Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si Codul de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania – Republicare oficiala

In M. Of. nr. 678 din  6 octombrie 2010 a fost republicata Hotararea Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.
Din cuprins:

    *) Republicata in temeiul art. II din Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591 din 20 august 2010, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 si 839 bis din 7 decembrie 2007, si a mai fost modificata si completata prin:
    – Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;
    – Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 527 din 30 iulie 2009.

    ART. 1
    Se aproba Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, prevazut in anexa nr. I.
    ART. 2
    Se aproba Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, prevazut in anexa nr. II.
    ART. 3
    Anexele nr. I si II fac parte integranta din prezenta hotarare.

    ANEXA I

                                STATUTUL
    privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale, obiective si atributii

    ART. 1
    Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR), denumita in continuare Uniune, este persoana juridica de utilitate publica, autonoma si fara scop lucrativ, din care fac parte practicienii in insolventa, in conditiile stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G.
    ART. 2
    (1) Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie si functionala si competenta de autoreglementare, control si supraveghere in conformitate cu art. 46 din O.U.G.
    (2) Uniunea isi asigura resursele financiare din venituri proprii, donatii si sponsorizari din partea persoanelor fizice si juridice din tara si din strainatate, alte venituri conform prevederilor legale.
    ART. 3
    Uniunea isi exercita autoritatea pe intregul teritoriu al Romaniei si poate constitui filiale cu personalitate juridica in municipiul Bucuresti si in resedintele de judet, in baza art. 45 alin. (2) din O.U.G.
    ART. 4
    Structura aparatului propriu si bugetul de venituri si cheltuieli se stabilesc in raport cu nevoile Uniunii si in limita posibilitatilor financiare, de catre Consiliul national de conducere, denumit in continuare CNC.
    ART. 5
    (1) Uniunea are sigla proprie, aprobata de Consiliul national de conducere al Uniunii. Aceasta va figura pe toate documentele emise de Uniune si de filialele sale.
    (2) Sediul central al Uniunii este in municipiul Bucuresti, adresa fiind stabilita de Consiliul national de conducere al Uniunii.
    (3) Denumirea Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, cu specificarea sediului central, sau, dupa caz, denumirea filialei judetene ori a municipiului Bucuresti, cu specificarea sediului acesteia, va figura pe toate actele emise de Uniune sau de filialele sale.
    ART. 6
    (1) Obiectivele si atributiile Uniunii sunt cele definite la art. 47 si 48 din O.U.G.
    (2) In exercitarea dreptului de autoreglementare, prevazut la art. 46 din O.U.G, statutul, regulamentele, codul de etica al profesiei si procedura disciplinara se adopta prin hotarari ale Congresului Uniunii, iar instructiunile si normele interne, prin decizii ale Consiliului national de conducere si ale Adunarii reprezentantilor permanenti ai UNPIR.

    CAPITOLUL II
    Membrii Uniunii. Drepturile si obligatiile acestora

    ART. 7
    Pot fi membri ai Uniunii, avand totodata calitatea de practician in insolventa, persoanele fizice romane sau straine, in conditiile O.U.G. si ale prezentului statut.
    ART. 8
    (1) Profesia de practician in insolventa poate fi exercitata in urmatoarele forme, definite la art. 4 – 23 din O.U.G.:
    a) cabinete individuale, denumite in continuare CI;
    b) cabinete asociate, denumite in continuare CA;
    c) societate civila profesionala cu raspundere limitata, denumita in continuare SPRL;
    d) intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata, denumita in continuare IPURL.
    (2) Practicianul in insolventa nu isi poate organiza si desfasura activitatea concomitent in mai multe forme de organizare si nu poate avea calitatea de asociat decat intr-o singura societate civila profesionala, cu exceptia constituirii de filiale ale SPRL, in care este partener.
    ART. 9
    (1) Forma de exercitare a profesiei de practician in insolventa poate fi schimbata oricand cu oricare dintre formele mentionate la art. 8 alin. (1), cu instiintarea Uniunii in termen de cel mult 30 de zile de la data la care schimbarea devine efectiva, in conditiile art. 24 din O.U.G.
    (2) La schimbarea formei de exercitare a profesiei, pentru operatiunile legate de inregistrarile in Tabloul practicienilor in insolventa din Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (denumit in continuare Tabloul UNPIR) si cele in Registrul formelor de organizare se va percepe o taxa al carei cuantum va fi stabilit de Congresul Uniunii.
    ART. 10
    (1) Persoanele fizice romane pot dobandi calitatea de membru al Uniunii, fiind cuprinse in urmatoarele categorii: practicieni stagiari, practicieni definitivi si persoane incompatibile, in conditiile art. 25 si 27 – 34 din O.U.G.
    (2) Persoanele juridice romane pot fi inregistrate in Registrul formelor de organizare si inscrise in Tabloul UNPIR daca indeplinesc conditiile stabilite la art. 9 – 23 din O.U.G.
    (3) Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al Uniunii in conditiile art. 26 din O.U.G.
    (4) Persoanele juridice straine pot fi inregistrate in Registrul formelor de organizare si inscrise in Tabloul UNPIR in conditiile art. 26 din O.U.G.
    ART. 11
    Membrii Uniunii au urmatoarele drepturi:
    a) sa desfasoare activitatea de practician in insolventa pe intregul teritoriu al Romaniei, dupa dobandirea calitatii de practician definitiv si atat timp cat nu se gasesc in situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 28 din O.U.G.;
    b) sa participe la lucrarile adunarilor generale ale filialei din care fac parte, precum si la lucrarile Congresului Uniunii la care sunt delegati;
    c) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Uniunii si ale filialelor sale, in conditiile in care nu se gasesc in situatii de incompatibilitate;
    d) sa voteze in Congresul Uniunii si in adunarile generale ale filialelor, fiecare membru avand dreptul la un singur vot;
    e) sa participe la activitatile si la manifestarile Uniunii si ale filialelor sale;
    f) sa colaboreze la elaborarea publicatiilor Uniunii;
    g) sa utilizeze mijloacele de informare si de documentare ale Uniunii si ale filialelor sale;
    h) sa fie recomandati pentru a face parte din colectivele de studii, expertize, consultanta si instruire profesionala;
    i) sa primeasca periodicul Uniunii;
    j) sa foloseasca in documentele oficiale si personale mentiunea de membru al Uniunii;
    k) sa primeasca onorarii conform art. 37 din O.U.G., tinandu-se cont de gradul de complexitate al activitatii.
    ART. 12
    (1) Membrii Uniunii aflati in situatia de incompatibilitate potrivit art. 28 alin. (1) din O.U.G. pierd dreptul de a desfasura activitatea de practician pe intregul teritoriu al Romaniei si dreptul de a fi alesi in organele de conducere ale Uniunii si ale filialelor sale, pe perioada incompatibilitatii.
    (2) Membrii Uniunii care solicita trecerea din sectiunea persoanelor incompatibile in cea a persoanelor compatibile trebuie sa faca dovada calitatii de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar sau expert tehnic judiciar cu legitimatia vizata la zi a corpului profesional, precum si dovada calitatii de asociat intr-o societate profesionala ori intr-un cabinet individual sau dovada de angajare in cadrul profesiei prin carte de munca ori contract.
    (3) Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calitatile prevazute la art. 28 alin. (2) lit. b) din O.U.G. si nu sunt functionari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician in insolventa numai daca lucreaza in interiorul profesiei lor.
    (4) In cazul in care intervine incetarea starii de incompatibilitate, prevazuta la alin. (1), cererea de trecere in alta sectiune a Tabloului UNPIR va fi aprobata de Consiliul national de conducere al Uniunii, pe baza documentelor justificative depuse.
    (5) Suspendarea la cerere, in conditiile art. 35 lit. d) din O.U.G., duce la inscrierea membrului, persoana fizica, in sectiunea incompatibili. Cererea de suspendare se supune aprobarii Consiliului national de conducere al Uniunii.
    (6) Durata suspendarii este de cel putin un an de la data aprobarii cererii. Persoanele suspendate la cerere au aceleasi drepturi si obligatii ca cele inscrise in sectiunea membrilor incompatibili.
    (7) Reinscrierea in sectiunea membrilor compatibili a Tabloului UNPIR a persoanelor inregistrate ca suspendate la cerere se face la solicitarea acestora, cu aprobarea Consiliului national de conducere al Uniunii.
    ART. 13
    (1) Asociatul unic din Intreprinderea Profesionala Unipersonala cu Raspundere Limitata, precum si asociatul coordonator al SPRL nu pot fi angajati in propriile societati.
    (2) Asociatul coordonator poate fi remunerat sau poate primi o indemnizatie, dar nu poate fi salarizat.
    (3) Asociatii care nu au calitatea de asociati coordonatori pot fi angajati cu contract de munca in propria societate.
    ART. 14
    (1) Colaboratorul, ca persoana fizica, care opteaza pentru aceasta forma de exercitare a profesiei, in conformitatea cu art. 4 din O.U.G., nu poate avea raporturi de colaborare simultana cu mai multe societati profesionale sau cabinete.
    (2) Membrii Uniunii inscrisi in subsectiunea IA (practicieni stagiari) pot avea calitatea de angajati sau colaboratori la o singura societate profesionala ori cabinet de insolventa.
    ART. 15
    Membrii Uniunii au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea de practician in insolventa, precum si hotararile si deciziile Uniunii;
    b) sa participe la realizarea obiectivelor Uniunii;
    c) sa plateasca cotizatia fixa anuala, in cuantumul aprobat de Congresul Uniunii, pana la data de 30 aprilie pentru anul in curs, in caz de neplata aplicandu-se prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G.;
    d) sa plateasca contributia pe transe de venituri, calculata conform art. 67 alin. (3) lit. f) din prezentul statut, pana la data de 30 aprilie a anului in curs pentru veniturile realizate in anul anterior, in caz de neplata aplicandu-se prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G.;
    e) sa se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician in insolventa, in conformitate cu prevederile art. 41 din O.U.G. si in cuantumul minim stabilit de Congresul Uniunii;
    f) sa comunice conducerii filialei Uniunii, in termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul mentionat raportandu-se la data sedintei la care numirea a fost efectuata de un judecator-sindic sau la data depunerii semnaturii in registrul comertului, dupa caz;
    g) sa nu desfasoare activitati politice in cadrul sau cu ocazia manifestarilor organizate de Uniune;
    h) sa completeze formularele statistice si sa le transmita filialei Uniunii, astfel:
    1. pana la data de 30 ianuarie a fiecarui an – pentru situatia numirilor ca administrator judiciar, administrator special sau ca lichidator, la finele anului anterior;
    2. pana la data de 15 martie a fiecarui an – pentru declaratia veniturilor realizate in anul anterior si stabilirea contributiei anuale aferente;
    i) sa comunice filialei Uniunii, in termen de 30 de zile, schimbarile intervenite in legatura cu situatiile de incompatibilitate, precum si cele de natura sa aduca modificari ale datelor inscrise in Tabloul UNPIR;
    j) sa furnizeze datele necesare verificarii prin sondaj efectuate de catre delegatul conducerii filialei, in legatura cu indeplinirea obligatiilor profesionale, exceptie facand raporturile cu clientul si onorariul aferent;
    k) sa furnizeze datele necesare comisiei de cenzori a filialei in vederea verificarii situatiei virarii catre Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa.

    CAPITOLUL III
    Organizarea si conducerea Uniunii

    ART. 16
    Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul Uniunii, Adunarea reprezentantilor permanenti, presedintele Uniunii si Consiliul national de conducere al Uniunii.

    SECTIUNEA 1
    Congresul Uniunii

    ART. 17
    (1) Congresul Uniunii se constituie din:
    a) membrii Consiliului national de conducere al Uniunii;
    b) toti membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii si ai comisiilor de disciplina;
    c) delegatii desemnati de filiale.
    (2) In stabilirea numarului de delegati ai fiecarei filiale se ia in considerare numarul total al membrilor filialei, din care se scad membrii titulari ai consiliului de conducere si ai comisiei de disciplina, iar pentru numarul astfel rezultat se desemneaza cate un delegat la fiecare 20 de membri. In cazul in care un membru titular al consiliului de conducere este indisponibil, poate fi inlocuit cu un membru supleant. In cazul in care toti membrii titulari sunt disponibili, participarea la congres a membrilor supleanti ai organelor de conducere ale Uniunii si ale filialelor sale se va face numai in cazul desemnarii acestora de catre adunarea generala a filialei, in cadrul numarului de locuri aferent normei de reprezentare de 1/20.
    ART. 18
    Congresul Uniunii se reuneste cel putin o data pe an sau ori de cate ori se considera necesar.
    ART. 19
    (1) Conform art. 51 alin. (2) din O.U.G., Congresul Uniunii se convoaca de:
    a) Consiliul national de conducere al Uniunii;
    b) 25% din numarul membrilor Uniunii.
    (2) Convocarea Congresului Uniunii se anunta cel putin intr-un cotidian national de larga circulatie cu minimum 30 de zile inainte de data programata. Secretariatul general al Uniunii va transmite anuntul si direct comitetelor de conducere ale filialelor, pentru afisare la sediul acestora.
    ART. 20
    (1) Congresul Uniunii este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor prevazuti la art. 17, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti personal sau reprezentati prin mandat.
    (2) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar de membri, se vor stabili o alta data si ora pentru urmatorul congres. Urmatorul congres va hotari cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    ART. 21
    Congresul Uniunii adopta hotarari. Hotararile vor fi numerotate in ordinea adoptarii lor. In cazul in care intr-un an calendaristic se convoaca mai multe congrese, hotararile acestora vor fi numerotate in continuare pentru anul respectiv. Hotararile vor fi semnate de secretarul general si de presedintele Uniunii.
    ART. 22
    Pe langa atributiile prevazute la art. 52 din O.U.G., Congresul Uniunii are si urmatoarele atributii:
    a) stabileste, in functie de forma de exercitare a profesiei, limitele minime ale valorilor politelor de asigurare profesionala (limitele minime ale valorilor politelor de asigurare profesionala sunt prevazute in anexa nr. 5);
    b) stabileste cuantumul cotizatiei anuale, la care se adauga contributia pe transe de venit pentru venitul brut realizat in anul anterior, nivelul taxei de participare la examenul de acces in profesie si la cel pentru dobandirea calitatii de practician definitiv, cuantumul taxei de inscriere in Tabloul UNPIR si in Registrul formelor de organizare, precum si taxele percepute pentru operatiuni legate de Registrul formelor de organizare;
    c) alege organele de conducere ale Uniunii dintre candidatii desemnati de adunarile generale ale filialelor si de CNC;
    d) poate suspenda hotarari ale adunarilor generale ale filialelor daca acestea contravin prevederilor legislative privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa sau se constata nereguli in ceea ce priveste organizarea activitatii filialei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Adunarea reprezentantilor permanenti

    ART. 23
    Adunarea reprezentantilor permanenti are urmatoarele atributii:
    a) examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale ale Uniunii, sub conditia ratificarii de proximul congres al Uniunii;
    b) aproba nivelul taxelor, cotizatiilor, precum si plafoanele minime de asigurare profesionala, sub conditia ratificarii de proximul congres al Uniunii;
    c) aproba, modifica si completeaza tarifele si standardele de cost pentru cheltuielile de procedura ce se platesc din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 24
    (1) Congresul Uniunii poate delega si alte atributii ale sale Adunarii reprezentantilor permanenti.
    (2) Delegarea de atributii se stabileste prin hotarari ale Congresului.
    (3) Intrunirile adunarilor reprezentantilor permanenti si ordinea de zi a acestora se stabilesc de catre Presedintele Uniunii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Presedintele Uniunii

    ART. 25
    (1) Presedintele Uniunii este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani. Presedintele Uniunii este si presedintele Consiliului national de conducere al Uniunii.
    (2) In cazul in care presedintele nu isi mai poate indeplini atributiile, mandatul este preluat de prim-vicepresedinte.
    ART. 26
    Presedintele Uniunii reprezinta Uniunea in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Acesta poate delega atributii de reprezentare unuia dintre vicepresedinti.
    ART. 27
    Presedintele Uniunii angajeaza personalul Uniunii potrivit structurii organizatorice si in limitele de salarizare aprobate de Consiliul national de conducere al Uniunii.

