Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic si a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de functionari publici si personal contractual din cadrul Ministerului Public

In M. Of. nr. 703 din 21 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul  procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 230/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic si a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de functionari publici si personal contractual din cadrul Ministerului Public.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic si a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de functionari publici si personal contractual din cadrul Ministerului Public, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 373/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice de manager economic si a celorlalte posturi vacante de functionari publici si personal contractual din cadrul Ministerului Public, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 55 din 29 ianuarie 2009.
    (2) Sectia de resurse umane si documentare va lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic si a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de functionari publici si personal contractual din cadrul Ministerului Public

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Managerul economic al departamentului economico-financiar si administrativ din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele de pe langa curtile de apel si parchetele de pe langa tribunale este numit pe baza de concurs, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile legii si ale prezentului regulament.
    (2) Posturile vacante aferente functiilor publice de executie si conducere, altele decat cele de manager economic, din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele de pe langa curtile de apel si parchetele de pe langa tribunale se ocupa prin concurs organizat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru acest parchet, respectiv de parchetele de pe langa curtile de apel, pentru celelalte parchete, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.
    ART. 2
    (1) Functionarii publici si personalul contractual din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative din Ministerul Public sunt incadrati de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel in circumscriptia caruia se afla postul vacant, pe baza de concurs sau examen.
    (2) Toate activitatile administrative necesare bunei organizari si desfasurari a concursurilor se asigura de compartimentele de resurse umane, respectiv de secretarul comisiei de concurs.

    CAPITOLUL II
    Concursul pentru ocuparea functiei publice de manager economic si a celorlalte functii publice vacante din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative din Ministerul Public

    ART. 3
    (1) Concursurile pentru recrutarea functionarilor publici se organizeaza cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Avizul se solicita conform Hotararii Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In vederea organizarii si desfasurarii concursurilor pentru recrutarea functionarilor publici, dupa primirea avizului favorabil sau a celui cu observatii, dupa caz, insa cu minimum 20 de zile inaintea desfasurarii concursului, se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de solutionare a contestatiilor, prin ordin al procurorului general al parchetului care organizeaza concursul, in conditiile Hotararii Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.
    (3) Secretariatul comisiei de concurs si secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor se asigura de catre functionarii publici din cadrul compartimentelor de resurse umane sau, in lipsa, de catre functionarii publici cu atributii in acest domeniu, prevazute in fisa postului, din parchetul care organizeaza concursul sau din parchetul ierarhic superior, dupa caz.
    ART. 4
    (1) Pentru concursurile organizate in vederea ocuparii functiilor publice de conducere, comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor sunt compuse fiecare din cate 5 membri, desemnati dupa cum urmeaza:
    a) 3 membri sunt reprezentanti ai parchetului in al carui stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul sau, dupa caz, sunt desemnati din parchetul ierarhic superior;
    b) 2 membri sunt reprezentanti ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (2) Pentru concursurile organizate in vederea ocuparii functiilor publice de executie, comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor sunt compuse din cate 3 membri, desemnati dupa cum urmeaza:
    a) 2 membri sunt reprezentanti ai parchetului in al carui stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul;
    b) un membru este reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    (3) Dispozitiile art. 27 si 29 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
    ART. 5
    Concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic pentru Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele de pe langa curtile de apel si parchetele de pe langa tribunale se organizeaza de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    ART. 6
    Conditiile de desemnare a membrilor, interdictiile, incompatibilitatile si situatiile de conflict de interese, precum si procedura in aceste situatii sunt cele prevazute in art. 31 – 34 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 7
    (1) Normele privind publicitatea concursului si atributiile comisiei de concurs, ale comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si ale secretarilor celor doua comisii sunt cele prevazute in art. 38 – 43 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Conditiile de participare si conditiile de desfasurare a concursului, bibliografia si tematica se stabilesc de compartimentul de resurse umane sau de catre functionarii publici cu atributii in acest domeniu, dupa caz.
