Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

In M. Of. nr. 843 din 16 decembrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere.
Din cuprins:
ART. 1
(1) Prezentul ordin stabileste procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere.
(2) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se realizeaza potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea conditiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta, si de Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificarile ulterioare.
ART. 2
In sensul prezentului ordin, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles:
a) servicii publice comunitare – serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor organizate in cadrul institutiei prefectului;
b) candidati – cetatenii romani, strainii cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European cu rezidenta normala in Romania ori aflati la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia;
c) examinatori – ofiteri si agenti de politie din cadrul serviciilor publice comunitare atestati potrivit art. 3;
d) examinare – verificarea cunostintelor si aptitudinilor candidatilor pentru obtinerea dreptului de a conduce autovehicule si remorci pe drumurile publice, alcatuita din proba teoretica si proba practica;
e) proba teoretica – proba constand in indicarea variantelor de raspuns la intrebarile generate de sistemul informatic;
f) proba practica – proba constand in efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice sau in poligon;
g) data programarii – data prezentarii candidatului la ghiseul serviciului public comunitar competent, in vederea verificarii documentelor, preluarii imaginii faciale si stabilirii datei de sustinere a probei practice;
h) nerespectarea traseului in poligon – efectuarea eronata ori incompleta a unei probe sau depasirea limitelor poligonului;
i) lucratorul din sala de examinare – agentul sau ofiterul de politie din cadrul serviciului public comunitar, desemnat prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar;
j) martor – persoana din randul candidatilor care asista la efectuarea probei practice a examinarii de catre un alt candidat;
k) unitati autorizate – scoli de conducatori auto autorizate in conditiile legii.
ART. 3
(1) Examinarea se efectueaza de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii isi au, dupa caz, domiciliul, resedinta sau rezidenta normala, iar in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, de catre serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala se afla institutia de invatamant.
(2) Examinarea la ambele probe se efectueaza la acelasi serviciu public comunitar.
(3) Proba practica se sustine numai cu examinatori atestati de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumita in continuare D.R.P.C.I.V. Acestia pot fi diferiti pentru fiecare dintre componentele probei practice.
ART. 4
(1) Pentru sustinerea probei teoretice se utilizeaza aplicatia informatica realizata si gestionata de catre D.R.P.C.I.V.
(2) Accesul candidatilor la aplicatia informatica se realizeaza pe baza unui bon de ordine care contine un cod de bare, inmanat de lucratorii serviciilor publice comunitare la intrarea in sala de examinare. Codul de bare identifica testul de examen la care a raspuns un anumit candidat si are valabilitate doar in ziua emiterii.
(3) Proba practica se poate desfasura atat in localitati, cat si in afara acestora, inclusiv dupa lasarea serii, urmarindu-se, in limita posibilitatilor, parcurgerea traseului in diferite conditii de densitate a traficului si cu treceri dintr-o zona de trafic in alta.
(4) Desfasurarea probei practice va fi intrerupta in cazul aparitiei unor conditii meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regula, de reducerea vizibilitatii sub 100 metri, caderi abundente de precipitatii, inundatii, furtuna ori viscol, urmand a fi reluata de indata ce conditiile de circulatie au revenit la normal. In situatia in care, datorita acestor conditii, proba practica nu mai poate fi reluata in aceeasi zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat in cel mai scurt timp posibil.
(5) In cazul aparitiei unei defectiuni tehnice, desfasurarea probei practice se intrerupe, examinatorul consemnand la rubrica “Mentiuni” din anexa la testul de examen ora si punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului care s-a defectat. Proba practica se reia odata cu inlocuirea autovehiculului, examenul continuandu-se pana la indeplinirea cerintelor probei pentru categoria/subcategoria respectiva. In situatia in care proba nu mai poate fi reluata in aceeasi zi, conform programului normal de lucru, candidatul se reprogrameaza in cel mai scurt timp posibil.
(6) In baza ordinului prefectului, proba practica poate fi sustinuta si in alte localitati decat in municipiul resedinta de judet. Pentru aceasta, infrastructura rutiera a localitatilor respective trebuie sa permita parcurgerea unor trasee pe categorii diferite de drumuri care sa cuprinda urmatoarele: intersectii si jonctiuni, intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferata, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, zone cu circulatie intensa cu minimum doua benzi pe sens, piete aglomerate, zone cu siruri de vehicule parcate, iar circulatia sa fie reglementata prin semafoare, indicatoare si/sau marcaje rutiere.
