Rectificarea bugetului de stat pe anul 2010

In M. Of. nr. 780 din 22 noiembrie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010.
Din cuprins:
    Avand in vedere:
    – analiza executiei bugetare derulata pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2010;
    – asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite in vederea desfasurarii normale a activitatii acestora pana la finele anului,
    tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte negative urmatoarele:
    – imposibilitatea asigurarii fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite in vederea desfasurarii activitatii acestora in bune conditii pana la finele anului;
    – imposibilitatea asigurarii fondurilor necesare sustinerii proiectelor de investitii;
    – imposibilitatea asigurarii fondurilor necesare platii arieratelor in anumite domenii de activitate,
    in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 si nr. 60 bis din 27 ianuarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 2
    (1) Influentele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2010, detaliate pe capitole si subcapitole, sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Detalierea influentelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010 pe titluri de cheltuieli si pe ordonatori principali de credite este prevazuta in anexa nr. 2.
    (3) Bugetul de stat pe anul 2010 se majoreaza la venituri cu suma de 1.202,9 milioane lei si la cheltuieli cu suma de 1.202,9 milioane lei.
    ART. 3
    Se autorizeaza Administratia Prezidentiala sa redistribuie in anexa nr. 3/01/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, la capitolul 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, suma de 5,0 mii lei de la fisa cod obiectiv 5 “e) Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, articolul 71.03 “Reparatii capitale aferente activelor fixe”, la fisa cod obiectiv 2 “Dotari independente”, alineatul 71.01.02 “Masini, echipamente si mijloace de transport”.
    ART. 4
    (1) La bugetul Senatului Romaniei pe anul 2010 se introduce anexa nr. 3/02/13 “Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii”, care la partea de venituri are prevazuta suma de 4,0 mii lei, la capitolul 33.10 “Venituri din prestari servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari servicii”.
    (2) Cheltuielile din veniturile proprii prevazute la alin. (1) pe titluri de cheltuieli sunt prevazute in anexa nr. 2.
    ART. 5
    Se autorizeaza Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sa redistribuie in anexa nr. 3/10/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, la capitolul 51.01 “Autoritati publice si actiuni externe”, suma de 30,0 mii lei de la fisa cod obiectiv 5 “e) Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, alineatul 71.01.30 “Alte active fixe”, la fisa cod obiectiv 2 “b – Dotari independente”, alineatul 71.01.02 “Masini, echipamente si mijloace de transport”.
    ART. 6
    (1) Influentele prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 67.01 “Cultura, recreere si religie”, titlul “Alte cheltuieli”, includ si suma de 8.000 mii lei pentru sustinerea cultelor.
    (2) Suma prevazuta la alin. (1) se utilizeaza potrivit dispozitiilor Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002, cu modificarile ulterioare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
    ART. 7
    (1) In anul 2010 sumele aferente cheltuielilor necesare reprezentarii Romaniei in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii se asigura prin suplimentarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2010, a bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) au destinatie speciala in conditiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedura civila si nu pot fi urmarite silit pentru obligatiile de plata ale Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, stabilite prin titluri executorii.
    ART. 8
    (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca in bugetul pe programe Programul “Servicii de informare financiara specializate si baze de date, necesare activitatii de administrare a datoriei publice”, pe perioada 2010 – 2012, in valoare totala de 499,0 mii lei, din care 21,0 mii lei pe anul 2010, 240,0 mii lei pe anul 2011 si 238,0 mii lei pe anul 2012. Valoarea totala a programului poate fi angajata in anul 2010.
    (2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca in bugetul pe programe Programul “Servicii de asistenta juridica necesare implementarii Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu <<Medium Term Notes>>”, pe perioada 2010 – 2013, in valoare totala de 3.559,0 mii lei, din care 1.474,0 mii lei pe anul 2011, 1.045,0 mii lei pe anul 2012 si 1.040,0 mii lei pe anul 2013. Valoarea totala a programului poate fi angajata in anul 2010.
    (3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca in bugetul pe programe Programul “Servicii de acces la platforme de decontare care permit comunicatia securizata a tranzactiilor si informatiilor financiare prin intermediul unor produse dedicate si specializate, necesare pentru conexiunea la Sistemul Electronic de Plati”, pe perioada 2010 – 2013, cu posibilitate de prelungire, in valoare totala de 4.143,0 mii lei, din care 86,0 mii lei pe anul 2010, 1.263,0 mii lei pe anul 2011, 1.338,0 mii lei pe anul 2012 si 1.456,0 mii lei pe anul 2013. Valoarea totala a programului poate fi angajata in anul 2010.
