Procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 732 din 3 noiembrie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Procedura de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinsa in anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aproba modelele, modul de utilizare si de pastrare ale urmatoarelor formulare, cuprinse in anexele nr. 2 – 9:
    1. “Referatul justificativ al masurilor asiguratorii”;
    2. “Decizie de instituire a masurilor asiguratorii”;
    3. “Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile” si anexa la “Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile”;
    4. “Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile”;
    5. “Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti”;
    6. “Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti”;
    7. “Referat justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii”;
    8. “Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii”.
    ART. 3
    Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia generala coordonare inspectie fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 – 9 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                PROCEDURA
de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

    1. Termeni
    1.1. Expresiile utilizate in cuprinsul prezentei proceduri au urmatoarele semnificatii:
    a) organ de control – organ de control competent, potrivit legii, al Garzii Financiare, Directiei generale coordonare inspectie fiscala, Autoritatii Nationale a Vamilor, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
    b) organ de executare – organ de executare competent, potrivit legii, al Autoritatii Nationale a Vamilor, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;
    c) creante bugetare – sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, astfel cum sunt reglementate in cuprinsul art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    1.2. In vederea instituirii de urgenta a masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile dispuse de catre organul de control, competenta ducerii la indeplinire revine organului de executare in a carui raza teritoriala organul de control face constatarea actului sau a faptului supus dispozitiilor legale fiscale, prevederile art. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

    2. Atributii
    2.1. Organul de control prevazut la pct. 1.1 lit. a) poate dispune masuri asiguratorii ori de cate ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, in urmatoarele situatii:
    a) in urma constatarii unor acte si fapte care pot constitui infractiuni de evaziune sau frauda fiscala, in cazul carora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrative fiscale de impunere, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) in situatia in care au fost stabilite obligatii fiscale cu ocazia actiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;
    c) in situatia in care urmeaza sa fie stabilite obligatii fiscale cu ocazia actiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;
    d) daca sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare dupa emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare;
    e) in cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare inainte de emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare.
    2.1.1. Masurile asiguratorii dispuse vor fi duse la indeplinire de organul de executare, in timpul actiunii de control, impreuna cu organul de control.
    2.2. Organul de executare prevazut la pct. 1.1 lit. b) poate dispune si duce la indeplinire masurile asiguratorii ori de cate ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, in urmatoarele situatii:
    a) inainte de existenta posibilitatii legale de aplicare a masurilor executorii;
    b) daca creantele fiscale sunt individualizate si inregistrate in evidenta fiscala si acestea fac obiectul unor inlesniri la plata, potrivit legii;
    c) dupa emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare;
    d) in cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare inainte de emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare.
    2.3. Masurile asiguratorii dispuse de organele de urmarire penala sau de instantele judecatoresti, asa cum este prevazut la art. 164 din Codul de procedura penala, ori de alte organe competente, potrivit legii, se duc la indeplinire de catre organul de executare in conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator si raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.
    2.4. Organul de control/Organul de executare nu va dispune masuri asiguratorii pentru debitorii aflati in insolventa potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cand contribuabilul nu detine active patrimoniale urmaribile.

    3. Acte administrative utilizate
    3.1. “Referatul justificativ al masurilor asiguratorii” se intocmeste de catre organul de control/organul de executare si sta la baza emiterii “Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii”.
    3.2. “Decizia de instituire a masurilor asiguratorii” se intocmeste de catre organul de control/organul de executare, cand s-a constatat existenta unor elemente care pot duce la periclitarea sau ingreunarea colectarii creantelor ce au fost sau urmeaza sa fie stabilite.
    3.3. “Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile” se intocmeste de catre organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse.
    3.4. “Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile” se intocmeste de catre organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse.
    3.5. “Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti” se intocmeste de organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse.
    3.6. “Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti” se intocmeste de catre organul de executare in vederea ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse.
    3.7. “Referatul justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii” se intocmeste de organul de control/organul de executare si sta la baza emiterii “Deciziei de ridicare a masurilor asiguratorii”.
    3.8. “Decizia de ridicare a masurilor asiguratorii” se intocmeste de catre organul de control/organul de executare in situatia in care au incetat motivele pentru care s-au dispus masurile asiguratorii.

