Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

In M. Of. nr. 809 din 3 decembrie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 455 din 27 noiembrie 1998.

ANEXA 1

REGULAMENT
de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Definitii
(1) In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) lege – Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata;
b) regulament – Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata;
c) OSIM – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;
d) BOPI – Buletinul Oficial de Proprietate Industriala pe hartie sau in format electronic, publicat si pe pagina web a OSIM;
e) OMPI – Organizatia Mondiala de Proprietate Intelectuala;
f) Gazeta OMPI – publicatia oficiala OMPI privind marcile inregistrate international;
g) OHIM – Oficiul de Armonizare in Piata Interna;
h) Clasificarea de la Nisa – clasificarea instituita prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in vederea inregistrarii marcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 si la Geneva la 13 mai 1977 si modificat la 2 octombrie 1979, si la care Romania a aderat prin Legea nr. 3/1998 privind aderarea Romaniei la aranjamentele instituind o clasificare internationala in domeniul proprietatii industriale;
i) Clasificarea de la Viena – clasificarea instituita prin Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internationala a elementelor figurative ale marcilor, intocmit la Viena la 12 iunie 1973 si modificat la 1 octombrie 1985 si la care Romania a aderat prin Legea nr. 3/1998;
j) regulament comun – Regulamentul de aplicare a Aranjamentului de la Madrid, ratificat de Romania prin Decretul nr. 1.176/1968, si Protocolului referitor la aranjament privind inregistrarea internationala a marcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de Romania prin Legea nr. 5/1998;
k) persoana interesata – orice persoana care are un interes legitim legat de o cerere de inregistrare a marcii sau de o marca inregistrata si ale carei interese ar putea fi prejudiciate;
l) utilizarea marcii – comercializarea intr-un volum important si serios, precum si orice activitati de promovare a produselor si/sau serviciilor la care se refera marca, inclusiv publicitatea si prezentarea acestora in targuri si expozitii;
m) intinderea utilizarii – cantitatea de produse si/sau servicii carora marca se aplica si care sunt comercializate pe teritoriul Romaniei sau la export;
n) aria geografica – zona de cunoastere la nivelul teritoriului Romaniei a marcii notorii;
o) gradul de cunoastere a marcii notorii – masura in care segmentul de public consumator are cunostinta de existenta marcii.
(2) Termenii si expresiile definite in art. 3 din lege au acelasi inteles in prezentul regulament.
ART. 2
Aria de aplicare a legii
(1) Legea este aplicabila tuturor marcilor individuale, colective sau de certificare, fie ca sunt marci de produse sau de servicii.
(2) Indicatiile geografice ale produselor sunt protejate in Romania conform dispozitiilor legii, reglementarilor comunitare si conventiilor internationale la care Romania este parte.
ART. 3
Marca – semn susceptibil de reprezentare grafica
(1) Poate constitui o marca orice semn susceptibil de reprezentare grafica, conform art. 2 din lege.
(2) Prin semne cu inalta valoare simbolica, in sensul art. 5 alin. (1) lit. m) din lege, se intelege: simboluri religioase, simboluri sau embleme apartinand unor societati sau fundatii de caritate, simboluri apartinand unor asociatii culturale cu scop educativ, numele unor personalitati istorice importante.
(3) Pentru a aprecia daca o marca contine semne cu inalta valoare simbolica, in special un simbol religios, OSIM poate sa ceara, in masura in care considera necesar, avizul autoritatilor competente.
(4) Pentru a aprecia daca o marca contine ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decat cele avute in vedere de art. 6 ter din Conventia de la Paris – Conventia pentru protectia proprietatii industriale din 20 martie 1883, Paris, asa cum a fost revizuita si modificata, ratificata de Romania prin Decretul nr. 1.177/1968, OSIM solicita avizul autoritatilor competente.
ART. 4
Dobandirea protectiei
(1) Protectia marcilor este dobandita in Romania prin inregistrarea acestora la OSIM.
(2) Protectia marcilor pe cale internationala este recunoscuta in Romania in baza Aranjamentului de la Madrid si a Protocolului referitor la aranjament.
(3) Protectia marcilor comunitare este recunoscuta in Romania in baza Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitara.
ART. 5
Limba oficiala
Cererile de inregistrare a marcilor si indicatiilor geografice si orice alte cereri cu privire la marcile si indicatiile geografice depuse spre inregistrare sau inregistrate, precum si intreaga corespondenta referitoare la acestea vor fi depuse la OSIM in limba romana.
ART. 6
Reprezentarea prin mandatar
(1) Solicitantul, titularul sau orice persoana interesata poate fi reprezentat(a) in procedurile in fata OSIM printr-un mandatar autorizat, cu domiciliul sau sediul in Romania.
(2) Daca solicitantul, titularul sau persoana interesata nu este reprezentat(a) de un mandatar si nici nu are domiciliul, sediul sau vreo unitate industriala sau comerciala efectiva si functionala pe teritoriul Romaniei, trebuie sa isi aleaga o adresa de corespondenta in Romania, pe care o comunica la OSIM, in scopul efectuarii oricaror proceduri in fata OSIM. Modificarea adresei de corespondenta prin mentionarea unei noi adrese sau renuntarea la adresa de corespondenta se face numai dupa achitarea taxei prevazute de lege pentru modificari in situatia juridica a marcii.
(3) Solicitantul, titularul sau persoana interesata, care nu are nici domiciliul, nici sediul si nici o unitate industriala sau comerciala efectiva si functionala pe teritoriul Uniunii Europene ori in Spatiul Economic European, va fi reprezentat in mod obligatoriu, prin mandatar autorizat, cu exceptia procedurii de depunere a unei cereri.
(4) Desemnarea mandatarului se face printr-o comunicare scrisa la OSIM, denumita procura, care va contine numele si semnatura solicitantului, titularului marcii sau persoanei interesate, dupa caz; desemnarea acestuia dupa depunerea cererii de marca atat pe cale nationala, cat si pe cale internationala se face cu achitarea taxei legale.
(5) Procura se va putea referi la una sau mai multe cereri de inregistrare ori marci inregistrate sau la toate cererile de inregistrare ori la toate marcile inregistrate, existente sau viitoare, ale persoanei care a dat mandatul.
(6) Cand o procura generala a fost data conform alin. (5), comunicarea la OSIM a unui exemplar va fi suficienta, sub conditia ca mandatarul sa indice in fiecare cerere ulterioara procura in baza careia actioneaza.
(7) Orice act solicitat prin mandatar cu privire la renuntarea la o cerere de inregistrare a unei marci, de retragere a unei marci, precum si orice cerere vizand un transfer de drepturi cu privire la o marca vor putea fi facute numai pe baza unui mandat special, care sa mentioneze expres actul renuntarii, retragerii ori al transmiterii.
(8) In cazul in care solicitantul cererii de inregistrare a unei marci este reprezentat prin mandatar, acesta poate semna cererea pe baza procurii date de solicitant.
(9) Orice corespondenta privind o cerere de inregistrare a marcii sau o marca inregistrata transmisa in numele solicitantului sau titularului nu are efect daca lipseste procura de reprezentare. Serviciul marci OSIM poate acorda, la cerere, un termen de 30 de zile pentru depunerea procurii de reprezentare.
(10) Solicitantul, titularul sau persoana interesata nu poate avea decat un mandatar. Daca mai multe persoane sunt indicate in procura de reprezentare, numai cea indicata pe primul loc este considerata mandatar.
(11) Cand OSIM constata ca un mandatar a fost desemnat pentru o cerere de inregistrare a unei marci sau pentru o marca inregistrata inscrie in Registrul marcilor mentiunea ca solicitantul ori titularul are mandatar, precum si numele ori denumirea si adresa sau sediul mandatarului.
(12) Orice inscriere cu privire la desemnarea unui mandatar conform alin. (11) este radiata, daca radierea este ceruta printr-o comunicare scrisa semnata de solicitant, titular sau mandatar.
(13) Inscrierea mandatarului este radiata din oficiu de catre OSIM cand un nou mandatar este desemnat sau in cazul in care o schimbare de titular a fost inscrisa fara ca noul titular sa isi desemneze un mandatar.
(14) Radierea inscrierii mandatarului produce efect de la data la care OSIM a primit comunicarea de solicitare a radierii conform alin. (12) sau, dupa caz, de la data la care OSIM a radiat din oficiu inscrierea mandatarului, potrivit alin. (13).
ART. 7
Pluralitatea de solicitanti sau titulari
(1) Cand mai multe persoane sunt solicitanti sau titulari ai unei marci, acestia vor desemna unul dintre solicitanti sau titulari pentru corespondenta cu OSIM; in caz contrar, OSIM va purta corespondenta cu prima persoana indicata in cererea de inregistrare a marcii.
(2) In cazul pluralitatii de solicitanti sau titulari ai unei cereri de inregistrare de marca sau ai unei marci inregistrate, reprezentarea se poate face printr-un singur mandatar desemnat.
ART. 8
Termene
(1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice si nu includ nici ziua cand a inceput si nici ziua cand s-a implinit termenul. Termenele stabilite pe luni se implinesc in ziua lunii corespunzatoare zilei de plecare.
(2) Termenul care, incepand la 29, 30, 31 ale lunii, se implineste intr-o luna care nu are asemenea zi, se va socoti implinit in prima zi a lunii urmatoare. Termenul care se implineste intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
(3) Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de procedura, intelegandu-se prin aceasta data la care actul emis de OSIM a fost primit de solicitant, titular, persoana interesata sau mandatar, dupa caz. Aceasta data se confirma cu stampila oficiului postal receptor.
(4) Actele de procedura, trimise prin posta la OSIM, se socotesc indeplinite in termen daca au fost predate la oficiul postal inainte de implinirea termenului.
(5) Termenele acordate de OSIM la cererea solicitantului cererii de inregistrare a marcii sau persoanei care a formulat o opozitie prelungesc corespunzator termenele de examinare prevazute la art. 22 din lege.
(6) Neindeplinirea actelor de procedura in termen nu atrage sanctiunile prevazute de lege si de prezentul regulament, daca solicitantul dovedeste ca a fost impiedicat printr-o imprejurare mai presus de vointa lui si daca indeplineste procedura intr-un termen de doua luni de la incetarea cauzei, dar nu mai mult de un an de la data la care procedura trebuia indeplinita.
(7) Solicitantul sau titularul care fara intentie nu a respectat un termen in procedurile in fata oficiului poate fi repus in situatia anterioara, daca dovedeste ca a depus toate diligentele pentru ca procedura in fata OSIM sa fie indeplinita in termenele legale, dar s-a aflat intr-un caz fortuit, in termen de doua luni de la incetarea cauzei care a impiedicat respectarea procedurii, dar nu mai mult de un an de la termenul nerespectat.
(8) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (7) nerespectarea termenului trebuie sa fie un fapt al partii in procedura in fata OSIM si nu un fapt al reprezentantului.
(9) Dispozitiile alin. (7) nu sunt aplicabile cu privire la:
a) termenul de invocare a prioritatii conform art. 12 din lege;
b) termenul pentru formularea unei observatii sau opozitii;
c) termenul pentru formularea unei contestatii la Comisia de contestatii.
ART. 9
Semnatura
(1) Cand un document nu a fost semnat de solicitant, titular, persoana interesata sau mandatar, data la care documentul a fost prezentat la OSIM este recunoscuta cu conditia ca acesta sa fie semnat ulterior in termen de maximum o luna.
(2) Semnatura unui document transmis prin fax este valabila cu conditia ca originalul documentului sa fie transmis la OSIM in termen de maximum o luna de la data transmiterii initiale a acestuia.
(3) Transmiterea documentelor prin mijloace electronice, inclusiv depunerea unei cereri de inregistrare a marcii, se face potrivit instructiunilor emise de directorul general al OSIM.

