Procedura de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii prevazute de Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 684 din 8 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Procedura de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Se aproba modelele si modul de difuzare, utilizare si de pastrare ale urmatoarelor formulare, prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin:
    1. Anunt privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii.
    2. Proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradarii.
    3. Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii.
    ART. 3
    Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 5
    Punctul 4 din anexa nr. 1 se aplica pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

ANEXA 1

                               PROCEDURA
de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

    1. Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante, precum si bunurile al caror termen de valabilitate expira inainte de transformarea masurilor asiguratorii in masuri executorii vor fi valorificate, in regim de urgenta, potrivit art. 159 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Valorificarea, in regim de urgenta, a bunurilor este organizata de o comisie de valorificare condusa de un presedinte.
    3. Comisia de valorificare este constituita din 3 persoane desemnate prin decizie de catre directorul executiv/directorul general al directiei generale a finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti/Directiei generale de administrare a marilor contribuabili/Autoritatii Nationale a Vamilor, dupa caz.
    4. In cazul in care organul de control, respectiv Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, precum si Activitatea de Inspectie Fiscala din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili/directiilor generale ale finantelor publice judetene/Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, a initiat masurile asiguratorii, unul dintre membrii Comisiei de valorificare va fi un reprezentant al acestuia, respectiv cel care a avizat masura.
    5. Valorificarea bunurilor prevazute la pct. 1 se face la pretul de achizitie cu ridicata practicat de catre operatorii economici semnificativi care comercializeaza produse similare. In acest sens, Comisia de valorificare, pentru determinarea pretului minim de evaluare la care face cererea de oferta, va calcula, de regula, o medie aritmetica a cel putin 3 preturi obtinute de la operatorii economici semnificativi care comercializeaza produse similare.
    6. In cazul in care bunurile care urmeaza a fi sechestrate sunt bunuri alimentare si/sau animale, acestea vor fi valorificate prin unitatile autorizate si/sau inregistrate de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor.
    7. In cazul bunurilor si/sau al animalelor prevazute la pct. 6, inainte de propunerea pentru valorificare, se va anunta directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor (DSVSA) competenta teritorial, pentru verificari tehnice si, ulterior vanzarii, pentru stabilirea trasabilitatii produselor/animalelor, iar in cazul alimentelor, vanzarea se va face ulterior constatarii conformitatii acestora, prin determinari analitice in laboratoare autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor.
    8. Deplasarea de catre cumparator a bunurilor si/sau a animalelor prevazute la pct. 6 catre noua destinatie se va face cu respectarea conditiilor de transport sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor si/sau cu respectarea conditiilor de bunastare a animalelor.
    9. Dupa sechestrarea bunurilor aflate in proprietatea debitorului, organul care a dispus aceasta masura va lasa bunurile in custodia unei persoane care face dovada ca este autorizata din punct de vedere sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor si care are capacitatea sa asigure conditiile corespunzatoare de pastrare, conservare sau mentinere a bunurilor.
    10. Persoanele care fac dovada ca sunt autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor pot fi verificate si pe site-ul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, la adresa www.ansvsa.ro
    11. Comisia de valorificare, dupa instituirea masurilor asiguratorii, va efectua, de indata, atat publicitatea valorificarii, prin publicarea unui anunt pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cat si transmiterea unei cereri de oferta operatorilor economici semnificativi care comercializeaza produse similare si care, de regula, isi desfasoara activitatea in raza teritoriala a organului fiscal.
    12. Anuntul privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii cuprinde urmatoarele elemente:
    a) denumirea organului fiscal care valorifica bunurile prevazute la pct. 1;
    b) data la care a fost emis;
    c) numele si semnatura membrilor Comisiei de valorificare;
    d) bunurile care se ofera spre vanzare si descrierea lor sumara;
    e) pretul minim de evaluare al bunurilor potrivit pct. 5;
    f) cantitatea si valoarea totala de pornire (evaluare);
    g) data, ora si locul la care se va tine sedinta de deschidere a ofertelor;
    h) invitatia catre toti cei interesati in cumpararea bunurilor de a depune la organul fiscal competent, in termenul de depunere a ofertelor si la locul fixat in acest scop, oferte de cumparare, in plic inchis, sub sanctiunea descalificarii;
    i) invitatia catre toti cei interesati in cumpararea bunurilor de a se prezenta, personal sau prin imputernicit, la data, ora si locul unde se va desfasura sedinta de deschidere a ofertelor.