    4. Masuri asiguratorii dispuse
    4.1. Sechestru asigurator pentru bunuri imobile
    4.2. Sechestru asigurator pentru bunuri mobile, inclusiv titlurile de valoare si bunuri mobile necorporale
    4.3. Poprirea asiguratorie asupra sumelor datorate debitorului de catre terti
    4.4. Poprirea asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti din conturile bancare.

    5. Modul de desfasurare a procedurii
    5.1. Masurile asiguratorii dispuse de catre organul de control se duc la indeplinire de organul de executare, in timpul actiunii de control, impreuna cu organul de control. In acest scop se desfasoara urmatoarele activitati:
    5.1.1. In situatia in care organul de control, in timpul actiunii de control, efectuata dupa procedurile prealabile de documentare pentru control, si in urma analizei dosarului fiscal, situatiilor financiare, declaratiilor fiscale sau a altor documente si a informatiilor pe care le detine, constata ca exista suficiente informatii ca debitorul nu si-a declarat materia impozabila si totodata apreciaza ca exista pericolul iminent sa se sustraga de la plata obligatiilor la bugetul general consolidat sau sa prejudicieze bugetul, prin ascunderea sau risipirea patrimoniului, periclitand sau ingreunand in mod deosebit colectarea, va dispune luarea masurilor asiguratorii, iar organul de executare va proceda la ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii impreuna cu organul de control.
    5.1.2. In cazul in care masurile asiguratorii urmeaza sa fie dispuse inainte de stabilirea si individualizarea creantei fiscale printr-un act administrativ fiscal de impunere, pentru reducerea timpului de aplicare efectiva, acestea vor fi duse la indeplinire de organul de executare, in timpul actiunii de control, impreuna cu organul de control.
    5.1.3. “Referatul justificativ al masurilor asiguratorii” va fi intocmit de organul de control, propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate si avizat de coordonatorul acestuia.
    5.1.4. Dupa avizarea “Referatului justificativ al masurilor asiguratorii” se va intocmi “Decizia de instituire a masurilor asiguratorii” de catre echipa de control, care va fi semnata de seful de serviciu de specialitate si avizata de coordonatorul organului de control.
    5.1.5. Organul de control va transmite in aceeasi zi sau cel tarziu in ziua urmatoare proiectul “Referatului justificativ al masurilor asiguratorii”, precum si proiectul “Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii” conducatorului organului fiscal respectiv, directorului executiv/general, dupa caz, in vederea aprobarii.
    5.1.6. Aprobarea sau respingerea proiectului “Referatului justificativ al masurilor asiguratorii” si a proiectului “Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii” se va realiza de catre directorul executiv/general, dupa caz, in termen de cel mult doua zile.
    5.1.7. Dupa aprobarea “Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii”, aceasta va fi comunicata debitorului in aceeasi zi sau cel tarziu in ziua urmatoare de catre organul de executare impreuna cu organul de control. Odata cu comunicarea deciziei, aceste organe vor proceda la identificarea si aplicarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor proprietate a debitorului ce fac obiectul “Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii”.
    5.1.8. Procedura prevazuta la pct. 5.1.3 – 5.1.7 se va aplica in mod similar si in cazul “Referatului justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii” si al “Deciziei de ridicare a masurilor asiguratorii”.
    5.1.9. Daca masurile asiguratorii sunt instituite asupra unor bunuri perisabile sau degradabile, in scopul protejarii valorii acestora, ele pot fi valorificate in conditiile art. 129 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar contravaloarea acestora, consemnata intr-un cont de disponibil, isi mentine caracterul asiguratoriu pana la data individualizarii si ajungerii la scadenta a creantei pentru care au fost instituite.
    5.2. In cazul masurilor asiguratorii dispuse si duse la indeplinire de catre organul de executare prevazut la pct. 1.1 lit. b), se desfasoara si urmatoarele activitati:
    5.2.1. In situatia in care organul de executare, in desfasurarea atributiilor sale, pe baza documentarii realizate si/sau a informatiilor obtinute, constata ca exista indicii suficiente privind posibilitatea risipirii sau ascunderii patrimoniului debitorului, va proceda la dispunerea si ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii.
    5.2.2. Aceste masuri asiguratorii se pot lua si in situatia in care creanta este individualizata, dar termenul de plata nu este indeplinit, precum si in cazul in care se aproba deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare.
    5.2.3. “Referatul justificativ al masurilor asiguratorii” va fi intocmit de organul de executare, propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate si avizat de coordonatorul acestuia.