CAPITOLUL II
Cererea de inregistrare a unei marci

ART. 10
Prezentarea si continutul cererii
(1) Cererea de inregistrare a marcii se intocmeste intr-un singur exemplar, pe un formular-tip.
(2) Cererea trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) solicitarea expresa de inregistrare a unei marci;
b) numele si prenumele sau denumirea, precum si adresa ori sediul solicitantului;
c) cand solicitantul este cetatean strain, denumirea statului caruia acesta ii apartine, denumirea statului in care solicitantul isi are domiciliul sau, dupa caz, denumirea statului in care solicitantul are o intreprindere in intelesul art. 3 din Conventia de la Paris;
d) cand solicitantul este o persoana juridica, forma de constituire a acesteia, precum si denumirea statului a carui legislatie ii guverneaza statutul organic;
e) cand solicitantul are un mandatar, numele sau denumirea si adresa ori sediul acestuia;
f) in cazul in care se revendica, conform art. 10 alin. (2) din lege, o prioritate dintr-o cerere anterioara, o declaratie de invocare a dreptului de prioritate, cu indicarea statului si a datei primului depozit;
g) in cazul in care se revendica, conform art. 11 alin. (1) din lege, o prioritate rezultand din prezentarea produselor sau serviciilor intr-o expozitie si solicitantul doreste sa beneficieze de o protectie temporara, o declaratie de invocare a prioritatii de expozitie, cu indicarea locului si a denumirii expozitiei, precum si a datei introducerii produselor sau serviciilor in expozitie;
h) cand solicitantul revendica culoarea, ca element distinctiv al marcii, o declaratie in acest sens, precum si indicarea numelui sau codului culorii sau a culorilor revendicate, iar pentru fiecare culoare, indicarea partilor principale ale marcii care are aceasta culoare;
i) cand marca are o grafica deosebita sau este figurativa, descrierea acesteia;
j) cand marca este tridimensionala, o declaratie in acest sens;
k) cand marca se compune, in tot sau in parte, din alte caractere decat cele latine ori din alte cifre decat cele arabe si romane, o transliterare a acestor caractere si cifre;
l) cand marca se compune, in tot sau in parte, dintr-unul ori mai multe cuvinte intr-o alta limba decat limba romana, o traducere a acestora;
m) indicarea denumirii produselor sau serviciilor pentru care inregistrarea marcii este ceruta, grupate conform “Clasificarii de la Nisa”, precedata de numarul clasei careia denumirea ii apartine;
n) semnatura solicitantului sau a mandatarului sau, dupa caz.
(3) Cererea va fi insotita de reproducerea grafica sau fotografica a marcii, in dimensiuni de maximum 8/8 cm.
(4) Cand cererea contine o declaratie indicand ca marca este tridimensionala, solicitantul va anexa reproducerea grafica sau fotografica a marcii.
(5) Reproducerea furnizata, conform alin. (4), poate, la alegerea solicitantului, sa constea intr-o singura vedere sau in cel mult 3 vederi diferite ale marcii.
(6) In cazul reproducerii unei marci tridimensionale care nu reda in mod suficient detaliile marcii, Serviciul marci OSIM poate solicita furnizarea unui numar de cel mult 6 vederi diferite ale marcii si o descriere a acestei marci.
(7) Cand cererea contine o declaratie indicand ca marca este holograma, solicitantul va depune o reproducere a marcii care va consta intr-o singura vedere a semnului ce reda efectul holografic in integralitatea sa (holograma in sine) ori, la alegerea solicitantului, in mai multe vederi ale hologramei din diferite unghiuri.
(8) Cand reproducerea, constand intr-un desen unic sau o serie de desene, nu reprezinta holograma cu precizie, OSIM poate sa ceara solicitantului ca acesta sa furnizeze si o descriere a marcii holograme.
(9) Dovada de plata a taxelor de depunere si de publicare a cererii se depune odata cu depunerea cererii sau in cel mult 3 luni de la aceasta data si se verifica in examinarea de fond.
(10) Documentele de plata a taxelor trebuie sa contina expres datele necesare pentru identificarea cererii de marca.
(11) Cererea de inregistrare a marcii va fi completata suplimentar cu urmatoarele documente, dupa caz:
a) cand solicitantul doreste sa beneficieze, conform art. 10 alin. (2) din lege, de prioritatea unei cereri anterioare, un document care sa certifice data constituirii primului depozit al marcii, eliberat de o alta administratie nationala, insotit de traducerea conforma cu originalul, in limba romana;
b) cand solicitantul doreste sa beneficieze de o prioritate de expozitie ca urmare a expunerii marcii intr-o expozitie oficial recunoscuta, se va depune un document care sa ateste ca marcile au fost aplicate la produsele sau serviciile prezentate in expozitie si care sa mentioneze data introducerii acestora in expozitie, eliberat de organizatorul expozitiei, insotit de traducerea documentului in limba romana;
c) procura sub semnatura privata de reprezentare a solicitantului in fata OSIM, intocmita in limba romana sau insotita de traducerea acesteia in limba romana;
d) regulamentul de folosire a marcii colective;
e) regulamentul de folosire a marcii de certificare;
f) documentul din care sa rezulte exercitarea legala a activitatii de certificare sau dovada inregistrarii marcii de certificare in tara de origine.
(12) In aplicarea alin. (11) lit. b), solicitantul va depune certificatul de prioritate de expozitie care va contine cel putin urmatoarele informatii:
a) numele manifestarii expozitionale la care s-a participat;
b) locul si perioada desfasurarii expozitiei;
c) organizatorul expozitiei, datele de identificare ale acestuia si semnatura;
d) lista de produse si/sau servicii care s-au prezentat publicului sub marca respectiva, precum si momentul introducerii acesteia in expozitie;
e) numele si semnatura persoanei autorizate din partea organizatorului care certifica autenticitatea documentului;
f) data eliberarii certificatului.
ART. 11
Lista cuprinzand produse si servicii
(1) Lista cuprinzand produsele si serviciile pentru care protectia marcii este solicitata trebuie sa fie stabilita in termeni precisi, astfel incat denumirea produselor si serviciilor sa permita clasificarea fiecarui produs sau serviciu numai intr-o singura clasa a Clasificarii de la Nisa.
(2) Daca este necesar, Serviciul marci OSIM, in procedura de examinare preliminara a cererii de inregistrare a marcii, procedeaza la clasificarea listei depuse in conformitate cu Clasificarea de la Nisa si notifica solicitantului lista de produse si/sau servicii clasificata, precum si taxa prevazuta de lege pentru aceasta procedura efectuata.
(3) Cand lista produselor/serviciilor este depusa de solicitant deja clasificata conform Clasificarii de la Nisa, OSIM procedeaza la verificarea clasificarii listei depuse, iar in cazul unor erori ii comunica solicitantului varianta corecta, urmand ca acesta sa achite taxa de reclasificare efectuata.
(4) Produsele si serviciile nu pot fi considerate ca asemanatoare pe motiv ca figureaza in aceeasi clasa si nici nu pot fi considerate ca fiind diferite, pe motiv ca figureaza in clase diferite ale Clasificarii de la Nisa;

