Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

In M. Of. nr. 831 din 13 decembrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

*

Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevazute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, cu modificarile ulterioare.

ANEXA 1

DISPOZITII GENERALE
de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

CAPITOLUL I
Scopul si domeniul de aplicare

ART. 1
(1) Dispozitiile generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, denumite in continuare dispozitii generale, au ca scop prevenirea si reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea conditiilor pentru limitarea propagarii si dezvoltarii acestora prin masuri tehnice si organizatorice, protectia utilizatorilor, a fortelor care actioneaza la interventie, a bunurilor si a mediului impotriva efectelor incendiilor.
(2) Dispozitiile generale se aplica tuturor spatiilor si constructiilor pentru birouri de pe teritoriul Romaniei, indiferent de forma de proprietate, pe intreaga perioada de exploatare.
(3) Prin perioada de exploatare se intelege si perioada in care activitatea normala este intrerupta, cum ar fi noaptea, zilele nelucratoare, zilele de sarbatori legale sau altele asemenea.
ART. 2
(1) Prin spatii si constructii pentru birouri se intelege orice cladire destinata activitatilor de birou, inclusiv spatiile de depozitare si administrative aferente acestora.
(2) Spatiile si constructiile pentru birouri care fac obiectul prezentelor dispozitii generale se clasifica, din punct de vedere constructiv, in:
a) constructii independente pentru birouri;
b) spatii pentru birouri inglobate in alte constructii.
(3) Constructiile pentru birouri se clasifica, dupa regimul de inaltime, in cladiri normale/obisnuite, cladiri inalte si cladiri foarte inalte, in conformitate cu reglementarile tehnice specifice.
ART. 3
Prezentele dispozitii generale se completeaza cu prevederile specifice din Normele generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007, si cu reglementarile tehnice din domeniul apararii impotriva incendiilor aplicabile exploatarii constructiilor si instalatiilor in toate spatiile pentru birouri.

CAPITOLUL II
Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

ART. 4
Spatiile si constructiile pentru birouri sunt reprezentate de proprietar, de conducatorul institutiei/operatorului economic care isi desfasoara activitatea in aceste cladiri sau de persoana desemnata de acestia, denumita in continuare administrator, ori de persoana care le utilizeaza in baza unui contract, a unei conventii sau a unui act juridic similar incheiat in acest sens, denumita in continuare locatar.
ART. 5
(1) In spatiile si constructiile pentru birouri, atributiile in domeniul apararii impotriva incendiilor pot fi exercitate de:
a) cadrul tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
b) personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, in cazul in care este constituit si functioneaza un astfel de serviciu;
c) persoana/persoanele care indeplineste/indeplinesc prin cumul atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
d) persoana fizica sau persoana juridica autorizata pentru desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, conform legii, pe baza de contract;
e) administrator, pentru spatiile in care isi desfasoara activitatea mai putin de 10 angajati.
(2) Atributiile personalului prevazut la alin. (1) lit. a) – d) pot fi indeplinite de persoanele care fac dovada atestarii obtinute in urma absolvirii unor cursuri de formare profesionala in domeniul apararii impotriva incendiilor, corespunzatoare atributiilor pe care urmeaza sa le indeplineasca, sau de persoanele din statele membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS) – parti ale intelegerii privind Zona Economica Europeana, care au obtinut recunoasterea calificarii pentru exercitarea ocupatiilor respective.
ART. 6
(1) Utilizatorii spatiilor si constructiilor pentru birouri pot fi:
a) personalul angajat;
b) personalul care desfasoara activitati de prestari servicii/de intretinere;
c) personalul colaborator;
d) clientii.
(2) Prin client se intelege acea persoana care se afla la un moment dat in spatiul sau constructia pentru birouri.
ART. 7
In cazul spatiilor pentru birouri inglobate in alte constructii organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor reprezinta obligatia:
a) proprietarului, conducatorului institutiei/operatorului economic sau administratorului, pentru spatiile comune;
b) locatarilor, pentru spatiile inchiriate, daca nu se prevede altfel prin contractul, conventia sau alt act juridic similar incheiat intre parti.
ART. 8
Obligatiile pentru apararea impotriva incendiilor revin, potrivit legii, proprietarului, conducatorului institutiei/operatorului economic sau administratorului, dupa caz.
ART. 9
(1) Atributiile personalului prevazut la art. 5 se detaliaza astfel incat sa permita, daca este cazul, identificarea obligatiilor legale delegate de proprietar sau conducatorul institutiei/operatorului economic.
(2) Atributiile in domeniul apararii impotriva incendiilor care revin personalului prevazut la art. 5 alin. (1) lit. a) – d) se stabilesc in fisele posturilor.
ART. 10
Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor, emise de proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator, sunt:
a) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, dupa caz;
b) dispozitia privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
c) instructiunile de aparare impotriva incendiilor si atributiile salariatilor la locurile de munca;
d) dispozitia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
e) dispozitia privind organizarea instruirii personalului;
f) dispozitia de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un serviciu privat pentru situatii de urgenta, dupa caz;
g) regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice, dupa caz;
h) conventiile/contractele cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor, in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile;
i) dispozitia privind modul de gestionare a deseurilor din materiale combustibile.
ART. 11
Masurile specifice de aparare impotriva incendiilor in spatiile si constructiile pentru birouri se stabilesc in functie de urmatoarele:
a) identificarea si combaterea surselor specifice de aprindere;
b) categoriile de materiale si modul de gestionare a deseurilor combustibile susceptibile a se aprinde;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor;
d) activitatile desfasurate de utilizatori.
ART. 12
(1) Interventia la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile din Normele generale de aparare impotriva incendiilor.
(2) Pentru efectuarea operatiunilor prevazute in cazul interventiei la locul de munca, nominalizarea personalului se face pentru fiecare schimb de lucru, precum si in afara programului de lucru, in zilele de repaus si sarbatori legale.
(3) Prin loc de munca se intelege locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in spatiile si constructiile pentru birouri, inclusiv orice alt loc din aria acestora la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii profesionale.
(4) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiasi cladiri isi desfasoara activitatea mai multe persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de munca se delimiteaza conform contractului, conventiei sau actului juridic similar, incheiat intre parti.
ART. 13
Planurile de protectie impotriva incendiilor la spatiile si constructiile pentru birouri sunt:
a) planul de evacuare a persoanelor;
b) planul de interventie;
c) planul de depozitare si de evacuare a materialelor care, conform legii, sunt considerate periculoase, dupa caz.
ART. 14
(1) Planurile de evacuare a persoanelor se intocmesc si se afiseaza conform prevederilor Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
(2) Pentru spatiile pentru birouri inglobate in alte constructii, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului si se afiseaza de catre proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator.
ART. 15
(1) Planurile de interventie se intocmesc in conformitate cu prevederile Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
(2) Proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul asigura intocmirea planurilor de interventie pentru constructiile in care sunt inglobate spatii pentru birouri si comunica partilor interesate masurile si obligatiile ce le revin.
(3) Pentru constructiile care au 2 sau mai multi proprietari sau in care se gasesc mai multe/multi institutii/operatori economici, cel care detine partea dominanta este integrator al tuturor masurilor de aparare impotriva incendiilor la nivelul obiectivului.
(4) Modelul structurii-cadru a planului de interventie este prezentat in anexa la Normele generale de aparare impotriva incendiilor.
ART. 16
Planurile de depozitare si evacuare se intocmesc si se afiseaza conform Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
ART. 17
Planurile de protectie impotriva incendiilor se actualizeaza ori de cate ori este cazul, in functie de modificarile conditiilor care au stat la baza intocmirii lor, precum si de modificarile legislative, constructive, de personal si altele asemenea.
ART. 18
Personalul prevazut la art. 5 are urmatoarele obligatii principale:
a) indruma si controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor si informeaza proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul asupra deficientelor constatate;
b) participa la controlul pe linia apararii impotriva incendiilor desfasurat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti;
c) identifica pericolele de incendiu care pot sa apara la nivelul acestor tipuri de obiective;
d) asigura tematica si desfasurarea activitatii de instruire periodica in domeniul situatiilor de urgenta, in limita competentelor detinute, a salariatilor si a personalului cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta;
e) participa, in limita atributiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu;
f) asigura intocmirea, completarea si reactualizarea planurilor de protectie impotriva incendiilor si verifica periodic nivelul de cunoastere a acestora de catre personal;
g) informeaza operativ proprietarul sau conducatorul institutiei/operatorului economic privind problemele aparute pe linia apararii impotriva incendiilor, modul de solutionare a acestora si urmareste indeplinirea masurilor stabilite in acest scop;
h) participa, cu aprobarea proprietarului, conducatorului institutiei/operatorului economic sau administratorului, la actiuni pe tema apararii impotriva incendiilor, precum cursuri, instructaje, analize organizate de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti sau de alte organe imputernicite prin lege si propune organizarea unor astfel de actiuni;
i) participa la evaluarea anuala a nivelului de aparare impotriva incendiilor, efectuat de proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator si propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de aparare impotriva incendiilor si pentru mentinerea functionalitatii celor existente;
j) verifica existenta, modul de amplasare si starea fizica a indicatoarelor de securitate;
k) asigura functionarea corespunzatoare a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si a mijloacelor de semnalizare, conform reglementarilor tehnice specifice;
l) se asigura ca verificarea, intretinerea si/sau repararea mijloacelor tehnice cu rol de protectie la foc se realizeaza numai de catre personal calificat;
m) verifica periodic, cel putin anual, ca in spatiile si constructiile pentru birouri, cantitatile de materiale si substante combustibile utilizate sa nu conduca la depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare.
ART. 19
Personalul angajat si personalul colaborator are urmatoarele atributii principale:
a) sa respecte Normele generale de aparare impotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispozitii generale, masurile si regulile specifice stabilite in cadrul persoanei juridice la care este angajat;
b) sa respecte instructiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate in dotarea spatiului in care este angajat;
c) sa participe, conform atributiilor stabilite, la evacuarea personalului in conditii de siguranta;
d) sa intervina, conform organizarii specifice locului de munca, pentru stingerea oricarui incendiu, utilizand mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare.
ART. 20
Personalul care desfasoara activitati de prestari servicii de intretinere are urmatoarele obligatii:
a) sa respecte instructiunile/regulile specifice privind apararea impotriva incendiilor;
b) sa intervina, conform instructiunilor specifice, pentru stingerea oricarui inceput de incendiu, utilizand mijloacele de aparare impotriva incendiilor din dotare;
c) prin activitatile desfasurate, sa nu afecteze buna functionare a mijloacelor tehnice, sistemelor, instalatiilor si altora asemenea, destinate apararii impotriva incendiilor din dotarea spatiilor si constructiilor pentru birouri;
d) sa aduca la cunostinta proprietarului, conducatorului institutiei/operatorului economic sau administratorului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.
ART. 21
Clientul are urmatoarele obligatii principale:
a) sa respecte instructiunile/regulile specifice privind apararea impotriva incendiilor, aduse la cunostinta sub orice forma de catre proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator;
b) prin modul de comportare sa nu afecteze buna functionare a mijloacelor tehnice, sistemelor, instalatiilor si altora asemenea, destinate apararii impotriva incendiilor din dotarea spatiilor/cladirilor;
c) sa respecte toate mesajele transmise in caz de incendiu.
ART. 22
(1) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor proprii spatiilor si constructiilor pentru birouri reprezinta setul de reguli si masuri care definesc concret activitatile ce se desfasoara in domeniul apararii impotriva incendiilor.
(2) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza si se pastreaza de personalul prevazut la art. 5 si se aproba de proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator.
(3) La intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor se vor avea in vedere urmatoarele cerinte minimale:
a) specificul activitatilor care se desfasoara in spatiile si constructiile respective pentru birouri;
b) categoria de utilizatori care trebuie sa le cunoasca si sa le aplice;
c) includerea regulilor de prevenire a incendiilor si enumerarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor din dotarea sau echiparea constructiilor;
d) modalitatile practice de evacuare a utilizatorilor;
e) dotarea cu mijloace de interventie adecvate pentru stingerea incendiului, necesare personalului de interventie propriu si extern.
(4) Extrase din instructiunile de aparare impotriva incendiilor, cuprinzand prevederi specifice, se afiseaza la fiecare loc de munca prin grija personalului prevazut la art. 5.
(5) Extrase din instructiunile de aparare impotriva incendiilor pentru clienti se afiseaza in locuri vizibile prin grija personalului prevazut la art. 5.
ART. 23
(1) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se completeaza, in toate cazurile, cu informatiile din planurile de interventie.
(2) Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se actualizeaza ori de cate ori este cazul, in functie de modificarile conditiilor care au stat la baza intocmirii lor, precum si de modificarile legislative, constructive, de personal si altele asemenea.
(3) Fiecare instructiune de aparare impotriva incendiilor trebuie sa aiba inscrise data intocmirii/reviziei si data aprobarii.
ART. 24
Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul spatiilor si constructiilor pentru birouri se executa de personalul prevazut la art. 5 si se finalizeaza prin elaborarea unui document scris in care se consemneaza cel putin:
a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse in control;
b) constatarile rezultate din teren;
c) propunerile de masuri si actiuni de inlaturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii.

