Modificarea O.M.F.P. nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat

In M. Of. nr. 777 din 19 noiembrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2697/2010 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat.
Din cuprins :
    ART. I
    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 2 februarie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 1
    Se aproba procedurile privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garantii de stat, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.”
    2. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexa nr. 1, iar anexele nr. 3 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexa nr. 2.
    ART. II
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                 PROCEDURA
emiterii scrisorii de garantie pentru contractarea de catre operatorii economici a unui imprumut cu garantia statului de la banci comerciale si/sau institutii financiare internationale (IFI) sau pe baza de acorduri bilaterale (de la guverne straine ori agentii guvernamentale)

    1. Ministerul Finantelor Publice (MFP), prin directia de specialitate, efectueaza evaluarea preliminara privind oportunitatea emiterii garantiei statului pentru sustinerea finantarii unui program/proiect prioritar pentru economia romaneasca. In functie de specificul proiectului, operatorul economic prezinta MFP solicitarea cu privire la acordarea garantiei, in cuprinsul careia va fi fundamentata necesitatea masurii de sprijin din partea statului, insotita de urmatoarele documente, dar fara a se limita la acestea:
    – hotararea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare ale respectivului proiect, numai in cazul operatorilor economici care realizeaza obiective de investitii publice;
    – scrisoare de sustinere din partea ministerului care coordoneaza sectorul de activitate al operatorului economic privind caracterul prioritar al proiectului (de exemplu, incadrarea proiectului/programului ca obiectiv prioritar, parte a unei strategii sectoriale, in masura existentei acesteia);
    – documentatie privind fundamentarea proiectului/programului: plan de afaceri, studiu de fezabilitate (care va include si cash-flow aferent proiectului), surse de finantare, oferta de finantare indicativa, impact economico-social etc.
    2. In cazul in care MFP emite un aviz de principiu favorabil privind acordarea garantiei statului, operatorul economic prezinta Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. documentatia si fundamentarile necesare, in conformitate cu normele si procedurile de lucru ale acesteia, si solicita avizul Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari (CIFGA) privind emiterea garantiei de stat. Dupa finalizarea analizei de risc, operatorul economic prezinta MFP avizul CIFGA.
    3. MFP, impreuna cu ministerul coordonator al operatorului economic, intocmeste si prezinta spre aprobare Guvernului si Presedintelui Romaniei un memorandum in care se prezinta rezultatul analizei de risc efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. si se solicita acordul de principiu pentru acordarea garantiei statului, precum si aprobarea mandatului de negociere.
    Structura finantarii garantate de stat, documentatia contractuala aferenta (acord de imprumut, scrisoare de garantie), termenii si conditiile financiare (maturitate, dobanda, perioada de gratie etc.) se analizeaza de MFP, prin directia de specialitate, care participa la negociere, alaturi de imprumutat.
    4. In cazul in care finantatorul este o institutie financiara internationala, la solicitarea acesteia, MFP transmite acordul de principiu privind sustinerea imprumutului cu garantia statului, dupa aprobarea memorandumului prevazut la pct. 3.
    5. Directia de specialitate din cadrul MFP va evalua masura de sprijin sub forma garantiei de stat in vederea stabilirii aplicabilitatii reglementarilor in domeniul ajutorului de stat.
    In functie de rezultatul acestei evaluari, MFP, prin directia de specialitate, va prezenta masura de sprijin spre consultare reprezentantilor Comisiei Europene (CE) prin intermediul Consiliului Concurentei.
