Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale din cadrul MAI

In M. Of. nr. 796 din 29 noiembrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 252/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 8/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru servicii de interes general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 23 martie 2009.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale

    CAPITOLUL I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Direcţia generală pentru relaţia cu comunităţile locale, denumită în continuare direcţia generală, funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Exercitarea atribuţiilor în cadrul direcţiei generale, pentru domeniile sale de competenţă, este reglementată de prevederile prezentului regulament.
    ART. 3
    Direcţia generală este o structură specializată a aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, fără personalitate juridică, şi îşi desfăşoară activitatea la sediul din municipiul Bucureşti, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1.
    ART. 4
    (1) Direcţia generală exercită, la nivel central, funcţia de coordonare, monitorizare, analiză, sinteză şi evaluare pentru următoarele domenii de activitate:
    a) domeniul public local şi organizarea alegerilor;
    b) dialogul social şi parteneriatul cu structurile asociative ale administraţiei publice locale şi cu instituţiile europene;
    c) stare civilă şi asistenţă socială;
    d) reorganizarea şi evidenţa unităţilor administrativ teritoriale şi a aleşilor locali;
    e) servicii comunitare de utilităţi publice;
    f) protecţia mediului – dezvoltare durabilă, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;
    g) parcuri industriale;
    h) ajutor de stat pentru care Ministerul Administraţiei şi Internelor este furnizor sau iniţiator.
    (2) Pe durata derulării programelor de investiţii publice în domeniile din aria de competenţă, finanţate din fonduri europene şi împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale, direcţia generală poate acţiona, potrivit atribuţiilor delegate de autorităţile de management, ca organism intermediar.

    CAPITOLUL II
    Organizarea direcţiei generale

    ART. 5
    (1) Direcţia generală are următoarea structură organizatorică:
    a) conducerea;
    b) Direcţia pentru administraţia publică locală, care cuprinde Serviciul pentru dialog social şi parteneriat cu structurile asociative;
    c) Direcţia pentru dezvoltare locală, care cuprinde Serviciul pentru monitorizarea serviciilor de interes general;
    d) Unitatea de management al programului “Termoficare 2006 – 2015 căldură”.
    (2) Organigrama direcţiei generale este prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 6
    (1) Conducerea direcţiei generale este asigurată de către un director general, care îndeplineşte atribuţiile menţionate în fişa postului, prevăzută în anexa nr. 3.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, directorul general are în subordine 2 directori, care asigură conducerea direcţiilor ce compun direcţia generală, în limitele stabilite potrivit fişelor de post, prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.
    (3) Directorul general reprezintă direcţia generală în raporturile cu şefii celorlalte structuri, cu conducerea ministerului, precum şi cu alte ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile prevăzute de lege.
    ART. 7
    (1) Prin dispoziţie, directorul general/directorul poate delega, în scris, anumite categorii de sarcini, prevăzând limitele competenţelor şi responsabilităţile.
    (2) Delegarea competenţei se realizează ţinându-se cont de imparţialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate şi de riscurile asociate acestor decizii.
    (3) Salariatul delegat trebuie să aibă cunoştinţe, experienţă şi capacitatea necesare efectuării actului de autoritate încredinţat.
    (4) Asumarea responsabilităţii de către salariatul delegat se confirmă prin semnătură.
    (5) Subdelegarea unor competenţe ale directorului se realizează cu acordul directorului general.
    (6) Delegarea de competenţe nu exonerează directorul general/directorul de responsabilitate.
    ART. 8
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor proprii, direcţia generală stabileşte relaţii de autoritate, conform diagramei de relaţii, prevăzută în anexa nr. 2, după cum urmează:
    a) relaţii de subordonare faţă de conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    b) relaţii de cooperare intraministerială cu structuri din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor sau aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    c) relaţii de colaborare cu alte ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice şi fizice.
