Formularul 307 Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

In M. Of. nr. 786 din 24 noiembrie a fost publicat OPANAF nr. 2691/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata”, precum si pentru stabilirea modalitatii de plata a acestor sume.
Avand in vedere dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.374/2010 privind stabilirea termenului de declarare si de plata pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata,
   in temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 5 alin. (4) si art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al titlului VI pct. 6 alin. (9) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

   presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

   Art. 1. – Se aproba modelul si continutul formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata”, cod MFP 14.13.01.02/t.a., prevazute in anexa nr. 1.
   Art. 2. – Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare ale formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
   Art. 4. – Suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, dupa caz, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi achitata de beneficiarul transferului de active la bugetul de stat, potrivit reglementarilor legale in vigoare, in lei, in numerar, prin decontare bancara sau prin mandat postal, in contul 20.10.01.01.05 “TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscala sau cu codul numeric personal al platitorului, dupa caz.
   Art. 5. – Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 6. – Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 7. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 8. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
 ANEXA  Nr. 2

   INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE
a formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate din
ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care
beneficiarul transferului de active nu este persoana
inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata”

Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului.
   Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care are loc transferul de active, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila beneficiara a transferului de active isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, astfel:
   -direct sau prin imputernicit, la registratura; sau
   -la posta, prin scrisoare recomandata.
   Declaratia se completeaza de catre contribuabil sau de catre imputernicit, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular.
   Perioada de raportare se completeaza cu anul si luna in care a avut loc transferul de active, in conditiile art. 128 alin. (7) din Codul fiscal.
   I. Felul declaratiei
   Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.
ATENTIE! Rectificarea nu este posibila pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspectie fiscala.
   II. Date de identificare a persoanei impozabile
   1. Denumire/Nume, prenume – se inscrie, dupa caz, denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz, beneficiare a transferului de active.
   2. Cod de identificare fiscala – se completeaza astfel:
   -contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala;
   -comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;
   -contribuabilii persoane fizice, care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, inscriu codul de inregistrare fiscala;
   -persoanele fizice inscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
   -persoanele fizice care nu detin cod numeric personal inscriu numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
   Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
   3. Domiciliul fiscal – se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile beneficiare a transferului.
   III. Date privind obligatia de plata
   Se completeaza cu datele de identificare a persoanei impozabile cedente, de la care au fost preluate total sau partial activele, respectiv denumirea/numele, prenumele si codul de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
   Se declara, de asemenea, suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata, de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, dupa caz, din Codul fiscal.
   In ipoteza in care se declara taxa pe valoarea adaugata rezultata din transferul de active de la mai multi cedenti, se completeaza totalul taxei pe valoarea adaugata de plata, in lei.
Suma se declara in lei si se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii in care are loc transferul de active.

   ANEXA  Nr. 3

   CARACTERISTICILE
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare
ale formularului (307) “Declaratie privind sumele rezultate
din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia
in care beneficiarul transferului de active nu este persoana
inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata”

   1. Denumirea formularului: “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata”
   2. Cod MFP: 14.13.01.02/t.a.
   3. Format: A4/t1
   4. Caracteristicile de tiparire:
   -pe o singura fata;
   -se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
   5. Se utilizeaza la: declararea sumei reprezentand taxa pe valoarea adaugata, de plata la bugetul de stat, de catre persoana impozabila, neinregistrata in scopuri de TVA, beneficiara a transferului partial sau total de active, suma rezultata ca urmare a ajustarilor TVA conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, dupa caz, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
   6. Se intocmeste: in doua exemplare, de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, beneficiare ale transferului de active.
   7. Circula:
   -originalul la organul fiscal;
   -copia la contribuabil.
   8. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close