Modificarea si completarea O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

In M. Of. nr. 784 din 24 noiembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 208/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara.
Din cuprins:
    ART. I
    Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 2
    Expertiza tehnica efectuata din dispozitia organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a altor organe cu atributii jurisdictionale, de catre expertul sau specialistul numit de acestea, in vederea lamuririi unor fapte sau imprejurari ale cauzei, constituie expertiza tehnica judiciara.”
    2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 3
    Expertiza tehnica efectuata la cererea persoanelor fizice sau juridice constituie expertiza tehnica extrajudiciara.”
    3. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 9
    Examenul si interviul pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar si testarea profesionala a specialistilor care efectueaza expertize tehnice judiciare se organizeaza de catre Ministerul Justitiei si se desfasoara potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei.”
    4. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Calitatea de expert tehnic judiciar si specializarea acestuia se dovedesc cu autorizatia de expert tehnic judiciar, eliberata de Biroul central pentru expertize judiciare din Ministerul Justitiei.”
    5. La articolul 12, literele a) si b) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “a) persoana care a dobandit de la alte ministere sau institutii publice de specialitate autorizarea de a realiza lucrari in specializarea pentru care sustine interviul;
    b) persoana care a dobandit calitatea ceruta pentru desfasurarea activitatii in acea specialitate, prevazuta in nomenclatorul specializarilor expertizei tehnice judiciare, in conditiile legii speciale ce reglementeaza organizarea si desfasurarea unei activitati sau profesii si modul de acces in aceasta;”.
    6. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(3) Pentru inscrierea la examenul sau, dupa caz, interviul pentru dobandirea calitatii de expert tehnic judiciar, candidatii platesc o taxa al carei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justitiei. Sumele astfel colectate sunt evidentiate intr-un fond distinct si sunt folosite pentru plata cheltuielilor ocazionate de desfasurarea examenului sau interviului. Sumele nefolosite pana la sfarsitul anului sunt reportate pentru anul urmator cu aceeasi destinatie.”
    7. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 16
    Expertii tehnici judiciari care au calitatea de salariati au dreptul la concediu fara plata pe timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare care le-au fost incredintate. Expertul beneficiaza in aceasta perioada de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decat cele salariale.”
    8. La articolul 16^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Suspendarea, respectiv incetarea suspendarii calitatii de expert tehnic judiciar, se poate dispune de catre Biroul central pentru expertize judiciare, la cererea motivata a expertului sau din oficiu, motivat.”
    9. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 17
    (1) Organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei judiciare numeste expertul sau, dupa caz, specialistul, indica in scris, prin incheiere sau prin ordonanta, obiectul expertizei si intrebarile la care trebuie sa raspunda acesta, stabileste data depunerii raportului de expertiza, fixeaza onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci cand este cazul, si comunica biroului local pentru expertize tehnice judiciare numele persoanei desemnate sa efectueze expertiza.
    (2) La termenul la care a avut loc numirea expertului, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei instiinteaza partea despre suma ce trebuie avansata pentru expertiza dispusa in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare si ii pune in vedere sa plateasca aceasta suma in termen de 5 zile de la instiintare.
    (3) Adresa privind numirea expertului se comunica biroului local pentru expertize tehnice judiciare si expertului tehnic judiciar, dupa efectuarea platii in conditiile alin. (2), si cuprinde urmatoarele:
    a) denumirea si datele de contact ale organului cu atributii jurisdictionale care a dispus numirea;
    b) numarul si obiectul dosarului in care a fost dispusa efectuarea expertizei tehnice judiciare;
    c) numele sau, dupa caz, denumirea partilor din dosar si datele de contact ale acestora: domiciliul sau, dupa caz, sediul acestora, precum si numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail, daca acestea sunt cunoscute;
    d) numarul si data incheierii sau ordonantei prin care a fost numit expertul;
    e) obiectivele expertizei tehnice judiciare dispuse la care trebuie sa raspunda expertul;
    f) termenul stabilit pentru depunerea raportului de expertiza;
    g) suma stabilita cu titlu de onorariu provizoriu;
    h) suma stabilita cu titlu de cheltuieli provizorii;
    i) mentiunea ca sumele provizorii, stabilite cu titlu de onorariu provizoriu si cheltuieli provizorii, au fost platite in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare.