    5.2.4. Dupa avizarea “Referatului justificativ al masurilor asiguratorii” se va intocmi “Decizia de instituire a masurilor asiguratorii” de catre organul de executare, care va fi semnata de seful de serviciu de specialitate si avizata de coordonatorul organului de executare.
    5.2.5. Aprobarea sau respingerea proiectului “Referatului justificativ al masurilor asiguratorii” si a proiectului “Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii” se va realiza de catre directorul executiv/general, dupa caz, in termen de cel mult doua zile.
    5.2.6. Dupa aprobarea “Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii”, aceasta va fi comunicata debitorului in aceeasi zi sau cel tarziu in ziua urmatoare de catre organul de executare. Odata cu comunicarea deciziei, organul de executare va proceda la aplicarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor proprietate a debitorului ce fac obiectul “Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii”, prevederile pct. 5.1.9 aplicandu-se in mod corespunzator.
    5.2.7. Procedura prevazuta la pct. 5.2.3 – 5.2.5 se va aplica in mod similar si in cazul “Referatului justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii” si al “Deciziei de ridicare a masurilor asiguratorii”.
    5.2.8. Gestiunea masurilor asiguratorii se realizeaza de catre organul de executare intr-o evidenta speciala.
    5.3. In timpul derularii controlului/antrenarii raspunderii solidare sau in fazele premergatoare acestor activitati (analiza, documentare, informare), daca nu sunt detinute suficiente informatii, organul de control/organul de executare, pentru stabilirea si instituirea masurilor asiguratorii, va desfasura, dupa caz, urmatoarele activitati de documentare si pregatire:
    a) identificarea conturilor de disponibilitati si a depozitelor bancare ale debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara, dupa caz, precum si a unitatilor bancare care le administreaza, evidentiate in documentele contabile ale acestora, precum si consultarea aplicatiei informatice clienti-banci detinute de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si utilizate de unitatile subordonate;
    b) identificarea in declaratiile informative si/sau evidenta contabila a sumelor datorate debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara de catre terti;
    c) identificarea bunurilor proprietate a debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara si a locatiilor unde acestea se gasesc.
    5.4. In cazurile in care se impune, organul de control/organul de executare poate solicita informatii despre patrimoniul debitorului si de la urmatoarele institutii:
    a) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, oficiile si birourile teritoriale ale acesteia, cu privire la bunurile imobile aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;
    b) unitati administrativ-teritoriale, in cadrul carora sunt organizate directii/compartimente/structuri de impozite si taxe locale, cu privire la bunurile imobile si mobile aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;
    c) Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, cu privire la bunurile mobile reprezentand vehicule inmatriculate in Romania, aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;
    d) Autoritatea Navala Romana, cu privire la bunurile mobile reprezentand nave de tip transport sau agrement, aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;
    e) Autoritatea Aeronautica Civila Romana, cu privire la bunurile mobile reprezentand aeronave de tip transport sau agrement, aflate in patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara;
    f) Oficiul National al Registrului Comertului, cu privire la actiunile/partile sociale detinute de catre debitor/persoanele la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara la societati comerciale;
    g) Depozitarul Central autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu privire la actiunile cotate pe piata bursiera detinute de catre debitor/persoanele la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara la societati comerciale;
    h) orice alte institutii care detin informatii cu privire la bunurile si veniturile debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara.
    5.5. Pe baza informatiilor obtinute, organul de control/organul de executare va intocmi “Referatul justificativ al masurilor asiguratorii”, in care se motiveaza, de drept si de fapt, necesitatea dispunerii si instituirii masurilor asiguratorii si se estimeaza sumele, dupa caz, referat care va sta la baza emiterii “Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii”.
    5.6. “Referatul justificativ al masurilor asiguratorii” va contine urmatoarele elemente minimale:
    a) datele de identificare ale contribuabilului;
    b) temeiul de drept;
    c) prezentarea starii fiscale de fapt a contribuabilului, constatata in urma documentarii si/sau a unei inspectii fiscale ori ca urmare a cercetarii la fata locului;
    d) cuantumul obligatiilor bugetare restante/stabilite in urma inspectiei fiscale/controlului vamal ulterior/estimate sau care urmeaza a se stabili prin inspectie fiscala/control vamal ulterior sau pentru care s-a dispus/urmeaza sa se dispuna atragerea raspunderii solidare ori cuantumul obligatiilor bugetare stabilite prin titluri de creanta care nu au ajuns la scadenta;
    e) activele patrimoniale asupra carora pot fi instituite masurile asiguratorii;
    f) motivarea necesitatii dispunerii masurilor asiguratorii, in sensul indiciilor sau pericolului ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, tinand cont si de istoria comportamentului fiscal al contribuabilului, al reprezentantilor legali si al asociatilor/actionarilor majoritari (mod de declarare si plata, situatii de atragere a raspunderii solidare, situatii de insolventa sau de insolvabilitate etc.).