    ART. 9
    (1) Directorul general asigură funcţionarea unui sistem eficient de comunicare, flexibil şi rapid, care se realizează cu toate categoriile de personal.
    (2) Gestionarea fluxului informaţional se realizează de către directorul general, care stabileşte modul de preluare, circuitul şi responsabilitatea în procesarea informaţiilor primite sau generate la nivelul direcţiei generale.
    (3) Rolul sistemului informaţional îl reprezintă informarea de către conducerea direcţiei generale a celor interesaţi asupra rezultatului deciziilor, realizând acordul execuţiei cu obiectivele şi asupra rezultatelor cu planificarea.
    ART. 10
    Direcţia generală nu are unităţi subordonate.
    ART. 11
    Fiecare componentă structurală a direcţiei generale îndeplineşte atribuţii specifice domeniului său de activitate.

    CAPITOLUL III
    Atribuţiile direcţiei generale

    ART. 12
    În baza legislaţiei naţionale şi comunitare, precum şi a documentelor strategice ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, direcţia generală are următoarele obiective generale:
    a) accelerarea procesului de descentralizare şi creştere a autonomiei locale prin eficientizarea şi dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale şi a dialogului social;
    b) îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice din domeniile de competenţă prin creşterea transparenţei şi celerităţii în prestarea acestora, precum şi dezvoltarea economico-socială armonioasă, durabilă şi sustenabilă a unităţilor administrativ-teritoriale, în domeniile de competenţă;
    c) modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor pentru asigurarea unui serviciu public care să respecte standardele de calitate şi eficienţă.
    ART. 13
    Direcţia generală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizează domeniile de competenţă şi are următoarele atribuţii generale:
    a) elaborează strategii, programe şi proiecte, în domeniile de competenţă;
    b) asigură convergenţa documentelor formulate pentru problematicile comunităţilor locale, adoptate de structurile aflate în coordonarea secretarului de stat pentru comunităţi locale;
    c) coordonează activităţile compartimentelor pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice din instituţiile prefectului;
    d) are rol de reprezentare pe domeniile de specialitate, potrivit competenţelor;
    e) iniţiază şi elaborează spre aprobare proiecte de acte normative pentru reglementarea domeniului său de activitate.

    CAPITOLUL IV
    Conducerea direcţiei generale

    ART. 14
    (1) În cadrul conducerii, directorul general răspunde de îndeplinirea activităţilor specifice domeniului de activitate al direcţiei generale pe care o coordonează şi conduce în mod nemijlocit personalul din subordine.
    (2) Atribuţiile generale şi specifice ale conducerii şi personalului aflat în structura direcţiei generale sunt cele prevăzute în prezentul regulament, precum şi în fişele posturilor respective, aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.
    ART. 15
    (1) Directorul general asigură coordonarea activităţii personalului subordonat, îndeplinind următoarele atribuţii principale:
    a) fixează obiectivele direcţiei generale, legate de scopul şi misiunea acesteia;
    b) planifică activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor;
    c) organizează activităţile specifice direcţiei generale;
    d) coordonează, pentru atingerea obiectivelor, deciziile şi acţiunile structurilor subordonate;
    e) monitorizează şi evaluează performanţele şi dispune măsuri la eventualele abateri de la obiective.
    (2) Deciziile directorului general au la bază propunerile fundamentate de către directorii şi şefii de serviciu subordonaţi, potrivit competenţelor şi domeniilor de responsabilitate.

    CAPITOLUL V
    Atribuţiile fiecărei unităţi organizatorice

    ART. 16
    Direcţia pentru administraţia publică locală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizează domeniile de competenţă şi are următoarele obiective de realizat, derivate din obiectivul prevăzut la art. 12 lit. a):
    a) asigurarea unui dialog coerent şi eficient cu partenerii sociali (federaţiile sindicatelor reprezentative la nivel naţional pentru ramura administraţie publică), autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile acestora, prin realizarea convergenţei problematicilor privind administraţia publică locală;
    b) creşterea capacităţii implementării principiilor şi obiectivelor democraţiei locale, prin valorificarea studiilor şi cercetărilor în domeniu, precum şi a reglementărilor adoptate la nivelul Consiliului Europei.
