Exemple de calcul al TVA (2)

Continuam seria prezentarilor exemplelor din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, referitoare la calculul TVA.

 Regularizarile TVA in cazul schimbarilor de cota

 Aliniatul (2) al punctului 231 al normelor metodologice aferente art 140 alin (4) din Codul fiscal:

 (2) Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, inclusiv in cazul in care beneficiarul are obligatia platii taxei potrivit art. 160 sau art. 150 alin. (2), (3), (5) si (6) din Codul fiscal, in situatia modificarilor de cote se aplica regularizarile prevazute la art. 140 alin. (4) din Codul fiscal.

 Exemplul nr. 1: O societate de constructii intocmeste situatia de lucrari in cursul lunii iunie, pentru lucrarile efectuate in lunile mai si iunie. Contractul prevede ca situatia de lucrari trebuie acceptata de beneficiar. Beneficiarul accepta situatia de lucrari in luna iulie 2010. Faptul generator de taxa, respectiv data la care se considera serviciul prestat, intervine la data acceptarii situatiei de lucrari de catre beneficiar, potrivit prevederilor art. 1341 alin. (7) din Codul fiscal. In consecinta, cota aplicabila pentru intreaga contravaloare a serviciilor acceptate de beneficiar este de 24%, cota in vigoare la data faptului generator de taxa. In situatia in care anterior emiterii situatiei de lucrari au fost emise facturi de avans cu cota de 19%, dupa data de 1 iulie 2010 avansurile respective se regularizeaza prin aplicarea cotei de 24%.

 Exemplul nr. 2: O societate de furnizare a energiei electrice are incheiate contracte cu persoane fizice si cu persoane juridice:

A. Pentru categoria de consumatori casnici, in contractul de furnizare se prevede ca societatea factureaza energia electrica furnizata la valoarea indexului comunicat de client lunar in intervalul 1—10 al fiecarei luni. Dupa comunicarea indexului pentru energia electrica consumata, societatea de furnizare emite factura in luna urmatoare celei in care a fost comunicat indexul de catre client. Faptul generator intervine la data la care societatea de distributie emite factura potrivit art. 1341 alin. (8) din Codul fiscal. Presupunand ca indexul a fost comunicat de client la data de 10 iunie 2010, iar factura este emisa in cursul lunii iulie 2010, cota de TVA aplicabila este de 24%. De asemenea, contractul de furnizare a energiei electrice prevede ca in situatia in care clientul nu transmite indexul societatea de furnizare va emite factura pentru o valoare estimata a consumului de energie electrica, determinat potrivit consumurilor anterioare efectuate de client. Presupunand ca facturarea s-a realizat in lunile mai, iunie si iulie 2010, pe baza consumului estimat, se considera ca faptul generator de taxa a intervenit la data emiterii fiecarei facturi pentru valoarea consumului estimat, cu cota de TVA in vigoare in perioadele respective,19% in mai si iunie 2010 si 24% in iulie 2010. In luna august 2010, societatea de furnizare va trimite un reprezentant pentru citirea indexului in vederea regularizarii la consumul efectiv din perioadele de facturare anterioare. Presupunand ca exista diferente in plus sau in minus fata de consumul estimat facturat, in luna august 2010 intervine o situatie de ajustare a bazei de impozitare potrivit art. 138 din Codul fiscal, pentru care societatea de furnizare va emite o factura. In situatia in care societatea de furnizare nu poate determina carei livrari ii corespund diferentele respective, se va aplica cota de TVA in vigoare la data la care a intervenit evenimentul prevazut la art. 138 din Codul fiscal, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv 24%.

 B. Pentru categoria de consumatori mari, potrivit contractului de furnizare de energie electrica, societatea de furnizare factureaza lunar in avans o valoare a energiei electrice ce urmeaza a fi livrata in luna in curs, avand la baza criterii de determinare a cantitatii necesare de energie electrica la punctele de consum ale clientului. La finalul perioadei de facturare lunare, societatea de furnizare regularizeaza valoarea facturata initial in vederea reflectarii energiei electrice efectiv furnizate in luna respectiva. In aceasta situatie, factura emisa initial pentru valoarea energiei electrice ce urmeaza sa fie furnizata se va considera o factura de avans si nu da nastere unui fapt generator de taxa. In acest sens, faptul generator va interveni la emiterea facturii pentru cantitatea de energie electrica efectiv furnizata in luna respectiva. Presupunand ca la data de 1 iunie 2010 se emite factura de avans pentru luna iunie 2010, se va aplica cota de TVA de 19%, iar regularizarea facturii de avans se realizeaza la data de 1 iulie 2010, factura de avans va fi reluata cu semnul minus si se va factura cantitatea de energie electrica furnizata la cota de TVA de 24%, cota in vigoare la data faptului generator de taxa. Presupunand ca regularizarea facturii de avans se realizeaza la 30 iunie 2010, la facturarea cantitatii de energie electrica furnizata se va aplica cota de TVA de 19%.

