul existentei echilibrului intre obiectivul urmarit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat si cerintele reale, intre cerintele reale si conditiile impuse investitorului privat, precum si intre criteriile de selectie si clauzele contractuale;
    e) eficienta utilizarii fondurilor – aplicarea procedurilor de incheiere a contractelor de parteneriat public-privat si utilizarea de criterii trebuie sa reflecte avantajele de natura economica ale ofertelor in vederea obtinerii rezultatului urmarit, luand in considerare si efectele concrete preconizate a se obtine in domeniul social si in cel al protectiei mediului si promovarii dezvoltarii durabile;
    f) asumarea raspunderii – determinarea clara a sarcinilor, responsabilitatilor partilor implicate in procesul de incheiere a contractelor de parteneriat public-privat, urmarindu-se asigurarea profesionalismului, impartialitatii, independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces.
    (2) Proiectul de parteneriat public-privat are in vedere urmatoarele:
    a) cooperarea dintre partenerul public si partenerul privat;
    b) modul de finantare a proiectului de parteneriat public-privat este privat;
    c) in cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanta si de a pune in aplicare obiectivele de interes public, precum si de a respecta prevederile contractului de parteneriat public-privat;
    d) alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public-privat se face in mod proportional si echitabil intre partenerul public si cel privat.

    SECTIUNEA a 2-a
    Definitii

    ART. 4
    In sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) bun public – bunul care apartine domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, sau un bun ce apartine domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) lucrare publica – investitia care se finanteaza din fonduri private in vederea realizarii unui bun sau serviciu public;
    c) serviciu public – totalitatea actiunilor si activitatilor prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general sau local ale colectivitatilor;
    d) proiect public-privat – proiectul care se realizeaza in intregime sau partial cu resurse financiare proprii sau atrase de catre investitor, pe baza unui model de parteneriat public-privat, in urma caruia va rezulta un bun sau un serviciu public;
    e) investitor privat – orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice, romana sau straina, care este dispusa sa asigure finantarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, prevazute la art. 1;
    f) companie de proiect – societatea comerciala rezidenta in Romania, avand ca asociati sau actionari atat partenerul public, cat si pe cel privat, care sunt reprezentati in mod proportional in functie de participarea la proiectul de parteneriat public-privat, partenerul public participand cu aport in natura;
    g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect – actul juridic care stipuleaza drepturile si obligatiile partenerului public si ale investitorului pentru intreaga perioada de functionare a parteneriatului public-privat, acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat, pe o durata determinata;
    h) autoritate publica centrala – Guvernul Romaniei, reprezentat de unul sau mai multe ministere sau autoritati ori institutii publice, responsabile pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes public general;
    i) autoritate publica locala – organismul de decizie publica constituit si functionand, dupa caz, la nivelul judetului, municipiului, orasului sau comunei, responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local;
    j) autoritate publica – orice autoritate publica centrala sau autoritate publica locala, asa cum au fost definite in prezenta lege;
    k) acord de proiect – actul juridic, premergator contractului de parteneriat public-privat sau contractului de proiect, incheiat intre partenerul public si investitor in vederea pregatirii contractului de parteneriat public-privat;
    l) anunt de intentie pentru parteneriat public-privat – documentul formal publicat de partenerul public in vederea demararii unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, in conformitate cu prevederile prezentei legi privind contractele de parteneriat public-privat;
    m) document atasat anuntului de intentie sau document atasat – documentul intocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor interesati descrierea proiectului avut in vedere, descrierea serviciilor necesare, programul de implementare a proiectului, cerintele de capacitate si criteriile de selectie a investitorilor, precum si modalitatea de selectie a investitorilor interesati;
    n) finantatorul proiectului public-privat – persoana fizica sau juridica care pune la dispozitia companiei de proiect mijloacele financiare necesare participarii acestora la realizarea proiectului public-privat;
    o) nonactive – active inregistrate numai in evidenta companiei de proiect, care, chiar daca provin de la partenerul public implicat, ca participare la proiectul de parteneriat public-privat pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, nu vor fi evidentiate in bilantul contabil al acestuia;
    p) incheierea contractului – procedura administrativa de intrare in vigoare a unui contract de parteneriat public-privat prin semnare si parafare;
    q) durata determinata – perioada negociata, in care se deruleaza contractul parteneriatului public-privat si care asigura investitorului privat recuperarea finantarii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Tipuri de activitati in proiectele de parteneriat public-privat