    ART. 17
    Direcţia pentru administraţia publică locală îndeplineşte următoarele atribuţii specifice, fiind constituite colective de lucru, pe linii de muncă:
    1. Strategii, programe şi proiecte:
    a) elaborează strategii, analize, sinteze, programe şi proiecte în domeniul administraţiei publice locale în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ, întăririi capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale şi sprijinirii procesului de descentralizare;
    b) monitorizează, analizează şi propune măsuri pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale Direcţiei pentru administraţia publică locală, ce derivă din planurile strategice;
    c) elaborează proceduri interne de lucru şi sisteme de monitorizare continuă şi control al calităţii activităţilor desfăşurate de compartimentele direcţiei în vederea atingerii obiectivelor stabilite şi elaborează propuneri de îmbunătăţire ori de câte ori se consideră oportun;
    d) asigură asistenţă de specialitate pentru autorităţile administraţiei publice locale, în vederea întăririi capacităţii lor administrative, elaborării strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare locală şi regională, finanţate din fonduri interne şi internaţionale;
    e) identifică problemele cu caracter general care apar la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de accesare a fondurilor structurale şi de coeziune şi propune soluţii împreună cu autorităţile de management ale fondurilor structurale;
    f) monitorizează stadiul dezvoltării spaţiului rural şi elaborează împreună cu structurile asociative, respectiv Asociaţia Comunelor din România, studii şi recomandări privind direcţiile de dezvoltare pe termen mediu şi lung;
    g) colaborează cu autorităţile de management al fondurilor structurale din ministere şi structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale pentru a accelera procesul de accesare a fondurilor comunitare de către colectivităţile locale.
    2. Domeniul public local şi organizarea alegerilor:
    a) acordă îndrumare şi sprijin autorităţilor administraţiei publice locale în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege;
    b) analizează documentaţia transmisă în vederea atestării apartenenţei bunurilor la domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale în vederea întocmirii corecte a documentaţiilor privind inventarierea bunurilor care aparţin domeniului public local;
    c) elaborează şi prezintă spre aprobare propuneri cu privire la organizarea şi desfăşurarea sub aspect tehnic a alegerilor locale, parlamentare, pentru Parlamentul European, prezidenţiale şi referendumuri naţionale;
    d) elaborează şi supune spre aprobare propunerile referitoare la finanţarea operaţiunilor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
    e) asigură dotarea tehnică şi materială a sediului Biroului Electoral Central şi personalul tehnic necesar, în vederea bunei desfăşurări a activităţii acestuia;
    f) elaborează proiectele de hotărâri având ca obiect buna desfăşurare a alegerilor şi asigurarea logisticii necesare;
    g) urmăreşte şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru organizarea unor alegeri parţiale, determinate de dizolvarea, în condiţiile legii, a unor consilii locale sau judeţene ori de vacantare a unor posturi de primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene;
    h) analizează şi formulează propuneri cu privire la proiectele de acte normative care vizează autorităţile administraţiei publice locale;
    i) participă la lucrările unor comisii şi comitete, în calitate de reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, corespunzător domeniilor de activitate;
    j) analizează şi elaborează puncte de vedere cu privire la aspecte semnalate prin interpelări şi întrebări formulate de deputaţi şi senatori şi formulează răspunsuri la petiţiile/memoriile transmise de cetăţeni ori direcţionate de la alte structuri sau autorităţi;
    k) formulează propuneri cu privire la proiectele de acte normative elaborate de ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care conţin prevederi referitoare la administraţia publică locală, şi participă în grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, în vederea elaborării unor proiecte de acte normative care vizează comunităţile locale.
