Regulamentul privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

In M. Of. nr. 687 din 12 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 499/2010 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
Din cuprins:
    ART. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 81/2004 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale in cazul plangerilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 13 mai 2004, si Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 90/2005 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind solutionarea de catre Consiliul Concurentei a plangerilor referitoare la prevederile art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 3 iunie 2005, se abroga.
    ART. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene

    In temeiul art. 27 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    CAPITOLUL I
    Introducere

    1. Prezentul regulament reglementeaza procedurile privind analiza si solutionarea de catre Consiliul Concurentei a plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare lege) si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (denumit in continuare TFUE).
    2. Consiliul Concurentei doreste sa incurajeze cetatenii, intreprinderile si asociatiile de protectie a consumatorilor sa i se adreseze, ca autoritate publica abilitata, pentru a semnala posibilele incalcari ale regulilor de concurenta.
    La nivelul Consiliului Concurentei exista doua modalitati pentru a realiza acest lucru. Prima modalitate de denuntare a posibilelor incalcari ale regulilor de concurenta consta in transmiterea unei plangeri. Cea de-a doua modalitate consta in furnizarea unei sesizari privind posibile comportamente anticoncurentiale, sesizare care nu indeplineste conditiile prevazute de prezentul regulament pentru a fi considerata plangere, dar poate constitui punctul de pornire pentru declansarea din oficiu a unor investigatii de catre Consiliul Concurentei.
    3. Pentru a fi admisibila, in sensul art. 40 din lege, o plangere trebuie sa contina anumite informatii specifice. De aceea, trebuie intocmit un formular prin care reclamantii sa fie ajutati sa prezinte Consiliului Concurentei faptele pertinente. Prezentarea informatiilor prevazute in acest formular constituie o conditie indispensabila pentru ca plangerea sa fie considerata admisibila in sensul art. 40 din lege.
    4. Persoanele fizice sau juridice care aleg sa depuna o plangere la Consiliul Concurentei au posibilitatea de a fi asociate indeaproape la procedurile initiate in vederea solutionarii acesteia. Astfel, reclamantii au posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere in cazul in care Consiliul Concurentei considera ca nu exista motive suficiente pentru a da curs plangerii. Atunci cand Consiliul Concurentei suspenda sau respinge o plangere, in baza art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea in aplicare a normelor de concurenta prevazute la articolele 81 si 82 din tratat (denumit in continuare Regulamentul nr. 1/2003), deoarece Comisia Europeana sau o alta autoritate de concurenta a unui stat membru analizeaza ori a analizat plangerea respectiva, reclamantul este informat cu privire la identitatea autoritatii respective. De asemenea, reclamantii au dreptul de a fi audiati si dreptul de acces la dosarul Consiliului Concurentei, potrivit reglementarilor specifice cu privire la acestea.
    5. Persoanelor fizice sau juridice care depun o plangere in conditiile prezentului regulament prin care denunta o incalcare a art. 5 din lege la care au fost parte li se va acorda un termen rezonabil in care sa poata formula o cerere de clementa in conformitate cu prevederile Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 300/2009.
    6. Pentru asigurarea certitudinii juridice, comunicarile de documente prevazute de prezentul regulament trebuie efectuate in termenele prevazute.