CAPITOLUL III
Procedura de inregistrare a marcii

ART. 12
Depunerea cererii de inregistrare a marcii la OSIM
(1) Inregistrarea unei marci se solicita la OSIM de catre persoane fizice sau juridice de drept public sau de drept privat, direct ori printr-un mandatar.
(2) Depunerea unei cereri de inregistrare a unei marci la OSIM se poate face:
a) direct si cu confirmare de primire la Registratura generala a OSIM;
b) prin posta, trimisa recomandat cu confirmare de primire, sau prin fax;
c) pe cale electronica, on-line in pagina de internet a OSIM.
(3) Biroul primiri cereri de inregistrare mentioneaza pe cerere anul, luna si ziua primirii si inscrie cererea in ordinea primirii. Cererile primite la OSIM, dupa orele legale de lucru, in zilele de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala, se inscriu in prima zi lucratoare.
(4) Biroul primiri cereri de inregistrare transmite de indata cererea de inregistrare a marcii Serviciului marci pentru a fi examinata.
ART. 13
Constituirea depozitului reglementar
(1) Serviciul marci examineaza cererea de inregistrare a marcii pentru a constata daca sunt indeplinite conditiile legale pentru constituirea depozitului reglementar.
(2) Data depozitului reglementar este data depunerii la OSIM a cererii de inregistrare a marcii redactata in limba romana, continand:
a) solicitarea expresa de inregistrare a unei marci;
b) datele de identificare ale solicitantului sau, dupa caz, ale mandatarului;
c) o lista de produse si/sau servicii pentru care inregistrarea marcii este solicitata;
d) o reproducere grafica suficient de clara a marcii a carei inregistrare este solicitata;
e) dovada achitarii taxelor de depunere si, respectiv, de publicare a cererii de inregistrare a marcii.
(3) In termen de 7 zile de la data depunerii cererii de inregistrare a marcii la OSIM, oficiul examineaza daca cererea indeplineste conditiile prevazute la alin. (2), atribuie data de depozit si publica cererea conform art. 16.
(4) Serviciul Marci OSIM verifica lista de produse si servicii din punctul de vedere al concordantei cu Clasificarea de la Nisa, iar in cazul in care marca contine si un element figurativ, clasifica elementul figurativ in concordanta cu Clasificarea de la Viena.
(5) In cazul in care din cererea de inregistrare a marcii lipsesc unele dintre elementele prevazute la alin. (2), OSIM notifica solicitantului lipsurile constatate. Daca solicitantul completeaza lipsurile in termen de 3 luni de la data notificarii, data depozitului va fi data la care toate aceste elemente au fost comunicate la OSIM.
(6) In cazul in care solicitantul nu completeaza cererea in termenele prevazute la art. 16 din lege, OSIM va decide respingerea cererii de inregistrare a marcii, iar daca taxele de publicare si examinare a cererii au fost platite, le va restitui solicitantului.
(7) In cazul in care solicitantul cererii de inregistrare a marcii este din afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European si nu a desemnat in formularul cererii un mandatar, OSIM constata ca nu sunt indeplinite conditiile de constituire a depozitului reglementar si acorda un termen de 3 luni pentru completarea cererii.
(8) Notificarea privind atribuirea datei de depozit reglementar se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la emiterea acesteia.
(9) Pentru orice alte lipsuri ale cererii de inregistrare a marcii, daca solicitantul nu completeaza cererea in termenul notificat de OSIM, cererea se respinge.
ART. 14
Divizarea cererii de inregistrare a marcii
(1) Solicitantul poate cere divizarea cererii de inregistrare a marcii, declarand ca in cazul produselor sau serviciilor enumerate in cererea divizionara cererea de inregistrare a marcii trebuie sa fie tratata ca o cerere separata.
(2) Cererea divizionara va contine elementele prevazute la art. 9 alin. (2) din lege si va fi supusa taxei legale.
(3) Cererea divizionara pastreaza data de depozit si/sau de prioritate din cererea initiala.
(4) Declaratia privind divizarea unei cereri de inregistrare a marcii este irevocabila.
ART. 15
Prioritati revendicate
(1) Daca este revendicata prioritatea unui sau unor depozite anterioare in aplicarea art. 10 alin. (2) din lege, solicitantul dispune de un termen de 3 luni, cu incepere de la data cererii de inregistrare a marcii, pentru a comunica la OSIM documentul eliberat de administratia nationala care atesta prioritatea invocata, din care sa rezulte numarul de dosar atribuit cererii anterioare ori numarul inregistrarii anterioare si traducerea vizata la art. 10 alin. (11) lit. a).
(2) Daca o prioritate de expozitie, in sensul art. 11 din lege, este revendicata, solicitantul dispune de un termen de 3 luni, cu incepere de la data depunerii cererii de inregistrare a marcii, pentru a comunica la OSIM documentele prevazute la art. 10 alin. (11) lit. b).
ART. 16
Publicarea cererii
(1) Cererile de inregistrare a marcilor pentru care se constata ca sunt indeplinite conditiile legale primesc data de depozit si se publica in BOPI, in format electronic, in termen de 7 zile, conform prevederilor art. 17 din lege.
(2) Publicarea cererii de inregistrare a marcii in format electronic se va face pe pagina de internet a OSIM si va contine:
a) numele sau denumirea si adresa ori sediul solicitantului;
b) numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului;
c) reproducerea marcii si, dupa caz, mentiunea “color”, cu indicarea culorii sau culorilor revendicate;
d) lista de produse si servicii, pe clase, conform Clasificarii de la Nisa;
e) indicele clasificarii de la Viena;
f) data de depozit si numarul de depozit;
g) indicatii privind prioritatea invocata;
h) mentiunea ca marca este colectiva sau de certificare, daca este cazul;
i) data publicarii cererii.
(3) Daca publicarea unei marci comporta, din motive imputabile OSIM, o eroare sau anumite lipsuri, OSIM procedeaza la rectificare din oficiu ori la cererea solicitantului. Rectificarea nu va fi supusa niciunei taxe si se publica in BOPI.
ART. 17
Observatia
(1) Orice persoana interesata poate formula, in termenul prevazut de art. 18 din lege, o observatie privind cererea de inregistrare a marcii, pentru oricare dintre motivele absolute de refuz prevazute la art. 5 din lege.
(2) Observatia trebuie formulata in scris cu indicarea numarului cererii de inregistrare la care se refera si nu este supusa niciunei taxe.
(3) In cadrul procedurii Observatiei, persoana mentionata la alin. (1) nu poate dobandi calitatea de parte in procedura de examinare a cererii si nu va primi nicio comunicare din partea OSIM.
(4) Observatia formulata poate fi notificata solicitantului, care poate prezenta comentarii in procedura de examinare a cererii.
(5) Observatia se analizeaza in cadrul procedurii de examinare a cererii de inregistrare.
ART. 18
Opozitia
(1) Orice persoana interesata poate formula opozitie pentru motivele relative de refuz, prevazute la art. 6 din lege. Opozitia si observatia nu pot face obiectul unui act comun de sesizare a OSIM. Argumente referitoare la motive absolute de refuz sunt inadmisibile in cadrul procedurii de opozitie.
(2) Actul de opozitie trebuie sa contina:
a) indicatii privind cererea de inregistrare a marcii impotriva careia se formuleaza opozitia, respectiv numarul cererii de inregistrare a marcii, numele sau denumirea solicitantului cererii, mentiunea produselor si serviciilor impotriva carora se formuleaza opozitia;
b) indicatii privind marca sau dreptul anterior dobandit pe care se intemeiaza opozitia;
c) o reprezentare si, dupa caz, o descriere a marcii anterioare sau a altui drept anterior, respectiv o copie a certificatului de inregistrare a marcii opuse si orice alt document care sa certifice ca oponentul este detinatorul dreptului anterior invocat;
d) produsele si serviciile pentru care marca anterioara a fost inregistrata sau ceruta la inregistrare ori pentru care marca anterioara este notoriu cunoscuta sau se bucura de renume in Romania;
e) mentiuni privind calitatea si interesul persoanei care formuleaza opozitia;
f) o prezentare detaliata asupra motivelor invocate in sustinerea opozitiei, precum si temeiul legal invocat;
g) numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului, daca este cazul; in situatia in care opozitia este formulata printr-un mandatar, este necesar ca odata cu actul de opozitie sa se depuna si procura de reprezentare semnata de oponent.
(3) Daca opozitia este formulata pentru motivul existentei unei marci anterioare, actul de opozitie trebuie sa fie insotit de dovezi de inregistrare a marcii, cum ar fi certificatul de inregistrare sau, dupa caz, documente care sa dovedeasca notorietatea marcilor; daca opozitia este fondata pe existenta oricarui alt drept anterior dobandit, actul de opozitie trebuie sa fie insotit de acte care sa dovedeasca dobandirea si intinderea protectiei acestui drept.
(4) Pentru indeplinirea cerintelor prevazute la alin. (2) lit. f) si g), persoana care a formulat opozitie poate solicita OSIM acordarea unui termen de cel mult doua luni; acest termen va putea fi acordat cu conditia ca la data solicitarii termenului persoana care a formulat opozitia sa fi achitat o taxa in acelasi cuantum cu cel prevazut de lege in cazul prelungirii termenului cerut de solicitant pentru a raspunde la o notificare a OSIM. Daca in termenul acordat cerintele nu sunt indeplinite, Comisia de opozitii OSIM va solutiona opozitia pe baza actelor de la dosar.
(5) Pentru cererile de inregistrare nationala a marcilor termenul pentru formularea opozitiei curge de la data publicarii acestora in format electronic in BOPI, iar pentru cererile de inregistrare internationala a marcilor, termenul pentru formularea opozitiei curge de la publicarea acestora, in format electronic in Gazeta OMPI.
(6) OSIM comunica opozitia solicitantului si il invita sa depuna punctul sau de vedere in termenul prevazut la art. 20 alin. (2) din lege. In cazul in care opozantul depune prezentarea detaliata a motivelor opozitiei, OSIM comunica solicitantului aceasta prezentare, acordand un termen de 30 de zile pentru formularea unui punct de vedere.
(7) La cererea solicitantului, depusa la OSIM nu mai tarziu de data la care expira termenul prevazut la art. 20 alin. (2) din lege, titularul marcii opuse va prezenta OSIM dovada ca:
a) in cursul unei perioade de 5 ani care preceda data publicarii marcii asupra careia s-a formulat opozitia, marca anterioara a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei, in cazul marcilor protejate pe cale nationala sau al marcilor protejate pe cale internationala, valide in Romania, ori cel putin pe teritoriul unui stat membru UE ori Spatiu Economic European in cazul marcilor comunitare, pentru produsele si serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata sau este considerata notorie;
b) exista motive justificate pentru neutilizarea marcii opuse.
(8) In lipsa dovezilor de folosire a marcii opuse, in maximum 30 de zile de la data notificarii transmise de OSIM oponentului, actul de opozitie va fi respins.
(9) Dovezile de folosire a marcii opuse pot fi: ambalaje, etichete, cataloage, facturi, fotografii, anunturi in jurnale, declaratii scrise etc.
(10) Daca solicitantul nu raspunde in termenul legal, OSIM poate decide asupra opozitiei bazandu-se numai pe documentele aflate la dosar. La cererea solicitantului, OSIM poate acorda o prelungire de cel mult 30 de zile a termenului pentru raspunsul la opozitie.
(11) Opozitia formulata conform art. 19 din lege se solutioneaza de o comisie formata din 3 specialisti desemnati de seful Serviciului marci, dintre care unul va fi examinatorul caruia i s-a repartizat cererea de inregistrare a marcii.
(12) Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere, in tot ori in parte, a opozitiei care este obligatoriu la examinarea de fond si care se va regasi mentionat in hotararea de admitere sau respingere la inregistrare a marcii.
ART. 19
Determinarea si dovedirea notorietatii
(1) Pentru a aprecia daca o marca este notorie este suficient ca aceasta sa fie larg cunoscuta:
a) pe teritoriul Romaniei; si
b) pentru segmentul de public din Romania caruia se adreseaza produsele sau serviciile pentru care marca este utilizata.
(2) In sensul alin. (1) lit. b), segmentul de public va fi stabilit pe baza urmatoarelor elemente:
a) categoria de consumatori vizata pentru produsele sau serviciile la care se refera marca; identificarea categoriei de consumatori se face pe grupe de consumatori ai unor anumite produse sau servicii in legatura cu care marca este utilizata;
b) retelele de distribuire a produselor sau serviciilor la care se refera marca.
(3) La opozitie sunt examinate motivele de refuz privind marcile notorii, cu respectarea criteriilor prevazute la art. 24 din lege. OSIM poate cere de la autoritatile publice, institutiile publice, precum si de la persoane juridice de drept privat documente in vederea aprecierii notorietatii in Romania.
(4) In aplicarea criteriului prevazut la art. 24 lit. c) din lege, gradul de cunoastere al unei marci de catre public poate fi apreciat in functie de promovarea acesteia, inclusiv publicitatea si promovarea la targuri sau expozitii a produselor ori serviciilor la care se aplica marca.
(5) Notorietatea unei marci poate fi dovedita prin orice mijloc de proba.
(6) In sustinerea notorietatii unei marci pe teritoriul Romaniei pot fi prezentate acte cum ar fi cele privind:
a) comercializarea sau punerea in vanzare a produselor ori prestarea de servicii sub marca notoriu cunoscuta;
b) importul sau exportul produselor pe care marca notorie este aplicata;
c) publicitatea sau reclama produselor si serviciilor sub marca notoriu cunoscuta in Romania etc.
ART. 20
Procedura de examinare a cererii de inregistrare a marcii
(1) OSIM examineaza cererea de inregistrare a marcii in termen de maximum 6 luni, cu conditia achitarii taxei de examinare.
(2) Daca dupa constituirea depozitului reglementar si publicarea cererii se constata ca taxa de examinare si, dupa caz, taxa de reclasificare nu sunt achitate, OSIM acorda solicitantului un termen de 3 luni pentru regularizarea platii. Pentru motive intemeiate, la cererea solicitantului, OSIM poate acorda inca un termen de doua luni.
(3) In cazul in care taxa de examinare nu a fost achitata in termenul prevazut la alin. (2), OSIM va decide respingerea cererii de inregistrare a marcii.
(4) Examinarea de fond a cererii de inregistrare a marcii se efectueaza in baza prevederilor art. 22 alin. (3) si (4) din lege.
(5) In cazul in care in urma examinarii motivelor absolute de refuz rezulta ca exista unul dintre motivele legale care impiedica inregistrarea marcii, OSIM transmite solicitantului un Aviz de refuz provizoriu, invitandu-l sa isi prezinte intr-un termen de 3 luni un punct de vedere asupra acestui refuz. Termenul acordat poate fi prelungit cu o noua perioada de 3 luni la cererea solicitantului, cu conditia platii taxei legale.
(6) In cazul in care solicitantul nu raspunde in termen la avizul de refuz provizoriu sau argumentele prezentate nu sunt in masura sa inlature motivele de refuz, OSIM va decide, dupa caz, limitarea listei de produse/servicii sau respingerea cererii de inregistrare a marcii.
(7) In cazul in care raspunsul solicitantului la avizul de refuz provizoriu contine argumente si motive temeinice privind inregistrarea marcii, acestea pot fi admise. In aceasta situatie Serviciul marci OSIM poate decide inregistrarea marcii.
(8) Daca fata de cererea de inregistrare a marcii a fost formulata o opozitie fondata pe motivele relative de refuz prevazute de art. 6 din lege, aceasta se solutioneaza de catre Comisia de opozitii care emite un aviz de admitere sau respingere a opozitiei, care va fi avut in vedere, in mod obligatoriu, in examinarea de fond.
(9) OSIM finalizeaza examinarea cererii de inregistrare a marcii, in baza raspunsului primit de la solicitant si a avizului Comisiei de opozitii, daca este cazul, si emite o decizie de admitere sau respingere a cererii de inregistrare.
(10) Decizia OSIM de inregistrare a marcii sau de respingere a cererii de inregistrare a marcii se comunica solicitantului in termen de maximum 7 zile de la luarea acesteia, iar in cazul marcilor care au avut opozitii, si opozantului.
(11) In maximum doua luni de la data deciziei de admitere a cererii de inregistrare, marca se publica in BOPI.
(12) Solicitantul cererii de inregistrare poate cere examinarea cu urgenta a cererii sale, potrivit art. 22 alin. (2) din lege, cu conditia achitarii taxei.
(13) Daca in cursul examinarii cererii de inregistrare a marcii intervin proceduri prevazute de lege, cum sunt opozitii sau notificari in urma examinarii motivelor absolute de refuz, acestea prelungesc corespunzator termenelor prevazute de art. 22 din lege si OSIM nu mai este tinut sa restituie taxa de examinare.
(14) In cadrul procedurii de examinare a motivelor absolute de refuz la inregistrarea marcii, sunt refuzate la inregistrare semnele continand embleme sau parti din emblema europeana a carui titular este Consiliul Europei.
(15) Deciziile OSIM privind cererile de inregistrare a marcilor se iau de catre examinatorul dosarului in cauza.
(16) In cazul in care o opozitie a fost formulata, Comisia de examinare cu componenta prevazuta la art. 18 alin. (11) va emite un aviz de admitere sau respingere a opozitiei.
ART. 21
Inregistrarea marcii
(1) Cand cererea de inregistrare a marcii respecta conditiile legale de inregistrare si daca nicio opozitie nu a fost formulata in termenul prevazut la art. 19 alin. (1) din lege ori cand a fost emis un aviz de respingere a opozitiei, OSIM decide inregistrarea si inscrierea marcii in Registrul marcilor.
(2) Publicarea inregistrarii marcii in BOPI se face cu mentiunea urmatoarelor elemente:
a) numele sau denumirea si adresa ori sediul solicitantului;
b) numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului;
c) reproducerea marcii si, dupa caz, mentiunea “color”, cu indicarea culorii sau culorilor revendicate, iar pentru marcile care contin si elemente figurative, cu indicarea indicelui de clasificare a elementelor figurative;
d) lista de produse si servicii, pe clase, conform Clasificarii de la Nisa;
e) data de depozit si numarul de depozit, precum si numarul de marca;
f) indicatii privind prioritatea invocata si recunoscuta;
g) mentiunea ca marca este colectiva sau de certificare, daca este cazul, inclusiv regulamentul de folosire;
h) mentiunea ca marca a dobandit un caracter distinctiv inainte de data cererii de inregistrare a marcii, ca urmare a folosirii acesteia, daca este cazul;
i) declaratia conform careia solicitantul nu invoca un drept exclusiv asupra unui element al marcii, in cazul prevazut de art. 23 alin. (1) din lege.
(3) Cand o decizie de respingere a unei cereri de inregistrare a unei marci a fost desfiintata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, partea interesata comunica la OSIM hotararea in vederea publicarii acesteia in BOPI.
(4) Daca dupa ce a fost publicata o marca este respinsa la inregistrare sau anulata printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, aceasta hotarare se publica in BOPI.
ART. 22
Inscrierea inregistrarii marcii in Registrul marcilor
(1) Marca inregistrata in conditiile art. 22 alin. (1) din lege se inscrie in Registrul marcilor.
(2) Inscrierea inregistrarii marcii in Registrul marcilor, publicarea acesteia, precum si eliberarea certificatului de inregistrare al marcii sunt supuse unei singure taxe in cuantumul prevazut la nr. crt. 8 din anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) Titularul poate solicita eliberarea de copii ale certificatului de inregistrare, conform cu originalul, cu plata taxei legale; duplicate pot fi cerute numai daca se face dovada unui anunt public de pierdere a certificatului initial si a achitarii taxei legale de eliberare a certificatului.