    3. Dialog social:
    a) asigură parteneriatul cu confederaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional prin organizarea şedinţelor Comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cadrul căreia se dezbat proiectele de acte normative iniţiate de minister;
    b) analizează rapoartele comisiilor de dialog social de la nivel teritorial şi elaborează sinteza lunară a activităţilor acestora;
    c) asigură relaţia permanentă cu Consiliul Economic şi Social şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin prezentarea de raportări lunare/periodice (minute/sinteze);
    d) asigură relaţiile de parteneriat social între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi federaţiile sindicale reprezentative la nivelul ramurii “Administraţie publică şi apărare”, respectiv, monitorizează acţiunile federaţiilor sindicale şi organizează consultări cu acestea, în vederea analizării revendicărilor formulate şi identificării unor modalităţi de soluţionare;
    e) asigură reprezentarea ministerului în cadrul Secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor;
    f) asigură reprezentarea ministerului în cadrul Secretariatului tehnic al Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol.
    4. Asistenţă socială:
    a) sprijină şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale;
    b) participă efectiv în grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, în vederea elaborării unor proiecte de acte normative în domeniul de competenţă;
    c) colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în problematica asistenţei şi protecţiei sociale;
    d) participă la lucrările unor comisii şi comitete, în calitate de reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor;
    e) participă la elaborarea unor proiecte de acte normative care vizează domeniul protecţiei şi asistenţei sociale, aplicabile la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, şi formulează răspunsuri la petiţiile/memoriile transmise de cetăţeni sau direcţionate de la alte structuri ori autorităţi, pe problematica asistenţei şi protecţiei sociale.
    5. Reorganizarea şi evidenţa unităţilor administrativ-teritoriale şi a aleşilor locali:
    a) elaborează împreună cu celelalte ministere propuneri privind îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a României, luând măsurile ce se impun pentru consultarea prin referendum a colectivităţilor locale interesate, şi asigură actualizarea permanentă a evidenţei unităţilor administrativ-teritoriale, a satelor şi celorlalte localităţi componente ale acestora;
    b) elaborează, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, proiecte de legi privind schimbarea sau actualizarea unor denumiri ale unităţilor administrativ-teritoriale;
    c) analizează documentaţia privind stemele unităţilor administrativ-teritoriale, transmisă de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, coordonează activitatea de elaborare a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi elaborează proiectele de hotărâri ale Guvernului, împreună cu notele de fundamentare şi descrierea stemelor;
    d) analizează şi formulează propuneri cu privire la proiectele de acte normative care vizează autorităţile administraţiei publice locale în domeniul organizării administrativ-teritoriale şi participă în grupurile de lucru ministeriale, interministeriale, colective de lucru, în vederea elaborării unor proiecte de acte normative care vizează organizarea şi reorganizarea administrativă a teritoriului României;
    e) asigură, întocmeşte şi actualizează permanent situaţia evidenţei aleşilor locali pe categorii de funcţii şi propune adoptarea măsurilor necesare pentru completarea funcţiilor devenite vacante.
    6. Dialog cu asociaţiile autorităţilor locale şi instituţiile europene:
    a) asigură dialogul permanent al structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale cu Guvernul, ministerele şi celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale şi consultarea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale privind modernizarea şi perfecţionarea cadrului legal în domeniul administraţiei publice locale;
    b) monitorizează procesul de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale iniţiat de instituţiile centrale care elaborează proiecte de acte normative ce afectează în mod direct colectivităţile locale şi elaborează semestrial rapoarte privind respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;
    c) organizează semestrial întâlniri între conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi preşedinţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea identificării de soluţii pentru problemele cu care se confruntă comunităţile locale;
    d) reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor la acţiunile organizate de structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;
    e) organizează seminare, colocvii şi alte manifestări cu privire la sfera de activitate a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, împreună cu alte structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu parteneri din străinătate;
    f) reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe problematica democraţiei locale şi regionale, în comitetele specializate ale Consiliului Europei;
    g) elaborează rapoarte, informări, studii şi analize privind domeniul democraţiei locale şi regionale şi problematica regionalizării şi le înaintează conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    7. Tehnic:
    a) asigură executarea sarcinilor şi lucrărilor specifice activităţilor de secretariat la nivelul direcţiei;
    b) asigură executarea sarcinilor şi lucrărilor specifice activităţilor administrative la nivelul direcţiei;
    c) asigură realizarea acţiunilor specifice de consiliere în domeniul tehnologiei informaţiei pentru personalul implicat în desfăşurarea activităţilor direcţiei.