    5.7. In continutul “Referatului justificativ al masurilor asiguratorii”, activul patrimonial al contribuabilului identificat pentru instituirea masurilor asiguratorii va cuprinde urmatoarele:
    a) prezentarea cu caracter informativ a activelor patrimoniale asupra carora pot fi instituite masuri asiguratorii;
    b) prezentarea activelor patrimoniale selectate pentru instituirea efectiva a masurilor asiguratorii potrivit pct. 5.8.
    5.8. Dispunerea si/sau ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii asupra bunurilor proprietate a debitorului se efectueaza, de regula, in limita a 150% din valoarea creantei estimate/stabilite si in urmatoarea ordine:
    a) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate desfasurarii activitatii care constituie principala sursa de venit;
    b) bunurile mobile si imobile care nu sunt direct folosite in activitatea ce constituie principala sursa de venit a contribuabilului;
    c) bunurile mobile si imobile care se afla temporar in detinerea altor persoane in baza contractelor de arenda, de imprumut, de inchiriere, de concesiune, de leasing si altele;
    d) ansamblu de bunuri in conditiile prevederilor art. 158 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) masini-unelte, utilaje, materii prime si materiale si alte bunuri mobile, precum si bunuri imobile ce servesc activitatii care constituie principala sursa de venit;
    f) produse finite;
    g) sume urmaribile datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane;
    h) disponibilitati aflate in conturile bancare;
    i) bunuri perisabile sau supuse degradarii.
    5.9. In cazul debitorilor persoane fizice prevederile art. 151 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
    5.10. In cazul in care bunurile perisabile sau supuse degradarii sunt de natura bunurilor alimentare si/sau animale, se va anunta directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor (DSVSA) competenta teritorial pentru verificari tehnice sau constatarea conformitatii acestora, dupa caz, iar in functie de rezultatul verificarilor, acestea vor face sau nu, dupa caz, obiectul “Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii”.
    5.11. Pentru estimarea valorii bunurilor mobile si imobile proprietate a debitorului ce vor face obiectul masurilor asiguratorii, se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) valoarea de inventar a bunurilor din contabilitatea debitorului;
    b) valoarea titlurilor de valoare conform datelor publicate pe piata bursiera;
    c) valoarea estimata direct de catre organul de executare prin metoda comparativa;
    d) pentru bunurile imobile, valoarea rezultata din expertizele actualizate privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile utilizate de Camera Notarilor Publici comunicate anual organelor fiscale in baza art. 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    5.12. Organul de control/Organul de executare nu va dispune masuri asiguratorii asupra bunurilor din urmatoarea categorie din cele prevazute la pct. 5.8 in cazul in care acestea se incadreaza in asigurarea atingerii limitei de 150% fata de valoarea creantei restante/stabilite/estimate.
    5.13. La dispunerea si/sau ducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii asupra bunurilor proprietate a debitorului, organul de control/organul de executare, pe langa ordinea prevazuta la pct. 5.8 lit. a) – i), va avea in vedere si posibilitatea de valorificare a bunurilor sau a valorilor indisponibilizate.
    5.14. “Decizia de instituire a masurilor asiguratorii” se emite in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    5.15. Bunurile sechestrate asiguratoriu vor putea fi lasate in custodia sau in administrarea debitorului ori, dupa caz, a altei persoane desemnate de organul de executare. In cazul bunurilor mobile, acestea vor putea fi ridicate si depozitate de catre organul de executare.
    5.16. In cazul in care se considera necesara stabilirea custodiei sau administrarii bunurilor sechestrate asiguratoriu in sarcina altei persoane, conducatorul organului de executare va aproba aceasta masura in baza unui referat justificativ.