    (3) In cazul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, secretariatul comisiei de concurs si secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor se asigura de catre Biroul de organizare si resurse umane.
    ART. 8
    (1) La concursul pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic se pot inscrie persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) conditiile prevazute la art. 54 si 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, specializarea stiinte economice;
    c) au o vechime in specialitate de minimum 3 ani;
    d) au o buna reputatie.
    (2) Indeplinirea conditiei privind buna reputatie se verifica de comisia de concurs, in baza recomandarilor de la ultimul loc de munca depuse de candidat si, daca este cazul, a verificarilor administrative efectuate de compartimentele de resurse umane.
    (3) La concursul pentru ocuparea celorlalte functii publice vacante din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative se pot inscrie persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    (4) Conditiile specifice de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante se stabilesc, pe baza fisei postului, prin ordinul prin care se dispune organizarea concursului, la propunerea compartimentului de resurse umane, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
    ART. 9
    (1) Candidatii vor prezenta, pentru inscrierea la concurs sau la proba practica, urmatoarele acte:
    a) copie de pe actul de identitate;
    b) formularul de inscriere la concurs, completat;
    c) diplomele de studii si alte acte care atesta efectuarea specializarilor cerute, in copie;
    d) curriculum vitae;
    e) copie de pe documentele care atesta vechimea in munca: carnetul de munca sau extras de pe registrul general al salariatilor si altele asemenea, daca este cazul;
    f) recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamant pentru absolventii care se angajeaza pentru prima data sau copie de pe fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale din anul anterior/recomandare privind profilul profesional si moral de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamant, dupa caz;
    g) certificat de cazier judiciar;
    h) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor specifice de participare la concurs;
    i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare.
    (2) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta insotite de documentele originale, care se restituie dupa verificarea conformitatii copiei.
    (3) Formularele de inscriere la concurs se pun la dispozitia celor interesati la sediul si pe site-ul institutiei organizatoare, dupa caz.
    (4) Prevederile art. 8 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    ART. 10
    Desfasurarea concursului de recrutare este reglementata in art. 43 si 44 – 72 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 11
    Candidatii declarati admisi sunt numiti, in conditiile legii, pe baza punctajului final obtinut, in functia publica de manager economic, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv in functia publica pentru care au sustinut concursul, prin ordin al procurorului general al parchetului care a organizat concursul.

    CAPITOLUL III
    Concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal contractual din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative din Ministerul Public

    ART. 12
    Poate fi angajata cu contract individual de munca, in cadrul departamentului economico-financiar si administrativ al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetelor de pe langa curtile de apel si parchetelor de pe langa tribunale, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) este cetatean roman cu domiciliul in Romania sau al unui stat al Uniunii Europene, in conditiile legii;
    b) are studii in conformitate cu cerintele postului;
    c) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;
    d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;
    e) a promovat concursul sau, dupa caz, proba practica, organizate potrivit prezentului regulament.
    ART. 13
    (1) Personalul care desfasoara activitati administrative, de gospodarire si de intretinere-reparatii este angajat pe baza de concurs, organizat de parchetul in al carui stat de functii se afla postul vacant.
    (2) Concursul consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice si un interviu si se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    ART. 14
    (1) Data si locul sustinerii concursului, tematica, numarul posturilor vacante si termenul pentru depunerea actelor de inscriere la concurs se aduc la cunostinta celor interesati prin afisare la sediul parchetului care organizeaza concursul si prin publicare pe pagina de internet a parchetului, cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii concursului.
    (2) Cererile pentru inscrierea la concurs se adreseaza procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel si se depun la sediul parchetului care organizeaza concursul cu cel putin 10 zile inainte de data concursului, impreuna cu dosarele de concurs, care trebuie sa contina actele prevazute la art. 9 alin. (1).
    (3) Prevederile art. 8 alin. (2) si art. 9 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
    ART. 15
    (1) In termen de 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs selecteaza dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs.
