Procedura de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania sau din strainatate pentru acordarea de asistenta juridica pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”

In M. Of. nr. 783 din 23 noiembrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2722/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania sau din strainatate pentru acordarea de asistenta juridica pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”.
Din cuprins :
    ART. 1
    Se aproba Procedura de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania sau din strainatate pentru acordarea de asistenta juridica pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, lansat in anul 2010, prevazuta in anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aproba componenta comisiei de evaluare a societatilor profesionale civile de avocati, prevazuta in anexa nr. 2.
    ART. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 5
    Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin, se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.289/2010 privind aprobarea Procedurii de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania sau din strainatate pentru acordarea de asistenta juridica pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 14 septembrie 2010.

ANEXA 1

                              PROCEDURA
de selectare a societatilor profesionale civile de avocati din Romania sau din strainatate pentru acordarea de asistenta juridica pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta procedura asigura cadrul si metodologia unitara pentru organizarea si desfasurarea achizitiei de servicii de asistenta juridica pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu “Medium Term Notes”, denumit in continuare program.
    (2) Achizitia serviciilor de asistenta juridica se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin aplicarea procedurii de cerere de oferte.
    (3) Prin servicii de asistenta juridica, in sensul prezentei proceduri, se intelege totalitatea activitatilor de asistenta juridica, in legatura cu:
    a) negocierea, pregatirea, revizuirea oricaror documente contractuale aferente activarii programului, precum si revizuirea acesteia pe masura efectuarii de tranzactii individuale, daca este cazul;
    b) asistenta pentru revizuirea si actualizarea regulata a prospectului de baza (documentul de descriere a emitentului);
    c) asistenta in structurarea oricarei tranzactii individuale si in procesul de due diligence;
    d) pregatirea si/sau revizuirea documentelor necesare pentru aprobarea, emiterea, vanzarea sau livrarea instrumentelor financiare aferente tranzactiilor individuale efectuate in cadrul programului;
    e) pregatirea si emiterea de opinii legale cu privire la documentatia aferenta activarii programului si pentru fiecare tranzactie individuala in cadrul programului si/sau cu privire la alte actiuni, daca este cazul;
    f) analiza si consilierea cu privire la reglementari specifice care ar putea avea impact asupra documentatiei programului;
    g) pregatirea, la un moment dat pe parcursul derularii programului, a documentatiei necesare care sa permita efectuarea emisiunilor de instrumente financiare sub Regula 144A din Legea valorilor mobiliare din SUA, precum si revizuirea acesteia pe masura efectuarii de tranzactii individuale, daca este cazul.
    (4) Procedura de atribuire a contractului-cadru de asistenta juridica are la baza principiile enuntate la art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 2
    (1) Societatile profesionale civile de avocati, denumite in continuare societati de avocati, pot participa singure sau in asociere/consortiu la procedura de cerere de oferte.
    (2) Forma de asociere se demonstreaza prin conventii scrise intervenite intre membrii asocierii/consortiului.
    ART. 3
    In urma aplicarii prezentei proceduri vor fi selectate minimum doua si maximum 3 societati de avocati, respectiv asocieri/consortii cu care se vor incheia contracte-cadru de prestari de servicii de asistenta juridica, denumite in continuare contracte-cadru de asistenta juridica.
    ART. 4
    (1) Pentru prestarea serviciilor de asistenta juridica aferente activarii programului si efectuarii tranzactiei inaugurale, Ministerul Finantelor Publice va acorda mandat, dupa incheierea contractului-cadru de asistenta juridica, societatii de avocati/asocierii/consortiului care a obtinut punctajul cel mai mare in urma procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistenta juridica.
    (2) Pentru prestarea serviciilor de asistenta juridica aferente pregatirii sau revizuirii documentatiei pentru efectuarea de emisiuni de instrumente financiare sub Regula 144A din Legea valorilor mobiliare din SUA si a celor aferente tranzactiilor individuale din cadrul programului, Ministerul Finantelor Publice va acorda mandat, dupa incheierea contractului-cadru de asistenta juridica, uneia dintre societatile de avocati/asocieri/consortii selectate, acestora urmand sa le fie cerute oferte de pret pentru serviciile vizate, in functie de specificul tranzactiilor si al pietelor financiare vizate de acestea. Mandatul va fi acordat societatii de avocati, respectiv consortiului care ofera pretul cel mai mic. Pretul aferent fiecarei tranzactii individuale ulterioare nu va depasi 50% din oferta financiara aferenta activarii programului si tranzactiei inaugurale si se va incadra in limita alocarilor bugetare.
    (3) Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul de a respinge oricare sau toate ofertele de pret primite in vederea acordarii unui mandat, daca considera ca este in interesul sau sa o faca.
    (4) Contractul-cadru de asistenta juridica produce efecte incepand cu data la care Ministerul Finantelor Publice emite mandatul de asistenta juridica si se vor incheia subcontracte, prin care nominalizeaza societatea de avocati, respectiv consortiul pentru acordarea de servicii de asistenta juridica in cadrul programului.

