Regulamentul CNVM nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări

In M. Of. nr. 797 din 29 noiembrie 2010 a fost publicat Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 100/2010 pentru aprobarea Regulamentului nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

    ANEXA 1

                           REGULAMENTUL Nr. 27/2010
              privind supravegherea electronică prin raportări

    CAPITOLUL I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte procedura de transmitere electronică a raportărilor de către entităţile reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).
    ART. 2
    În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) destinatar este C.N.V.M., către care entităţile aflate sub incidenţa Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 297/2004) sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 99/2006), au obligaţia de a transmite raportări;
    b) entitate raportoare este o persoană fizică sau juridică aflată sub incidenţa Legii nr. 297/2004 sau OUG nr. 99/2006 care are obligaţia de a întocmi şi de a trimite la C.N.V.M. raportările prevăzute de reglementările în vigoare;
    c) sistemul de raportare electronică SIR@CNVM este un sistem informatic cu arhitectură “client-server” şi interfaţă de tip web. Pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare şi în formatele compatibile sistemului, entitatea raportoare se conectează la acesta prin intermediul internetului, prin accesarea locului dedicat de pe website-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro sau www.rnsc.ro);
    d) sistemul de raportare electronică SSER@CNVM este un sistem informatic cu arhitectură “client-server”. Componenta de tip “server” a sistemului rulează pe o staţie de lucru dedicată, din dotarea C.N.V.M. Pentru a transmite documentele elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare şi în formatele compatibile sistemului, entitatea raportoare se conectează la acesta prin intermediul aplicaţiei “Raportări Piaţa Capital Client”, care este componenta de tip “client” a sistemului. Entitatea raportoare trebuie să instaleze aplicaţia menţionată pe o staţie de lucru locală şi să asigure dotarea tehnică necesară funcţionării aplicaţiei. Instalarea aplicaţiei se face de pe website-ul C.N.V.M.;
    e) sistemul de raportare electronică ReSE@CNVM este un sistem informatic specializat pentru primirea de către C.N.V.M. de raportări cu semnătură electronică extinsă. Entitatea raportoare descarcă formatele compatibile sistemului de pe website-ul C.N.V.M., în vederea completării şi transmiterii acestora prin intermediul poştei electronice, cu semnătură electronică extinsă;
    f) depunere pe cale electronică – procesul de transmitere către C.N.V.M., prin intermediul sistemelor informatice SIR@CNVM, SSER@CNVM şi ReSE@CNVM, a documentelor specificate de reglementările emise de C.N.V.M.;
    g) cont de acces este ansamblul de date format din nume de utilizator şi parolă şi este alocat de destinatar fiecărei entităţi raportoare, în vederea permiterii accesului acestuia din urmă la SIR@CNVM sau SSER@CNVM;
    h) semnătură electronică extinsă – modalitatea de semnare a unui document, bazată pe Certificat Calificat şi generată prin intermediul unor dispozitive securitizate, în conformitate cu Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi cu precizările din Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările ulterioare.
    ART. 3
    (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi cu reglementările C.N.V.M. emise în aplicarea acestora, următoarele entităţi raportoare au obligaţia de a transmite la C.N.V.M. raportări pe cale electronică:
    a) societăţi de servicii de investiţii financiare;
    b) instituţii de credit;
    c) traderi;
    d) consultanţi de investiţii;
    e) societăţi de administrare a investiţiilor;
    f) depozitari;
    g) societăţi de investiţii care se autoadministrează;
    h) operatori de piaţă;
    i) operatori de sistem;
    j) societăţi de investiţii de tip închis care se autoadministrează;
    k) depozitari centrali;
    l) case de compensare;
    m) contraparte centrală;
    n) societăţi de investiţii financiare;
    o) emitenţi ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
    p) emitenţi ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe piaţa RASDAQ, la categoriile I şi II, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (4).
    (2) Trimiterea pe cale electronică a documentelor specificate de Legea nr. 297/2004, OUG nr. 99/2006 şi de reglementările emise în aplicarea acestora se va face, în conformitate cu prezentul regulament, prin intermediul SIR@CNVM, SSER@CNVM şi ReSE@CNVM.
    (3) Entităţile raportoare prevăzute la alin. (1) au obligaţia să se prezinte la C.N.V.M. pentru a primi contul de acces, constituit din nume de utilizator şi parolă, cu respectarea următoarelor etape:
    a) entităţile raportoare transmit la C.N.V.M. adresa de înaintare (anexa nr. 1), precum şi convenţiile pentru transmiterea raportărilor prin intermediul SIR@CNVM, respectiv SSER@CNVM, prevăzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3;
    b) ulterior transmiterii documentelor prevăzute la lit. a), entităţile raportoare se prezintă la C.N.V.M. pentru a primi numele de utilizator şi parolă pentru SIR@CNVM şi SSER@CNVM.
    (4) După primirea contului de acces, entităţile raportoare au obligaţia de a schimba parola, în cadrul primei sesiuni de autentificare din cadrul SIR@CNVM, respectiv al SSER@CNVM.
    (5) În situaţia în care entitatea raportoare nu mai deţine plicul conţinând contul de acces furnizat de C.N.V.M. sau dacă se constată că datele aferente contului de acces au intrat în posesia unei persoane neautorizate de către entitatea raportoare să folosească sistemul de raportare, respectiva entitate raportoare are obligaţia notificării C.N.V.M. şi solicitării emiterii unui nou cont de acces. C.N.V.M. va bloca contul de acces al entităţii raportoare imediat după notificare. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător după obţinerea noului cont de acces.
    (6) Entităţile raportoare care au primit contul de acces pentru utilizarea SIR@CNVM şi SSER@CNVM, anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, vor transmite doar convenţiile prevăzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (2). Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi în cazul acestor entităţi.

