Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

In M. Of. nr. 800 din 30 noiembrie 2010 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010 pentru aprobarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, prevazuta in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii.

ANEXA 1

NORMA Nr. 16/2010
privind prospectul schemei de pensii facultative

Avand in vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34, 36, 86 si ale art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta norma reglementeaza procesul de autorizare si continutul prospectului schemei de pensii facultative, precum si procedura de avizare a modificarilor acestuia.
ART. 2
Prospectul schemei de pensii facultative este elaborat de catre administrator si se adreseaza participantilor la un fond de pensii facultative, denumit in continuare fond de pensii.
ART. 3
(1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.
(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) prospect detaliat – componenta prospectului schemei de pensii facultative, elaborata de administrator, care cuprinde in mod detaliat principiile schemei de pensii facultative, regulile de investire a activelor fondului de pensii, drepturile si obligatiile partilor, termenii esentiali ai contractului de administrare, precum si orice alte elemente stabilite de prezenta norma;
b) prospect simplificat – componenta prospectului schemei de pensii facultative, elaborata de administrator, prin care se aduce la cunostinta participantilor fondului de pensii un set minim de informatii cu privire la respectivul fond de pensii.

CAPITOLUL II
Continutul prospectului schemei de pensii facultative

ART. 4
(1) Administratorul de fonduri de pensii facultative elaboreaza si supune autorizarii Comisiei prospectul schemei de pensii facultative, cu urmatoarele componente:
a) prospectul detaliat al schemei de pensii facultative;
b) prospectul simplificat al schemei de pensii facultative.
(2) Prospectul detaliat si prospectul simplificat reprezinta parti integrante ale prospectului schemei de pensii facultative.
(3) Prospectul simplificat este oferit in mod gratuit potentialilor participanti la semnarea actului individual de aderare. Prospectul detaliat este pus la dispozitia participantilor sau a potentialilor participanti, la cerere, in mod gratuit.
ART. 5
Prospectul detaliat contine cel putin urmatoarele informatii:
1. Prima parte a prospectului detaliat prezinta informatii si date de identificare ale fondului de pensii, administratorului, depozitarului si ale auditorului acestuia:
a) informatii despre fondul de pensii:
(i) denumirea fondului de pensii;
(ii) gradul de risc al fondului de pensii;
(iii) numarul si data deciziei de autorizare a fondului de pensii;
(iv) codul de inscriere in Registrul Comisiei;
(v) numarul si data deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative;
(vi) numarul si data ultimului aviz de modificare a prospectului schemei de pensii facultative;
(vii) data publicarii si republicarii prospectului, informatie care se completeaza dupa obtinerea autorizatiei, respectiv dupa obtinerea avizului definitiv de modificare a prospectului;
b) informatii despre administrator:
(i) denumirea administratorului;
(ii) datele de contact: adresa, telefon, fax, pagina de internet;
(iii) codul unic de inregistrare;
(iv) numarul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;
(v) numarul si data deciziei de autorizare a administratorului;
(vi) codul de inscriere in Registrul Comisiei;
(vii) capitalul social subscris si varsat;
(viii) structura actionariatului: numele/denumirea actionarului, procentul detinerilor in capitalul social al administratorului;
(ix) informatii despre structura organelor statutare de conducere ale administratorului, respectiv consiliu de administratie, directori sau consiliu de supraveghere, directorat/conducatori, dupa caz;
c) informatii despre depozitar:
(i) denumirea depozitarului;
(ii) codul unic de inregistrare;
(iii) numarul si data avizului Comisiei;
(iv) codul de inscriere in Registrul Comisiei;
(v) pagina de internet;
d) informatii despre auditorul financiar:
(i) denumirea auditorului;
(ii) codul unic de inregistrare;
