Aderarea Romaniei la Conventia privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, semnata la Bruxelles la 10 martie 2009

In M. Of. nr. 791 din 26 noiembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 217/2010 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, semnata la Bruxelles la 10 martie 2009.
Din cuprins:
    ARTICOL UNIC
    Romania adera la Conventia privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, semnata la Bruxelles la 10 martie 2009.

                                 CONVENTIE
privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene 2009/C 92/01*)

    *) Traducere.

    PREAMBUL

    Partile contractante, state membre ale Uniunii Europene,
    avand in vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunitatilor Europene (denumita in continuare decizie),
    avand in vedere Regulamentul (CE/Euratom) nr. 1.150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea in aplicare a Deciziei referitoare la sistemul de resurse proprii mentionata anterior (denumit in continuare regulament),
    avand in vedere faptul ca vamuirea centralizata si alte simplificari ale formalitatilor vamale, in sensul Regulamentului (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului vamal comunitar (denumit in continuare Cod vamal modernizat), pot contribui la crearea conditiilor favorabile comertului,
    avand in vedere faptul ca autorizatia unica, astfel cum a fost definita la art. 1 pct. 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, aduce aceleasi beneficii pentru perioada la finalul careia Codul vamal modernizat devine aplicabil,
    avand in vedere Declaratia Consiliului din 25 iunie 2007 privind repartizarea costurilor de colectare a taxelor vamale, privind TVA si privind statisticile in cadrul sistemului de vamuire centralizata si declaratia Consiliului si a Comisiei din 25 iunie 2007 privind evaluarea functionarii sistemului de vamuire centralizata,
    tinand seama de art. 17 si 120 din Codul vamal modernizat care prevad recunoasterea validitatii deciziilor luate de autoritatile vamale in intreaga Comunitate, precum si forta probatorie a rezultatelor verificarilor aplicabile pe intreg teritoriul Comunitatii,
    intrucat:
    (1) Administrarea vamuirii centralizate, care poate fi combinata cu simplificari ale formalitatilor vamale, in care marfurile sunt declarate pentru libera circulatie intr-un stat membru, dar sunt prezentate la vama intr-un alt stat membru, implica cheltuieli administrative in ambele state membre. Aceasta justifica o reimpartire partiala a costurilor de colectare care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului comunitar, in conformitate cu regulamentul.
    (2) Aceasta reimpartire efectuata de partea contractanta in care declaratia vamala este depusa in beneficiul partii contractante unde sunt prezentate marfurile corespunde unui total de 50% din costurile de colectare retinute.
    (3) O buna punere in aplicare a reimpartirii costurilor de colectare necesita adoptarea de proceduri specifice sub forma unei conventii intre partile contractante.
    (4) Prezenta conventie urmeaza sa fie aplicata de catre partile contractante in conformitate cu legile si procedurile lor nationale,
    convin dupa cum urmeaza:

    CAPITOLUL I
    Domeniul de aplicare si definitii

    ART. 1
    (1) Prezenta conventie defineste procedurile privind reimpartirea costurilor de colectare atunci cand resursele proprii sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii Europene, care trebuie sa fie urmate de partile contractante in cazul vamuirii centralizate, in sensul art. 106 din Codul vamal modernizat, cand marfurile sunt declarate pentru punere in libera circulatie intr-un stat membru, dar sunt prezentate la vama intr-un alt stat membru.
    (2) Procedurile mentionate la alin. (1) se aplica, de asemenea, atunci cand conceptul de “vamuire centralizata” se combina cu simplificarile stabilite in conformitate cu Codul vamal modernizat.
    (3) Procedurile mentionate la alin. (1) se aplica, de asemenea, in cazul autorizatiei unice, astfel cum este definita la art. 1 pct. 13 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, pentru punerea in libera circulatie.
    ART. 2
    In sensul prezentei conventii se aplica urmatoarele definitii:
    a) autorizatie inseamna orice autorizatie emisa de autoritatile vamale care permite punerea in libera circulatie a marfurilor la biroul vamal competent pentru locul in care este stabilit titularul autorizatiei, indiferent de biroul vamal unde sunt prezentate marfurile;
    b) autoritatile vamale de autorizare inseamna autoritatile vamale din statul membru participant care permit punerea in libera circulatie a marfurilor la biroul vamal competent pentru locul in care este stabilit titularul autorizatiei, indiferent de biroul vamal in care sunt prezentate marfurile;
    c) autoritatile vamale de asistenta inseamna autoritatile vamale din statul membru participant care asista autoritatile vamale de autorizare la supravegherea procedurii si la acordarea liberului de vama pentru marfuri;
    d) taxe la import inseamna taxele vamale care trebuie platite la importul de marfuri;
    e) costuri de colectare inseamna sumele pe care statele membre sunt autorizate sa le retina in conformitate cu art. 2 alin. (3) din decizie sau cu o dispozitie corespunzatoare din orice alta decizie ulterioara care ar putea sa o inlocuiasca.