    CAPITOLUL II
    Transmiterea rapoartelor prin intermediul SIR@CNVM

    ART. 4
    În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare SIR@CNVM, entităţile raportoare se conectează la sistem, prin accesarea locului dedicat de pe website-ul C.N.V.M. Entităţile raportoare pot descărca instrucţiunile de utilizare, prin intermediul sistemului, de la secţiunea “Ajutor”.
    ART. 5
    (1) Entităţile raportoare au obligaţia de a transmite prin intermediul SIR@CNVM raportările prevăzute de Legea nr. 297/2004, OUG nr. 99/2006 şi de reglementările C.N.V.M. emise în aplicarea acestora, respectiv Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10/107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 22/119/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006), Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 8/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital, aprobată prin Ordinul C.N.V.M. nr. 149/2007, Ordinul C.N.V.M. nr. 75/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    a) societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF): raportările privind cerinţele minime de capital, raportările semestriale şi anuale, situaţia privind capitalul iniţial, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    b) societăţile de administrare a investiţiilor (SAI): raportările semestriale şi anuale pentru organismele de plasament colectiv administrate de acestea, raportările privind adecvarea capitalului pentru societăţile care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale de investiţii, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    c) organismele de plasament colectiv autoadministrate (OPC), exclusiv SIF: raportările anuale şi semestriale, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    d) societăţile de investiţii financiare (SIF): raportările semestriale şi anuale, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    e) emitenţii de valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată: rapoarte curente şi rapoarte periodice (trimestriale, semestriale şi anuale). În sensul prezentului alineat, termenul “rapoarte curente” se referă la toate rapoartele sau comunicatele pe care emitenţii de valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să le întocmească în conformitate cu Legea nr. 297/2004 şi cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale.
    (2) Societăţile de investiţii financiare (SIF), precum şi societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF) vor transmite raportări atât în calitatea acestora de entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., cât şi în calitatea de emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată.
    ART. 6
    (1) Entitatea raportoare are obligaţia de a transmite rapoartele în formatele compatibile sistemului SIR@CNVM (machete standard în format tip .xls şi/sau fişiere în format tip .pdf), cu respectarea prevederilor art. 7. Machetele standard în format Excel pot fi descărcate de către entitatea raportoare de la secţiunea “Machete” a SIR@CNVM. Transmiterea prin sistemul informatic SIR@CNVM a unui raport este considerată realizată cu succes la momentul în care aplicaţia generează mesajul “Procesul s-a încheiat cu succes”, care rămâne evidenţiat în secţiunea “Log procese”. Ulterior generării de către sistem a acestui mesaj, entitatea raportoare şi/sau C.N.V.M. nu pot invoca netransmiterea respectivului raport de către entitatea raportoare.
    (2) La transmiterea rapoartelor, entităţile raportoare au obligaţia să se asigure că toate câmpurile din cadrul secţiunii “Încărcare” a SIR@CNVM (de exemplu, periodicitate, nume raportare etc.) corespund conţinutului fişierului/fişierelor ataşat/ataşate.
    ART. 7
    (1) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) – d) au obligaţia să transmită rapoartele folosind machetele standard în format .xls, având ataşate fişierele în format .pdf conţinând informaţiile incluse în respectivele machete standard de tip .xls, precum şi orice alte informaţii sau documente corespunzătoare respectivului tip de raport, în cazul în care pentru aceste informaţii sau documente nu există machetă tip .xls.
    (2) Emitenţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) au obligaţia să transmită rapoartele în format .pdf, având ataşate machetele standard în format .xls conţinând informaţiile incluse în respectivul fişier de tip .pdf. Obligaţia cu privire la transmiterea raportului în format .xls este aplicabilă în cazul în care sistemul are predefinite respectivele rapoarte în format .xls.
    (3) Entităţile raportoare au obligaţia de a transmite în formatul tip .pdf menţionat la alin. (1) şi (2) forma scanată a rapoartelor originale, ştampilate şi semnate de persoana sau, după caz, de toate persoanele responsabilă/responsabile din cadrul entităţii raportoare care, potrivit prevederilor aplicabile, au obligaţia de a semna respectivele rapoarte. În cazul în care se transmit simultan fişiere în format .xls şi în format .pdf, rapoartele în format .pdf trebuie să conţină informaţiile transmise în format .xls.
    (4) Rapoartele precizate la art. 5 alin. (1) lit. e), transmise de către emitenţi în format tip .pdf, se publică automat de către sistem, pe website-ul C.N.V.M., în secţiunea dedicată Sistemului oficial de stocare a rapoartelor emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (Sistemul oficial de stocare a rapoartelor).
    (5) Emitenţii nu vor transmite în format .pdf prin intermediul SIR@CNVM informaţii confidenţiale, care nu trebuie făcute publice, şi nici rapoartele prevăzute la art. 226 alin. (4) din Legea nr. 297/2004, care conţin informaţiile privilegiate a căror dezvăluire publică se doreşte a fi amânată. Rapoartele respective pot fi transmise C.N.V.M. în format hârtie.
    (6) Responsabilitatea cu privire la conţinutul rapoartelor, precum şi cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu prevederile prezentului regulament revine în exclusivitate entităţii raportoare, precum şi persoanei sau, după caz, persoanelor responsabile din cadrul entităţii raportoare.
    ART. 8
    (1) Rapoartele transmise de emitenţi prin SIR@CNVM şi publicate în Sistemul oficial de stocare a rapoartelor nu pot fi retrase sau şterse din cadrul acestuia. În cazul în care este necesară introducerea unor informaţii suplimentare sau a unei modificări, emitentul va transmite un nou raport conţinând respectiva informaţie suplimentară sau modificare.
    (2) Disponibilitatea SIR@CNVM este asigurată de către C.N.V.M. prin două conexiuni la internet.
    (3) Calea de acces la SIR@CNVM prin fiecare dintre cele două conexiuni la internet va fi publicată pe website-ul C.N.V.M. şi va fi indicată starea de funcţionare a fiecăruia.