CAPITOLUL IV
Inregistrarea internationala a marcilor

ART. 23
Depunerea cererii de inregistrare internationala a unei marci
(1) Cererea de inregistrare internationala a unei marci, intocmita, dupa caz, conform art. 3 din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 din Protocolul referitor la aranjament, dar si potrivit prevederilor regulamentului comun, se depune la Biroul International al OMPI, prin intermediul OSIM. Cererea semnata de solicitant si OSIM, ca oficiu de origine, se transmite la OMPI.
(2) Odata cu cererea de inregistrare internationala a marcii se depune si dovada achitarii taxei pentru transmitere la OMPI.
(3) Aceleasi cerinte se aplica si pentru transmiterea desemnarii ulterioare a unei marci internationale OSIM.
(4) Taxele internationale datorate, dupa caz, in baza art. 8.2 din Aranjamentul de la Madrid sau art. 8.2 din Protocolul referitor la aranjament, se platesc de solicitant direct la Biroul International al OMPI.
ART. 24
Efectele inregistrarii internationale in Romania
(1) Marcile care fac obiectul unei cereri de inregistrare internationala si a caror protectie este solicitata prin desemnarea Romaniei sunt supuse examinarii de fond analizandu-se motivele de refuz prevazute de lege; comunicarea rezolutiei data ca urmare a examinarii se va transmite la OMPI, conform regulamentului comun.
(2) Inregistrarea internationala, la OMPI, a unei marci a carei protectie se extinde si pe teritoriul Romaniei, conform art. 3 ter din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 ter din Protocolul referitor la aranjament, produce aceleasi efecte ca marca inregistrata pe cale nationala.
(3) Inregistrarea internationala a unei marci a carei protectie isi produce efectele pe teritoriul Romaniei este inscrisa in Registrul marcilor.

CAPITOLUL V
Marca comunitara

ART. 25
Depunerea cererii de inregistrare a marcii comunitare
(1) Cererea de inregistrare a marcii comunitare se depune, la alegerea solicitantului, direct la OHIM sau prin intermediul OSIM.
(2) Cand cererea de inregistrare a marcii comunitare se depune la OSIM, acesta o transmite la OHIM in termen de maximum doua saptamani de la depunere, fara examinare.
(3) Odata cu cererea de inregistrare a marcii comunitare se depune si dovada achitarii taxei pentru transmiterea cererii care reprezinta numai costurile legate de expediere.
(4) In situatia prevazuta la alin. (2), data de depozit a cererii de inregistrare a marcii este aceea la care solicitantul a prezentat la OSIM cererea de inregistrare a marcii comunitare, continand elementele prevazute la art. 26 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2007, respectiv:
a) o cerere pentru inregistrarea unei marci comunitare;
b) datele care permit identificarea solicitantului;
c) lista produselor sau a serviciilor pentru care se cere inregistrarea;
d) reproducerea marcii,
sub rezerva platii taxei de depunere datorate de solicitant direct la OHIM, in termen de o luna de la depunerea elementelor prevazute la lit. a) – d).
ART. 26
Revendicarea anterioritatii marcii nationale
(1) Titularul unei marci anterioare inregistrate in Romania sau care a facut obiectul unei inregistrari pe cale internationala cu efect in Romania poate beneficia, conform art. 68 alin. (1) din lege, de vechimea marcii anterioare la inregistrarea pe cale comunitara a unei marci identice pentru produse si servicii identice ori cuprinse in lista de produse si servicii pentru care a fost inregistrata marca anterioara.
(2) In situatia revendicarii vechimii marcii nationale, daca titularul marcii comunitare renunta la marca anterioara sau drepturile cu privire la marca anterioara inceteaza in orice alt mod, acesta este considerat ca beneficiind in continuare de aceleasi drepturi pe care le-ar fi avut daca marca anterioara continua sa fie inregistrata.
(3) Vechimea revendicata, pentru o marca comunitara, se stinge atunci cand titularul marcii anterioare a carei vechime a fost revendicata este declarat decazut din drepturi ori cand marca anterioara este anulata sau titularul renunta la aceasta inainte de inregistrarea marcii comunitare.
ART. 27
Conversia cererilor de marca comunitara
(1) O cerere de marca comunitara sau o marca comunitara inregistrata poate fi transformata in cerere de marca nationala conform art. 112 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.
(2) OSIM primeste cererile de conversie/transformare a cererilor de marci comunitare in cerere de marca nationala si le introduce in baza de date nationala cu data de depozit a cererii comunitare.
(3) In cazul in care solicitantul cererii de conversie este cetatean al unui stat membru UE sau al Spatiului Economic European, OSIM notifica necesitatea achitarii taxelor de depunere si publicare, acordand un termen de 3 luni care curge de la data notificarii. Publicarea cererii se face la data prezentarii de catre solicitant a dovezii de achitare a taxei; in caz contrar, cererea va fi respinsa.
(4) In cazul in care solicitantul cererii de conversie nu este cetatean al unui stat membru UE sau al Spatiului Economic European, reprezentarea prin mandatar este obligatorie si OSIM va notifica necesitatea desemnarii unui mandatar, precum si cerinta achitarii taxei de depunere si publicare a cererii de conversie.
(5) Cerintele prevazute la alin. (3) vor fi indeplinite de catre solicitant in termen de 3 luni de la data notificarii; in caz contrar, cererea va fi respinsa.