    CAPITOLUL II
    Criterii privind admisibilitatea unei plangeri

    ART. 1
    Obiectul plangerii
    In scopul interventiei Consiliului Concurentei, o plangere inaintata conform prevederilor art. 40 din lege poate avea ca obiect doar o pretinsa incalcare a art. 5, 6 sau 9 din lege si a art. 101 sau 102 din TFUE, dupa caz.
    ART. 2
    Conditia demonstrarii unui interes legitim
    (1) In conformitate cu prevederile art. 40 din lege, doar persoanele fizice sau juridice care demonstreaza un interes legitim sunt indreptatite sa inainteze Consiliului Concurentei o plangere referitoare la o posibila incalcare a art. 5, 6 sau 9 din lege si a art. 101 sau 102 din TFUE.
    (2) Reclamantii trebuie sa demonstreze interesul lor legitim. Consiliul Concurentei este indreptatit, fara a aduce atingere dreptului sau de a declansa o investigatie din oficiu, sa nu dea curs plangerii unei persoane fizice sau juridice care nu poate demonstra un interes legitim.
    (3) Consiliul Concurentei poate verifica, in orice etapa a procedurii, daca este indeplinita sau nu aceasta conditie. In practica Consiliului Concurentei, conditia cu privire la interesul legitim nu a ridicat decat rareori indoieli, in masura in care majoritatea reclamantilor au fost afectati in mod direct de pretinsa incalcare a legii. In mod particular, in cazul asociatiilor de protectie a consumatorilor legal inregistrate exista un interes indirect care poate fi considerat acceptabil din punctul de vedere al posibilitatii de formulare a unei plangeri.
    (4) Cu toate acestea, exista situatii in care conditia unui interes legitim, in sensul art. 40 din lege, necesita o analiza suplimentara, pentru a se stabili daca aceasta este indeplinita. Cea mai buna orientare in acest sens poate fi furnizata printr-un set neexhaustiv de exemple, dupa cum urmeaza:
    a) O asociatie de intreprinderi poate invoca un interes legitim in introducerea unei plangeri, chiar daca asociatia nu este afectata in mod direct de comportamentul denuntat, ca o intreprindere ce opereaza pe piata relevanta sau pe o piata conexa, cu conditia ca, pe de o parte, asociatia sa aiba dreptul de a reprezenta interesele membrilor sai si, pe de alta parte, comportamentul denuntat sa fie susceptibil de a leza interesele membrilor asociatiei.
    Consiliul Concurentei este indreptatit insa sa nu dea curs unei plangeri a unei asociatii de intreprinderi ai carei membri nu au participat la operatiuni comerciale de tipul celor denuntate in cadrul plangerii.
    Din aceste considerente se poate deduce ca intreprinderile, ele insele sau prin asociatiile care sunt imputernicite sa le reprezinte interesele, pot valorifica un interes legitim atunci cand opereaza pe piata relevanta sau cand comportamentul denuntat este susceptibil de a le afecta in mod direct interesele.
    Un interes legitim poate fi invocat, de exemplu, de catre partile unei intelegeri sau practici denuntate, de catre concurentii ale caror interese au fost pe nedrept afectate de comportamentul care constituie subiectul plangerii ori de catre intreprinderile excluse dintr-un sistem de distributie.
    b) Asociatiile de consumatori pot si ele sa depuna plangeri la Consiliul Concurentei.
    Consiliul Concurentei considera ca pot avea un interes legitim si consumatorii individuali ale caror interese economice sunt afectate in mod direct prin faptul ca sunt cumparatori ai bunurilor sau serviciilor care constituie obiectul unei incalcari a legii.
    c) Consiliul Concurentei considera ca nu au un interes legitim, in sensul art. 40 din lege, persoanele sau organizatiile care actioneaza in virtutea unor considerente de interes general, fara a demonstra ca ele sau membrii lor sunt in masura a fi afectati in mod direct si nefavorabil de incalcarea legii (pro bono publico), cu exceptia prevazuta la lit. b).
    Autoritatile publice locale pot avea un interes legitim, in calitatea acestora de cumparatori ori de utilizatori ai bunurilor sau serviciilor afectate de comportamentul impotriva caruia depun plangere. Acestea insa nu sunt considerate ca avand un interes legitim, in sensul art. 40 din lege, in masura in care aduc in atentia Consiliului Concurentei pretinse incalcari pro bono publico.
    ART. 3
    Completarea formularului de plangere
    (1) Plangerile depuse de catre persoanele fizice sau juridice trebuie sa contina toate informatiile si documentele solicitate prin formularul de plangere prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament. Persoanele fizice si juridice trebuie sa furnizeze si copii ale documentelor relevante pentru a sustine plangerea depusa, documente care le sunt in mod rezonabil disponibile, si, in masura posibilului, sa indice Consiliului Concurentei de unde pot fi obtinute informatii si documente relevante in cauza, care nu le sunt disponibile reclamantilor.
    (2) Plangerea se transmite la Consiliul Concurentei in 3 exemplare, dintre care unul va fi, in masura posibilului, in format electronic. In situatia in care plangerea sau documentele care o insotesc contin secrete de afaceri ori alte informatii confidentiale, reclamantul va face o solicitare motivata pentru asigurarea confidentialitatii acestora si va transmite, de asemenea, o versiune neconfidentiala a plangerii, precum si a fiecarui document care o insoteste.
    (3) In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca informatiile, inclusiv documentele continute in formularul de plangere, sunt incomplete, va informa de indata, in scris, reclamantul despre acest fapt si va fixa un termen in cadrul caruia sa completeze plangerea.
    (4) Consiliul Concurentei poate acorda o derogare, in sensul ca reclamantul sa furnizeze doar o anumita parte a informatiilor si/sau a documentelor prevazute in formularul de plangere, atunci cand considera ca acestea nu sunt necesare pentru examinarea cazului. Consiliul Concurentei are in vedere ca aceasta posibilitate este menita, in special, sa faciliteze intocmirea plangerilor de catre asociatiile de consumatori, atunci cand acestea nu au acces la informatii specifice provenind din sfera operatorilor economici impotriva carora se plang, informatii altfel necesare pentru intocmirea unei plangeri conform prevederilor formularului de plangere.
    (5) Dupa primirea tuturor informatiilor si documentelor prevazute in formularul de plangere, Consiliul Concurentei va informa in scris reclamantul cu privire la data la care plangerea este considerata completa. De la aceasta data incepe sa curga termenul prevazut la art. 40 alin. (2) din lege.
    (6) Daca reclamantul nu furnizeaza informatiile si documentele solicitate pentru a completa integral formularul de plangere si nu obtine o derogare de la aceasta obligatie, Consiliul Concurentei va instiinta, in scris, reclamantul asupra faptului ca solicitarea depusa nu indeplineste conditiile prevazute de prezentul regulament pentru a fi calificata ca o plangere, iar informatiile furnizate vor fi considerate de Consiliul Concurentei ca o informare generala, ce poate fi utila la declansarea unor investigatii din oficiu.