    SECTIUNEA a 4-a
    Consiliul national de conducere al Uniunii

    ART. 28
    (1) Consiliul national de conducere al Uniunii este format din 15 membri titulari, dintre care un presedinte, un prim-vicepresedinte, 2 vicepresedinti, 11 membri, precum si 5 membri supleanti, alesi de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani.
    (2) In cazul in care un membru titular nu isi mai poate indeplini atributiile inlauntrul mandatului de 4 ani din motive de sanatate sau este demisionar, sanctionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul Consiliului national de conducere al Uniunii, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat de catre consiliu prin vot secret.
    (3) Membrii supleanti pot fi invitati la sedintele Consiliului national de conducere al Uniunii fara a avea insa drept de vot la adoptarea deciziilor.
    ART. 29
    Consiliul national de conducere al Uniunii se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la propunerea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor, si adopta decizii privind activitatea Uniunii.
    ART. 30
    (1) In afara de atributiile prevazute la art. 53 din O.U.G., Consiliul national de conducere al Uniunii are urmatoarele atributii:
    a) acorda aviz pentru infiintarea filialelor judetene si urmareste functionarea acestora;
    b) desfiinteaza o filiala constituita in cazul in care numarul practicienilor in insolventa definitivi si compatibili din cadrul filialei respective scade sub cel stabilit la art. 43 alin. (3) si in cazul in care majoritatea membrilor filialei solicita aceasta. Membrii filialei astfel desfiintate, precum si cei ai filialelor care nu au primit aviz vor fi rearondati unei filiale invecinate stabilite de Consiliul national de conducere. Patrimoniul filialelor care sunt desfiintate trece, de drept, la filiala invecinata in care vor fi inscrisi membrii;
    c) aproba inscrierea/radierea practicienilor in insolventa, membri ai Uniunii, in/din Tabloul UNPIR, precum si publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I bis;
    d) aproba inscrierea/radierea cabinetelor individuale de insolventa, a societatilor civile profesionale, precum si a filialelor acestora in/din Registrul formelor de organizare;
    e) aproba inscrierea/radierea in/din Tabloul UNPIR;
    f) organizeaza examenele de acces in profesie, precum si examenele de definitivat;
    g) asigura participarea unui membru al Consiliului national de conducere sau al Comisiei superioare de disciplina la adunarile generale de constituire ale filialelor sau la orice alta adunare generala, daca acest lucru este solicitat de conducerea filialei;
    h) solutioneaza contestatiile impotriva respingerii cererii de inscriere la examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa si, respectiv, in Tabloul UNPIR;
    i) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor Comisiei superioare de disciplina privind membrii comisiilor de disciplina ale filialelor si ai consiliilor de conducere ale filialelor;
    j) hotaraste afilierea la organizatii profesionale similare din alte tari si supune spre ratificare hotararea la proximul congres al Uniunii;
    k) organizeaza alegerile pentru organele de conducere ale Uniunii;
    l) aproba normele pe baza carora se desfasoara adunarile generale ale filialelor si se fac nominalizarile pentru organele de conducere ale Uniunii;
    m) face propuneri pentru alegerea prin vot secret a presedintelui Uniunii, a membrilor titulari si a celor supleanti ai Consiliului national de conducere al Uniunii, precum si pentru alegerea prin vot deschis a membrilor Comisiei superioare de disciplina si a cenzorilor;
    n) stabileste nivelul diurnei pentru deplasarile in interesul Uniunii si modul de decontare a cheltuielilor de transport;
    o) poate convoca reprezentantii filialelor Uniunii pentru analizarea activitatii filialei in cazul in care se constata nerespectarea deciziilor Consiliului national de conducere sau a circularelor emise de Secretariatul general al Uniunii.
    (2) Pentru unele activitati nepermanente Consiliul national de conducere al Uniunii poate angaja colaboratori externi.
    (3) Pe langa Consiliul national de conducere al Uniunii functioneaza Comisia de cenzori, formata din 3 membri, in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (3) din O.U.G.
    (4) Deciziile disciplinare pronuntate de Consiliul national de conducere al Uniunii, cu privire la membrii comisiilor de disciplina ale filialelor si ai consiliilor de conducere ale filialelor, pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    ART. 31
    (1) Litigiul dintre practicienii in insolventa cu privire la relatiile profesionale, precum cele care se nasc din contracte de colaborare sau de salarizare, cele dintre asociati sau care privesc conlucrarea intre diferitele forme de exercitiu al profesiei, poate fi solutionat, la cererea partii interesate, pe calea concilierii.
    (2) Conciliatorul va fi ales de presedintele Consiliului national de conducere al Uniunii dintre practicienii cu tinuta morala si profesionala deosebita.
    ART. 32
    (1) Conciliatorul poate proceda la consultarea partilor fie impreuna, fie separat pentru a constata punctele asupra carora exista divergenta si modalitatile in care interesele partilor pot fi conciliate.
    (2) La sfarsitul concilierii, conciliatorul va redacta un proces-verbal semnat si de parti in care va consemna concilierea acestora.
    (3) In caz de esec partial sau total al concilierii, procesul-verbal va cuprinde pretentiile asupra carora partile au convenit sau, dupa caz, punctele asupra carora partile au opinii diferite si vor fi comunicate presedintelui CNC.
    ART. 33
    (1) Cand litigiul dintre practicienii in insolventa nu a putut fi solutionat prin conciliere, partea interesata poate declansa procedura arbitrajului, care va fi supusa dispozitiilor art. 343 – 368 din Codul de procedura civila si dispozitiilor de mai jos.
    (2) Petentul va sesiza presedintele Consiliului national de conducere al Uniunii printr-o cerere in care va expune obiectul litigiului, situatia de fapt si temeiul de drept.
    (3) Cererea de arbitrare va cuprinde numele sau denumirea paratului, obiectul litigiului, situatia de fapt, probele, temeiurile de drept si numele arbitrului propus.
    (4) Cererea, precum si inscrisurile care o insotesc vor fi depuse in atatea exemplare cate parti sunt si unul pentru presedinte.
    ART. 34
    (1) Primind cererea de arbitrare, presedintele Uniunii o va comunica partii reclamate, care va fi invitata sa-si precizeze, in scris, punctul de vedere.
    (2) In cazul in care paratul este o forma asociativa de exercitare a profesiei, comunicarea se face catre reprezentantul acesteia.
    (3) Paratul, in termen de 15 zile de la primirea cererii, va depune intampinare in care va arata punctul sau de vedere asupra faptelor expuse in cererea de arbitrare. In acelasi termen poate formula cerere reconventionala care va indeplini aceleasi conditii de forma ca si cererea de arbitrare.
    ART. 35
    (1) In cazul in care partile nu se inteleg asupra persoanei arbitrului, presedintele Uniunii va desemna un membru al Uniunii care se bucura de o autoritate profesionala si morala deosebita.
    (2) Activitatea arbitrului poate fi remunerata potrivit regulilor stabilite de presedintele Uniunii.
    (3) Practicianul in insolventa desemnat ca arbitru poate refuza aceasta insarcinare fara o justificare intemeiata, presedintele urmand a desemna o alta persoana.
    ART. 36
    (1) In procedura arbitrala, partile pot fi asistate de un avocat sau un consilier juridic, angajat al societatii profesionale respective.
    (2) In toate cazurile arbitrajul va respecta principiul contradictorialitatii. In acest sens o copie a tuturor actelor depuse de una dintre parti va fi comunicata celeilalte parti.
    (3) Sedintele de arbitraj nu sunt publice.
    ART. 37
    Daca partile nu convin altfel, litigiul se va solutiona exclusiv in drept. In toate cazurile se vor avea in vedere uzantele profesionale si regulile deontologice.
    ART. 38
    (1) Fiecarei parti i se va comunica o copie a hotararii arbitrale.
    (2) Executarea hotararii arbitrale se realizeaza in conditiile art. 367 si 368 din Codul de procedura civila.
    ART. 39
    In situatia in care presedintele Uniunii este implicat intr-un litigiu arbitral de natura celui prevazut la articolele de mai sus, atributiile prevazute la art. 33, 34 si 35 din prezentul statut vor fi exercitate de prim-vicepresedintele CNC.

    SECTIUNEA a 5-a
    Comisia superioara de disciplina a Uniunii

    ART. 40
    (1) Comisia superioara de disciplina a Uniunii functioneaza pe langa Consiliul national de conducere al Uniunii si este compusa din 7 membri titulari (un presedinte si 6 membri) si 3 membri supleanti, desemnati de Congresul Uniunii pentru o perioada de 4 ani dintre practicienii in insolventa aflati in evidenta Uniunii care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita. Membrii Comisiei superioare de disciplina a Uniunii pot fi realesi pentru inca 4 ani.
    (2) Comisia superioara de disciplina a Uniunii are urmatoarele atributii:
    a) asigura respectarea de catre membrii Uniunii a principiilor fundamentale de etica profesionala, conform Codului de etica profesionala si disciplina al Uniunii;
    b) solutioneaza, in complet de 3 membri, contestatiile impotriva hotararilor comisiei de disciplina a filialei;
    c) solutioneaza, in complet de 3 membri, plangerile formulate impotriva membrilor consiliilor de conducere ale filialelor si ai comisiilor de disciplina ale filialelor;
    d) face propuneri de sanctionare disciplinara in cazul abaterilor comise de membri ai consiliului de conducere al filialei, pe care le supune aprobarii Congresului Uniunii, potrivit art. 52 alin. (1) lit. g) din O.U.G.;
    e) solutioneaza plangerile formulate impotriva membrilor Consiliului national de conducere al Uniunii si face propuneri de sanctionare a acestora, pe care le supune hotararii Congresului Uniunii;
    f) elaboreaza si supune aprobarii Consiliului national de conducere al Uniunii norme privind procedura disciplinara, cu precizarea competentelor comisiilor de disciplina ale filialelor;
    g) asigura instruirea periodica a comisiilor de disciplina ale filialelor si controlul activitatii acestora;
    h) urmareste respectarea regulilor deontologice privind concurenta neloiala si actioneaza prin masuri disciplinare aplicate in baza analizarii sesizarilor primite sau a unor anchete efectuate prin autosesizare;
    i) dispune stramutarea plangerilor disciplinare, in conditiile stabilite de Regulamentul privind procedura disciplinara si aplicarea sanctiunilor, sau orice alte masuri necesare infaptuirii justitiei disciplinare.
    (3) Reclamatiile privind abaterile comise de membri ai Comisiei superioare de disciplina a Uniunii se analizeaza de catre Consiliul national de conducere al Uniunii, propunerile de sanctionare disciplinara urmand a fi supuse hotararii Congresului Uniunii.
    (4) In intervalul cuprins intre data formularii propunerilor de sanctionare a unor membri ai Consiliului national de conducere al Uniunii si, respectiv, ai Comisiei superioare de disciplina a Uniunii si data intrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele in cauza sunt suspendate din functie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanti ai respectivului organ.

    SECTIUNEA a 6-a
    Secretariatul general al Uniunii

    ART. 41
    Secretariatul general al Uniunii are in principal urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea curenta a Uniunii prin compartimentele:
    – Secretariat-evidenta-comunicare;
    – Financiar-contabilitate, resurse umane;
    – Juridic-contencios;
    – Relatii cu membrii;
    – Registrul formelor de organizare, Tabloul UNPIR;
    b) poate constitui, in conditiile asigurarii resurselor financiare necesare, compartimente distincte pentru activitatile profesionale, de organizare si control, relatii externe etc., subordonate vicepresedintilor de resort;
    c) asigura pastrarea documentelor Uniunii si arhivarea acestora;
    d) efectueaza operatiunile tehnice de evidenta a membrilor in vederea intocmirii si actualizarii Tabloului UNPIR, precum si a Registrului formelor de organizare;
    e) asigura editarea legitimatiilor si a atestatelor de membru;
    f) elibereaza certificatele de inregistrare si, la cerere, certificate constatatoare si alte documente oficiale opozabile tertilor;
    g) urmareste incasarea de catre filiale a taxelor, cotizatiilor si contributiilor membrilor si emite anual legitimatia sau atestatul de membru al Uniunii, eliberat de filiale dupa incasarea cotizatiilor;
    h) centralizeaza datele statistice referitoare la activitatea membrilor Uniunii;
    i) primeste de la filialele Uniunii cererile si documentele de inscriere a candidatilor la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa;
    j) participa la sedintele Consiliului national de conducere al Uniunii si asigura redactarea documentelor acestuia;
    k) indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul national de conducere al Uniunii si de presedintele acesteia;
    l) asigura publicarea anunturilor in presa;
    m) angajeaza, cu acordul presedintelui Uniunii, colaboratori externi pentru unele activitati nepermanente.
    ART. 42
    Secretariatul general al Uniunii este condus de un secretar general, al carui salariu se stabileste de presedintele Uniunii.

    CAPITOLUL IV
    Organizarea si conducerea filialelor

    SECTIUNEA 1
    Constituire

    ART. 43
    (1) Filialele judetene si a municipiului Bucuresti se constituie cu avizul Consiliului national de conducere al Uniunii, cu un numar minim de 12 membri persoane fizice compatibile. La data indeplinirii numarului minim de membri este obligatorie constituirea filialei Uniunii.
    (2) In cazul constituirii filialelor conform alin. (1), Consiliul national de conducere va asigura un ajutor financiar destinat achizitionarii dotarilor necesare functionarii.
    (3) In cazul scaderii numarului minim de membri ai filialei prevazut la alin. (1), filiala se desfiinteaza prin hotarare a membrilor ramasi, urmand ca acestia sa fie rearondati in baza deciziei Consiliului national de conducere la o alta filiala.

    SECTIUNEA a 2-a
    Adunarea generala

    ART. 44
    (1) Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generala si consiliul de conducere.
    (2) Adunarea generala a filialei este formata din membrii acesteia, practicieni in insolventa, care isi au domiciliul sau sediul social, dupa caz, in raza de competenta a filialei.
    ART. 45
    Adunarile generale ale filialelor se reunesc o data pe an sau ori de cate ori se considera necesar.
    ART. 46
    (1) Adunarea generala a filialei se convoaca de:
    a) consiliul de conducere al filialei;
    b) 25% din numarul membrilor filialei.
    (2) Filialele vor convoca adunarile generale cu minimum 15 zile inainte de data programata, publicand anuntul in presa locala, si vor informa Secretariatul general al Uniunii. Consiliul de conducere al filialei va putea anunta si direct membrii filialei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    ART. 47
    (1) Adunarea generala a filialei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor acesteia, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii celor prezenti personal sau reprezentanti prin mandat.
    (2) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar de membri, se vor stabili o alta data si ora pentru urmatoarea adunare generala. Urmatoarea adunare generala va hotari cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    (3) Atributiile adunarii generale ale filialei sunt cele prevazute la art. 58 din O.U.G.

    SECTIUNEA a 3-a
    Consiliul de conducere al filialei

    ART. 48
    (1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri si poate creste pana la 5 in cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un presedinte, precum si 3 membri supleanti, alesi de adunarea generala pentru o perioada de 4 ani. Pentru presedintele si membrii consiliului de conducere al filialei se aplica prevederile art. 54 alin. (1) si (2) din O.U.G.
    (2) Alegerea membrilor Consiliului de conducere al filialei se face prin vot secret, calitatea de membru titular si, respectiv, de membru supleant fiind dobandita pe baza numarului de voturi obtinute. In cazul numarului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii in Uniune (data inscrierii in Tabloul UNPIR) sau prin consens.
    (3) Presedintele consiliului de conducere al filialei va fi, de regula, membrul titular cu cel mai mare numar de voturi.
    (4) In cazul in care un membru titular nu isi mai poate indeplini atributiile inlauntrul mandatului de 4 ani din motive de sanatate sau este demisionar, sanctionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul consiliului de conducere al filialei, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat prin vot secret de consiliu. In cazul in care membrul titular este presedintele consiliului de conducere al filialei, functia acestuia va fi ocupata de membrul consiliului care a obtinut cel mai mare numar de voturi la precedentele alegeri.
    (5) In cazul in care, din diverse motive, se constata imposibilitatea constituirii numarului minim de membri titulari ai consiliului de conducere sau ai comisiei de disciplina, membrii ramasi vor convoca adunarea generala in vederea completarii organelor de conducere sus-mentionate.
    ART. 49
    Consiliul de conducere al filialei are urmatoarele atributii:
    a) supune spre avizare Consiliului national de conducere al Uniunii actul de infiintare a filialei si orice modificari ale acestuia;
    b) asigura desfasurarea activitatii filialei;
    c) transmite Consiliului national de conducere al Uniunii orice modificare in legatura cu membrii sai, in vederea actualizarii Tabloului UNPIR;
    d) convoaca si organizeaza adunarea generala a filialei;
    e) propune adunarii generale candidatii pentru comisia de disciplina si comisia de cenzori;
    f) analizeaza si avizeaza documentatia de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa, precum si a solicitantilor pentru acces fara examen si cu scutire de stagiu;
    g) comunica Secretariatului general al Uniunii, la cererea acestuia, numirile ca administrator judiciar sau lichidator ale membrilor filialei;
    h) angajeaza personalul executiv al secretariatului filialei;
    i) comunica Secretariatului general, pana la 1 martie a fiecarui an, evolutia numarului de dosare de insolventa pentru anul anterior, precum si domeniile de activitate ale societatilor aflate in insolventa;
    j) inainteaza, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidatilor desemnat/desemnati de adunare pentru organele centrale de conducere ale Uniunii, relevand: calitatile morale si profesionale, realizarile din activitatea de practician in insolventa, implicarea in actiunile intreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum si in cele de pregatire profesionala etc.

    SECTIUNEA a 4-a
    Comisia de disciplina a filialei

    ART. 50
    (1) Pe langa consiliul de conducere al filialei functioneaza o comisie de disciplina compusa din 3 membri titulari (un presedinte si 2 membri) si 3 membri supleanti, alesi de adunarea generala, prin vot deschis, pentru o perioada de 4 ani, dintre membrii practicieni in insolventa definitivi si compatibili, care se bucura de o autoritate profesionala si morala deosebita.
    (2) Comisia de disciplina a filialei are urmatoarele atributii:
    a) asigura aplicarea masurilor prevazute la art. 40 alin. (2) lit. a) si h) cu privire la membrii filialei;
    b) solutioneaza, in prima instanta si in complet de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de membrii filialei respective, cu exceptia celor savarsite de catre unul dintre membrii Consiliului de conducere al filialei, precum si de membrii titulari ai comisiei de disciplina;
    c) comunica Secretariatului general al Uniunii, in termen de 5 zile, sanctiunile aplicate potrivit art. 69 alin. (1) din O.U.G. si prezentului statut.
    (3) Hotararile pronuntate de comisia de disciplina a filialei pot fi contestate in termen de 30 de zile de la data comunicarii. Contestatiile se depun la filiala din care face parte comisia care a aplicat sanctiunea, in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii, sub sanctiunea decaderii.

    CAPITOLUL V
    Accesul in profesia de practician in insolventa

    SECTIUNEA 1
    Accesul in profesie in baza unui examen

    ART. 51
    Primirea in profesie se face pe baza unui examen organizat de Uniune, cu exceptia persoanelor care pot solicita inscrierea in profesie beneficiind de scutirea de examen si de perioada de stagiu, in conditiile art. 32 alin. (2) din O.U.G.
    ART. 52
    (1) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar se organizeaza in mod unitar, la nivel national, de catre Consiliul national de conducere al Uniunii.
    (2) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar se va desfasura, de regula, anual, daca Consiliul national de conducere al Uniunii nu decide altfel.
    (3) Secretariatul general al Uniunii va anunta cu cel putin 60 de zile inainte, intr-un cotidian national, precum si pe site-ul Uniunii data inceperii sesiunii de examen si data-limita pentru depunerea documentatiei de inscriere continand cererea de inscriere si documentele care dovedesc indeplinirea conditiilor stabilite la art. 25 din O.U.G.
    (4) Documentatia de inscriere se va depune la comitetul de conducere al filialei, care va asigura analizarea indeplinirii conditiilor si transmiterea acesteia la Secretariatul general al Uniunii.
    (5) Documentatia de inscriere va fi verificata prin grija Secretariatului general al Uniunii, care va afisa la sediul central si va transmite filialelor, cu cel putin 7 zile inaintea datei examenului, lista cuprinzand candidatii care indeplinesc conditiile pentru sustinerea examenului.
    (6) Consiliul national de conducere al Uniunii va desemna comisiile de analizare a contestatiilor si de supraveghere a desfasurarii examenului. Presedintele comisiei de supraveghere a examenului este, de regula, vicepresedintele Consiliului national de conducere al Uniunii, responsabil cu organizarea. Presedintele comisiei de analizare a contestatiilor este, de regula, prim-vicepresedintele Consiliului national de conducere al Uniunii.
    ART. 53
    (1) Documentatia de inscriere la examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar va contine:
    a) cererea de inscriere;
    b) curriculum vitae si copie de pe cartea/buletinul de identitate;
    c) copie legalizata de pe diploma de licenta in drept sau stiinte economice;
    d) certificatul de cazier judiciar sau declaratie notariala pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de nedemnitate;
    e) dovada experientei de cel putin 3 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare de lunga durata.
    (2) Dovada se face, de regula, cu: copia carnetului de munca, adeverinta pentru cei care au activat in institutii care nu au intocmit carnete de munca, conventie civila inregistrata la camera de munca ori adeverinta eliberata de Baroul de avocati, copii ale unor diplome sau atestate [diploma de masterat si/sau de doctorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) etc.].
    (3) Adeverinta pentru persoanele care au desfasurat activitati practice economice va avea obligatoriu forma agreata de Uniune.
    ART. 54
    (1) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar consta intr-o proba scrisa, sub forma unui test-grila.
    (2) Regulile de desfasurare a examenului sunt prezentate in anexa nr. 1.
    (3) Candidatii vor plati o taxa de inscriere la examen. In cazul in care candidatul isi retrage cererea de inscriere cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de data desfasurarii examenului, acesta va beneficia de restituirea taxei de inscriere. Candidatii care solicita retragerea cererii de inscriere dupa implinirea acestui termen, precum si cei care nu se prezinta la examen la data si ora inceperii desfasurarii acestuia pierd dreptul de restituire a taxei de inscriere.
    (4) Membrii comisiei de pregatire a subiectelor, ai comisiei de analizare a contestatiilor si ai celei de supraveghere a desfasurarii examenului pot fi remunerati pentru activitatea depusa, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul national de conducere al Uniunii.
    ART. 55
    (1) Persoanele care au promovat examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa vor solicita inscrierea in Tabloul UNPIR in termen de 6 luni de la data promovarii examenului.
    (2) Persoanele care nu solicita inscrierea in termenul prevazut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita inscrierea in Tabloul UNPIR.
    ART. 56
    (1) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa definitiv se va organiza in mod unitar, la nivel national, de catre Consiliul national de conducere al Uniunii, data acestuia fiind adusa la cunostinta candidatilor, in scris, de catre consiliul de conducere al fiecarei filiale, cu cel putin 60 de zile inainte.
    (2) Examenul de definitivat se va organiza anual, la acesta putand participa numai practicienii in insolventa stagiari care au efectuat stagiul complet de pregatire profesionala.
    (3) Practicianul in insolventa stagiar care la data promovarii examenului pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar se afla in situatia de incompatibilitate prevazuta de art. 28 alin. (1) lit. a) din O.U.G. va trebui sa faca dovada incetarii situatiei de incompatibilitate in timpul stagiului complet de pregatire profesionala cu durata de 2 ani.
    (4) Pierd dreptul de a sustine examenul de definitivat practicienii in insolventa stagiari care nu il sustin si nu il promoveaza in cel mult 5 ani de la dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar.
    (5) In intervalul de timp mentionat practicianul in insolventa stagiar va putea sustine de cel mult doua ori examenul de definitivat.
    (6) Documentatia de inscriere la examen se va depune la consiliul de conducere al filialei si va contine urmatoarele documente:
    a) cererea de inscriere;
    b) raport de activitate privind stagiul de pregatire profesionala efectuat, inclusiv dovada de participare la stagiul intensiv de pregatire;
    c) caracterizarea intocmita de coordonatorul/coordonatorii de stagiu pe langa care stagiarul a functionat ca salariat sau colaborator.
    (7) Candidatii la examenul de definitivat vor plati o taxa de inscriere aprobata de Congresul Uniunii pentru anul respectiv.
    ART. 57
    (1) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa definitiv consta in sustinerea unei lucrari scrise. Lucrarea scrisa va reprezenta un studiu de caz din practica stagiarului. Comisia de examinare va fi formata din practicieni in insolventa cu experienta profesionala. Comisia poate avea in componenta membri ai Consiliului national de conducere al Uniunii, precum si presedintii filialelor Uniunii din care fac parte candidatii.
    (2) Nota minima de promovare a examenului este 7.
    (3) Examenul de definitivat se va organiza in mod unitar, la nivel national, in una sau mai multe zile, in functie de numarul persoanelor examinate si in conformitate cu instructiunile emise de Consiliul national de conducere al Uniunii.
    ART. 58
    (1) Persoanele fizice romane care au dobandit calitatea de practician in insolventa definitiv pot opta pentru oricare dintre formele de exercitare a profesiei precizate la art. 8 din prezentul statut.
    (2) Sunt scutite de stagiul de pregatire profesionala persoanele care, devenind membre ale Uniunii, indeplinesc conditiile art. 33 alin. (1) din O.U.G.

