Ordinul BNR nr. 22/2010 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit

In M. Of. nr. 786 din 24 noiembrie 2010 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 22/2010 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit.
Din cuprins:
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare aferente cerintelor minime de capital (COREP) la nivel individual si, dupa caz, consolidat, care vor fi transmise de catre institutiile de credit prevazute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit si firmele de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 2
    (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 3, institutiile de credit prevazute la art. 1 transmit Bancii Nationale a Romaniei formularele de raportare ce fac obiectul prezentului ordin, in format electronic, prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), prin fisiere Excel, precum si in format letric la Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere, dupa cum urmeaza:
    a) pentru raportarile transmise la nivel individual, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei pentru care acestea se intocmesc;
    b) pentru raportarile transmise la nivel consolidat, pentru sfarsitul exercitiului financiar, pana la data de 15 mai a exercitiului financiar urmator;
    c) pentru raportarile transmise la nivel consolidat, intocmite pentru sfarsitul primului semestru al exercitiului financiar, pana la data de 30 septembrie a respectivului exercitiu financiar.
    (2) In sensul alin. (1), de la data expirarii termenului prevazut la art. 17 alin. (3) din Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit transmit Bancii Nationale a Romaniei raportarile in format electronic exclusiv prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei – SIRBNR.
    ART. 3
    (1) Institutiile de credit prevazute la art. 1 vor transmite Bancii Nationale a Romaniei, atat electronic, cat si letric, partea aferenta fondurilor proprii din cadrul Formularului de sinteza privind adecvarea capitalului la riscuri (formularul CA), potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) si (2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Institutiile de credit prevazute la art. 1 vor transmite Bancii Nationale a Romaniei, atat electronic, cat si letric, prima raportare, la nivel individual, aferenta randurilor 3.3, 3.3.a), 3.4, 3.4.1 si 3.4.2 din cadrul Formularului de sinteza privind adecvarea capitalului la riscuri (formularul CA) la sfarsitul lunii februarie 2011.
    ART. 4
    (1) Institutiile de credit care, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006, cu modificarile ulterioare, trebuie sa indeplineasca la nivel individual cerintele referitoare la procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri, includ in cadrul Formularului de sinteza privind adecvarea capitalului la riscuri, intocmit la nivel individual potrivit frecventei de raportare prevazute in anexa nr. III, si informatiile de sinteza referitoare la excedentul/deficitul de capital ca urmare a evaluarilor interne (randurile 3.4, 3.4.1 si 3.4.2), precum si pe cele referitoare la excedentul/deficitul de fonduri proprii, respectiv indicatorul de solvabilitate, rezultate in urma ultimei verificari efectuate de Banca Nationala a Romaniei [randurile 3.3 si 3.3.a)].
    (2) Institutiile de credit care, potrivit prevederilor art. 5, 6, art. 9 alin. (1) – (2), art. 12 alin. (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006, cu modificarile ulterioare, trebuie sa indeplineasca la nivel consolidat cerintele referitoare la procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri includ in cadrul Formularului de sinteza privind adecvarea capitalului la riscuri, intocmit la nivel consolidat potrivit frecventei de raportare prevazute in anexa nr. III, si informatiile de sinteza referitoare la excedentul/deficitul de capital ca urmare a evaluarilor interne (randurile 3.4, 3.4.1 si 3.4.2), precum si pe cele referitoare la excedentul/deficitul de fonduri proprii, respectiv indicatorul de solvabilitate, rezultate in urma ultimei verificari efectuate de Banca Nationala a Romaniei [randurile 3.3 si 3.3.a)].
    ART. 5
    In cazul in care, ca urmare a aprobarii situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor, nivelul fondurilor proprii sau cel al unor elemente componente care intra in calculul indicatorilor de prudenta bancara calculati in functie de fondurile proprii pentru data de 31 decembrie se modifica, raportarile aferente fondurilor proprii si respectivilor indicatori de prudenta bancara afectati de modificari, intocmite pentru ultima luna a exercitiului financiar precedent si pentru fiecare luna din perioada scursa de la inceputul anului in curs si pana la data aprobarii situatiilor financiare anuale, vor fi refacute si retransmise Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 20 de zile calendaristice de la data aprobarii situatiilor financiare anuale, dar nu mai tarziu de data de 15 mai.
    ART. 6
    Casele centrale ale cooperativelor de credit completeaza formularele de raportare prevazute in anexa nr. I atat pe baza individuala, cat si la nivelul retelei cooperatiste de credit din care fac parte.
    ART. 7
    In ceea ce priveste raportarea aferenta riscului de credit, in contextul utilizarii abordarii standard, institutiile de credit transmit:
    a) cate un formular CR SA pentru fiecare dintre cele 15 clase de expuneri prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) – l) si n) – p) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordarii standard, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) un formular CR SA Total care agrega ansamblul expunerilor ce fac obiectul abordarii standard pentru riscul de credit.