 Exemplul nr. 3: O societate de leasing are incheiate cu utilizatori contracte de leasing financiar pentru autovehicule, in care se precizeaza un scadentar pentru efectuarea platii ratelor de leasing. Pentru rata de leasing avand data scadenta pentru efectuarea platii in luna iunie 2010 se va aplica cota de TVA de 19%. Pentru rata de leasing avand data scadenta pentru efectuarea platii in luna iulie 2010 se va aplica cota de TVA de 24%. Daca societatea de leasing emite factura pentru o rata de leasing in avans fata de data scadenta pentru efectuarea platii prevazuta in contract, aceasta se va considera o factura de avans. Prin urmare, se va efectua regularizarea facturii de avans, potrivit prevederilor art. 140 alin. (4) din Codul fiscal.

 Exemplul nr. 4: O societate de consultanta fiscala presteaza servicii de consultanta pentru care emite rapoarte de lucru. Prin contract nu se prevede ca este necesara acceptarea raportului de lucru de catre client. Faptul generator de taxa este, prin urmare, data emiterii raportului de lucru. Daca societatea de consultanta fiscala a prestat servicii de consultanta in lunile mai si iunie 2010 pentru care a emis rapoartele de lucru in luna iunie 2010, factura va fi emisa aplicandu-se cota de TVA de 19%, termenul de emitere a facturii fiind pana la data de 15 iulie 2010, potrivit art. 155 alin. (1) din Codul fiscal.

 Exemplul nr. 5: O societate furnizeaza reviste online pe baza de abonament, prin care clientul primeste acces la consultarearevistei pentru perioada de timp la care se refera abonamentul. Societatea factureaza in luna iunie 2010 abonamente prin care se acorda acces la revista online pentru o perioada de 6 luni, aplicand cota de TVA de 19%. Faptul generator de taxa intervine la data emiterii facturii prin care se acorda dreptul de acces online la reviste.

 Exemplul nr. 6: O societate inregistrata in scopuri de TVA receptioneaza bunuri livrate din Ungaria in Romania in cursul lunii iunie 2010. Pana la data de 15 iulie 2010 societatea nu primeste factura aferenta bunurilor receptionate in luna iunie 2010 si, in consecinta, va emite autofactura prevazuta la art. 1551 alin. (1) din Codul fiscal la data de 15 iulie 2010, aplicand cota de TVA de 24%. Achizitia intracomunitara de bunuri se declara in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa aferente lunii iulie 2010. In luna august 2010, societatea primeste factura emisa de furnizor avand data de 10 iunie 2010. Intrucat factura are data anterioara fata de 15 iulie 2010, exigibilitatea TVA intervine la data la care este emisa factura. Prin urmare, in luna august 2010, societatea va inscrie pe randurile de regularizari din decontul de TVA diferentele de curs valutar rezultate intre cursul in vigoare la data emiterii autofacturii si cursul de schimb in vigoare la data emiterii facturii de catre furnizor, pentru a raporta achizitia intracomunitara de bunuri la cursul de schimb valutar valabil la data exigibilitatii de taxa. De asemenea, societatea va regulariza cota de TVA aferenta acestei achizitii intracomunitare de bunuri in sensul aplicarii cotei de TVA de 19%, cota de TVA aplicabila la data exigibilitatii achizitiei intracomunitare de bunuri. In ceea ce priveste declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, societatea va rectifica atat declaratia recapitulativa aferenta lunii iulie 2010, in sensul excluderii achizitie intracomunitare de bunuri, cat si declaratia recapitulativa aferenta lunii iunie 2010, in sensul includerii achizitiei intracomunitare de bunuri

 Deducerea taxei pentru persoana partial impozabila

 Aliniatul (1) al punctului 47 al normelor metodologice aferente art 147 alin (3) si (4) din Codul fiscal:

 (1) In aplicarea art. 147 alin. (3) si alin. (4) din Codul fiscal, daca bunurile sau serviciile achizitionate pot fi alocate partial activitatii care nu da drept de deducere si partial activitatii care da drept de deducere, nu se aplica prevederile art. 147 alin. (5) din Codul fiscal, respectiv deducerea taxei pe baza de pro rata.

