Legea de aprobare a O.U.G. nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative

In M. Of. nr. 826 din 10 decembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 231/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative.
Din cuprins:
ART. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26 din 31 martie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 1 aprilie 2010, cu urmatoarele completari:
1. La articolul I, inainte de punctul 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
“- La articolul 1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<(5) Nu intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta bancile centrale din statele membre. Alte institutii permanent excluse de la aplicarea Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de catre institutiile de credit, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177 din 30 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute la art. 2 al acestei directive, nu beneficiaza de regimul institutiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonante de urgenta. Pentru scopurile dispozitiilor cuprinse in cap. II din titlul III, partea I, aceste institutii, cu exceptia bancilor centrale din statele membre, sunt considerate institutii financiare.>>”
2. La articolul I, dupa punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 8^1, cu urmatorul cuprins:
“8^1. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 24
(1) Fiecare institutie de credit trebuie sa dispuna de un cadru formal de administrare a activitatii riguros conceput, care sa includa o structura organizatorica clara, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente si coerente, procese eficace de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusa, mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative si contabile riguroase si politici si practici de remunerare care sa promoveze si sa fie in concordanta cu o administrare sanatoasa si eficace a riscurilor.
(2) Cadrul de administrare, procesele si mecanismele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie cuprinzatoare si adaptate la natura, extinderea si complexitatea activitatii desfasurate de institutia de credit. Principiile, criteriile tehnice si alte cerinte care trebuie avute in vedere se stabilesc prin reglementarile emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Mecanismele de control intern trebuie sa asigure cel putin organizarea functiilor de administrare a riscurilor, de asigurare a conformitatii si de audit intern.
(3) Banca Nationala a Romaniei este abilitata sa colecteze informatii cu privire la numarul persoanelor pe institutie de credit care se incadreaza in categorii de remuneratie de minimum 1 milion de euro sau echivalent, inclusiv informatii cu privire la domeniul de activitate in care sunt implicate aceste persoane si la principalele elemente ale remuneratiei, incluzand, fara a se limita la: salarii, bonusuri, compensatii pe termen lung, contributii la pensii, si comunica aceste informatii Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni.
(4) Banca Nationala a Romaniei utilizeaza informatiile cantitative agregate cu privire la remunerare, defalcate pe domenii de activitate, furnizate de institutiile de credit potrivit cerintelor de transparenta si de publicare, pentru a determina evolutia politicilor si practicilor in materie de remunerare, si comunica aceste informatii Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni.>>”
3. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmatorul cuprins:
“10^1. La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
<<(4) In scopul evaluarii calitatii persoanelor si entitatilor implicate sau avand legatura cu proiectul de autorizare prezentat, la cererea Bancii Nationale a Romaniei, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor furnizeaza acesteia informatii cu privire la riscul de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, referitoare la persoanele sau entitatile in cauza.>>”
4. La articolul I, dupa punctul 12 se introduc doua noi puncte, punctele 12^1 si 12^2, cu urmatorul cuprins:
“12^1. La articolul 69, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
<<(2^1) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste solicitarea de informatii referitoare la persoanele si entitatile implicate sau avand legatura cu proiectul de autorizare a sucursalei institutiei de credit din statul tert.>>
12^2. La articolul 72, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 72
(1) La evaluarea calitatii institutiei de credit din statul tert, inclusiv a persoanelor care detin participatii calificate la respectiva institutie de credit, se au in vedere criteriile prevazute la art. 26 alin. (1), care se aplica in mod corespunzator, precum si cel putin urmatoarele:>>.”