    CAPITOLUL III
    Procedurile de analiza a plangerilor

    ART. 4
    Analiza faptelor
    (1) Examinarea unei plangeri implica doua aspecte, si anume analiza faptelor care trebuie stabilite pentru a dovedi incalcarea art. 5, 6 sau 9 din lege si a art. 101 ori 102 din TFUE, dupa caz, pe de o parte, si incadrarea legala a comportamentului ce constituie obiectul plangerii, pe de alta parte.
    (2) In cazul in care, desi sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 1, 2 si 3 din prezentul regulament, plangerea nu motiveaza suficient acuzatiile avansate, aceasta poate fi respinsa. Pentru a respinge o plangere pe motiv ca obiectul ei, reprezentat de comportamentul denuntat, nu incalca regulile de concurenta sau nu intra sub incidenta acestora, Consiliul Concurentei nu este obligat sa ia in considerare circumstantele care nu au fost aduse in atentia sa de catre reclamant si pe care le-ar fi putut descoperi doar printr-o investigare a cazului.
    ART. 5
    Incadrarea legala a faptelor
    (1) Criteriile pentru incadrarea legala a unei intelegeri sau practici nu pot fi prevazute in mod exhaustiv. Cu toate acestea, reclamantii trebuie sa se refere la regulamentele si instructiunile adoptate de Consiliul Concurentei si, in masura in care au cunostinta de acestea, la cele emise de Comisia Europeana, la practica si la jurisprudenta comunitara. Incadrarea legala exacta a unei intelegeri sau practici este atributul Consiliului Concurentei, iar partile nu sunt obligate sa ofere o incadrare exacta, ci opinia lor in aceasta privinta.
    (2) Intelegerile si practicile intra sub incidenta legii atunci cand sunt capabile sa afecteze concurenta pe piata romaneasca ori pe o parte a acesteia, in cazul art. 5 din lege, sau in masura in care pot afecta activitatea economica ori pot prejudicia consumatorii, in cazul art. 6 din lege. Ori de cate ori Consiliul Concurentei aplica prevederile art. 5 si 6 din lege, in masura in care faptele analizate pot afecta comertul dintre statele membre, acesta aplica, de asemenea, prevederile art. 101 si 102 din TFUE. Atunci cand o intelegere sau practica nu este capabila sa afecteze comertul dintre statele membre, se poate aplica legislatia nationala, nu si legislatia comunitara.
    (3) Actiunile sau inactiunile autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale, precum limitarea libertatii comertului sau a autonomiei intreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementarilor legale si/sau stabilirea de conditii discriminatorii pentru activitatea intreprinderilor, sunt interzise daca restrang, impiedica sau denatureaza concurenta. Autoritatile si institutiile publice au obligatia activa de a asigura respectarea liberei concurente, iar restrictiile de la aceasta trebuie sa fie justificate temeinic pe motive de interes public general si sa fie limitate ca durata si arie geografica in masura maxima posibila.
    (4) Intelegerile dintre intreprinderi, deciziile asociatiilor de intreprinderi sau practicile concertate care nu presupun o restrictionare apreciabila a concurentei nu cad sub incidenta art. 5 din lege, potrivit prevederilor art. 8 din lege, care se aplica in mod corespunzator.
    (5) Intelegerile, deciziile si practicile concertate prevazute la art. 5 alin. (1) din lege, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) din lege sau se incadreaza in categoriile prevazute la art. 5 alin. (3) din lege, sunt considerate legale fara a fi necesare notificarea acestora de catre parti si emiterea unei decizii de catre Consiliul Concurentei. Categoriile de intelegeri, decizii si practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, precum si conditiile si criteriile de incadrare pe categorii sunt cele stabilite in regulamentele Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene cu privire la aplicarea prevederilor art. 101 alin. (3) din TFUE anumitor categorii de intelegeri, decizii ale asociatiilor de intreprinderi sau practici concertate, denumite regulamente de exceptare pe categorii, care se aplica in mod corespunzator.
    (6) Pentru ca beneficiul exceptarii sa fie retras de catre Consiliul Concurentei, acesta, dupa ce a procedat la o analiza individuala, trebuie sa ajunga la concluzia ca acordul caruia i se aplica aceste regulamente de exceptare pe categorii are efecte incompatibile cu art. 5 alin. (2) sau (3) din lege.
    ART. 6
    Solutionarea plangerilor
    (1) Pe baza analizei efectuate in cadrul compartimentelor de specialitate, Consiliul Concurentei va hotari, dupa caz:
    a) declansarea unei investigatii;
    b) emiterea unei decizii de respingere a plangerii, in cazul in care plangerea nu prezinta suficient temei de fapt si de drept pentru a justifica declansarea unei investigatii;