    ART. 5
    In sensul prezentei legi, parteneriatul public-privat se poate realiza prin diverse tipuri de contracte, in functie de nivelul de implicare a investitorului.
    ART. 6
    (1) Prin contractele de parteneriat public-privat investitorului privat ii sunt transferate obligatii ale partenerului public, cum ar fi:
    a) proiectarea, incepand cu faza de proiect tehnic;
    b) constructia;
    c) dezvoltarea;
    d) reabilitarea/modernizarea;
    e) operarea;
    f) intretinerea;
    g) finantarea.
    (2) La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, partenerului public, in buna stare si liber de orice sarcina sau obligatie, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1).
    (3) Partenerii pot stabili prin contractul de parteneriat public-privat si alte activitati pe care sa le desfasoare compania de proiect, cu conditia respectarii prevederilor prezentei legi.

    SECTIUNEA a 4-a
    Parteneri publici

    ART. 7
    In cadrul contractului de parteneriat public-privat, autoritatile publice definite la art. 4 lit. j) sunt parteneri publici.
    ART. 8
    Este partener public, in sensul prezentei legi:
    a) oricare organism al statului, autoritate publica sau institutie publica, care actioneaza la nivel central, regional ori local;
    b) oricare organism, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care este finantat, in majoritate, de catre un partener public, astfel cum este definit la lit. a), ori de catre un organism de drept public;
    c) oricare organism, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, ce a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care se afla in subordinea ori este supus controlului unui partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
    d) oricare organism, altul decat unul dintre cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, ce a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general fara caracter comercial sau industrial si care are in componenta consiliului de administratie/organului de conducere ori de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia, numiti de catre un partener public, astfel cum este definit la lit. a), sau de catre un alt organism de drept public;
    e) oricare asociere formata din unul sau mai multi parteneri publici dintre cei prevazuti la lit. a) – d).

    SECTIUNEA a 5-a
    Domeniu de aplicare. Exceptii

    ART. 9
    Prezenta lege se aplica pentru:
    a) derularea unui proiect de parteneriat public-privat, in conformitate cu obiectul prezentei legi, intre un partener public si un investitor privat, ca urmare a aplicarii uneia dintre procedurile de desemnare a partenerului privat prevazute de prezenta lege;
    b) incheierea acordului de proiect;
    c) infiintarea si reglementarea functionarii companiei de proiect.
    ART. 10
    Prezenta lege nu se aplica pentru incheierea unui contract de parteneriat public-privat in cazul in care se indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
    a) contractul a fost declarat cu caracter secret de catre autoritatile abilitate, potrivit prevederilor legale in vigoare;
    b) contractelor de concesiune de lucrari publice si concesiune de servicii reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si de legislatia conexa;
    c) indeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de siguranta si securitate nationala, potrivit prevederilor legale in vigoare;
    d) protectia unor interese de stat impune acest lucru;
    e) contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007, si de legislatia conexa;
    f) contractelor de asociere in participatiune reglementate conform legii.
    ART. 11
    Prezenta lege nu se aplica pentru incheierea contractului de parteneriat public-privat care:
    a) are ca obiect cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora;
    b) se refera la cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe destinate difuzarii, de catre institutii de radiodifuziune si televiziune;
    c) se refera la prestarea de servicii de arbitraj si conciliere;
    d) se refera la prestarea de servicii financiare in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, in special operatii ale partenerului public efectuate in scopul atragerii de resurse financiare si/sau de capital, precum si la prestarea de servicii specifice unei banci centrale de catre Banca Nationala a Romaniei;
    e) se refera la angajarea de forta de munca, respectiv incheierea de contracte de munca;
    f) se refera la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate in totalitate de catre partenerul public si ale caror rezultate nu sunt destinate, in mod exclusiv, acestuia pentru propriul beneficiu.
    ART. 12
    Prezenta lege nu se aplica atunci cand contractul de parteneriat public-privat este incheiat ca urmare a:
    a) unui acord international incheiat in conformitate cu prevederile tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care vizeaza furnizarea de produse sau executia de lucrari, destinate implementarii ori exploatarii unui proiect in comun cu statele semnatare, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;
    b) unui acord international referitor la stationarea de trupe si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;
    c) aplicarii unei proceduri specifice unei organizatii internationale.