    SECTIUNEA a 2-a
    Accesul in profesie pe baza de cerere

    ART. 59
    Persoanele care doresc primirea in profesie cu scutire de examen si de perioada de stagiu, in conditiile art. 32 alin. (2) din O.U.G., vor depune la filiala la care sunt arondati teritorial o cerere prin care solicita primirea in profesie.
    ART. 60
    Documentatia de inscriere in Uniune cu scutire de examen si de perioada de stagiu pentru persoanele care doresc dobandirea calitatii de practician in insolventa va contine:
    a) cererea de inscriere;
    b) curriculum vitae;
    c) copie de pe cartea/buletinul de identitate;
    d) copie legalizata de pe diploma de licenta in drept;
    e) certificatul de cazier judiciar sau declaratie notariala pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de nedemnitate;
    f) extras de pe carnetul de munca sau adeverinta din care sa rezulte dovada exercitarii functiei de judecator-sindic de cel putin 5 ani sau 10 ani pentru judecator, notar ori avocat;
    g) dovada eliberarii din functie.
    ART. 61
    Cererile persoanelor care solicita dobandirea calitatii de practician in insolventa cu scutire de examen si stagiu vor fi analizate de Consiliul national de conducere.
    ART. 62
    Consiliul national de conducere are urmatoarele atributii:
    a) verifica cererea si documentele doveditoare;
    b) face toate investigatiile necesare privind moralitatea si demnitatea solicitantului, in temeiul art. 27 din O.U.G.;
    c) poate verifica cunostintele solicitantului cu privire la organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa;
    d) emite decizia de admitere in profesie, refuzul de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de lege.
    ART. 63
    Inscrierea in Tabloul UNPIR se face prin decizie a Consiliului national de conducere al Uniunii. Decizia de inscriere in Tabloul UNPIR se transmite la filiala, care are obligatia de a o comunica persoanei care a solicitat primirea in profesie. Inscrierea in Tabloul UNPIR devine efectiva si este efectuata de Secretariatul general numai dupa:
    a) completarea si depunerea la filiala a cererii-optiune;
    b) depunerea juramantului scris in forma prevazuta la art. 32 alin. (4) din O.U.G;
    c) depunerea deciziei de infiintare a cabinetului individual sau a unui act doveditor prin care solicitantul devine asociat, angajat ori colaborator al unei societati profesionale (contract de societate, contract de munca, contract de prestari servicii etc.);
    d) achitarea taxei de inscriere in Tabloul UNPIR si a cotizatiei pe anul in curs in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de admitere;
    e) incheierea politei de asigurare profesionala la plafonul minim prevazut in statut in cazul persoanelor compatibile.
    ART. 64
    (1) Persoanele care au calitatea de avocat si care solicita primirea in profesie cu scutire de examen si de perioada de stagiu vor solicita inscrierea in Tabloul UNPIR in termen de 3 luni de la primirea deciziei de admitere in profesie.
    (2) Persoanele care nu solicita inscrierea in termenul prevazut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita inscrierea in Tabloul UNPIR.

    SECTIUNEA a 3-a
    Accesul in profesie pentru persoanele fizice straine

    ART. 65
    (1) Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al Uniunii, putand activa astfel ca practician in insolventa, daca in statul in care isi au domiciliul au aceasta specialitate, certificata de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza si in conditiile stabilite prin conventii bilaterale, conform prevederilor art. 26 din O.U.G.
    (2) Pentru practicienii in insolventa din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.
    (3) Documentatia de evaluare pentru dobandirea calitatii de membru al Uniunii va contine:
    a) cererea de evaluare;
    b) curriculum vitae si copie a pasaportului;
    c) certificatul (atestatul) profesional, in copie legalizata si traducere autorizata, in termen de 3 luni de la eliberarea lui;
    d) dovada studiilor superioare de cel putin 3 ani;
    e) certificat de onorabilitate;
    f) declaratia de compatibilitate;
    g) solicitarea unui stagiu de adaptare de un an;
    h) declaratie privind exercitarea temporara sau ocazionala a activitatii de practician in insolventa.
    (4) Exercitarea temporara a activitatii consta in desfasurarea activitatii pe o perioada limitata de timp ce trebuie indicata de solicitant. Exercitarea ocazionala reprezinta desfasurarea activitatii de practician in insolventa pentru un singur debitor de la deschiderea procedurii si pana la inchiderea acesteia.
    (5) Etapele necesare dobandirii calitatii de membru al Uniunii si documentele aferente sunt cele cuprinse in metodologia prezentata in anexa nr. 2.
    (6) Conventiile bilaterale incheiate de Uniune cu organismele similare din statele din care provin practicienii in insolventa, altele decat statele membre ale Uniunii Europene, vor contine in principal elemente din metodologia prezentata in anexa nr. 2, precum si conditii privind solutionarea unor litigii in legatura cu activitatea practicienilor in insolventa.
    (7) Calitatea de practician definitiv se obtine numai dupa efectuarea unei perioade de stagiu de adaptare de un an. Stagiul de adaptare se va efectua sub supravegherea unui coordonator de stagiu.

    SECTIUNEA a 4-a
    Inregistrarea in Registrul formelor de organizare a persoanelor juridice straine

    ART. 66
    (1) Persoanele juridice straine care nu au sediul profesional in Romania pot dobandi calitatea de membru al Uniunii, putand activa astfel ca practician in insolventa, daca in statul in care isi au sediul profesional desfasoara aceasta activitate si au statutul de societate civila profesionala, certificata de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza si in conditiile stabilite prin conventii bilaterale, conform prevederilor art. 26 alin. (2) si (4) din O.U.G.
    (2) Pentru societatile profesionale de insolventa din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.
    (3) Documentatia de evaluare pentru dobandirea calitatii de membru al Uniunii va contine:
    a) cererea de evaluare, semnata de reprezentantul legal al societatii;
    b) copia pasaportului reprezentantului legal al societatii (in cazul in care acesta nu a dobandit anterior calitatea de membru al Uniunii, persoana fizica straina);
    c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competenta, in copie legalizata si traducere autorizata, in termen de 3 luni de la eliberarea lui;
    d) contractul de societate al societatii civile profesionale de insolventa;
    e) declaratie privind exercitarea temporara sau ocazionala a activitatii de practician in insolventa.
    (4) Exercitarea temporara a activitatii consta in desfasurarea activitatii pe o perioada limitata de timp ce trebuie indicata de solicitant. Exercitarea ocazionala reprezinta desfasurarea activitatii de practician in insolventa pentru un singur debitor de la deschiderea procedurii si pana la inchiderea acesteia.
    (5) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune aprobarii Consiliului national de conducere al Uniunii, care va hotari cu privire la inscrierea societatii in Tabloul UNPIR.

    CAPITOLUL VI
    Pregatirea profesionala

    ART. 67
    (1) Fiecare practician in insolventa definitiv si compatibil are obligatia sa urmeze un stagiu de pregatire profesionala in decursul unui an calendaristic, sub sanctiunea suspendarii din profesie.
    (2) Practicienii in insolventa incompatibili pot participa la programul de pregatire profesionala, acesta devenind insa obligatoriu de la data incetarii situatiei de incompatibilitate.
    (3) Fiecare practician in insolventa stagiar are obligatia sa urmeze programul intensiv de pregatire organizat la nivel central pe durata unei saptamani. Participarea la cursurile intensive este obligatorie pentru participarea la examenul de definitivat.
    (4) Seminariile de pregatire profesionala vor fi conduse de formatori (lectori) selectionati pe baza criteriilor stabilite de Consiliul national de conducere al Uniunii. Selectia si coordonarea activitatii formatorilor vor fi asigurate de o comisie numita de Consiliul national de conducere al Uniunii si condusa de catre vicepresedintele responsabil cu pregatirea profesionala.
    (5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se va considera indeplinita conditia participarii la un seminar de pregatire profesionala pentru persoanele care participa la stagiu in calitate de lectori, precum si pentru persoanele care publica in mod sustinut articole in revista editata de Uniune.
    (6) Cheltuielile aferente desfasurarii programului de pregatire profesionala se suporta, in principal, din taxele de participare. Consiliul national de conducere al Uniunii poate aloca unele fonduri in limita sumelor prevazute anual in bugetul de venituri si cheltuieli.
    (7) Seminarele vor avea caracter interactiv.

    CAPITOLUL VII
    Indrumatorii de stagiu

    ART. 68
    (1) Persoanele fizice romane care au dobandit calitatea de practician in insolventa stagiar, ca urmare a promovarii examenului organizat de Uniune, au obligatia efectuarii stagiului de pregatire profesionala cu durata de 2 ani.
    (2) Persoanele fizice straine, practicieni in insolventa in tara in care isi au domiciliul si care doresc sa activeze in Romania, pot opta pentru efectuarea unui stagiu de adaptare cu durata de 2 ani.
    (3) Stagiul de pregatire profesionala, precum si stagiul de adaptare se desfasoara sub indrumarea unui coordonator de stagiu, practician in insolventa definitiv, stagiarul avand calitatea de salariat sau colaborator.
    (4) Raporturile dintre stagiar si practicianul indrumator de stagiu vor fi consemnate intr-un document scris, reprezentand intelegerea dintre parti, care va fi solicitat de Uniune numai in situatii litigioase.
    ART. 69
    (1) CNC al Uniunii va reactualiza anual lista cu indrumatorii de stagiu pe baza unor criterii de selectie, care vor lua in considerare, in principal, urmatoarele:
    a) sa aiba vechime de cel putin 3 ani de la data inscrierii in Tabloul UNPIR;
    b) sa nu fi suferit nicio sanctiune disciplinara de natura celor prevazute la cap. XIII;
    c) venitul brut din activitatea de practician in insolventa.
    (2) In functie de volumul de activitate al indrumatorului de stagiu, pe baza unei grile intocmite in functie de veniturile realizate in anul anterior atestarii, de catre cabinetul sau societatea profesionala in care isi exercita profesia, Consiliul national de conducere al Uniunii va stabili numarul de stagiari. Veniturile realizate de coordonatorul de stagiu nu se pot situa sub valoarea de 10.000 lei.
    (3) Lista indrumatorilor de stagiu va fi actualizata anual, pe baza declaratiei de venit pentru veniturile din activitatea de practician in insolventa realizate in anul anterior, si se va publica pe site-ul Uniunii.

    CAPITOLUL VIII
    Registrul formelor de organizare. Continut, inscriere

    ART. 70
    (1) In Registrul formelor de organizare sunt inregistrate societatile civile profesionale cu personalitate juridica, filialele acestora si cabinetele individuale de insolventa, precum si celelalte forme asociative de organizare profesionala, prevazute si constituite in conformitate cu dispozitiile din O.U.G.
    (2) Elementele supuse inregistrarii in Registrul formelor de organizare computerizat pentru societatile profesionale cu personalitate juridica si filialele acestora sunt cele prevazute la art. 66 alin. (1) din O.U.G.
    (3) Elemente supuse inregistrarii in Registrul formelor de organizare computerizat pentru cabinetele individuale de insolventa sunt cele prevazute la art. 66 alin. (1^1) din O.U.G.
    (4) Se depun spre mentionare urmatoarele:
    a) dovada varsamintelor privind aportul social;
    b) cereri de indreptare de erori materiale privind modificarea elementelor mentionate la alin. (2);
    c) oricare alt act prevazut de O.U.G. sau de prezentul statut, depus ulterior inregistrarii in Registrul formelor de organizare;
    d) informatii financiare, prezentate anual, care trebuie sa contina veniturile realizate din activitatea de insolventa;
    e) mentiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei;
    f) durata societatii;
    g) modul de transformare, reorganizare, dizolvare si lichidare.
    (5) Dovada inregistrarii in Registrul formelor de organizare se face prin emiterea unui certificat de inregistrare a societatii, al carui format si continut vor fi stabilite prin decizie a CNC al Uniunii.
    (6) Taxele de inregistrare pentru emiterea de certificate de inregistrare, certificate constatatoare, pentru preschimbari, copii certificate si alte operatiuni efectuate de departamentul specializat din cadrul Secretariatului general al Uniunii vor fi stabilite anual prin hotarare a Congresului Uniunii.
    (7) Este interzis ca in acelasi sediu social sa functioneze doua sau mai multe forme de organizare profesionala de practicieni in insolventa. Prin sediu social se intelege unitatea locativa distincta din punct de vedere functional, detinuta in baza unui titlu locativ propriu. Filiala Uniunii unde este inscrisa forma de organizare profesionala va desemna dintre membri un raportor care sa verifice si sa ateste intrunirea conditiilor de desfasurare a activitatii intr-un spatiu locativ distinct care sa asigure independenta functionala si pastrarea confidentialitatii cu privire la activitatea desfasurata.
    (8) Este interzisa inscrierea in Registrul formelor de organizare a unei societati cu denumire identica sau asemanatoare cu a uneia deja inregistrate, atat in denumirea intreaga, cat si in cuvintele ce o compun, inclusiv cele care sugereaza o prescurtare sau initiale, cu exceptia sintagmelor utilizate in profesie (insolventa, insolvent, judiciar, expert etc.). Filialele constituite de catre o societate profesionala, conform prevederilor prezentului statut, vor fi inscrise in Registrul formelor de organizare cu o denumire care va ingloba denumirea societatii profesionale constitutive si cuvantul “filiala”, urmat de denumirea judetului pe raza caruia se constituie aceasta.
    (9) Nu pot fi inregistrate sucursale, puncte de lucru sau alte dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatii.
    (10) Formatul Registrului formelor de organizare este prevazut in anexa nr. 7.
    ART. 71
    Normele privind inregistrarile in Registrul societatilor profesionale sunt stabilite de CNC.

    CAPITOLUL IX
    Inregistrarea in Registrul formelor de organizare

    ART. 72
    (1) SPRL se constituie, in baza unui contract de societate, prin asocierea a cel putin 2 practicieni in insolventa, in conditiile art. 9 din O.U.G. Contractul de societate, in forma scrisa, se inregistreaza la Uniune in Registrul formelor de organizare, la data aprobarii cererii de inscriere in Tabloul UNPIR de catre Consiliul national de conducere al Uniunii. Contractul de societate poate dobandi data certa si in conditiile dreptului comun.
    (2) Contractul de societate al SPRL va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute la art. 12 din O.U.G.
    (3) Lipsa din contract a oricarei clauze obligatorii atrage refuzul inregistrarii la Uniune in Registrul formelor de organizare. Asociatii, impreuna sau oricare dintre ei, precum si persoana desemnata de acestia sa reprezinte societatea in raporturile cu tertii pot complini lipsa clauzei obligatorii din contract.
    (4) Filialele societatilor profesionale cu raspundere limitata au regimul juridic al societatii-mama. Acestea sunt obligate sa achite taxa anuala si sa se asigure profesional pentru plafonul minim de asigurare profesionala. Contributia anuala pe transe de venituri se plateste la filiala Uniunii pe raza careia functioneaza. Veniturile societatii profesionale constitutive care provin din excedentul de numerar al filialei sau filialelor pe care le-a constituit nu se vor supune contributiei pe transe de venituri la filiala Uniunii in care cea dintai este inscrisa.
    (5) Filiala constituita cu aportul integral al unei societati profesionale poate fi infiintata prin hotarare a adunarii generale. Infiintarea filialei se va face printr-un contract, semnat in numele societatii profesionale de catre asociatul coordonator al acesteia, imputernicit prin hotararea adunarii generale a societatii prin care s-a decis constituirea filialei.
    (6) Filiala va putea fi constituita si prin asocierea unei societati profesionale cu raspundere limitata cu unul sau mai multi practicieni in insolventa, persoane fizice sau juridice. Asociatii persoane fizice trebuie sa fie practicieni in insolventa compatibili. Filiala nu se va putea constitui decat cu practicieni in insolventa care nu sunt asociati in cadrul societatii-mama. Pentru a exista filiala, o societate profesionala cu raspundere limitata trebuie sa detina cel putin 50%+1 din capitalul social necesar constituirii filialei.
    ART. 73
    (1) O intreprindere profesionala unipersonala se constituie fie prin actul de vointa al unui singur practician in insolventa, fie ca urmare a decesului, incompatibilitatii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociati dintr-o SPRL, care are ca efect reducerea asociatilor la unul singur, daca acest din urma asociat opteaza pentru organizarea activitatii sale sub forma IPURL.
    (2) In masura compatibilitatii lor, contractul IPURL va cuprinde aceleasi elemente cu cele mentionate pentru SPRL la art. 72 alin. (2).