CAPITOLUL III
Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor

SECTIUNEA 1
Reguli generale de aparare impotriva incendiilor

ART. 25
Masurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spatiilor si constructiilor pentru birouri privesc:
a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfasurarii si dupa incheierea activitatilor;
b) stabilirea masurilor tehnico-organizatorice in vederea reducerii riscului de incendiu;
c) mentinerea conditiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor in siguranta si pentru securitatea echipelor de interventie in cazul izbucnirii unui incendiu;
d) intretinerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor si de semnalizare.
ART. 26
(1) Dispozitivele, echipamentele, instalatiile, sistemele si altele asemenea destinate apararii impotriva incendiilor trebuie verificate si intretinute corespunzator, pentru a se asigura mentinerea permanenta a caracteristicilor tehnicotactice prevazute in documentatiile tehnice elaborate de producator.
(2) Periodicitatea lucrarilor de verificare si intretinere tehnica se stabileste in functie de prevederile reglementarilor tehnice specifice si de instructiunile producatorului.
(3) Lucrarile de verificare si intretinere a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor trebuie executate de personal autorizat si supervizate de personalul prevazut la art. 5.
ART. 27
In cadrul constructiilor si spatiilor pentru birouri se asigura marcarea si semnalizarea:
a) locurilor pentru fumat, in conditiile legii;
b) cailor de acces, evacuare si interventie;
c) mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;
d) instalatiilor utilitare care pot genera risc de incendiu, precum cele electrice, de gaze, de incalzire si altele asemenea.
ART. 28
(1) Constructiile si spatiile pentru birouri pot fi incalzite, ventilate si climatizate pe ansamblu, centralizat sau local.
(2) Atunci cand se utilizeaza instalatii locale de incalzire, ventilare si climatizare se respecta indicatiile producatorului si prevederile normelor tehnice de specialitate.
ART. 29
(1) In spatiile si constructiile pentru birouri, fumatul este interzis, cu exceptia locurilor special amenajate, in conditiile legii.
(2) Acest lucru se marcheaza la intrarea/intrarile in cladire prin afisarea, in conformitate cu prevederile standardelor specifice, a simbolisticii si a sintagmei “FUMATUL INTERZIS!”.
(3) Locurile stabilite pentru fumat se prevad cu:
a) scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamant;
b) instructiuni afisate, cuprinzand masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare in caz de incendiu;
c) mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.
(4) Depunerea in scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile cum sunt hartia, cartonul, textilele este interzisa.
(5) Golirea scrumierelor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care exista materiale combustibile este interzisa.
(6) Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa.
(7) Scrumierele din interiorul cladirilor se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
ART. 30
Prin amplasare si functionare, spatiile pentru birouri inglobate in alte constructii nu trebuie sa afecteze securitatea la incendiu a constructiei.
ART. 31
(1) Circulatiile orizontale si verticale precum usi, culoare, holuri, scari, ascensoare si altele asemenea, destinate interventiei serviciilor de urgenta, trebuie mentinute in permanenta in stare de utilizare.
(2) Caile de acces si evacuare, interioare si exterioare, trebuie mentinute permanent in stare de utilizare si marcate cu indicatoare de securitate, astfel incat sa permita utilizatorilor cladirii folosirea lor in caz de incendiu.
(3) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului cailor de acces prin depozitarea de materiale sau obiecte.
(4) Este obligatorie verificarea zilnica de catre proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator a cailor de evacuare, pentru mentinerea acestora in stare de practicabilitate, daca nu se prevede altfel prin contract, conventie sau alt act juridic similar incheiat intre parti.
ART. 32
Pe intregul traseu de evacuare din spatiile si constructiile pentru birouri se interzic:
a) montarea de oglinzi, perdele, praguri cu inaltimea mai mare de 2,5 cm sau alte elemente care pot crea confuzie in perceperea traseului de evacuare;
b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, in casele scarilor, sub rampele scarilor;
c) amenajarea unor locuri de munca sau activitati, inclusiv a celor cu caracter de amenajare temporara de tipul expozitie/prezentare a unor produse promotionale, care reduc gabaritul acestora si care nu sunt prevazute in proiect;
d) aplicarea de decoratiuni realizate din materiale combustibile.
ART. 33
(1) Traseele de evacuare a spatiilor si constructiilor pentru birouri nu trebuie sa conduca spre spatii din care evacuarea nu poate continua.
(2) Se interzic desfiintarea usilor prevazute prin proiect la casele scarilor, de pe coridoare, holuri, vestibuluri si blocarea in pozitie deschisa a usilor prevazute cu mecanisme de autoinchidere.
(3) Pe timpul desfasurarii activitatii in spatiile si constructiile pentru birouri se interzice incuierea usilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.
(4) Se interzice mascarea indicatoarelor si panourilor de marcare a cailor de evacuare, corpurilor iluminatului de siguranta pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor, capetelor sprinkler, stingatoarelor de incendiu, hidrantilor interiori de incendiu cu decoratiuni, postere, afise sau bannere publicitare si alte materiale similare sau prin depozitarea diferitelor materiale.
(5) Se interzice amenajarea de boxe, spatii de depozitare ori alte spatii de lucru in podurile cladirilor, in casele si sub rampele scarilor, pe coridoare sau pe alte cai de evacuare.
ART. 34
(1) Caile de acces si interventie, precum si accesul la sursele de apa pentru stingerea incendiilor se mentin, indiferent de sezon, practicabile, curate si libere de orice obstacole care ar putea impiedica interventia operativa pentru stingerea incendiilor.
(2) Mentinerea in stare de practicabilitate a cailor de evacuare si interventie este obligatia proprietarului, administratorului sau conducatorului institutiei/operatorului economic pentru spatiile de utilizare comuna, respectiv obligatia locatarilor pentru partile de constructii si amenajari folosite de acestia.
ART. 35
Caile de evacuare trebuie sa permita evacuarea in siguranta a persoanelor cu dizabilitati motorii de la nivelurile la care acestea au acces.
ART. 36
(1) Functionarea iluminatului de siguranta se verifica de catre personalul prevazut la art. 5 si se mentine in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare.
(2) Compartimentarile interioare temporare in cadrul spatiilor si constructiilor pentru birouri se executa pe baza de dispozitie de santier insusita de proiectantul initial si verificatorul de proiect si nu trebuie sa afecteze iluminatul de siguranta.
(3) In situatia executarii de compartimentari interioare temporare, este obligatorie dispunerea, suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranta.
ART. 37
(1) Orice deficienta constatata la sistemul de alarmare in caz de incendiu cu mesaj preinregistrat, daca acesta exista, se remediaza imediat, in conformitate cu legislatia specifica.
(2) Verificarea functionalitatii sistemului de alarmare prevazut la alin. (1) se face zilnic, de catre personalul prevazut la art. 5, si se consemneaza intr-un registru.
ART. 38
(1) Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice specifice si instructiunilor producatorilor.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) cu defectiuni, improvizatii, neomologate sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate este interzisa.
(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) este obligatorie respectarea instructiunilor de functionare, verificare si intretinere, precum si a masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.
ART. 39
(1) Pe timpul exploatarii spatiilor in care se desfasoara activitatile pentru care a fost realizata o amenajare temporara trebuie luate masuri pentru inlaturarea si/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantitatilor de materiale combustibile si eliminarea eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.
(2) Pe perioada realizarii amenajarilor temporare se interzice accesul utilizatorilor.
ART. 40