ART. 5
(1) Proba teoretica se sustine, de regula, in limba romana.
(2) In cazul candidatilor cetateni romani apartinand minoritatilor nationale, proba teoretica se poate sustine, la cerere, in limba materna, in conditiile art. 19 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, proba teoretica se poate sustine, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala.
(4) Optiunea privind limba de examinare se consemneaza pe cererea-tip prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. a).
ART. 6
(1) La data programarii, respectiv la data sustinerii probelor de examen, candidatii trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apti din punct de vedere medical, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate in conditiile legii si sa nu se afle in una dintre situatiile prevazute la art. 24 alin. (6) din ordonanta de urgenta.
(2) Dosarul de examinare trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea-tip, semnata de candidat, al carei model este prevazut in anexa nr. 1;
b) fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisa de unitatea autorizata, al carei model este prevazut in anexa nr. 2;
c) certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;
d) copia actului de identitate valabil;
e) chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;
f1) copia permisului de conducere ori a dovezii inlocuitoare cu drept de circulatie; sau
f2) originalul permisului de conducere si traducerea legalizata a acestuia, in cazul permiselor de conducere obtinute in statele membre ale Uniunii Europene, in statele semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980, sau in statele care au incheiate tratate cu Romania in domeniul de reglementare al prezentului ordin, daca se solicita obtinerea unor noi categorii/subcategorii;
g) documente care sa faca dovada domiciliului sau resedintei in Romania, in cazul strainilor, ori a rezidentei normale sau a faptului ca se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European;
h) declaratie notariala din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat – numai pentru strainii si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, precum si pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care nu prezinta documentele prevazute la lit. f1) sau f2), dupa caz;
i) acordul scris al parintilor, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor in ingrijirea ori supravegherea carora se afla candidatii cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani care solicita obtinerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 si/sau B1;
j) documente care sa faca dovada ca se afla in una dintre situatiile prevazute de art. 116 alin. (1) din ordonanta de urgenta – numai pentru persoanele aflate in unul dintre cazurile prevazute la art. 24 alin. (6) din acelasi act normativ.
(3) Situatia medicala a candidatilor al caror aviz medical initial, inscris pe fisa de scolarizare prevazuta la alin. (2) lit. b), a expirat se dovedeste prin prezentarea fisei medicale-tip in original.
(4) In cazul in care se solicita obtinerea mai multor categorii/subcategorii, fiecare dosar intocmit pentru categoria/subcategoria solicitata suplimentar va contine cate o copie a certificatului de cazier judiciar original prevazut la alin. (2) lit. c).
(5) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, certificatul de cazier judiciar prevazut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii.
(6) In vederea obtinerii unui nou permis de conducere pentru aceleasi categorii/subcategorii detinute anterior, candidatii aflati in una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din ordonanta de urgenta trebuie sa prezinte pentru programare la examinare documentele prevazute la alin. (2) lit. a) – e), precum si:
a) fisa medicala-tip;
b) copia hotararii judecatoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta de Codul penal, dupa caz, ramasa definitiva.
(7) Candidatilor prevazuti la alin. (6) li se aplica in mod corespunzator, dupa caz, dispozitiile alin. (2) lit. g) si h) si cele ale alin. (4) si (5).
ART. 7
(1) Proba teoretica si proba practica se sustin in zile diferite.
(2) Atunci cand se solicita permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii, probele se pot sustine in zile diferite, pentru fiecare categorie si/sau subcategorie de permis de conducere solicitata, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (1).
ART. 8
(1) Examinarea se efectueaza numai dupa programarea candidatilor in acest scop.
(2) Programarea se realizeaza pentru sustinerea probei practice a examenului, in limita locurilor disponibile.
(3) Programarea candidatilor la primul examen se efectueaza de catre unitatile autorizate in care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica, prin utilizarea unei aplicatii informatice puse la dispozitie gratuit de catre D.R.P.C.I.V., in baza unui protocol.
(4) Programarea la primul examen realizata de unitatea autorizata trebuie efectuata cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data sustinerii probei practice.
(5) Programarea se poate face si personal de catre candidat, la sediul serviciului public comunitar.
(6) Pentru finalizarea programarii realizate potrivit alin. (3) sau (5), candidatii trebuie sa prezinte personal dosarul de examinare constituit potrivit art. 6 alin. (2) sau, dupa caz, art. 6 alin. (6), precum si actul de identitate valabil in original si sa parcurga procedurile de preluare a semnaturii si a imaginii faciale. Dupa verificare, dosarul se restituie candidatului.