    CAPITOLUL II
    Reguli aplicabile pentru incheierea contractului de parteneriat public-privat

    SECTIUNEA 1
    Reguli generale

    ART. 13
    La incheierea contractului, partenerul public si investitorul privat interesat sa participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligatia de a respecta principiile prevazute la art. 3.
    ART. 14
    (1) Etapele care conduc la incheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:
    a) initierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anuntului de intentie de catre partenerul public;
    b) analiza si selectia preliminara a unor investitori privati, premergatoare incheierii acordului de proiect care este in sarcina partenerului public;
    c) negocierea este etapa prin care autoritatea publica deruleaza consultari cu investitorii privati selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv valoarea investitiei, perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, cu investitorii selectati;
    d) incheierea contractului de parteneriat public-privat.
    (2) Ulterior incheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile legale pentru constituirea companiei de proiect ca societate comerciala rezidenta in Romania in vederea realizarii obiectivelor contractului de parteneriat public-privat.
    ART. 15
    Elementele de baza ale unui proiect de parteneriat public-privat sunt, dupa caz:
    a) initierea;
    b) finantarea;
    c) proiectarea;
    d) construirea/realizarea;
    e) reabilitarea/modernizarea;
    f) intretinerea, managementul/operarea;
    g) derularea de operatiuni comerciale;
    h) transferul proiectului catre partenerul public la finalizarea acestuia.
    ART. 16
    Regulile generale obligatorii care se iau in considerare pe tot parcursul etapelor de initiere, negociere si finalizare a unui contract de parteneriat public-privat sunt:
    a) in cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaboreaza in mod obligatoriu in baza unor raporturi contractuale;
    b) diviziunea responsabilitatilor, a valorii de finantare si a riscurilor sunt convenite prin contract;
    c) pe parcursul derularii unui contract de parteneriat-public privat, drepturile si obligatiile corelative ale partenerilor nu pot fi cesionate;
    d) bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pot fi considerate nonactive, conform reglementarilor contabile, nationale si europene in vigoare, in functie de modalitatea de repartitie a riscurilor in cadrul proiectului;
    e) prevederile lit. d) se aplica corespunzator si fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat;
    f) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele implicate in proiect sunt clasificate ca nonactive si nu vor fi inregistrate in situatia financiara trimestriala si anuala a partenerului public implicat;
    g) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele enuntate la lit. f) vor fi inregistrate in balanta de verificare si situatia financiara anuala ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) si art. 35.
    ART. 17
    Un contract de parteneriat public-privat se refera la realizarea unui singur proiect de parteneriat public-privat, cu realizarea tuturor elementelor din cadrul acestuia.