    CAPITOLUL II
    Stabilirea si reimpartirea costurilor de colectare

    ART. 3
    (1) Statul membru al autoritatilor vamale de autorizare comunica statului membru al autoritatilor vamale de asistenta, prin mijloace electronice sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, prin orice mijloace adecvate, cu privire la informatiile relevante referitoare la suma corespunzatoare costurilor de colectare care urmeaza a fi reimpartite.
    (2) Autoritatile vamale de asistenta comunica autoritatilor vamale de autorizare:
    a) numele si adresa autoritatii competente pentru primirea informatiilor in conformitate cu alin. (1);
    b) referintele contului bancar in care se depune suma corespunzatoare costurilor de colectare care urmeaza a fi reimpartite.
    (3) Informatiile relevante mentionate la alin. (1) sunt urmatoarele:
    a) identificarea autorizatiei;
    b) data la care suma corespunzatoare resurselor proprii stabilite este creditata in conformitate cu art. 9 si 10 din regulament;
    c) suma corespunzatoare resurselor proprii puse la dispozitie, luand in considerare posibila rambursare sau recuperare ulterioara a taxelor la import;
    d) suma corespunzatoare costurilor de colectare retinute.
    ART. 4
    Suma corespunzatoare costurilor de colectare care urmeaza sa fie reimpartite de statul membru al autoritatilor vamale de autorizare catre statul membru al autoritatilor vamale de asistenta este egala cu cincizeci la suta (50%) din suma corespunzatoare costurilor de colectare retinute.
    ART. 5
    (1) Plata sumei mentionate la art. 4 este efectuata in luna in cursul careia suma corespunzatoare resurselor proprii stabilite este creditata in conformitate cu art. 9 si 10 din regulament.
    (2) Penalitatile de intarziere se percep la valoarea sumei mentionate la alin. (1) pentru perioada cuprinsa intre data la care a expirat termenul fixat si data platii.
    Rata penalitatii de intarziere este rata dobanzii aplicata de Banca Centrala Europeana asupra celei mai recente operatiuni majore de refinantare pe care a efectuat-o anterior primei zile calendaristice a semestrului in cauza (rata de referinta), majorata cu doua puncte procentuale.
    Pentru un stat membru al autoritatilor vamale de autorizare care nu participa la a treia faza a uniunii economice si monetare, rata de referinta mentionata anterior este rata echivalenta fixata de catre banca centrala nationala a statului respectiv. In acest caz, rata de referinta in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului in cauza se aplica pe parcursul urmatoarelor 6 luni.

    CAPITOLUL III
    Solutionarea litigiilor

    ART. 6
    Orice litigiu intre partile contractante rezultat din interpretarea sau din aplicarea prezentei conventii se solutioneaza prin negociere, in masura in care acest lucru este posibil. In cazul in care nu este gasita nicio solutie intr-un termen de 3 luni, partile contractante vizate pot sa aleaga, de comun acord, un mediator pentru a solutiona litigiul.

    CAPITOLUL IV
    Punere in aplicare si dispozitii finale

    ART. 7
    (1) Secretarul general al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentei conventii.
    (2) Statele membre ale Uniunii Europene pot deveni parti contractante la prezenta conventie, depunand pe langa secretarul general al Consiliului Uniunii Europene un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, dupa indeplinirea procedurilor interne necesare pentru adoptarea prezentei conventii.
    (3) Prezenta conventie intra in vigoare la 90 de zile dupa ce ultimul stat membru semnatar a declarat ca a indeplinit toate procedurile interne necesare pentru adoptarea prezentei conventii. Intre timp, orice stat membru care a dus la indeplinire procedurile respective poate totusi sa declare ca va aplica conventia in relatiile sale cu statele membre care au facut aceeasi declaratie, in ceea ce priveste dispozitiile avute in vedere de prezenta conventie.
    (4) Toate aranjamentele administrative dintre statele membre referitoare la reimpartirea sumelor corespunzatoare costurilor de colectare in situatii care se incadreaza in domeniul de aplicare a prezentei conventii se inlocuiesc cu dispozitiile prezentei conventii incepand cu data de aplicare a acesteia intre statele membre vizate.
    ART. 8
    (1) Orice parte contractanta poate propune modificari ale prezentei conventii, in special atunci cand o parte contractanta se confrunta cu pierderi bugetare considerabile din cauza aplicarii prezentei conventii. Orice modificare propusa se transmite depozitarului mentionat la art. 7, care o comunica partilor contractante.
    (2) Modificarile se adopta de comun acord de catre partile contractante.
    (3) Modificarile adoptate in conformitate cu alin. (2) intra in vigoare in conformitate cu art. 7.
    ART. 9
    Prezenta conventie se reexamineaza de catre partile contractante cel tarziu la 3 ani de la data aplicarii Codului vamal modernizat si, daca este necesar, poate fi modificata pe baza acestei reexaminari, in conformitate cu art. 8.
    ART. 10
    (1) Orice parte contractanta poate denunta prezenta conventie printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Uniunii Europene.
    (2) Denuntarea produce efecte la 90 de zile de la data la care secretarul general a primit notificarea privind denuntarea.

    Drept care subsemnatii plenipotentiari au semnat prezenta conventie.
    Incheiata la Bruxelles la 10 martie 2009, intr-un singur exemplar original in limbile bulgara, ceha, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, olandeza, polona, portugheza, romana, slovaca, slovena, spaniola si suedeza, textele in fiecare limba fiind egal autentice, originalul fiind depus la arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close