Procedura de restituire a sumelor aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat

In M. Of. nr. 716 din 27 octombrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International.
Din cuprins:
    ART. 1
    (1) Se aproba Procedura de restituire a sumelor aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, prevazuta in anexa nr. 1.
    (2) Pentru aplicarea procedurii de restituire prevazute la alin. (1) urmeaza a fi utilizate formularele:
    a) “Cerere de certificare/restituire a sumelor platite in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata”, al carei model este prevazut in anexa nr. 2;
    b) “Dispozitie de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”, al carei model este prevazut in anexa nr. 3;
    c) “Instiintare de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”, al carei model este prevazut in anexa nr. 4;
    d) “Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat”, al carei model este prevazut in anexa nr. 5.
    (3) Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Structurile competente din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si organele fiscale subordonate acesteia vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                            PROCEDURA DE RESTITUIRE
a sumelor aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

    1. Prezenta procedura reglementeaza modalitatea de restituire a sumelor incasate de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand sume platite in plus fata de obligatia legala ori sume platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata.
    2. Sumele prevazute la pct. 1 se restituie la cerere, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanelor care au drept de restituire, potrivit legii, denumite in continuare solicitanti.
    3. Pentru certificarea dreptului de restituire, solicitantii vor depune o cerere de certificare/restituire a sumelor platite in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata, la autoritatea sau institutia publica ce a incasat suma solicitata la restituire, dupa caz. In situatia in care, ca urmare a aplicarii dispozitiilor Legii nr. 329/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea sau institutia publica a fost desfiintata sau comasata, cererea de certificare a dreptului la restituire se adreseaza autoritatii sau institutiei publice care a preluat activitatea acesteia.
    4. Cererile de certificare/restituire reprezinta si cereri de restituire a sumelor platite in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a fost efectuata, dupa caz. In cererea de certificare/restituire solicitantul va preciza urmatoarele:
    a) suma de restituit si natura acesteia;
    b) codul IBAN aferent contului in care se solicita restituirea, in cazul in care nu se opteaza pentru restituirea sumei in numerar;
    c) banca la care este deschis contul in care se solicita restituirea sumei;
    d) datele de identificare ale organului fiscal in a carui administrare se afla acesta.
    5. Cererile de certificare/restituire depuse la autoritatile ori institutiile publice vor fi verificate de catre acestea sub aspectul realitatii si exactitatii celor solicitate, precum si al incadrarii in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor in cauza.
    6. In conformitate cu rezultatele verificarilor, autoritatea sau institutia publica va emite, in termen de 15 zile, o dispozitie de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, denumita in continuare dispozitie de restituire.
    7. Modelul cererii de certificare/restituire si modelul dispozitiei de restituire sunt prevazute in anexele nr. 2 si 3 la ordin.
    8. Prin dispozitia de restituire, aprobata de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, se confirma sumele platite in plus fata de obligatia legala sau, dupa caz, faptul ca prestatia pentru care s-a facut plata nu a mai fost realizata. Dupa aprobare, originalul formularelor prevazute la pct. 4 si 6 se transmite, in termen de 3 zile, unitatii Trezoreriei Statului la care este arondata autoritatea sau institutia publica in cauza.
    9. (1) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondata autoritatea sau institutia publica verifica datele inscrise in dispozitia de restituire si in cererea de certificare/restituire in ceea ce priveste existenta urmatoarelor elemente: numarul si data documentului prin care s-a platit suma la bugetul de stat, suma platita, organul fiscal competent in administrarea solicitantului.
    (2) In cazul in care suma platita de solicitant a fost virata la bugetul de stat centralizat cu alte sume incasate de autoritatea sau institutia publica, in dispozitia de restituire se va preciza documentul prin care a fost platita suma care include si suma primita de la solicitant.
    (3) In cazul in care suma pentru care se dispune restituirea a fost virata de solicitant anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 329/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si aceasta nu a fost virata la bugetul de stat, fiind utilizata de autoritatea sau institutia publica potrivit bugetului de venituri si cheltuieli, se va face aceasta mentiune in dispozitia de restituire.