CAPITOLUL VI
Modificari

ART. 28
Modificarea cererii de inregistrare a marcii
(1) O solicitare pentru modificarea unei cereri de inregistrare a unei marci trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) numarul cererii de inregistrare a marcii;
b) numele sau denumirea si adresa ori sediul solicitantului;
c) numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului, daca este cazul;
d) indicarea elementului din cerere care trebuie modificat, precum si elementul care trebuie sa figureze ca urmare a modificarii cererii;
e) daca modificarea vizeaza reprezentarea marcii, o reproducere a marcii modificata.
(2) Solicitarea de modificare a unei cereri de inregistrare a unei marci va fi luata in considerare numai dupa efectuarea platii taxei legale; in caz contrar, solicitarea de modificare a cererii nu produce efecte.
(3) OSIM poate acorda un termen de o luna pentru remedierea iregularitatilor privind solicitarea de modificare a cererii; in cazul in care aceste iregularitati nu sunt remediate in termenul acordat, OSIM va respinge solicitarea de modificare a cererii de inregistrare a marcii.
(4) Daca solicitantul doreste modificarea aceluiasi element in mai multe cereri este suficienta prezentarea unei singure solicitari de modificare; modificarea este supusa platii taxei prevazute de lege pentru fiecare dintre cererile ce urmeaza a fi modificate.
(5) Solicitarea privind modificarea numelui sau adresei solicitantului/mandatarului desemnat de solicitant nu este supusa niciunei taxe in situatia in care aceasta intervine independent de vointa solicitantului/mandatarului.
(6) Daca cererea contine erori materiale imputabile solicitantului, rectificarea va fi efectuata la cererea acestuia si va fi publicata in BOPI numai dupa prezentarea dovezii de achitare a taxei legale.
ART. 29
Modificari privind marca inregistrata
(1) O cerere de modificare a inregistrarii unei marci va contine urmatoarele elemente:
a) numarul de inregistrare a marcii;
b) numele sau denumirea si adresa ori sediul titularului marcii;
c) numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului, daca este cazul;
d) indicarea elementului din reprezentarea marcii a carui modificare este solicitata, in sensul art. 34 alin. (1) din lege;
e) o reprezentare a marcii modificate.
(2) Cererea de modificare este considerata a fi depusa numai dupa ce plata taxei legale a fost achitata de titularul marcii; in caz contrar, cererea este considerata ca o simpla corespondenta si nu produce efecte.
(3) OSIM poate acorda un termen de o luna pentru remedierea iregularitatilor privind cererea de modificare a inregistrarii marcii; in cazul in care aceste iregularitati nu sunt remediate in termenul acordat, OSIM va respinge cererea de modificare.
(4) Cand modificarea se refera la acelasi element continut in mai multe marci inregistrate care apartin aceluiasi titular, este suficienta prezentarea unei singure cereri de modificare. Taxa legala va fi achitata pentru fiecare inregistrare a marcii ce urmeaza a fi modificata.
(5) Daca inregistrarea marcii sau inregistrarea publicata comporta o eroare imputabila OSIM, rectificarea va fi efectuata din oficiu ori la solicitarea titularului. Cererea de rectificare prezentata de titular nu va fi supusa niciunei taxe. Rectificarile efectuate se publica in BOPI.
(6) Daca inregistrarea marcii sau inregistrarea publicata comporta o eroare imputabila titularului, rectificarea va fi efectuata la solicitarea titularului si va fi publicata in BOPI numai dupa prezentarea dovezii de achitare a taxei legale.
ART. 30
Modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului marcii sau mandatarului
(1) O cerere de modificare a numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului unei marci inregistrate va contine urmatoarele elemente:
a) numarul de inregistrare a marcii;
b) numele sau denumirea si adresa ori sediul titularului, astfel cum sunt inscrise in Registrul marcilor;
c) numele sau denumirea si adresa ori sediul titularului modificate, la solicitarea acestuia;
d) daca titularul si-a desemnat un mandatar, numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului.
(2) In cazul in care in cerere se mentioneaza ca titularul a desemnat un mandatar, odata cu cererea de modificare trebuie sa se faca dovada depunerii procurii de reprezentare.
(3) O singura cerere poate fi prezentata pentru modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului in doua ori mai multe inregistrari ale aceluiasi titular.
(4) OSIM poate acorda un termen de o luna pentru remedierea unor iregularitati din cererea de modificare a numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului; in cazul in care aceste iregularitati nu sunt remediate in termenul acordat, OSIM va respinge cererea de modificare.
(5) Dispozitiile alin. (1) – (4) sunt aplicabile si cu privire la modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului mandatarului desemnat de titular.
(6) Cand OSIM este instiintat cu privire la modificarea denumirii adresei intervenita independent de vointa titularului marcii ori a mandatarului, pentru inscrierea modificarii nu se datoreaza taxe.
ART. 31
Reinnoirea inregistrarii marcii
(1) O cerere de reinnoire va contine urmatoarele elemente:
a) solicitarea expresa de reinnoire a inregistrarii marcii;
b) daca cererea este prezentata de titular, numele si adresa acestuia;
c) numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului, daca este cazul;
d) data depozitului reglementar al cererii de inregistrare a marcii;
e) numarul inregistrarii marcii;
f) mentiunea ca reinnoirea este ceruta pentru toate produsele si serviciile la care se refera marca inregistrata sau, dupa caz, indicarea claselor ori produselor si serviciilor vizate de reinnoire;
g) semnatura titularului, persoanei autorizate de titular sau semnatura mandatarului, dupa caz;
h) dovada platii taxei legale, pentru reinnoirea inregistrarii marcii, inclusiv taxa de eliberare a certificatului de reinnoire.
(2) Daca cererea de reinnoire prezentata in termenele prevazute la art. 30 alin. (3) din lege nu contine unul dintre elementele prevazute la alin. (1), OSIM notifica solicitantului iregularitatile constatate, acordand un termen de 3 luni pentru remedierea acestora.
(3) In situatia in care cererea indeplineste conditiile legale, OSIM elibereaza certificatul de reinnoire si il comunica titularului marcii, numai daca se face dovada achitarii taxei de eliberare a certificatului.
(4) Daca remedierile notificate nu sunt efectuate in termenul acordat, cererea de inregistrare a marcii se respinge.

CAPITOLUL VII
Transmiterea drepturilor asupra marcilor: cesiuni, licente si alte drepturi

ART. 32
Cererea de inscriere a cesiunii unei marci
(1) Cererea de inscriere a cesiunii va fi depusa la OSIM de catre titular sau persoana care a devenit noul titular al marcii inregistrate.
(2) Cererea de inscriere a cesiunii unei marci va contine urmatoarele elemente:
a) numele sau denumirea si adresa ori sediul titularului;
b) numele sau denumirea si adresa ori sediul noului titular;
c) daca titularul are un mandatar, numele sau denumirea si adresa ori sediul acestuia;
d) daca noul titular are un mandatar, numele sau denumirea si adresa ori sediul acestuia;
e) cand noul titular este cetatean strain, denumirea statului al carui cetatean este, denumirea statului in care noul titular isi are domiciliul/sediul sau in care noul titular are o intreprindere in intelesul art. 3 din Conventia de la Paris;
f) cand noul titular este o persoana juridica, forma de constituire a acesteia, precum si denumirea statului a carui legislatie a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice;
g) numarul marcii inregistrate si schimbarea ce urmeaza a fi inscrisa;
h) lista cuprinzand produsele si serviciile la care se refera cesiunea marcii, daca cesiunea nu priveste toate produsele si serviciile inregistrate;
i) documentele care fac dovada cesiunii marcii in conformitate cu art. 33.
(3) Odata cu depunerea cererii de inscriere a cesiunii se depune si dovada achitarii taxei legale; in caz contrar, cererea nu produce efecte.
ART. 33
Schimbarea titularului
(1) Cand schimbarea titularului rezulta dintr-un contract de cesiune, cererea de inregistrare a cesiunii unei marci va fi insotita de unul dintre urmatoarele documente:
a) o copie legalizata a contractului de cesiune;
b) un extras din contractul care stabileste schimbarea titularului, in copie legalizata.
(2) Cand schimbarea titularului rezulta dintr-o fuziune, cererea de inscriere va fi insotita de copia autentificata a actului de fuziune.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), daca schimbarea vizeaza numai unul sau o parte dintre cotitulari, si nu toti cotitularii, la cererea de inscriere a fuziunii se va anexa un document semnat de ceilalti cotitulari care sa contina acordul expres al acestora cu privire la noul titular.
(4) Cand schimbarea titularului rezulta din alte motive decat un contract de cesiune sau fuziune, cum ar fi schimbare prin efectul legii, pe cale succesorala, prin executarea silita a debitorului ori in baza unei hotarari judecatoresti, cererea va indica si va fi insotita de documentul justificativ in copie legalizata.
(5) Dispozitiile alin. (1) – (4) si ale art. 34 se aplica prin analogie si in cazul schimbarii solicitantului cererii de inregistrare a unei marci, cand schimbarea se refera la una sau mai multe cereri ori se refera in acelasi timp la una sau mai multe cereri si la una ori mai multe inregistrari.
(6) Totusi, cand o cerere nu are inca numar sau numarul nu este cunoscut de solicitant ori mandatar, cererea de inscriere a modificarii trebuie sa contina elemente care sa permita identificarea cererii de inregistrare a marcii.
(7) Marca poate face obiectul unei masuri de executare silita, al unui gaj ori al altui drept real prevazut de lege.
(8) La cererea unei parti, cand se constata ca a fost depus un act, in copie conforma ori legalizata, din care rezulta instituirea unei masuri de executare silita, a unui gaj ori a altui drept real prevazut de lege cu privire la o marca inregistrata, acestea se inscriu in Registrul marcilor si se publica in BOPI, sub conditia achitarii taxelor legale.
ART. 34
Inscrierea cesiunii
(1) Cand cererea de inscriere a cesiunii nu este insotita de toate documentele prevazute la art. 32, OSIM acorda un termen de 3 luni pentru depunerea acestora. In cazul in care documentele nu sunt depuse in termenul acordat, OSIM decide respingerea cererii.
(2) O singura cerere de inscriere a cesiunii unei marci este suficienta in cazul cesiunii a doua sau mai multe marci, cu conditia ca pentru toate aceste marci sa existe un singur titular, iar cesiunea sa se efectueze catre un unic titular.
(3) Cand schimbarea titularului nu se refera la totalitatea produselor si serviciilor marcii inregistrate, OSIM creeaza o inregistrare distincta care mentioneaza produsele sau serviciile asupra carora poarta schimbarea titularului prin cesiune.
(4) Cand OSIM constata ca au fost depuse toate documentele prevazute de art. 32 si s-a facut dovada achitarii taxei legale, inscrie cesiunea in Registrul marcilor si o publica in BOPI.
(5) Daca cesiunea nu a fost inscrisa in Registrul marcilor si publicata, succesorul in drepturi nu poate sa se prevaleze de drepturile care decurg din inregistrarea marcii.
ART. 35
Inscrierea licentelor si a altor drepturi
(1) Cererea de inscriere a unei licente sau a constituirii unui drept real cu privire la o marca va contine urmatoarele elemente:
a) numele sau denumirea si adresa ori sediul titularului;
b) daca titularul are un mandatar, numele sau denumirea si adresa ori sediul acestuia;
c) numele sau denumirea si adresa ori sediul beneficiarului licentei sau al dreptului real;
d) daca beneficiarul licentei are un mandatar, numele sau denumirea si adresa ori sediul acestuia;
e) daca este cazul, denumirea statului al carui cetatean este beneficiarul licentei, a statului in care acesta isi are domiciliul/sediul sau o intreprindere in intelesul art. 3 din Conventia de la Paris;
f) cand titularul sau beneficiarul licentei este o persoana juridica, forma de constituire a acesteia, precum si statul a carui legislatie a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice;
g) numarul inregistrarii marcii care face obiectul inscrierii licentei sau a dreptului real;
h) lista cuprinzand produsele si serviciile la care se refera marca ce face obiectul cererii de inscriere a licentei sau a dreptului real;
i) durata pentru care se acorda licenta;
j) teritoriul pentru care se acorda licenta;
k) semnatura titularului sau a mandatarului acestuia.
(2) Cand marca face obiectul unei licente pentru o parte din produsele si serviciile pentru care marca este inregistrata sau cand licenta este limitata teritorial ori in timp, cererea de inregistrare a licentei va indica, dupa caz:
a) produsele si serviciile la care se refera licenta;
b) partea din teritoriul Romaniei pentru care se acorda licenta;
c) durata pentru care se acorda licenta.
(3) Odata cu depunerea cererii de inscriere a licentei se depune si dovada achitarii taxei legale; in caz contrar, cererea nu produce efecte.
(4) Cererea de inscriere a unei licente se depune la OSIM de catre titularul marcii inregistrate sau beneficiarul licentei si va fi insotita de un extras din contractul de licenta indicand drepturile transmise, in copie legalizata.
(5) Cand elementele prevazute la alin. (1) si (2) nu sunt indeplinite, OSIM acorda solicitantului cererii de inregistrare a licentei un termen de 3 luni pentru remedierea lipsurilor. In cazul in care lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, OSIM decide respingerea cererii.
(6) In cazul unei licente exclusive privind o marca, aceasta este inscrisa in Registrul marcilor sub mentiunea “licenta exclusiva”, daca titularul si licentiatul solicita in mod expres aceasta mentiune.
(7) O singura cerere poate fi prezentata pentru doua sau mai multe marci cu conditia ca titularul si licentiatul sa fie aceiasi, iar numerele tuturor inregistrarilor in discutie sa fie indicate in cerere si taxa legala de inscriere a licentei sa fie achitata pentru fiecare marca in parte.