(iii) numarul si data avizului Comisiei;
(iv) codul de inscriere in Registrul Comisiei;
(v) pagina de internet;
e) fraza: “Autoritatea competenta in domeniul reglementarii si supravegherii sistemului de pensii private din Romania este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.”
2. A doua parte a prospectului detaliat cuprinde principiile schemei de pensii facultative si ale politicii de investitii, modul de administrare a fondului de pensii, precum si drepturile si obligatiile partilor prevazute in contractul de administrare:
a) definitiile termenilor utilizati, in mod special cele ale termenilor care definesc politica de investitii, instrumentele financiare si riscurile investitiilor etc., conform prevederilor legale in vigoare;
b) obiectivele fondului de pensii;
c) conditiile de dobandire a calitatii de participant la un fond de pensii si modalitatea de aderare, conform prevederilor legale in vigoare;
d) frazele:
(i) “Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala, oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge sa adere sau sa ramana participant fiind interzisa.”;
(ii) “Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de pensii facultative.”;
(iii) “Toti participantii la un fond de pensii facultative au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu.”;
e) informatii privind contributia exprimata in lei:
(i) valoarea contributiei minime la fondul de pensii, fara a depasi limita maxima a contributiei prevazuta de lege;
(ii) modalitatea si termenele de plata a contributiei;
(iii) posibilitatea de modificare a valorii contributiei minime la fondul de pensii;
(iv) posibilitatea suspendarii sau incetarii platii contributiei la fondul de pensii, fara penalizarea participantului si fara ca activul personal al participantului si calitatea de participant sa fie afectate;
(v) in cazul in care participantul si/sau angajatorul platesc o contributie diferita fata de suma stabilita prin actul individual de aderare sau prin instiintarile scrise ulterioare cu privire la modificarea valorii contributiei, administratorul depune toate diligentele necesare in vederea solutionarii situatiei aparute, in termen de 4 zile lucratoare de la data incasarii acesteia, in caz contrar suma astfel platita fiind restituita integral sau partial platitorului;
(vi) posibilitatea pentru participantul la un fond de pensii din Romania care a fost detasat intr-o alta tara de a plati in continuare contributia la fondul de pensii pe durata detasarii;
f) informatii privind suspendarea contributiei:
(i) in situatia in care participantul si/sau angajatorul, dupa caz, nu isi indeplinesc obligatia de plata a contributiei stabilite prin actul individual de aderare sau modificate in conditiile lit. h) pct. (ii), pentru o perioada mai mare de 3 luni consecutive de la scadenta obligatiei, iar participantul si/sau angajatorul nu au instiintat in scris administratorul in conformitate cu prevederile lit. h) pct. (ii), acesta din urma considera suspendata plata contributiei, fara ca activul personal al participantului si calitatea de participant sa fie afectate;
(ii) administratorul notifica de indata, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice, participantului si/sau angajatorului, precum si Comisiei cu privire la suspendarea platii contributiei;
(iii) notificarea participantului trebuie sa mentioneze faptul ca plata contributiei este suspendata ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata a acesteia, iar reluarea platii contributiei se efectueaza cu instiintarea prealabila a administratorului;
g) drepturile participantilor:
(i) dreptul la o pensie facultativa sau la plata activului personal net de la data indeplinirii conditiilor prevazute de reglementarile legale in vigoare;
(ii) dreptul de proprietate asupra activului personal;
(iii) dreptul de a fi informat in conformitate cu prevederile legale;
(iv) dreptul de a se transfera la un alt fond de pensii;
(v) orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Comisie si ale prospectului schemei de pensii facultative;
h) obligatiile participantului:
(i) sa plateasca contributia stabilita de comun acord in actul individual de aderare;