    CAPITOLUL II
    Selectia societatilor de avocati

    ART. 5
    (1) Procedura de cerere de oferte se desfasoara in doua etape, respectiv initierea procedurii si selectia ofertelor.
    (2) Etapa de initiere a procedurii presupune:
    a) publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a invitatiei de participare la selectia societatilor de avocati din Romania sau din strainatate, al carei model este prevazut in anexa A;
    b) constituirea nominala a comisiei de evaluare prin ordin al ministrului finantelor publice; se desemneaza in comisii atat membrii titulari, cat si membrii supleanti.
    ART. 6
    Etapele procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistenta juridica presupun urmatoarele:
    a) primirea ofertelor;
    b) analiza si stabilirea ofertelor care sunt elaborate in conformitate cu prevederile pct. 3 – Calificarea ofertantilor din anexa B “Caiet de sarcini”;
    c) aplicarea criteriilor de selectie prevazute la pct. 4 – Criterii de selectare din anexa B;
    d) stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate pe baza careia se va incheia contractul-cadru de asistenta juridica, conform modelului prevazut in anexa C;
    e) informarea conducerii Ministerului Finantelor Publice cu privire la rezultatul aplicarii procedurii;
    f) incheierea contractului-cadru de asistenta juridica;
    g) intocmirea dosarului contractului-cadru de asistenta juridica.
    ART. 7
    (1) In vederea participarii la procedura de atribuire a contractului-cadru de asistenta juridica, ofertantii trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in anexa B.
    (2) Conditiile de eligibilitate si modalitatea de punctare a ofertelor sunt cele stabilite prin caietul de sarcini.
    ART. 8
    Analiza ofertelor se face de catre comisia de evaluare, care raspunde de desfasurarea urmatoarelor activitati:
    a) selectia ofertelor care indeplinesc criteriile impuse;
    b) aplicarea criteriilor de selectie, potrivit celor stabilite in caietul de sarcini;
    c) stabilirea ierarhiei ofertelor care indeplinesc criteriile impuse;
    d) intocmirea grilelor de evaluare si redactarea raportului procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistenta juridica; raportul este aprobat de catre presedintele comisiei;
    e) informarea conducerii Ministerului Finantelor Publice cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistenta juridica.
    ART. 9
    Pe parcursul desfasurarii procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistenta juridica, membrii comisiei au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricaror altor informatii prezentate de ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja interesele comerciale.
    ART. 10
    (1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare are obligatia de a semna o declaratie pe propria raspundere, prin care se angajeaza sa respecte dispozitiile prevazute la art. 9 si prin care confirma totodata ca nu se afla in niciuna dintre situatiile urmatoare:
    a) este sot sau ruda pana la gradul al patrulea inclusiv ori afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu avocatii propusi de catre ofertanti pentru a face parte din echipa de avocati;
    b) in ultimii 3 ani a avut contracte de munca sau de colaborare cu unul dintre ofertanti ori cu asociatii unuia dintre ofertanti sau a facut parte din adunarea asociatilor sau din orice alt organ de conducere ori de administrare al unuia dintre ofertanti;
    c) are calitatea de asociat sau face parte din organele de conducere ori de administrare ale unuia dintre ofertanti.
    (2) Declaratia prevazuta la alin. (1) trebuie semnata imediat dupa deschiderea ofertelor, dar inainte de inceperea procesului de analiza si evaluare a acestora.
    (3) In cazul in care unul dintre membrii desemnati in comisia de evaluare constata ca se afla in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1), acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa din componenta comisiei respective.
    (4) In cazul in care atat titularul, cat si supleantul se afla in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1), conducatorul institutiei care i-a desemnat va desemna alte doua persoane.
    ART. 11
    (1) Pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistenta juridica, Ministerul Finantelor Publice va lua toate masurile legale necesare pentru a combate aparitia eventualelor situatii de concurenta neloiala sau conflict de interese si orice alte fapte considerate contraventii ori infractiuni potrivit legislatiei in vigoare. In masura in care aceste situatii totusi se produc, se vor lua toate masurile legale pentru inlaturarea lor.
    (2) Societatile de avocati vor depune o declaratie pe propria raspundere privind inexistenta situatiilor de conflict de interese in legatura cu acordarea de asistenta juridica in cadrul programului, atat la inceputul programului, cat si inainte de fiecare tranzactie individuala ce urmeaza a fi realizata in cadrul programului.
    ART. 12
    (1) In urma aplicarii criteriilor de selectie si a evaluarii ofertelor, comisia de evaluare redacteaza raportul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistenta juridica.
    (2) Anuntul privind societatile profesionale civile de avocati castigatoare va fi publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. De asemenea, in termen de 3 zile de la data incheierii raportului de atribuire a contractului-cadru de asistenta juridica vor fi transmise comunicari privind rezultatul acesteia tuturor ofertantilor participanti la procedura.
    (3) Actele emise in legatura cu procedura de atribuire pot fi contestate in conditiile reglementate de prevederile cap. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul de depunere a contestatiilor se calculeaza incepand cu ziua lucratoare urmatoare luarii la cunostinta a comunicarilor transmise.