    CAPITOLUL X
    Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania

    ART. 74
    Activitatea de practician in insolventa poate fi desfasurata, pe intregul teritoriu al Romaniei, numai de persoanele care au aceasta calitate dobandita in conditiile legii si care sunt inscrise in Tabloul UNPIR.
    ART. 75
    Tabloul UNPIR are 7 sectiuni, definite in anexa nr. 7.
    ART. 76
    (1) La inscrierea in Tabloul UNPIR fiecare practician in insolventa va primi un cod numeric netransmisibil acordat de Secretariatul general al Uniunii, prin inregistrarea cererilor de inscriere in ordine alfabetica, pe filiale. In cazul reinscrierii unei persoane fizice sau juridice, se atribuie acelasi cod numeric detinut anterior radierii.
    (2) Inscrierea in Tabloul UNPIR a practicienilor in insolventa se face, la cererea solicitantilor care indeplinesc conditiile necesare si achita taxa de inscriere, astfel:
    a) persoanele fizice romane compatibile depun cererea de inscriere la filiala Uniunii pe a carei raza teritoriala isi vor desfasura activitatea;
    b) persoanele fizice romane incompatibile depun cererea de inscriere la filiala Uniunii pe a carei raza teritoriala isi au domiciliul stabil;
    c) persoanele fizice si juridice straine depun la Secretariatul general al Uniunii cererile si documentele necesare, cu respectarea conditiilor stabilite prin O.U.G. si prin prezentul statut.
    (3) Cererea de inscriere se supune aprobarii Consiliului national de conducere al Uniunii. Secretariatul general al Uniunii elibereaza decizia de inscriere, care va contine principalele date de identificare ale practicianului in insolventa, precum si codul numeric din Tabloul UNPIR si, respectiv, numarul de inregistrare din Registrul formelor de organizare.
    (4) Codul numeric al practicianului in insolventa este personalizat si are doua componente, una formata dintr-o cifra sau o cifra si o litera, reprezentand apartenenta la una dintre sectiunile ori subsectiunile Tabloului Uniunii (1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3, 4, 5 si 6), iar cea de-a doua formata din 4 cifre care reprezinta numarul alocat persoanei inregistrate.
    (5) Cabinetele individuale se inregistreaza cu numele titularului, urmat de sintagma “cabinet individual de insolventa”, iar cabinetele asociate se individualizeaza cu numele tuturor titularilor si sintagma “cabinete asociate de insolventa”.
    (6) Societatea civila profesionala se individualizeaza cu denumiri personalizate sau printr-o denumire specifica, in conditiile art. 11 din O.U.G.
    (7) Formele asociative permise de O.U.G. vor fi inscrise la rubrica “Mentiuni” din subsectiunea corespunzatoare fiecarei forme de organizare profesionala parte a contractului de asociere.
    ART. 77
    (1) Respingerea cererii de inscriere in Tabloul UNPIR poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii. Comunicarea se face de catre Secretariatul general al Uniunii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
    (2) Contestatia se depune in termenul mentionat mai sus la Secretariatul general al Uniunii si se solutioneaza de Consiliul national de conducere al Uniunii, in conditiile art. 64 alin. (3) din O.U.G.
    ART. 78
    Tabloul Uniunii se reactualizeaza lunar pe site-ul oficial al Uniunii si se publica periodic in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I bis, prin grija Secretariatului general al Uniunii.
    ART. 79
    Legitimatia de practician in insolventa si, respectiv, atestatul pentru persoanele juridice si cabinetele individuale vor fi emise anual de Secretariatul general al Uniunii, vor avea inscris codul numeric din Tabloul UNPIR si se vor elibera numai dupa achitarea cotizatiei pe anul respectiv. Forma si continutul legitimatiei si ale atestatului vor fi aprobate de Consiliul national de conducere al Uniunii.

    CAPITOLUL XI
    Patrimoniul si veniturile Uniunii

    ART. 80
    Patrimoniul Uniunii si al filialelor acesteia este constituit din totalitatea bunurilor mobile si imobile dobandite de Uniune si este gestionat de Consiliul national de conducere al Uniunii si, respectiv, de comitetele de conducere ale filialelor.
    ART. 81
    (1) Veniturile Uniunii se constituie din taxe, cotizatii, penalitati pecuniare, donatii, sponsorizari si din alte venituri, potrivit legii.
    (2) Nivelul taxelor, cotizatiilor si contributiilor anuale ale membrilor Uniunii se aproba pentru anul calendaristic urmator de catre Congresul Uniunii, la propunerea Consiliului national de conducere al Uniunii.
    (3) Taxele, cotizatiile si contributiile sunt urmatoarele:
    a) taxa de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa;
    b) taxa de sustinere a examenului de definitivat in profesie;
    c) taxele de operare a inscrierilor in Tabloul UNPIR;
    d) taxa de verificare a cererii si a documentelor privind dobandirea calitatii de practician in insolventa, fara examen si cu scutire de stagiu;
    e) taxele percepute pentru operatiuni legate de Registrul formelor de organizare, in cuantumul prevazut in anexa nr. 4;
    f) cotizatia anuala;
    g) contributia anuala pe transe de venituri, reprezentand cota-parte din venitul brut realizat din activitatea membrilor, conform art. 1 din O.U.G., exclusiv TVA, calculata pe intervale de venit:
    – pentru venituri de pana la 50.000 lei: 0,5%;
    – pentru venituri intre 50.000 lei si 100.000 lei: 0,3% din sumele ce depasesc 50.000 lei + 250 lei (nivelul maxim al contributiei variabile calculate pentru intervalul inferior);
    – pentru venituri intre 100.000 lei si 1.000.000 lei: 0,3% din sumele ce depasesc 100.000 lei + 410 lei;
    – pentru venituri intre 1.000.000 lei si 10.000.000 lei: 0,3% din sumele ce depasesc 1.000.000 lei + 3.100 lei;
    – pentru venituri de peste 10.000.000 lei: 0,3% din sumele care depasesc 10.000.000 lei + 30.100 lei.
    (4) Taxele, cotizatiile si contributiile mentionate la alin. (3) sunt scutite de TVA [conform art. 141 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 109 din Legea nr. 343/2006].
    (5) Contributia anuala pe transe de venituri se determina de fiecare cotizant, pe baza unei declaratii scrise, transmisa Secretariatului general al Uniunii pana la data de 15 martie a anului in curs pentru anul anterior. Realitatea declaratiei este supusa verificarii, prin sondaj, de catre cenzorii filialelor.
    (6) In cazul in care societatile profesionale sau cabinetele individuale isi schimba sediul social, plata cotizatiei variabile datorate Uniunii va fi impartita pe 4 trimestre si se va achita filialelor in functie de durata cat a activat pe raza respectivei filiale.
    (7) Nivelul taxelor, cotizatiilor, precum si plafonul minim de asigurare profesionala sunt prevazute in anexa nr. 5.
    ART. 82
    Neplata cotizatiilor si a contributiilor anuale pana la data de 30 aprilie atrage sanctionarea conform art. 42 alin. (2) din O.U.G. Eliberarea atestatelor pentru anul in curs de catre filialele Uniunii este conditionata de plata cotizatiei si a contributiei.
    ART. 83
    (1) Repartizarea veniturilor intre Uniune si filialele sale se efectueaza astfel:
    a) taxele de inscriere la examen si de verificare a cererii si a documentelor privind dobandirea calitatii de practician in insolventa fara examen si cu scutire de stagiu se constituie venit la bugetul Uniunii;
    b) taxele de inscriere in Tabloul UNPIR se repartizeaza astfel: 30% se constituie venit la bugetul filialei, iar 70% se vireaza catre Uniune pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna anterioara, cand a fost efectuata plata;
    c) veniturile realizate din incasarea cotizatiilor si contributiilor se repartizeaza astfel: 50% se constituie venit la bugetul filialei, iar 50% se vireaza catre Uniune, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna anterioara, cand a fost efectuata plata;
    d) veniturile realizate din incasarea taxelor pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare se constituie venit la bugetul Uniunii;
    e) sumele rezultate din vanzarea publicatiilor proprii, editate de Consiliul national de conducere al Uniunii, se constituie venit la bugetul Uniunii;
    f) sumele provenite din penalitatile pecuniare se constituie venit la bugetul Uniunii sau al filialei, dupa caz;
    g) filialele Uniunii isi vor deschide un cont la o sucursala sau o filiala a bancii la care este deschis si contul Uniunii;
    h) liberalitatile, donatiile, sponsorizarile etc. vor fi acceptate de Uniune sau de filialele sale cu acordul Consiliului national de conducere al Uniunii.
    (2) Filialele au obligatia sa depuna un exemplar din situatiile financiare, certificate si aprobate, la Secretariatul general al Uniunii, pana la data de 30 aprilie a anului in curs pentru exercitiul contabil al anului anterior.
    ART. 84
    (1) In baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, Consiliul national de conducere al Uniunii efectueaza cheltuieli pentru:
    a) initierea, organizarea si desfasurarea actiunilor prevazute in planul de activitate al Uniunii;
    b) organizarea si functionarea structurilor Uniunii pentru indeplinirea obiectivelor Uniunii;
    c) extinderea bazei materiale a Uniunii;
    d) promovarea cunostintelor tehnice si a punctelor de vedere ale Uniunii;
    e) sprijinirea functionarii comisiilor permanente si temporare ale Uniunii;
    f) asigurarea relatiilor cu celelalte organizatii similare din tara si din strainatate, plata cotizatiilor, in cazul afilierii la organizatii interne sau internationale, si a cheltuielilor de reprezentare si de participare a delegatiilor Uniunii;
    g) recompensarea, pentru activitati permanente, a unor persoane care indeplinesc functii eligibile;
    h) intretinerea patrimoniului Uniunii si alte cheltuieli administrative, gospodaresti sau de reprezentare;
    i) asigurarea unui abonament permanent la periodicul de informare al Uniunii si participarea la manifestarile organizate de Uniune pentru toti membrii acesteia.
    (2) Soldul bugetar la sfarsitul anului calendaristic se reporteaza in anul urmator.
    ART. 85
    (1) Contabilitatea patrimoniului si a activitatilor desfasurate de Uniune si de filiale se organizeaza si se conduce potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    (2) Uniunea, avand statut de persoana juridica autonoma si fara scop lucrativ, isi constituie veniturile din sursele stabilite conform art. 61 din O.U.G., completate cu prevederile art. 81. Din aceste venituri isi acopera in intregime cheltuielile.
    (3) Contabilitatea sintetica si analitica a veniturilor si cheltuielilor se organizeaza distinct, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli. Prin bugetul de venituri si cheltuieli se vor asigura fondurile necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii Uniunii, fiind determinate resursele de acoperire pe categorii de cheltuieli. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli se intocmeste si se supune aprobarii Congresului Uniunii.
    (4) Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasari in tara si in strainatate, organizari de evenimente, dotari cu inventar gospodaresc si cu mijloace de transport se aproba de presedintele Uniunii. Sumele lunare reprezentand cheltuieli curente ale Uniunii se aproba de secretarul general al Uniunii pe baza de referat.
    (5) Filialele, avand personalitate juridica conform art. 45 alin. (2) din O.U.G., au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii la sediile declarate de pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile reglementarilor legale in vigoare.
    (6) Uniunea si filialele au obligatia de a intocmi situatiile financiare anuale si in cazul incetarii activitatii, potrivit legii. Situatiile financiare, certificate de cenzori, se supun aprobarii Adunarii reprezentantilor permanenti ai Uniunii, urmand a fi ratificate de Congres. Situatiile financiare, certificate de cenzori, se supun aprobarii adunarilor generale ale filialelor.

    CAPITOLUL XII
    Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

    ART. 86
    (1) Uniunea va constitui, in baza art. 4 alin. (7) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, un subcont special in care vor fi virate sumele prevazute la art. 4 alin. (1) din aceeasi lege.
    (2) Sumele virate de Oficiul National al Registrului Comertului in contul Uniunii vor fi redistribuite in conturile deschise la filialele Uniunii, conform incasarilor inregistrate pe raza teritoriala a filialelor respective.
    (3) Comisioanele bancare pentru operatiunile de redistribuire conform alin. (2) se suporta din fondul de lichidare.
    ART. 87
    (1) Distribuirea catre practicienii in insolventa de catre filialele Uniunii a sumelor colectate in fondul de lichidare se va face pe baza urmatoarelor criterii:
    a) cheltuieli de procedura pentru dosare deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea vechimii;
    b) cheltuieli de procedura pentru dosare deschise in baza Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea vechimii;
    c) onorarii stabilite prin hotarare judecatoreasca pentru dosarele deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea vechimii;
    d) onorarii stabilite pentru procedura prevazuta de Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea vechimii.
    (2) Tinand cont de criteriile principale enuntate la alin. (1), Consiliul de conducere al filialei poate stabili criterii secundare de distribuire a sumelor, tinand seama de situatii speciale.
    (3) In cazul in care un practician este numit de directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului intr-un dosar in temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu si, ulterior, prin trecerea la procedura simplificata prevazuta de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ii mai este stabilit un onorariu, eventual si cheltuieli de procedura de catre judecatorul-sindic, practicianul in insolventa va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare. Aceasta plata se va face pentru deconturile inaintate in dosarul trecut in procedura simplificata prevazuta de legea privind procedura insolventei.
    ART. 88
    (1) Pentru decontarea din fondul de lichidare, filiala Uniunii solicita urmatoarele documente justificative:
    a) sentinta/incheierea/rezolutia, in original sau copie conforma cu originalul, prin care judecatorul-sindic/judecatorul-delegat/directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana desemnata din cadrul registrului comertului stabileste onorariul de achitat, respectiv cheltuielile de procedura;
    b) orice document din care rezulta ca debitoarea nu detine bunuri sau sume de bani in patrimoniu;
    c) factura fiscala.
    (2) Pentru decontarea din fondul de lichidare, in situatia in care din sentinta sau din incheiere nu rezulta in mod expres faptul ca debitoarea detine bunuri sau sume de bani in averea sa, filiala Uniunii poate solicita orice raport intocmit pe parcursul procedurii (de observatie, administrare sau lichidare), bilantul de la inceputul lichidarii, inventarul bunurilor societatii debitoare, adeverinta eliberata de serviciile de impozite si taxe, eventual certificatul de radiere si/sau orice alte documente justificative.
    (3) In situatia avansarii unor sume din fondul de lichidare, in cazul in care in sentinta/incheiere nu se prevede in mod expres ca suma urmeaza a fi returnata, solicitantul, pe langa documentele prevazute la alin. (1), va da si o declaratie pe propria raspundere prin care se obliga sa restituie avansul, in termen de 10 zile lucratoare de la valorificarea activului debitoarei.
    (4) Decontarea din fondul de lichidare, in conditiile in care in averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere.
    (5) Decontul final prevazut de art. 2^1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, se aproba de catre Consiliul de conducere al filialei UNPIR pe raza careia se afla sediul debitoarei.
    ART. 89
    (1) Plata onorariilor practicienilor in insolventa ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face, in ordinea vechimii, la urmatoarele tarife:
    a) 3.000 lei, stabilit in baza hotararii judecatoresti pentru procedurile de insolventa deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru practicienii in insolventa inregistrati cu vector fiscal de TVA onorariul va fi in limita a 3.000 lei, exclusiv TVA;
    b) 1.000 lei, prevazut la art. 2^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, pentru procedurile de lichidare derulate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru practicienii in insolventa inregistrati cu vector fiscal de TVA onorariul va fi in limita a 1.000 lei, exclusiv TVA.
    (2) Cheltuielile de procedura admise la plata din fondul de lichidare sunt constituite din cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificari, convocari si comunicari ale actelor aferente procedurii.
    (3) Constituie de asemenea cheltuieli de procedura admise la plata din fondul de lichidare cheltuielile de deplasare impuse de necesitatea prezentarii practicianului in insolventa la termenele de judecata fixate in litigii in care debitoarea este parte, in cazul acelor litigii aflate pe rolul instantelor de judecata din afara localitatii de sediu a practicianului. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifica pe baza decontului de deplasare vizat de instanta, la care sunt atasate tichetele de transport sau bonul fiscal, in limita unui consum de combustibil de 7,5 l/100 km.
    (4) Sunt de asemenea cheltuieli de procedura admise la plata din fondul de lichidare cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operatiunilor de verificare, selectionare, inventariere si legare este echivalentul a 35 euro/ml, iar pentru depozitare 1 euro/ml/luna.
    (5) Cheltuielile de procedura efectuate conform alin. (4), in procedurile de insolventa reglementate de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt achitate din fondul de lichidare numai in masura in care sunt aprobate de instanta de judecata prin incheiere/sentinta.
    (6) In conformitate cu art. 2^1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, decontul final al cheltuielilor de procedura efectuate in legatura cu lichidarea unei societati comerciale, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se face de catre filiala Uniunii pe raza careia se afla sediul debitoarei, pe baza documentelor justificative atasate cererii de plata depuse de lichidator.
    (7) Nu reprezinta cheltuieli de procedura, ci sunt cheltuieli proprii ale cabinetului sau ale societatii profesionale urmatoarele: cheltuielile de transport [altele decat cele prevazute la alin. (3)], cheltuielile de functionare a sediului profesional, consumabile, abonamente, cotizatii profesionale, asigurari de raspundere si alte cheltuieli indirecte.
    ART. 90
    (1) Evidenta operatiunilor contabile legate de fondul de lichidare se va tine centralizat pe filiala, pe baza monografiei contabile aprobate de Consiliul national de conducere al Uniunii.
    (2) Justificarea platii sumelor din fondul de lichidare, operata de catre filialele Uniunii, se va face in conformitate cu legislatia in vigoare.
    (3) Cheltuielile de administrare a fondului de lichidare, atat la nivel central, cat si la nivelul filialelor, vor fi suportate din fondul de lichidare numai pe baza de documente justificative. Nivelul maxim de salarizare al personalului angajat pentru aceasta activitate, precum si cheltuielile de birotica vor fi stabilite de Consiliul national de conducere al Uniunii, pe baza propunerilor primite de la filiale.
    (4) La nivel central va fi constituita o comisie de analiza a sesizarilor, avand si atributii de control. Cheltuielile legate de activitatea comisiei de analiza a sesizarilor se vor suporta din bugetul Uniunii.
    (5) In cazul schimbarii formei de exercitare a profesiei, sumele restante din fondul de lichidare se transfera, dupa caz, catre noi forme de organizare, pe baza de declaratii scrise, in 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru filiala din care fac parte membrii. Declaratia scrisa va fi insotita de documente justificative.
    ART. 91
    (1) Procentul de 2% colectat conform prevederilor art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica oricarei sume incasate in contul debitoarei, dupa data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerata suma recuperata, si se evidentiaza in raportul lunar. Prin exceptie, in cazul reorganizarii procentul de 2% se aplica doar la sumele obtinute prin recuperari de creante sau prin vanzari de active.
    (2) In cazul in care filiala societatii profesionale este numita prin incheiere intr-un dosar, aceasta va vira sumele colectate prin plata procentului de 2% la filiala Uniunii unde isi are sediul filiala societatii profesionale.
    (3) Procentul de 2% se calculeaza la data incasarii, sumele obtinute astfel virandu-se la fondul de lichidare in primele 10 zile ale lunii pentru incasarile din luna anterioara.
    (4) Concomitent cu virarea catre fondul de lichidare practicianul are obligatia intocmirii si transmiterii catre filiala Uniunii din care acesta face parte a unui tabel care trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: denumirea cabinetului/societatii civile profesionale, denumirea debitoarei, numarul dosarului de insolventa si instanta, numarul ordinului de plata si data platii acestuia, suma virata.
    (5) Sumele colectate se distribuie conform Procedurii de administrare a fondului de lichidare prevazute in Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.
    (6) Filiala Uniunii, pe baza tabelelor intocmite si transmise de membrii filialei, va comunica Secretariatului general, la datele de 1 si 15 ale lunii, un tabel centralizator privind sumele virate.
    (7) Filiala Uniunii are obligatia sa comunice Secretariatului general situatia centralizata cu suma totala incasata la fondul de lichidare.
    (8) Comisia de cenzori a filialei poate verifica, prin sondaj, preluarea cotei de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa de catre forma de exercitare a profesiei. Practicienii in insolventa au obligatia sa puna la dispozitia comisiei de cenzori actele necesare verificarii cotei de 2%.