(ii) sa instiinteze in scris administratorul si angajatorul, dupa caz, cu privire la orice modificare a valorii contributiei, precum si cu privire la suspendarea sau incetarea platii acesteia, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data suspendarii sau incetarii platii contributiei;
(iii) sa instiinteze in scris administratorul cu privire la reluarea platii contributiei dupa perioada de suspendare sau incetare a platii acesteia;
(iv) sa instiinteze in scris administratorul si angajatorul cu privire la orice modificare a datelor sale personale si sa transmita documentele doveditoare, in termen de 30 de zile calendaristice de la producerea acestora;
(v) sa depuna la sediul administratorului documentele necesare pentru deschiderea dreptului de pensie facultativa;
(vi) orice alte obligatii rezultate din prevederile Legii, normelor emise de Comisie si ale prospectului;
i) informatii privind politica de investitii:
(i) strategia de investire a activelor, in raport cu natura si durata obligatiilor;
(ii) structura portofoliului aferenta gradului de risc al fondului de pensii, cu precizarea limitelor investitionale;
(iii) pietele financiare pe care investeste administratorul;
(iv) riscurile asociate structurii de portofoliu propuse;
(v) metodele de evaluare a riscurilor investitionale;
(vi) metoda de revizuire a regulilor de investire;
j) mentionarea in mod obligatoriu a frazelor:
(i) “Performantele anterioare nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.”;
(ii) “Activele si pasivele fiecarui fond de pensii facultative sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte activitati si de contabilitatea proprie ale administratorului, fara posibilitatea transferului intre fonduri sau intre fonduri si administrator.”;
(iii) “Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu reprezinta o garantie pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului de pensii.”;
(iv) “Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu implica in niciun fel aprobarea, evaluarea sau garantarea de catre Comisie a calitatii plasamentului in instrumente financiare.”;
k) alte elemente pe care administratorul le considera necesare;
l) regimul fiscal al sumelor reprezentand contributiile la fondul de pensii, conform prevederilor legale, precum si al operatiunilor fondului de pensii;
m) procedura de calcul al valorii activului net si al valorii unitare a activului net, cu mentiunea ca aceste proceduri sunt in conformitate cu normele emise de Comisie, precum si modalitatea si frecventa publicarii acestor valori;
n) procedura de calcul al ratei de rentabilitate a fondului de pensii, cu mentiunea ca aceasta procedura este in conformitate cu normele emise de Comisie, precum si modalitatea si termenele publicarii acestei valori;
o) caracteristici ale contului individual al participantilor, cu mentionarea in mod obligatoriu a textului: “Participantul este proprietarul activului personal din contul sau. Activul personal nu poate face obiectul unei executari silite sau al unei tranzactii, sub sanctiunea nulitatii actelor respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanctiunea nulitatii.”;
p) procedura de convertire a contributiilor in unitati de fond;
q) resursele financiare ale fondului;
r) cuantumul si structura cheltuielilor, respectiv o prezentare detaliata a comisioanelor si taxelor suportate din contributii si din activul fondului de pensii, precum si modalitatea de percepere a acestora;
s) procedura de transfer la un alt fond de pensii si valoarea penalitatilor, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind transferul la un alt fond de pensii;
s) modalitatea de plata a activului personal al participantului in caz de invaliditate, deces sau in cazul in care participantul indeplineste conditia prevazuta la art. 93 alin. (2) lit. a) din Lege si nu indeplineste una sau ambele conditii prevazute la art. 93 alin. (2) lit. b) si c) din Lege, precum si conditiile cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca participantul sau beneficiarul, potrivit legii, pentru a obtine o pensie facultativa. Se va mentiona prevederea din lege potrivit careia se va adopta o lege speciala privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie;
