Regulile de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar

In M. Of. nr. 688 din 13 octombrie 2010 a fost publicata hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 173/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Regulile de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
    ART. 3
    Prezenta hotarare se comunica Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar.
    ART. 4
    La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 113/2008 pentru aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, se abroga.
    ART. 5
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                 REGULI
de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar

    ART. 1
    Potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar se organizeaza de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, prin Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari.
    ART. 2
    Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, Camera va organiza examenul de competenta profesionala pentru stagiarii in activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu si si-au indeplinit toate obligatiile fata de aceasta.
    ART. 3
    (1) La examen se pot inscrie urmatoarele categorii de persoane:
    – stagiarii care au finalizat perioada de stagiu si si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera;
    – stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen si se afla in termenul legal pentru sustinere examenului.
    (2) In vederea inscrierii la examen, candidatii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din municipiul Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67 – 69, urmatoarele acte:
    a) pentru stagiarii care se inscriu prima data la examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar:
    – caietul de stagiu completat si raportul indrumatorului de stagiu pentru ultimul an de stagiu;
    – cerere-model – se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;
    – declaratia indrumatorului de stagiu prin care se atesta capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen – se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro. In cazul in care stagiarul a avut mai mult de un indrumator pe perioada stagiului, trebuie depuse declaratii ale tuturor indrumatorilor de stagiu;
    – copie de pe documentul care atesta achitarea taxei de inscriere;
    – copie de pe buletinul/cartea de identitate;
    – 4 fotografii tip buletin;
    b) pentru stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen si se afla in termenul legal pentru sustinere examenului:
    – cerere-model – se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;
    – copie de pe documentul care atesta achitarea taxei de inscriere;
    – copie de pe buletinul/cartea de identitate;
    – 4 fotografii tip buletin;
    c) pentru stagiarii care au mai depus dosar pentru participarea la examen, dar din diferite motive personale nu s-au putut prezenta si s-au retras, dar se afla in termenul legal pentru sustinere examenului:
    – cerere-model – se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;
    – declaratia indrumatorului de stagiu prin care se atesta capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen – se va afisa pe site-ul Camerei www.cafr.ro. In cazul in care stagiarul a avut mai mult de un indrumator pe perioada stagiului, trebuie depuse declaratii ale tuturor indrumatorilor de stagiu;
    – copie de pe documentul care atesta achitarea taxei de inscriere;
    – copie de pe buletinul/cartea de identitate;
    – 4 fotografii tip buletin.
    (3) Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari va elibera in momentul inscrierii legitimatia de participare la examen.
    ART. 4
    Camera va publica pe site data si perioada in care vor avea loc inscrierile, locul si data in care va avea loc examenul, centrele de examinare, precum si alte informatii suplimentare.
    ART. 5
    (1) Examenul de competenta profesionala va consta in sustinerea de probe scrise, conform prevederilor regulamentului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Subiectele pentru examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar sunt stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, aprobata de catre Consiliul Camerei.
    ART. 6
    Camera va publica tematica si bibliografia cu cel putin 60 de zile inainte de data sustinerii examenului de competenta profesionala.
    ART. 7
    (1) Intrarea in sala a candidatilor se va face cu o jumatate de ora inainte de ora de incepere a examenului, pe baza legitimatiei de acces si a cartii de identitate/buletinului de identitate.
    (2) Odata cu inceperea examenului se interzice intrarea oricarui candidat in sala de examen.
    (3) Fiecare candidat va primi:
    a) pentru proba scrisa – un exemplar cu intrebarile si foi de raspuns, care vor fi numerotate de candidati si verificate de catre supraveghetori;
    b) pentru proba-grila – un exemplar al testului-grila si o foaie de raspuns-tip;
    c) pentru proba practica – informatiile si cerintele pentru proba practica si foi de raspuns, care vor fi numerotate de candidati si verificate de catre supraveghetori.
    (4) Candidatii vor completa in coltul din dreapta sus numele, prenumele, localitatea de domiciliu si numarul de pe legitimatia de acces.
    (5) Candidatii nu au voie in sala de examen cu niciun alt material in afara de pix sau stilou.
    (6) Fiecare proba de examen va dura 5 ore.
    (7) La iesirea din sala candidatii vor preda toate materialele primite, vor semna pentru predarea lucrarii de examen, dupa care coltul lucrarii se va indoi, se va sigila si se va stampila cu stampila de examen a Camerei.
    (8) Persoanele depistate ca incearca sa fraudeze examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar vor fi eliminate din examen si pierd calitatea de stagiar in activitatea de audit financiar. Totodata, persoanelor respective li se interzice admiterea la o noua perioada de stagiu pentru o perioada de 3 ani de la constatarea fraudei.
    ART. 8
    (1) Verificarea probelor de examen se va face de catre o comisie de verificare, aprobata de catre Consiliul Camerei.
    (2) Punctajul de promovare a fiecarei probe este minimum 6. Pentru promovarea examenului, media celor 3 probe trebuie sa fie minimum 7.
    (3) Pe baza punctajelor obtinute, evidentiate in listele aferente, comisia de verificare va intocmi procesul-verbal de stabilire a rezultatelor examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.
    (4) Rezultatele examenului de competenta profesionala se vor publica pe site-ul Camerei.
    (5) Rezultatul afisat de comisia de verificare se poate contesta o singura data, in termen de 48 de ore (doua zile lucratoare) de la afisare. Contestatiile se depun la sediul Camerei.
    (6) Solutionarea contestatiilor va fi facuta de o comisie formata din alte persoane decat cele din comisia de verificare. Comisia va reexamina testele si va publica rezultatele pe site in termen de 7 zile lucratoare de la depunerea contestatiilor. Nu se mai iau in considerare alte contestatii decat cele primite in termenul de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.
    (7) In situatia in care un candidat nu promoveaza examenul, la urmatoarea sesiune i se vor recunoaste probele la care a obtinut minimum 6. Candidatii care au obtinut minimum 6 la una, doua sau la toate cele 3 probe, dar nu au promovat examenul, vor avea posibilitatea sa aleaga probele care sa le fie considerate ca fiind promovate, ultima nota obtinuta fiind nota finala.
    ART. 9
    (1) Camera poate acorda derogari de la testul de cunostinte teoretice inclus in examenul de competenta profesionala numai in baza unui protocol incheiat intre Camera si institutiile de invatamant. In acest sens, Camera stabileste norme proprii, avizate de organismul de supraveghere publica, pentru stabilirea conditiilor in care pot fi acordate derogari de la testul de cunostinte teoretice inclus in examinari, precum si criteriile care stau la baza incheierii protocoalelor privind acordarea de exceptii.
    (2) Nu sunt acceptate exceptii de la testul de aplicare a cunostintelor in practica.
    ART. 10
    Taxa de inscriere la examenul de competenta profesionala nu se ramburseaza.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close