(1) In cladirile si spatiile pentru birouri pot fi pastrate pentru curatenie, igienizare, deparazitare, dezinsectie, in recipiente ermetic inchise si in locuri special amenajate, lichide inflamabile in cantitate totala de maximum 25 l.
(2) Curatarea pardoselii, parchetului, dusumelelor, mochetelor si altor asemenea cu benzina, neofalina sau alte lichide inflamabile este interzisa.
ART. 41
(1) Pe timpul depozitarii, manipularii si expunerii produselor sau substantelor combustibile se tine seama de proprietatile fizico-chimice ale acestora, astfel incat la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa nu se propage incendiul.
(2) Produsele si substantele combustibile se amplaseaza la distanta de siguranta fata de sursele de caldura ori se protejeaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea lor.
(3) Produsele si substantele combustibile se manipuleaza si se depoziteaza in ambalaje adecvate, realizate si inscriptionate corespunzator, in vederea identificarii riscurilor de incendiu si stabilirii procedeelor si substantelor de stingere sau de neutralizare adecvate.
(4) Dispunerea materialelor periculoase in depozit se face potrivit planului de depozitare.
(5) La elaborarea planurilor de interventie se tine seama de compatibilitatea produselor sau substantelor combustibile cu substantele de stingere.
ART. 42
(1) Deseurile se indeparteaza prin metode si mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, si se depun in locuri special destinate depozitarii sau distrugerii lor, stabilite de proprietar, potrivit prevederilor legislatiei specifice in vigoare.
(2) Deseurile si ambalajele combustibile reutilizabile se depoziteaza, cu asigurarea distantelor de siguranta fata de cladiri, in functie de natura si de proprietatile fizico-chimice ale acestora.
(3) Deseurile si ambalajele combustibile care nu se reutilizeaza se inlatura conform reglementarilor specifice.
(4) Se interzice fumatul in spatiile de colectare a ambalajelor si deseurilor combustibile.
ART. 43
Materialele si substantele care prezinta pericol de autoaprindere se pastreaza conform instructiunilor producatorului, luandu-se masuri de control si prevenire a fenomenului de autoaprindere.
ART. 44
(1) Mentinerea in stare de functionare a instalatiilor si sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie.
(2) Utilizarea si verificarea periodica a sistemelor de captare si scurgere la pamant a electricitatii statice, conform instructiunilor specifice si reglementarilor tehnice, este obligatorie.
ART. 45
(1) Se interzice folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire cu defectiuni, improvizatii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizandu-se lichide inflamabile.
(2) Verificarea, repararea, izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
(3) Exploatarea sobelor si a instalatiilor de incalzire ce folosesc drept combustibil gazul metan sau gazul petrolier lichefiat se face cu respectarea stricta a instructiunilor emise de producatori si a masurilor din normativele de exploatare specifice.
ART. 46
Toate instalatiile/conductele prin care circula substante lichide sau gaze se marcheaza prin culori specifice de identificare a naturii substantei, respectiv a pericolului acesteia, prevazute de normele tehnice specifice.
ART. 47
(1) Lucrarile de termoprotectie/ignifugare se executa numai de catre personal autorizat, conform normelor tehnice specifice.
(2) Calitatea lucrarilor executate se certifica prin documente emise conform reglementarilor in vigoare.
(3) Lucrarile de termoprotectie/ignifugare aplicate pe elementele de constructie si/sau pe structurile din alcatuirea constructiilor protejate/tratate se executa cu periodicitatea impusa de reglementarile tehnice specifice si instructiunile producatorului.
ART. 48
Elementele de limitare a propagarii incendiului, de izolare termica si de etansare la fum si la gaze fierbinti din alcatuirea constructiilor si a instalatiilor se mentin permanent in stare buna, pentru a-si indeplini rolul stabilit.
ART. 49
In spatiile si constructiile pentru birouri, cantitatile de materiale si de substante combustibile utilizate nu trebuie sa conduca la depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documentatiile tehnice de proiectare, fapt care trebuie consemnat si in contractul, conventia sau alt act juridic similar incheiat intre parti.
ART. 50
In spatiile si constructiile pentru birouri, activitatea se organizeaza astfel incat sa nu se creeze aglomerari ale persoanelor si o supraincarcare cu mobilier si echipamente specifice care sa ingreuneze sau sa blocheze evacuarea in caz de incendiu.
ART. 51
Se interzice depozitarea materialelor si lichidelor combustibile in poduri, subsoluri, pe culoare, in casele de scari si pe alte cai de evacuare astfel incat sa impiedice evacuarea sau sa mareasca pericolul de incendiu.
ART. 52
Se interzice utilizarea focului deschis si a mijloacelor de iluminat cu flacara deschisa in spatiile si constructiile pentru birouri, in podurile, spatiile pentru arhivare si spatiile de depozitare ale acestora ori in alte locuri cu risc de incendiu.
ART. 53
Pe timpul exploatarii spatiilor si constructiilor pentru birouri trebuie luate masuri pentru inlaturarea si/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu prin limitarea, la strictul necesar, a cantitatilor de materiale combustibile si eliminarea eventualelor surse cu potential de aprindere a acestora.
ART. 54
La terminarea programului de lucru se deconecteaza aparatele/sistemele de incalzire/ventilatie/climatizare locala, se intrerupe iluminatul artificial si se opreste alimentarea cu energie electrica a calculatoarelor si a altor aparate cu alimentare electrica care nu necesita functionare permanenta.
ART. 55
Lucrarile de verificare, reparare si intretinere a dispozitivelor, echipamentelor, instalatiilor si sistemelor destinate apararii impotriva incendiilor se executa de personal autorizat, in conditiile legii.
ART. 56
(1) In perioadele caniculare sau secetoase si premergator sezonului rece, proprietarul, administratorul sau conducatorul institutiei/operatorului economic asigura, prin personalul prevazut la art. 5, elaborarea si punerea in aplicare a unor programe speciale de masuri specifice de prevenire a incendiilor.
(2) Masurile specifice in perioadele caniculare sau secetoase cuprind, in principal, urmatoarele:
a) identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate in care creste riscul de incendiu in conditiile caracteristice temperaturilor ridicate si lipsei de precipitatii;
b) interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune avansata;
c) asigurarea protejarii fata de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor si a altor tipuri de ambalaje care contin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra;
d) asigurarea si verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu.
(3) Masurile specifice inainte de inceperea sezonului rece cuprind, in principal, urmatoarele:
a) controlul instalatiilor, al sistemelor de incalzire existente si al componentelor acestora precum surse de caldura, conducte, corpuri si elemente de incalzire, sobe, cosuri si canale de fum si altele asemenea, inlaturandu-se defectiunile constatate si asigurandu-se functionarea la parametrii normali;
b) protejarea contra inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa;
c) asigurarea uneltelor si accesoriilor pentru deszapezirea cailor de acces, de evacuare si de interventie si a surselor de apa exterioare pentru incendiu.
ART. 57
Marcarea cu indicatoare standardizate, mentinerea permanenta in stare de functionare a hidrantilor exteriori de incendiu, accesibilitatea catre acestia si coloanele uscate, precum si protectia impotriva lovirii acestora de catre autovehicule, se asigura de catre proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator, prin personalul prevazut la art. 5.
ART. 58
La terminarea programului de lucru in spatiile si constructiile pentru birouri in care incalzirea se face cu sobe cu acumulare de caldura, intreruperea functionarii sobelor este obligatorie.
ART. 59
Instalatiile utilitare electrice, de utilizare a gazelor naturale, de protectie impotriva trasnetelor, de ventilare, de climatizare si altele asemenea aferente constructiilor se exploateaza, se intretin si se verifica in conformitate cu reglementarile tehnice si masurile specifice de aparare impotriva incendiilor, astfel incat sa nu constituie surse de initiere sau de propagare a incendiilor.