t) garantii oferite de administrator, in cazul in care acestea exista, si obligatia constituirii provizionului tehnic aferent;
t) obligatiile de informare ale administratorului fata de participanti:
(i) tipurile de informari;
(ii) periodicitatea si modalitatea de informare;
(iii) informatii gratuite si contra cost pe care le poate obtine participantul;
u) procedura de modificare a prospectului si modalitatea de notificare si solicitare a acordului participantilor cu privire la modificarea prospectului, conform prevederilor legale in vigoare;
v) informatii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, administratorul avand dreptul sa prelucreze datele personale ale participantilor numai in scopuri legate de indeplinirea obligatiilor acestuia, conform prevederilor prospectului schemei de pensii facultative, pentru colectarea contributiilor participantilor la fondul de pensii, pentru statistici, marketing direct din partea administratorului, precum si in cadrul relatiilor administratorului cu autoritatile competente si, in general, in legatura cu realizarea unui interes legitim sau cu indeplinirea unei obligatii legale a administratorului.
3. A treia parte a prospectului detaliat cuprinde mentiunea ca pe pagina proprie de internet a administratorului pot fi consultate contractul de administrare si contractul de societate civila, administratorul avand obligatia publicarii acestora pe pagina proprie de internet.
ART. 6
Prospectul simplificat al fondului de pensii contine urmatoarele:
1. Prima parte a prospectului prezinta informatii si date de identificare ale fondului de pensii, administratorului, depozitarului si ale auditorului acestuia:
a) informatii despre fondul de pensii:
(i) denumirea fondului de pensii;
(ii) gradul de risc al fondului de pensii;
(iii) numarul si data deciziei de autorizare a fondului de pensii;
(iv) numarul si data deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative;
(v) numarul si data ultimului aviz de modificare a prospectului schemei de pensii facultative;
b) informatii despre administrator:
(i) denumirea administratorului;
(ii) datele de contact: adresa, telefon, fax, pagina de internet;
(iii) codul unic de inregistrare;
(iv) numarul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului;
(v) numarul si data deciziei de autorizare a administratorului;
c) informatii despre depozitar:
(i) denumirea depozitarului;
(ii) numarul si data avizului Comisiei;
d) informatii despre auditorul financiar:
(i) denumirea auditorului financiar;
(ii) numarul si data avizului Comisiei;
e) fraza: “Autoritatea competenta in domeniul reglementarii si supravegherii sistemului de pensii private din Romania este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.”
2. A doua parte a prospectului cuprinde principiile schemei de pensii facultative si ale politicii de investitii:
a) definitiile termenilor specifici utilizati, in mod special ale celor necesari participantilor pentru intelegerea sistemului de pensii facultative: activ net, activ personal, act individual de aderare, contributia, deducerile legale, unitatea de fond, legea care reglementeaza sistemul de pensii facultative etc., conform prevederilor legale in vigoare;
b) conditiile de dobandire a calitatii de participant la un fond de pensii si modalitatea de aderare conform prevederilor legale in vigoare;
c) frazele:
(i) “Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala, oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge sa adere sau sa ramana participant fiind interzisa.”;
(ii) “Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de pensii facultative.”;
(iii) “Toti participantii la un fond de pensii facultative au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu.”;
d) informatii privind contributia exprimata in lei:
(i) modalitatea si termenele de plata a contributiei;
(ii) valoarea contributiei minime la fond, fara a depasi limita maxima a contributiei prevazuta de lege;
(iii) posibilitatea de modificare a valorii contributiei minime la fond;
(iv) posibilitatea suspendarii sau incetarii platii contributiei la fond, fara penalizarea participantului si fara ca activul personal al participantului si calitatea de participant sa fie afectate;