    ART. 9
    Se autorizeaza Ministerul Justitiei sa introduca in anexa nr. 3/17/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari:
    a) diminuarea cu suma de 7.873,0 mii lei la capitolul 33.10 “Venituri din prestari servicii si alte activitati”, din care suma de 973,0 mii lei la subcapitolul 33.10.08 “Venituri din prestari servicii” si suma de 6.900,0 mii lei la subcapitolul 33.10.16 “Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa”;
    b) suplimentarea cu suma de 5.086,0 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;
    c) la capitolul 61.10 “Ordine publica si siguranta nationala”, diminuarea cu suma de 5.870,0 mii lei la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, suplimentarea cu suma de 6.020,0 mii lei la titlul 20 “Bunuri si servicii”, diminuarea cu suma de 764,0 mii lei la titlul “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, diminuarea cu suma de 7.873,0 mii lei la titlul “Active nefinanciare”;
    d) la capitolul 68.10 “Asigurari si asistenta sociala”, suplimentarea cu suma de 5.700,0 mii lei la titlul “Asistenta sociala”.
    ART. 10
    Se autorizeaza Ministerul Justitiei sa redistribuie in anexa nr. 3/17/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii”, la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”:
    a) suma de 717,0 mii lei de la fisa cod obiectiv 5 “e) Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, alineatul 71.01.30 “Alte active fixe”, la fisa cod obiectiv 2 “Dotari independente”, alineatul 71.01.02 “Masini, echipamente si mijloace de transport”;
    b) suma de 325,0 mii lei de la fisa cod obiectiv 5 “e) Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, articolul 71.03 “Reparatii capitale aferente activelor fixe”, la fisa cod obiectiv 66 “Sediu Judecatorie Zarnesti”, alineatul 71.01.01 “Constructii” suma de 246,0 mii lei, la fisa cod obiectiv 862 “Extindere sediu Judecatorie Campulung Moldovenesc”, alineatul 71.01.01 “Constructii” suma de 43,0 mii lei si la fisa cod obiectiv 3 “Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte studii”, alineatul 71.01.01 “Constructii” suma de 36,0 mii lei.
    ART. 11
    Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze redistribuiri de sume in cadrul anexei nr. 3/18/13 “Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii”, la venituri, intre capitole si subcapitole, cu incadrarea in suma totala aprobata.
    ART. 12
    Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa introduca in anexa nr. 3/18/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari:
    a) diminuarea cu suma de 700,0 mii lei la capitolul 43.10 “Subventii de la alte administratii”, subcapitolul 43.10.09 “Subventii pentru institutii publice”;
    b) la capitolul 66.10 “Sanatate”, diminuarea cu suma de 700,0 mii lei la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, diminuarea cu suma de 1.068,0 mii lei la titlul 20 “Bunuri si servicii”, suplimentarea cu suma de 68,0 mii lei la titlul 71 “Active nefinanciare”;
    c) la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, suplimentarea cu suma de 279,0 mii lei la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, suplimentarea cu suma de 312,0 mii lei la titlul 20 “Bunuri si servicii” si suplimentarea cu suma de 409,0 mii lei la titlul “Active nefinanciare”.
    ART. 13
    Se autorizeaza Ministerul Apararii Nationale sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de angajament intre obiectivele de investitii in continuare, obiectivele de investitii noi si “Alte cheltuieli de investitii”, in limita prevederilor bugetare aprobate.
    ART. 14
    Se autorizeaza Ministerul Administratiei si Internelor sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/19/13 “Sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” cu suma de 714,0 mii lei, la capitolul 33.10 “Venituri din prestari servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.05 “Taxe si alte venituri din invatamant”.
    ART. 15
    Se autorizeaza Ministerul Administratiei si Internelor sa introduca in anexa nr. 3/19/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele modificari:
    a) suplimentarea cu suma de 200,0 mii lei, la capitolul 33.10 “Venituri din prestari servicii si alte activitati”, subcapitolul 33.10.19 “Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive”;
    b) suplimentarea cu suma de 200,0 mii lei, la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, la titlul 20 “Bunuri si servicii”.