    10. (1) Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondata autoritatea sau institutia publica in cauza intocmeste, in termen de 3 zile de la primirea documentelor, ordinul de plata prin care dispune transferul in format electronic al sumelor din contul de venituri ale bugetului de stat la care autoritatea sau institutia publica a virat initial sumele respective in contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.21 “Venituri ale bugetului de stat – Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitati desfasurate de autoritatile si institutiile publice reorganizate”, codificat cu codul de identificare fiscala al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care acesta este arondat.
    (2) In cazul in care dispozitia de restituire nu cuprinde toate informatiile solicitate, aceasta se restituie autoritatii sau institutiei publice, impreuna cu documentatia anexata, pentru corectare.
    11. Odata cu intocmirea ordinului de plata pentru transferul sumelor in cauza, unitatea Trezoreriei Statului prevazuta la pct. 10 va transmite in sistem electronic unitatii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul formularele prevazute la pct. 4 si 6, scanate.
    12. Unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul va transmite organului fiscal competent, in termen de doua zile de la primire, formularul prevazut la pct. 6, insotit de o copie a celui prevazut la pct. 4, si va solicita acestuia informatii cu privire la existenta unor eventuale obligatii fiscale neachitate stabilite in sarcina solicitantului.
    13. Organul fiscal competent va efectua verificarea documentatiei depuse si a datelor din evidenta analitica pe platitori, sub aspectul identificarii eventualelor obligatii fiscale inregistrate de catre solicitanti.
    14. In cazul in care se constata ca solicitantul nu inregistreaza obligatii fiscale restante, cererea de certificare/restituire insotita de dispozitia de restituire se transmit unitatii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul, care va efectua restituirea sumelor certificate.
    15. In cazul in care se constata existenta unor obligatii fiscale restante ale solicitantului, cererea de certificare/restituire, insotita de dispozitia de restituire, se inregistreaza la organul fiscal competent, iar sumele solicitate se restituie numai dupa efectuarea compensarii cu obligatiile bugetare existente in evidenta analitica pe platitori, intocmindu-se in acest sens Nota privind compensarea obligatiilor fiscale – M.F.P. – A.N.A.F. cod 14.13.41.99.
    16. Cererea de certificare/restituire va fi solutionata in termenul prevazut la art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, calculat de la data inregistrarii acesteia de catre serviciul/compartimentul cu atributii in evidenta analitica pe platitori sau de catre unitatea Trezoreriei Statului care va efectua restituirea sumei certificate, dupa caz.
    17. In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatiile fiscale restante ale solicitantului, organul fiscal competent efectueaza compensarea pana la concurenta acestor obligatii fiscale, iar diferenta rezultata o restituie acestuia.
    18. Restituirea de sume se face cu intocmirea deciziei de restituire prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal, in 3 exemplare. In baza deciziei de restituire aprobate, organul fiscal competent va intocmi, in 3 exemplare, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume – M.F.P. – A.N.A.F. cod 14.13.41.99/a.
    19. Nota privind compensarea obligatiilor fiscale impreuna cu nota privind restituirea/rambursarea unor sume, dupa caz, se transmit la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent, in scopul efectuarii operatiunilor de compensare si de restituire.
    20. Unitatea Trezoreriei Statului va efectua restituirea sumei ramase dupa efectuarea operatiunii de compensare, din contul de venituri ale bugetului de stat prevazut la pct. 10.
    21. In cazul solicitantilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se va efectua numai prin decontare bancara, in contul indicat prin cererea de certificare/restituire, iar in cazul solicitantilor persoane fizice, restituirea se va efectua fie in contul bancar indicat prin aceeasi modalitate de acestia, fie in numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume.
    22. In vederea efectuarii restituirii in numerar, organul fiscal va transmite unitatii Trezoreriei Statului, cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea implinirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire, nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume, impreuna cu “Instiintarea de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”, al carei model este prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
    23. Programarea pe zile a solicitantilor pentru care restituirea se face in numerar se va efectua de catre unitatea Trezoreriei Statului, cu incadrarea in termenul legal de solutionare. Data la care a fost programat solicitantul in vederea ridicarii in numerar a sumei va fi inscrisa de catre unitatea Trezoreriei Statului in instiintarea de restituire.
    24. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, in ziua imediat urmatoare avizarii acestora, doua exemplare ale instiintarii de restituire si ale notei de compensare, dupa caz.