    c) transmiterea unei instiintari, in scris, cu privire la faptul ca plangerea nu intra sub incidenta legii;
    d) transmiterea unei instiintari, in scris, a reclamantului cu privire la faptul ca plangerea nu va fi analizata de Consiliul Concurentei, intrucat Comisia Europeana sau o alta autoritate de concurenta dintr-un alt stat membru instrumenteaza sau a instrumentat aceeasi plangere.
    (2) Consiliul Concurentei poate decide sa declanseze procedura de investigatie privind o eventuala incalcare a art. 5, 6 sau 9 din lege si a art. 101 sau 102 din TFUE in orice moment, dar nu mai tarziu de expirarea termenului de 60 de zile, prevazut de art. 40 alin. (2) din lege, pentru emiterea unei decizii referitoare la o plangere. Termenul de 60 de zile incepe sa curga de la data la care i se confirma reclamantului faptul ca plangerea este considerata completa si indeplineste toate conditiile, potrivit art. 3 alin. (4) din prezentul regulament.
    (3) In cazul plangerilor privind o posibila incalcare a art. 9 din lege, in situatia in care se constata, la o prima evaluare, existenta unor posibile fapte de natura anticoncurentiala prohibite expres de lege, Consiliul Concurentei poate comunica autoritatii sau institutiei administratiei publice centrale ori locale rezultatele primei sale evaluari cu privire la natura faptelor care formeaza obiectul plangerii si poate da acesteia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere, respectiv de a adopta masurile si remediile necesare restabilirii unui mediu concurential normal. La expirarea termenului legal de 60 de zile pentru analiza plangerii, in functie de pozitia exprimata sau adoptata de autoritatea ori institutia administratiei publice centrale sau locale, Consiliul Concurentei poate decide declansarea unei investigatii sau respingerea plangerii, conform prevederilor art. 40 alin. (1) sau (2) din lege.
    (4) Declansarea procedurii de investigatie poate fi facuta publica in orice mod, inclusiv pe pagina oficiala de internet a Consiliului Concurentei.
    (5) Procedura de investigatie se va derula potrivit dispozitiilor art. 41 – 44 din lege. Raportul asupra investigatiei, cu exceptia prevazuta la art. 42 alin. (1) din lege, va fi comunicat partilor in cauza, impreuna cu convocarea pentru audiere, cu solicitarea ca, pana la o anumita data stabilita, acestea sa comunice Consiliului Concurentei, in scris, observatiile lor asupra continutului raportului. Termenul pentru comunicarea observatiilor de catre partile implicate va fi stabilit de la caz la caz, avandu-se in vedere complexitatea cazului, si nu va fi mai scurt de o luna de la data transmiterii raportului asupra investigatiei.
    (6) Persoanelor a caror audiere a fost admisa conform art. 43 alin. (2) din lege li se va trimite, cu cel putin doua saptamani inainte de data fixata pentru audiere, o copie a raportului asupra investigatiei, numai la cerere si daca presedintele Consiliului Concurentei apreciaza ca este util in interesul investigatiei, impreuna cu convocarile pentru audiere.
    (7) In convocarea pentru audiere se vor preciza:
    a) data fixata pentru audiere;
    b) posibilitatea si conditiile in care poate fi consultat dosarul cauzei la sediul Consiliului Concurentei;
    c) data pana la care partile implicate pot transmite, in scris, observatiile lor asupra continutului raportului de investigatie;
    d) faptul ca neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum si refuzul oricarei depozitii nu constituie, conform art. 43 alin. (3) din lege, impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie in cazul respectiv.
    (8) Consiliul Concurentei nu este obligat sa declanseze o investigatie pe baza fiecarei plangeri primite, pentru a stabili daca a fost savarsita o incalcare a legii. Consiliul Concurentei are datoria de a analiza cu atentie elementele de fapt si de drept aduse in atentia sa de catre reclamant, in scopul de a stabili daca aceste elemente indica un comportament care este in masura sa incalce prevederile art. 5, 6 sau 9 din lege si prevederile art. 101 sau 102 din TFUE, dupa caz.
    (9) Atunci cand Consiliul Concurentei, in urma analizei plangerii, considera ca, pe baza informatiilor pe care le are in posesie, nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declansarea unei investigatii, va informa autorul plangerii despre intentia sa de a respinge plangerea, inclusiv despre motivele care stau la baza acestei intentii, si va stabili un termen rezonabil in cadrul caruia acesta sa isi prezinte punctul de vedere verbal in fata comisiei care coordoneaza compartimentul de specialitate implicat. Reclamantul isi poate exprima punctul de vedere si in scris. Consiliul Concurentei nu este obligat sa ia in considerare orice alte informatii sau documente transmise ulterior expirarii acestui termen de catre reclamant, inclusiv in scris.