(7) Proba teoretica se poate sustine incepand din ziua in care s-a efectuat programarea prevazuta la alin. (2) si pana in ziua anterioara sustinerii probei practice.
(8) Programarea la proba practica se anuleaza, din oficiu, in situatia in care candidatul nu promoveaza proba teoretica.
(9) Seful serviciului public comunitar stabileste zilnic examinatorii care desfasoara activitati de examinare. Repartizarea examinatorilor, cate unul pentru fiecare programator, se face de catre sistemul informatic, in mod aleatoriu.
(10) Programatoarele si anexa la testul de examen se listeaza zilnic, de regula la inceputul programului de lucru. Anexa la testul de examen are continutul prevazut in anexa nr. 3.
(11) Reprogramarea pentru sustinerea examenului se solicita personal de catre candidati, la sediul serviciului public comunitar.
ART. 9
Examinarea candidatilor la proba teoretica se desfasoara in sali adecvate acestei activitati, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului si avizul D.R.P.C.I.V. Avizul se acorda cu privire la echipamentele si comunicatiile asigurate de catre D.R.P.C.I.V.
ART. 10
(1) Intrebarile pe baza carora se sustine proba teoretica si raspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaboreaza si se administreaza de catre D.R.P.C.I.V. in mod unitar la nivelul intregii tari, prin intermediul unei aplicatii informatice. Candidatii isi pot verifica cunostintele teoretice printr-o aplicatie pusa la dispozitia publicului de catre D.R.P.C.I.V., in mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.
(2) Proba teoretica cuprinde un numar diferentiat de intrebari particularizate pentru fiecare categorie/subcategorie, criteriile de promovabilitate fiind urmatoarele:
a) pentru categoriile A si A1, testul cuprinde 20 de intrebari, timpul de solutionare fiind de 20 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 17 intrebari;
b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb si Tv, testul cuprinde 26 de intrebari, timpul de solutionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 de intrebari;
c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, testul cuprinde 11 intrebari, timpul de solutionare fiind de 15 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie sa raspunda corect la cel putin 9 intrebari.
(3) Candidatul este declarat respins daca nu raspunde corect in timpul si la numarul minim de intrebari prevazute la alin. (2), precum si in caz de frauda sau de nerespectare a interdictiilor si obligatiilor prevazute la art. 11 alin. (6) si (7).
(4) Testele cuprind notiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:
a) dispozitiile legale in materie de circulatie rutiera, in special cele care vizeaza semnalizarea rutiera, regulile de prioritate si restrictiile de viteza;
b) conducatorul auto:
1. importanta unui comportament vigilent si a unei atitudini adecvate fata de alti participanti la trafic;
2. functiile de perceptie, de evaluare si de decizie, in special timpul de reactie si modificarile comportamentului conducatorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri si medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a starilor emotionale si a oboselii;
c) drumul:
1. normele legale referitoare la respectarea distantelor de siguranta dintre vehicule, distantei de franare si tinutei de drum a vehiculului in diferite conditii meteorologice si in functie de starea carosabilului;
2. riscurile de conducere legate de starea diferita a carosabilului si mai ales variatiile acestuia in functie de conditiile atmosferice si de vizibilitate;
3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri si dispozitiile legale conexe;
4. securitatea rutiera in tunele;
d) ceilalti participanti la trafic:
1. riscurile specifice in raport cu lipsa de experienta a celorlalti participanti la trafic si cu categoriile de participanti la trafic cu vulnerabilitate sporita, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa;
2. riscurile inerente circulatiei si conducerii diferitelor tipuri de vehicule si conditiilor de vizibilitate pe care le au conducatorii acestora;
e) reglementari generale si diverse:
1. reglementari referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;
2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie sa il adopte conducatorul auto in cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenesti, precum acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anuntarea politiei si a ambulantei si altele asemenea, sau in cazul producerii unui accident din care au rezultat doar pagube materiale, cu aplicarea corespunzatoare a procedurilor de constatare amiabila, precum si luarea altor masuri pentru indepartarea sau diminuarea efectelor accidentului;
3. masuri de securitate referitoare la incarcatura vehiculului si la persoanele transportate;
f) precautiile care trebuie luate la parasirea vehiculului;
g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defectiunile curente care pot afecta indeosebi eficacitatea mecanismului de directie, instalatiei de franare, sistemului de rulare, suspensiei, instalatiei de evacuare, precum si farurile, semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spalatoarele si stergatoarele de parbriz, avertizorul sonor;
h) echipamentele de siguranta ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranta si a echipamentelor de siguranta pentru copii;
i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protectia mediului inconjurator: folosirea corespunzatoare a avertizorului sonor, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.
