Modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

In M. Of. nr. 819 din 8 decembrie 2010 a fost publicata Hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 24/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 2
(1) Inalta Curte de Casatie si Justitie este organizata in 4 sectii – Sectia civila si de proprietate intelectuala, Sectia penala, Sectia comerciala, Sectia de contencios administrativ si fiscal -, 4 complete de 5 judecatori si Sectiile Unite.”
2. La articolul 3^1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3^1
(1) Distribuirea aleatorie a dosarelor se realizeaza prin sistemul ECRIS, atat la nivelul sectiilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cat si la nivelul completelor de 5 judecatori.”
3. La articolul 8, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) Presedintele exercita urmatoarele atributii privind activitatea Sectiilor Unite, a completelor competente sa judece recursurile in interesul legii, a completelor de 5 judecatori, a sectiilor si a compartimentelor din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie:”.
4. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
“a^1) prezideaza completele competente sa judece recursurile in interesul legii si completele de 5 judecatori, iar in cadrul sectiilor orice complet, cand participa la judecata;”.
5. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) ia masurile necesare pentru desemnarea prin tragere la sorti a judecatorilor care fac parte din completele competente sa judece recursurile in interesul legii, precum si a judecatorilor care fac parte din completele de 5 judecatori. In lipsa presedintelui, vicepresedintele ia masurile necesare pentru desemnarea prin tragere la sorti a judecatorilor care fac parte din completele competente sa judece recursurile in interesul legii, precum si a judecatorilor care fac parte din completele de 5 judecatori, in conditiile art. 27^2 si 29;”.
6. La articolul 10 alineatul (3), litera d) se abroga.
7. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Vicepresedintele prezideaza, in lipsa presedintelui, completele de 5 judecatori, completele competente sa judece recursurile in interesul legii si Sectiile Unite.”
8. La articolul 19, dupa litera a) se introduc doua noi litere, literele a^1) si a^2), cu urmatorul cuprins:
“a^1) aproba compunerea completelor de 5 judecatori si a completelor din cadrul sectiilor;
a^2) sesizeaza Inalta Curte de Casatie si Justitie cu cereri de recurs in interesul legii;”.
9. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Sectiile Unite sunt prezidate de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte.”
10. Articolul 26 se abroga.
11. Dupa capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cu urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL III^1
Completele competente sa judece recursurile in interesul legii

ART. 27^1
(1) Recursul in interesul legii se judeca de un complet format din presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, in lipsa acestuia, din vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintii de sectii din cadrul acesteia si un numar de 20 de judecatori, dintre care 14 judecatori din sectia in a carei competenta intra problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti si cate 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii.
(2) Completul este prezidat de presedintele sau, in lipsa acestuia, de vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
ART. 27^2
(1) Dupa sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele sau, in lipsa acestuia, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie ia masurile necesare pentru desemnarea, prin tragere la sorti, a judecatorilor din sectia in a carei competenta intra problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti, precum si a judecatorilor din celelalte sectii ce intra in alcatuirea completului.
(2) In cazul in care problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai multe sectii, presedintele sau, in lipsa acestuia, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie stabileste sectiile interesate si numarul judecatorilor din cadrul acestora care intra in compunerea completului, dupa cum urmeaza:
a) daca problema de drept prezinta interes pentru doua sectii, completul se compune din cate 8 judecatori din cadrul sectiilor interesate si cate 2 judecatori din cadrul celorlalte sectii;
b) daca problema de drept prezinta interes pentru 3 sectii, completul se compune din cate 6 judecatori din cadrul sectiilor interesate si 2 judecatori din cadrul celeilalte sectii;
c) daca problema de drept prezinta interes pentru toate sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, completul se compune din cate 5 judecatori din cadrul fiecarei sectii.
(3) Judecatorii ce intra in alcatuirea completului, in cazul in care problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai multe sectii, sunt desemnati potrivit dispozitiilor alin. (1).