CAPITOLUL VIII
Stingerea drepturilor asupra marcilor

ART. 36
Stingerea drepturilor
Drepturile asupra unei marci se sting:
a) la expirarea duratei de protectie;
b) prin renuntarea expresa a titularului dreptului;
c) prin decaderea din drepturi a titularului;
d) prin anularea inregistrarii marcii.
ART. 37
Expirarea duratei de protectie
Cand inregistrarea unei marci nu este reinnoita, la expirarea termenului prevazut la art. 30 alin. (5) din lege, OSIM inscrie in Registrul marcilor mentiunea ca inregistrarea acestei marci a ramas fara efect de la data expirarii ultimei perioade de protectie de 10 ani.
ART. 38
Renuntarea
(1) Declaratia de renuntare la o marca va contine urmatoarele elemente:
a) numarul inregistrarii marcii;
b) numele sau denumirea si adresa ori sediul titularului;
c) daca un mandatar a fost desemnat, numele sau denumirea si adresa ori sediul acestuia;
d) daca renuntarea la marca vizeaza numai anumite produse si servicii, lista cuprinzand produsele si serviciile pentru care se declara renuntarea.
(2) Daca o licenta a fost inscrisa, renuntarea va fi inscrisa in Registrul marcilor numai dupa un termen de 3 luni de la data la care titularul marcii a prezentat la OSIM un document din care sa rezulte ca titularul a informat licentiatul despre intentia sa de renuntare la marca. Daca, inainte de expirarea acestui termen, titularul prezinta la OSIM dovezi privind acordul licentiatului, renuntarea va fi de indata inregistrata.
(3) Declaratia de renuntare la marca a titularului unei marci inregistrate, care face obiectul unui gaj sau pentru care au fost instituite masuri de executare silita ori alte drepturi reale stabilite de lege, care sunt in vigoare, nu poate fi inscrisa in Registrul marcilor.
(4) In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile prevazute la alin. (1) – (3), OSIM acorda persoanei care solicita inscrierea renuntarii la marca un termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri. Daca lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, OSIM decide respingerea inscrierii renuntarii la marca in Registrul marcilor.
(5) Renuntarea la marca produce efecte numai de la data inscrierii in Registrul marcilor. Renuntarea se publica in BOPI.
ART. 39
Decaderea din drepturi si anularea inregistrarii marcii
(1) O cerere de decadere a titularului din drepturile conferite de marca sau o cerere de anulare a inregistrarii unei marci poate fi formulata de orice persoana interesata, pentru motivele prevazute la art. 46 sau, dupa caz, art. 47 din lege, la Tribunalul Bucuresti – Sectia civila.
(2) Cererea de decadere sau cererea in anulare va contine cel putin urmatoarele:
a) datele de identificare ale solicitantului cererii de decadere sau ale solicitantului cererii de anulare;
b) indicatii privind marca inregistrata ce face obiectul cererii de decadere sau cererii in anulare;
c) cauzele de decadere sau nulitate;
d) motive in sustinerea cererii formulate.
(3) In cazul in care cererea in anulare este intemeiata pe dispozitiile art. 47 alin. (1) lit. b) din lege, se vor depune precizari asupra dreptului pe care este fondata aceasta cerere si, dupa caz, documentele care dovedesc faptul ca persoana care solicita anularea inregistrarii unei marci este abilitata sa invoce dreptul anterior.
(4) In cazul in care cererea in anulare este intemeiata pe unul dintre motivele prevazute la art. 47 alin. (1) lit. d) sau e) din lege, se vor depune precizari privind dreptul pe care este fondata cererea in anulare si, dupa caz, documente care dovedesc ca persoana care solicita anularea inregistrarii unei marci este titularul dreptului pe care-l invoca.
(5) Hotararea judecatoreasca definitiva si prin care, dupa caz, titularul a fost decazut din drepturile conferite de marca sau prin care inregistrarea marcii a fost anulata se va comunica la OSIM de catre persoana interesata.

CAPITOLUL IX
Marci colective si marci de certificare

ART. 40
Protectia marcilor colective
(1) Cererea de inregistrare a unei marci colective prezentata conform cerintelor prevazute la art. 10 va fi insotita de un regulament de folosire a marcii.
(2) Regulamentul de folosire trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea si sediul asociatiei;
b) obiectul de activitate si modul de reprezentare al asociatiei;
c) conditiile de afiliere;
d) indicatii privind persoanele autorizate sa utilizeze marca colectiva;
e) conditiile de utilizare a marcii colective;
f) motivele pentru care utilizarea marcii colective poate fi interzisa de catre titular unui membru al asociatiei, precum si alte sanctiuni ce pot fi aplicate in cazul nerespectarii regulamentului;
g) indicatii privind necesitatea acordului tuturor membrilor asociatiei, in situatia in care titularul marcii colective transmite drepturile cu privire la aceasta marca.
(3) Daca depozitul unei marci colective nu indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 10 sau daca regulamentul de folosire a marcii colective nu contine toate elementele prevazute la alin. (2), OSIM poate acorda solicitantului un termen de maximum 3 luni pentru completarea lipsurilor. In cazul in care lipsurile nu sunt remediate in termenul acordat, OSIM va decide respingerea cererii sau, dupa caz, nerecunoasterea prioritatii invocate.
(4) Titularul unei marci colective poate cere in justitie, in numele persoanelor abilitate sa utilizeze marca, repararea prejudiciului suferit de acestea, ca urmare a folosirii neautorizate a marcii de catre terti.
ART. 41
Protectia marcilor de certificare
(1) Cererea de inregistrare a unei marci de certificare intocmita conform cerintelor prevazute la art. 10 va fi insotita de:
a) un regulament de folosire a marcii;
b) autorizatia sau alt document din care sa rezulte exercitarea legala a unor activitati de certificare si control al calitatii produselor si serviciilor.
(2) Daca solicitantul este o persoana juridica straina, acesta va prezenta in locul documentelor prevazute la alin. (1) lit. b) dovada inregistrarii sau depunerii spre inregistrare a marcii de certificare in tara de origine.
(3) Regulamentul de folosire a marcii va contine elementele prevazute la art. 57 alin. (2) din lege.
(4) Autorizarea data de titular pentru folosirea marcii de certificare se va face cu plata, de catre persoana care a primit aceasta autorizare, a unei remuneratii adecvate ce va fi stabilita prin regulamentul de folosire a marcii.
(5) Titularul unei marci de certificare poate cere in justitie, in numele persoanelor abilitate sa utilizeze marca, repararea prejudiciului suferit de acesta, ca urmare a folosirii neautorizate a marcii de catre terti.
(6) Folosirea marcii de certificare este interzisa pentru produsele sau serviciile titularului marcii ori care apartin unei intreprinderi a carei activitate este strans legata in plan economic de cea a titularului.