    13. Comisia de valorificare, dupa instituirea masurilor asiguratorii, va asigura publicitatea bunurilor ce urmeaza a fi valorificate, prin afisarea pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a unei situatii centralizate a tuturor bunurilor perisabile sau supuse degradarii, aprobata de presedintele Comisiei de valorificare, intre ora 16,00 din ziua curenta si ora 12,00 din ziua urmatoare, care va cuprinde urmatoarele elemente: denumirea organului fiscal competent; descrierea sumara a bunurilor care se ofera spre vanzare; cantitate; pretul stabilit pentru fiecare categorie in parte, dupa caz, precum si data si ora la care va avea loc sedinta de deschidere a ofertelor.
    14. Concomitent cu publicarea situatiei bunurilor perisabile sau supuse degradarii va fi postat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si anuntul privind valorificarea acestora.
    15. Comisia de valorificare va stabili sedinta de deschidere a ofertelor a doua zi de la publicarea anuntului si a situatiei centralizate a tuturor bunurilor perisabile sau supuse degradarii, la ora 14,00.
    16. Termenul de depunere a ofertelor incepe la data publicarii anuntului privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se termina cu doua ore inainte de ora programata pentru sedinta de deschidere a ofertelor, respectiv ora 12,00.
    17. Bunurile vor fi valorificate de catre Comisia de valorificare, conform prezentei proceduri, in sistem angro, doar catre persoanele juridice sau persoanele fizice care sunt legal autorizate sa realizeze fapte de comert cu aceste categorii de bunuri.
    18. Pentru participarea la procedura de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradarii, ofertantii vor depune la organul fiscal competent urmatoarele documente:
    a) o prezentare sintetica a ofertantului, care va cuprinde datele de identificare si datele de contact, inclusiv un numar de fax si o adresa de e-mail pe care pot fi facute comunicarile;
    b) dovada detinerii unei autorizatii de comercializare a categoriei de bunuri ce urmeaza a fi valorificate;
    c) oferta financiara de cumparare care contine suma oferita, care nu poate fi sub pretul minim de evaluare stabilit potrivit pct. 5;
    d) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant, daca este cazul;
    e) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
    f) pentru persoanele juridice straine care desfasoara activitati in Romania prin intermediul sediilor permanente, copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului sau copie de pe certificatul de inregistrare fiscala eliberat de organul fiscal, dupa caz;
    g) pentru alte persoane juridice straine, cu exceptia celor de la lit. f), actul de inmatriculare tradus in limba romana;
    h) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
    i) pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport;
    j) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara.
    19. Taxa de participare reprezinta 10% din pretul de pornire a licitatiei si se plateste in lei la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului.
    20. In termen de 5 zile de la data intocmirii Procesului-verbal privind desfasurarea si rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradarii, organul fiscal va restitui taxa de participare participantilor care au depus oferte de cumparare si care nu au fost declarati cumparatori, iar in cazul cumpararii, taxa se retine in contul pretului. Taxa de participare nu se restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la valorificare, celui care a refuzat incheierea Procesului-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii, precum si cumparatorului care nu a platit pretul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat. In situatia in care, pentru participarea la valorificare, ofertantii au constituit garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara, scrisoarea de garantie bancara se valorifica de organul fiscal competent in cazul in care ofertantul este declarat adjudecatar si/sau in conditiile anterior mentionate.
    21. Documentatia va fi depusa in plic sigilat, toate paginile fiind numerotate, semnate si/sau stampilate, dupa caz. Pe plic se vor inscrie obligatoriu numele/denumirea si adresa/sediul social ale ofertantului.