5. La articolul I, dupa punctul 13 se introduc doua noi puncte, punctele 13^1 si 13^2, cu urmatorul cuprins:
“13^1. Articolul 104 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 104
Cadrul de administrare al unei institutii de credit, procesele de identificare, administrare, monitorizare si raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum si politicile si practicile de remunerare ale acesteia se stabilesc prin actele constitutive si reglementarile sale interne, in conformitate cu legislatia aplicabila societatilor comerciale si cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.>>
13^2. Articolul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 106
Fara a se aduce atingere principiilor, regulilor si practicilor agreate la nivelul Uniunii Europene in materie de guvernanta corporatista in institutiile de credit, asa cum rezulta acestea din reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, consiliul de administratie si directorii sau, dupa caz, comitetul de supraveghere si directoratul institutiei de credit au competentele si atributiile prevazute de legislatia aplicabila societatilor comerciale si sunt responsabili de ducerea la indeplinire a tuturor cerintelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de reglementarile emise in aplicarea acesteia.>>”
6. La articolul I, dupa punctul 15 se introduc sapte noi puncte, punctele 15^1 – 15^7, cu urmatorul cuprins:
“15^1. Articolul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 123
In scopul asigurarii stabilitatii si sigurantei activitatii desfasurate si/sau a indeplinirii obligatiilor asumate, fiecare institutie de credit trebuie sa mentina un nivel adecvat al fondurilor sale proprii, potrivit art. 126.>>
15^2. La articolul 143, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
<<(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplica cu respectarea dispozitiilor art. 122.>>
15^3. La articolul 148, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
<<(1^1) Prevederile alin. (1) se aplica cu respectarea dispozitiilor art. 122.>>
15^4. Articolul 149 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 149
Institutiile de credit sunt responsabile pentru procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la profilul de risc propriu.>>
15^5. La articolul 150, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
<<(3) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplica si in privinta solicitarii de informatii referitoare la persoanele sau entitatile implicate ori avand legatura cu modificarile operate in situatia institutiei de credit fata de conditiile care au stat la baza autorizarii.>>
15^6. La articolul 159, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<(2) Institutiile de credit trebuie sa adopte politici formale pentru a se conforma cerintelor de transparenta si de publicare stabilite si trebuie sa dispuna de politici de evaluare a gradului de adecvare a datelor si informatiilor publicate, inclusiv in ceea ce priveste verificarea si frecventa lor. De asemenea, institutiile de credit trebuie sa adopte politici pentru a evalua daca informatiile publicate ofera participantilor la piata o imagine completa asupra profilului lor de risc; in caz contrar, institutiile de credit trebuie sa publice informatiile necesare suplimentar fata de informatiile obligatorii publicate potrivit alin. (1), obligatie care priveste insa numai informatii semnificative si care nu sunt considerate ca fiind proprietatea institutiei de credit sau confidentiale, potrivit criteriilor tehnice stabilite prin reglementarile prevazute la alin. (1).>>
15^7. Dupa articolul 163 se introduce un nou articol, articolul 163^1, cu urmatorul cuprins:
<<ART. 163^1
Prevederile art. 159 – 163 se aplica cu respectarea dispozitiilor art. 122.>>”
7. La articolul I, dupa punctul 28 se introduc doua noi puncte, punctele 28^1 si 28^2, cu urmatorul cuprins:
“28^1. La articolul 225, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
<<(2) Masurile si sanctiunile prevazute la alin. (1), de natura pecuniara sau de alta natura, trebuie sa fie eficace si proportionale cu faptele si deficientele constatate, avandu-se in vedere gravitatea si consecintele acestora, precum si circumstantele personale si reale ale savarsirii faptei, si sa fie de natura a avea un efect descurajant.>>
28^2. La articolul 226 alineatul (2), dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele e^1) si e^2), cu urmatorul cuprins:
<<e^1) sa dispuna institutiei de credit limitarea componentei variabile a remuneratiei la un procentaj din veniturile totale nete, daca nivelul acesteia nu este in concordanta cu mentinerea unei baze de capital sanatoase;
e^2) sa dispuna institutiei de credit sa utilizeze profiturile nete pentru intarirea bazei de capital;>>.”
8. La articolul I, dupa punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu urmatorul cuprins:
“29^1. La articolul 226, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
<<(3^1) In scopul determinarii nivelului adecvat al fondurilor proprii, pe baza verificarii si evaluarii efectuate conform art. 166, Banca Nationala a Romaniei determina daca este necesara impunerea unei cerinte specifice de fonduri proprii, peste nivelul minim necesar pentru acoperirea riscurilor la care institutia de credit este sau ar putea fi expusa, luand in considerare urmatoarele elemente:
a) aspectele cantitative si calitative ale procesului intern de evaluare al institutiei de credit, prevazut la art. 148;
b) cadrul de administrare, procesele si mecanismele institutiei de credit, prevazute la art. 24;
c) rezultatele verificarilor si evaluarilor efectuate conform art. 166.>>”
9. La articolul I, dupa punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu urmatorul cuprins:
“30^1. La articolul 229, alineatul (3) se abroga.”