SECTIUNEA a 2-a
Spatii de depozitare

ART. 60
In spatiile de depozitare a materialelor si produselor se respecta urmatoarele cerinte minime specifice:
a) depozitarea se face in functie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, combustibilitatea si proprietatile fizico-chimice, fara a depasi sarcina termica prevazuta de proiectant;
b) se interzice depozitarea in acelasi spatiu a substantelor, materialelor, produselor care, prin contact direct intre ele, pot genera incendii/explozii urmate de incendii;
c) depozitarea produselor se face cu respectarea distantelor normate fata de instalatiile electrice, de incalzire, cu surse de foc/de caldura si altele asemenea.
ART. 61
In spatiile de depozitare se afiseaza la loc vizibil instructiunile specifice de aparare impotriva incendiilor, regulile de comportament in caz de incendiu, precum si planul de depozitare si evacuare a materialelor periculoase.
ART. 62
(1) Depozitarea materialelor si substantelor combustibile se face in ambalajele indicate de producator.
(2) Materialele si substantele se inscriptioneaza, conform prevederilor legale in vigoare, in vederea identificarii naturii riscurilor de incendiu si pentru adoptarea masurilor adecvate de interventie.
(3) Este interzisa depozitarea materialelor si substantelor combustibile ale caror proprietati nu sunt cunoscute.
(4) Dispunerea materialelor si substantelor periculoase in spatiile de depozitare se face potrivit planurilor de depozitare.
ART. 63
Corpurile electrice de iluminat din spatiile de depozitare a materialelor combustibile trebuie sa fie adecvate spatiului respectiv, iar cele care pot fi lovite se prevad cu armaturi de protectie.
ART. 64
Deseurile rezultate din ambalaje se evacueaza zilnic din spatiile de depozitare in locurile stabilite in acest scop.
ART. 65
(1) In spatiile de depozitare se asigura o distanta de siguranta de minimum 0,5 m a materialelor combustibile fata de elementele de incalzire.
(2) Fata de corpurile de iluminat se respecta distantele prevazute in normativul tehnic specific, iar fata de duzele de debitare a apei ale instalatiilor speciale de stingere se asigura distantele necesare functionarii eficiente a acestora.
ART. 66
La depozitarea materialelor se tine seama de proprietatile fizico-chimice ale acestora, de gradul de periculozitate, de sensibilitatea la caldura, fum sau la umezeala, de reactia fata de alte materiale, de posibilitatea de aprindere, precum si de substantele care pot fi utilizate la stingerea incendiilor.
ART. 67
Atat in interiorul spatiilor de depozitare, cat si pe suprafetele de teren folosite pentru depozitarea marfurilor si ambalajelor se pastreaza in permanenta ordine si curatenie.
ART. 68
Se interzice folosirea in spatiile de depozitare a mijloacelor de incalzire si iluminat improvizate, cu defectiuni sau neasigurate cu protectie adecvata.
ART. 69
Este interzis a se pastra in spatiile de depozitare obiecte straine de inventarul spatiului de depozitare.
ART. 70
Pe toata suprafata spatiului de depozitare se interzic aprinderea si utilizarea focului de orice natura.
ART. 71
Lucrarile cu foc deschis se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc si numai cu indicarea persoanelor raspunzatoare de masurile ce trebuie luate pentru apararea impotriva incendiilor.
ART. 72
In spatiile de depozitare, precum si in apropierea acestora se dispun masuri pentru:
a) interzicerea pastrarii unor cantitati de materiale mai mare decat capacitatea maxima admisa, prevazuta prin proiect;
b) interzicerea obturarii gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta este prevazut, cu diverse marfuri, produse sau alte materiale;
c) indepartarea imediata a tuturor deseurilor sau altor materiale combustibile care nu au legatura cu activitatea care se desfasoara in spatiul respectiv.