(5) Testele trebuie sa cuprinda si notiuni specifice categoriilor si subcategoriilor pentru care se sustine examinarea, dupa cum urmeaza:
A. pentru categoria A si subcategoria A1:
a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: manusile, cizmele, imbracamintea si casca;
b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;
c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordandu-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc.;
d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordandu-se atentie si comutatorului pentru intreruperea curentului in cazuri de urgenta, curelei de transmisie si nivelului de ulei;
B. pentru categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:
a) regulile referitoare la durata de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificarile ulterioare; utilizarea dispozitivului de inregistrare prevazut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de inregistrare in transportul rutier, cu modificarile ulterioare;
b) regulile referitoare la tipul de transport: de marfuri sau de calatori;
c) documentele referitoare la vehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de marfuri si calatori;
d) comportamentul care trebuie adoptat in caz de accident; cunoasterea masurilor care trebuie luate dupa un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostinte de baza in materie de prim ajutor;
e) masurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si inlocuirea rotilor;
f) regulile privitoare la masa si dimensiunea vehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;
g) impiedicarea vizibilitatii conducatorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;
h) citirea unei harti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ;
i) factorii de securitate privitori la incarcatura vehiculului: controlul incarcaturii – stivuire si fixare -, dificultati legate de anumite tipuri de incarcaturi lichide, suspendate, sau altele asemenea, incarcarea si descarcarea marfurilor si folosirea materialului de incarcare – numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
j) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta calatorilor, transportul copiilor, controalele necesare inaintea plecarii;
C. pentru categoriile C, CE, D, DE si Tr;
a) principiile de constructie si de functionare a urmatoarelor elemente: motoare cu combustie interna, circuitul fluidelor, respectiv uleiul de motor, lichidul de racire, lichidul pentru spalatorul de parbriz, circuitul carburantului, instalatia electrica, instalatia de aprindere, transmisia si elemente ale transmisiei precum ambreiajul, cutia de viteze, reductorul si altele asemenea;
b) instalatia de ungere si protectia antigel;
c) principiile de constructie, montare, utilizare si intretinere a anvelopelor;
d) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si intretinerea atenta a garniturilor de frana si a dispozitivelor de limitare a vitezei;
e) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si intretinerea atenta a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE, DE si Tr;
f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a defectiunilor;
g) intretinerea preventiva a vehiculelor si reparatiile curente necesare;
h) responsabilitatea conducatorului auto in ceea ce priveste receptia, transportul si livrarea marfurilor, conform conditiilor convenite, numai pentru categoriile C, CE si Tr.
ART. 11
(1) Testul de examen este precedat de 3 intrebari de acomodare. Indiferent de corectitudinea raspunsurilor la cele 3 intrebari de acomodare, candidatul va trece la solutionarea testului propriu-zis.
(2) Testul este generat de sistemul informatic prevazut la art. 4 alin. (1), fiecare intrebare putand contine unul sau mai multe raspunsuri corecte. Candidatul poate raspunde la fiecare intrebare afisata, in ordinea aparitiei acestor intrebari, sau poate amana raspunsurile, revenind ulterior asupra lor.
(3) Examenul intrerupt datorita unor defectiuni tehnice se reia de indata ce au fost inlaturate cauzele acestora.
(4) Evaluarea raspunsurilor se aduce la cunostinta candidatului in mod direct, prin afisarea in timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general si a calificativului final. Pe ecran este afisat si contorul de timp.
(5) In timpul desfasurarii probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tiparesc pe anexa la testul de examen.
(6) Cu ocazia sustinerii probei teoretice candidatilor le este interzis:
a) sa foloseasca o alta limba decat cea mentionata in cererea-tip prevazuta la art. 6 alin. (2) lit. a);
b) sa intre cu/sa foloseasca in sala de examinare inscrisuri ajutatoare, echipamente tehnice de comunicare sau inregistrare audio/video sau cu orice fel de obiecte, cu exceptia celor prevazute la alin. (7);
c) sa poarte discutii cu alti candidati;
d) sa se prezinte la examen sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
e) sa se manifeste zgomotos sau intr-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalti candidati.