    (10) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), reclamantul poate solicita o prelungire a termenului fixat pentru furnizarea punctului sau de vedere. In functie de circumstantele cazului, Consiliul Concurentei poate acorda o astfel de prorogare, dar va stabili un termen rezonabil, astfel incat Consiliul Concurentei sa poata adopta solutia finala in termenul de 60 de zile prevazut la art. 40 alin. (2) din lege.
    (11) In cazul in care reclamantul isi exprima punctul de vedere in termenul stabilit de Consiliul Concurentei, iar informatiile si documentele suplimentare furnizate sunt de natura a schimba analiza preliminara efectuata, Consiliul Concurentei poate declansa procedura de investigatie privind intreprinderile impotriva carora a fost formulata plangerea.
    (12) In cazul in care reclamantul isi exprima punctul de vedere in termenul stabilit de Consiliul Concurentei, iar informatiile si documentele suplimentare furnizate nu duc la o evaluare diferita a plangerii, Consiliul Concurentei va respinge plangerea prin decizie. Respingerea plangerii se face, potrivit art. 7 din prezentul regulament, prin decizie a comisiei Consiliului Concurentei care coordoneaza compartimentul de specialitate implicat in analiza.
    (13) Daca autorul plangerii nu se prezinta sau nu transmite punctul sau de vedere in scris in termenul stabilit de Consiliul Concurentei, plangerea va fi considerata ca fiind retrasa.
    (14) In cazul in care plangerea inaintata nu cade sub incidenta legii, Consiliul Concurentei va raspunde, in scris, in termen de 30 de zile de la inregistrarea plangerii.
    (15) Atunci cand Consiliul Concurentei suspenda sau respinge o plangere in temeiul art. 13 din Regulamentul nr. 1/2003, acesta informeaza de indata reclamantul, in scris, cu privire la autoritatea de concurenta care instrumenteaza sau a instrumentat cauza.
    ART. 7
    Decizia de respingere a unei plangeri
    (1) Atunci cand Consiliul Concurentei respinge o plangere prin decizie, in baza art. 40 alin. (2) din lege, trebuie sa arate motivele care au stat la baza acestei decizii, intr-un mod care este adecvat actului in discutie si luand in considerare circumstantele fiecarui caz in parte.
    (2) Expunerea motivelor avute in vedere trebuie sa se faca intr-un mod clar si neechivoc, astfel incat sa ii permita reclamantului sa verifice motivele deciziei, iar instantei judecatoresti competente sa exercite controlul asupra deciziei respective. Cu toate acestea, Consiliul Concurentei nu este obligat sa adopte o pozitie asupra fiecarui argument invocat de reclamant in sustinerea plangerii sale, fiind suficient sa expuna considerentele de fapt si de drept care justifica adoptarea deciziei.
    (3) Consiliul Concurentei comunica autorului decizia, in scris, cu precizarea motivelor, in termen de maximum 60 de zile de la data la care acestuia i se confirma faptul ca plangerea este completa si indeplineste toate conditiile prevazute in prezentul regulament. Decizia de respingere a plangerii poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ si fiscal, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (4) Decizia de respingere a plangerii il impiedica pe reclamant sa solicite redeschiderea procedurii, in afara de cazul in care acesta aduce noi elemente de proba semnificative. Corespondenta ulterioara cu reclamantul cu privire la aceeasi presupusa incalcare a legii nu va fi considerata ca fiind o noua plangere, cu exceptia cazului in care informatii si documente noi semnificative, care sustin afirmatiile din cuprinsul plangerii, sunt aduse in atentia Consiliului Concurentei. Cu toate acestea, dreptul Consiliului Concurentei de a redeschide din oficiu un caz ramane rezervat.
    ART. 8
    Drepturi procedurale ale reclamantului
    (1) In cazul in care Consiliul Concurentei informeaza reclamantul cu privire la intentia sa de a respinge plangerea in temeiul art. 40 alin. (2) din lege, reclamantul poate solicita accesul la documentele pe care Consiliul Concurentei isi bazeaza analiza preliminara. Reclamantul nu poate avea acces la secretele de afaceri si la alte informatii confidentiale care apartin altor parti implicate in procedura.
    (2) Documentele la care reclamantul a avut acces in contextul procedurilor puse in aplicare de Consiliul Concurentei in temeiul art. 5, 6 sau 9 din lege si al art. 101 sau 102 din TFUE, dupa caz, nu pot fi utilizate de reclamant decat in proceduri judiciare sau administrative avand ca obiect aplicarea respectivelor dispozitii din lege, respectiv tratat.