    ART. 18
    Direcţia pentru dezvoltare locală îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizează domeniile de competenţă şi are următoarele obiective de realizat, derivate din obiectivul prevăzut la art. 12 lit. b):
    a) modernizarea şi dezvoltarea continuă a serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, în concordanţă cu angajamentele asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană cu privire la acest domeniu;
    b) creşterea accesibilităţii şi calităţii furnizării/prestării serviciilor comunitare de utilităţi publice prin eficientizarea sistemului de monitorizare şi evaluare pe bază de indicatori de performanţă;
    c) încadrarea şi conformarea, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, la valorile impuse de normele specifice de mediu în spiritul dezvoltării durabile;
    d) dezvoltarea economico-socială locală/regională prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării parcurilor industriale şi acordarea de ajutoare de stat;
    e) reducerea disparităţilor economico-sociale între regiuni prin elaborarea de strategii, programe şi proiecte pentru investiţii de dezvoltare locală pe domeniile de competenţă;
    f) crearea şi perfecţionarea continuă a cadrului legislativ şi instituţional pe domeniile de competenţă.
    ART. 19
    Direcţia pentru dezvoltare locală îndeplineşte următoarele atribuţii specifice, fiind constituite colective de lucru, pe linii de muncă:
    1. Unitatea centrală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice:
    a) monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
    b) coordonarea şi sprijinirea metodologică a autorităţilor administraţiei publice locale pentru elaborarea şi adoptarea propriilor strategii privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a planurilor de implementare aferente acestora;
    c) monitorizarea şi evaluarea realizării măsurilor din planurile anuale de implementare a Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
    d) coordonarea aplicării în teritoriu a măsurilor cu impact asupra serviciilor comunitare de utilităţi publice adoptate la nivel central şi verificarea transpunerii acestora la nivelul strategiilor locale şi al planurilor de implementare aferente;
    e) promovarea la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale a procedurilor şi mecanismelor de accesare a fondurilor comunitare şi a metodologiilor privind întocmirea documentelor de programare şi a cererilor de finanţare;
    f) elaborarea planurilor de acţiune şi a măsurilor guvernamentale privind modernizarea şi dezvoltarea pentru domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
    g) dezvoltarea şi administrarea unei baze de date privind dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice;
    h) asigurarea, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, a asistenţei şi consultanţei pentru stabilirea programelor de investiţii cu finanţare internă/externă în cadrul cărora acestea sunt eligibile;
    i) verificarea, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, a încadrării investiţiilor publice de interes local în strategiile locale şi regionale de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi a posibilităţii utilizării Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului în cazul imposibilităţii accesării altor programe de investiţii cu finanţare internă/externă;
    j) reglementarea sau participarea la reglementarea domeniilor serviciilor comunitare de utilităţi publice şi asigurarea transpunerii şi armonizării acquis-ului comunitar împreună cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale responsabile/interesate;
    k) coordonarea şi sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale pentru elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a planurilor de implementare aferente;
    l) fundamentarea, pe baza planurilor de implementare a strategiilor locale, a Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi supunerea spre analiză şi avizare Comitetului de monitorizare;
    m) coordonarea aplicării în teritoriu a măsurilor adoptate la nivel central pentru îndeplinirea obligaţiilor României ce decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi a programelor operaţionale sectoriale cu impact asupra serviciilor comunitare de utilităţi publice;
    n) colaborarea cu celelalte instituţii şi organisme care au rol în implementarea măsurilor şi programelor finanţate din fonduri comunitare;
    o) coordonarea activităţilor compartimentelor pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice din instituţiile prefectului;
    p) informarea periodică a Comitetului de monitorizare asupra stadiului implementării Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin prezentarea de rapoarte, analize, informări, sinteze;
    q) asigurarea secretariatului tehnic al Comitetului de monitorizare.