    SECTIUNEA a 2-a
    Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat

    ART. 18
    Procesul de atribuire a proiectului public-privat, analiza si selectia preliminara a investitorilor privati, incheierea acordului de proiect, negocierea si incheierea contractului de parteneriat public-privat se deruleaza dupa cum urmeaza:
    a) definirea si aprobarea de catre partenerul public a oportunitatii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat;
    b) elaborarea si aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de catre partenerul public;
    c) elaborarea de catre partenerul public a documentului atasat la anuntul de intentie;
    d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intentie de catre partenerul public si numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispozitie, dupa caz;
    e) elaborarea si aprobarea criteriilor de evaluare, a grilelor de punctaj si a modului de tratare a scrisorilor de intentie intarziate sau primite nesigilate si aprobarea acestora prin ordin, decizie sau dispozitie, emise de catre partenerul public;
    f) elaborarea si aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect, in vederea selectarii partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;
    g) publicarea anuntului de intentie;
    h) distribuirea, fara plata, a documentului atasat la anuntul de intentie;
    i) primirea si inregistrarea plicurilor ce contin scrisorile de intentie elaborate de investitorii privati interesati;
    j) convocarea comisiei de evaluare si deschiderea plicurilor continand scrisorile de intentie in prezenta tuturor membrilor comisiei;
    k) evaluarea scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea;
    l) intocmirea raportului de evaluare de catre comisia de evaluare si prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;
    m) invitarea investitorilor privati selectati la negocierea si semnarea acordului de proiect;
    n) constituirea de catre partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect si numirea acesteia prin ordin, decizie sau dispozitie, dupa caz;
    o) aplicarea criteriilor de negociere cu investitorii privati selectati, semnatari ai acordului de proiect, in vederea selectarii partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;
    p) desfasurarea negocierilor pentru selectarea partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;
    q) prezentarea ofertei finale, rezultate in urma negocierilor desfasurate conform lit. o), a partenerului privat selectat;
    r) incheierea contractului de parteneriat public-privat cu partenerul privat selectat si publicarea acestuia.
    ART. 19
    Partenerul privat selectat potrivit art. 18 lit. p) are obligatia de a include in oferta finala lista cuprinzand persoanele care au calitatea de intreprinderi afiliate acestuia si, de asemenea, are obligatia de a actualiza aceasta lista in mod permanent, pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat.
    ART. 20
    Partenerul public va elabora si aproba normele proprii pentru infiintarea comisiilor, elaborarea criteriilor si derularea etapelor de definire a proiectului public-privat si de selectie a investitorilor privati. Normele respective au la baza reglementarile prezentei legi si ale actelor normative in domeniu, elaborate de institutiile competente.

    SECTIUNEA a 3-a
    Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat si de selectie a investitorilor privati

    ART. 21
    Distribuirea, fara plata, a documentului atasat se va face de catre partenerul public, in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data aparitiei anuntului de intentie.
    ART. 22
    Termenele dintre etapele de definire a proiectului de parteneriat public-privat pana la data semnarii contractului nu pot fi mai mici de:
    a) 22 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de intentie si pana la primirea si inregistrarea plicurilor ce contin scrisorile de intentie elaborate de investitorii privati interesati;
    b) 5 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii documentelor de oferta elaborate de investitori privati interesati, pana la convocarea comisiei de evaluare si deschiderea plicurilor continand scrisorile de intentie si evaluarea scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea;
    c) 5 zile lucratoare de la data evaluarii scrisorilor de intentie si a documentelor anexate la acestea, pana la intocmirea raportului de evaluare, adjudecare si prezentarea acestuia partenerului public spre aprobare;
    d) doua zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare aprobat, pana la invitarea investitorilor privati selectati la negocierea si semnarea acordului de proiect;
    e) 5 zile lucratoare de negocieri cu investitorii privati cu care s-au incheiat acorduri de proiect, in vederea selectarii partenerului privat cu care se va incheia contractul de parteneriat public-privat;
    f) 8 zile lucratoare de la data incheierii negocierilor prevazute la lit. e), pana la depunerea ofertei finale de catre partenerul privat selectat;
    g) 3 zile lucratoare pentru perfectarea si semnarea contractului de parteneriat public-privat.