    (3) Daca in urma analizei unei plangeri se declanseaza procedura de investigatie, la finalul investigatiei presedintele Consiliului Concurentei, conform prevederilor art. 43 alin. (2) din lege, poate admite audierea autorului plangerii, la cererea acestuia. Cu toate acestea, procedurile Consiliului Concurentei in cazurile de concurenta nu constituie proceduri contradictorii intre reclamant, pe de o parte, si intreprinderile investigate, pe de alta parte. Din acest motiv, drepturile procedurale ale reclamantilor sunt mult mai limitate decat dreptul la aparare al intreprinderilor investigate.
    (4) Reclamantului a carui audiere a fost admisa de catre presedintele Consiliului Concurentei i se va trimite o copie a raportului de investigatie numai la cerere si daca presedintele Consiliului Concurentei apreciaza ca este util in interesul investigatiei. In acest caz, Consiliul Concurentei transmite reclamantului o copie a versiunii neconfidentiale a raportului de investigatie si stabileste un termen in care reclamantul isi poate exprima punctul de vedere in scris.
    (5) Conform prevederilor art. 43 alin. (3) din lege, neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum si refuzul oricarei depozitii sau declaratii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie.
    ART. 9
    Tratamentul informatiilor confidentiale
    (1) Informatiile, inclusiv documentele primite in cadrul procedurii de analiza a unei plangeri, nu vor fi comunicate sau facute publice de catre Consiliul Concurentei, in masura in care acestea contin secrete de afaceri sau alte informatii confidentiale ale oricarei persoane.
    (2) Orice reclamant care transmite Consiliului Concurentei informatii si documente in baza art. 40 din lege, precum si orice alte informatii si documente transmise in cadrul aceleiasi proceduri trebuie sa identifice in mod clar toate informatiile confidentiale, motivand caracterul confidential, si sa furnizeze o varianta neconfidentiala a acestora.
    (3) Daca reclamantul nu furnizeaza o versiune neconfidentiala a plangerii, respectiv a documentelor care o insotesc, acestea sunt considerate ca nu contin informatii confidentiale.
    (4) Persoanele fizice care semnaleaza Consiliului Concurentei eventualele incalcari ale art. 5, 6 sau 9 din lege si ale art. 101 sau 102 din TFUE, dupa caz, pot solicita sa nu li se dezvaluie identitatea fata de intreprinderile vizate de acuzatiile in cauza. Consiliul Concurentei va respecta solicitarea acestora de a ramane anonimi, mai putin in cazul in care o astfel de cerere este vadit nejustificata.
    (5) Consiliul Concurentei poate solicita reclamantilor, intreprinderilor sau asociatiilor de intreprinderi si autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale care furnizeaza informatii si documente in cadrul procedurii de analiza a plangerii sa identifice documentele sau partile din anumite documente pe care acestia le considera a contine secrete de afaceri ori alte informatii confidentiale apartinand lor si sa identifice partile fata de care aceste documente sa fie considerate confidentiale. Consiliul Concurentei poate stabili un termen in care reclamantul, intreprinderile sau asociatiile de intreprinderi si autoritatile si institutiile administratiei publice centrale ori locale sa detalieze solicitarea de protejare a confidentialitatii cu privire la fiecare document sau parte dintr-un document, sa furnizeze Consiliului Concurentei o versiune neconfidentiala a documentelor ori declaratiilor in care pasajele confidentiale au fost sterse si sa furnizeze o descriere concisa a fiecarei piese ce contine o informatie stearsa.
    (6) Daca reclamantul, intreprinderile ori asociatiile de intreprinderi ori autoritatile si institutiile administratiei publice centrale sau locale nu se conformeaza cererii Consiliului Concurentei, documentele ori declaratiile in cauza sunt considerate ca nu contin informatii confidentiale.
    (7) Calificarea informatiilor ca fiind confidentiale nu impiedica Consiliul Concurentei sa divulge si sa foloseasca aceste informatii atunci cand este necesar sa probeze o incalcare a prevederilor art. 5, 6 sau 9 din lege si a prevederilor art. 101 sau 102 din TFUE, dupa caz. Atunci cand secretele de afaceri sau informatiile confidentiale sunt necesare pentru demonstrarea unei incalcari a legii, Consiliul Concurentei trebuie sa analizeze, pentru fiecare document in parte, daca necesitatea de a dezvalui acea informatie este mai mare decat afectarea care ar rezulta din dezvaluire.