 Exemplu: o societate care cumpara o cladire, cunoaste din momentul achizitionarii acesteia partea din cladire care va fi alocata pentru inchiriere in regim de scutire si partea de cladire care va fi alocata pentru inchiriere in regim de taxare, va deduce taxa corespunzatoare partii din cladire care urmeaza a fi utilizata pentru inchiriere in regim de taxare si nu va deduce taxa aferenta partii din cladire, care va fi utilizata pentru inchiriere in regim de scutire.

 Ajustarea TVA in cazul bunurilor de capital

 Aliniatele (5), (6) si (9) al punctului 54 al normelor metodologice aferente art 149 din Codul fiscal:

 (5) Incepand cu anul 2008, conform art. 149 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, daca bunul de capital este utilizat total sau partial in alte scopuri decat activitatile economice ori pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei, ajustarea deducerii se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzand anul in care apare modificarea destinatiei de utilizare si proportional cu partea din bunul de capital utilizata in aceste scopuri.

In cazul in care dreptul de deducere aferent bunului de capital achizitionat se exercita pe baza de pro rata se aplica prevederile alin. (6).

Dispozitii tranzitorii pentru bunurile de capital pentru care in anul 2007 nu s-a exercitat dreptul de deducere pe baza de prorata, ci s-a aplicat ajustarea pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial, pentru fiecare an in care apare o modificare a destinatiei de utilizare, datorita faptului ca nu erau utilizate integral pentru operatiuni care dau drept de deducere: la finele anului 2008, taxa aferenta partii din bunul de capital utilizate pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, respectiv diferenta ramasa de 4/5 sau 19/20, va fi ajustata o singura data si inscrisa in decontul lunii decembrie 2008 la randul corespunzator din decontul de taxa. Dispozitia tranzitorie nu se aplica in cazul in care in cursul anului 2008 trebuie efectuata ajustarea o singura data pentru intreaga perioada de ajustare ramasa, conform art. 149 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal.

 Exemplul nr. 1, pentru situatia prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal:

 O persoana impozabila cumpara o cladire pentru activitatea sa economica la data de 23 iulie 2007. La 1 august 2009, aceasta persoana se decide sa utilizeze cladirea integral in scop de locuinta sau pentru operatiuni scutite fara drept de deducere. Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si pana in anul 2026 inclusiv. Ajustarea trebuie sa se efectueze pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare (2009 – 2026) si persoana respectiva trebuie sa restituie 18 douazecimi din TVA dedusa initial. Daca ulterior cladirea va fi din nou utilizata pentru operatiuni cu drept de deducere, se va realiza ajustarea pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, in favoarea persoanei impozabile, conform art. 149 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Numarul ajustarilor poate fi nelimitat, acesta depinzand de modificarea destinatiei bunului respectiv in perioada de ajustare, respectiv pentru operatiuni care dau sau nu drept de deducere.

 Exemplul nr. 2, pentru situatia prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 2 din Codul fiscal:

O persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal achizitioneaza un imobil in anul 2007 in vederea desfasurarii de operatiuni cu drept de deducere si deduce integral taxa pe valoarea adaugata la data achizitionarii. In anul 2009 inchiriaza in intregime imobilul in regim de scutire de taxa pe valoarea adaugata. Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si pana in anul 2026 inclusiv. Ajustarea trebuie sa se efectueze pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare (2009 – 2026) si persoana respectiva trebuie sa restituie 18 douazecimi din TVA dedusa initial.

