Modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

In M. Of. nr. 844 din 16 decembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 248/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor.
Din cuprins :
ART. I
Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“LEGE
privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor”
2. La articolul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) dezastru natural – cutremure de pamant, alunecari de teren si inundatii, ca fenomene naturale;”.
3. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
(1) Incepand cu data la care se implinesc 90 de zile de la data adoptarii normelor de catre Ministerul Administratiei si Internelor si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, emise in aplicarea prezentei legi, persoanele fizice si juridice sunt obligate sa isi asigure impotriva dezastrelor naturale, in conditiile prezentei legi, toate constructiile cu destinatia de locuinta, din mediul urban sau rural, aflate in proprietatea acestora si inregistrate in evidentele organelor fiscale.”
4. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) Locuintele situate in cladirile expertizate tehnic in conditiile legii de catre experti tehnici atestati si incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic nu se asigura pentru niciunul dintre riscurile prevazute de prezenta lege, pana la data receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare a cladirilor.”
5. La articolul 3, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
“(8) Nu intra sub incidenta prezentei legi persoanele fizice si juridice care si-au incheiat o asigurare facultativa a locuintelor care sa acopere toate riscurile prevazute in asigurarea obligatorie.”
6. La articolul 5, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) Suma asigurata obligatoriu, precum si prima obligatorie aferenta pot fi modificate prin ordin al presedintelui C.S.A.
(4) Criteriile care pot sta la baza modificarii se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi si trebuie sa vizeze cel putin suprafata locuintei, costurile de inlocuire si rata inflatiei.”
7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
Prin PAD sunt acoperite daunele produse constructiilor cu destinatia de locuinta de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.”
8. La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) PAD va putea fi tiparita de catre PAID sau emisa in sistem electronic de catre asiguratorii autorizati.”
9. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Inainte de expirarea valabilitatii prevazute in PAD, asiguratorul va incheia cu noul proprietar o asigurare obligatorie, in continuarea celei care expira, dupa care va transmite in baza de date gestionata de PAID modificarile survenite.”
10. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
Potrivit PAD, societatile de asigurare autorizate sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte, in conformitate cu prevederile prezentei legi, au urmatoarele obligatii si drepturi:
1. obligatii:
a) sa constate si sa evalueze prejudiciile, sa stabileasca cuantumul despagubirii si sa finalizeze dosarele de dauna in termenele si in conditiile stabilite in conformitate cu normele emise de C.S.A. in aplicarea prezentei legi;
b) sa indeplineasca celelalte obligatii si sa respecte conditiile prevazute de prezenta lege;
2. drepturi: sa retina comisionul din valoarea primei obligatorii platite, in cuantumul prevazut prin ordin al presedintelui C.S.A.”
11. La articolul 18 alineatul (2) punctul 2, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
“c) persoanele desemnate expres in PAD ca beneficiari de catre asigurati.”
12. La articolul 19, alineatele (4) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Plata despagubirilor se va face direct de catre PAID in baza unui centralizator transmis de asiguratorul care a efectuat constatarea si evaluarea prejudiciilor.
………………………………………………………………..
(8) PAID deconteaza asiguratorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare si evaluare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu.”
13. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 20
PAID va plati asiguratilor numai contravaloarea costurilor de reparatii/inlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, in limita sumei totale asigurate prin PAD.”
14. Articolul 21 se abroga.
15. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
Pentru riscurile prevazute la art. 6, sumele platite de PAID asiguratului cu titlu de despagubire, in temeiul PAD, se constituie in baza principiului asigurarii de prim risc.”
16. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 26
(1) Pot fi actionari ai PAID societatile de asigurare-reasigurare autorizate de catre C.S.A. sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte, care singure ori prin intermediul sau in legatura cu alte societati de asigurare controlate de aceleasi persoane ori grup de persoane exercita drepturi ce decurg din detinerea unor actiuni care cumulate reprezinta cel mult 15% din capitalul social al PAID sau ii confera acesteia cel mult 15% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor PAID.”
17. La articolul 27, alineatul (1) se abroga.
18. Articolul 28 se abroga.
19. La articolul 33, litera b) a alineatului (1) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata compensatiilor necesare in cazul in care pagubele depasesc valoarea maxima care poate fi acoperita din resursele PAID si de catre societatea de reasigurare in cazul producerii riscurilor asigurate.
………………………………………………………………..
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa acorde sumele contractate in temeiul prevederilor alin. (1), prin incheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de imprumut, in conditiile legii.”
20. La articolul 37, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) constituirea rezervei pentru daunele asigurate prin PAD, cu aplicarea principiului managementului separat pentru activitatea de asigurare obligatorie a locuintelor;”.
21. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 38
In vederea indeplinirii atributiilor stabilite prin prezenta lege, PAID va incheia protocoale de colaborare cu autoritati, institutii sau asociatii a caror contributie la realizarea scopului urmarit de prezenta lege se apreciaza ca fiind necesara.”
22. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 40
Normele de aplicare a prezentei legi se adopta de catre Ministerul Administratiei si Internelor si C.S.A. si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
ART. II
Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close