    CAPITOLUL IV
    Actiunile in despagubire pentru incalcarea regulilor de concurenta

    ART. 10
    Complementaritatea de roluri a autoritatii publice si a persoanelor fizice si juridice in vederea aplicarii art. 5, 6 si 61 din lege si a art. 101 si 102 din TFUE, dupa caz
    (1) Instantele judecatoresti sunt si ele competente sa apere drepturile persoanelor fizice si ale celor juridice care decurg din incalcarea prevederilor art. 5 si 6 din lege si a prevederilor art. 101 si 102 din TFUE. Avand in vedere recomandarile Comisiei Europene, Consiliul Concurentei incurajeaza actiunile formulate de catre persoanele afectate de actiunile si comportamentele anticoncurentiale, pentru repararea daunelor suferite.
    (2) Instantele judecatoresti pot decide asupra validitatii sau nulitatii contractelor incheiate, in baza art. 49 din lege, si numai ele pot acorda despagubiri persoanelor fizice si juridice in cazul incalcarii art. 5 si 6 din lege si a art. 101 si 102 din TFUE. Pentru a asigura eficacitatea deplina a regulilor in domeniul concurentei, orice persoana poate solicita despagubiri pentru prejudiciile suferite cauzate de un contract sau de un comportament susceptibil sa restranga ori sa denatureze concurenta. Aceste actiuni in recuperarea daunelor in fata instantelor judecatoresti, avand natura de a descuraja intreprinderile de a incheia sau de a aplica acordurile ori practicile care restrang concurenta, sunt susceptibile sa contribuie semnificativ la mentinerea unei concurente efective.
    (3) Actiunea in fata instantelor judecatoresti are urmatoarele avantaje pentru persoanele afectate de actiunile si comportamentele anticoncurentiale:
    a) instantele judecatoresti pot acorda despagubiri pentru pierderile suferite ca o consecinta a incalcarii art. 5 si 6 din lege si a art. 101 si 102 din TFUE, dupa caz, pot dispune masuri asiguratorii si pot acorda cheltuieli de judecata;
    b) instantele judecatoresti pot decide asupra revendicarilor referitoare la plati sau la executarea obligatiilor contractuale intemeiate pe un contract sau acord analizat conform prevederilor art. 5 din lege, respectiv conform prevederilor art. 101 din TFUE.
    (4) Actiunile in despagubire pot fi intentate atat de cei afectati direct de catre un comportament anticoncurential, cat si de persoanele afectate in mod indirect, de exemplu, de persoanele care cumpara bunuri si servicii de la cei afectati in mod direct. Astfel de actiuni pot fi intentate atat inainte, cat si dupa emiterea unei decizii de sanctionare de catre Consiliul Concurentei. Deciziile Consiliului Concurentei prin care sunt aplicate amenzi contraventionale, ramase definitive si irevocabile, creeaza o prezumtie irefragabila privind existenta faptului ilicit cauzator de prejudicii.
    ART. 11
    Prevederi finale
    (1) Prezentul regulament este pus in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale in cazul plangerilor, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 81/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 13 mai 2004, si Instructiunile privind solutionarea de catre Consiliul Concurentei a plangerilor referitoare la prevederile art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 90/2005, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 3 iunie 2005, se abroga.