    CAPITOLUL XIII
    Abateri si sanctiuni

    ART. 92
    Constituie abateri urmatoarele fapte:
    1. indeplinirea de activitati specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;
    2. divulgarea secretului profesional, cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege;
    3. nerespectarea obligatiei de asigurare de raspundere profesionala, prevazuta la art. 41 alin. (6) din O.U.G.;
    4. neplata primei de asigurare prevazute la art. 41 alin. (6) din O.U.G. privind neindeplinirea obligatiei de asigurare profesionala pana la expirarea perioadei de suspendare;
    5. incalcarea principiilor fundamentale de etica profesionala, definite de Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii;
    6. desfasurarea de activitati politice in cadrul Uniunii si cu ocazia manifestarilor organizate de aceasta;
    7. neparticiparea fara motive temeinice a membrilor Congresului Uniunii la doua congrese succesive la care au fost delegati;
    8. neparticiparea fara motive temeinice a membrilor filialelor la doua adunari generale succesive la care au fost convocati;
    9. neplata cotizatiei anuale si a contributiei pe transe de venituri la termenul stabilit la art. 35 lit. c) din O.U.G.;
    10. neplata cotizatiei anuale si a contributiei pe transe de venituri sau numai a uneia dintre acestea, pana la expirarea perioadei de suspendare de 3 luni;
    11. declararea incorecta a veniturilor obtinute ca urmare a desfasurarii activitatii de practician in insolventa si implicit plata unei contributii anuale pe transe de venituri neconforme cu realitatea;
    12. necomunicarea in termen de 30 de zile a schimbarilor intervenite in legatura cu datele inscrise in Tabloul UNPIR si in Registrul formelor de organizare;
    13. intrarea in una dintre situatiile de nedemnitate prevazute la art. 27 din O.U.G.;
    14. deschiderea impotriva practicianului in insolventa, prin hotarare irevocabila, a procedurii falimentului;
    15. declansarea unor masuri asiguratorii sau a executarii silite asupra fondului de lichidare de catre practicianul in insolventa.
    ART. 93
    Se sanctioneaza cu avertisment scris faptele prevazute la art. 92 pct. 1 si 6.
    ART. 94
    Se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de practician in insolventa pe o perioada cuprinsa intre 3 luni si un an faptele prevazute la art. 92 pct. 2, 3, 5 si 9.
    ART. 95
    (1) Se sanctioneaza pecuniar, cu amenda, faptele prevazute la art. 92 pct. 7, 8 si 12.
    (2) Cuantumul amenzilor se stabileste intre 1.000 lei si 5.000 lei. Sumele obtinute din sanctiunile pecuniare se fac venit la bugetul filialei sau al Uniunii, dupa caz.
    (3) Neplata amenzii in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii duce la excluderea definitiva din Uniune.
    ART. 96
    (1) Membrul Uniunii sanctionat cu suspendarea calitatii de practician in insolventa are urmatoarele interdictii pe perioada suspendarii:
    a) nu poate activa ca practician in insolventa;
    b) nu are drept de vot in adunarea generala a filialei si nu poate participa la Congresul Uniunii;
    c) nu poate fi ales in organele de conducere ale filialei sau ale Uniunii;
    d) nu poate reprezenta filiala sau Uniunea.
    (2) Membrii Uniunii sanctionati cu suspendarea calitatii de practician in insolventa sunt obligati ca in termen de cel mult 10 zile de la ramanerea definitiva a hotararii de suspendare sa prezinte la conducerea filialei dovada ca au solicitat inlocuirea lor cu un alt practician in insolventa pe perioada suspendarii.
    (3) Daca suspendarea il priveste pe unul dintre membrii organelor de conducere alese ale Uniunii sau ale filialelor, acesta va fi inlocuit pe perioada suspendarii de catre unul dintre membrii supleanti ai organului de conducere respectiv.
    (4) In cazul sanctionarii unei societati civile profesionale, aceeasi sanctiune va fi aplicata si asociatului coordonator din vina caruia s-a produs incalcarea prevederilor legale privind desfasurarea activitatii practicienilor in insolventa.
    (5) Necomunicarea in termenul prevazut la alin. (2) a dovezii de inlocuire cu un alt practician se sanctioneaza cu excluderea definitiva din Uniune, insotita de pierderea calitatii de practician in insolventa.
    ART. 97
    Cumularea a doua sanctiuni de suspendare a calitatii de practician in insolventa duce la excluderea din Uniune.
    ART. 98
    (1) Se sanctioneaza pecuniar cu amenda, care se face venit la bugetul Uniunii, fapta prevazuta la art. 92 pct. 11.
    (2) Amenda este egala cu suma neachitata Uniunii conform veniturilor reale realizate.
    ART. 99
    Se sanctioneaza cu excluderea definitiva din Uniune, insotita de pierderea calitatii de practician in insolventa, faptele prevazute la art. 92 pct. 4, 10, 13, 14 si 15.
    ART. 100
    Sanctiunea de excludere definitiva din Uniune determina radierea din Tabloul UNPIR si pierderea calitatii de practician in insolventa.
    ART. 101
    (1) Abaterile disciplinare savarsite de membrii unei filiale se analizeaza de catre comisia de disciplina a acesteia, in prima instanta si in complet de 3 membri, care aplica sanctiunile prevazute la art. 69 alin. (1) din O.U.G., potrivit limitelor stabilite la art. 93 – 100.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) membrii titulari ai Consiliului de conducere al filialei si ai comisiei de disciplina a filialei, ale caror abateri disciplinare se judeca in prima instanta de Comisia superioara de disciplina, in complet de 3 membri.
    (3) Contestatiile impotriva hotararilor comisiei de disciplina a filialei se depun la filiala din care face parte comisia care a aplicat sanctiunea, in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii, sub sanctiunea decaderii, si se solutioneaza de Comisia superioara de disciplina.
    (4) Impotriva deciziei Comisiei superioare de disciplina se poate formula actiune in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (5) Regulamentul privind procedura disciplinara este prevazut in anexa nr. 3.

    CAPITOLUL XIV
    Dispozitii finale

    ART. 102
    Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezentul statut.

    ANEXA 1
    la statut

                                   REGULI
de desfasurare a examenului pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar

    Examenul consta intr-o proba scrisa, sub forma unui test-grila.
    In functie de numarul candidatilor, comisia de pregatire a examenului va putea decide desfasurarea examenului in mai multe serii. Organizatorii examenului vor putea pune la dispozitia candidatilor, la intrarea in sala, unele detalii privind desfasurarea acestuia.
    Lucrarile vor fi notate de la 1 la 10, proportional cu punctajul obtinut. Nota minima de promovare a examenului este 7.
    Rezultatele examenului vor fi afisate la sediul Uniunii si al fiecarei filiale, pentru candidatii respectivi, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data sustinerii acestuia.
    Contestatiile asupra rezultatelor examenului vor putea fi depuse la Secretariatul general al Uniunii, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la afisarea lor, prin fax sau avand data postei in acest termen. Transmiterea contestatiilor prin posta se va efectua doar prin posta rapida sau prioripost.
    Contestatiile vor fi analizate in cel mult 15 zile de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor, de catre o comisie formata din 3 membri desemnati de Consiliul national de conducere al Uniunii. Pentru toate contestatiile primite se va proceda la reprocesarea grilelor. Activitatea Comisiei de analizare a contestatiilor inceteaza la data semnarii procesului-verbal.
    Presedintele Comisiei de analizare a contestatiilor este, de regula, prim-vicepresedintele Consiliului national de conducere al Uniunii.
    Rezultatele contestatiilor vor fi afisate la sediul Uniunii.

    ANEXA 2
    la statut

                                 METODOLOGIE
de atestare a calificarii de practician in insolventa si a calitatii de membru al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (Uniune)

    Aprobarea cererii privind exercitarea in Romania a profesiei de practician in insolventa si dobandirea calitatii de membru al Uniunii se realizeaza potrivit urmatoarelor 3 etape, in conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si in temeiul art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G.

    A. Etapa de informare
    Scrisoarea de informare adresata Uniunii de catre solicitant se transmite Secretariatului general al Uniunii, care va furniza datele cu privire la mijloacele de pregatire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care trebuie sa insoteasca cererea, tematica si bibliografia orientativa pentru proba de aptitudini).

    B. Etapa de evaluare:
    1. cererea de solicitare a accesului la profesia de practician in insolventa (formular-tip), in care sunt mentionate documentele necesare ce se anexeaza;
    2. fotografie tip pasaport;
    3. curriculum vitae – original semnat;
    4. pasaport – copie xerox (fara legalizare);
    5. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autoritatii publice din statul al carui cetatean este solicitantul sau, dupa caz, unde acesta isi are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea in original efectuata in statul respectiv si cu traducere autorizata (efectuata de un notar public din Romania), ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii lor;
    6. diploma emisa de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certifica incheierea de catre titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minima de 3 ani, in copie legalizata, cu legalizarea in original efectuata in statul respectiv si cu traducere autorizata (efectuata de un notar public din Romania) – ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii lor;
    7. certificat de onorabilitate eliberat de autoritatile competente sau declaratie data in fata unei autoritati competente din statul de origine sau de provenienta al solicitantului, in copie legalizata, cu legalizarea in original efectuata in statul membru al Uniunii Europene si cu traducere autorizata (efectuata de un notar public din Romania), ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii lor;
    8. declaratie pe propria raspundere data la un birou notarial din Romania, reprezentand angajamentul de a nu desfasura alte activitati in afara celei de practician in insolventa, ceea ce i-ar atrage situatia de incompatibilitate cu practicarea profesiei;
    9. efectuarea unui stagiu de adaptare de un an.

    C. Etapa inscrierii in Tabloul UNPIR:
    1. cererea de inscriere in Tabloul UNPIR;
    2. depunerea juramantului scris, cu textul prevazut de art. 32 alin. (4) din O.U.G.;
    3. atestatul de asigurare profesionala, conform art. 26 din O.U.G. (copie, cu legalizarea in original);
    4. achitarea taxei de inscriere in Tabloul UNPIR.

    NOTA:
    Pentru practicienii in insolventa din statele care nu apartin Uniunii Europene, documentatia va contine si conventia bilaterala incheiata de Uniune cu organismul profesional similar din tara in care solicitantul are domiciliul.

    ANEXA 3
    la statut

                                REGULAMENT
                     privind procedura disciplinara

    1. Dispozitii generale
    ART. 1
    (1) Protectia onoarei si a prestigiului profesiei, respectarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G., a Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sunt incredintate organelor constituite potrivit dispozitiilor legale.
    (2) Fapta savarsita de membrul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (Uniune), prin care se incalca dispozitiile O.U.G., ale Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, hotararile obligatorii ale organelor profesiei, si care este de natura sa prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului practicienilor in insolventa, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza.
    (3) Constituie abatere disciplinara grava incalcare a dispozitiilor O.U.G. si ale Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa ce prevad expres o astfel de calificare.
    ART. 2
    (1) Raspunderea disciplinara a membrului Uniunii nu exclude raspunderea civila, penala, contraventionala sau administrativa.
    (2) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsirii abaterii.
    (3) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanta agravanta, care va fi luata in considerare la aplicarea sanctiunii.
    ART. 3
    Comisiile de disciplina ale filialelor Uniunii sunt obligate sa tina evidenta sanctiunilor disciplinare aplicate fiecarui membru al acesteia si sa comunice situatia disciplinara a practicianului, la cererea organelor profesiei, constituite potrivit legii.
    ART. 4
    Instantele disciplinare sunt:
    a) Comisia de disciplina a filialei Uniunii;
    b) Comisia superioara de disciplina;
    c) Consiliul national de conducere al Uniunii;
    d) Congresul Uniunii.

    2. Organizarea si functionarea instantelor disciplinare
    ART. 5
    (1) In fiecare filiala a Uniunii se organizeaza si functioneaza o comisie de disciplina, independenta de organele de conducere ale filialei, alcatuita din 3 membri titulari, alesi de adunarea generala a filialei.
    (2) Membrii comisiilor de disciplina se aleg dintre practicienii care se bucura de o autoritate profesionala si morala deosebita.
    ART. 6
    (1) Comisia de disciplina a filialei Uniunii, precum si Comisia superioara de disciplina sunt coordonate de un presedinte ales de catre membrii acestora.
    (2) Comisia de disciplina a filialei Uniunii, precum si Comisia superioara de disciplina vor desemna un secretar care indeplineste functia de grefier, calitate in care pastreaza, tine evidentele si efectueaza lucrarile necesare in vederea desfasurarii activitatii comisiilor, sub indrumarea presedintelui.
    (3) Alcatuirea comisiilor de disciplina a filialei Uniunii, programarea sedintelor, organizarea evidentelor si a activitatilor cu caracter administrativ ale acesteia sunt in sarcina presedintelui.
    ART. 7
    Comisia de disciplina a filialei Uniunii solutioneaza, in prima instanta, in complet de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de membrii Uniunii inscrisi in cadrul acesteia, cu exceptia abaterilor savarsite de membrii titulari ai comisiei, precum si de membrii consiliului de conducere al filialei.
    ART. 8
    Comisia superioara de disciplina solutioneaza:
    a) ca instanta de fond, in complet de 3 membri, abaterile membrilor comisiilor de disciplina ale filialelor, precum si ale membrilor consiliilor de conducere ale filialei;
    b) in contestatie, in complet de 3 membri, contestatiile declarate de partea interesata impotriva deciziilor pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor.
    ART. 9
    Comisia superioara de disciplina face propuneri de sanctionare disciplinara a membrilor consiliului de conducere al filialei, pe care le supune aprobarii Congresului Uniunii.
    ART. 10
    Consiliul national de conducere al Uniunii, constituit ca instanta disciplinara, in plenul sau, solutioneaza abaterile comise de membrii Comisiei superioare de disciplina, urmand ca acestea sa fie supuse hotararii Congresului Uniunii.
    ART. 11
    Congresul Uniunii, in plenul sau, solutioneaza abaterile comise de membrii consiliilor de conducere ale filialelor, ai Comisiei superioare de disciplina, precum si ai Consiliului national de conducere al Uniunii.
    ART. 12
    (1) Membrul comisiei de disciplina a filialei Uniunii care stie ca exista un motiv de recuzare in privinta sa sau se afla in conflict de interese cu vreuna dintre parti trebuie sa se abtina de la solutionarea pricinii.
    (2) Nu poate lua parte la solutionarea pricinii membrul comisiei de disciplina care a fost desemnat administrator judiciar sau lichidator, avocat, consilier juridic, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, cenzor, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar al unei parti din dosar, decat daca a trecut o perioada de minimum 2 ani.
    (3) De asemenea, nu poate lua parte la solutionarea plangerii membrul comisiei de disciplina, daca sotul (sotia), o ruda ori afin pana la gradul al III-lea inclusiv a fost desemnata/desemnat administrator judiciar/lichidator sau a reprezentat o parte in cadrul procedurii in care s-a comis fapta supusa analizei, decat daca a trecut o perioada de minimum 2 ani.
    (4) Prevederile alin. (2) se extind si asupra asociatilor/actionarilor, angajatilor sau colaboratorilor societatii profesionale de insolventa in care membrul comisiei de disciplina isi desfasoara activitatea.
    ART. 13
    (1) Cand una dintre parti are doua rude sau afini pana la gradul al III-lea inclusiv printre membrii comisiei de disciplina, cealalta parte poate sa ceara stramutarea sesizarii disciplinare.
    (2) Stramutarea pricinii se mai poate cere si pentru motive de banuiala legitima. Banuiala se socoteste legitima ori de cate ori se poate presupune ca nepartinirea membrilor comisiei de disciplina ar putea fi stirbita din cauza conflictului de interese, imprejurarilor pricinii, calitatii partilor sau conflictelor locale.
    (3) Stramutarea se poate dispune si pentru imposibilitatea constituirii completului de analizare a plangerii disciplinare.
    (4) Cererea de stramutare se depune la instanta disciplinara imediat superioara.
    (5) In caz de admitere, solutionarea sesizarii disciplinare se trimite unei alte comisii disciplinare de acelasi grad.
    (6) Hotararea de stramutare se da fara motivare si nu este supusa niciunei cai de atac.
    ART. 14
    In cazul in care, din cauza abtinerii sau din alte motive, comisia de disciplina va fi nevoita sa solutioneze cauza cu un numar mai mic de 3 membri, se va convoca un membru supleant. Niciodata comisia de disciplina nu va functiona cu un numar mai mic de 3 membri.
    ART. 15
    In intervalul cuprins intre data formularii propunerilor de sanctionare a unor membri ai consiliului de conducere al filialei, ai Consiliului national de conducere al Uniunii si, respectiv, ai Comisiei superioare de disciplina si data intrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele in cauza sunt suspendate din functie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanti ai respectivului organ.

    3. Sesizarea comisiei de disciplina a filialei Uniunii
    ART. 16
    (1) Orice cerere adresata comisiei de disciplina a filialei Uniunii trebuie sa fie facuta in scris, sa cuprinda numele, domiciliul sau resedinta partilor, dupa caz, denumirea si sediul societatii, abaterea savarsita de membrul Uniunii si semnatura. Lipsa numelui, domiciliului sau resedintei partilor duce la respingerea reclamatiei formulate.
    (2) Lipsa calitatii de membru al Uniunii a persoanei reclamate duce la respingerea actiunii.
    (3) Plangerea indreptata impotriva unui membru al Uniunii se adreseaza comisiei de disciplina a filialei Uniunii din care acesta face parte.
    (4) Atat Comisia superioara de disciplina, dar in special comisiile de disciplina ale filialelor Uniunii au obligatia de a monitoriza mass-media locala si nationala privind eventualele abateri savarsite de membrii Uniunii, caz in care se autosesizeaza.
    (5) Comisiile de disciplina ale filialelor Uniunii pot fi sesizate de presedintele Uniunii, Consiliul national de conducere al Uniunii sau de consiliul de conducere al filialei.
    ART. 17
    (1) Cercetarea abaterii disciplinare se va face cu celeritate.
    (2) Cercetarile se efectueaza dupa convocarea in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a membrului Uniunii cercetat, trimisa la domiciliul/sediul sau profesional inscris in Tabloul UNPIR. Convocarea se poate face si prin instiintare in scris printr-un mijloc de comunicare ce asigura conservarea dovezii si a datei la care s-a facut instiintarea ori prin luarea la cunostinta prin semnatura.
    (3) Cercetarea se efectueaza numai dupa efectuarea demersurilor mentionate la alin. (2). Membrul Uniunii cercetat poate da explicatii scrise.
    (4) Refuzul de a da curs convocarii nu impiedica desfasurarea actiunii disciplinare.
    (5) In cursul cercetarilor, presedintele comisiei de disciplina a filialei Uniunii va convoca in vederea ascultarii persoana care a formulat plangerea, precum si orice alte persoane ale caror declaratii pot elucida cazul, va dispune efectuarea de verificari de inscrisuri si va culege informatii prin mijloacele prevazute de lege.

