Ministerul Muncii a publicat Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de munca,cu modificarile si completarile ulterioare
 
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
 
Art. I –  Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 907 din 11 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3 (1) Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesionala a ucenicului realizata in baza unui contract de ucenicie la locul de munca.
(2) Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizeaza ucenicia la locul de munca.
(3) In cazul in care ucenicia la locul de munca este organizata de catre un intreprinzator persoana fizica, in conditiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar intreprinzatorul persoana fizica.”
 
2. La articolul 4, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
„(4) Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie la locul de munca cuprinde si clauze cu privire la:
    a) calificarea pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul;
    b) numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;
    c) locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;
    d) durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca;
     e) alte clauze potrivit legii.”
 
3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 6 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 44/2008, privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, pot incheia contracte de ucenicie si:
a) persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata;
b) intreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala.
          (2)Persoana fizica autorizata si intreprinderea familiala, pot organiza ucenicie la locul de munca pentru maximum trei ucenici care se pregatesc concomitent si numai pentru nivelul I de calificare, potrivit dispozitiilor legale.
          (3) Persoana fizica autorizata sau, dupa caz, reprezentantul desemnat al intreprinderii familiale pregatesc ucenici avand in acelasi timp si calitatea de coordonator de ucenicie.
          (4) Dispozitiile prezentei legi referitoare la incheierea contractului de ucenicie la locul de munca sunt aplicabile si in cazul raporturilor de munca ale ucenicilor incadrati de asociatiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.”
 
4. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7 (1) Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 12 luni.”
 
5. La articolul 7, alineatele (7) si (8) se abroga.
 
6. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2)La incheierea contractului de ucenicie, angajatorul poate solicita ucenicului angajarea obligatiei de a ramane in unitatea respectiva cu contract de munca pe o perioada negociata intre parti”
 
          7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10  In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare astfel incat coordonatorul de ucenicie sa-si indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului.”
   
        8. Articolele 11 – 13 se abroga.     
 
        9.Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:  
„Art. 15 (1) Pregatirea ucenicului se desfasoara in locuri de munca care sa permita dobandirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.
(2) Este interzisa utilizarea ucenicilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de ucenicie la locul de munca.”
 
        10. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
 
        „Art. 16 (1) Angajatorul are obligatia de a organiza evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, si de a suporta costurile evaluarii si certificarii formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca.
(2) Evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind competentele obtinute in sistem nonformal si informal.
(3) In cazul in care ucenicul nu a obtinut competentele profesionale specifice programului de formare prin ucenicie, in conditiile alin. (1), evaluarea acestuia se mai poate face o singura data, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei Comisiei de evaluare, eliberata potrivit legii.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), contractul de ucenicie la locul de munca se poate prelungi, in mod corespunzator, cu cel mult 60 de zile.”
 
11. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu urmatorul cuprins:
„Art. 161Ucenicul are urmatoarele obligatii:
a) de a se forma profesional in scopul obtinerii Certificatului de competente profesionale, corespunzator tuturor competentelor profesionale specifice acelei ocupatii sau calificari, in conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala;
b) de a participa la procesul de evaluare pentru obtinerea certificatului prevazut la lit. a).”
 
12. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 17 (1) Angajatorul care incheie un contract de ucenicie la locul de munca, conform prezentei legi, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egala cu 60% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare prevazut de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.”
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica:
a) pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului de ucenicie la locul de munca;
b) pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate;
c) pe perioada de prelungire a contractului de ucenicie, prevazuta la art. 16        alin. (4).
(3) Suma lunara prevazuta la alin.(1) se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.”
 
13. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
“Art.21 (1) In scopul asigurarii formarii profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 17 sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de munca incheiat.
          (2) In situatia in care ucenicul nu obtine nici a doua oara Certificatul de competente, angajatorul este obligat sa restituie, in totalitate, agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobanda de referinta a
Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare, la data primirii celei de-a doua decizii a Comisiei de evaluare, eliberata potrivit legii.
(3) In situatia in care contractul de ucenicie inceteaza anterior datei prevazute in contract, angajatorul este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii contractului de ucenicie, daca incetarea acestuia a avut loc din motivele prevazute la art.55 lit.b), art.56 lit. e) si art.65 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.”  
 
14. La articolul 23, alineatul (2) se abroga.
15. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 24 Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, exercita controlul asupra modului in care este organizata si se desfasoara ucenicia la locul de munca.”
 
16. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 26Constituie contraventie si se sanctioneaza de catre persoanele stabilite cu atributii de control conform art.23, cu amenda de 5.000 lei, incalcarea dispozitiilor prevazute la art.3, art.4 alin.(3), art.5 alin.(1), (2) si (4), art.6 alin.(3), art.7 alin.(1), (2), (4) – (6), art.9, art.10, art.15 alin.(2) si (3), art.16 .”
 
17. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 28Masurile de natura ajutorului de stat sunt notificate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform legislatiei in vigoare, si se vor acorda numai dupa autorizare in conditiile legii.”
  
ART. II.  (1) In termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I a prezentei Legi, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va elabora si supune spre aprobare, modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 234/2006.
 
(2) Prezenta Lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
 
PRIM-MINISTRU
 
EMIL BOC

Puteti trimite sugestii si propuneri pana la 27.10.2010 la adresa dezbateri@mmuncii.ro.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close