    2. Mediu – dezvoltare durabilă:
    a) monitorizarea operatorilor centralelor de termoficare aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, în domeniul lucrărilor de investiţii de mediu efectuate, al respectării normelor europene specifice de mediu – calitatea aerului, limitarea emisiilor de poluanţi în aer provenite de la instalaţiile mari de ardere, de la instalaţiile EU-ETS, respectarea plafoanelor de emisii atribuite, realizarea măsurilor şi respectarea valorilor-limită de emisie prevăzute în Programul naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, prevenirea şi controlul integrat al poluării, schimbările climatice, conformarea şi depozitarea deşeurilor de zgură şi cenuşă;
    b) monitorizarea implementării la nivel local a normelor europene specifice de mediu – directivele privind deşeurile, depozitarea deşeurilor, deşeurile provenite din ambalaje şi deşeuri de ambalaje, deşeurile rezultate din construcţii şi demolări, deşeuri din echipamente electrice şi electronice, zgomotul ambiental;
    c) asigurarea transpunerii directivelor specifice de mediu în legislaţia naţională împreună cu autorităţile centrale competente;
    d) elaborarea şi promovarea actelor normative de protecţie a mediului, dezvoltare durabilă, împreună cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;
    e) monitorizarea nivelului de accesare a fondurilor structurale şi fondurilor de coeziune pentru domeniul vizat;
    f) reprezentarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţă, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;
    g) colaborarea cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la întocmirea şi avizarea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor, sintezelor.
    3. Relaţia cu partenerii de dialog social, cu societatea civilă şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru monitorizarea asociaţiilor de proprietari/locatari:
    a) asigură consultarea şi dialogul permanent pe domeniul serviciilor de interes general cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 521/2005;
    b) asigură contactul şi dialogul cu partenerii de dialog din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu societatea civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, respectiv ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) îndrumă şi acordă asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale şi asociaţiilor de proprietari, respectiv de locatari;
    d) colaborează cu ministerele de resort pentru elaborarea actelor normative necesare aplicării Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare;
    e) organizează şi participă la întâlniri şi consultări cu structurile asociative ale asociaţiilor de proprietari/locatari în vederea îmbunătăţirii legislaţiei şi a modului în care sunt aplicate actele normative în vigoare referitoare la asociaţiile de proprietari;
    f) reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţă, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;
    g) colaborează cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la întocmirea şi avizarea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor, sintezelor.
    4. Asociaţii de dezvoltare intercomunitară:
    a) monitorizarea constituirii, organizării şi funcţionării asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
    b) elaborarea cadrului juridic necesar înregistrării, organizării şi funcţionării asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară care au ca obiect de activitate servicii comunitare de utilităţi publice;
    c) îndrumarea şi asistarea autorităţilor administraţiei publice locale în constituirea, înregistrarea, organizarea şi managementul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii comunitare de utilităţi publice, inclusiv prin elaborarea şi difuzarea unor ghiduri şi instrucţiuni;
    d) reprezentarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţă, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;
    e) colaborarea cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la întocmirea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor, sintezelor şi a documentelor de politici publice.