e) drepturile participantilor:
(i) dreptul la o pensie facultativa la indeplinirea conditiilor prevazute de Lege;
(ii) dreptul de proprietate asupra activului personal;
(iii) dreptul de a fi informat conform prevederilor legale;
(iv) dreptul de a se transfera la un alt fond de pensii facultative;
(v) orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Comisie si ale prospectului;
f) obligatiile participantului:
(i) sa plateasca contributia stabilita de comun acord in actul individual de aderare, precum si sa notifice in prealabil administratorul si angajatorul, daca este cazul, cu privire la orice modificare, suspendare sau incetare a platilor;
(ii) sa comunice administratorului si angajatorului orice modificare a datelor sale personale si sa transmita documente doveditoare, in termen de 30 de zile calendaristice de la producerea modificarii;
(iii) sa depuna la sediul administratorului documentele necesare pentru deschiderea dreptului de pensie facultativa;
(iv) orice alte obligatii rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Comisie, precum si ale prospectului;
g) informatii privind politica de investitii:
(i) strategia de investire a activelor, in raport cu natura si durata obligatiilor;
(ii) structura portofoliului aferenta gradului de risc al fondului de pensii, cu precizarea categoriilor de active;
(iii) pietele financiare pe care investeste administratorul;
(iv) riscurile asociate structurii de portofoliu propuse.
h) mentionarea in mod obligatoriu a frazelor:
(i) “Performantele anterioare nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.”;
(ii) “Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu reprezinta o garantie pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului de pensii facultative.”;
i) informatii referitoare la deductibilitatea sumelor reprezentand contributii la fondurile de pensii facultative conform prevederilor legale in vigoare;
j) mentiunea ca procedurile de calcul al valorii activului net si al valorii unitatii de fond sunt in conformitate cu normele emise de Comisie, frecventa publicarii acestor valori, precum si mentiunea ca participantul poate verifica, in orice moment, evolutia activului personal net;
k) mentiunea ca procedura de calcul al ratei de rentabilitate a fondului este in conformitate cu normele emise de Comisie, precum si modalitatea si termenele publicarii acestei valori;
l) caracteristici ale contului individual al participantilor, cu mentionarea in mod obligatoriu a textului: “Participantul este proprietarul activului personal din contul sau. Activul personal nu poate face obiectul unei executari silite sau al unei tranzactii, sub sanctiunea nulitatii actelor respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanctiunea nulitatii.”;
m) procedura de convertire a contributiilor in unitati de fond;
n) enumerarea comisioanelor si taxelor suportate din contributii si din activ net;
o) procedura de transfer la un alt fond de pensii facultative si valoarea penalitatilor, dupa caz;
p) modalitatea de plata a activului personal al participantului in caz de invaliditate, deces, precum si conditiile cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca participantul sau beneficiarul, potrivit legii, pentru a obtine o pensie facultativa. Se va mentiona prevederea din Lege potrivit careia se va adopta o lege speciala privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie;
q) garantii oferite de administrator, in cazul in care acestea exista;
r) obligatiile de informare ale administratorului fata de participanti:
(i) tipurile de informari;
(ii) periodicitatea si modalitatea de informare;
(iii) informatii gratuite si contra cost pe care le poate obtine participantul;
s) procedura de modificare a prospectului si modalitatea de notificare si solicitare a acordului participantilor cu privire la modificarea prospectului, conform prevederilor legale in vigoare;
s) sintagma: “Prospectul schemei de pensii facultative se pune la dispozitia participantului in mod gratuit la sediul administratorului sau se consulta accesand pagina proprie de internet precizata in prospectul simplificat.”