    4. Desfasurarea sedintelor comisiilor de disciplina
    ART. 18
    Solutionarea sesizarii disciplinare de catre comisiile de disciplina ale filialelor Uniunii se desfasoara dupa cum urmeaza:
    – se asculta partile si se administreaza probele;
    – in caz de amanare a solutionarii cauzei, se redacteaza o incheiere, aratandu-se motivele care au determinat amanarea. Incheierea se semneaza de catre presedintele completului.
    ART. 19
    (1) In fata instantei disciplinare membrul Uniunii se va infatisa personal sau prin reprezentantul legal. Membrul Uniunii poate fi asistat de un aparator ales.
    (2) Sedinta instantei disciplinare nu este publica.
    (3) Lipsa partilor regulat citate nu impiedica solutionarea, instanta disciplinara putandu-se pronunta pe baza actelor si a dovezilor administrate in cauza.
    (4) Instanta disciplinara hotaraste cu majoritate de voturi si pronunta o decizie disciplinara.
    (5) La stabilirea sanctiunii se va tine seama de gravitatea faptei, de cauzele si imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, de gradul de vinovatie a practicianului, daca acesta a avut si alte abateri in trecut, precum si de urmarile abaterii.
    ART. 20
    (1) Decizia disciplinara este obligatorie fata de parti si de organele profesiei, de la data pronuntarii sau comunicarii daca partea nu a fost prezenta la data pronuntarii.
    (2) Decizia comisiei de disciplina a filialei Uniunii se va comunica partilor in cauza.
    (3) Contestatiile declarate impotriva masurilor luate de comisia de disciplina a filialei Uniunii se depun la filiala din care face parte comisia care a aplicat sanctiunea, in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii, sub sanctiunea decaderii. Dupa declararea contestatiei, comisia de disciplina a filialei Uniunii, care a pronuntat hotararea, va inainta contestatia, impreuna cu dosarul cauzei, instantei disciplinare superioare.
    (4) Hotararile comisiilor de disciplina produc efecte juridice din momentul pronuntarii daca partea a fost prezenta sau din momentul comunicarii daca partea nu a fost prezenta la momentul pronuntarii. Simpla exercitare a caii de atac nu suspenda efectele hotararii atacate in lipsa unei decizii de suspendare a efectelor hotararii atacate.

    5. Suspendarea. Perimarea. Reabilitarea
    ART. 21
    (1) Instanta disciplinara va suspenda solutionarea sesizarii:
    a) cand ambele parti o cer;
    b) daca niciuna dintre parti nu se infatiseaza la termenul stabilit pentru solutionarea sesizarii.
    (2) Cu toate acestea, pricina se solutioneaza daca una dintre parti a cerut in scris acest lucru in lipsa.
    ART. 22
    (1) Instanta disciplinara poate dispune suspendarea sesizarii:
    a) cand dezlegarea pricinii depinde, in totul sau in parte, de existenta ori neexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati;
    b) cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o inraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se pronunte.
    (2) Suspendarea va dainui pana cand hotararea pronuntata in pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabila.
    ART. 23
    Solutionarea sesizarii disciplinare reincepe prin cererea de redeschidere facuta de una dintre parti.
    ART. 24
    Reclamantul poate oricand sa renunte la solutionarea sesizarii, fie verbal, in sedinta comisiei, fie prin cerere scrisa.
    ART. 25
    (1) Orice sesizare disciplinara se perima de drept daca a ramas in nelucrare, din vina partii, timp de un an.
    (2) Cursul perimarii este suspendat atat timp cat dainuieste suspendarea pronuntata in baza art. 21 alin. (1).
    (3) In cazul art. 22 alin. (1), cursul perimarii este suspendat pana la 3 luni de la data cand s-au solutionat cererile ce au facut obiectul judecatii sau pronuntarii solutiei penale.
    (4) Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate.
    ART. 26
    Persoana fizica sau juridica se reabiliteaza de drept in termen de un an de la terminarea executarii sanctiunii.

    ANEXA 4
    la statut

                              NIVELUL TAXELOR
    pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare

    Se vor percepe taxe pentru operatiunile legate de Registrul formelor de organizare pentru:

    A. Pentru societatile profesionale:

    1. cerere disponibilitate denumire/optiune denumire                  50 lei
    2. cerere inregistrare societate profesionala/inregistrare          400 lei
    3. eliberare certificat de inregistrare                             200 lei
    4. cerere de indreptare eroare materiala/operare/dovada              30 lei
    5. cerere de furnizare informatii/extras registru                   100 lei
    6a) cerere de eliberare acte/duplicat certificat de inregistrare     50 lei
    6b) cerere de eliberare acte/copii certificate                   50 lei/act
    7. cerere de preschimbare certificat de inregistrare                100 lei

    B. Pentru cabinetele individuale si cabinete asociate:

    1. cerere de inregistrare cabinet/cabinete asociate                 200 lei
    2. eliberare certificat de inregistrare                             100 lei
    3. cerere de indreptare eroare materiala/operare/dovada              30 lei
    4. cerere de furnizare informatii/extras registru                   100 lei
    5a) cerere de eliberare acte/duplicat certificat de inregistrare     50 lei
    5b) cerere de eliberare acte/copii certificate                       50 lei
    6. cerere de preschimbare certificat de inregistrare                 50 lei

    ANEXA 5
    la statut

                         NIVELUL TAXELOR SI COTIZATIILOR,
               precum si plafonul minim de asigurare profesionala

    CAPITOLUL I
    Nivelul taxelor si cotizatiilor

    ART. 1
    Taxa de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa va fi de 800 lei.
    ART. 2
    Taxa de verificare a cererii si a documentelor doveditoare pentru persoanele care cer inscrierea in Uniune fara examen si cu scutire de stagiu va fi de 500 lei.
    ART. 3
    Taxa de inscriere in Tabloul UNPIR va fi de:
    a) 800 lei pentru persoane fizice care au promovat examenul de acces in profesie;
    b) 6.000 lei pentru persoanele fizice care beneficiaza de inscrierea in profesie cu scutire de examen si stagiu de pregatire profesionala;
    c) 1.000 lei pentru persoane juridice.
    ART. 4
    (1) Cotizatia anuala este de:
    a) 600 lei pentru persoane fizice compatibile;
    b) 400 lei pentru persoane fizice incompatibile.
    (2) Taxa anuala pentru persoanele juridice este de 2.000 lei.
    ART. 5
    Taxa de sustinere a examenului de definitivat in profesie este de 500 lei.

    CAPITOLUL II
    Plafonul minim de asigurare profesionala

    ART. 6
    Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele fizice romane, inscrise in subsectiunile IB si IC ale Tabloului UNPIR, este de 30.000 lei.
    ART. 7
    Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele juridice, inscrise in subsectiunea IIA a Tabloului UNPIR, este de 200.000 lei.
    ART. 8
    Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele fizice straine, inscrise in subsectiunea a III-a a Tabloului UNPIR, este de 30.000 lei.
    ART. 9
    Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele juridice straine, inscrise in subsectiunea a IV-a a Tabloului UNPIR, este de 200.000 lei.

    ANEXA 6
    la statut

                                   ACTE
de constituire a cabinetelor individuale, contracte de societate, contracte de asociere cabinete (modele)

                           DECIZIE DE INFIINTARE
          a cabinetului individual de practician in insolventa

               …………………………………….

                                – model –

    Subsemnatul ……………………………….., numele purtat anterior ……………………, B.I./C.I. seria ……. nr. ………………….., eliberat/eliberata de …………………………., la data de ……….., cod numeric personal …………….., domiciliat in ………………….., str. ………………. nr. …., bl. …, et. …, ap. …, sectorul ……, judetul ………….., practician in insolventa definitiv, inscris in Tabloul UNPIR sub nr. ……. din data de ………….., in calitate de practician in insolventa titular,

                                infiintez,

    in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa,
    cabinetul individual de practician in insolventa cu:
    1. Denumirea …………………………………
    2. Sediul profesional al cabinetului este in ………………………., str. …………………………… nr. …, bl. …, et. ….., ap. ….., sectorul ………., judetul ………………….., cod postal …………, telefon ………………..
    3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectatiune profesionala necesar cabinetului consta in (se descriu aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobandire):
    ………………………………………………………………..
    ………………………………………………………………..
    ………………………………………………………………..
    4. Practicieni in insolventa colaboratori:
    – domnul/doamna …………………………., practician in insolventa, definitiv/stagiar, inscris/inscrisa in Tabloul UNPIR sub nr. …………….. din data de …………………..;
    – domnul/doamna …………………………., practician in insolventa, definitiv/stagiar, inscris/inscrisa in Tabloul UNPIR sub nr. …………….. din data de …………………..;
    – domnul/doamna …………………………., practician in insolventa, definitiv/stagiar, inscris/inscrisa in Tabloul UNPIR sub nr. …………….. din data de ……………………
    Ma angajez sa achit intocmai si la termen taxele, cotizatiile si contributiile profesionale ce imi revin, precum si sa inchei asigurarea profesionala conform legislatiei in vigoare.

    Data ……………                         Semnatura ……………..

                         CONTRACTUL DE SOCIETATE
        al societatii civile profesionale cu raspundere limitata
                  ………………………………

                                – model –

    Subsemnatii:
    – domnul/doamna ……………………………………, numele purtate anterior …………………., B.I./C.I. seria ……. nr. ……………., eliberat/eliberata de ………………… la data de …………………., cod numeric personal ……………., nascut/nascuta in ………………… la data de ……….., domiciliat/domiciliata in ………………………, inscris/inscrisa in Tabloul UNPIR in data de ……………. si practician in insolventa definitiv din data de …………….;
    – domnul/doamna ……………………………, numele purtate anterior ……………., B.I./C.I. seria …… nr. …………., eliberat/eliberata de …………………….. la data de ……………, cod numeric personal ……………………, nascut/nascuta in …………………….. la data de ……………., domiciliat/domiciliata in …………………………, inscris/inscrisa in Tabloul UNPIR in data de ……………. si practician in insolventa definitiv din data de …………….,
    au convenit constituirea unei societati civile profesionale cu raspundere limitata, supusa reglementarilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G., si de Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, denumit in continuare Statut, dupa cum urmeaza:

    TITLUL I
    Denumire, sediu, forma, emblema, obiect, scop, durata

    ART. 1
    Denumire
    In concordanta cu Dovada de rezervare denumire nr. …………/………, societatea este denumita ………………….. societate civila profesionala cu raspundere limitata (SPRL, IPURL).
    In toate actele, scrisorile, publicatiile si alte documente emise de societate, denumirea societatii va fi urmata de initialele societate civila profesionala cu raspundere limitata (SPRL, IPURL).
    ART. 2
    Sediu
    Sediul principal al societatii este situat in ……………………….
Societatea isi poate constitui filiale care se inregistreaza in Registrul formelor de organizare.
    ART. 3
    Forma
    Prezenta societate este infiintata ca o societate civila profesionala de practicieni in insolventa, cu raspundere limitata, compusa din subsemnatii practicieni in insolventa inscrisi in Tabloul UNPIR, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I bis, nr. ……… din …………………, ca practicieni in insolventa definitivi:
    – ……………………………………………………. – asociat;
    – ……………………………………………………. – asociat;
    – ……………………………………………………. – asociat.
    ART. 4
    Emblema
    Emblema societatii reprezinta (descrierea elementelor componente ale desenului): ……………………….. si este redata in anexa la prezentul act constitutiv.
    ART. 5
    Obiect
    Societatea are ca obiect unic de activitate exercitarea in comun a profesiei de practician in insolventa conform O.U.G. si Statutului.
    ART. 6
    Scop profesional
    Fiecare asociat, practician colaborator si practician salarizat in interiorul profesiei isi angajeaza raspunderea profesionala numai in limitele aportului social subscris si varsat.
    ART. 7
    Durata
    Societatea se constituie pentru o durata de …………. ani din momentul inscrierii sale in Registrul formelor de organizare, tinut de Secretariatul general al Uniunii.

    TITLUL II
    Aport social

    ART. 8
    Compunerea patrimoniului social
    1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar ……. si in natura, evaluat la ……………… lei.
    2. Aportul social este compus dupa cum urmeaza:
    – domnul/doamna …………, aport in bunuri/numerar/clientela/industrie: ……….. lei;
    – domnul/doamna …………, aport in bunuri/numerar/clientela/industrie: ………… lei;
    – societatea ……………, aport in bunuri/numerar/clientela/industrie: ………… lei.
    3. Aporturile in bunuri/clientela/industrie ale asociatilor sunt constituite din urmatoarele:
    – ……………………………………, evaluat de catre evaluatorul autorizat, domnul ……………………., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. …………… din data de ………………, la valoarea de ………… lei;
    – ……………………………………, evaluat de catre evaluatorul autorizat, domnul ……………………., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. …………… din data de ………………, la valoarea de ………… lei;
    – ……………………………………, evaluat de catre evaluatorul autorizat, domnul…………………….., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. …………… din data de ………………, la valoarea de ………… lei.
    ART. 9
    Repartizare
    Aportul social este divizat in …….. parti sociale a cate ……… lei fiecare, integral subscrise si varsate de catre asociati, potrivit aporturilor mentionate la art. 8, astfel:
    – domnul ……. parti sociale, reprezentand …….% din partile sociale;
    – domnul ……. parti sociale, reprezentand …….% din partile sociale.
    ART. 10
    Patrimoniul social a fost varsat integral la data constituirii societatii.

    TITLUL III
    Adunarea generala

    ART. 11
    Adunarile generale
    1. Adunarea generala reprezinta totalitatea asociatilor si deciziile luate sunt obligatorii pentru toti asociatii.
    2. Fiecare parte sociala subscrisa si varsata da dreptul la un vot.
    3. Asociatii nu pot fi reprezentati in adunarea generala decat de alti asociati.
    4. Adunarile generale se convoaca de oricare dintre asociati prin orice mijloace care sa poata proba realizarea convocarii cu minimum 5 zile inainte de data tinerii lor.
    5. Adunarea generala se va intruni la sediul principal al societatii sau, cu acordul unanim al asociatilor, in orice alt loc.
    6. Hotararile adunarilor generale se iau prin votul asociatilor reprezentand majoritatea partilor sociale/sau ……………………… .
    7. Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociatilor.
    ART. 12
    Atributiile adunarii generale
    Principalele atributii ale adunarii generale sunt:
    a) repartizarea venitului net al societatii;
    b) marirea sau reducerea aportului social;
    c) fuziunea;
    d) schimbarea denumirii societatii;
    e) schimbarea sediului principal;
    f) crearea sau anularea partilor de industrie;
    g) primirea de noi asociati;
    h) excluderea asociatului/asociatilor;
    i) alegerea asociatului practician in insolventa coordonator al societatii;
    j) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;
    k) orice modificare a statutului societatii.
    ART. 13
    Procedura adunarii generale si procesele-verbale
    1. Adunarile generale sunt prezidate de asociatul coordonator.
    2. Procesul-verbal va fi intocmit de secretarul adunarii generale, desemnat dintre asociati, si va cuprinde: data, locul, prezenta, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotararile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotarare. Procesul-verbal va fi semnat de asociatii prezenti.
    3. Lucrarile adunarii generale se consemneaza intr-un registru numerotat si parafat de coordonatorul societatii.

    TITLUL IV
    Coordonarea activitatii

    ART. 14
    Coordonarea
    1. Societatea este coordonata de un asociat sau asociati practicieni in insolventa coordonatori, membri compatibili. Acestia sunt numiti prin hotararea asociatilor ce detin impreuna mai mult de jumatate din aportul social pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    2. Societatea poate fi coordonata de mai multi asociati coordonatori care formeaza un consiliu de coordonare pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    3. Mandatul asociatului/Consiliului de coordonare este de ……….. ani.
    4. Calitatea de practician in insolventa coordonator inceteaza prin revocare, deces, demisie, retragere voluntara din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunarii asociatilor.
    ART. 15
    Desemnarea asociatului practician in insolventa coordonator
    Domnul/Doamna ……………………………… este desemnat/desemnata incepand cu data de ………………………. ca fiind asociatul practician in insolventa coordonator al societatii, membru compatibil.
    ART. 16
    Drepturile si obligatiile practicianului in insolventa coordonator
    1. Practicianul in insolventa coordonator reprezinta societatea in raporturile cu tertii.
    2. Actele de instrainare cu privire la drepturile si bunurile societatii se incheie numai cu autorizarea prealabila a asociatilor conform art. 11. Asociatii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi instrainate de catre asociatul coordonator fara a fi necesara autorizarea prealabila.
    3. Raporturile dintre practicianul in insolventa coordonator si ceilalti practicieni in insolventa ai societatii nu implica nicio subordonare in plan profesional.
    ART. 17
    Remunerare
    Practicianul in insolventa coordonator poate fi remunerat potrivit hotararii adunarii generale.
    ART. 18
    Drepturile si obligatiile Consiliului de coordonare
    Consiliul de coordonare reprezinta societatea in relatiile cu tertii.

    TITLUL V
    Conturile si informarea asociatilor cu privire la rezultatele obtinute de societate

    ART. 19
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se sfarseste la data de 31 decembrie ale fiecarui an, cu exceptia primului an, cand incepe la data infiintarii si dureaza pana la 31 decembrie.
    ART. 20
    Conturile si informarea asociatilor
    Operatiunile in conturile bancare ale societatii sunt efectuate de practicianul in insolventa coordonator, singur, alaturi sau impreuna cu alte persoane desemnate prin hotararea adunarii generale.
    ………………………………………………………………..
    ART. 21
    Repartizarea venitului
    1. Venitul net al societatii va fi stabilit dupa scaderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, in conformitate cu prevederile legale, urmand a fi repartizat catre asociati.
    2. Dupa deducerea tuturor celorlalte obligatii si contributii care pot greva venitul net al societatii, repartizarea rezultatelor financiare ramase se va face astfel:
    – cota alocata detinatorilor partilor sociale in numerar …………….;
    – cota alocata detinatorilor partilor sociale in natura ……………..;
    – cota alocata detinatorilor partilor de industrie ………………….;
    – cota alocata pentru constituirea unor fonduri alte alocari (premiere, provizioane de risc, rezerva, investitii etc.) …………. .

    TITLUL VI
    Cesiunea si transmiterea partilor sociale

    ART. 22
    Cesiunea partilor sociale
    1. Cesiunea partilor sociale poate fi facuta numai catre practicieni in insolventa definitivi, in conditiile O.U.G. si ale Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.
    2. Cesiunea intre asociati este libera.
    3. Partile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim si exprimat in scris al asociatilor.
    4. Oricare asociat isi poate exercita dreptul de preemptiune in termen de 30 de zile de la primirea notificarii ofertei de cesiune. In caz de concurs intre asociati, la pret egal, este preferat asociatul care doreste sa achizitioneze numarul total de parti sociale ofertate sau, in lipsa dupa caz, asociatii vor achizitiona partile sociale proportional cu cotele detinute la partile sociale.
    5. In cazul transmiterii partilor sociale, al retragerii sau decesului unui asociat, toate bunurile impreuna cu orice drepturi, inclusiv clientela, aduse ca aport social la patrimoniul societatii de respectivul asociat, raman proprietatea societatii sau ………………………………………… .
    ART. 23
    Notificarea cesiunii
    1. Asociatul care intentioneaza sa cedeze partile sociale este obligat sa notifice intentia sa, cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, catre toti asociatii.
    2. In caz de neexercitare a dreptului de preemptiune, cesiunea poate fi facuta catre practician/practicienii neasociat/neasociati, fara ca ceilalti asociati sa se poata opune, dispozitiile art. 22 pct. 2 nefiind aplicabile.
    3. Oferta notificata este irevocabila pe toata durata ei de valabilitate.
    ART. 24
    Retragerea asociatilor
    1. Asociatul se poate retrage oricand din societate, cu conditia de a notifica, in scris, celorlalti asociati si filialei Uniunii din care face parte intentia de retragere cu cel putin 3 luni inainte.
    2. La implinirea termenului prevazut in notificare, Registrul formelor de organizare va lua act de retragerea asociatului, operand modificarile corespunzatoare in evidentele sale.
    3. In caz de neintelegere cu privire la desocotirea consecutiva a retragerii, se aplica corespunzator urmatoarele prevederi ale prezentului contract.
    4. ……………………………………………………………..
    5. ……………………………………………………………..
    6. ……………………………………………………………..
    ART. 25
    Incetarea calitatii de asociat
    1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de practician in insolventa, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdictie are la dispozitie un termen de 3 luni pentru cesionarea partilor sociale, in conditiile prevazute in prezentul titlu.
    2. In cazul in care, la expirarea acestui termen, cesiunea nu a avut loc, partile sociale se vor anula, iar contractul se va modifica corespunzator.
    ART. 26
    Decesul asociatului
    1. La data decesului unui asociat, partile sociale detinute de acesta se anuleaza.
    2. Partile semnatare convin ca desocotirea dintre asociati si succesorii asociatului decedat se va face potrivit urmatoarelor reguli:
    – ………………………………………………………………
    – ………………………………………………………………
    – ………………………………………………………………
    3. In termen de maximum 3 luni de la data anularii partilor sociale, asociatii vor proceda dupa cum urmeaza:
    a) reducerea corespunzatoare a patrimoniului social;
    b) emiterea de noi parti sociale, in vederea reconstituirii patrimoniului social la valoarea existenta la momentul decesului;
    c) incetarea formei de exercitare a profesiei.
    ART. 27
    Alte dispozitii
    Cesionarii sunt obligati sa depuna la Registrul formelor de organizare un exemplar original al actului de cesiune.
    (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea fortata, retragerea voluntara etc.)