    5. Parcuri industriale şi ajutor de stat:
    a) verifică cererile pentru acordarea titlurilor de parc industrial şi documentaţiile aferente în vederea îndeplinirii condiţiilor legale şi înaintează conducerii ministerului spre aprobare propunerile de acordare a titlului de parc industrial;
    b) monitorizează parcurile industriale şi realizează anual analiza evoluţiei principalilor indicatori ai obiectivelor politicii parcurilor industriale;
    c) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, cu organele de specialitate ale acestora, cu agenţiile pentru dezvoltare regională, cu camerele de comerţ şi industrie pentru implementarea politicii în domeniul parcurilor industriale;
    d) formulează puncte de vedere cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul parcurilor industriale;
    e) formulează propuneri de răspuns la interpelările sau întrebările deputaţilor şi/sau ale senatorilor în domeniul parcurilor industriale şi ajutorului de stat;
    f) formulează puncte de vedere pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial şi propune modificarea acelora care au un asemenea efect;
    g) verifică aspectele legate de măsurile de ajutor de stat, prevăzute în cererile pentru acordarea titlului de parc industrial, precum şi în cele pentru confirmarea eligibilităţii proiectelor, conform schemei de ajutor de stat regional acordat pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 296/2007;
    h) elaborează şi promovează scheme de exceptare de la obligaţia notificării, precum şi informări privind măsurile de ajutor de stat care intră în domeniul de aplicare al exceptărilor pe categorii de la obligaţia de notificare sau pentru ajutoarele de minimis;
    i) colaborează cu reprezentanţii Consiliului Concurenţei în vederea respectării regulilor comunitare în domeniul ajutorului de stat;
    j) asigură relaţionarea cu autorităţile administraţiei publice locale, în vederea monitorizării ajutorului de stat şi urmăririi condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin;
    k) centralizează datele privind măsurile de ajutor de stat pentru care Ministerul Administraţiei şi Internelor are calitatea de furnizor şi la cererea Consiliului Concurenţei, pentru unităţile administrativ-teritoriale.
    6. Strategii, proiecte, programe, investiţii şi dezvoltare locală:
    a) elaborează sau participă la elaborarea de strategii, politici, planuri de acţiune, programe, proiecte şi proceduri în domeniul de activitate al direcţiei, precum şi la implementarea, monitorizarea şi actualizarea acestora, în scopul îmbunătăţirii permanente;
    b) monitorizează, controlează şi evaluează activităţile şi performanţele aferente implementării de programe, proiecte, politici, strategii şi proceduri;
    c) îndeplineşte atribuţiile care îi revin direcţiei din rolul de iniţiator, implementator sau partener în proiecte şi programe;
    d) pe durata derulării programelor de investiţii publice în domeniile din aria de competenţă, finanţate din fonduri europene şi împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale, poate acţiona, potrivit atribuţiilor delegate de autorităţile de management al instrumentelor structurale, ca organism intermediar;
    e) reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţă, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;
    f) colaborează cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la întocmirea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor, sintezelor şi a documentelor de politici publice.
    7. Tehnico-legislativă:
    a) asigură documentarea tehnică şi legislativă pentru activităţile specifice direcţiei;
    b) analizează şi avizează din punct de vedere juridic activităţile direcţiei;
    c) îndrumă autorităţile administraţiei publice locale şi aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale referitoare la domeniile din competenţa direcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege;
    d) participă la elaborarea actelor normative aferente domeniului de competenţă şi monitorizează respectarea procedurilor privind consultarea partenerilor de dialog social şi a societăţii civile şi a procedurilor privind transparenţa decizională;
    e) acordă consultanţă pentru soluţionarea petiţiilor, memoriilor şi sesizărilor adresate direcţiei şi răspunde de legalitatea acestora;
    f) monitorizează soluţionarea documentelor, cu respectarea şi încadrarea în prevederile actelor normative referitoare la liberul acces la informaţiile publice;
    g) asigură evidenţa tuturor documentelor de intrare/ieşire, precum şi arhivarea corespunzătoare a acestora.