(7) Cu ocazia sustinerii probei teoretice candidatii au urmatoarele obligatii:
a) sa aiba asupra lor dosarul de examinare constituit, dupa caz, potrivit art. 6 alin. (2) sau (6), precum si actul de identitate in original, in absenta oricaruia dintre acestea accesul lor in sala de examen fiind interzis;
b) sa selecteze, in vederea examinarii, numai limba pentru care au optat si care a fost inscrisa in cererea-tip.
(8) Obligatiile lucratorului de la ghiseul de programare si ale celui de la postul de inregistrare a candidatului sunt urmatoarele:
a) sa stabileasca identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil si sa verifice exactitatea datelor introduse in sistemul informatic;
b) sa elibereze candidatului codul de bare necesar accesului in sala de examinare si pentru sustinerea testului informatic, in baza programarii si a documentelor ce compun dosarul de examinare;
c) sa ii instruiasca pe candidati cu privire la interdictiile si obligatiile prevazute la alin. (6) si (7).
(9) Este interzisa desfasurarea probei teoretice atunci cand in sala de examinare nu sunt prezenti cel putin 2 candidati, cu exceptia situatiei in care singurul candidat prezent este programat sa sustina proba practica in ziua urmatoare. In aceasta situatie, examenul se desfasoara in prezenta a 2 lucratori desemnati de seful serviciului, facandu-se mentiuni in acest sens intr-un registru special constituit.
(10) Este interzisa desfasurarea probei teoretice in afara programului de lucru aprobat de conducerea institutiei prefectului.
(11) Obligatiile lucratorului din sala de examinare sunt urmatoarele:
a) sa raspunda de securitatea salii de examinare;
b) sa verifice identitatea fiecarui candidat pe baza actului de identitate valabil, precum si dosarul de examinare al acestuia, si sa ii repartizeze o statie de lucru functionala;
c) sa interzica accesul in sala al altor persoane decat candidatii care poseda cod de bare valabil, in limita locurilor disponibile;
d) sa nu permita accesul in sala de examen al candidatilor aflati sub influenta bauturilor alcoolice ori sub influenta produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau al candidatilor care prin comportamentul lor perturba examinarea celorlalti candidati;
e) sa nu permita accesul in sala de examen al candidatilor care nu au asupra lor dosarul de examinare, al caror dosar este incomplet sau contine documente expirate;
f) sa verifice respectarea de catre candidati a optiunii privind limba de examinare, aleasa cu ocazia completarii cererii-tip;
g) sa nu comunice candidatilor raspunsurile la intrebarile din testul de examen;
h) sa consemneze intr-un registru al salii de examinare orice incident de intrerupere a examinarii intervenit inainte de finalizarea examenului;
i) sa intrerupa examinarea atunci cand intervin defectiuni tehnice si sa dispuna reluarea examinarii dupa remedierea acestora;
j) sa intrerupa examinarea candidatilor care nu respecta interdictiile prevazute la alin. (6) si sa ii scoata din sala de examinare;
k) sa nu paraseasca sala de examinare pana la terminarea programului de lucru decat daca este inlocuit de un alt lucrator;
l) sa nu permita candidatilor sa paraseasca sala de examinare decat dupa terminarea probei teoretice, fapt confirmat prin afisarea mesajului “Admis”/”Respins” pe ecranul de examinare. In cazul parasirii voluntare a salii inainte de finalizarea testului, candidatilor respectivi li se interzice reintrarea in sala, rezultatul la proba teoretica fiind “Respins”;
m) la terminarea probei, in cazul in care candidatul a fost declarat respins, sa anuleze chitanta reprezentand contravaloarea taxei de examinare, care ramane la dosar, si sa efectueze mentiunile pe fisa de scolarizare.
(12) Atunci cand apar erori de date ori erori legate de codul de bare, cand camera care preia imaginea candidatului este nefunctionala sau atunci cand candidatii selecteaza gresit limba de examinare, examinarea poate fi intrerupta numai in faza initiala de verificare a datelor candidatilor, precum si a intrebarilor de acomodare, pana la inceperea testului propriu-zis. Pentru erori legate de codul de bare, examinarea se reia dupa atribuirea unui nou cod de bare.
(13) Accesul in sala de examen este permis si persoanelor cu atributii de control, numai insotite de seful serviciului public comunitar sau de inlocuitorul acestuia.
ART. 12
(1) Candidatii declarati respinsi se pot prezenta in vederea programarii pentru o noua examinare numai dupa o perioada de cel putin 15 zile de la data declararii ca respinsi, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursurilor.
