Modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din O.U.G. nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare

In M. Of. nr. 729 din 2 noiembrie 2010 a fost publicata Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2481/2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1 – 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010.
Din cuprins:
    ART. I
    Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1 – 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 30 iunie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 2
    (1) Pentru solicitarea imprumutului de la Ministerul Finantelor Publice, unitatea administrativ-teritoriala, prin ordonatorul principal de credite, intocmeste cererea pentru solicitarea acordarii unui imprumut din venituri din privatizare in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, potrivit modelului prezentat in formularul nr. 1, la care anexeaza lista operatorilor economici ale caror obligatii fiscale restante se sting in limita imprumutului solicitat, potrivit modelului prezentat in formularul nr. 2, copii de pe certificatele de atestare fiscala ale operatorilor economici care se regasesc in lista, intocmite in conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, si copia hotararii consiliului local sau judetean, dupa caz, prin care se aproba contractarea imprumutului din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, stampilata si semnata, conform cu originalul. Modelul hotararii consiliului local sau judetean, dupa caz, este prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 145/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.”
    2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 3
    (1) Documentele prevazute la art. 2 alin. (1) se depun de unitatile administrativ-teritoriale la directiile generale ale finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi au sediul, care verifica incadrarea acestora in prevederile legii si le transmit operativ prin e-mail Ministerului Finantelor Publice – Directia generala de trezorerie si datorie publica.
    (2) Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, intocmeste proiectul de conventie de imprumut, potrivit modelului prezentat in formularul nr. 3, la care ataseaza proiectul scadentarului obligatiilor de plata privind rambursari de rate si plati de dobanzi aferente sumei solicitate de unitatea administrativ-teritoriala, si il transmite prin e-mail directiei generale a finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carei raza teritoriala isi are sediul, care, la randul ei, il retransmite prin posta si e-mail beneficiarului.”
    3. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    “(3) Documentatiile necesare obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale se depun de unitatile administrativ-teritoriale la directiile generale ale finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi au sediul, care verifica incadrarea acestora in prevederile legii si le transmit operativ prin posta Ministerului Finantelor Publice – Directia generala de trezorerie si datorie publica.”
    4. La articolul 5 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “d) proiectul conventiei de imprumut, in doua exemplare, semnat de ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale.”
    5. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    “(2^1) Documentele prevazute la alin. (2) se depun de unitatile administrativ-teritoriale la directiile generale ale finantelor publice judetene/a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi au sediul, care le transmit operativ prin posta Ministerului Finantelor Publice – Directia generala de trezorerie si datorie publica.”
    6. La articolul 10, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(5) Dupa primirea informatiilor in sistem electronic de la Directia generala trezorerie si contabilitate publica, cu privire la restituirea sumelor ca imprumut neutilizat, Directia generala de trezorerie si datorie publica amendeaza conventia de imprumut, potrivit modelului prezentat in formularul nr. 6, pentru unitatile administrativ-teritoriale care se incadreaza in prevederile alin. (1) si (3), si reface scadentarul obligatiilor de plata ale imprumutului. Directia generala de trezorerie si datorie publica, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea informatiilor privind restituirea sumelor ca imprumut neutilizat, va dispune Trezoreriei Operative Centrale transferul sumelor din contul 65.01.01 <<Decontari in contul Trezoreriei Centrale – operatiuni proprii>>, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatilor administrativ-teritoriale, in contul 65.01.01 <<Decontari in contul Trezoreriei Centrale – operatiuni proprii>>, deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468).”
    7. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 15
    Formularele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.”
    8. Formularul nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu formularul nr. 1, al carui cuprins este prevazut in anexa nr. 1.
    9. Dupa formularul nr. 5 se introduce un nou formular, formularul nr. 6, al carui cuprins este prevazut in anexa nr. 2.
    ART. II
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close