    CAPITOLUL III
    Incheierea contractului-cadru de asistenta juridica

    ART. 13
    (1) Ministerul Finantelor Publice, in urma aplicarii procedurii de cerere de oferte, va incheia contractele-cadru de asistenta juridica cu societatile de avocati ale caror oferte au fost acceptate.
    (2) Contractul-cadru de asistenta juridica se incheie pe o perioada de 3 ani si se semneaza de catre ministrul finantelor publice sau de o persoana delegata in acest sens si de catre reprezentantul mandatat al ofertantilor, pe baza documentelor depuse in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului-cadru de asistenta juridica.
    (3) Contractele-cadru de asistenta juridica se incheie in termen de cel mult 30 de zile de la anuntarea ofertantilor selectati in vederea incheierii acestora, cu exceptia cazului in care au fost formulate contestatii. In acest caz, se aplica in mod corespunzator dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la conditiile legale privind incheierea contractelor-cadru de asistenta juridica.
    (4) Modelul contractului-cadru de asistenta juridica ce va fi incheiat cu societatile de avocati selectate este prevazut in anexa C.
    ART. 14
    (1) In baza contractului-cadru de asistenta juridica, Ministerul Finantelor Publice va emite mandatele de asistenta juridica si va incheia subcontracte in legatura cu activitatile prevazute la art. 1 si in functie de necesitatile aparute.
    (2) In perioada cuprinsa intre incheierea contractului-cadru de asistenta juridica si emiterea mandatului de asistenta juridica, societatile de avocati nu sunt indreptatite sa pretinda Ministerului Finantelor Publice efectuarea de plati in baza contractului-cadru de asistenta juridica.
    ART. 15
    (1) Mandatul pentru tranzactiile ulterioare se acorda in conditiile art. 4, tinandu-se cont de disponibilitatea efectiva a fiecarei societati de avocati pentru realizarea mandatului solicitat si in functie de necesitatile aparute.
    (2) Dupa emiterea mandatului, societatea de avocati isi va numi un reprezentant care va fi responsabil de toate comunicarile ulterioare cu Ministerul Finantelor Publice.
    ART. 16
    (1) Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei publice, care va cuprinde, in ordine cronologica, cel putin urmatoarele documente:
    a) procedura de selectare a societatilor profesionale civile de avocati;
    b) ordinul ministrului finantelor publice de constituire a comisiei de evaluare;
    c) invitatia de participare privind incheierea contractului-cadru de asistenta juridica;
    d) solicitarile de clarificari referitoare la caietul de sarcini si raspunsurile aferente;
    e) ofertele depuse;
    f) procesul-verbal de deschidere a ofertelor;
    g) declaratiile pe propria raspundere ale membrilor comisiei de evaluare;
    h) solicitarile de clarificari referitoare la ofertele depuse si raspunsurile aferente;
    i) raportul procedurii de atribuire a contractului-cadru de asistenta juridica;
    j) informarea adresata conducerii ministerului cu privire la rezultatul aplicarii procedurii;
    k) anuntul si comunicarile privind rezultatul aplicarii procedurii transmise ofertantilor;
    l) contestatiile primite, rezolutiile si, dupa caz, masurile corective adoptate de Ministerul Finantelor Publice si comunicate ofertantilor, precum si hotararile judecatoresti irevocabile;
    m) contractul-cadru de asistenta juridica, semnat;
    n) mandatele de asistenta juridica emise.
    (2) Dosarul achizitiei publice se pastreaza de catre Directia generala de trezorerie si datorie publica din cadrul Ministerului Finantelor Publice atat timp cat contractul produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii contractului-cadru de asistenta juridica.
    ART. 17
    Anexele A, B si C fac parte integranta din prezenta procedura.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close