    CAPITOLUL III
    Conditii de initiere si incetare a proiectului de parteneriat public-privat

    SECTIUNEA 1
    Conditii de initiere a proiectului de parteneriat public-privat

    ART. 23
    (1) Initierea unui proiect de parteneriat public-privat apartine partenerului public.
    (2) Pentru initierea unui proiect de parteneriat public-privat, initiatorul intocmeste un studiu de fundamentare si prefezabilitate.
    (3) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare cad in sarcina initiatorului.
    ART. 24
    (1) Partenerul public este obligat sa publice in Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) si, in cazul in care valoarea proiectului depaseste 5 milioane euro, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, anuntul de intentie a unui proiect de parteneriat public-privat.
    (2) SEAP pune la dispozitia partenerului public, prin asigurarea unui nou flux de informatii specializat, suportul tehnic necesar asigurarii transparentei procedurii complete de stabilire a partenerului privat, incluzand anuntul de intentie, etapa de selectie, etapa de negociere si atribuirea contractului de parteneriat public-privat.

    SECTIUNEA a 2-a
    Conditii de incetare a proiectului de parteneriat public-privat

    ART. 25
    (1) Parteneriatul public-privat inceteaza:
    a) in cazul expirarii termenului contractului incheiat intre partenerul public si partenerul privat;
    b) in baza acordului dintre partenerul public si partenerul privat;
    c) in alte cazuri prevazute de lege sau de contract.
    (2) In cazul incetarii contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului, investitorul privat este obligat sa restituie partenerului public bunurile publice si bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat, in mod gratuit si libere de orice sarcini, conform prevederilor prezentei legi.
    (3) In cazul incetarii contractului de parteneriat public-privat, investitorul privat este obligat sa asigure continuitatea activitatii sau prestarii serviciilor, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestora de catre partenerul public sau de catre noul investitor privat, in conditiile art. 26.
    (4) In cazul in care partenerul privat sesizeaza existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii sau prestarii serviciului de interes public, acesta notifica in termen de maximum 48 de ore acest fapt partenerului public, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii sau a serviciului.
    (5) In cazul in care partenerul privat se retrage unilateral din contractul de parteneriat public-privat, investitia consumata pana la acel moment ramane ca participare la realizarea proiectului respectiv, compania de proiect si partenerul public neavand nicio obligatie de returnare a valorii investitiei respective catre partenerul privat.
    ART. 26
    Pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii de dizolvare a companiei de proiect, la incetarea contractului de parteneriat public-privat, partile contractului de parteneriat public-privat sunt tinute de respectarea obligatiilor ce le revin potrivit legii si/sau contractului.

    CAPITOLUL IV
    Contractul de parteneriat public-privat

    ART. 27
    Contractul de proiect de parteneriat public-privat se incheie intre partenerul public si investitorul privat, selectat cu respectarea procedurii prevazute la art. 18 si avand in vedere:
    a) tipul de activitati convenite potrivit prevederilor art. 6;
    b) stabilirea concreta, in functie de tipul de activitati, a obligatiilor partilor in cadrul proiectului de parteneriat public-privat;
    c) valoarea negociata a investitiei care face obiectul contractului de proiect de parteneriat public-privat;
    d) perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat si termenul de finalizare a acestuia;
    e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat, care stabileste termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate, realizare a proiectului de executie, derulare a finantarii, realizare a obiectivului public, intretinere/administrare/operare a obiectivului pana la finalizarea contractului de parteneriat public-privat, predare a obiectivului catre partenerul public;
    f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proportiilor de participare la compania de proiect si lista bunurilor de natura patrimoniului public sau privat pe care le aduc partenerii;
    g) repartizarea riscurilor dintre partenerul public si partenerul privat pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat;
    h) criteriile de performanta cu privire la indeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat;
    i) clauzele de retragere din proiect;
    j) penalitatile pentru situatia cand nu se indeplinesc obiectivele stabilite in contract.