    ART. 20
    Unitatea de management al programului “Termoficare 2006 – 2015 căldură” înfiinţată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006 – 2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale care vizează domeniile de competenţă şi are următoarele obiective de realizat, derivate din obiectivul prevăzut la art. 12 lit. c):
    a) modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor;
    b) eficientizarea, creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică a localităţilor;
    c) promovarea surselor de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, diminuarea consumului de resurse energetice fosile şi îndeplinirea angajamentelor României privind eficienţa energetică şi resursele regenerabile.
    ART. 21
    Unitatea de management al programului “Termoficare 2006 – 2015 căldură” îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) implementează programul “Termoficare 2006 – 2015 căldură şi confort” componenta căldură în baza regulamentului propriu aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 471/2008;
    b) asigură secretariatul tehnic al Comisiei interministeriale pentru coordonarea programului “Termoficare 2006 – 2015 căldură şi confort” şi desfăşoară următoarele activităţi:
    (i) convoacă şedinţele Comisiei interministeriale de coordonare a programului şi transmite invitaţiile de participare la şedinţele acesteia;
    (ii) întocmeşte ordinea de zi şi documentaţia aferentă acesteia;
    (iii) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor şi asigură arhivarea documentelor;
    (iv) îndeplineşte orice alte sarcini încredinţate de Comisia interministerială de coordonare a programului;
    c) monitorizează şi evaluează implementarea măsurilor Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate;
    d) coordonează şi sprijină metodologic autorităţile administraţiei publice locale pentru elaborarea şi adoptarea propriilor strategii privind alimentarea cu energie termică a localităţilor;
    e) reprezintă Ministerul Administraţiei şi Internelor, conform ariei de competenţă, în grupurile de lucru, colectivele de lucru, la acţiunile organizate de instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale;
    f) colaborează cu celelalte ministere, precum şi cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la elaborarea proiectelor de acte normative, la actualizarea bazelor de date, evidenţelor şi sintezelor;
    g) aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin desfăşurarea următoarelor activităţi:
    (i) repartizarea anuală pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor prevăzute în legea bugetului de stat ca transferuri prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sistemele centralizate;
    (ii) analizarea solicitărilor comunităţilor locale privind alocarea din bugetul de stat a sumelor necesare compensării combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei;
    (iii) centralizarea datelor privind consumul de combustibil corelat cu cantitatea de energie termică furnizată populaţiei la nivelul fiecărei localităţi;
    h) monitorizează implementarea programelor de reorganizare a operatorilor economici din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, de modernizare a infrastructurii de operare şi modalităţile de eficientizare a serviciului de termoficare prin implementarea celei mai fezabile soluţii, inclusiv prin atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
    i) monitorizează asigurarea cu energie termică a populaţiei în sezonul de iarnă, în condiţiile unor limitări în furnizarea gazelor naturale către centralele de termoficare, şi întocmeşte rapoarte operative pentru informarea conducerii ministerului;
    j) elaborează/participă la elaborarea de strategii, politici, planuri de acţiune, foi de parcurs, programe, proiecte şi proceduri în domeniul energetic şi al eficienţei energetice, precum şi la implementarea, monitorizarea şi actualizarea acestora, în scopul îmbunătăţirii lor permanente;
    k) participă anual împreună cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la elaborarea programului de iarnă în domeniul energetic;
    l) monitorizează constituirea la nivelul centralelor de termoficare aflate în subordinea autorităţilor publice locale a stocurilor de combustibil şi asigurarea ritmică a aprovizionării cu combustibil în perioada de iarnă.
    ART. 22
    Direcţia generală îndeplineşte orice alte atribuţii date în sarcina sa de conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

    CAPITOLUL VI
    Dispoziţii finale

    ART. 23
    Directorul general ia măsuri pentru cunoaşterea prezentului regulament de către întregul personal al direcţiei generale, care este obligat să cunoască şi să acţioneze concertat pentru aplicarea întocmai a prevederilor acestuia.
    ART. 24
    Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close