CAPITOLUL III
Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 7
(1) Pentru a administra un fond de pensii facultative, administratorul elaboreaza si supune autorizarii Comisiei prospectul schemei de pensii facultative.
(2) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative se realizeaza in cadrul procesului de autorizare ca administrator al societatii de pensii, al societatii de asigurare sau al societatii de administrare a investitiilor.
ART. 8
Administratorul trebuie sa obtina autorizarea prospectului schemei de pensii facultative pentru fiecare fond de pensii facultative pe care intentioneaza sa il administreze.
ART. 9
(1) Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative se emite in baza unei cereri, al carei model este prevazut in anexa nr. 2.
(2) Cererea de autorizare a primului prospect al schemei de pensii facultative, insotita de documentatia completa, se depune si se inregistreaza la Comisie odata cu cererea de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative de catre reprezentantul legal al societatii de pensii, al societatii de asigurare sau al societatii de administrare a investitiilor.

SECTIUNEA a 2-a
Procedura de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative

ART. 10
(1) Cererea pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative este insotita de urmatoarele documente:
a) schema de pensii facultative, in baza careia se elaboreaza prospectul, intocmita in conformitate cu prevederile Legii;
b) prospectul schemei de pensii facultative, intocmit conform prevederilor art. 4 alin. (1);
c) proiectul contractului de administrare, intocmit in conformitate cu modelul-cadru prevazut in anexa nr. 1;
d) proiectul contractului de depozitare;
e) proiectul contractului de societate civila;
f) imputernicire semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al societatii de pensii, in cazul in care acesta deleaga una sau mai multe persoane pentru a reprezenta societatea in relatia cu Comisia;
g) dovada platii taxei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative.
(2) Comisia hotaraste cu privire la autorizarea prospectului schemei de pensii facultative in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(3) Decizia de autorizare a prospectului se comunica in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(4) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (2), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.
(5) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, se solicita completarea sau inlocuirea acestora, dupa caz.
ART. 11
(1) Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma atrage respingerea cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.
(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii acesteia, decizia de respingere poate fi contestata in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

CAPITOLUL IV
Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii facultative

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 12
Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat cu indeplinirea procedurii prevazute in prezenta norma.
ART. 13
(1) Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii facultative cuprinde doua etape:
a) obtinerea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, emis in baza cererii si a documentelor depuse de administratorul care solicita modificarea;
b) obtinerea avizului definitiv de modificare a prospectului schemei de pensii facultative emis in baza cererii si a documentelor depuse de administratorul care solicita modificarea, dupa indeplinirea tuturor cerintelor stabilite prin prezenta norma.
(2) Comisia hotaraste cu privire la avizarea definitiva a modificarii prospectului numai dupa ce administratorul face dovada obtinerii acordului majoritatii participantilor la fondul de pensii facultative al carui prospect se modifica.
ART. 14
(1) Contractul de administrare poate fi modificat numai cu avizul Comisiei.
(2) Daca modificarile aduse contractului de administrare modifica prevederi ale prospectului schemei de pensii facultative, cererea de avizare a modificarii contractului de administrare se depune la Comisie concomitent cu cererea de avizare a modificarii prospectului.
(3) Cererea de avizare a modificarii contractului de administrare se depune insotita de:
a) nota de fundamentare a administratorului si modificarile propuse, evidentiate comparativ, semnate si stampilate de reprezentantul legal al administratorului;
b) contractul de administrare in forma modificata, care urmeaza sa fie publicat pe pagina proprie de internet a administratorului, si actul aditional la contractul de administrare.
(4) Comisia hotaraste cu privire la avizarea modificarii contractului de administrare in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(5) Contractul de administrare se republica integral pe pagina proprie de internet a administratorului, dupa fiecare modificare avizata de Comisie, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii avizului de modificare de catre Comisie.

SECTIUNEA a 2-a
Procedura de avizare prealabila a modificarii prospectului schemei de pensii facultative

ART. 15
Pentru a obtine avizul prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul depune la Comisie o cerere de avizare prealabila a modificarii acestuia, al carei model este prevazut in anexa nr. 3, insotita de urmatoarele documente:
a) nota de fundamentare a administratorului si modificarile propuse, evidentiate comparativ, semnate si stampilate de reprezentantul legal al administratorului;
b) proiectul prospectului modificat, care urmeaza a fi difuzat in cazul obtinerii avizului definitiv de modificare a prospectului;
c) documentul de informare si solicitare a acordului participantilor, intocmit in conformitate cu prevederile art. 20;
d) imputernicirea persoanei care reprezinta administratorul in relatia cu Comisia;
e) cartea de identitate a persoanei imputernicite, in copie.
f) dovada platii taxei de avizare a modificarii prospectului schemei de pensii facultative.
ART. 16
(1) Comisia hotaraste cu privire la avizarea prealabila a modificarii prospectului, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.
(3) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si in cazul lipsei unor documente se solicita completarea sau inlocuirea acestora, dupa caz.
ART. 17
(1) Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma atrage respingerea cererii de avizare prealabila a modificarii prospectului.
(2) Avizul prealabil sau decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii acesteia, decizia de respingere poate fi contestata in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.
ART. 18
O noua cerere de avizare prealabila a modificarii prospectului poate fi adresata Comisiei numai dupa ce au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