    25. Organul fiscal competent, prin compartimentul cu atributii de compensare/restituire, va transmite solicitantului un exemplar al instiintarii de restituire si al notei privind compensarea obligatiilor fiscale, dupa caz, cel tarziu in ziua imediat urmatoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.
    26. In situatia in care solicitantul nu se prezinta la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la data stabilita, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea acestuia la o data ulterioara, la solicitarea sa.
    27. Dupa efectuarea compensarii si a restituirii, dupa caz, unitatea Trezoreriei Statului pastreaza un exemplar al notei de compensare si al notei de restituire si le transmite pe celelalte doua organului fiscal competent, in termen de doua zile.
    28. Dupa primirea documentelor, organul fiscal competent va pastra un exemplar al notei privind compensarea obligatiilor fiscale si al notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru inregistrarea operatiunilor in evidenta analitica pe platitori, si il va transmite pe celalalt solicitantului, in termen de 7 zile.
    29. Concomitent, printr-o adresa, organul fiscal competent va informa autoritatea sau institutia publica emitenta a dispozitiei de restituire cu privire la efectuarea operatiunilor de compensare/restituire.
    30. Dosarele intocmite in vederea solutionarii solicitarilor de restituire a sumelor aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat se arhiveaza la dosarul fiscal al solicitantului.
    31. Cererile de restituire a sumelor platite in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata, inregistrate de autoritatile sau institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 329/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza potrivit procedurii prevazute la pct. 1 – 30.
    32. (1) Sumele prevazute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009, sume virate eronat la bugetul de stat de catre institutiile/autoritatile publice in contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 “Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice”, se restituie la cererea institutiilor/autoritatilor publice adresata unitatilor Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronata, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin. Restituirea sumelor se efectueaza de catre unitatile Trezoreriei Statului, din contul de venituri ale bugetului de stat in care sumele respective au fost virate in conturile autoritatilor sau institutiilor publice care solicita restituirea, prevazute la art. 7 alin. (2) si (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009, indicate in cererea de certificare/restituire.
    (2) Eventualele sume incasate dupa intrarea in vigoare a prevederilor Legii nr. 329/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, care raman in continuare la dispozitia autoritatilor sau institutiilor publice potrivit hotararilor Guvernului privind reorganizarea acestora si care au fost virate la bugetul de stat de catre unitatile Trezoreriei Statului conform prevederilor art. 8 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009, se restituie la cererea autoritatilor sau institutiilor publice adresata unitatilor Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronata, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin. Restituirea sumelor se efectueaza de catre unitatile Trezoreriei Statului, din contul de venituri ale bugetului de stat in care acestea au fost virate in contul de disponibilitati prin care se gestioneaza sumele care pot fi retinute ca venituri proprii de autoritatile sau institutiile publice reorganizate, indicat in cererea de certificare/restituire.
    (3) In situatia in care, ca urmare a aplicarii dispozitiilor Legii nr. 329/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile sau institutiile publice au fost desfiintate ori comasate, cererea de certificare/restituire care se depune la unitatea Trezoreriei Statului se intocmeste de autoritatea sau institutia publica care a preluat activitatea acestora.
    33. Sumele aferente prefinantarii fondurilor externe nerambursabile postaderare care nu au fost deduse de autoritatile de management din cererile de rambursare transmise de catre autoritatile sau institutiile publice beneficiare, virate de catre acestea in contul de venituri ale bugetului de stat prevazut la art. 5 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009, se restituie la cererea acestora adresata unitatilor Trezoreriei Statului in contul prevazut la art. 7 alin. (3) din aceleasi norme metodologice. Autoritatile sau institutiile publice beneficiare se vor adresa in prealabil autoritatii de management pentru avizarea cererilor respective si au obligatia de a returna sumele incasate, in termen de 5 zile de la primirea acestora, din contul prevazut la art. 7 alin. (3) din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009, in care sumele respective au fost restituite, in contul autoritatii de management/autoritatii de certificare si plata, dupa caz, de la care au fost primite sumele initial.
    34. Raspunderea privind legalitatea restituirii sumelor prevazute la pct. 32 si 33 revine institutiilor publice/autoritatilor care solicita restituirea.