CAPITOLUL X
Indicatii geografice

ART. 42
Protectia indicatiilor geografice
(1) O indicatie geografica va fi protejata, potrivit art. 72 din lege, numai daca exista o legatura stransa intre produsele la care se refera indicatia geografica si locul de origine al acestora in ceea ce priveste calitatea, reputatia ori alte caracteristici ale produselor. O indicatie geografica nu poate fi protejata pentru simplul fapt ca produsul la care se refera indicatia geografica este originar dintr-o anumita regiune.
(2) In cazul indicatiilor geografice omonime pentru vinuri, fiecare indicatie va fi insotita de mentiunea denumirii asociatiei de producatori a vinurilor respective. Protectia va fi acordata fiecarei indicatii geografice, cu conditia ca indicatia geografica in cauza sa fie folosita in mod traditional si constant pentru a descrie si prezenta un vin produs in zona geografica la care se refera.
(3) In sensul art. 76 lit. b) din lege, este generic si nu poate fi protejat ca indicatie geografica numele unui produs care, desi se refera la locul sau regiunea in care acesta a fost initial fabricat, produs ori comercializat, a devenit nume comun pentru un anumit tip de produse.
(4) O indicatie geografica inregistrata nu va putea fi considerata ca a devenit generica si nici nu se va putea considera ca a intrat in domeniul public.
ART. 43
Cererea de inregistrare a unei indicatii geografice
(1) Cererea de inregistrare a unei indicatii geografice va contine:
a) solicitarea expresa cu privire la inregistrarea unei indicatii geografice si la acordarea dreptului de utilizare a acesteia;
b) denumirea si sediul asociatiei de producatori care solicita inregistrarea indicatiilor geografice;
c) lista cuprinzand persoanele autorizate sa utilizeze indicatia geografica;
d) indicatia geografica ce face obiectul cererii;
e) tipul de produse la care se refera indicatia geografica, precum si indicarea locului de fabricatie si a limitelor ariei geografice de productie;
f) numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului autorizat, daca asociatia de producatori si-a desemnat un mandatar.
(2) Cererea de inregistrare a indicatiei geografice va fi insotita de:
a) un caiet de sarcini continand elementele prevazute de alin. (4);
b) un certificat de conformitate a produselor cu elementele prevazute in caietul de sarcini, eliberat de autoritatea publica centrala de specialitate;
c) dovada achitarii taxei de inregistrare a indicatiei geografice;
d) procura de reprezentare a solicitantului cererii, daca este cazul.
(3) Daca solicitantul inregistrarii unei indicatii geografice este o asociatie de producatori straina, cererea va fi insotita de urmatoarele documente:
a) documentul justificativ, in copie certificata pentru conformitate, al titlului de protectie obtinut in tara de origine;
b) dovada achitarii taxei de inregistrare a indicatiei geografice;
c) procura de reprezentare a solicitantului cererii.
(4) Caietul de sarcini anexat la cererea de inregistrare a indicatiei geografice va contine cel putin urmatoarele elemente:
a) denumirea produsului la care se refera indicatia geografica;
b) descrierea produsului si a principalelor caracteristici ale acestuia;
c) delimitarea ariei geografice de productie;
d) elementele care dovedesc ca produsul este originar din aria geografica de productie;
e) descrierea metodei de obtinere a produsului;
f) elementele care justifica legatura produsului cu zona sau cu originea geografica a acestuia;
g) referinte privind procedurile de control a calitatii produselor, precum si organul competent sa efectueze acest control.
ART. 44
Procedura de inregistrare a unei indicatii geografice
(1) In termen de 3 luni de la depunerea la OSIM, cererea de inregistrare a unei indicatii geografice este supusa examinarii conditiilor prevazute la art. 73, 75 si 76 din lege si la art. 43 din prezentul regulament.
(2) Daca cererea indeplineste conditiile legale, OSIM decide inregistrarea indicatiei geografice si acordarea dreptului de utilizare a acesteia asociatiei de producatori solicitante. In termen de doua luni de la luarea acestei decizii, OSIM publica in BOPI indicatia geografica si lista cuprinzand persoanele autorizate sa utilizeze indicatia geografica.
(3) O opozitie la inregistrarea unei indicatii geografice poate fi formulata in termen de doua luni de la publicarea cererii, pentru nerespectarea dispozitiilor art. 76 din lege sau daca o persoana are un interes legitim fondat pe un drept de proprietate industriala anterior protejat, cu care indicatia geografica ar intra in conflict.
(4) OSIM notifica o copie a opozitiei solicitantului inregistrarii indicatiei geografice pentru ca acesta sa isi poata prezenta observatiile asupra motivelor opozitiei.
(5) Daca motivele opozitiei sunt intemeiate OSIM va respinge cererea de inregistrare a indicatiei geografice si va publica decizia de respingere in BOPI.
(6) In caz contrar situatiei prevazute la alin. (5), OSIM inregistreaza indicatia geografica in Registrul indicatiilor geografice, o publica in BOPI si elibereaza asociatiei de producatori solicitante certificatul de inregistrare a indicatiei geografice si de acordare a dreptului de utilizare a acesteia; OSIM va publica in BOPI si va mentiona in Registrul indicatiilor geografice si organul competent sa efectueze controlul produselor, stabilit prin caietul de sarcini al indicatiilor geografice.
ART. 45
Modificarea caietului de sarcini
(1) Persoanele autorizate de OSIM sa utilizeze indicatia geografica inregistrata pot solicita modificarea caietului de sarcini, cand evolutia cunostintelor stiintifice si tehnice sau revizuirea delimitarii geografice o impune.
(2) Cererea de modificare a caietului de sarcini va fi supusa procedurii prevazute la art. 44, in afara cazului in care modificarile cerute sunt neesentiale.
(3) OSIM va inscrie in Registrul indicatiilor geografice modificarile aduse caietului de sarcini si le va publica in BOPI.
ART. 46
Cererea de reinnoire a dreptului de utilizare a indicatiilor geografice
(1) Persoanele autorizate de OSIM sa utilizeze indicatia geografica pot inainte de expirarea fiecarei perioade de 10 ani sa solicite la OSIM reinnoirea dreptului de utilizare.
(2) Cererea de reinnoire va fi insotita de o confirmare din partea autoritatii publice centrale de specialitate cu privire la mentinerea caracteristicilor produselor, precum si de dovada achitarii taxei legale.
(3) In lipsa documentelor prevazute la alin. (2), OSIM decide respingerea cererii de reinnoire.
ART. 47
Apararea drepturilor asupra indicatiilor geografice
(1) Deciziile OSIM privind indicatiile geografice se iau de catre examinatorul dosarului in cauza.
(2) Daca o cerere in anularea inregistrarii unei indicatii geografice a fost prezentata in justitie, hotararea judecatoreasca definitiva se comunica la OSIM de persoana interesata; in situatia in care inregistrarea indicatiei geografice a fost anulata, OSIM va publica hotararea si va radia indicatia geografica din Registrul indicatiilor geografice.
(3) Daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva persoanele autorizate de OSIM sa utilizeze o indicatie geografica au fost decazute din acest drept, OSIM va publica hotararea in BOPI si va inscrie decaderea in Registrul indicatiilor geografice.
(4) Orice persoana care dovedeste un interes legitim poate solicita in justitie, in temeiul art. 82 alin. (1) din lege, interzicerea folosirii unei indicatii geografice de catre o persoana neautorizata, chiar daca pe produs este indicata originea reala a acestuia sau mentiuni precum: gen, tip, imitatie si altele asemenea.
(5) Indicatiile geografice pentru vinuri sau produse spirtoase beneficiaza de o protectie suplimentara, persoanele autorizate sa foloseasca aceste indicatii avand dreptul de a interzice actele prevazute la art. 82 alin. (2) din lege, fara a fi necesar sa se dovedeasca inducerea in eroare a consumatorului sau producerea unor acte de concurenta neloaiala.