    ANEXA 1
    la regulament

                              FORMULAR DE PLANGERE

    I. Informatii privind reclamantul si intreprinderea sau asociatia de intreprinderi/autoritatea ori institutia administratiei publice centrale sau locale impotriva careia se formuleaza plangerea
    1. Furnizati informatii complete cu privire la identitatea persoanei fizice sau juridice care depune plangerea. In cazul in care autorul plangerii este o intreprindere, identificati grupul de intreprinderi din care face parte si furnizati o prezentare succinta a naturii si a domeniului de activitate. Furnizati numele unei persoane de contact (inclusiv numar de telefon, adresa postala si electronica) de la care pot fi obtinute explicatii suplimentare.
    2. Identificati intreprinderea (intreprinderile) sau asociatia de intreprinderi/autoritatea ori institutia administratiei publice centrale sau locale al carei comportament constituie obiectul plangerii. In cazul intreprinderilor, furnizati toate informatiile disponibile cu privire la grupul de intreprinderi din care aceasta (acestea) face (fac) parte si cu privire la natura si domeniul de activitate al acesteia (acestora). Indicati pozitia reclamantului fata de intreprinderea sau asociatia de intreprinderi parate (de exemplu, client, concurent etc.).

    II. Detalii privind presupusa incalcare a legii si informatii si documente in sustinerea acestora
    3. Prezentati in detaliu faptele din care rezulta, in opinia dumneavoastra, ca s-a savarsit o incalcare a prevederilor art. 5, 6 sau 9 din lege si a prevederilor art. 101 sau 102 din TFUE, dupa caz. Indicati, in special, natura produselor (bunuri sau servicii) afectate de pretinsa incalcare si explicati, atunci cand este necesar, relatiile comerciale privind aceste produse. Furnizati toate detaliile disponibile despre intelegerile sau practicile intreprinderilor ori asociatiilor de intreprinderi/actiunile sau inactiunile autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale care constituie obiectul plangerii. Indicati, in masura posibilului, cotele de piata estimative detinute de catre intreprinderea/intreprinderile impotriva carora este formulata plangerea.
    4. Transmiteti toate documentele aflate in posesia dumneavoastra referitoare sau aflate in directa legatura cu faptele din plangere (de exemplu: texte ale acordurilor, minute ale intalnirilor sau ale negocierilor, termeni ai tranzactiilor, documente de afaceri, circulare, corespondenta, note ale conversatiilor telefonice etc.). Precizati numele si adresa persoanelor in masura sa depuna marturie asupra faptelor sustinute in plangere si, in particular, ale persoanelor afectate de pretinsa incalcare a prevederilor legii. Transmiteti statistici sau alte date aflate in posesia dumneavoastra referitoare la faptele sustinute (de exemplu, referitoare la evolutia preturilor, cantitati vandute etc.).
    5. Prezentati punctul dumneavoastra de vedere referitor la dimensiunea pietei geografice pe care a avut loc presupusa incalcare a legii si explicati, daca nu reiese in mod evident, in ce masura a fost afectata concurenta. In cazul incalcarii art. 101 sau 102 din TFUE, explicati suplimentar si in ce masura este afectat comertul dintre statele membre.
    6. Mentionati daca, din informatiile de care dispuneti, intreprinderea sau asociatia de intreprinderi/autoritatea si institutia administratiei publice centrale ori locale impotriva careia formulati plangerea are cunostinta de intentia dumneavoastra de a va adresa autoritatii de concurenta in legatura cu faptele prezentate in plangere.

    III. Solutionarea plangerii de catre Consiliul Concurentei si interesul legitim
    7. Explicati ce concluzii sau masuri asteptati ca rezultat al procedurii intreprinse de Consiliul Concurentei.
    8. Prezentati motivele in temeiul carora invocati un interes legitim ca reclamant in temeiul art. 40 din lege. Prezentati, in special, modul in care comportamentul reclamat va afecteaza si explicati modul in care, din punctul dumneavoastra de vedere, interventia Consiliului Concurentei va putea remedia prejudiciul prezumat.

    IV. Proceduri declansate in fata altor autoritati de concurenta si a instantelor judecatoresti
    9. Specificati daca v-ati adresat cu privire la aceleasi probleme sau la probleme strans legate de acestea unei autoritati de concurenta dintr-un alt stat membru sau Comisiei Europene si/sau daca a fost intentat un proces in fata instantelor judecatoresti. In caz afirmativ, furnizati informatii complete referitoare la autoritatea administrativa sau judecatoreasca in cauza si informatiile pe care le-ati prezentat.
    10. Prezentati o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca informatiile cuprinse in acest formular si in anexele la acesta sunt de buna-credinta.

                             Data si semnatura
                          …………………..

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close