    ANEXA 2

                        CERERE DE CERTIFICARE/RESTITUIRE
a sumelor platite in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata

                   Nr. ……….. din data de ……………..

         Catre …………………….*1)/…………………….*2)

    Prin prezenta, …………………………….*3), cu sediul/domiciliul in localitatea ……………………., str. …………………. nr. …, bl. ….. sc. ….., ap. ….., judetul/sectorul ………………………., avand C.U.I./C.N.P. ……………, administrat de …………………..*4) si arondat unitatii Trezoreriei Statului ……………………………*5), rog a mi se certifica/restitui suma de ………………….*6), reprezentand ……………………*7), achitata in data de ……………………… .
    Restituirea va fi efectuata in numerar/in contul …………………..*8), deschis la ………………………*9).

                                  Semnatura
                         ……………………..
                           L.S. (daca este cazul)

    NOTA:
    Restituirea sumelor cuvenite persoanelor fizice mai mici de 500 lei se va efectua fie in numerar, fie in contul bancar inscris de solicitant in cererea de certificare/restituire.
    Exercitarea optiunii solicitantului se va face prin bararea, cu o linie orizontala, a denumirii necorespunzatoare. In situatia in care solicitantul nu isi exercita optiunea, restituirea se va efectua in numerar, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul.
    Restituirea sumelor cuvenite persoanelor juridice se va efectua numai prin decontare bancara, in contul bancar inscris de solicitant in cererea de certificare/restituire.

————
    *1) Denumirea autoritatii/institutiei publice care a incasat suma.
    *2) Denumirea organului fiscal competent in administrarea solicitantului.
    *3) Numele sau denumirea solicitantului.
    *4) Denumirea organului fiscal competent in administrarea solicitantului: administratia finantelor publice a sectorului/municipiului/orasului/comunei/administratia finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii judeteana sau a municipiului Bucuresti/Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz.
    *5) Denumirea unitatii Trezoreriei Statului la care este arondat solicitantul sau organul fiscal competent in administrarea acestuia.
    *6) Cuantumul sumei pentru care se solicita certificarea si, respectiv, restituirea, in cifre si in litere.
    *7) Denumirea taxei/tarifului/comisionului/contributiei/etc. platit(e) in plus fata de obligatia legala ori platit(e) in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata, dupa caz.
    *8) Simbolul contului bancar in care se doreste restituirea sumei.
    *9) Denumirea bancii/trezoreriei/institutiei autorizate sa desfasoare operatiuni de plata, dupa caz, la care solicitantul are deschis contul.

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului “Cerere de certificare/restituire a sumelor platite in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata”

    1. Denumirea: “Cerere de certificare/restituire a sumelor platite in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata”
    2. Formatul: A4/t1
    3. Difuzare: se difuzeaza gratuit de catre organele fiscale.
    4. Caracteristicile de tiparire:
    – pe o singura fata;
    – se poate utiliza si echipament informatic pentru editare.
    5. Se utilizeaza:
    – pentru certificarea dreptului de restituire si individualizarea unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, in relatie cu aceste institutii;
    – pentru restituirea sumelor certificate, in relatie cu organele fiscale.
    6. Se intocmeste un exemplar unic de catre solicitant.
    7. Circula:
    – se depune la autoritatea sau institutia publica catre care a fost efectuata plata;
    – se transmite, in original, alaturi de decizia de restituire, la unitatea Trezoreriei Statului care deserveste autoritatea sau institutia publica;
    – in forma scanata, intre unitatea Trezoreriei Statului si organul fiscal.
    8. Se arhiveaza: la nivelul fiecarei institutii, in original, copie sau forma scanata, dupa caz.