CAPITOLUL XI
Comisia de contestatii

ART. 48
Comisia de contestatii
In cadrul OSIM functioneaza Comisia de contestatii privind marcile si indicatiile geografice, denumita in continuare Comisia.
ART. 49
Componenta si competenta Comisiei
(1) Comisia este formata din:
a) presedinte, directorul general al OSIM sau prin delegare de competenta directorul Directiei apeluri/strategie; in lipsa acestora sau in situatii de incompatibilitate presedintia va fi asigurata de directorul general adjunct sau directorul Directiei juridice;
b) 2 membri, dintre care cel putin unul este consilier juridic; unul dintre membri este raportorul cazului.
(2) Secretariatul Comisiei este asigurat de un referent din cadrul Directiei apeluri/strategie.
(3) Directorul general al OSIM va aproba componenta nominala a Comisiei si termenele pentru solutionarea contestatiilor.
(4) Comisia de contestatii va fi competenta sa solutioneze contestatiile formulate impotriva deciziilor OSIM, prevazute la art. 86 alin. (1) si (2) din lege.
ART. 50
Procedura de solutionare a contestatiilor
(1) Contestatiile se fac in scris si se depun la Registratura generala a OSIM, prin posta sau pe cale electronica, in termen de 30 de zile de la comunicarea sau, dupa caz, de la publicarea in BOPI a deciziilor OSIM.
(2) Contestatia se redacteaza in limba romana si va contine urmatoarele elemente:
a) numele, prenumele si domiciliul, resedinta persoanei fizice sau, dupa caz, denumirea si sediul persoanei juridice care a formulat contestatia;
b) obiectul contestatiei;
c) motivele pe care se intemeiaza contestatia;
d) semnatura persoanei care a formulat contestatia.
(3) Contestatia va fi insotita de dovezi, sub forma de inscrisuri, in sustinerea acesteia, de dovada achitarii taxei prevazute de lege pentru examinarea unei contestatii si, daca este cazul, de procura.
(4) Contestatia si dovezile se vor depune in atatea copii cate parti sunt. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de partea care le depune. Daca inscrisurile sunt redactate intr-o limba straina, se vor depune traduceri ale acestora in limba romana, certificate de partea care le depune.
(5) Procedura se desfasoara cu citarea partilor.
(6) Intimatul va putea depune raspuns la contestatie cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru solutionarea contestatiei.
(7) Contestatia poate fi depusa si sustinuta in fata Comisiei direct sau printr-un reprezentant.
(8) In fata Comisiei partile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate de un consilier in proprietate industriala autorizat ori de un avocat. Persoanele juridice se pot prezenta in fata Comisiei prin reprezentant legal sau prin consilier juridic, cu delegatie.
ART. 51
Pregatirea sedintei de contestatii
(1) Pregatirea sedintei de contestatii va fi asigurata de secretarul Comisiei, care va tine evidenta contestatiilor, inregistrate in ordine cronologica, intr-un registru cu aceasta destinatie.
(2) Presedintele Comisiei fixeaza termenele sedintelor de contestatii si dispune cu privire la invitarea partilor.
(3) Daca partea convocata nu se prezinta la termenul fixat, procedura in fata Comisiei se poate desfasura in lipsa partii.
(4) Prezenta partilor la termenul de solutionare a contestatiilor acopera neregularitatile referitoare la procedura de invitare a partilor.
(5) Punctul de vedere cu privire la contestatia formulata, redactat de un examinator din cadrul Serviciului marci, va fi atasat la dosarul cauzei cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru solutionarea contestatiei.
(6) Punctul de vedere va contine raspunsul la motivele invocate de contestator in sustinerea contestatiei sale.
(7) Dosarele cererilor de inregistrare a marcilor sau a indicatiilor geografice vor fi puse la dispozitia Comisiei de catre Serviciul marci, la solicitarea acesteia.
ART. 52
Sedintele si dezbaterile
(1) Sedinta este publica. Comisia poate dispune sedinta secreta daca dezbaterea publica ar aduce o vatamare uneia dintre parti sau ordinii publice.
(2) Presedintele Comisiei deschide, suspenda si ridica sedinta.
(3) Secretarul Comisiei verifica daca procedura este completa si daca a fost achitata taxa pentru examinarea contestatiei si il informeaza pe presedinte.
(4) La termenul fixat, daca partile sunt prezente sau daca se constata ca procedura a fost legal indeplinita, presedintele Comisiei deschide dezbaterile, dand cuvantul partii care a introdus contestatia.
(5) Presedintele este in drept sa puna intrebari partilor care sa duca la lamurirea celor aratate prin contestatie sau raspunsul la contestatie si va putea pune in dezbatere orice imprejurare pentru solutionarea cauzei, chiar daca acestea nu sunt cuprinse in contestatie.
(6) Membrii Comisiei pot pune intrebari partilor numai prin mijlocirea presedintelui, care poate incuviinta ca acestia sa puna intrebari direct.
(7) Sustinerile prezentate de parti in sedinta vor fi consemnate de secretarul Comisiei in condica de sedinte.
(8) La cererea temeinic justificata a partilor sau cand din dezbateri rezulta necesitatea producerii de noi dovezi, Comisia poate acorda un nou termen pentru completarea motivelor si probelor in sustinerea contestatiei sau, dupa caz, pentru completarea motivelor si probelor in aparare, partile prezente luand cunostinta de noul termen.
(9) In situatiile prevazute la alin. (8), Comisia va dispune amanarea solutionarii contestatiei, printr-o incheiere de sedinta semnata de presedinte si secretar.
ART. 53
Hotararile Comisiei
(1) Dupa incheierea dezbaterilor, Comisia delibereaza in lipsa partilor si pronunta hotararea in aceeasi zi in sedinta sau in cazuri deosebite, in functie de complexitatea cauzei, poate amana pronuntarea, dar nu mai mult de 3 saptamani. Presedintele asculta parerile membrilor Comisiei si se pronunta cel din urma.
(2) In situatia in care Comisia constata ca sunt necesare noi lamuriri sau acte in dosarul cauzei, poate repune cauza pe rol, fixand o noua sedinta cu invitarea partilor.
(3) Dezbaterile din sedinta si hotararea Comisiei sunt consemnate de secretarul Comisiei in condica de sedinte.
(4) Hotararea Comisiei va fi luata numai pe baza faptelor si dovezilor prezentate de parti in dosarul cauzei si in sedinta de contestatie.
(5) Dupa luarea hotararii, dispozitivul acesteia se inscrie in condica de sedinte, iar raportorul va redacta proiectul de hotarare.
(6) Hotararea Comisiei trebuie sa cuprinda:
a) numele si prenumele/denumirea si domiciliul/sediul persoanei care a formulat contestatia;
b) numele sau denumirea mandatarului autorizat ori, dupa caz, al avocatului;
c) numarul dosarului de contestatie;
d) componenta Comisiei care a luat hotararea;
e) obiectul contestatiei, sustinerile partilor si indicarea dovezilor prezentate de acestea in sustinerea contestatiei;
f) motivele de fapt si temeiurile de drept care stau la baza hotararii;
g) dispozitivul;
h) calea de atac, termenul in care aceasta se poate exercita si instanta la care se introduce actiunea;
i) mentiunea ca pronuntarea s-a facut in sedinta publica, precum si semnaturile presedintelui si ale membrilor Comisiei. In cazul in care unul dintre membrii Comisiei este impiedicat sa semneze hotararea, aceasta va fi semnata de presedintele Comisiei, cu aratarea motivelor care au impiedicat semnarea.
(7) Hotararile Comisiei se iau cu majoritate de voturi.
(8) Hotararile se intocmesc intr-un singur exemplar original, care se depune la dosarul de hotarari al Comisiei si se pastreaza de secretariatul Comisiei.
(9) Hotararile se comunica partilor de secretarul Comisiei, in copie certificata pentru conformitate cu originalul.
(10) In solutionarea contestatiei, Comisia va putea lua una dintre urmatoarele hotarari:
a) admiterea contestatiei, dispunand desfiintarea sau modificarea deciziei OSIM;
b) respingerea contestatiei si mentinerea deciziei OSIM.
(11) In cazul in care o contestatie a fost formulata inainte ca o decizie sa fi fost luata de OSIM, Comisia va lua act prin incheierea de sedinta despre contestatia prematur formulata si va transmite dosarul Serviciului marci in vederea continuarii procedurilor prevazute de lege si prezentul regulament.
(12) In situatia in care Comisia constata ca taxa de contestatie nu a fost achitata sau contestatia nu a fost motivata, va respinge contestatia pentru lipsa taxei de contestatie respectiv ca nemotivata.
(13) Toate cheltuielile ocazionate de solutionarea contestatiei vor fi suportate de partea care a angajat cheltuielile respective.
(14) Prevederile art. 51 – 53 referitoare la procedura de solutionare a contestatiilor se completeaza, in mod corespunzator, cu dispozitiile Codului de procedura civila.
ART. 54
Evidenta contestatiilor
(1) Procedura de solutionare a contestatiilor depuse la Comisie se evidentiaza in urmatoarele documente: Registrul de contestatii in forma electronica, Condica de sedinte si Registrul de hotarari ale Comisiei.
(2) Registrul de contestatii in care se inregistreaza contestatiile contine urmatoarele elemente:
a) data la care s-a depus contestatia si numarul sub care a fost inregistrata;
b) numele, prenumele sau denumirea contestatorului, mandatarului autorizat ori ale avocatului, dupa caz;
c) obiectul contestatiei;
d) termenul fixat pentru solutionarea contestatiei;
e) hotararea pronuntata de Comisie cu privire la contestatia formulata;
f) numarul documentului de evidenta fiscala (chitanta, ordin de plata etc.) cu care s-a achitat taxa pentru examinarea contestatiei;
g) numarul hotararii Comisiei, numarul si data la care a fost comunicata hotararea.
(3) In condica de sedinte se consemneaza discutiile din sedinta.
(4) Registrul de hotarari ale Comisiei cuprinde:
a) numarul hotararii;
b) numarul dosarului de contestatie;
c) numele si prenumele sau denumirea contestatorului, ale/a mandatarului autorizat ori ale/a avocatului, dupa caz;
d) hotararea Comisiei;
e) data la care s-a pronuntat hotararea.
(5) Evidenta contestatiilor se tine anual, incepandu-se in fiecare an de la numarul de ordine 1.

CAPITOLUL XII
Formulare si registre

ART. 55
Formularele OSIM
(1) In procedurile in fata OSIM vor fi utilizate formulare pentru:
a) cereri de inregistrare a unei marci;
b) opozitia la inregistrarea unei marci;
c) modificarea unei cereri sau a inregistrarii unei marci;
d) modificarea numelui sau adresei titularului ori mandatarului;
e) cererea pentru inscrierea cesiunii unei marci;
f) cererea pentru inscrierea unei licente sau pentru constituirea unui drept real;
g) cererea de radiere sau modificare a inscrierii licentelor ori a altor drepturi;
h) declaratia de renuntare la o marca;
i) cererea de reinnoire a inregistrarii unei marci;
j) cererea de inregistrare a unei indicatii geografice;
k) cererea de reinnoire a dreptului de utilizare a unei indicatii geografice;
l) opozitia la inregistrarea unei indicatii geografice;
m) procura de reprezentare.
(2) OSIM furnizeaza gratuit formularele prevazute la alin. (1).
ART. 56
Registrul marcilor
(1) Registrul marcilor va contine urmatoarele elemente:
a) numele sau denumirea si domiciliul sau sediul solicitantului, cat si statul pe teritoriul caruia acesta isi are domiciliul sau o intreprindere in intelesul art. 3 din Conventia de la Paris;
b) data depunerii la OSIM a cererii de inregistrare a marcii;
c) data si numarul atribuit cererii de inregistrare a marcii;
d) data publicarii cererii de inregistrare a marcii;
e) numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului;
f) reproducerea marcii;
g) lista de produse si servicii pentru care a fost inregistrata marca;
h) indicatii referitoare la invocarea unei prioritati;
i) declaratia solicitantului cu privire la renuntarea de a invoca un drept exclusiv asupra unui element al marcii;
j) mentiuni exprese daca marca este colectiva sau de certificare;
k) data inregistrarii si numarul atribuit marcii inregistrate.
(2) Sunt, de asemenea, inscrise in Registrul marcilor:
a) modificarea cu privire la numele sau denumirea si adresa ori sediul titularului sau cu privire la denumirea statului in care acesta isi are domiciliul/sediul ori o intreprindere in intelesul art. 3 din Conventia de la Paris;
b) modificarea privind numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului;
c) in cazul desemnarii unui nou mandatar, numele sau denumirea si adresa sau sediul acestuia;
d) orice modificare sau rectificare cu privire la o marca ori la lista cuprinzand produse si servicii;
e) modificari privind regulamentul de utilizare al marcii colective sau de certificare;
f) inscrierea oricarei transmiteri de drepturi cu privire la o marca sau inscrierea constituirii unui drept real;
g) reinnoirea inregistrarii marcii;
h) mentiuni referitoare la stingerea drepturilor asupra marcii;
i) declaratia de renuntare de catre titular la marca;
j) mentiuni privind decizia de anulare a inregistrarii unei marci sau decizia de decadere a titularului din drepturile conferite de marca, precum si mentiunea de radiere a marcii;
k) radierea mandatarului.
(3) Directorul general al OSIM poate decide inscrierea si a altor mentiuni in Registrul marcilor.
ART. 57
Registrul indicatiilor geografice
(1) Registrul indicatiilor geografice va contine urmatoarele elemente:
a) denumirea si sediul asociatiei de producatori, solicitanta a inregistrarii indicatiei geografice;
b) data depunerii la OSIM a cererii de inregistrare a indicatiei geografice;
c) numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului;
d) indicatia geografica solicitata a fi inregistrata;
e) lista persoanelor autorizate de OSIM sa utilizeze indicatia geografica;
f) tipul de produse la care se refera indicatia geografica;
g) mentiuni privind caietul de sarcini;
h) numarul si data certificatului de conformitate, eliberat de autoritatea publica centrala de specialitate;
i) indicatii privind titlul de protectie acordat in tara de origine;
j) data si numarul de inregistrare a indicatiei geografice;
k) lista indicatiilor geografice protejate in baza conventiilor internationale.
(2) In Registrul indicatiilor geografice sunt, de asemenea, inscrise:
a) modificari privind denumirea sau sediul asociatiei de producatori;
b) modificari cu privire la lista cuprinzand persoanele autorizate de OSIM sa foloseasca indicatia geografica;
c) modificari aduse caietului de sarcini;
d) reinnoirea dreptului de utilizare a indicatiei geografice;
e) mentiuni privind decizia de anulare a inregistrarii indicatiei geografice si radierea indicatiei geografice;
f) mentiuni privind decizia de decadere din drepturi a persoanelor autorizate sa utilizeze indicatia geografica;
g) modificari privind numele sau denumirea si adresa ori sediul mandatarului;
h) mentiuni privind desemnarea unui nou mandatar, daca este cazul.
(3) Directorul general al OSIM poate decide inscrierea si a altor mentiuni in Registrul indicatiilor geografice.
ART. 58
Dispozitii finale si tranzitorii
In aplicarea legii si a prezentului regulament, directorul general al OSIM poate emite norme, ordine si instructiuni.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close