ART. 27^3
La sedintele de judecata ale completelor competente sa judece recursurile in interesul legii participa prim-magistratul-asistent, un magistrat-asistent-sef sau un alt magistrat-asistent, desemnat de presedintele ori, in lipsa acestuia, de vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in functie de problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti si de specializarea magistratului-asistent.”
12. Titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“CAPITOLUL IV
Completele de 5 judecatori ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie”
13. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 28
(1) In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza 4 complete de 5 judecatori, cu competenta de judecata prevazuta de lege.
(2) La inceputul fiecarui an, in materie penala se stabilesc doua complete de 5 judecatori formate numai din judecatori din cadrul Sectiei penale, iar in alte materii decat cea penala se stabilesc doua complete de 5 judecatori formate din judecatori din cadrul Sectiei civile si de proprietate intelectuala, Sectiei comerciale si Sectiei de contencios administrativ si fiscal.
(3) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie prezideaza completul de 5 judecatori.
(4) In lipsa presedintelui, completul este prezidat de vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(5) In lipsa presedintelui si a vicepresedintelui, completul este prezidat de un presedinte de sectie desemnat in acest scop de presedintele sau, in lipsa acestuia, de vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.”
14. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 29
(1) In scopul stabilirii celor doua complete de 5 judecatori in materie penala, presedintele sau, in lipsa acestuia, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza anual, prin tragere la sorti, in prezenta membrilor colegiului de conducere si a presedintilor de sectii, cate 4 judecatori din cadrul Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru fiecare dintre cele doua complete.
(2) In scopul stabilirii celor doua complete de 5 judecatori in alte materii decat cea penala, presedintele sau, in lipsa acestuia, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza, in conditiile prevazute la alin. (1), judecatorii din componenta acestor complete.
(3) Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie stabileste anual reprezentativitatea sectiilor in compunerea completelor prevazute la alin. (2) si aproba compunerea completelor de 5 judecatori.
(4) La tragerea la sorti din anul urmator nu vor participa judecatorii anterior desemnati, pana la asigurarea desemnarii tuturor judecatorilor.
(5) In conditiile prevazute la alin. (1) – (4), se stabilesc cate 4 judecatori supleanti pentru fiecare complet.”
15. Dupa articolul 29 se introduc doua noi articole, articolele 29^1 si 29^2, cu urmatorul cuprins:
“ART. 29^1
(1) Schimbarea membrilor completelor de 5 judecatori se face in mod exceptional, in cazurile de incompatibilitate si de imposibilitate obiectiva a judecatorului de a participa la sedinta de judecata. In aceste cazuri, presedintele sau, in lipsa acestuia, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza judecatorul sau judecatorii supleant/supleanti.
(2) In cazul eliberarii din functie a unui judecator care face parte din completul de 5 judecatori, presedintele sau, in lipsa acestuia, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza un judecator supleant.
(3) Cand completul de 5 judecatori judeca recursurile impotriva hotararilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinara, din complet nu poate face parte judecatorul sanctionat disciplinar. In acest caz, presedintele sau, in lipsa acestuia, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemneaza un judecator supleant.
ART. 29^2
(1) La sedintele de judecata ale completelor de 5 judecatori participa prim-magistratul-asistent, un magistrat-asistent-sef sau un alt magistrat-asistent, desemnat de presedintele ori, in lipsa acestuia, de vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in functie de specializarea magistratului-asistent.
(2) Cand completul de 5 judecatori judeca recursurile impotriva hotararilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinara, la sedintele de judecata ale respectivului complet de 5 judecatori nu poate participa magistratul-asistent sanctionat disciplinar.”
16. La articolul 33, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Presedintii de sectii stabilesc grupuri de lucru formate din 2 – 3 judecatori si/sau magistrati-asistenti ai sectiei pentru identificarea problemelor de drept care genereaza practica neunitara si propunerea de solutii in scopul rezolvarii acestora, inclusiv propunerea de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie de catre colegiul de conducere al acesteia cu cereri de recurs in interesul legii, in vederea unificarii practicii pe diverse probleme de drept.”
17. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 40
In sedintele de judecata ale completelor competente sa judece recursurile in interesul legii, ale completelor de 5 judecatori si ale sectiilor judecatorii poarta roba de culoare neagra, iar in sedintele Sectiilor Unite, roba de culoare mov.”
18. Articolul 43 se abroga.
19. La articolul 49 alineatul (2), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) ia parte la sedintele Sectiilor Unite, ale completului competent sa judece recursurile in interesul legii si ale completului de 5 judecatori si intocmeste, direct sau prin personalul desemnat, toate actele si lucrarile pregatitoare, precum si pe cele ulterioare sedintelor la care participa;
c) redacteaza hotararile repartizate de presedintele completului de 5 judecatori, al completului competent sa judece recursurile in interesul legii si al Sectiilor Unite, la care a participat;”.
20. La articolul 50 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) participa la sedintele de judecata ale sectiei si, in cazul in care sunt desemnati in acest scop, la sedintele de judecata ale completului de 5 judecatori si ale completului competent sa judece recursurile in interesul legii si redacteaza hotararile repartizate de presedintele completului;”.
21. La articolul 51, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Magistratii-asistenti desemnati in acest scop participa la sedintele de judecata ale completului de 5 judecatori si ale completului competent sa judece recursurile in interesul legii.”
22. La articolul 65 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) primeste, inregistreaza si repartizeaza la Sectiile Unite, la completele competente sa judece recursurile in interesul legii, la completele de 5 judecatori, la sectii si la celelalte compartimente dosarele si corespondenta;”.
23. La articolul 66, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 66
(1) Personalul repartizat la Sectiile Unite, la completele competente sa judece recursurile in interesul legii, la completele de 5 judecatori si la sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie are urmatoarele atributii:”.
24. La articolul 66 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) registrul general, in care se trec, in ordinea intrarii, toate dosarele primite de sectie si de completele de 5 judecatori, cu rubricile stabilite in acest scop, sub acelasi numar inregistrandu-se toate cererile depuse ulterior sau corespondenta in legatura cu cauza respectiva;”.
25. La articolul 67, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 67
(1) Toate registrele si condicile se numeroteaza si se parafeaza, iar la sfarsitul fiecarui an se intocmesc procese-verbale de inchidere, semnate de vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si de prim-magistratul-asistent, in cazul registrelor Sectiilor Unite, ale completelor competente sa judece recursurile in interesul legii, ale completelor de 5 judecatori si ale Registraturii generale, si de presedintele de sectie si de magistratul-asistent-sef, in cazul registrelor sectiilor.”
26. La articolul 69, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 69
(1) Dosarele predate arhivei Sectiilor Unite, completelor competente sa judece recursurile in interesul legii, completelor de 5 judecatori si arhivelor sectiilor se prezinta fara intarziere presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, vicepresedintelui sau, dupa caz, presedintilor de sectii, pentru luarea masurilor prevazute de lege si de prezentul regulament.”
27. La articolul 70, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 70
(1) Pe coperta fiecarui dosar se mentioneaza denumirea Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectiile Unite, completul competent sa judece recursurile in interesul legii, completul de 5 judecatori sau sectia competenta -, numarul dat dosarului de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie si alte date de identificare a cauzei si a dosarelor altor instante, pe care le cuprinde.”
28. La articolul 71, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Programul de acces la arhive pentru persoanele prevazute la alin. (1) si (1^1) se aproba de presedintii de sectii, iar pentru Sectiile Unite, completele competente sa judece recursurile in interesul legii si completele de 5 judecatori, de vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se afiseaza la loc vizibil.”
29. La articolul 102, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Programul de acces la arhive se aproba de presedintii de sectii, iar pentru Sectiile Unite, completele competente sa judece recursurile in interesul legii si completele de 5 judecatori, de vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si se afiseaza la loc vizibil.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close