SECTIUNEA a 3-a
Spatii tehnice aferente constructiei

ART. 73
(1) In spatiile destinate centralelor termice, instalatiilor sanitare, centralelor de ventilare si climatizare, instalatiilor electrice si instalatiilor de gaze se interzice depozitarea materialelor si amplasarea de mobilier sau alte obiecte similare.
(2) In spatiile prevazute la alin. (1) se respecta si prevederile reglementarilor tehnice specifice.
ART. 74
Pe timpul exploatarii instalatiilor utilitare se respecta instructiunile si regulile de utilizare a echipamentului/masinii, stabilite de proiectanti si de producatori, precum si masurile de aparare impotriva incendiilor prevazute in reglementarile tehnice specifice in vigoare.

SECTIUNEA a 4-a
Spatii destinate prepararii hranei si servirii mesei

ART. 75
(1) La spatiile destinate prepararii hranei din spatiile si constructiile pentru birouri se verifica periodic starea tehnica a mijloacelor de preparat si incalzit hrana si se remediaza de indata deficientele constatate.
(2) Se interzice amenajarea acestor spatii in incaperi in care pardoseala se afla sub nivelul terenului in cazul in care se utilizeaza gaz petrolier lichefiat – GPL.
ART. 76
Amenajarea spatiilor pentru servirea mesei se face cu mentinerea spatiilor de siguranta intre elementele de mobilier, astfel incat sa fie asigurate caile de evacuare, iar pentru usile amplasate pe caile de evacuare se asigura sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementarilor tehnice specifice, precum si mentinerea descuiata a acestora pe intreaga durata cat sunt prezente persoane in sala.
ART. 77
In spatiile de preparare a hranei se asigura realizarea urmatoarelor masuri:
a) mentinerea permanenta a curateniei si ordinii;
b) utilizarea aparatelor electrocasnice conform instructiunilor producatorilor si deconectarea acestora de la priza dupa ce au fost folosite.
ART. 78
In spatiile de preparare a hranei se interzice:
a) folosirea mijloacelor si dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defectiuni, improvizatii ori fara supravegherea si respectarea instructiunilor specifice de aparare impotriva incendiilor;
b) folosirea buteliilor cu gaz petrolier lichefiat – GPL neomologate, defecte, fara regulatoare de presiune, cu furtunuri de racordare defecte sau neprevazute cu elemente-coliere de etansare la racorduri;
c) depozitarea buteliilor cu gaz petrolier lichefiat – GPL, altele decat cele aflate in uz;
d) pregatirea diverselor preparate astfel incat aceasta activitate sa prezinte pericol de incendiu;
e) prelingerea grasimilor din tavi, umplerea vaselor peste limita sau manipularea necorespunzatoare a acestora;
f) lasarea nesupravegheata a produselor alimentare pe mijloacele de preparare a hranei in functiune.
ART. 79
Masinile de gatit, gratarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele si celelalte utilaje care degaja temperaturi ridicate se amplaseaza la o distanta de cel putin 1 m fata de elementele combustibile ale constructiilor sau de materialele combustibile din incaperi.
ART. 80
(1) Se interzice verificarea scaparilor de gaze cu flacara deschisa.
(2) Verificarea scaparilor de gaze se face cu emulsie de apa si sapun sau conform instructiunilor producatorului.
ART. 81
(1) Masinile de gatit si gratarele pentru fript se echipeaza cu hote si tubulaturi de ventilatie prevazute cu clapete, filtre, site de protectie si, dupa caz, cu instalatii de stingere specifice.
(2) Hotele si tubulaturile de ventilatie ce deservesc masinile de gatit, gratarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curata si se degreseaza saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, iar filtrele de protectie se inlocuiesc conform instructiunilor producatorului.
(3) Se interzice curatarea hotelor prin ardere.
ART. 82
(1) Instructiunile de exploatare recomandate de producator, precum si instructiunile de lucru cu gaze naturale sau cu gaz petrolier lichefiat – GPL, dupa caz, se afiseaza in dreptul fiecarui echipament din dotarea incaperii pentru prepararea hranei.
(2) In cadrul instructiunilor de exploatare se prevad reguli specifice de interventie in caz de incendiu.
ART. 83
La terminarea programului de lucru in spatiile destinate prepararii hranei si servirii mesei se efectueaza urmatoarele operatiuni obligatorii:
a) se intrerupe alimentarea cu energie electrica, gaze sau abur a masinilor, utilajelor, aparatelor si dispozitivelor destinate prepararii hranei, care nu afecteaza activitatea din spatiul respectiv;
b) se verifica inchiderea tuturor robinetelor de gaz de pe conducte si recipiente;
c) se evacueaza deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatii;
d) se intrerupe iluminatul artificial, cu exceptia iluminatului de siguranta, acolo unde acesta exista, se incuie si, dupa caz, se predau cheile la locurile stabilite de proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator.
ART. 84
Decoratiunile in spatiile destinate prepararii hranei si servirii mesei se realizeaza din materiale avand clasa de reactie la foc minim B, d0 sau d1.

SECTIUNEA a 5-a
Sali de conferinte/sedinte sau similare

ART. 85
La exploatarea salilor de conferinte/sedinte sau similare se asigura urmatoarele masuri:
a) se interzice accesul unui numar mai mare de persoane decat cel stabilit, prin proiect;
b) se interzic fumatul si utilizarea focului deschis in astfel de spatii;
c) se acorda o atentie deosebita informarii participantilor la activitatile desfasurate in astfel de spatii, privind principalele reguli de aparare impotriva incendiilor care trebuie respectate de acestia;
d) atunci cand incalzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se intrerupe inainte de accesul utilizatorilor in interiorul salii;
e) covoarele, mochetele, presurile utilizate in aceste spatii, pe holuri, coridoare, culoare si scari se fixeaza pe pardoseala, pentru a nu impiedica evacuarea utilizatorilor, in caz de incendiu;
f) la amplasarea mobilierului in aceste categorii de sali si incaperi se asigura culoare de circulatie corespunzator directionate, iar in conditiile in care capacitatea salilor depaseste 200 de persoane, scaunele si bancile se fixeaza de pardoseala;
g) se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bancilor, fisetelor sau a altui mobilier in apropierea usilor de evacuare sau pe circulatiile, holurile, culoarele care constituie cai de evacuare in caz de incendiu;
h) se intocmesc si se afiseaza, la loc vizibil, planurile de evacuare a persoanelor daca in salile respective se afla cel putin 50 de persoane.