    TITLUL VII
    Exercitarea profesiei

    ART. 28
    Activitatea si raspunderea profesionala
    1. Asociatii, practicienii colaboratori si practicienii salarizati in interiorul profesiei exercita profesia de practician in insolventa in numele societatii.
    2. Fiecare practician in insolventa raspunde pentru actele profesionale pe care le indeplineste.
    3. Societatea va incheia contracte de asigurare profesionala in nume propriu si pentru fiecare practician in insolventa care isi exercita profesia in cadrul acesteia.
    ART. 29
    Suspendarea asociatilor
    ………………………………………………………………..
    ………………………………………………………………..
    ART. 30
    Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei
    ………………………………………………………………..

    TITLUL VIII
    Dizolvarea si lichidarea

    ART. 31
    Dizolvarea
    Societatea se dizolva in urmatoarele situatii:
    a) prin hotararea luata in unanimitate de asociati;
    b) prin hotarare judecatoreasca;
    c) prin radierea din profesie a tuturor asociatilor;
    d) prin decesul simultan al tuturor asociatilor;
    e) prin dobandirea tuturor partilor sociale de catre un singur asociat si pastrarea lor de catre acesta o perioada mai mare de 3 luni;
    f) la cererea simultana de retragere din societate formulata de toti asociatii.
    ART. 32
    Lichidarea
    1. Societatea intra in lichidare din momentul dizolvarii sale. In toate actele sale se va mentiona “in lichidare”.
    2. Asociatii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea practicianului in insolventa coordonator. In caz contrar, acesta va fi numit de catre presedintele filialei Uniunii de care apartine societatea.
    3. Asociatii vor fi convocati pentru a decide cu privire la rezultatele obtinute de lichidatori, repartizarea activului net si pentru a constata incheierea lichidarii.
    4. In situatiile in care in societate ramane un singur asociat pentru o perioada mai mare de 3 luni, societatea intra in lichidare, cu exceptia cazului in care asociatul ramas decide reorganizarea acesteia.

    TITLUL IX
    Conditia suspensiva si publicitate

    ART. 33
    Conditia suspensiva
    1. Societatea este constituita intre asociati de la data semnarii contractului, sub conditia suspensiva a inscrierii sale in Registrul formelor de organizare, tinut de Secretariatul general al Uniunii.
    2. Dupa inscrierea societatii, asociatul practician in insolventa coordonator va convoca o adunare generala extraordinara pentru a se constata indeplinirea tuturor conditiilor cerute pentru inceperea activitatii.
    ART. 34
    Publicitate
    1. Acest contract va fi prezentat Secretariatului general al Uniunii in vederea inscrierii in Registrul societatilor profesionale.
    2. Prezentul contract a fost redactat astazi, ……………………, in localitatea ………………………, intr-un numar de ……… exemplare.

                                  Semnaturi:
                  Asociat: …………………………
                  Asociat: …………………………
                  Asociat: …………………………

                                  CONVENTIE
    de asociere a cabinetelor individuale de practicieni in insolventa
                             (cabinete asociate)

                                  – model –

    Intre:
    1. Cabinetul individual ………………………………., reprezentat prin ……………………………….., practician in insolventa titular;
    2. Cabinetul individual ………………………………., reprezentat prin ……………………………….., practician in insolventa titular,
    in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G., si a Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, denumit in continuare Statut, s-a convenit asocierea in scopul exercitarii in comun a profesiei sub forma de cabinete asociate de practicieni in insolventa.
    Pe durata existentei prezentei asocieri, cabinetele individuale au convenit ca exercita profesia in numele prezentei asocieri.

    ART. 1
    Denumirea asocierii
    Asocierea este denumita …………………………, urmata de sintagma “cabinete asociate de practicieni in insolventa”.
    ART. 2
    Sediul si durata asocierii
    1. Sediul asocierii este stabilit in ………………………………, str. ………….. nr. …., bl. ….., et. …., ap. …., sectorul ……., judetul ……………………, cod postal ………, telefon …………., fax. ………….., e-mail. ……………………..
    2. Asocierea se incheie pe o durata de ………….. ani (nedeterminata).
    ART. 3
    Aporturi in bunuri pentru asociere
    Pentru functionarea asocierii cabinetele individuale isi aduc aporturi in bunuri, dupa cum urmeaza:
    1. Cabinetul individual ………………………………… aporteaza:
    a) in natura (cu titlu de patrimoniu de afectatiune profesionala) urmatoarele bunuri: …………………, in valoare de …………….. lei (valoarea de inregistrare in evidentele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun);
    b) in numerar …………………….. lei, depusi in contul profesional …………., deschis la ………………………………………….. .
    2. Cabinetul individual ………………………………… aporteaza:
    a) in natura (cu titlu de patrimoniu de afectatiune profesionala) urmatoarele bunuri: …………………, in valoare de …………….. lei (valoarea de inregistrare in evidentele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun);
    b) in numerar …………………….. lei, depusi in contul profesional …………., deschis la ……………………… .
    ART. 4
    Cota de participare la asociere
    1. Cota de participare la asociere convenita de parti este:
    Cabinetul individual ………………………….. – …………….%;
    Cabinetul individual ………………………….. – …………….%.
    Aporturile prevazute la art. 3, aporturile in clientela si activitatea profesionala concreta au reprezentat criteriile de stabilire a cotei prevazute la pct. 1.
    2. Toate cheltuielile necesare asocierii (remuneratiile pentru practicienii in insolventa salarizati, salariile, retrocedarile de onorarii pentru practicienii in insolventa colaboratori, cheltuielile de intretinere, chirii, amortizari, taxe si impozite aferente bunurilor folosite in interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investitii, utilitati si dotari, precum si orice alte cheltuieli) sunt suportate de catre asociere din veniturile realizate de catre aceasta.
    3. Dupa deducerea cheltuielilor prevazute la pct. 2 venitul ramas se distribuie intre asociati conform cotelor convenite la pct. 1.
    4. Asociatii pot conveni inainte de distribuirea prevazuta la pct. 3 constituirea unui fond de rezerva al asocierii.
    5. Cota de participare la asociere confera asociatilor dreptul si obligatia de a incasa venitul si de a suporta pierderea.
    ART. 5
    Conducerea si coordonarea asocierii
    1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generala, formata din titularii cabinetelor individuale asociate.
    2. Se vor mentiona clauze convenite privind conducerea si coordonarea asocierii, cu respectarea prevederilor O.U.G. si ale Statutului.
    – ……………………………………………………………..;
    – ………………………………………………………………
    ART. 6
    Exercitarea profesiei
    1. Fiecare asociat exercita profesia de practician in insolventa in numele asocierii. In actele sale profesionale va indica denumirea (forma) asocierii.
    2. Asociatii vor consacra in beneficiul asocierii intreaga lor activitate profesionala si se vor informa reciproc in legatura cu aceasta.
    3. Pot fi incluse clauze convenite privind organizarea exercitarii profesiei, pentru cazul incapacitatii temporare de exercitare a profesiei, privind raspunderea profesionala etc., cu respectarea O.U.G. si a Statutului.
    ART. 7
    Incetarea asocierii. Lichidarea asocierii
    (Pot fi incluse clauze convenite, cu respectarea O.U.G. si a Statutului.)
    – ……………………………………………………………..;
    – ………………………………………………………………
    ART. 8
    Alte clauze
    – ……………………………………………………………..;
    – ………………………………………………………………
    ART. 9
    Dispozitii finale
    1. Prezentul contract va fi inregistrat la Uniune.
    2. Incheiat astazi, ………., la ……………., in ……. exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi inregistrat la Uniune.
    Semnaturile practicienilor in insolventa titulari si stampila fiecarui cabinet individual:
    1. …………………………………………………………….;
    2. ……………………………………………………………..

    ANEXA 7
    la statut

    Formatul Tabloului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania

    Sectiunea I: Persoane fizice romane – date de identificare
    Subsectiunea I A – Practicieni stagiari

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Numele si   | Numar    | Data          | Situatii de  | Domiciliul,   |
|crt.|   prenumele   | matricol | inscrierii in | suspendare a | telefon, fax, |
|    |               |          | Tabloul UNPIR | stagiului    | e-mail        |
|    |               |          |               | (perioada)   |               |
|____|_______________|__________|_______________|______________|_______________|
| 0  |       1       |     2    |       3       |      4       |       5       |
|____|_______________|__________|_______________|______________|_______________|

    Subsectiunea I B – Practicieni definitivi organizati in cabinete individuale

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si | Numar   | Data       | Data         | Domiciliul, | Mentiuni|
|crt.| prenumele | matricol| inscrierii | inregistrarii| telefon,    |         |
|    |           |         | in Tabloul | cabinetului  | fax,        |         |
|    |           |         | UNPIR      |              | e-mail      |         |
|____|___________|_________|____________|______________|_____________|_________|
| 0  |     1     |    2    |      3     |       4      |      5      |     6   |
|____|___________|_________|____________|______________|_____________|_________|

    Subsectiunea I C – Practicieni definitivi asociati in societati profesionale

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si|Numar   |Data      |Asociat la|Din data de|Domiciliul,|Mentiuni|
|crt.|prenumele|matricol|inscrierii|societatea|           |telefon,   |        |
|    |         |        |in Tabloul|          |           |fax, e-mail|        |
|    |         |        |UNPIR     |          |           |           |        |
|____|_________|________|__________|__________|___________|___________|________|
|  0 |    1    |    2   |     3    |     4    |      5    |     6     |   7    |
|____|_________|________|__________|__________|___________|___________|________|

    Subsectiunea I D – Practicieni definitivi angajati sau colaboratori ai formelor de exercitare a profesiei

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si|Numar   |Data      |Angajat/   | Din data |Domiciliul,|Mentiuni|
|crt.|prenumele|matricol|inscrierii|Colaborator| de       |telefon,   |        |
|    |         |        |in Tabloul|in         |          |fax, e-mail|        |
|    |         |        |UNPIR     |societatea |          |           |        |
|____|_________|________|__________|___________|__________|___________|________|
|  0 |    1    |    2   |     3    |     4     |     5    |     6     |   7    |
|____|_________|________|__________|___________|__________|___________|________|

    Sectiunea a II-a: Societati profesionale – date de identificare

    Subsectiunea a II-a A – Societati profesionale cu personalitate juridica

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea | Sediul social,| Numarul de  | Numar   | Data      | Mentiuni|
|crt.| societatii| numarul de    | inregistrare| matricol| inscrierii|         |
|    |           | telefon, fax, | in Registrul|         | in Tabloul|         |
|    |           | e-mail        | formelor de |         | UNPIR     |         |
|    |           |               | organizare  |         |           |         |
|____|___________|_______________|_____________|_________|___________|_________|
| 0  |     1     |       2       |       3     |    4    |     5     |    6    |
|____|___________|_______________|_____________|_________|___________|_________|

    Subsectiunea a II-a B – Filiale ale societatilor profesionale cu personalitate juridica

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea | Sediul       | Numarul de  | Angajat/| Data      | Mentiuni |
|crt.| filialei  | social, numar| inregistrare| Numar   | inscrierii|          |
|    |           | de telefon,  | in Registrul| matricol| in Tabloul|          |
|    |           | fax, e-mail  | formelor de |         | UNPIR     |          |
|    |           |              | organizare  |         |           |          |
|____|___________|______________|_____________|_________|___________|__________|
|  0 |     1     |      2       |      3      |    4    |      5    |    6     |
|____|___________|______________|_____________|_________|___________|__________|

    Sectiunea a III-a: Persoane fizice straine – date de identificare

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si| Numar   | Data      | Domiciliul,| Dovada        | Conventia |
|crt.| prenumele| matricol| inscrierii| telefon,   | calitatii de  | bilaterala|
|    |          |         | in Tabloul| fax,       | practician in | incheiata |
|    |          |         | UNPIR     | e-mail     | lichidare in  | cu Uniunea|
|    |          |         |           |            | tara de       |           |
|    |          |         |           |            | domiciliu     |           |
|____|__________|_________|___________|____________|_______________|___________|
| 0  |     1    |    2    |     3     |      4     |        5      |      6    |
|____|__________|_________|___________|____________|_______________|___________|

    Sectiunea a IV-a: Persoane juridice straine – date de identificare

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea | Adresa  | Numar   | Data      | Dovada calitatii| Conventia  |
|crt.|societatii| sediului| matricol| inscrierii| de practician   | bilaterala |
|    |          | central,|         | in Tabloul| in lichidare in | incheiata  |
|    |          | telefon,|         | UNPIR     | tara in care isi| cu Uniunea |
|    |          | fax,    |         |           | are sediul      |            |
|    |          | e-mail  |         |           | profesional     |            |
|____|__________|_________|_________|___________|_________________|____________|
| 0  |     1    |    2    |    3    |     4     |         5       |      6     |
|____|__________|_________|_________|___________|_________________|____________|

    Sectiunea a V-a: Persoane incompatibile – date de identificare

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si| Numar   |Data      |Data       |Motivul           |Domiciliul,|
|crt.|prenumele| matricol|inscrierii|intrarii in|incompatibilitatii|telefon,   |
|    |         |         |in Tabloul|incompati- |                  |fax,       |
|    |         |         |UNPIR     |bilitate   |                  |e-mail     |
|____|_________|_________|__________|___________|__________________|___________|
| 0  |    1    |    2    |    3     |     4     |         5        |     6     |
|____|_________|_________|__________|___________|__________________|___________|

    Sectiunea a VI-a: Sanctiuni

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si |Numar   |Data      |Domiciliul|Felul      |Data    |Organul   |
|crt.|prenumele |matricol|inscrierii|sau adresa|sanctiunii,|sanctio-|care a    |
|    |sau       |        |in Tabloul|sediului  |termenul   |narii   |aplicat   |
|    |denumirea |        |UNPIR     |central,  |           |        |sanctiunea|
|    |societatii|        |          |telefon,  |           |        |          |
|    |          |        |          |fax,      |           |        |          |
|    |          |        |          |e-mail    |           |        |          |
|____|__________|________|__________|__________|___________|________|__________|
| 0  |     1    |    2   |     3    |     4    |     5    |     6   |     7    |
|____|__________|________|__________|__________|__________|_________|__________|

    Sectiunea a VII-a: Radieri

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si | Numar   |Data      | Domiciliul| Motivul | Data    |Organul  |
|crt.|prenumele | matricol|inscrierii| sau adresa| radierii| radierii|care a   |
|    |sau       |         |in Tabloul| sediului  |         |         |hotarat  |
|    |denumirea |         |UNPIR     | central   |         |         |radierea |
|    |societatii|         |          |           |         |         |         |
|____|__________|_________|__________|___________|_________|_________|_________|
| 0  |     1    |    2    |     3    |     4     |     5   |    6    |    7    |
|____|__________|_________|__________|___________|_________|_________|_________|

    ANEXA 8
    la statut

                   Formatul Registrului formelor de organizare

    ________________________________________
   |Tip          |  SPRL, IUPRL   |Modifi-  |
   |societate    |                |care,    |
   |             |                |data     |
   |             |________________|_________|
   |             |                |         |
   |_____________|________________|_________|__________________________________
   |Contract     |numar   |       |Act      |numar|   |   |   |   |      |     |
   |societate    |        |       |aditional|     |   |   |   |   |      |     |
   |_____________|________|_______|_________|_____|___|___|___|___|______|_____|
   |             |data    |       |         |data |   |   |   |   |      |     |
   |_____________|________|_______|_________|_____|___|___|___|___|______|_____|
   |Sediul social|judet/  |oras   |str.     |nr.  |bl.|sc.|et.|ap.|cod   |din  |
   |             |sector  |       |         |     |   |   |   |   |postal|data |
   |             |________|_______|_________|_____|___|___|___|___|______|_____|
   |             |        |       |         |     |   |   |   |   |      |     |
   |_____________|________|_______|_________|_____|___|___|___|___|______|_____|
   |schimbare    |        |       |         |     |   |   |   |   |      |     |
   |sediu        |________|_______|_________|_____|___|___|___|___|______|_____|
   |             |        |       |         |     |   |   |   |   |      |     |
   |_____________|________|_______|_________|_____|___|___|___|___|______|_____|
   |Adrese       |Telefon |Fax    |E-mail   |web  |
   |contact      |________|_______|_________|_____|
   |             |        |       |         |     |
   |_____________|________|_______|_________|_____|
   |modificari   |        |       |         |     |
 __|_____________|________|_______|_________|_____|____________________________
|Nr|Lista        |        |                      Domiciliu                     |
|  |asociatilor  |        |                                                    |
|__|_____________|________|____________________________________________________|
|  |Nume         |Prenume |oras   |str.     |nr.  |bl.|sc.|et.|ap.|cod   |judet|
|  |             |        |       |         |     |   |   |   |   |postal|     |
|  |_____________|________|_______|_________|_____|___|___|___|___|______|_____|
|  |                Alte informatii               | Tabloul   |
|  |                                              | UNPIR     |
|  |______________________________________________|___________|
|  |  cetatenie  |locul nasterii  |      CNP      | Numar     |
|  |             |                |               | matricol  |
|__|_____________|________________|_______________|___________|________________
| 1|             |        |       |         |     |   |   |   |   |      |     |
|  |_____________|________|_______|_________|_____|___|___|___|___|______|_____|
|  |             |                |               |           |
|__|_____________|________________|_______________|___________|________________
| 2|             |        |       |         |     |   |   |   |   |      |     |
|  |_____________|________|_______|_________|_____|___|___|___|___|______|_____|
|  |             |                |               |           |
|__|_____________|________________|_______________|___________|________________
|Nr|Filiale      |judet/  |oras   |str.     |nr.  |bl.|sc.|et.|ap.|cod   |din  |
|  |             |sector  |       |         |     |   |   |   |   |postal|data |
|__|             |________|_______|_________|_____|___|___|___|___|______|_____|
| 1|             |        |       |         |     |   |   |   |   |      |     |
|__|_____________|________|_______|_________|_____|___|___|___|___|______|_____|
|  |Conducerea   |Nume    |Prenume|Numar    |
|  |societatii   |        |       |matricol |
|__|_____________|________|_______|_________|
|Nr|Organe       |        |       |         |
|__|executive    |________|_______|_________|
| 1|             |        |       |         |
|__|_____________|________|_______|_________|
|Nr|Asociati     |        |       |         |
|__|coordonatori |________|_______|_________|
| 1|             |        |       |         |
|__|_____________|________|_______|_________|
|Nr|Asociatii    |Nume    |Prenume|Numar    |
|  |societatii   |        |       |matricol |
|__|_____________|________|_______|_________|
| 1|cabinete     |        |       |         |
|__|             |________|_______|_________|
| 2|             |        |       |         |
|__|_____________|________|_______|_________|
|Nr|Asociatii    |Denumire|Nr. inregistrare |
|  |societatii   |        |in RSP           |
|__|_____________|________|_________________|
| 1|societati    |        |                 |
|__|             |________|_________________|
| 2|             |        |                 |
|__|_____________|________|_________________|
|Nr|Angajati     |Nume    |Prenume|Numar    |
|  |             |        |       |matricol |
|__|_____________|________|_______|_________|
| 1|             |        |       |         |
|__|_____________|________|_______|_________|
|Nr|Colaboratori |Nume    |Prenume|Numar    |
|  |             |        |       |matricol |
|__|_____________|________|_______|_________|
| 1|             |        |       |         |
|__|_____________|________|_______|_________|____________________
   |Informatii   |pentru  |  2006 |   2007  | 2008 | 2009 | 2010 |
   |financiare   |anul    |       |         |      |      |      |
   |_____________|________|_______|_________|______|______|______|
   |             |venituri|       |         |      |      |      |
   |_____________|________|_______|_________|______|______|______|
   |Mentiuni cu privire la forma de         |                    |
   |exercitare a profesiei                  |                    |
   |________________________________________|____________________|

    Figura 1Lex: Formatul Registrului formelor de organizare

    ANEXA II

                CODUL DE ETICA PROFESIONALA SI DISCIPLINA
    al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania

    CAPITOLUL I
    Introducere

    ART. 1
    Codul de etica profesionala si disciplina al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa impreuna cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 254/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G., si Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa constituie principalele reguli conform carora Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa (UNPIR), denumita in continuare Uniunea, si membrii ei isi desfasoara activitatea.
    ART. 2
    Codul de etica profesionala si disciplina cuprinde ansamblul caracteristicilor ce definesc calitatea activitatii profesionale, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de conduita practicienilor in insolventa, astfel incat acestia sa desfasoare o activitate competenta si conform unei etici profesionale si discipline corespunzatoare.