    ART. 16
    (1) Se autorizeaza Ministerul Administratiei si Internelor sa introduca in anexa nr. 3/19/29 “Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii” urmatoarele modificari:
    a) la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, la fisa cod 2 “Dotari independente”, se majoreaza alineatul 71.01.03 “Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” cu suma de 135,0 mii lei, prin redistribuire, cu incadrare in sumele aprobate la titlul 71 “Active nefinanciare”;
    b) la capitolul 65.10 “Invatamant” se introduc urmatoarele obiective de investitii: “Modernizare punct control acces din cazarma Dragasani” – IGJR cu suma de 133,0 mii lei, “Centrala termica – Pavilion central (sediu Facultatea de Politie) Academia de Politie <<Alexandru Ioan Cuza>> – Bucuresti” cu suma de 600,0 mii lei, “Sistem de paza perimetrala control acces si supraveghere la Academia de Politie <<Alexandru Ioan Cuza>> – Bucuresti” cu suma de 500,0 mii lei, “Compartimentare si modernizare pavilion 45-23-04 din cazarma Falticeni, judetul Suceava – IGJR” cu suma de 53,0 mii lei, sume ce vor fi asigurate prin redistribuire cu incadrare in sumele aprobate la titlul 71 “Active nefinanciare”;
    c) la capitolul 80.01 “Actiuni generale economice, comerciale si de munca” se introduc urmatoarele obiective de investitii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara: “Constructie pilastru OCPI Botosani” cu suma de 7,0 mii lei, “Construire sediu OCPI Galati” cu suma de 361,0 mii lei, “Sediu BCPI Bicaz, judetul Neamt” cu suma de 14,0 mii lei, “Reabilitare sediu BCPI Caransebes, judetul Caras-Severin” cu suma de 1.237,0 mii lei, “Reamenajare si extindere constructie existenta pentru sediul OCPI Calarasi” cu suma de 3.258,0 mii lei si “Construire sediu OCPI Cluj” cu suma de 63,0 mii lei, sume ce vor fi asigurate prin redistribuire cu incadrare in sumele aprobate la titlul 71 “Active nefinanciare”.
    (2) Se autorizeaza Ministerul Administratiei si Internelor sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de angajament intre obiectivele de investitii noi, obiectivele de investitii in continuare si “Alte cheltuieli de investitii”, cu incadrare in prevederile bugetare aprobate.
    ART. 17
    (1) Din sumele aprobate in bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2010, la capitolul 81.01 “Combustibili si energie”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, suma de 90.261.735 lei se repartizeaza prin hotarare a Guvernului catre bugetele locale si se utilizeaza exclusiv pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor electrice de termoficare catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. Marfa” – S.A.
    (2) Suma prevazuta la alin. (1) se utilizeaza de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. Marfa” – S.A. exclusiv pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj.
    (3) Ministerul Administratiei si Internelor acorda suma prevazuta la alin. (1) dupa parcurgerea procedurilor in domeniul ajutorului de stat, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
    (4) Suma prevazuta la alin. (1) se gestioneaza de catre unitatile administrativ-teritoriale, centralele electrice de termoficare si Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. Marfa” – S.A. prin conturi distincte deschise la Trezoreria Statului.
    (5) Sumele aflate in conturile prevazute la alin. (4) au destinatie speciala in conditiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedura civila si se utilizeaza numai potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    (6) Sumele ramase neutilizate in conturile de disponibil deschise potrivit alin. (4) vor fi virate de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul de venituri al bugetului de stat “Alte venituri”, la data de 29 decembrie 2010.
    ART. 18
    (1) In bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.01 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 80 “Imprumuturi”, sunt cuprinse sumele reprezentand contributia nationala aferenta Schemei de garantare pentru sistemul agricol si Schemei de garantare pentru intreprinderi mici si mijlocii, cuprinsa in Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), cu exceptia cheltuielilor de gestiune a schemelor de garantare, precum si contributia nationala aferenta masurii de inginerie financiara din cadrul Programului operational de pescuit (POP), cu exceptia comisionului aferent gestionarului schemei de inginerie financiara.
    (2) Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa introduca modificari in executia bugetara pe anul 2010 la capitolul 83.01 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, prin diminuarea sumelor deschise si utilizate, in cuantum de 175.564 mii lei, de la titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.04 “Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala – FEADR”, si suplimentarea corespunzatoare a sumelor deschise si utilizate la titlul 80 “Imprumuturi”, articolul 80.30 “Alte imprumuturi”.
    (3) Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de angajament intre obiectivele de investitii noi, obiectivele de investitii in continuare si “Alte cheltuieli de investitii”, cu incadrare in prevederile bugetare aprobate.
    ART. 19
    Sumele reprezentand plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, aferente anului agricol 2010, acordate in completarea schemelor de plati nationale directe pe suprafata, sunt cuprinse in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.01 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 56 “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.04 “Programe din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – FEADR”.