    CAPITOLUL III
    Transmiterea rapoartelor prin intermediul SSER@CNVM şi ReSE@CNVM

    ART. 9
    (1) În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare SSER@CNVM, C.N.V.M., în calitate de destinatar, va pune la dispoziţia entităţilor raportoare, în mod gratuit, aplicaţia client a sistemului de raportare SSER@CNVM, care va fi instalată de pe website-ul C.N.V.M.
    (2) În vederea transmiterii rapoartelor prin intermediul sistemului de raportare ReSE@CNVM, entitatea raportoare descarcă formatele compatibile sistemului de pe website-ul C.N.V.M., în vederea completării şi transmiterii acestora prin intermediul poştei electronice, cu semnătură electronică extinsă validă. Entităţile reglementate şi supravegheate au obligaţia marcării temporale a documentelor, anterior transmiterii acestora cu semnătură electronică extinsă.
    (3) Pentru ca C.N.V.M. să poată primi automat raportările trimise în conformitate cu alin. (2) entitatea raportoare trebuie să trimită raportarea publicată pe website-ul C.N.V.M. cu privire la detaliile persoanelor care deţin semnătură electronică extinsă.
    ART. 10
    (1) Entităţile raportoare prevăzute la art. 3 au obligaţia de a transmite prin intermediul SSER@CNVM sau, după caz, ReSE@CNVM, prin folosirea semnăturii electronice extinse, raportările care rezultă din aplicarea Legii nr. 297/2004, a OUG nr. 99/2006 şi a reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea acestora, altele decât cele prevăzute la art. 5. Machetele raportărilor ce pot fi transmise prin ReSE@CNVM sunt publicate pe website-ul C.N.V.M. la secţiunea dedicată acestui sistem.
    (2) Prin intermediul ReSE@CNVM sunt transmise următoarele raportări, astfel:
    a) societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF):
    1. rapoartele prevăzute de Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, aprobată prin Ordinul C.N.V.M. nr. 142/2007 (Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 7/2007);
    2. rapoartele prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 (prezentate în anexele nr. 7A, 7B, 7C şi 7D);
    3. rapoartele prevăzute la art. 149 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
    4. raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, precum şi raportarea persoanelor care au semnătură electronică extinsă;
    5. alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    b) instituţii de credit:
    1. rapoartele prevăzute la art. 149 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006;
    2. raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, precum şi raportarea persoanelor care au semnătură electronică extinsă;
    3. alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    c) operatorii de piaţă (OP):
    1. rapoartele prevăzute de Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 7/2007;
    2. raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, precum şi raportarea persoanelor care au semnătură electronică extinsă;
    3. alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    d) consultanţii de investiţii (CI): Raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, raportarea persoanelor care au semnătură electronică extinsă, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    e) societăţile de administrare a investiţiilor (SAI), organisme de plasament colectiv autoadministrate (OPC), inclusiv SIF:
    1. rapoartele săptămânale şi rapoartele lunare pentru organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), respectiv pentru organisme de plasament colectiv, altele decât O.P.C.V.M. (A.O.P.C.), prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 67/2004;
    2. raportarea persoanelor de contact pentru fiecare raportare, raportarea persoanelor care au semnătură electronică extinsă, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.
    (3) Prin intermediul SSER@CNVM sunt transmise următoarele raportări, astfel:
    a) societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF):
    1. balanţa şi notele explicative la situaţiile financiare;
    2. alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    b) societăţile de administrare a investiţiilor (SAI): raportările semestriale şi anuale pentru propria activitate, balanţa de verificare şi notele explicative, precum şi alte situaţii solicitate de C.N.V.M.;
    c) entităţile raportoare prevăzute la art. 3, inclusiv cele menţionate la art. 5 şi la alin. (2): raportările care nu sunt menţionate la art. 5 şi la alin. (2) şi care rezultă din aplicarea Legii nr. 297/2004, a OUG nr. 99/2006 şi a reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea acestora.
    (4) Până la data reglementării statutului pieţei RASDAQ, emitenţii ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe piaţa RASDAQ, la categoriile I şi II vor transmite, în format electronic, prin utilizarea sistemului “Supraveghere electronică prin raportări” (SSER@CNVM), raportările prevăzute de reglementările C.N.V.M.
    (5) În cazul în care rapoartele prevăzute la alin. (2) nu pot fi transmise prin ReSE@CNVM, acestea vor fi transmise de entităţile raportoare prin intermediul SSER@CNVM, cu semnătură electronică extinsă validă şi marcate temporal.
    (6) Până la data publicării pe website-ul C.N.V.M., la secţiunea dedicată ReSE@CNVM, a machetelor rapoartelor prevăzute la alin. (2) lit. e) pct. 1, respectivele rapoarte vor fi transmise prin SSER@CNVM. Machetele pentru transmiterea prin ReSE@CNVM vor fi publicate de către C.N.V.M. în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
    (7) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, rapoartele se transmit prin ReSE@CNVM sau SSER@CNVM cu semnătură electronică extinsă, respectivele rapoarte vor fi semnate electronic de toate persoanele care, potrivit prevederilor aplicabile, trebuie să semneze respectivul raport. În cazul în care, potrivit prevederilor prezentului regulament, nu se utilizează semnătura electronică extinsă pentru transmiterea rapoartelor prin SSER@CNVM, entităţile raportoare au obligaţia transmiterii formei scanate a rapoartelor originale, ştampilate şi purtând semnăturile tuturor persoanelor care, potrivit prevederilor aplicabile, trebuie să semneze respectivul raport.
    (8) Responsabilitatea cu privire la conţinutul rapoartelor, precum şi cu privire la transmiterea acestora în conformitate cu prezentul regulament revine în exclusivitate entităţii raportoare, precum şi persoanei sau, după caz, persoanelor responsabile din cadrul entităţii raportoare.
    (9) Disponibilitatea SSER@CNVM este asigurată de către C.N.V.M. prin două conexiuni la internet.
    (10) Calea de acces la SSER@CNVM prin fiecare dintre cele două conexiuni la internet va fi publicată pe website-ul C.N.V.M. şi va fi indicată starea de funcţionare a fiecăreia.