    SECTIUNEA 1
    Principii si reguli generale de atribuire a contractului de parteneriat public-privat

    ART. 28
    (1) Partenerul public continua negocierile cu investitorii selectati, cu respectarea dispozitiilor art. 18 lit. j) – l). In urma acestor negocieri, partenerul public emite o decizie cuprinzand lista investitorilor selectati, ierarhizati conform criteriilor stabilite prin normele proprii elaborate in baza prevederilor prezentei legi.
    (2) Orice investitor interesat are posibilitatea de a contesta, la partenerul public sau in instanta, decizia privind desemnarea partenerului privat si orice alte decizii luate de acesta pe perioada derularii procedurii de atribuire, cu obligarea acestuia la depunerea unei garantii de 2% din valoarea estimata. Partenerul public este obligat sa dea raspuns la contestatii in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii contestatiei, dupa care procedura se va continua. Solutia data de instanta devine obligatorie la data pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive si executorii.
    (3) In cazul in care negocierile cu primul clasat nu pot conduce la incheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat, partenerul public incepe negocierile, pe rand, cu urmatorii investitori selectati, in ordinea ierarhica a selectiei, pana la obtinerea unui rezultat favorabil.
    (4) In cazul nefinalizarii unui contract de proiect de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii selectionati, partenerul public are dreptul la reluarea intregii proceduri. Dupa caz, inainte de reluarea procedurii, partenerul public poate sa refaca sau sa completeze studiul de fundamentare/prefezabilitate si/sau sa schimbe unele date din documentul atasat.
    (5) Procedura de negociere se deruleaza chiar daca se depune o singura oferta, cu conditia ca aceasta, impreuna cu documentele anexate de catre investitorul privat interesat, sa respecte cerintele minime impuse de anuntul de intentie si documentul atasat, elaborate de partenerul public.
    (6) In conditiile in care partile au decis continuarea proiectului de parteneriat public-privat, acestea procedeaza la pregatirea si negocierea termenilor si a clauzelor contractului de proiect de parteneriat public-privat.
    (7) Conditiile de infiintare a companiei de proiect se includ in continutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat

    ART. 29
    Contractul de proiect de parteneriat public-privat in forma negociata este supus, dupa caz, aprobarii Guvernului sau autoritatii publice, in calitate de titulari ai dreptului de administrare a bunului care face obiectul parteneriatului public-privat. Forma finala astfel aprobata nu poate fi modificata prin acordul partilor decat printr-un act de cel putin nivelul celui prin care s-a aprobat contractul.
    ART. 30
    (1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat, compania de proiect transfera, cu titlu gratuit, bunul public realizat prin contractul de parteneriat public-privat catre partenerul public, in buna stare, exploatabil si liber de orice sarcina sau obligatie. Conditiile tehnice de transfer sunt definite in contractul de parteneriat public-privat. In cazul bunurilor imobile, transferul dreptului de proprietate, sub sanctiunea nulitatii absolute, se va face cu respectarea dispozitiilor imperative ale legii privind transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile sau ale dezmembramintelor acestuia.
    (2) Proprietatile rezultate prin implementarea proiectului public-privat si terenurile ocupate de proiect, in afara bunurilor proprietate publica, si care nu pot fi instrainate sau grevate pot fi ipotecate, gajate si pot constitui garantii pentru finantatorul proiectului public-privat, pe perioada de validitate a contractului.
    ART. 31
    Perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat se stabileste in baza ofertei finale depuse de investitorul selectat si a negocierilor finale care au in vedere o analiza economico-financiara reala si riguroasa a proiectului, bazata pe criterii economice si in conformitate cu legislatia in vigoare.