SECTIUNEA a 6-a
Parcaje subterane, spatii de garare si parcari pentru autoturisme

ART. 86
(1) In parcajele subterane pentru autoturisme se respecta prevederile reglementarilor tehnice specifice.
(2) In interiorul parcajelor prevazute la alin. (1) se interzice amenajarea de incaperi sau spatii, cu exceptia celor proiectate, in special destinate depozitarii de materiale si produse combustibile.
ART. 87
Parcarea autoturismelor in garaje se face in spatii special destinate si marcate in acest scop, interzicandu-se parcarea acestora pe rampele auto si circulatii, astfel incat sa se asigure evacuarea rapida in caz de incendiu.
ART. 88
Se interzice parcarea pe platformele si in spatiile pentru garare a autoturismelor care prezinta scurgeri de combustibil.
ART. 89
In spatiile destinate gararii autoturismelor se interzic urmatoarele:
a) completarea sau scoaterea de carburanti din rezervoarele autovehiculelor ori transvazarea lichidelor combustibile;
b) incarcarea acumulatoarelor, altele decat pentru autovehicule electrice;
c) fumatul, utilizarea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori in alte scopuri;
d) executarea operatiilor sau lucrarilor de intretinere sau de reparare a autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora, cu exceptia inlocuirii rotilor;
e) pastrarea sau depozitarea de materiale, cum sunt carpe, lavete, bumbac si altele asemenea;
f) depozitarea, chiar si temporara, de carburanti, lubrifianti, uleiuri si alte materiale combustibile, inflamabile, corozive si radioactive.
ART. 90
(1) Instructiunile de exploatare, insotite de schema de circulatie auto si de evacuare, intocmite de proiectant, se cuprind in registrul de exploatare si se afiseaza in spatiile tehnice si in interiorul parcajului, in locurile in care persoanele care isi parcheaza autoturismele pot lua cunostinta de continutul acestora.
(2) Instructiunile trebuie sa precizeze modul de actionare obligatoriu in caz de depasire a valorilor de monoxid de carbon sau in caz de incendiu si responsabilitatile care revin personalului angajat/proprietarilor de autoturisme.
ART. 91
Instalatiile electrice, instalatiile de ventilare, sistemele de evacuare a fumului in caz de incendiu, dispozitivele si instalatiile de protectie la incendiu, precum si elementele si dispozitivele constructive de securitate la incendiu se verifica, se testeaza si se intretin periodic de catre persoane autorizate conform legii, in scopul asigurarii mentinerii lor in functiune la parametrii proiectati.
ART. 92
(1) Proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul trebuie sa intocmeasca si sa actualizeze zilnic registrul de exploatare a parcajului.
(2) Registrul de exploatare se pune oricand la dispozitie reprezentantilor legal abilitati cu controlul parcajelor sau ai inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti.
(3) Registrul trebuie sa cuprinda:
a) numele responsabilului de parcaj;
b) instructiunile de exploatare;
c) programul actualizat de urmarire si verificare functionala a dotarilor si dispozitivelor care vizeaza securitatea la incendiu;
d) rezultatele incercarilor functionale;
e) incidentele survenite in exploatarea instalatiilor.

SECTIUNEA a 7-a
Arhive, biblioteci si fisiere

ART. 93
La biblioteci, arhive si fisiere se urmareste asigurarea, in exploatare, a urmatoarelor masuri principale:
a) hartia, cartile si documentele de arhiva se depoziteaza in ordine, asezate in stive sau rafturi din materiale avand clasa de reactie la foc minim A2-s1, d0, asigurandu-se posibilitatile de interventie si evacuare in caz de incendiu;
b) la depozitarea hartiei, cartilor si a altelor asemenea in rafturi sau stive se pastreaza distantele fata de instalatia electrica si fata de instalatia de incalzire de minimum 0,5 m;
c) se interzice pastrarea materialelor care nu au legatura cu activitatea specifica acestor spatii;
d) deseurile de hartie si ambalajele rezultate in urma despachetarilor, sortarilor si livrarilor se indeparteaza zilnic din spatiile de depozitare;
e) se interzice amenajarea de arhive temporare in birouri.
ART. 94
In biblioteci, arhive si fisiere se folosesc numai corpurile de iluminat de tip fluorescent cu gratare de protectie.
ART. 95
In biblioteci, arhive si fisiere se interzic fumatul si focul deschis.

SECTIUNEA a 8-a
Sali aglomerate sau cu aglomerari de persoane

ART. 96
Pentru spatiile care se incadreaza in categoria salilor aglomerate sau cu aglomerari de persoane se respecta prevederile din reglementarile specifice pentru acestea.

SECTIUNEA a 9-a
Cladiri inalte si foarte inalte pentru birouri

ART. 97
Proprietarul cladirilor inalte sau foarte inalte, respectiv conducatorul institutiei/operatorului economic care isi desfasoara activitatea in aceste cladiri desemneaza, in conditiile legii, un reprezentant cu autoritate administrativa si un inlocuitor al acestuia pentru a asigura indeplinirea obligatiilor legale care ii revin privind apararea impotriva incendiilor.
ART. 98
(1) Proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul are obligatia sa constituie propriul serviciu privat pentru situatii de urgenta, in conditiile legii.
(2) Personalul serviciului privat pentru situatii de urgenta executa serviciu de rond cel putin cu urmatoarea frecventa:
a) primul, imediat dupa incheierea activitatii si plecarea personalului;
b) al doilea, la doua ore dupa primul;
c) al treilea, pe timpul noptii.
(3) Constatarile rezultate in urma executarii serviciului de rond sunt consemnate intr-un registru.
ART. 99
In cazul cladirilor inalte sau foarte inalte, se interzice schimbarea destinatiei totale sau partiale a spatiilor, modificarea constructiva a acestora sau a instalatiilor de aparare impotriva incendiilor care le echipeaza fara obtinerea avizului/autorizatiei de securitate la incendiu, in conditiile legii.
ART. 100
Proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul are obligatia de a asigura accesul personalului serviciilor pentru situatii de urgenta, la solicitarea scrisa a acestuia, pentru actiuni de recunoastere si exercitii specifice apararii impotriva incendiilor.
ART. 101
In cazul producerii de incendii in cladiri inalte sau foarte inalte, proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic, administratorul, utilizatorii si personalul de paza/protectie trebuie sa asigure accesul neconditionat al fortelor de interventie si sa conlucreze cu acestea pentru evacuarea in conditii de siguranta a persoanelor si valorilor, evitarea/limitarea pierderilor de vieti omenesti si bunuri, asigurarea securitatii la incendiu a cladirilor proprii si a celor invecinate, diminuarea impactului asupra mediului.
ART. 102
Proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul si serviciul privat pentru situatii de urgenta trebuie sa verifice permanent si sa ia masurile care se impun pentru ca in spatiile neocupate sa nu existe conditii de declansare a incendiilor.
ART. 103
(1) Proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul trebuie sa asigure existenta si completarea unui registru de securitate in care sunt consemnate informatii indispensabile controlului privind apararea impotriva incendiilor, precum:
a) diverse directii de urmat in caz de incendiu;
b) evidenta nominala si ierarhia persoanelor din serviciul privat pentru situatii de urgenta si serviciul de paza/protectie;
c) starea si planurile de amplasare a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor;
d) datele privind organizarea exercitiilor de alarmare si evacuare in caz de incendiu, inclusiv concluziile rezultate;
e) datele referitoare la verificarile si controalele privind apararea impotriva incendiilor executate de personalul propriu si de autoritatile abilitate;
f) date privind toate incendiile produse.
(2) Registrul de securitate trebuie prezentat anual spre vizare inspectorului sef al inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti si la orice control executat de autoritatile abilitate.
ART. 104
In cazul in care echipamentele/sistemele de iluminat de siguranta alimentate cu baterii, prevazute cu autotestare automata de minimum 30 de secunde la cel putin 30 de zile, indica o eventuala disfunctie, verificarea functionarii se inlocuieste cu o inspectie vizuala cu aceeasi periodicitate.
ART. 105
(1) Proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul trebuie sa organizeze, cel putin o data la 6 luni, impreuna cu serviciul privat pentru situatii de urgenta:
a) un exercitiu de alarmare-evacuare pe fiecare etaj, cu angrenarea utilizatorilor etajului superior si inferior celui pe care se organizeaza aceasta activitate;
b) sedinte practice de familiarizare a utilizatorilor constructiei cu modul de folosire a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor.
(2) O data pe an trebuie executat un exercitiu pentru alarmarea si evacuarea tuturor utilizatorilor constructiei.
ART. 106
Proprietarul sau administratorul cladirilor inalte sau foarte inalte in care sunt incluse si functiuni comerciale, bancare si altele asemenea au obligatia de a dota spatiile cu instalatii de sonorizare cu mesaje inregistrate necesare atat pentru efectuarea de exercitii, cat si pentru interventii in caz de incendiu.
ART. 107
(1) Proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul trebuie sa afiseze pe partile comune, cai de circulatie, scari si ascensoare, instructiuni de aparare impotriva incendiilor si planuri de evacuare in caz de incendiu, elaborate in conditiile legii.
(2) Este obligatorie marcarea racordurilor de alimentare a coloanelor uscate de la autospecialele de interventie si mentinerea accesului liber la acestea in orice anotimp.
ART. 108
(1) In cladirile inalte sau foarte inalte este obligatorie organizarea apararii impotriva incendiilor pe fiecare compartiment.
(2) In timpul programului de lucru, 25% din personalul compartimentului, dar nu mai putin de 5 persoane, trebuie sa fie pregatit pentru a actiona si a pune in aplicare masurile de aparare impotriva incendiilor in cazul producerii de evenimente la nivel local.
(3) Pentru compartimentele amplasate pe doua sau mai multe niveluri ale constructiei trebuie asigurate minimum doua persoane pe nivel care sa execute activitatile prevazute la alin. (2).
ART. 109
Atunci cand in cladirile inalte sau foarte inalte sunt incluse si functiuni comerciale, bancare si altele asemenea, in acestea se aplica in mod cumulativ prezentele dispozitii generale impreuna cu celelalte reglementari specifice privind apararea impotriva incendiilor.