    (2) Dupa finalizarea selectiei dosarelor se incheie un proces-verbal semnat de catre toti membrii comisiei de concurs.
    (3) Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretarul comisiei de concurs, cu mentiunea “admis” sau “respins”, insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul parchetului organizator al concursului, in termenul prevazut la alin. (1).
    (4) Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor in maximum 24 de ore de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de catre comisia de concurs.
    (5) Contestatiile se solutioneaza si se afiseaza la sediul parchetului care organizeaza concursul in termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere.
    ART. 16
    Criteriile specifice, elaborate de seful ierarhic sau de coordonatorul compartimentului in care exista postul vacant ori temporar vacant pe baza cerintelor cuprinse in fisa postului si aprobate de conducatorul parchetului, vizeaza urmatoarele:
    a) studii de specialitate;
    b) perfectionari/specializari;
    c) vechimea in munca/vechimea in specialitatea studiilor;
    d) cunostinte de limbi straine;
    e) cunostinte de operare pe calculator;
    f) abilitati si aptitudini corespunzatoare specificului postului.
    ART. 17
    (1) In functie de specificul posturilor scoase la concurs si de numarul candidatilor, conducatorul parchetului care organizeaza concursul stabileste comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor, compuse fiecare din cate 3 membri, desemnati din parchetul in al carui stat de functii se afla functia publica vacanta pentru care se organizeaza concursul sau, dupa caz, din parchetul ierarhic superior, precum si secretarul comisiei de concurs.
    (2) Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.
    (3) Presedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor se desemneaza din randul membrilor, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
    (4) Nu pot fi membri in comisia de concurs sau in comisia de solutionare a contestatiilor persoanele care:
    a) au calitatea de sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati;
    b) au relatii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre candidati.
    (5) Situatia de incompatibilitate poate fi sesizata de persoana in cauza, de oricare dintre candidati, de conducatorul parchetului organizator al concursului sau de orice alta persoana interesata.
    (6) Conducatorul parchetului constata situatia de incompatibilitate si ia masuri de inlocuire, in termen de doua zile de la data sesizarii, a membrului respectiv cu o alta persoana care sa indeplineasca conditiile cerute.
    ART. 18
    (1) Comisia de concurs are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza subiectele pentru probele din concurs;
    b) stabileste baremul de evaluare a probelor;
    c) stabileste durata probei scrise in functie de complexitatea subiectelor;
    d) noteaza candidatii cu note de la 1 la 10, la probele de concurs;
    e) in functie de notele obtinute, stabileste candidatul/candidatii declarat/declarati reusit/reusiti la concurs.
    (2) Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:
    a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor si cu privire la notarea probelor de concurs;
    b) transmite secretarului comisiei de concurs rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.
    (3) Secretarul comisiei de concurs are urmatoarele atributii principale:
    a) preia dosarele de concurs depuse de candidati;
    b) raspunde de buna organizare si desfasurare a concursului;
    c) pastreaza si pune la dispozitia membrilor comisiei documentele depuse in vederea inscrierii la concurs;
    d) verifica respectarea prevederilor legale necesare ocuparii posturilor vacante scoase la concurs, informand comisia de concurs asupra necesitatii respingerii candidatilor inscrisi care nu indeplinesc conditiile de participare;
    e) redacteaza procesul-verbal incheiat in urma selectiei dosarelor de concurs si procesul-verbal final al concursului.
    ART. 19
    (1) Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari si/sau in rezolvarea unor teste-grila.
    (2) Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice si abilitatile practice necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul.
    ART. 20
    (1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei si a tematicii de concurs, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si specificul posturilor pentru care se organizeaza concursul.
    (2) Comisia de concurs stabileste subiectele si alcatuieste seturile de subiecte pentru proba scrisa, in ziua in care se desfasoara proba scrisa.
    (3) Fiecare membru al comisiei de concurs propune cel putin 3 subiecte. Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs sunt astfel intocmite minimum doua seturi de subiecte care vor fi prezentate candidatilor.