    22. Organul fiscal competent, la inregistrarea ofertelor, va mentiona data si ora primirii.
    23. Oferta va fi descalificata in urmatoarele situatii:
    a) cand nu cuprinde datele de contact ale ofertantului, iar acesta nu este prezent sau nu are un imputernicit in sala la sedinta de deschidere a ofertelor;
    b) cand are un pret mai mic decat pretul minim de evaluare stabilit potrivit pct. 5;
    c) cand nu contine, pentru persoanele juridice romane, copia de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
    d) cand nu contine, pentru persoanele juridice straine care desfasoara activitati in Romania prin intermediul sediilor permanente, copie de pe certificatul de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului sau copie de pe certificatul de inregistrare fiscala eliberat de organul fiscal, dupa caz;
    e) cand nu contine, pentru alte persoane juridice straine, cu exceptia celor de la pct. 18 lit. f), actul de inmatriculare tradus in limba romana;
    f) cand nu contine, pentru persoanele fizice romane, copia de pe actul de identitate;
    g) cand nu contine, pentru persoanele fizice straine, copia de pe pasaport;
    h) cand a fost depusa dupa termenul de depunere a ofertelor indicat in anuntul prevazut la pct. 12;
    i) cand a fost depusa la alta adresa decat cea indicata in anuntul prevazut la pct. 12;
    j) cand nu contine dovada detinerii unei autorizatii de comercializare a categoriei de bunuri ce urmeaza a fi valorificate;
    k) cand nu contine dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara prevazuta la pct. 18 lit. j).
    24. Despre data, ora si locul sedintei de deschidere a ofertelor va fi instiintat si debitorul. Acesta poate participa la sedinta de deschidere a ofertelor.
    25. Sedinta de deschidere a ofertelor se tine la data, ora si locul stabilite de Comisia de valorificare, astfel cum sunt acestea mentionate in Anuntul privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii.
    26. In data, la ora si in locul stabilite de Comisia de valorificare in vederea deschiderii ofertelor, comisia va proceda la inventarierea si la deschiderea ofertelor depuse. Ofertantii pot participa la procedura de deschidere a ofertelor.
    27. Dupa deschiderea ofertelor, Comisia de valorificare verifica si analizeaza documentele de participare, stabilind care dintre ofertele depuse se incadreaza in vreuna dintre situatiile reglementate de dispozitiile pct. 23.
    28. In cazul in care va fi depusa o singura oferta calificata, aceasta va fi declarata castigatoare daca pretul oferit de ofertant este cel putin egal cu pretul minim de evaluare stabilit potrivit pct. 5.
    29. In cazul in care exista mai multe oferte calificate, este declarata castigatoare oferta cu valoarea cea mai mare.
    30. In cazul in care exista mai multe oferte calificate si 2 sau mai multi ofertanti au ofertele financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, se va efectua o licitatie deschisa, pe loc, intre acesti ofertanti, Comisia de valorificare stabilind un pas de licitare cuprins intre 1 – 5% din valoarea bunurilor.
    31. Comisia de valorificare va oferi spre vanzare bunurile, prin 3 strigari succesive, in care se pot face supralicitari, conform pasului de licitare stabilit.
    32. Bunurile vor fi oferite celui care, dupa 3 strigari succesive, ofera pretul cel mai mare.
    33. La finalizarea procedurii, se intocmeste un proces-verbal, semnat de catre toti participantii, privind desfasurarea si rezultatul procedurii, care va cuprinde, pe langa elementele prevazute la art. 43 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si urmatoarele elemente: numele si prenumele sau denumirea cumparatorului, precum si domiciliul fiscal al acestuia, indicarea bunului valorificat, a pretului la care bunul a fost valorificat si a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul; toti cei care au depus oferte si sumele oferite, precum si, daca este cazul, mentionarea situatiilor in care valorificarea nu s-a realizat.
    34. Dupa finalizarea procedurii, Comisia de valorificare va emite Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii, care constituie titlu de proprietate. In cazul in care cumparatorul nu face plata, in contul indicat de organul fiscal competent, in termen de 5 zile de la data semnarii Procesului-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii, acesta va putea fi executat silit pentru plata sumei datorate in temeiul titlului executoriu emis de organul de executare competent pe baza Procesului-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradarii.
    35. In cazul in care nu exista nicio oferta depusa ori ofertele depuse se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la pct. 23, prevederile art. 161 si 167 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
    36. Pe masura primirii ofertelor, organul fiscal competent va constitui/actualiza baza de date cu privire la potentialii ofertanti ce cuprinde informatii referitoare la datele de identificare ale acestora, obiectul de activitate si categoriile de produse pentru care si-au manifestat interesul.
    37. Aceasta baza de date va fi utilizata de catre organele fiscale competente in transmiterea, pe viitor, a unor eventuale cereri de oferta potentialilor cumparatori.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close