CAPITOLUL IV
Evacuarea in caz de incendiu

SECTIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 110
Proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul are urmatoarele obligatii privind asigurarea evacuarii in caz de incendiu:
a) stabileste modalitatile si procedurile de evacuare a persoanelor si bunurilor, adaptate la categoria spatiilor si constructiilor pentru birouri;
b) stabileste modalitati de evacuare a persoanelor care nu se pot evacua singure;
c) asigura instruirea personalului propriu privind atributiile ce le revin din organizarea evacuarii in caz de incendiu;
d) asigura mijloacele necesare evacuarii in caz de incendiu;
e) stabileste prioritatile in desfasurarea operatiunilor de evacuare in functie de personalul propriu avut la dispozitie;
f) stabileste ordinea de salvare a bunurilor si materialelor.
ART. 111
Personalul prevazut la art. 5 are urmatoarele atributii privind asigurarea evacuarii in caz de incendiu:
a) realizeaza instruirea personalului propriu privind atributiile ce ii revin din organizarea evacuarii in caz de incendiu;
b) conduce si coordoneaza actiunile cuprinse in organizarea evacuarii in caz de incendiu;
c) asigura amenajarea, daca este nevoie, a locurilor de evacuare pentru persoane si bunuri.
ART. 112
Personalul angajat are urmatoarele atributii privind asigurarea evacuarii in caz de incendiu:
a) participa la instruirea privind atributiile ce ii revin din organizarea evacuarii in caz de incendiu;
b) indeplineste actiunile ce ii revin cuprinse in organizarea evacuarii in caz de incendiu;
c) se subordoneaza, pe timpul actiunilor de evacuare, personalului prevazut la art. 5.
ART. 113
Alarmarea in caz de incendiu a utilizatorilor se realizeaza cu mijloace adecvate fiecarui obiectiv si dinainte stabilite, astfel incat sa nu produca panica in randul acestora.
ART. 114
(1) In situatia alarmarii in caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preinregistrat, acesta trebuie sa fie codificat sau discret, pentru a nu induce panica in randul persoanelor care se afla in spatiile si constructiile pentru birouri.
(2) Este obligatoriu ca mesajul preinregistrat sa fie cunoscut de catre intreg personalul din spatiul si constructia pentru birouri.
ART. 115
Personalul angajat trebuie sa cunoasca mijloacele de alarmare, alertare, evacuare precum si modul de actionare in caz de incendiu.
ART. 116
Pentru evacuarea in siguranta in caz de incendiu se iau masuri de instruire temeinica a personalului angajat privind:
a) modalitatile practice de asigurare a evacuarii utilizatorilor ori, dupa caz, a salvarii persoanelor ce nu se pot evacua singure;
b) modalitatile practice de asigurare a salvarii obiectelor din cadrul obiectivului in cazul producerii unui incendiu, cu precizarea personalului nominalizat pentru salvarea, paza bunurilor evacuate, locurile de adapostire si, dupa caz, a mijloacelor tehnice alocate.
ART. 117
Personalul angajat trebuie sa cunoasca si sa respecte instructiunile specifice in vederea punerii in aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor.
ART. 118
Evacuarea utilizatorilor se face:
a) in mod organizat, sub supravegherea personalului stabilit prin dispozitiile proprietarului, conducatorului institutiei/operatorului economic sau administratorului;
b) pe locurile dinainte stabilite in incinta unitatii, in baza planurilor de evacuare.
ART. 119
Personalul angajat desemnat din spatiile si constructiile pentru birouri indica utilizatorilor caile de evacuare.

SECTIUNEA a 2-a
Planificarea si executarea exercitiilor de alarmare/evacuare in caz de incendiu

ART. 120
Scopul principal al planificarii si executarii exercitiilor de alarmare/evacuare este cunoasterea, de catre personalul angajat, a modului de actiune in caz de incendiu.
ART. 121
Exercitiile de alarmare/evacuare in caz de incendiu se planifica si se executa o data la 6 luni cu personalul propriu, in functie de formele de evacuare, si se pot organiza pentru intreaga constructie sau pe segmente inchiriate din aceasta.
ART. 122
Planificarea, organizarea si executarea exercitiilor de evacuare sunt atributii ale proprietarului, conducatorului institutiei/operatorului economic sau administratorului.
ART. 123
Planificarea si executarea exercitiilor de alarmare/evacuare sunt coordonate de personalul prevazut la art. 5 si conduse de proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator.
ART. 124
Fiecare exercitiu se finalizeaza cu analiza nivelului de cunoastere a obligatiilor ce revin personalului angajat, pe fiecare loc de munca, si se consemneaza intr-un registru destinat acestei activitati.
ART. 125
(1) Ipotezele, obiectivele si scopurile exercitiilor de alarmare/evacuare, respectiv obligatiile pe timpul desfasurarii exercitiului se prelucreaza cu personalul angajat.
(2) Pentru fiecare ipoteza in parte, personalul angajat va fi verificat privind cunoasterea modului de actiune.
(3) Pe timpul exercitiilor de evacuare se urmareste respectarea regulilor privind coordonarea actiunilor, inclusiv comportamentul personalului in vederea evitarii panicii si busculadelor.
ART. 126
(1) Modul de desfasurare a exercitiilor de alarmare/evacuare se analizeaza de proprietar, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administrator, impreuna cu personalul prevazut la art. 5.
(2) Analiza efectuata este utilizata la actualizarea planurilor de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta, cat si la reactualizarea planurilor de interventie, dupa caz.
(3) Evidenta exercitiilor de alarmare/evacuare se tine intr-un registru special.