    ART. 20
    (1) Din sumele aprobate in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2010, la capitolul 86.01 “Cercetare si dezvoltare in domeniul economic”, titlul 51 “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, suma de 154.336,0 mii lei se repartizeaza de catre acesta, in conditiile legii, pentru plata datoriilor unitatilor de cercetare-dezvoltare din subordonarea si/sau coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) se gestioneaza de catre Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si unitatile de cercetare-dezvoltare din subordinea si/sau coordonarea acesteia, prin conturi distincte de disponibilitati deschise la Trezoreria Statului.
    (3) Sumele aflate in conturile prevazute la alin. (2) au destinatie speciala in conditiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedura civila si se utilizeaza numai potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” vireaza sumele datorate unitatilor de cercetare-dezvoltare din subordinea si/sau coordonarea sa in termen de 10 zile lucratoare de la incasarea acestora. Unitatile de cercetare-dezvoltare din subordinea si/sau coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” au obligatia de a utiliza sumele incasate in contul distinct deschis la Trezoreria Statului, in termen de 15 zile lucratoare de la incasare, pentru achitarea obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
    (5) Sumele ramase neutilizate in conturile de disponibil deschise potrivit alin. (2) vor fi virate de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul de venituri al bugetului de stat “Alte venituri”, in termen de doua zile lucratoare de la expirarea termenelor prevazute la alin. (4).
    ART. 21
    Se autorizeaza Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sa asigure prin bugetele proprii sumele aferente contributiei nationale aferente proiectelor finantate in cadrul Programului Life + pentru institutiile publice aflate sub autoritatea si/sau coordonarea acestuia si finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat.
    ART. 22
    Se autorizeaza Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sa asigure prin bugetele proprii sumele aferente contributiei nationale aferente proiectelor finantate in cadrul Mecanismului Financiar SEE pentru institutiile publice aflate sub autoritatea si/sau coordonarea acestora si finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat.
    ART. 23
    Se autorizeaza Ministerul Mediului si Padurilor sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de angajament intre obiectivele de investitii noi, obiectivele de investitii in continuare si “Alte cheltuieli de investitii”, cu incadrare in prevederile bugetare aprobate.
    ART. 24
    (1) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sa introduca in anexa nr. 3/24/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele redistribuiri de credite bugetare:
    a) la capitolul 67.10 “Cultura, recreere si religie”, sa diminueze titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 683,0 mii lei si sa suplimenteze titlul 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 683,0 mii lei;
    b) la capitolul 84.10 “Transporturi”, sa diminueze titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 710,0 mii lei si titlul 70 “Cheltuieli de capital” cu suma de 103,0 mii lei, precum si sa suplimenteze titlul 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 813,0 mii lei.
    (2) Se autorizeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de angajament intre obiectivele de investitii noi, obiectivele de investitii in continuare si “Alte cheltuieli de investitii”, cu incadrare in prevederile bugetare aprobate.
    ART. 25
    Se autorizeaza Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de angajament intre obiectivele de investitii noi, obiectivele de investitii in continuare si “Alte cheltuieli de investitii”, cu incadrare in prevederile bugetare aprobate.
    ART. 26
    (1) Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa efectueze redistribuiri de credite bugetare in anexa nr. 3/27/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii”.
    (2) Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa introduca Programul “Amenajare muzeistica si punerea in valoare a spatiului muzeal” in anexa nr. 3/27/26 “Sinteza finantarii programelor” si, respectiv, anexa nr. 3/27/27 “Fisa Programului”.
    (3) Creditele bugetare repartizate pentru derularea programului de la alin. (2), precum si creditele de angajament aferente acestuia, se aloca din bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National aprobat pe anul 2010.
    (4) Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa modifice anexa nr. 3/27/27 – fisa programului “Restaurarea monumentelor istorice” si, respectiv, anexa nr. 3/27/26 “Sinteza finantarii programelor”, cu incadrare in bugetul aprobat pe anul 2010.
    (5) Se autorizeaza Ministerul Culturii si Patrimoniului National sa efectueze redistribuiri de credite bugetare si de angajament intre obiectivele de investitii in continuare si “Alte cheltuieli de investitii”, cu incadrare in prevederile bugetare aprobate.