SECTIUNEA a 3-a
Procedura de obtinere a acordului majoritatii participantilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative

ART. 19
In termen de maximum 10 zile calendaristice de la data comunicarii avizului prealabil de modificare a prospectului, administratorul informeaza si solicita acordul participantilor la fondul de pensii facultative, existenti la data comunicarii avizului prealabil, cu privire la propunerile de modificare ale prospectului, in conformitate cu prevederile art. 20.
ART. 20
(1) Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor cuprinde modificarile propuse, evidentiate comparativ cu prevederile din prospectul in vigoare.
(2) In documentul de informare si solicitare a acordului participantilor se precizeaza faptul ca, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicari a documentului conform alin. (6), participantii care nu sunt de acord cu modificarile prospectului notifica administratorului, in scris, acest fapt si pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fara penalitati de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind in sarcina administratorului.
(3) In documentul de informare si solicitare a acordului participantilor se precizeaza faptul ca neexprimarea de obiectii din partea participantului este considerata acord tacit asupra modificarilor aduse prospectului.
(4) Prin documentul de informare si solicitare a acordului, participantilor le este adus la cunostinta faptul ca, in cazul in care nu se obtine acordul majoritatii participantilor cu privire la modificarile aduse prospectului, solicitarile de transfer depuse ca urmare a exprimarii dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.
(5) Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor se publica in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, pe o perioada de cel putin doua zile consecutive, si pe pagina proprie de internet a administratorului.
(6) Prima publicare a documentului de informare si solicitare a acordului participantilor in cele doua cotidiene de circulatie nationala si publicarea pe pagina proprie de internet a administratorului se efectueaza in aceeasi zi.
ART. 21
In situatia prevazuta la art. 26 alin. (3) din Lege, administratorul informeaza participantii in conformitate cu procedura prevazuta la art. 20, cu mentiunea ca modificarea comisionului de administrare intra in vigoare in termen de 6 luni de la data primei publicari a documentului de informare si solicitare a acordului participantilor, prevazute la art. 20 alin. (6).
ART. 22
(1) Transferul participantilor care nu sunt de acord cu propunerile de modificare ale prospectului si care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative se realizeaza cu indeplinirea procedurilor prevazute de Norma nr. 14/2006 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) din Norma nr. 14/2006, cererile de transfer sunt procesate in termen de 10 zile lucratoare de la intocmirea procesului-verbal prevazut la art. 23 alin. (1) si (2) si constatarea obtinerii acordului majoritatii participantilor cu privire la modificarile aduse prospectului.
ART. 23
(1) Administratorul intocmeste un proces-verbal privind indeplinirea obligatiilor de informare si solicitare a acordului participantilor, proces-verbal in care se mentioneaza numarul participantilor care nu au avut obiectii cu privire la modificarile aduse prospectului, numarul participantilor care si-au exprimat dezacordul cu privire la acestea si al celor care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative.
(2) Procesul-verbal se intocmeste nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data la care expira termenul in care participantii isi pot exprima dezacordul fata de modificarile propuse.
(3) Inscrisurile care consemneaza dezacordul participantilor la modificarea prospectului schemei de pensii facultative se pastreaza in conformitate cu Norma nr. 2/2008 privind organizarea activitatii de arhiva la administratorii de fonduri de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2008, si procedurile interne privind arhivarea.
(4) Procesul-verbal este semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al administratorului.
ART. 24
Daca, in urma intocmirii procesului-verbal prevazut la art. 23 alin. (1), se constata ca nu s-a obtinut acordul majoritatii participantilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative, administratorul transmite Comisiei, spre informare, cu cel putin 3 zile lucratoare anterioare primei difuzari, anuntul care urmeaza sa fie publicat pe pagina proprie de internet si in doua cotidiene de circulatie nationala, pe o perioada de cel putin doua zile consecutive, prin care se aduce la cunostinta participantilor faptul ca modificarea prospectului nu mai are loc, iar cererile de transfer nu mai sunt procesate.

