Normele privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tari

In M. Of. nr. 762 din 16 noiembrie 2010 a fost publicata Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tari.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se adopta Normele privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tari, prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
    ART. 3
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                 NORME
privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tari

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Prevederile prezentelor norme se aplica persoanelor fizice si juridice care poseda o calificare profesionala in audit financiar, atribuita de alt stat membru al Uniunii Europene sau de o terta tara, in acord cu reglementarile specifice din acel stat, si care doresc sa exercite aceasta profesie in Romania.
    ART. 2
    Exercitarea in Romania a profesiei de auditor financiar se realizeaza in conditiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit prezentelor norme.
    ART. 3
    Autoritatea competenta responsabila pentru aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene, precum si din terte tari este Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera.

    CAPITOLUL II
    Aprobarea auditorilor financiari din alte state membre ale Uniunii Europene

    ART. 4
    (1) Camera aproba auditorii financiari care au fost autorizati in alt stat membru al Uniunii Europene si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    A. Persoana fizica
    a) poseda o calificare profesionala in audit financiar atribuita de alt stat membru al Uniunii Europene in acord cu reglementarile specifice din acel stat;
    b) a fost pentru cel putin 3 ani auditor independent sau a prestat activitatea de audit financiar in calitate de angajat, asociat, actionar al unei societati ori al unui grup de societati care are in obiectul de activitate auditul financiar;
    c) satisface cerintele Codului de etica profesionala al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);
    d) face dovada ca poseda cunostintele necesare pentru desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania, prin sustinerea unui test in limba romana, care include cunostinte din legislatia romaneasca, in masura in care acestea sunt relevante pentru auditul financiar.
    B. Persoana juridica
    a) este membra a unui organism profesional cu atributii in domeniul auditului financiar in respectivul stat membru al Uniunii Europene;
    b) persoanele fizice care efectueaza auditul financiar in numele firmei de audit trebuie sa fie aprobate ca auditori financiari de Camera si sa aiba o buna reputatie;
    c) majoritatea drepturilor de vot trebuie sa fie detinuta de firme de audit care sunt autorizate in orice stat membru al Uniunii Europene sau de persoane fizice care sunt aprobate de Camera;
    d) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie sa fie reprezentata de firme de audit care sunt autorizate in orice stat membru al Uniunii Europene sau de persoane fizice care sunt aprobate de Camera;
    e) firma de audit trebuie sa aiba o buna reputatie.
    (2) Prezentele norme se aplica persoanelor fizice si juridice straine, precum si celor romane care au dobandit calitatea de auditor financiar atribuita de alt stat membru al Uniunii Europene in acord cu reglementarile specifice din acel stat.
    ART. 5
    (1) Persoana fizica care solicita sa ii fie aprobata autorizarea ca auditor financiar in Romania potrivit prezentelor norme trebuie sa depuna la sediul Camerei un dosar care va contine urmatoarele documente:
    a) cerere-tip pentru aprobarea calitatii de auditor financiar, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme;
    b) copie de pe pasaport sau alt act de identitate;
    c) copie de pe certificatul/diploma sau alte acte oficiale care atesta calitatea de membru al unui organism profesional membru al unui stat al Uniunii Europene;
    d) scrisoare de recomandare de la organismul profesional autorizat al carui membru este, cu precizarea urmatoarelor elemente:
    – calitatea de membru pe care o detine la data emiterii scrisorii, ca are o buna reputatie profesionala si ca nu a primit nicio sanctiune disciplinara ramasa definitiva de la organismul profesional respectiv;
    – faptul ca respectivul organism profesional reglementeaza activitatea de audit financiar in statul membru al Uniunii Europene si a adoptat si supravegheaza respectarea cerintelor Codului de etica profesionala al IFAC;
    e) scrisoare de confirmare din partea organismului profesional care sa ateste dreptul candidatului de a desfasura activitatea de audit statutar in statul membru respectiv;
    f) curriculum vitae care sa ateste cei 3 ani de experienta in activitatea de audit financiar;
    g) 3 fotografii tip legitimatie (3/4);
    h) copie de pe documentul care atesta achitarea taxei de inscriere la interviul-test;
    i) cazier judiciar in termenul legal de valabilitate.
    (2) Taxa de inscriere la testul de aptitudini se stabileste prin hotarare a Consiliului Camerei.
    ART. 6
    (1) Persoana juridica care solicita sa ii fie aprobata autorizarea ca firma de audit in Romania potrivit prezentelor norme trebuie sa depuna la sediul Camerei un dosar care va contine urmatoarele documente:
    a) cerere-tip pentru aprobarea ca firma de audit in Romania, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme;
    b) copie de pe autorizatia/diploma sau alte acte oficiale care atesta calitatea de membru al unui organism profesional membru al unui stat al Uniunii Europene;
    c) scrisoare de recomandare de la organismul profesional autorizat al carui membru este, cu precizarea urmatoarelor elemente:
    – calitatea de membru pe care o detine la data emiterii scrisorii, ca are o buna reputatie profesionala si nu a primit nicio sanctiune disciplinara ramasa definitiva de la organismul profesional respectiv;
    – faptul ca respectivul organism profesional reglementeaza activitatea de audit financiar in statul membru si a adoptat si supravegheaza respectarea cerintelor Codului de etica profesionala al IFAC;
    d) scrisoare de confirmare din partea organismului profesional care sa ateste dreptul firmei de audit de a desfasura activitatea de audit statutar in statul membru respectiv;
    e) copie de pe actul constitutiv sau alte acte oficiale care atesta structura organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, precum si modul de repartizare a drepturilor de vot in cadrul acesteia;
    f) lista cu persoanele fizice care efectueaza auditul financiar in numele firmei de audit;
    g) copie de pe documentul care atesta achitarea tarifului de inscriere.
    (2) Tariful de inscriere se va stabili prin hotarare a Consiliului Camerei.
    ART. 7
    Documentele prevazute la art. 5 si 6 trebuie sa fie insotite de traducerea in limba romana, legalizata de un notar public din Romania.
    ART. 8
    Camera poate solicita autoritatilor competente din statul membru al Uniunii Europene confirmarea autenticitatii oricaruia dintre documentele prevazute la art. 5 si 6.
    ART. 9
    (1) Pentru persoane fizice si juridice, Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari verifica dosarele depuse si notifica solicitantilor, in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora, daca documentele inaintate sunt corespunzatoare sau nu.
    (2) In cazul in care documentele depuse nu sunt corespunzatoare, termenul pentru completarea dosarului este de cel mult 15 zile de la data primirii notificarii prevazute la alin. (1).
    (3) Daca dosarul nu a fost completat in termenul prevazut la alin. (2), cererea este considerata respinsa, iar Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari comunica solicitantului aceasta situatie.
    (4) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) si (3) se face de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, prin nota scrisa, care se anexeaza la dosarul solicitantului.
    ART. 10
    (1) Solicitantii, persoane fizice, a caror documentatie este completa vor sustine un test de aptitudini, organizat de catre Camera, conform programei stabilite de comisia de examinare si comunicate solicitantilor de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari. Testul de aptitudini va fi sustinut in limba romana, iar rezultatele vor fi disponibile la sediul Camerei si se vor publica, totodata, pe site-ul acesteia.
    (2) Testul de aptitudini se organizeaza de doua ori pe an, in lunile iunie si noiembrie ale fiecarui an.
    (3) Persoanele declarate admise la testul de aptitudini organizat de catre Camera vor fi autorizate prin hotarare a Consiliului Camerei.
    (4) Solicitantii, persoane juridice, care au dosarul complet vor fi autorizati prin hotarare a Consiliului Camerei.
    ART. 11
    (1) Persoanele fizice si juridice carora li s-a aprobat autorizarea ca auditori financiari in Romania vor primi din partea Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari o adeverinta de autorizare provizorie.
    (2) Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va trimite lista persoanelor fizice si juridice aprobate Consiliului pentru supravegherea publica a activitatii de audit statutar (CSPAAS), in vederea aprobarii acestora ca auditori statutari, respectiv firme de audit.
    (3) Persoanele fizice si juridice aprobate de Camera si de CSPAAS se vor adresa Departamentului de servicii pentru membri in vederea inregistrarii in Registrul public si a eliberarii autorizatiei de membru al Camerei.
    ART. 12
    (1) Camera poate aproba auditori financiari dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene in baza unui protocol privind recunoasterea reciproca a membrilor profesiei incheiat cu organismul profesional din acel stat.
    (2) Protocolul privind recunoasterea reciproca a membrilor profesiei incheiat intre Camera si un organism profesional dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene va cuprinde cerintele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cerintele Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Protocolul privind recunoasterea reciproca a membrilor profesiei incheiat intre Camera si un organism profesional dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene va fi avizat de catre CSPAAS.

    CAPITOLUL III
    Aprobarea auditorilor financiari din terte tari

    ART. 13
    (1) Camera poate aproba auditori financiari dintr-o terta tara in baza unui protocol privind recunoasterea reciproca a membrilor profesiei.
    (2) Protocolul privind recunoasterea reciproca a membrilor profesiei incheiat intre Camera si un organism profesional dintr-o terta tara va cuprinde cerintele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cerintele Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Protocolul privind recunoasterea reciproca a membrilor profesiei incheiat intre Camera si un organism profesional dintr-o terta tara va fi avizat de catre CSPAAS.

    CAPITOLUL IV
    Dispozitii finale

    ART. 14
    Prezentele norme se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 15
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme, Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 42/2005 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calitatii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care poseda o calificare profesionala in audit financiar sau profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 12 aprilie 2005, se abroga.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close