  Exemplul nr. 3, pentru situatia prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal:

O persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal detine un hotel care a fost cumparat in anul 2007 si s-a dedus TVA de 6 milioane lei pentru cumpararea acestui imobil. In anul 2010, la parterul hotelului se amenajeaza un cazinou care ocupa 30% din suprafata cladirii. Activitatea de jocuri de noroc fiind scutita de TVA fara drept de deducere, persoana respectiva trebuie sa ajusteze taxa dedusa initial, proportional cu suprafata ocupata de cazinou. Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si pana la finele anului 2026. Ajustarea trebuie sa se efectueze pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, la schimbarea destinatiei unei parti din cladire, astfel:

 – pentru 2007, 2008, 2009, persoana impozabila nu ajusteaza taxa dedusa initial, aferenta acestor ani, care reprezinta 300.000 lei x 3 ani = 900.000 lei;

 – pentru perioada ramasa 2010 – 2026 = 17 ani, taxa se ajusteaza astfel:

– 5.100.000 lei x 30% = 1.530.000 lei – taxa nedeductibila, care se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata din perioada fiscala in care apare modificarea de destinatie. In situatia in care partea alocata cazinoului de 30% din cladire se mareste sau se micsoreaza, se fac ajustari suplimentare in plus sau in minus conform aceleiasi proceduri.

 Exemplul nr. 4, pentru situatia prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal, dispozitii tranzitorii:

O persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal inchiriaza in cursul anului 2007 o cladire care a fost cumparata in cursul aceluiasi an si s-a dedus TVA de 9 milioane lei aferenta bunului cumparat. In cursul anului 2007, o parte din bunul imobil este inchiriat in regim de scutire conform art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, respectiv 50% din suprafata bunului imobil. Persoana impozabila a efectuat urmatoarea ajustare in anul 2007:

9.000.000 : 20 = 450.000; 450.000 x 50% = 225.000 lei, taxa de ajustat aferenta anului 2007, care s-a inscris in decontul din decembrie 2007 la rubrica corespunzatoare cu semnul minus.

In anul 2008, persoana impozabila trebuie sa efectueze urmatoarea ajustare: 225.000 x 19 = 4.275.000 lei, care se va inscrie in decontul lunii decembrie cu semnul minus. Daca, incepand cu data de 1 ianuarie 2008 si pana in anul 2026 inclusiv, se va modifica suprafata inchiriata in regim de scutire in plus sau in minus, de fiecare data se vor efectua ajustari ale taxei pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare in decontul lunii in care a aparut fiecare modificare.

Daca taxa aferenta aceluiasi bun imobil s-ar fi dedus pe baza de pro rata in anul 2007, nu se mai aplica ajustarile din exemplul nr. 4, ci se aplica ajustarea prevazuta la alin. (6).

 (6) Pentru cazul prevazut la art. 149 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, ajustarea se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare prevazute la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, pentru o cincime sau o douazecime din taxa dedusa initial pentru fiecare an in care apar modificari ale elementelor taxei deduse, in functie de pro rata definitiva la finele fiecarui an, conform procedurii descrise in exemplu. Aceasta ajustare se aplica pentru bunurile la achizitia carora se aplica prevederile art. 147 alin. (5) din Codul fiscal. Fata de ajustarea prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a), care se face de cate ori apare un eveniment care conduce la ajustare, in cazul prevazut la prezentul alineat ajustarea se va realiza anual, pe durata intregii perioade de ajustare, atata timp cat bunul de capital este alocat unei activitati pentru care nu se poate determina proportia in care este utilizat pentru operatiuni cu drept de deducere si fara drept de deducere. Daca in cursul perioadei de ajustare a unui bun de capital, pentru care se aplica metoda de ajustare prevazuta de prezentul alineat, apar unul din urmatoarele evenimente: bunul de capital este utilizat pentru alte scopuri decat activitatea economica, este alocat unui sector de activitate care nu da drept de deducere, face obiectul unei operatiuni pentru care taxa este deductibila integral sau isi inceteaza existenta, taxa se ajusteaza conform prevederilor alin. (5), (8) sau (9).

 Exemplu: O persoana impozabila cu regim mixt cumpara un utilaj la data de 1 noiembrie 2008, in valoare de 20.000 lei, plus 19% TVA, adica 3.800 lei. Pro rata provizorie pentru anul 2008 este 40%, iar taxa dedusa este de 1.520 lei (3.800 lei x 40%). Pro rata definitiva calculata la sfarsitul anului 2008 este de 30%. La sfarsitul anului 2008 se realizeaza ajustarea taxei pe baza pro rata definitiva, respectiv 3.800 lei x 30% = 1.140 lei taxa de dedus, care se compara cu taxa dedusa pe baza pro rata provizorie (1.520 lei), iar diferenta de 380 lei se inscrie in decontul din luna decembrie ca taxa nedeductibila. Aceasta ajustare a deducerii se refera la intreaga suma dedusa initial provizoriu si prin urmare acopera si ajustarea aferenta primei cincimi pentru bunurile de capital. Ajustarile pentru anii 2009, 2010, 2011 si 2012 se realizeaza astfel:

TVA deductibila se imparte la 5: 3.800 lei: 5 = 760.