    CAPITOLUL V
    Reguli speciale pentru infiintarea companiei de proiect

    ART. 32
    Compania de proiect definita la art. 4 lit. f) se organizeaza si functioneaza conform legislatiei in vigoare, ca o societate comerciala al carei capital social este detinut de catre partenerul public si investitorul privat.
    ART. 33
    (1) Compania de proiect functioneaza pe toata perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat si se lichideaza conform legii la data incheierii acestuia.
    (2) Intre compania de proiect si cei 2 parteneri se va incheia un contract de administrare pentru bunurile de patrimoniu incredintate spre administrare si un contract de servicii.
    ART. 34
    Compania de proiect are ca obiect principal de activitate operarea si gestionarea, pe principii economice, conform legii si statutului propriu de infiintare si functionare, a tuturor etapelor de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat prin preluarea obligatiilor de la partile contractante, precum si transferul in conformitate cu art. 30 alin. (1) al bunului si serviciilor care fac obiectul acestuia, in beneficiul public, prin partenerul public.
    ART. 35
    Pe toata perioada de functionare a companiei de proiect, aceasta nu poate sa isi schimbe obiectul de activitate si nu poate desfasura operatiuni economice in afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat pentru care a fost creata sau al dezvoltarii acestuia in folosul comunitatii.
    ART. 36
    Compania de proiect va fi condusa de un consiliu de administratie, in care cei 2 parteneri vor fi reprezentati proportional cu participarea prevazuta la art. 27 lit. f).
    ART. 37
    Compania de proiect nu are dreptul sa ia decizii cu privire la schimbarea formei de proprietate sau de administrare a patrimoniului public sau privat cu care partenerul public participa la proiectul de parteneriat public-privat, pe toata perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, si nici cu privire la cesionarea unor drepturi primite prin contract.

    CAPITOLUL VI
    Organizarea activitatii de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat

    ART. 38
    (1) Coordonarea si monitorizarea centralizata a derularii proiectelor de parteneriat public-privat se realizeaza de catre Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat, infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si reorganizata potrivit Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat se reorganizeaza prin hotarare a Guvernului la nivel de directie generala in subordinea Secretariatului General al Guvernului si va avea rol de institutie centrala in domeniul proiectelor de parteneriat public-privat si are ca atributie principala indrumarea si monitorizarea partenerilor publici si a investitorilor privati interesati in activitatea de organizare si derulare a unui proiect de parteneriat public-privat, in conditiile legii.
    (3) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va constitui o baza de date publica, integrata, unica si actualizata, cuprinzand toate proiectele de parteneriat public-privat anuntate, precum si arhiva proiectelor in desfasurare si/sau finalizate.
    ART. 39
    Prin decizii interne pot fi organizate si puse in functiune, daca se justifica, unitati interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat la nivelul autoritatilor publice care deruleaza cel putin doua proiecte de parteneriat public-privat.

    CAPITOLUL VII
    Sanctiuni

    ART. 40
    Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are dreptul de a solicita in instanta constatarea nulitatii absolute a contractelor de parteneriat public-privat incheiate cu incalcarea prevederilor prezentei legi, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a acesteia.
    ART. 41
    Retragerea din contract inainte de termenul stabilit sau neindeplinirea obligatiilor contractuale se sanctioneaza cu plata unor penalitati care vor fi specificate in mod expres in contractul incheiat intre partenerul public si cel privat.

    CAPITOLUL VIII
    Dispozitii tranzitorii si finale

    ART. 42
    In masura in care prezenta lege nu prevede altfel, dispozitiile acesteia se completeaza cu dreptul comun.
    ART. 43
    Proprietatea intelectuala dobandita in procesul realizarii parteneriatului public-privat apartine partenerului privat, daca contractul nu prevede altfel.
    ART. 44
    In cazul in care se indeplinesc conditiile unui proiect de parteneriat public-privat si nu se incalca interese de ordin public, dispozitiile prezentei legi pot fi aplicate si in cazul activitatilor relevante definite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – cap. VIII “Contracte sectoriale”, sectiunea 1 “Activitati relevante”.
    ART. 45
    Delimitarea terenurilor, a culoarelor si a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizeaza in baza documentatiei cadastrale, de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobata potrivit legii, a studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice.
    ART. 46
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.
    ART. 47
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close