    CAPITOLUL II
    Principii fundamentale

    ART. 3
    Principiile fundamentale care trebuie sa fie respectate de catre practicianul in insolventa in conduita lui, in relatiile profesionale cu ceilalti, sunt:
    a) independenta – in exercitarea profesiei, practicianul in insolventa trebuie sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa;
    b) integritatea morala – in exercitarea activitatii lor, membrii Uniunii vor actiona cu cinste, corectitudine si sinceritate;
    c) respectarea secretului profesional – membrii Uniunii vor pastra secretul profesional si vor respecta caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia desfasurarii activitatii in calitate de practicieni in insolventa;
    d) conflictul de interese – practicienii in insolventa vor evita in exercitarea activitatii lor conflictul de interese;
    e) concurenta neloiala – membrii Uniunii isi vor exercita activitatea cu buna-credinta si cu respectarea cerintelor unei concurente loiale;
    f) practica anticoncurentiala – membrii Uniunii vor evita actele si faptele care au sau pot avea ca efect restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei libere intre practicienii in insolventa;
    g) respectarea prevederilor legale – membrii Uniunii vor respecta legislatia aplicabila activitatii pe care o desfasoara;
    h) competenta profesionala – practicienii in insolventa sunt datori sa abordeze cu competenta profesionala lucrarile pe care le realizeaza.

    SECTIUNEA 1
    Independenta

    ART. 4
    Independenta de actiune in exercitarea profesiei de practician in insolventa trebuie sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea si obiectivitatea practicianului.
    ART. 5
    (1) Se prezuma a fi incalcata independenta in situatia in care membrul Uniunii angajat, un colaborator al sau, sotul (sotia) sau o ruda ori afin pana la gradul III se afla, simultan sau succesiv, in raporturi juridice susceptibile de a influenta creditorul sau creditorii ce pot decide numirea ori mentinerea sa in pozitia de administrator judiciar sau lichidator intr-un dosar de insolventa.
    (2) In cazul persoanelor juridice aceasta prevedere se extinde si pentru cazurile in care pierderea independentei este datorata unui angajat sau colaborator al persoanei juridice respective, dar care nu este membru al Uniunii.
    (3) Se prezuma a fi incalcata independenta in exercitarea profesiei in situatia in care membrul Uniunii accepta un onorariu care sa fie conditionat de indeplinirea unei cerinte individuale a unui anumit creditor, conditionarea conducand la incalcarea caracterului unitar concursual si egalitar al procedurii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Integritatea morala

    ART. 6
    Membrul Uniunii va actiona cu cinste, corectitudine si sinceritate in activitatea sa profesionala, in relatiile cu instantele judecatoresti si in relatiile cu ceilalti membri ai Uniunii.
    ART. 7
    Prin comportamentul sau si calitatea activitatii depuse, fiecare membru al Uniunii va contribui la construirea si intretinerea increderii publice in institutia practicianului in insolventa, precum si in viabilitatea solutiilor propuse de legislatia aplicabila.

    SECTIUNEA a 3-a
    Respectarea secretului profesional

    ART. 8
    Membrii Uniunii vor pastra secretul profesional si vor respecta caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia activitatii intreprinse in calitate de practicieni in insolventa, cu exceptia cazurilor in care au obligatia legala sau sunt autorizati in mod expres sa le transmita.
    ART. 9
    Membrii Uniunii nu vor folosi secretul profesional de care au luat cunostinta in cursul exercitarii profesiei nici in beneficiul propriu, nici in beneficiul unor terte parti.
    ART. 10
    Se prezuma a fi exceptate de la prevederile secretului profesional toate datele, informatiile si documentele necesare desfasurarii activitatii conform atributiilor legale.

    SECTIUNEA a 4-a
    Conflictul de interese

    ART. 11
    Conflictul de interese este starea in care se afla membrul Uniunii care are un interes personal, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, care ar putea influenta impartialitatea si obiectivitatea activitatii sale in evaluarea, realizarea si raportarea atributiilor ce ii revin.
    ART. 12
    Membrii Uniunii au obligatia sa se abtina de la orice fel de conflict de interese si sa comunice instantelor, in cazul in care au fost numiti, ca nu isi pot indeplini obligatiile din cauza acestui conflict, solicitand inlocuirea.

    SECTIUNEA a 5-a
    Concurenta neloiala

    ART. 13
    Practicienii in insolventa sunt obligati sa isi exercite activitatea cu buna-credinta, potrivit uzantelor oneste, cu respectarea intereselor partilor si a cerintelor concurentei loiale.
    ART. 14
    Este interzisa orice fapta de concurenta neloiala savarsita de membrii Uniunii prin:
    a) prezentarea de date si informatii incorecte si/sau incomplete cu privire la ei insisi si/sau la capabilitatile lor profesionale si care sa fie susceptibile de a induce in eroare tertii interesati;
    b) plata, direct sau indirect, catre o terta parte a unui comision, a unei compensatii sau a altui beneficiu cu scopul obtinerii unei numiri intr-un dosar;
    c) primirea, direct sau indirect, din partea unei terte parti a unui comision, a unei compensatii sau a altui beneficiu pentru acordarea de avantaje din pozitia conferita prin numirea intr-un caz;
    d) racolarea de personal, respectiv oferta agresiva de angajare a practicienilor in insolventa asociati, colaboratori sau salarizati ori a altor angajati-cheie ai unui concurent;
    e) racolarea clientelei, personal sau prin intermediul altor persoane, prin folosirea unor practici si metode contrare uzantelor oneste;
    f) divulgarea, achizitionarea sau folosirea unei informatii confidentiale de catre un practician in insolventa sau de catre colaboratori ori angajati ai acestuia fara consimtamantul detinatorului legitim si intr-un mod contrar uzantelor cinstite;
    g) incheierea de contracte prin care un practician in insolventa asigura serviciile sale unui creditor in mod avantajos, fie pentru a concura cu ceilalti practicieni in insolventa prin preturi reduse, fie pentru a determina creditorul sa racoleze si alti clienti pentru practicianul in cauza;
    h) comunicarea sau raspandirea in public de catre un practician in insolventa de afirmatii asupra firmei sale sau activitatii acesteia, menite sa induca in eroare si sa ii creeze o situatie de favoare in dauna unor concurenti;
    i) comunicarea, chiar daca este facuta confidential, sau raspandirea de catre un practician in insolventa de afirmatii mincinoase relative la un concurent sau asupra serviciilor sale, afirmatii de natura sa dauneze bunului mers al activitatii practicianului in insolventa concurent;
    j) oferirea, promiterea sau acordarea – mijlocit ori nemijlocit – de daruri sau de alte avantaje asociatului, colaboratorului ori salariatului unui practician in insolventa pentru ca acestia sa divulge informatii confidentiale sau procedeele de lucru, pentru a cunoaste ori a folosi clientela concurentului sau pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana in dauna unui concurent;
    k) deturnarea clientelei unui practician in insolventa prin folosirea legaturilor stabilite cu aceasta clientela in cadrul functiei detinute anterior la acel practician;
    l) concedierea sau atragerea unor asociati, colaboratori ori salariati ai unui practician in insolventa in scopul infiintarii unei entitati concurente care sa capteze clientii acelui practician sau angajarea asociatilor, colaboratorilor ori salariatilor unui practician in insolventa in scopul dezorganizarii activitatii sale;
    m) folosirea fara drept a unei firme, denumiri, embleme sau marci de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de un alt practician in insolventa sau cu o alta forma asociativa de exercitare a profesiei;
    n) producerea in orice mod, punerea in circulatie, depozitarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea unor servicii sau publicatii purtand mentiuni false privind denumirea, firma, emblema ori marca unui practician in insolventa sau alte tipuri de proprietate intelectuala, in scopul de a-i induce in eroare pe ceilalti practicieni in insolventa si pe creditori;
    o) depunerea sau acceptarea, in mod repetat, de oferte de onorariu care nu indeplinesc prevederile art. 37 alin. (2) din O.U.G.

    SECTIUNEA a 6-a
    Practica anticoncurentiala

    ART. 15
    Este interzisa folosirea de practici anticoncurentiale savarsite de catre membrii Uniunii prin:
    a) incheierea de acorduri privind impartirea pietei serviciilor profesionale;
    b) participarea, in mod concertat, prin oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs de oferte, pentru achizitionarea de servicii profesionale;
    c) limitarea sau impiedicarea accesului la clientela si a libertatii exercitarii concurentei profesionale oneste intre practicieni.

    SECTIUNEA a 7-a
    Respectarea prevederilor legale

    ART. 16
    Membrii persoane fizice si societati profesionale vor respecta legislatia aplicabila activitatii pe care o desfasoara in calitatea lor de practicieni in insolventa.
    ART. 17
    In cazul in care un membru se gaseste in una dintre urmatoarele situatii:
    a) este condamnat, definitiv printr-o hotarare judecatoreasca, pentru o infractiune economica, cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, inselaciune, evaziune fiscala sau, dupa caz, pentru tentativa, instigare si/sau complicitate la o astfel de fapta;
    b) a fost gasit vinovat, definitiv printr-o hotarare judecatoreasca, pentru incalcarea prevederilor legislatiei Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, a societatilor comerciale si/sau bancare;
    c) a fost condamnat, definitiv si irevocabil printr-o hotarare judecatoreasca, pentru orice fapta de natura sa determine imposibilitatea continuarii activitatii de practician in insolventa;
    d) a recunoscut ca este vinovat de una dintre faptele prevazute la lit. a), b) sau c); in acest caz, va aduce de indata la cunostinta Secretariatului general al Uniunii situatia respectiva.
    ART. 18
    Membrii Uniunii nu vor exercita simultan sau succesiv pentru acelasi debitor calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar, intr-o perioada de 2 ani.
    ART. 19
    Membrii Uniunii vor informa Secretariatul general al Uniunii, in cel mult 30 de zile, cu privire la intrarea in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 28 alin. (1) din O.U.G.
    ART. 20
    Membrii Uniunii nu vor utiliza, in realizarea atributiilor exclusive ale practicianului in insolventa, mandatari, colaboratori sau salariati care nu au calitatea de practician in insolventa definitiv si compatibil.
    ART. 21
    Membrii Uniunii nu vor incredinta administrarea societatii profesionale unei persoane care nu are calitatea de practician in insolventa definitiv si compatibil.
    ART. 22
    Membrii Uniunii nu isi vor desfasura profesia in acelasi timp in mai multe forme de exercitare a acesteia sau in mai multe entitati profesionale.
    ART. 23
    Membrii Uniunii nu isi vor exercita calitatea de practician in insolventa pentru o persoana juridica la care cel in cauza a detinut calitatea de administrator, asociat, actionar, director sau membru al consiliului de administratie ori alte functii ori pozitii similare, potrivit art. 30 alin. (2) din O.U.G.
    ART. 24
    Membrii Uniunii nu vor exercita calitatea de administrator judiciar sau lichidator concomitent cu activitati aferente altor profesii, cu exceptia celor prevazute la art. 28 alin. (2) din O.U.G.
    ART. 25
    Practicienii in insolventa nu vor accepta numirea inaintea expirarii termenului prevazut la art. 29 alin. (1) din O.U.G.
    ART. 26
    Practicienii in insolventa nu isi vor exercita profesia cu incalcarea prevederilor art. 29 alin. (2) si (3) din O.U.G.
    ART. 27
    Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 20 din O.U.G., privind cesionarea in termen de cel mult 30 de zile a partilor sociale detinute de un asociat al societatii civile profesionale devenit incompatibil.
    ART. 28
    Membrii Uniunii nu vor transmite cu intarziere mai mare de 30 de zile raportarile statistice privind numirile ca administrator judiciar sau lichidator si a declaratiilor de venit, fata de termenele stabilite de art. 15 lit. f) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.
    ART. 29
    Membrii Uniunii nu vor refuza furnizarea datelor solicitate cu ocazia verificarii prin sondaj efectuate de delegatii conducerii filialei in conditiile art. 15 lit. j) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.
    ART. 30
    Practicienii in insolventa inscrisi pe lista coordonatorilor de stagiu atestati nu vor refuza indeplinirea rolului de coordonator de stagiu, cu exceptia cazului in care refuzul se datoreaza unui numar de stagiari care depaseste capacitatea coordonatorului.
    ART. 31
    Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 40 din O.U.G.
    ART. 32
    Membrii Uniunii nu vor comunica peste termenul prevazut de art. 9 din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa schimbarile intervenite in forma de exercitare a profesiei.
    ART. 33
    Membrii Uniunii nu vor restitui cu intarziere la fondul de lichidare sumele avansate pentru cheltuielile de procedura, peste termenul prevazut de art. 88 alin. (3) din Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.
    ART. 34
    Membrii Uniunii nu vor solicita decontarea din fondul de lichidare in conditiile in care in averea debitoarei existau bunuri sau sume de bani ce puteau fi valorificate.
    ART. 35
    Membrii Uniunii au obligatia de a comunica datele necesare verificarii prin sondaj efectuate de catre delegatul conducerii filialei, in legatura cu indeplinirea obligatiilor profesionale.
    ART. 36
    Membrii Uniunii au obligatia de a vira procentul de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa catre filiala Uniunii, prevazut la art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 37
    Membrii Uniunii au obligatia de a comunica datele necesare comisiei de cenzori a filialei in vederea verificarii situatiei virarii catre filiala Uniunii a procentului de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa.
    ART. 38
    Membrii Uniunii vor comunica modificarile intervenite in forma de exercitare a profesiei, prevazute la art. 24 alin. (6) din O.U.G.
    ART. 39
    Societatea civila profesionala care, din orice motive, ramane cu un singur asociat are obligatia transformarii acesteia in alta forma de organizare profesionala, in interval de 3 luni.
    ART. 40
    Practicianul in insolventa stagiar va respecta prevederile art. 33 alin. (2) si (3) din O.U.G.
    ART. 41
    Membrii Uniunii au obligatia de a participa la cursurile de pregatire profesionala continua.

    SECTIUNEA a 8-a
    Competenta profesionala

    ART. 42
    Membrii Uniunii vor aborda cu competenta profesionala activitatea desfasurata si vor arata preocupare pentru sporirea prestigiului profesiei, manifestand retinere la angajarea unor lucrari pe care nu le pot realiza in bune conditii.

    CAPITOLUL III
    Comportamentul profesional

    ART. 43
    Membrii Uniunii vor adopta un comportament de natura sa contribuie la cresterea prestigiului profesiei prin:
    a) devotament fata de profesia aleasa;
    b) efort profesional de imbunatatire continua a practicilor profesionale;
    c) instruire si perfectionare profesionala si asigurarea conditiilor pentru cresterea experientei persoanelor cu care colaboreaza;
    d) spirit de echipa, curajul opiniilor si onestitate.
    ART. 44
    Deontologia profesionala – toti membrii definiti in conformitate cu art. 2 si 3 din O.U.G. trebuie sa se abtina, chiar in afara exercitarii profesiei lor, de la orice incalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor profesionale si de la orice actiuni contrare independentei si onoarei sau care sunt susceptibile sa aduca stirbirea demnitatii Uniunii si membrilor sai.
    ART. 45
    Membrii Uniunii pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de institutii de invatamant autorizate.
    ART. 46
    Practicienii in insolventa pot sa isi faca publicitate profesionala, cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) prezentarea corecta a experientei profesionale;
    b) informarea asupra serviciilor oferite pentru obtinerea numirii ca administrator judiciar sau lichidator;
    c) evitarea oricarei mentiuni care sa aduca atingere intereselor altor practicieni in insolventa;
    d) evitarea oricarei referiri la onorariile practicate de catre alti practicieni in insolventa.

    CAPITOLUL IV
    Etica exercitarii profesiei

    ART. 47
    Membrii Uniunii pot folosi in corespondenta lor mentiunea apartenentei la Uniune, dar nu sigla sau emblema Uniunii.
    ART. 48
    (1) Membrii Uniunii nu pot acorda consultanta tertilor in probleme de specialitate din domeniul insolventei care se refera la sau au legatura cu societatile comerciale cu care acestia se afla in raporturi contractuale ori de mandat legal, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
    (2) Un membru al Uniunii nu poate colabora, in cadrul activitatilor si operatiunilor pe care le desfasoara ca practician, cu un coleg, membru al Uniunii, care este suspendat pe perioada sanctiunii.
    ART. 49
    Orice membru al Uniunii care activeaza ca practician in insolventa are datoria sa verifice ca toate persoanele cu care lucreaza sau care sunt angajate colaboratori sa fie competente si sa aiba pregatirea profesionala necesara unei astfel de activitati.
    ART. 50
    Fiecare membru al Uniunii este obligat sa se asigure profesional, intr-un termen de maximum 30 de zile de la admiterea in Uniune, la o societate de asigurari.

    CAPITOLUL V
    Relatiile intre membrii Uniunii

    ART. 51
    Membrii Uniunii isi datoreaza amabilitate si respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci si manifestarile dure si necuviincioase. Ei trebuie sa se abtina de la orice cuvinte care jignesc, orice imputari rauvoitoare, demersuri in defavoarea altora si, in general, sa se abtina de la orice actiune susceptibila de a aduce daune altor membri ai Uniunii.
    ART. 52
    Divergentele dintre membri se vor concilia pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare se vor supune dezbaterii Comisiei superioare de disciplina.

    CAPITOLUL VI
    Dispozitii finale

    ART. 53
    Regulile privind conduita etica sunt obligatorii pentru toti membrii Uniunii.
    ART. 54
    Prezentul cod de etica profesionala si disciplina intra in vigoare la data aprobarii lui de Congresul Uniunii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close