TVA efectiv dedusa in baza pro rata definitiva pentru prima perioada se imparte la randul sau la 5: 1.140 lei: 5 = 228 lei.

Rezultatul inmultirii taxei pe valoarea adaugata deductibile de 760 lei cu pro rata definitiva pentru fiecare dintre perioadele urmatoare se va compara apoi cu 228 lei. Diferenta rezultata va constitui ajustarea deducerii fie in favoarea statului, fie a persoanei impozabile. Ajustarea pentru anul 2009:

— pro rata definitiva pentru anul 2009 este de 50%;

— deducere autorizata: 760 lei x 50% = 380;

— deja dedus: 228 lei;

— deducerea suplimentara permisa: 380 lei – 228 lei = 152 lei.

Ajustarea pentru anul 2010:

— pro rata definitiva pentru anul 2010 este de 20%;

— deducere autorizata: 760 lei x 20% = 152 lei;

— deja dedus: 228;

— ajustare in favoarea statului: 228 lei – 152 lei = 76 lei.

Ajustarea pentru anul 2011:

— pro rata definitiva pentru 2011 este de 25%;

— deducere autorizata: 760 lei x 25% = 190 lei;

— deja dedus: 228 lei;

— ajustare in favoarea statului: 228 lei – 190 lei = 38 lei.

Ajustarea pentru anul 2012:

— pro rata definitiva pentru anul 2012 este de 70%;

— deducere autorizata: 760 lei x 70% = 532 lei;

— deja dedus: 228 lei;

— deducere suplimentara permisa: 532 lei – 228 lei = 304 lei.

Orice modificare a pro rata in anii urmatori, respectiv dupa scurgerea ultimului an de ajustare (2012), nu va mai influenta deducerile efectuate pentru acest utilaj. Dar pentru livrari catre sine nu exista limita de timp. Daca presupunem ca utilajul ar fi vandut in cursul anului 2011 la valoarea de 15.000 lei plus 3.600 lei, reprezentand TVA calculat aplicand cota de 24%, persoana impozabila ar avea dreptul sa efectueze o ajustare in favoarea sa, astfel:

— taxa nededusa: 2.660 lei;

— taxa colectata: 3.600 lei;

— ajustare permisa: 2.660 lei * 2/5 = 1.064 lei (deoarece este mai mica decat taxa colectata).

Daca presupunem ca acelasi utilaj ar fi alocat in cursul anului 2010 unui sector de activitate care nu da drept de deducere sau isi inceteaza existenta ori este utilizat pentru alte scopuri decat activitatea economica, persoana impozabila ar avea obligatia sa efectueze urmatoarele ajustari:

— perioada ramasa din perioada de ajustare: 2 ani;

— taxa dedusa initial: 1.140 lei;

— ajustare in favoarea bugetului de stat: 228 lei * 2/5 = 456 lei.

 (9) Ajustarea taxei deductibile prevazute la art. 149 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal se efectueaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzand anul in care apare obligatia ajustarii, si este de pana la o cincime sau, dupa caz, o douazecime pe an din valoarea taxei deduse initial, fiind operata in decontul TVA aferent perioadei fiscale in care bunurile de capital isi inceteaza existenta, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (7). Casarea unui bun de capital inainte de expirarea duratei normale de functionare a acestuia nu este considerata livrare catre sine, dar se aplica prevederile referitoare la ajustare, daca bunul isi inceteaza existenta in cadrul perioadei de ajustare.

 Exemplul 1: O persoana impozabila cumpara un mijloc fix a carui durata normala de functionare este de 7 ani, la data de 30 noiembrie 2007, in valoare de 10.000 lei + TVA (19% = 1.900 lei), si deduce 1.900 lei.

La data de 2 decembrie 2009, mijlocul fix este casat. In acest caz exista o ajustare in favoarea statului, in valoare de trei cincimi din 1.900 lei, respectiv 1.140 lei.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close