    (4) Seturile de subiecte se semneaza de toti membrii comisiei de concurs si se inchid in plicuri sigilate purtand stampila parchetului care organizeaza concursul.
    (5) Comisia de concurs stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunica odata cu subiectele.
    (6) In cazul in care proba scrisa consta in rezolvarea unor teste-grila, intrebarile pot fi formulate cu cel mult doua zile inainte de proba scrisa, cu conditia ca numarul acestora sa fie de 3 ori mai mare decat numarul intrebarilor stabilit pentru fiecare test-grila. Intrebarile pentru fiecare test-grila se stabilesc in ziua in care se desfasoara proba scrisa, inainte de inceperea acestei probe, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (4) si (5).
    (7) In cazul concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor de conducere, punctajul maxim stabilit pentru testele-grila nu poate depasi 30% din punctajul probei scrise, diferenta de punctaj fiind alocata subiectelor de sinteza sau rezolvarii unor situatii practice.
    (8) Pana la ora stabilita pentru terminarea probei scrise a concursului, membrii comisiei de concurs au obligatia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afiseaza la locul desfasurarii concursului anterior corectarii lucrarilor.
    ART. 21
    (1) Inainte de inceperea probei scrise, la locul desfasurarii acesteia, daca este cazul, se afiseaza repartizarea pe sali a candidatilor.
    (2) Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor si se verifica identitatea candidatilor, pe baza cartii de identitate sau a oricarui alt document care atesta identitatea, potrivit legii. Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitatii prin prezentarea cartii de identitate sau a altui document care sa ateste identitatea sunt considerati absenti.
    (3) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta, in care acestia pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea. Candidatul poate parasi sala daca preda lucrarea si semneaza de predarea acesteia.
    (4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs in functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depasi 3 ore.
    (5) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezinta candidatilor seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de concurs.
    (6) Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfasurarii probei.
    (7) In incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanta.
    (8) Nerespectarea dispozitiilor alin. (7) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatand incalcarea acestor dispozitii, elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea “anulat” pe lucrare si consemneaza cele intamplate in procesul-verbal.
    (9) Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de parchetul care organizeaza concursul, purtand stampila acestuia pe fiecare fila. Prima fila, dupa inscrierea numelui si a prenumelui in coltul din dreapta, se lipeste astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se aplica stampila parchetului care organizeaza concursul, cu exceptia situatiei cand exista un singur candidat pentru postul vacant, caz in care nu mai exista obligatia sigilarii lucrarii.
    (10) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisa, respectiv testul-grila, la finalizarea lucrarii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.
    ART. 22
    (1) Corectarea lucrarilor scrise de verificare a cunostintelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de concurs.
    (2) Lucrarile scrise se noteaza cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei de concurs.
    (3) Nota lucrarii scrise este media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare membru al comisiei de concurs.
    ART. 23
    Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice, candidatii trebuie sa obtina cel putin nota 7.
    ART. 24
    (1) Candidatii respinsi pot face contestatie, care se depune in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor si se solutioneaza de catre aceasta comisie in termen de 24 de ore.
    (2) Rezultatele solutionarii contestatiilor sunt definitive si se afiseaza in termen de 24 de ore de la solutionare la sediul parchetului care organizeaza concursul.
    (3) Fisele de notare, semnate de membrii comisiei de concurs, precum si lucrarile sunt predate secretarului comisiei de concurs, care intocmeste un tabel centralizator cuprinzand numele candidatilor si notele obtinute de acestia, in ordine descrescatoare.
    ART. 25
    (1) La interviu participa candidatii declarati admisi la proba scrisa de verificare a cunostintelor teoretice.
    (2) Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurarii acestei probe, pe baza urmatoarelor criterii de evaluare a performantelor profesionale potentiale ale candidatilor, in raport cu cerintele postului:
    a) cunostinte teoretice necesare exercitarii functiei;
    b) capacitatea de adaptare la cerintele postului;
    c) motivatia candidatului;
    d) abilitati practice necesare exercitarii functiei, dupa caz.
