Modificarea si completarea Legii organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania

In M. Of. nr. 765 din 16 noiembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 211/2010 privind modificarea si completarea Legii organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania nr. 226/2009.
Din cuprins:
    ARTICOL UNIC
    Legea organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania nr. 226/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 1
    Scopul
    Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, constituirea, dezvoltarea si coordonarea sistemului statistic national, pentru elaborarea sistematica si programata de statistici oficiale in vederea formularii, implementarii, modernizarii si evaluarii politicilor nationale, a planurilor de dezvoltare nationale si locale, in conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale, cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.101/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidentiale Biroului Statistic al Comunitatilor Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare si a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunitatilor Europene, precum si cu principiile stipulate in Codul de practici al statisticilor europene.”
    2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 5
    Semnificatia si aplicarea principiilor fundamentale
    (1) Principiile fundamentale pe care se bazeaza statistica oficiala sunt urmatoarele:
    a) independenta profesionala – statisticile trebuie dezvoltate, elaborate si difuzate intr-un mod independent, in special in ceea ce priveste alegerea tehnicilor, a definitiilor, a metodologiilor si a surselor care urmeaza sa fie utilizate, precum si a momentului si a continutului tuturor formelor de difuzare, in lipsa oricarei presiuni din partea unor grupuri politice sau de interese ori din partea autoritatilor nationale sau comunitare, fara a aduce atingere cerintelor institutionale, cum ar fi dispozitiile bugetare privind institutiile comunitare sau nationale ori definirea necesitatilor statistice;
    b) impartialitate – statisticile trebuie dezvoltate, elaborate si difuzate intr-un mod neutru, iar toti utilizatorii trebuie sa beneficieze de tratament egal;
    c) obiectivitate – statisticile trebuie dezvoltate, elaborate si difuzate intr-un mod sistematic, fiabil si just; acest principiu implica utilizarea de standarde profesionale si etice si transparenta politicilor si practicilor urmate fata de utilizatori si de respondentii la ancheta;
    d) fiabilitate – statisticile trebuie sa masoare, cat mai fidel, mai exact si mai cuprinzator posibil, realitatea pe care sunt menite sa o reprezinte si presupun utilizarea unor criterii stiintifice de selectare a surselor, a metodelor si a procedurilor;
    e) confidentialitatea informatiilor statistice – presupune protejarea datelor confidentiale referitoare la unitatile statistice individuale, care sunt obtinute direct in scopuri statistice sau indirect din surse administrative ori din alte surse si implica interzicerea utilizarii datelor in alte scopuri decat cele statistice si a divulgarii ilegale a acestora;
    f) eficienta costurilor – costurile pe care le implica elaborarea de statistici trebuie sa fie proportionale cu importanta rezultatelor si a beneficiilor urmarite, resursele trebuie utilizate in mod optim, iar sarcina de raspuns trebuie redusa la minimum. Atunci cand este posibil, informatiile solicitate trebuie sa poata fi usor de obtinut din registrele sau sursele aflate la dispozitie. Principiile statistice sunt dezvoltate in Codul de practici al statisticilor europene.
    (2) Dezvoltarea, elaborarea si difuzarea statisticilor oficiale trebuie sa tina seama de recomandarile si de cele mai bune practici internationale.”
    3. La articolul 12 alineatul (1), dupa litera j) se introduc doua noi litere, literele k) si l), cu urmatorul cuprins:
    “k) 2 reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale a Romaniei;
    l) 4 reprezentanti ai Parlamentului Romaniei, dintre care 2 reprezentanti ai Senatului si 2 reprezentanti ai Camerei Deputatilor.”
    4. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(3) Membrii Consiliului sunt propusi de organismele si institutiile prevazute la alin. (1) si sunt numiti pe o perioada de 2 ani.”
    5. La articolul 12, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
    “(3^1) Membrii Consiliului prevazuti la alin. (1) lit. a) – d) si f) – j) sunt numiti pe o perioada de 2 ani, prin decizie a primului-ministru. Membrii prevazuti la alin. (1) lit. e) si k) sunt numiti pe o perioada de 2 ani, prin decizie a guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, respectiv prin decret al Presedintelui Romaniei.
    (3^2) Membrii Consiliului mentionati la alin. (1) lit. l) sunt numiti pe o perioada de 2 ani, prin hotarare a plenului celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei.”
    6. La articolul 12, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(4) Membrii Consiliului beneficiaza de o indemnizatie de participare la sedinta egala cu 15% din salariul mediu lunar brut pe economie. Aceasta indemnizatie este valabila pentru perioada 2010 – 2012.”
    7. La articolul 14, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    “(1^1) Institutul National de Statistica este autoritatea nationala de statistica desemnata ca fiind organismul responsabil de coordonare a tuturor activitatilor la nivel national, in vederea dezvoltarii, elaborarii si difuzarii statisticilor europene, reprezentand punctul de contact pentru Comisie (EUROSTAT), cu privire la chestiuni statistice.”
    8. La articolul 15 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
    “e^1) negociaza si incheie tratate internationale la nivel departamental si alte intelegeri internationale;”.
    9. La articolul 16, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
    “(1^1) Pentru dezvoltarea, elaborarea si difuzarea statisticilor europene, in conformitate cu prevederile art. 168 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, Institutul National de Statistica poate primi, fara a fi necesara o cerere de propuneri, subventii de la Uniunea Europeana sub forma de granturi, respectiv fonduri externe nerambursabile de postaderare.
    (1^2) Granturile astfel obtinute functioneaza pe principiul prefinantarii din bugetul beneficiarului, al restituirii cheltuielilor de catre finantator si al reintregirii veniturilor.”
    10. La articolul 16, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(5) Fondurile prevazute la alin. (1^1), (1^2) si (4), precum si fondurile reprezentand contributia partii romane aferenta acestora sunt cuprinse in bugetul Institutului National de Statistica.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close