    ANEXA 3

    Denumirea autoritatii/institutiei publice ………………
    Sediul: Localitatea…………………,
    str. ………………. nr. ………..,
    judetul/sectorul ……………………

                            DISPOZITIE DE RESTITUIRE
a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat

                  Nr. ……………. din data de ………

    In baza cererii nr. ………….. din data de ………. a solicitantului ……………………, cu sediul/domiciliul in localitatea ……………, str. ……………….. nr. …, bl. …, sc. …, ap. …, judetul/sectorul …………, avand C.U.I./C.N.P. …………………………, inregistrata la autoritatea/institutia publica cu nr. ………… din data de ……….., au fost efectuate verificari cu privire la situatia sumelor platite in plus fata de obligatia de plata, incasate cu documentul de plata ………………….. nr. …………… din data de …………, in suma de ……………. lei.
    In urma verificarilor se certifica dreptul de creanta al solicitantului pentru suma totala de …………. lei si se dispune restituirea acesteia de la bugetul de stat, din contul ……………………..*) in contul 20.36.01.21 “Venituri ale bugetului de stat – Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitati desfasurate de autoritatile si institutiile publice reorganizate”.
    Restituirea efectiva a sumei va fi efectuata de la bugetul de stat conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organul fiscal competent, in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Suma care face obiectul restituirii a fost/nu a fost virata la bugetul de stat in contul …………, cu OPT nr. ……….. din data de …………., in suma totala de ………….**).

                Conducatorul autoritatii/institutiei publice
                Numele si prenumele ……………………
                                 Semnatura
                                   L.S.

                 Verificat                              Intocmit
    Functia ……………………..    Functia ……………………..
    Numele si prenumele …………..    Numele si prenumele …………..
    Data ………………………..    Data ………………………..

    Semnatura ……………………    Semnatura ……………………

————
    *) Se inscrie contul de venituri ale bugetului de stat in care a fost virata suma care se restituie. In cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat se inscrie contul de venituri ale bugetului de stat corespunzator naturii sumei care face obiectul acestei restituiri, potrivit anexei la Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009.
    **) In cazul sumelor care nu au fost virate la bugetul de stat, se completeaza “nu” in campurile aferente contului, OPT nr. ……………….., data si in suma totala de ……………….. .

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului “Dispozitie de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”

    1. Denumirea: “Dispozitie de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”
    2. Formatul: A4/t1
    3. Caracteristicile de tiparire:
    – pe o singura fata;
    – se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari adecvate situatiei contribuabilului.
    4. Se utilizeaza: pentru certificarea dreptului de restituire si individualizarea unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat.
    5. Se intocmeste in doua exemplare de catre autoritatea sau institutia publica reorganizata ca institutie publica finantata integral de la bugetul de stat, catre care a fost efectuata plata si careia i-a fost adresata cererea de certificare/restituire.
    6. Circula:
    – un exemplar la autoritatea sau institutia publica emitenta;
    – un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului;
    – in forma scanata, la organul fiscal competent.
    7. Se arhiveaza: la nivelul fiecarei institutii, in original sau in forma scanata, dupa caz.

    ANEXA 4

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
    D.G.F.P. ………../A.F.P. ………./D.G.A.M.C.
    Str. ………. nr. …., localitatea ……… .

                            INSTIINTARE DE RESTITUIRE
a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat

                    Nr. ………… din data de ………….

    Catre
    Solicitant ………………………………….,
    cu sediul/domiciliul in localitatea …………………,
    str. …………………………. nr. ….., bl. …..,
    sc. …., ap. …., judetul/sectorul ………………..,
    avand C.U.I./C.N.P. …………………………..