SECTIUNEA a 4-a
Procedura de avizare definitiva a modificarii prospectului schemei de pensii facultative

ART. 25
Comisia hotaraste cu privire la avizarea definitiva a modificarii prospectului schemei de pensii facultative in baza cererii de avizare definitiva a modificarii prospectului depusa de administrator, al carei model este prevazut in anexa nr. 4.
ART. 26
Cererea se depune insotita de:
a) procesul-verbal prevazut la art. 23 alin. (1);
b) dovada publicarii documentului de informare si solicitare a acordului participantilor in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5).
ART. 27
(1) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la intrarea in vigoare a unor acte normative care duc la modificarea unor prevederi ale prospectului schemei de pensii facultative, administratorii au obligatia de a solicita Comisiei avizarea definitiva a modificarii prospectului schemei de pensii facultative, fara a mai fi necesara indeplinirea procedurilor de obtinere a acordului majoritatii participantilor.
(2) Pentru indeplinirea prevederilor alin. (1), administratorul depune la Comisie cererea de avizare definitiva a modificarii prospectului, insotita de urmatoarele documente:
a) nota de fundamentare a administratorului si modificarile propuse ca efect al schimbarii cadrului legislativ, evidentiate comparativ, semnate si stampilate de reprezentantul legal al administratorului;
b) proiectul prospectului modificat care urmeaza a fi difuzat in cazul obtinerii avizului definitiv de modificare a prospectului;
c) imputernicirea persoanei care reprezinta administratorul in relatia cu Comisia;
d) cartea de identitate a persoanei imputernicite, in copie.
e) dovada platii taxei de avizare a modificarii prospectului schemei de pensii facultative.
ART. 28
(1) Comisia hotaraste cu privire la avizarea definitiva a modificarii prospectului schemei de pensii facultative, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.
(3) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si in cazul lipsei unor documente se solicita completarea ori inlocuirea acestora, dupa caz.
ART. 29
(1) Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma atrage respingerea cererii de avizare definitiva a modificarii prospectului schemei de pensii facultative.
(2) Avizul definitiv sau decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

SECTIUNEA a 5-a
Obligatii de publicare si republicare a prospectului schemei de pensii facultative

ART. 30
(1) Prospectul schemei de pensii facultative este pus in mod obligatoriu si gratuit la dispozitia publicului la sediul social si la sediile secundare autorizate ale administratorului.
(2) Prospectul schemei de pensii facultative se publica in mod obligatoriu pe pagina proprie de internet a administratorului, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea deciziei de autorizare emise de Comisie.
ART. 31
(1) Prospectul schemei de pensii facultative, in forma modificata, se publica cu respectarea prevederilor legale privind informatiile continute in materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora.
(2) Prospectul schemei de pensii facultative se republica integral, pe pagina proprie de internet a administratorului, dupa fiecare modificare avizata de Comisie, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea avizului definitiv de catre Comisie.
(3) Republicarea prospectului se anunta cel putin intr-un cotidian national, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea avizului de modificare de catre Comisie.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 32
(1) Administratorii de fonduri de pensii facultative au obligatia ca in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei norme sa solicite Comisiei avizarea modificarii prospectelor, in conformitate cu prevederile prezentei norme.
(2) De la data comunicarii avizului definitiv de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, in conformitate cu prevederile prezentei norme, in activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative se utilizeaza prospectul in forma modificata.
ART. 33
Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare, respectiv conform prevederilor art. 120, art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2) – (11), art. 122 si ale art. 122^1 din Lege.
ART. 34
Anexele nr. 1 – 4 fac parte integranta din prezenta norma.
ART. 35
La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 60/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 596 din 29 august 2007, precum si orice alte dispozitii contrare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close