    (4) Plata sumei provizorii catre expertul tehnic judiciar numit se va efectua prin intermediul biroului local pentru expertize tehnice judiciare, dupa depunerea raportului de expertiza la organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei.”
    10. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 18
    (1) Partea interesata are dreptul sa solicite ca pe langa expertul tehnic judiciar numit sa mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala acesteia, si un expert tehnic judiciar sau un specialist, nominalizat de aceasta si incuviintat de organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, in calitate de consilier al partii, din categoria persoanelor prevazute la art. 11 – 14.
    (2) Expertul tehnic judiciar sau specialistul nominalizat de parte in conditiile alin. (1) trebuie sa detina aceeasi specializare cu cea a expertului tehnic judiciar numit de organul judiciar pentru efectuarea expertizei. Daca acest lucru nu este posibil, se va avea in vedere ca specializarea expertului tehnic judiciar care participa la efectuarea expertizei in calitate de consilier al partii sa fie inrudita cu cea a expertului tehnic judiciar numit si sa apartina aceluiasi domeniu.
    (3) Onorariul expertului tehnic judiciar sau al specialistului care participa la efectuarea expertizei in conditiile alin. (1) este stabilit de parte si de expert, de comun acord, in temeiul raporturilor contractuale dintre acestia, si este platit acestuia de catre partea care l-a nominalizat.
    (4) Un exemplar original al documentului care face dovada relatiilor contractuale dintre parte si expertul tehnic judiciar sau specialistul care participa la efectuarea expertizei in conditiile prevazute la alin. (1), precum si a sumelor datorate acestuia va fi depus la dosarul cauzei cu cel putin 5 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea raportului de catre expertul tehnic judiciar sau specialistul numit.”
    11. La articolul 21, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “a) partea introductiva, in care se mentioneaza organul care a dispus efectuarea expertizei, data la care s-a dispus depunerea acesteia, numele si prenumele expertului sau ale expertilor, specialitatea acestuia/acestora, data intocmirii si finalizarii raportului de expertiza, obiectul acesteia si intrebarile la care expertul sau expertii urmeaza sa raspunda, bibliografia pe baza careia expertiza a fost efectuata si daca partile care au participat la aceasta au dat explicatii in cursul lucrarilor la care au fost convocate;”.
    12. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 22
    (1) Raportul de expertiza sau suplimentul la raportul de expertiza, insotit de nota de evaluare a onorariului si, daca este cazul, de decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurna sau al altor cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizei si in stransa legatura cu aceasta, se depune la organul cu atributii jurisdictionale care a incuviintat expertiza.
    (2) La termenul la care se pronunta asupra raportului de expertiza sau, dupa caz, asupra suplimentului la raport, depus de expertul tehnic judiciar numit, organul cu atributii jurisdictionale care a dispus efectuarea expertizei se pronunta si asupra sumei definitive solicitate de catre expert, instiintand biroul local pentru expertize tehnice judiciare despre suma definitiva aprobata la plata expertului.
    (3) La termenul prevazut la alin. (2), organul cu atributii jurisdictionale instiinteaza partea despre suma ramasa de plata si pune in vedere acesteia sa efectueze plata in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare in termen de 5 zile de la instiintare.”
    13. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 22^1
    (1) Daca expertul tehnic judiciar numit este inlocuit din motive imputabile acestuia, organele de urmarire penala, instantele judecatoresti sau alte organe cu atributii jurisdictionale pot dispune, odata cu inlocuirea, si restituirea in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare, in tot sau in parte, in termen de 30 de zile, a sumelor primite pentru activitatea de expertiza tehnica judiciara efectuata in cauza respectiva.
    (2) Nerestituirea sumelor in termenul stabilit in contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare constituie abatere disciplinara.”