    In urma cererii dumneavoastra de restituire a unei sume de …………… lei, aferenta veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, si a compensarii sumei de …………. lei cu obligatiile fiscale neachitate inregistrate de dumneavoastra, a rezultat de restituit suma de …………….. lei.
    In vederea restituirii in numerar a acestei sume este necesar sa va prezentati la Trezoreria ……………., cu sediul in str. ……………., nr. …, judet/sector …………………., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentand la ghiseu aceasta instiintare si buletinul/cartea dumneavoastra de identitate.

      Conducatorul unitatii fiscale,        Unitatea Trezoreriei Statului
    ……………………………     ……………………………

                               Aprobat programare pentru ridicarea numerarului
                                            in data de ……….. .

                                    Conducatorul unitatii Trezoreriei Statului,
                                        ……………………………
                                                Data ………….

                                                 Sef compartiment,
                                        ……………………………

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului “Instiintare de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”

    1. Denumirea: “Instiintare de restituire a unor sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat”
    2. Formatul: A4/t1
    3. Caracteristicile de tiparire:
    – pe o singura fata;
    – se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari adecvate situatiei contribuabilului.
    4. Se utilizeaza: pentru instiintarea contribuabilului persoana fizica, in situatia in care s-a solicitat restituirea in numerar si suma de restituit nu depaseste plafonul de 500 lei.
    5. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal competent.
    6. Circula:
    – un exemplar la organul fiscal competent;
    – un exemplar la contribuabil;
    – un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului.
    7. Se arhiveaza: de compartimentul cu atributii de organizare a evidentei analitice pe platitori, persoane fizice.

    ANEXA 5

    Denumirea autoritatii/institutiei publice ……….,
    Sediul: localitatea ………………..,
    str. ………………….. nr. …….,
    judetul/sectorul ……………………

                             CERERE DE RESTITUIRE
                 a unor sume virate eronat la bugetul de stat

                   Nr. ………… din data de …………

                      Catre …………………..*1)

    Prin prezenta, …………………*2), avand C.U.I. ………………., va rugam sa efectuati restituirea sumei de …………….. lei, reprezentand
………………………………………………………………….., virata eronat la bugetul de stat.
    Suma pentru care se solicita restituirea a fost:
    a) achitata de institutia noastra in data de ……….., cu OPHT/chitanta nr. ………., din contul …………… in contul de venituri ale bugetului de stat ……………..;
    b) achitata de institutia noastra, centralizat cu alte incasari, in data de ……….., cu OPHT/chitanta nr. ……….., din contul ……………….. in contul de venituri al bugetului de stat …………………………….;
    c) virata de unitatea Trezoreriei Statului ………………………. la data de ………………… in contul prevazut la art. 8 alin. (3) din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009.
    Restituirea sumei se efectueaza in contul institutiei noastre nr. ……., deschis la Trezoreria ………………….. .

       Ordonator de credite,                         Director economic,
    ……………………..                     ………………….

                                    Avizat
                               Control preventiv

————
    *1) Denumirea unitatii Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata.
    *2) Denumirea autoritatii/institutiei publice care solicita restituirea.

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului “Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat”

    1. Denumirea: “Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat”
    2. Formatul: A4/t1
    3. Caracteristicile de tiparire:
    – pe o singura fata;
    – se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari adecvate situatiei autoritatii sau institutiei publice.
    4. Se utilizeaza: la restituirea de catre unitatile Trezoreriei Statului a unor sume virate eronat la bugetul de stat de catre autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat.
    5. Se intocmeste in doua exemplare de catre autoritatea sau institutia publica reorganizata ca institutie publica finantata integral de la bugetul de stat.
    6. Circula:
    – un exemplar la autoritatea sau institutia publica emitenta;
    – un exemplar la unitatea Trezoreriei Statului la care a fost efectuata plata eronata.
    7. Se arhiveaza: la nivelul fiecarei institutii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close