    Ca urmare a rezultatului acestor consultari, MFP, prin directia de specialitate, va elabora, daca este cazul, notificarea masurilor de sprijin catre CE in vederea obtinerii deciziei de autorizare in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007. Notificarea masurilor de sprijin cuprinde, pe langa proiectul de lege privind aprobarea emiterii garantiei de stat, date si informatii cu privire la proiectul de investitii, operatorul economic beneficiar al masurii de sprijin, precum si conditiile de acordare a imprumutului (valoare imprumut, perioada de rambursare, dobanda si costuri asociate) si conditiile de acordare a garantiei de stat care includ evaluarea comisionului la fondul de risc care urmeaza sa fie platit de catre operatorul economic statului pentru emiterea scrisorii de garantie.
    6. Dupa parcurgerea demersurilor prevazute la pct. 5, MFP prezinta spre aprobare Guvernului si Presedintelui Romaniei un memorandum de aprobare a raportului negocierilor.
    7. MFP promoveaza spre aprobare proiectul de lege privind aprobarea emiterii garantiei de stat elaborat cu avizul/sau impreuna cu ministerul coordonator al operatorului economic.
    8. Directia de specialitate din cadrul MFP prezinta spre aprobare si semnare conducerii MFP scrisoarea de garantie impreuna cu documentatia aferenta, in forma negociata si acceptata de finantator, precum si Conventia de garantare. Scrisoarea de garantie si Conventia de garantare vor contine clauze privind intrarea in vigoare a acestora numai dupa intrarea in vigoare a legii de aprobare a emiterii garantiei statului.
    9. Conventia de garantare, avizata in prealabil de directiile de specialitate din cadrul MFP si de controlul financiar preventiv si delegat in conformitate cu legislatia in vigoare, se incheie intre MFP, in calitate de garant, si operatorul economic, in calitate de garantat, si cuprinde o serie de prevederi cu privire la conditiile de garantare si de monitorizare a garantiei, inclusiv cele referitoare la plata comisionului la fondul de risc, dar fara a se limita la acestea, si anume:
    – utilizarea imprumutului garantat in numele si in contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin acordul/contractul de imprumut incheiat intre operatorul economic si creditor;
    – achitarea la scadenta a obligatiilor ce decurg din acordul de imprumut incheiat cu creditorul in favoarea caruia MFP a emis scrisoarea de garantie;
    – plata, la scadentele si in conditiile prevazute in Conventia de garantare, a comisionului la fondul de risc (primei de garantare), precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru plata cu intarziere a acestuia;
    – instiintarea in scris a MFP, cu 10 zile calendaristice inainte de data scadentei, asupra imposibilitatii constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din acordul de imprumut, cu motivatiile si fundamentarile corespunzatoare;
    – angajamente din partea operatorului economic pe durata imprumutului garantat (de exemplu, informarea MFP asupra intentiei de divizare, privatizare sau asupra oricaror modificari in statutul juridic si solicitarea avizului acestuia, dupa caz);
    – prezentarea MFP a unor informari in legatura cu angajarea imprumutului garantat de stat si cu modul in care se deruleaza acesta, precum si cu privire la modul in care se efectueaza plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a imprumutului contractat cu garantia statului, la termenele si in conditiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Enumerarea de la prezentul punct nu este limitativa.
    10. Scrisoarea de garantie, avizata in prealabil de controlul financiar preventiv si delegat in conformitate cu legislatia in vigoare, se transmite in original operatorului economic dupa semnarea conventiei de garantare de catre persoanele imputernicite ale celor doua parti si inregistrarea in subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.