CAPITOLUL V
Echiparea si dotarea cu mijloace de protectie impotriva incendiilor

ART. 127
Echiparea si dotarea spatiilor si constructiilor pentru birouri cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor si parametrilor specifici, precum si dimensionarea si amplasarea acestora se asigura conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice.
ART. 128
Exploatarea si mentinerea in stare de functionare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se realizeaza in conformitate cu reglementarile tehnice specifice.
ART. 129
Proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul trebuie sa asigure existenta unui registru de control al instalatiilor de protectie impotriva incendiilor.
ART. 130
(1) Proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic, administratorul sau persoana desemnata de acesta, in conditiile legii, raspunde pentru echiparea, dotarea, inspectarea, intretinerea si repararea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor in spatiile si constructiile pentru birouri.
(2) Locatarii au obligatiile prevazute la alin. (1) pentru spatiile inchiriate in constructiile pentru birouri, daca nu se prevede altfel prin contractul, conventia sau actul juridic similar incheiat intre parti.
ART. 131
In spatiile si constructiile pentru birouri se utilizeaza numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor certificate sau agrementate in conformitate cu exigentele reglementarilor in domeniu.
ART. 132
Mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor utilizate de personalul angajat si/sau de fortele de interventie se amplaseaza cu respectarea urmatoarele cerinte:
a) locurile de amplasare sa fie vizibile, usor accesibile, precum cai de evacuare, coridoare, holuri, in zonele iesirilor si alte asemenea spatii si la distante optime fata de focarele cele mai probabile;
b) inaltimea de montare si greutatea acestora sa fie pe masura capacitatilor fizice ale persoanelor care le utilizeaza;
c) sa fie bine fixate si sa nu impiedice evacuarea persoanelor in caz de incendiu.
ART. 133
Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se indica prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.
ART. 134
Dotarea minima cu stingatoare de incendiu a spatiilor si constructiilor pentru birouri se asigura conform documentatiei tehnice.
ART. 135
(1) Pentru stingatoarele portative, documentele de referinta sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 181/1 din 9 iulie 2007, SR EN 3, precum si reglementarile tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European.
(2) Referitor la performantele de stingere, acestea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) stingatoarele cu pulbere trebuie sa aiba capacitatea/incarcatura de minimum 6 kg;
b) stingatoarele cu apa pulverizata/spuma trebuie sa aiba capacitatea/incarcatura de minimum 6 litri.
(3) Pentru stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l, documentele de referinta sunt SR EN 1866-1 si reglementarile tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European.
(4) Se pot utiliza mai multe stingatoare de capacitate mai mica cu performante de stingere echivalente.
(5) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplica stingatoarelor care sunt fabricate si/sau comercializate legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori sunt fabricate legal intr-un stat EFTA parte la acordul privind Spatiul Economic European, in conformitate cu specificatiile normative in vigoare in aceste tari.
ART. 136
In fiecare spatiu pentru birouri care are suprafata sub 200 mp/nivel se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.
ART. 137
Se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare a stingatoarelor in perimetrul suprafetei protejate:
a) maximum 15 m, respectiv 20 m fata de cele mai importante focare de incendiu din clasele B si A;
b) maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala.
ART. 138
(1) Instalatiile de stingere automate cu apa tip sprinkler se intretin in perfecta stare de functionare in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice specifice.
(2) Instalatiile prevazute la alin. (1) trebuie amplasate astfel incat sa se evite pericolul de inghet.
ART. 139
Atunci cand instalatia tip sprinkler este scoasa din functiune mai mult de 4 ore intr-un interval de 24 de ore, se iau masuri de supraveghere permanenta a spatiului protejat de aceasta si se aplica masuri alternative de aparare impotriva incendiilor pana la repunerea in functiune la parametrii indicati in documentatia tehnica pusa la dispozitie de producator.
ART. 140
Anual, inaintea inceperii sezonului rece, se verifica toate elementele componente ale instalatiei sprinkler pentru a nu fi expuse la inghet, precum si functionarea acesteia in ansamblu.
ART. 141
Trebuie asigurata permanent rezerva de capete sprinkler prevazuta de reglementarile tehnice specifice.
ART. 142
(1) Este interzisa amplasarea/depozitarea de materiale/obiecte in imediata apropiere a elementelor instalatiilor sprinkler pentru a nu afecta functionarea eficienta a acestora.
(2) Se interzice acoperirea capetelor sprinkler cu vopsea sau alte materiale decorative, atarnarea de ele a diverselor ornamente ori mascarea lor cu elemente constructive.
ART. 143
Instalatiile automate de stingere aferente spatiilor pentru arhivare sau in care sunt amplasate servere pentru sisteme de calcul, prelucrare si stocare date trebuie verificate si intretinute corespunzator.
ART. 144
Instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu, selectate si amplasate conform prevederilor proiectantului, trebuie verificate periodic si intretinute de personal autorizat in conditiile legii.
ART. 145
La toate instalatiile si sistemele cu rol in apararea impotriva incendiilor din spatiile si constructiile pentru birouri trebuie sa existe un registru de evidenta a lucrarilor de verificare, reparatii si intretinere in care se consemneaza, de persoanele desemnate in conditiile legii, toate interventiile executate, dar si, acolo unde este cazul, alarmele false.
ART. 146
Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor in alte scopuri decat cele pentru care sunt destinate.
ART. 147
Controlul starii de functionare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se executa, conform prevederilor cuprinse in reglementarile tehnice si in instructiunile tehnice elaborate de producatori/furnizori, de catre persoanele autorizate, conform legii.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

ART. 148
Dispozitiile generale se aplica cumulativ pentru fiecare caz in parte, respectiv constructie, instalatii, amenajari si alte spatii aferente constructiilor, indiferent de capitolul la care sunt prevazute, tinandu-se seama de cazul cel mai defavorabil si avandu-se in vedere si prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de aparare impotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse in prezentele dispozitii generale.
ART. 149
(1) Proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul stabileste, in raport cu specificul spatiilor si constructiilor, si alte reguli si masuri privind apararea impotriva incendiilor.
(2) Delegarea atributiilor pe linia apararii impotriva incendiilor prevazute prin lege nu exonereaza de raspundere proprietarul, conducatorul institutiei/operatorului economic sau administratorul.
ART. 150
Afisarea de materiale publicitare pe fatadele cladirilor se face numai dupa obtinerea acordului proiectantului, dupa caz, a expertului pentru cerinta “securitate la incendiu”, acord prin care trebuie sa se precizeze ca materialele nu produc sau nu contribuie la dezvoltarea si propagarea incendiului.
ART. 151
(1) In spatiile si constructiile pentru birouri este obligatorie organizarea, in conditiile legii, a activitatii de control intern privind respectarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
(2) Controlul intern privind respectarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor poate fi executat de proprietar, de conducatorul institutiei/operatorului economic, de administrator sau de personalul prevazut la art. 5.
ART. 152
Rezultatele controlului desfasurat de catre inspectorii de prevenire din inspectoratelor pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti si de personalul cu atributii de control in domeniul apararii impotriva incendiilor se mentioneaza in procesele-verbale de control si se analizeaza de proprietar, de conducatorul institutiei/operatorului economic, de administrator si de personalul prevazut la art. 5.
ART. 153
Persoanele fizice, intreprinderile familiale sau persoanele juridice care detin parti din acelasi imobil trebuie sa colaboreze pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin din prezentele dispozitii generale, in vederea asigurarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pentru intregul imobil.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close