    14. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Plata onorariului si a cheltuielilor solicitate prin decont, cuvenite expertului tehnic judiciar numit de catre organele de urmarire penala, instantele judecatoresti sau alte organe cu atributii jurisdictionale in conditiile art. 17, pentru efectuarea expertizei, se efectueaza numai prin biroul local pentru expertize tehnice judiciare.”
    15. La articolul 25, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Sumele retinute potrivit alin. (1) se constituie si se utilizeaza, prin derogare de la alte dispozitii legale, la dispozitia Ministerului Justitiei, ca fond special pentru:”.
    16. La articolul 25 alineatul (2), litera e) se abroga.
    17. La articolul 25, alineatul (3) se abroga.
    18. La articolul 32, literele b) – e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “b) ia masurile necesare pentru intocmirea, actualizarea si publicarea pe pagina de internet a Ministerului Justitiei a tabelului nominal cuprinzand expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialitati si pe judete, respectiv pe municipiul Bucuresti, in functie de domiciliul acestora;
    c) ia masurile necesare pentru intocmirea tabelului nominal si a listei nominale cuprinzand expertii tehnici judiciari, respectiv specialistii care pot efectua expertize tehnice judiciare si pentru comunicarea acestora birourilor locale pentru expertize tehnice judiciare;
    d) organizeaza desfasurarea examenului si interviului pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar;
    e) emite autorizatia de expert tehnic judiciar, in care se mentioneaza cel putin numele si prenumele expertului si specializarea acestuia;”.
    19. La articolul 35, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) In situatia in care impotriva expertului tehnic judiciar s-a pus in miscare actiunea penala pentru o infractiune care aduce atingere prestigiului profesiei, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice pana la solutionarea definitiva a cauzei.”
    20. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 38^1
    (1) Daca impotriva sa a fost pusa in miscare actiunea penala in vreo cauza penala sau daca a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni, expertul tehnic judiciar sau specialistul are obligatia de a comunica de indata aceasta situatie Ministerului Justitiei. Nerespectarea obligatiei de comunicare constituie abatere disciplinara.
    (2) Instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea au obligatia de a comunica de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile de la emitere, directiei de specialitate din Ministerul Justitiei copii certificate ale documentelor prin care a fost dispusa punerea in miscare a actiunii penale sau condamnarea asupra unei persoane avand calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist.”
    ART. II
    (1) Legitimatiile de expert tehnic judiciar intocmite si eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi raman valabile si fac dovada calitatii de expert tehnic judiciar si a specializarii pana la inlocuirea acestora cu autorizatiile prevazute la art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
    (2) Biroul central pentru expertize tehnice judiciare va lua masurile necesare pentru inlocuirea legitimatiilor prevazute la alin. (1) cu autorizatii in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

1 comentariu to “Modificarea si completarea O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara”

  1. Stimati Domni coordonatori ai Activitatii Expertilor Tehnici Judiciari din ROMANIA, {Biroul Central} de peste 6 ani de zile va caut…( Nestiinta =costa!} sa va trimit niste MOSTRE de Expertize teh.Jud.,intocmite de catre niste-Analfabeti in alcatuirea si scrierea cu inteles deplin a unor fraze in Lb. Romana- Atehnici din toate pct. de vedere privindu-i,Partinitaori din cale afara fata de una din partile implicate in Dosarele supuse expertizarilor Tehnice, Erijati in posturi decidente din punct de vedere juridic asupra cauzelor analizate tehnic ori prezentand Rapoarte de Expertiza-fara a se fi raspuns la macar trei din 8-9 Obiective stabilite de catre Instanta. Ma voi grabi sa va trimit astfel de mostre,{ ptr. ca aceste Expertize constituie PROBE in dosare , pe baza carora se pot emite Hotarari Definitive si Irevocabile, vitregindu-i pe justitiabilii de orice fel), rugandu-va a-i aduce la Ordin pe acesti – poate priceputi in specializarile de a ingropa ADEVARUL… asupra unei realitati faptice!…Cu deosebita mahnire ptr. existenta unor asemenea “declasati” ingineri, detinatori ai unor Legitimatii {Autorizatii} de EXPERTI!!!- ING. GH. AELENEI

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close