    ANEXA 2

                                 PROCEDURA
contractarii de catre unitatile administrativ-teritoriale de imprumuturi cu garantia statului de la institutii financiare internationale, banci comerciale sau pe baza de acorduri bilaterale (de la alte guverne ori agentii guvernamentale)

    1. In vederea asigurarii finantarii, integrale sau partiale, a unui program/proiect de investitii publice prioritar pentru economia romaneasca prin contractarea unui imprumut cu garantia statului, unitatea administrativ-teritoriala, prin Ministerul Administratiei si Internelor (MAI), in conformitate cu legislatia in vigoare, initiaza si promoveaza un proiect de hotarare a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii.
    2. In baza documentatiei prevazute de legislatia in vigoare, unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de posibil beneficiar al unui imprumut garantat de stat, obtine avizul favorabil al Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, constituita in baza art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    3. Unitatea administrativ-teritoriala prezinta Ministerului Finantelor Publice (MFP) solicitarea cu privire la acordarea garantiei statului, insotita de urmatoarele documente:
    a) hotararea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice;
    b) fundamentarea intocmita de unitatea administrativ-teritoriala, insusita de MAI, prin care se justifica prioritatea la nivel national/regional a programului/proiectului de investitii publice, principalele elemente privind selectarea finantatorului, valoarea imprumutului, a surselor de plata a serviciului datoriei publice aferent imprumutului, precum si a platii oricaror impozite si taxe aferente realizarii investitiei;
    c) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.
    4. Pe baza avizului de principiu privind acordarea garantiei statului, emis de MFP prin directia de specialitate in baza documentelor prevazute la pct. 3, unitatea administrativ-teritoriala solicita avizul Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari (CIFGA) privind emiterea garantiei de stat, in baza unei cereri depuse in acest scop la Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., insotita de documentatia si fundamentarile necesare efectuarii analizei, in conformitate cu normele si procedurile de lucru ale bancii. Dupa finalizarea analizei de risc, unitatea administrativ-teritoriala prezinta MFP avizul CIFGA.
    5. MFP, impreuna cu MAI, intocmeste si prezinta spre aprobare Guvernului si Presedintelui Romaniei un memorandum in care se prezinta rezultatul analizei de risc efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A. si se solicita acordul de principiu pentru acordarea garantiei statului, precum si aprobarea mandatului de negociere. Structura finantarii garantate de stat, documentatia contractuala aferenta (acord de imprumut, scrisoare de garantie), termenii si conditiile financiare (maturitate, dobanda, perioada de gratie etc.) se analizeaza de MFP, prin directia de specialitate, care participa la negociere, alaturi de imprumutat.
    6. In cazul in care finantatorul este o institutie financiara internationala, la solicitarea acesteia, MFP transmite acordul de principiu privind sustinerea imprumutului cu garantia statului, dupa aprobarea memorandumului prevazut la pct. 5.
    7. Directia de specialitate din cadrul MFP va evalua masura de sprijin sub forma garantiei de stat si, in cazul in care aceasta intra sub incidenta reglementarilor in domeniul ajutorului de stat, MFP, in colaborare cu MAI, vor parcurge etapele prevazute la pct. 5 din anexa nr. 1 la ordin.
    8. Dupa parcurgerea demersurilor prevazute la pct. 7, MFP impreuna cu MAI prezinta spre aprobare Guvernului si Presedintelui Romaniei un memorandum de aprobare a raportului negocierilor.
    9. MFP promoveaza spre aprobare proiectul de lege privind aprobarea emiterii garantiei de stat elaborat cu avizul/sau impreuna cu MAI.
    10. Directia de specialitate din cadrul MFP prezinta spre aprobare si semnare conducerii MFP scrisoarea de garantie impreuna cu documentatia aferenta, in forma negociata si acceptata de finantator, precum si Conventia de garantare. Scrisoarea de garantie si Conventia de garantare vor contine clauze privind intrarea in vigoare a acestora numai dupa intrarea in vigoare a legii de aprobare a emiterii garantiei statului.
    11. Conventia de garantare, avizata in prealabil de directiile de specialitate din cadrul MFP si de controlul financiar preventiv si delegat in conformitate cu legislatia in vigoare, se incheie intre MFP, in calitate de garant, si unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garantat, si cuprinde o serie de prevederi cu privire la conditiile de garantare si de monitorizare a garantiei, inclusiv cele referitoare la plata comisionului la fondul de risc, dar fara a se limita la acestea, si anume:
    – utilizarea imprumutului garantat in numele si in contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin acordul/contractul de imprumut incheiat intre unitatea administrativ-teritoriala si creditor;
    – achitarea la scadenta a obligatiilor ce decurg din acordul de imprumut incheiat cu creditorul in favoarea caruia MFP a emis scrisoarea de garantie;
    – plata, la scadentele si in conditiile prevazute in Conventia de garantare, a comisionului la fondul de risc (primei de garantare), precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru plata cu intarziere a acestuia;
    – instiintarea in scris a MFP, cu 10 zile calendaristice inainte de data scadentei, asupra imposibilitatii constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din acordul de imprumut, cu motivatiile si fundamentarile corespunzatoare;
    – prezentarea MFP a unor informari in legatura cu angajarea imprumutului garantat de stat si cu modul in care se deruleaza acesta, precum si cu privire la modul in care se efectueaza plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a imprumutului contractat cu garantia statului, la termenele si in conditiile stabilite prin formularele de raportare aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Enumerarea de la prezentul punct nu este limitativa.
    12. Scrisoarea de garantie, avizata in prealabil de controlul financiar preventiv si delegat in conformitate cu legislatia in vigoare, se transmite in original unitatii administrativ-teritoriale sau creditorului, dupa semnarea conventiei de garantare de catre persoanele imputernicite ale celor doua parti si dupa inregistrarea in subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close