    ART. 27
    Se autorizeaza Ministerul Public sa efectueze redistribuiri de credite bugetare in cadrul bugetului aprobat pe anul 2010, la capitolul 61.01 “Ordine publica si siguranta nationala”, intre ordonatorii secundari de credite, cu incadrarea in sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
    ART. 28
    Se autorizeaza Serviciul Roman de Informatii sa suplimenteze veniturile proprii in anexa nr. 3/31/13 “Sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii” cu suma de 4.857,0 mii lei, la capitolul 45.10 “Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si refinantari”, subcapitolul 45.10.02 “Fondul Social European”.
    ART. 29
    Se autorizeaza Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sa introduca in anexa nr. 3/24/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele redistribuiri de credite bugetare la capitolul 80.10 “Actiuni generale, economice comerciale si de munca”:
    a) diminuarea titlului 10 “Cheltuieli de personal” cu suma de 3.100,0 mii lei;
    b) diminuarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 600,0 mii lei;
    c) suplimentarea titlului 55 “Alte transferuri” cu suma de 3.700,0 mii lei.
    ART. 30
    Se autorizeaza Academia Romana sa efectueze redistribuiri de sume in cadrul anexei nr. 3/37/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutii finantate partial din venituri proprii” prin suplimentarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 30,0 mii lei si diminuarea cu aceeasi suma a titlului 10 “Cheltuieli de personal”, cu incadrarea in sumele aprobate la capitolul 53.10 “Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare”, pentru Institutul Bucovina.
    ART. 31
    Se autorizeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sa introduca in anexa nr. 3/38/15 “Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii” urmatoarele redistribuiri de credite bugetare la capitolul 83.10 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”:
    a) diminuarea titlului 70 “Cheltuieli de capital” cu suma de 5.000,0 mii lei;
    b) suplimentarea titlului 20 “Bunuri si servicii” cu suma de 4.300,0 mii lei;
    c) suplimentarea titlului 59 “Alte cheltuieli” cu suma de 700,0 mii lei.
    ART. 32
    (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pe anul 2010, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, se suplimenteaza cu 1.500,0 mii lei pentru finantarea cheltuielilor aferente invatamantului special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala din judetul Constanta.
    (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pe anul 2010, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, se diminueaza cu 1.500,0 mii lei, potrivit anexei nr. 3.
    ART. 33
    Influentele asupra bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sunt prevazute in anexa nr. 4.

    CAPITOLUL II
    Dispozitii finale

    ART. 34
    Ordonanta Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 590 din 19 august 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 50 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “a) pentru plata obligatiilor unitatilor sanitare publice cu paturi, indiferent de reteaua sanitara din care fac parte, inregistrate peste termenul de scadenta si neachitate la data de 30 iunie 2010, in ordinea cronologica a inregistrarii acestora, in limita sumei de 859.863,0 mii lei, fara a putea fi efectuate angajamente legale noi pe baza acestei sume la nivelul unitatilor sanitare. Conditiile si modalitatile de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare cu paturi, inregistrate la data de 30 iunie 2010, se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    b) diferenta pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale.”
    2. La articolul 50, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    “(3) Sumele neutilizate dupa plata obligatiilor prevazute la alin. (2) lit. a) vor fi folosite potrivit destinatiilor prevazute la alin. (2) lit. b).”
    ART. 35
    Prevederile articolului 52 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2010 se abroga la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. 36
    Alineatul (2) al articolului III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) urmatoarele cheltuieli:
    a) cheltuielile aferente angajamentelor legale incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv cele ocazionate de achitarea unor obligatii de plata restante ale ordonatorilor principali de credite bugetare;
    b) cheltuielile pentru transmiterea pensiilor si altor forme de asistenta sociala;
    c) cheltuielile pentru plata serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare;
    d) cheltuielile cu reparatiile si reabilitarile pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat si institutiile de asistenta sociala;
    e) cheltuielile pentru hrana;
    f) cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor de iluminat public, deszapezire, salubrizare, canalizare;
    g) cheltuielile aferente programelor/proiectelor cu finantare externa nerambursabila;
    h) cheltuielile pentru drumurile de interes judetean si local;
    i) cheltuielile cu utilitatile la institutiile publice, respectiv apa, incalzit, iluminat si forta motrica.”
    ART. 37
    Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se pot aloca, pana la sfarsitul anului 2010, pe baza de hotarari ale Guvernului, sume si pentru plata arieratelor.
    ART. 38
    Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta in bugetele lor si in anexele la acestea pe anul 2010, sa efectueze redistribuiri intre articolele si alineatele din cadrul titlului de cheltuieli si sa comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, detalierea modificarilor aprobate conform acesteia.
    ART. 39
    Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close