    (3) Capacitatea de adaptare la cerintele postului presupune evaluarea:
    a) abilitatilor, calitatilor si aptitudinilor necesare exercitarii functiei, si anume: abilitati de comunicare, spirit organizatoric, creativitate, initiativa, responsabilitate, capacitate de analiza si sinteza;
    b) experientei profesionale necesare executarii operatiunilor specifice postului;
    c) comportamentului in situatii de criza.
    (4) In cazul recrutarii din surse interne, evaluarea performantelor profesionale potentiale ale candidatilor include si elemente referitoare la performantele profesionale anterioare ale angajatului.
    (5) Pentru functiile contractuale de conducere, evaluarea performantelor profesionale potentiale ale candidatilor include si evaluarea capacitatii de asumare a riscului decizional, de organizare, coordonare si control.
    ART. 26
    (1) Fiecare membru al comisiei de concurs va adresa intrebari candidatului.
    (2) Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, starea materiala, originea sociala sau alte intrebari care pot constitui criterii de discriminare.
    (3) Pe baza criteriilor de evaluare a performantelor profesionale potentiale ale candidatilor, in raport cu cerintele postului, membrii comisiei de concurs vor acorda note de la 1 la 10 si se va face media aritmetica a notelor acordate.
    (4) Pentru a fi declarati admisi la interviu, candidatii trebuie sa obtina cel putin nota 7.
    (5) Nu se admit contestatii cu privire la rezultatele obtinute la interviu.
    ART. 27
    (1) Media generala (nota) de promovare a concursului este cel putin 7 si este media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare proba.
    (2) In termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea interviului se incheie un proces-verbal privind rezultatele finale ale concursului, care va fi semnat de catre toti membrii comisiei de concurs.
    (3) Rezultatele finale ale concursului cu mentiunea “admis” ori “respins” se afiseaza la sediul parchetului organizator in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea interviului.
    ART. 28
    (1) Repartizarea candidatilor admisi la concurs se face in ordinea descrescatoare a mediilor generale (notelor) de promovare obtinute, in functie de posturile vacante existente.
    (2) La medii (note) egale, comisia de concurs va stabili candidatul declarat admis in raport cu nivelul studiilor de baza sau suplimentare absolvite si, in subsidiar, in raport cu vechimea in munca.
    ART. 29
    (1) Candidatul declarat “admis” la concurs se prezinta la post in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului.
    (2) Candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, prin cerere scrisa, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, pentru motive temeinice, un termen ulterior de prezentare la post, dar nu mai mult de 30 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului.
    (3) In cazul neprezentarii la post la termenul stabilit a candidatului declarat admis, conducatorul parchetului organizator poate comunica in scris candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara si care indeplineste conditiile pentru a fi declarat admis posibilitatea de a ocupa postul respectiv; in aceasta situatie termenul de prezentare la post este de maximum 15 zile lucratoare de la data comunicarii.
    ART. 30
    (1) Personalul de deservire/intretinere a curateniei este angajat pe baza unui interviu organizat de parchetul in al carui stat de functii se afla postul vacant. Prevederile art. 14 si 17, in ceea ce priveste comisia de concurs, se aplica in mod corespunzator.
    (2) In urma sustinerii interviului, candidatul va fi declarat “admis” sau “respins”.
    (3) Criteriile de evaluare a candidatilor la interviu se stabilesc in functie de natura posturilor vacante scoase la concurs.
    (4) Nu se admit contestatii cu privire la rezultatele obtinute la interviu.

    CAPITOLUL IV
    Dispozitii finale

    ART. 31
    Lucrarile scrise si procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexeaza la dosarele personale ale candidatilor declarati admisi.
    ART. 32
    Dosarele, lucrarile scrise si procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati, seturile de subiecte, planul de interviu, fisele de notare, precum si alte lucrari privind concursul se arhiveaza si se pastreaza potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close