    ART. 8
    In ceea ce priveste raportarea aferenta riscului de credit, in contextul utilizarii abordarii bazate pe modele interne de rating, institutiile de credit transmit:
    a) cate un formular CR IRB pentru fiecare dintre urmatoarele clase si subclase de expuneri potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating, descrise in anexa nr. II – Tabel referinte formular 3: CR SA:
    1. administratii centrale sau banci centrale;
    2. institutii, din care:
    2.1. institutii de credit si firme de investitii;
    3. societati, din care:
    3.1. entitati mici si mijlocii;
    3.2. finantari specializate;
    4. retail, din care:
    4.1. garantate cu un bun imobiliar;
    4.2. reinnoibile eligibile;
    4.3. alte expuneri de tip retail;
    4.4. entitati mici si mijlocii;
    b) un formular CR IRB Total care agrega ansamblul expunerilor ce fac obiectul abordarii bazate pe modele interne de rating, mai putin expunerile din titluri de capital – care se raporteaza in formularul CR EQU IRB -, pozitiile din securitizare – care se raporteaza potrivit art. 9 – si activele, altele decat cele care reprezinta creante de natura creditelor – care se raporteaza in formularul CA;
    c) formularele CR SA si CR SA Total pentru expunerile supuse abordarii standard pentru riscul de credit. In acest caz, formularele CR SA se completeaza avand in vedere clasele si subclasele de expuneri potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating prevazute in anexa nr. II – Tabel referinte formular 3: CR SA, chiar daca, pentru determinarea cerintei de capital, respectivelor expuneri li se aplica regulile specifice abordarii standard.
    ART. 9
    In ceea ce priveste raportarea aferenta riscului de credit provenind din pozitiile din securitizare, institutiile de credit transmit:
    a) cate un formular CR SEC SA pentru totalul operatiunilor de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordarii standard pentru riscul de credit;
    b) cate un formular CR SEC IRB pentru totalul operatiunilor de securitizare, pentru expunerile din securitizare care fac obiectul abordarii bazate pe modele interne de rating pentru riscul de credit.
    ART. 10
    In ceea ce priveste raportarea aferenta riscului operational, institutiile de credit transmit cu frecventa indicata in anexa nr. III:
    a) Formularul 13: OPR – Riscul operational, in contextul utilizarii abordarii de baza;
    b) Formularul 13: OPR – Riscul operational si Formularul 14: OPR Details – Riscul operational: Valori brute ale pierderilor pe linii de activitate si categorii de evenimente in ultimul an, in contextul utilizarii abordarii standard sau a abordarii standard alternative;
    c) Formularul 13: OPR – Riscul operational, Formularul 14: OPR Details – Riscul operational: Valori brute ale pierderilor pe linii de activitate si categorii de evenimente in ultimul an si Formularul 15: OPR LOSS Details – Pierderi majore din riscul operational inregistrate in ultimul an sau care sunt inca deschise, in contextul utilizarii abordarii avansate de evaluare.
    ART. 11
    (1) In cadrul formularelor de raportare prevazute in anexa nr. I, institutiile de credit completeaza si raporteaza doar pozitiile care nu au fost evidentiate in gri sau hasurate, corespunzatoare randurilor si coloanelor care au etichetele evidentiate in alb.
    (2) In cadrul raportarii Formularului de sinteza privind adecvarea capitalului la riscuri (formularul CA):
    a) randurile precedate de indicativul C vor fi completate exclusiv in cadrul raportarii la nivel consolidat;
    b) randurile precedate de indicativul N nu vor fi completate (nici la nivel individual, nici la nivel consolidat);
    c) randurile carora nu le corespunde niciun indicativ vor fi completate atat in cadrul raportarii la nivel individual, cat si in cadrul celei intocmite pentru nivelul consolidat.
    ART. 12
    Referintele aferente informatiilor explicative incluse in anexa nr. II sunt trimiteri la prevederile considerate ca fiind cele mai relevante in raport cu continutul fiecarui element solicitat. In cazul in care exista prevederi care nu au fost indicate in mod explicit, dar care au impact asupra determinarii unui element, acestea vor fi luate in considerare la determinarea si raportarea sa.
    ART. 13
    Anexele nr. I – III*) fac parte integranta din prezentul ordin.
————
    *) Anexele nr. I – III se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 786 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

    ART. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 si 703 bis din 18 octombrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 15
    (1) Prezentul ordin intra in vigoare la data de 31 decembrie 2010.
    (2) Primele raportari conforme prezentului ordin se intocmesc si se transmit Bancii Nationale a Romaniei de catre institutiile de credit pentru data de 31 decembrie 2010.
    ART. 16
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close