10. La articolul I, dupa punctul 32 se introduc doua noi puncte, punctele 32^1 si 32^2, cu urmatorul cuprins:
“32^1. La articolul 231, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
<<(3) Suspendarea exercitarii drepturilor de vot inceteaza de la data la care achizitionarea unei participatii calificate sau majorarea acesteia este aprobata in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu aplicarea corespunzatoare a procedurii prevazute la art. 25 alin. (3) – (9).>>
32^2. Dupa articolul 231 se introduce un nou articol, articolul 231^1, cu urmatorul cuprins:
<<ART. 231^1
(1) Dispozitiile art. 231 alin. (1) si (3) se aplica si in cazul unui achizitor potential care, desi s-a conformat obligatiei de notificare, potrivit art. 25 alin. (1), procedeaza la achizitionare inainte ca achizitia propusa sa fie aprobata in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Daca, in urma evaluarii efectuate, Banca Nationala a Romaniei se opune in scris achizitiei propuse, devin incidente prevederile art. 232 alin. (1) – (3).>>”
11. La articolul I punctul 36, la articolul 240^15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Expertul autorizat independent prevazut la alin. (3) si la art. 240^14 alin. (2) lit. a) trebuie sa aiba experienta corespunzatoare in domeniul evaluarii activelor bancare, sa fie membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si sa fie agreat de Banca Nationala a Romaniei; se prezuma ca indeplinesc aceste conditii auditorii financiari aprobati de Banca Nationala a Romaniei conform prevederilor art. 155 alin. (1). Nu poate indeplini sarcinile specifice ale expertului autorizat independent auditorul financiar care a desfasurat, in ultimii 5 ani, activitati specifice profesiei la institutia de credit aflata in administrare speciala.”
12. La articolul I, dupa punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 38^1, cu urmatorul cuprins:
“38^1. La articolul 367, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
<<ART. 367
(1) In cazul organizarii la nivelul cooperativelor de credit a unor structuri care privesc activitatile de administrare a riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum si orice alte activitati care pot expune cooperativa de credit unor riscuri semnificative, persoanele desemnate sa asigure conducerea acestor structuri trebuie sa fie aprobate de casa centrala inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor, in conditiile prevazute prin reglementarile-cadru emise de aceasta.>>”
13. Dupa articolul III se introduce un nou articol, articolul III^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. III^1
Pana la data de 31 decembrie 2012, termenele prevazute la art. 182^2 alin. (1) si art. 182^3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt de 6 luni.”
ART. II
Institutiile de credit trebuie sa asigure respectarea principiilor si regulilor in materie de politici de remunerare, stabilite prin reglementarile emise in aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, inclusiv in cazul:
a) remuneratiilor stabilite in temeiul contractelor incheiate inainte de data de 31 decembrie 2010 inclusiv, dar care sunt datorate sau efectiv platite dupa aceasta data;
b) remuneratiilor datorate, dar neplatite, inainte de data de 31 decembrie 2010 inclusiv, pentru activitati prestate in anul 2010.
ART. III
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu urmatoarele exceptii:
a) prevederile art. I pct. 2, pct. 5, in ceea ce priveste modificarea introdusa la pct. 13^1, si pct. 7, 8 si 9 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011;
b) prevederile art. I pct. 6, in ceea ce priveste modificarea introdusa la pct. 15^6, intra in vigoare la data de 31 decembrie 2011.

*

Prezenta lege transpune dispozitii cuprinse in directive ale Uniunii Europene, dupa cum urmeaza:
1. dispozitiile art. 1 din Directiva Comisiei 2010/16/UE din 9 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste excluderea unei anumite institutii din domeniul de aplicare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 60 din 10 martie 2010;
2. dispozitiile art. 1 pct. 3, 4, 10 si 11 si ale art. 3 paragrafele 1 si 2 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului de modificare a directivelor 2006/48 si 2006/49 in ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close