    5.17. Organul de executare va atribui custodelui sau administratorului-sechestru, dupa caz, urmatoarele responsabilitati in ceea ce priveste custodia si administrarea bunului indisponibilizat, respectiv:
    a) executarea lucrarilor de reparatii la imobile, in vederea prevenirii deteriorarii acestora;
    b) luarea masurilor pentru mentinerea in stare de functionare a utilajelor si echipamentelor date in custodie;
    c) efectuarea cheltuielilor pentru a asigura paza bunurilor primite in custodie;
    d) administrarea bunurilor indisponibilizate, chiriilor, arendei si altor venituri obtinute din administrarea acestora, consemnarea veniturilor incasate la unitatile abilitate, precum si responsabilitatea de a depune recipisa la organul fiscal competent al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
    e) indeplinirea oricaror alte activitati cu privire la custodia si administrarea bunurilor stabilite de organul fiscal competent al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    5.18. Custodele si/sau administratorul-sechestru, in cazul in care este o alta persoana decat debitorul sau creditorul, primeste pentru responsabilitatile indeplinite o remuneratie stabilita de organul fiscal competent al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, tinandu-se seama de activitatea depusa si avandu-se in vedere urmatoarele aspecte:
    a) caracteristicile specifice bunului dat in custodie sau in administrare;
    b) conditiile pe care custodele si/sau administratorul-sechestru trebuie sa le asigure pentru pastrarea, conservarea, mentinerea in stare de functionare a bunului;
    c) valoarea bunului dat in custodie sau in administrare;
    d) preturile de piata practicate in zona pentru depozitarea (pastrarea) bunurilor similare;
    e) dificultatile intampinate in indeplinirea sarcinilor sale;
    f) orice alte elemente relevante pentru evaluarea remuneratiei custodelui si/sau a administratorului-sechestru.
    5.19. “Decizia de instituire a masurilor asiguratorii” va fi comunicata contribuabilului de catre organul de executare, impreuna cu organul de control, dupa caz, odata cu “Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti”/”Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti” si/sau “Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile”/”Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile”, dupa caz, dispozitiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.
    5.20. In cazul infiintarii sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal intocmit de organul de executare se comunica de indata pentru inscriere biroului de carte funciara.
    5.21. In cazul infiintarii sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile, un exemplar al procesului-verbal intocmit de organul de executare se comunica de indata institutiilor publice si private care gestioneaza informatii despre bunurile mobile ale debitorului, pentru inscrierea dreptului de gaj in favoarea statului.
    5.22. Masurile asiguratorii dispuse vor fi ridicate de catre organul de executare, in tot sau in parte, in baza deciziei motivate ori a inscrisurilor emise de instanta sau de alte organe competente prin care se dispune aceasta, comunicate tuturor celor carora le-au fost comunicate “Decizia de dispunere a masurilor asiguratorii” sau celelalte acte de executare in legatura cu acestea.

    6. Responsabilitati
    6.1. “Referatul justificativ al masurilor asiguratorii”, in situatia prevazuta la pct. 2.1, se intocmeste intr-un singur exemplar de organul de control, va fi propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate si va fi avizat de coordonatorul acestuia.
    6.2. “Referatul justificativ al masurilor asiguratorii”, in situatia prevazuta la pct. 2.2, se intocmeste intr-un singur exemplar de organul de executare, va fi propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate si va fi avizat de coordonatorul acestuia.
    6.3. “Decizia de instituire a masurilor asiguratorii”, in situatia prevazuta la pct. 2.1, se intocmeste, in doua exemplare, de catre organul de control si va fi semnata de seful de serviciu de specialitate si de coordonatorul organului de control.
    6.4. “Decizia de instituire a masurilor asiguratorii”, in situatia prevazuta la pct. 2.2, se intocmeste, in doua exemplare, de catre organul de executare si va fi semnata de seful de serviciu de specialitate si de coordonatorul organului de executare.
    6.5. Aprobarea “Referatului justificativ al masurilor asiguratorii” si a “Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii”, in situatiile prevazute la pct. 2.1 si 2.2, se realizeaza de catre conducatorul organului fiscal, respectiv directorul executiv/general, dupa caz.
    6.6. “Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti”/”Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de catre terti” si/sau “Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile”/”Procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile”, dupa caz, vor fi intocmite de organul de executare.
    6.7. “Referatul justificativ de ridicare a masurilor asiguratorii” se intocmeste de organul de control/organul de executare, dupa caz, si sta la baza emiterii “Deciziei de ridicare a masurilor asiguratorii”. Acesta va fi propus spre avizare de seful de serviciu de specialitate, va fi avizat de coordonatorul acestuia, dupa caz, si aprobat de catre conducatorul organului fiscal, respectiv directorul executiv/general, dupa caz.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close