    CAPITOLUL IV
    Dispoziţii comune aplicabile SIR@CNVM, SSER@CNVM şi ReSE@CNVM

    ART. 11
    (1) Entităţile raportoare prevăzute la art. 3 alin. (1) au obligaţia de a transmite electronic raportările în conformitate cu prezentul regulament, cu respectarea termenelor şi a celorlalte condiţii de transmitere a rapoartelor, prevăzute de Legea nr. 297/2004, OUG nr. 99/2006 şi de reglementările emise în aplicarea acestora. Entităţile raportoare vor avea obligaţia furnizării rapoartelor pe format hârtie, la cererea C.N.V.M., cu excepţia prevăzută la art. 7 alin. (5).
    (2) C.N.V.M. poate, pe perioade scurte, să blocheze accesul la sistemele de raportare SIR@CNVM, SSER@CNVM sau ReSE@CNVM, ori de câte ori este necesar pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere sau pentru modernizarea sistemelor. În măsura în care este posibil, aceste întreruperi vor fi anunţate în avans de C.N.V.M. pe website şi se vor efectua în afara orelor de program.
    (3) În situaţia în care, din motive tehnice neimputabile entităţilor raportoare (de exemplu, întreruperea comunicaţiilor de date sau a curentului electric, alte cazuri de forţă majoră) rapoartele nu pot fi transmise prin respectivele sisteme, entităţile raportoare vor avea obligaţia transmiterii acestora pe format hârtie. Entitatea raportoare are obligaţia de a retransmite rapoartele prin sistemele de raportare electronică, odată ce acestea sunt accesibile.
    ART. 12
    Destinatarul va asigura confidenţialitatea informaţiilor obţinute prin aplicarea prezentului regulament în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi cu celelalte prevederi aplicabile, cu excepţiile prevăzute în legislaţia în vigoare.
    ART. 13
    (1) Destinatarul şi entitatea raportoare vor semna convenţii privind utilizarea sistemelor de raportare SIR@CNVM şi SSER@CNVM, întocmite în conformitate cu modelele prevăzute în anexele nr. 1 – 3.
    (2) Entităţile raportoare au obligaţia să transmită la C.N.V.M. convenţiile menţionate la alin. (1) în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
    (3) Obligaţiile de marcare temporală a documentelor transmise la C.N.V.M. cu semnătură electronică extinsă, prevăzute la art. 9 alin. (2) şi la art. 10 alin. (5), devin aplicabile după scurgerea unui termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
    ART. 14
    Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament de către o entitate raportoare se va sancţiona în conformitate cu prevederile titlului X al Legii nr. 297/2004.
    ART. 15
    Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.
    ART. 16
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, următoarele reglementări se modifică după cum urmează:
    a) alineatul (1) al articolului 105 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    “ART. 105
    (1) Emitenţii de valori mobiliare înregistrate la C.N.V.M. trebuie să pună la dispoziţia publicului şi, simultan, să transmită la C.N.V.M. şi operatorului pieţei reglementate rapoartele stabilite prin prezentul regulament, în format electronic, în conformitate cu reglementările aplicabile şi/sau, după caz, pe suport hârtie.”;
    b) articolul 7 din Instrucţiunea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    “ART. 7
    Entităţile raportoare întocmesc rapoartele în mediul de lucru Excel după modelele din anexele prezentei instrucţiuni. Fişierele tip .xls se trimit la C.N.V.M., semnate electronic de către reprezentantul legal, ca ataşament al unui e-mail, la o adresă alocată de Direcţia tehnologia informaţiei din C.N.V.M. În cazul în care documentul nu poate fi semnat electronic conform Legii nr. 455/2001, conţinutul fişierelor tip .xls se listează pe hârtie, documentele obţinute se semnează de reprezentantul legal al entităţii raportoare, se aplică ştampila entităţii şi se trimit la C.N.V.M. prin fax, poştă sau curier.”
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:
    a) Ordinul preşedintelui C.N.V.M. nr. 1/2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2005 privind supravegherea electronică prin raportări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 17 ianuarie 2005;
    b) orice dispoziţii contrare.
    ART. 17
    Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. şi pe website-ul C.N.V.M.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close