(2) Candidatii neprezentati se pot prezenta in vederea programarii oricand, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursurilor.
(3) Candidatii declarati admisi la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica intr-un termen de cel mult un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, sunt declarati respinsi.
(4) In cazul depasirii termenului de un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionata de efectuarea unui nou curs de pregatire.
ART. 13
(1) Autovehiculele folosite la proba practica trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere si trebuie sa aiba caracteristicile prevazute in anexa nr. 4.
(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie dotate cu dubla comanda la pedalele de ambreiaj si frana, cu exceptia autovehiculelor cu transmisie automata, care se doteaza cu dubla comanda numai la pedala de frana, precum si cu exceptia motocicletelor;
b) sa fie echipate cu oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator, iar pe caseta “SCOALA” sa fie afisata vizibil mentiunea “EXAMEN”;
c) sa fie certificate de Registrul Auto Roman pentru utilizarea in procesul de pregatire practica a candidatilor desfasurat in unitati autorizate in vederea obtinerii permisului de conducere;
d) sa aiba inspectia tehnica periodica valabila, efectuata in conditiile legii;
e) sa fie echipate pentru conditii de iarna, atunci cand conditiile meteo o impun;
f) sa fie asigurate pentru daune cauzate tertilor, respectiv persoanelor aflate in interiorul autovehiculului cu ocazia desfasurarii probei practice a examenului.
(3) In cazul neindeplinirii oricarei conditii prevazute la alin. (2), autovehiculul respectiv nu poate fi folosit la sustinerea probei practice.
(4) Persoanele cu handicap fizic sustin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmitatii lor.
(5) In timpul examenului, autovehiculele si remorcile nu vor fi incarcate.
ART. 14
Traseele folosite la proba practica se stabilesc de catre politia rutiera si sunt, de regula, altele decat cele folosite in procesul de instruire practica a cursantilor. Traseele trebuie sa fie stabilite astfel incat sa permita examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii in siguranta a unui autovehicul si sa corespunda criteriilor stabilite la art. 4 alin. (6).
ART. 15
(1) Proba practica de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1 se sustine in poligoane avand dimensiunile si dotarile conform schitei prevazute in anexa nr. 5. Mijloacele logistice necesare examinarii la proba practica sunt asigurate de scoala de conducatori auto unde au fost efectuate cursurile de pregatire a candidatului.
(2) Candidatii minori cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani sunt examinati in prezenta unui martor, care poate fi unul dintre parinti, tutore, curator sau persoana in ingrijirea ori supravegherea caruia/careia acesta se afla.
(3) Proba practica realizata in poligon cuprinde urmatoarele manevre:
a) coborarea motocicletei de pe cric/suportul de sprijin cu motorul oprit si deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, fara ajutorul motorului, mergand alaturi de vehicul pana la locul de plecare. Neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral, nementinerea in pozitie verticala pe cele doua roti sau neefectuarea probei se penalizeaza;
b) mersul sinuos printre jaloane, constand in parcurgerea continua, cu ajutorul motorului, a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constand in efectuarea continua a 6 astfel de manevre, cate 3 manevre intr-un sens si in celalalt, cu inceperea executiei din partea stanga a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
d) deplasarea in linie dreapta, constand in parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, cu bratul stang ridicat orizontal. Neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza;
e) urcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin. Neefectuarea acestei manevre se penalizeaza.
(4) In timpul probei practice, examinatorul verifica urmatoarele aptitudini si modul de comportare specifice pentru categoria A, respectiv pentru subcategoria A1:
a) pregatirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatul trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
1. sa fie echipat cu echipamentul de protectie, cum ar fi manusile, cizmele, imbracamintea si casca de protectie;
2. sa efectueze un control sumar al starii pneurilor, franelor, directiei, comutatorului de oprire in caz de urgente, in cazul in care exista, lanturilor, fluidelor precum uleiul de motor, lichidul de racire si altele asemenea, luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de directie si dispozitivului de avertizare sonora;
b) manevre speciale ce urmeaza sa fie testate in ceea ce priveste siguranta rutiera:
1. asezarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin sau coborarea ei de pe cric/suportul de sprijin si deplasarea sa fara motor, mergand pe langa vehicul;
2. parcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin;
3. executarea a cel putin doua manevre cu viteza mica, dintre care un slalom; aceasta ar trebui sa permita evaluarea manevrarii ambreiajului in combinatie cu frana, echilibrului, directiei vizuale si pozitiei pe motocicleta, precum si a pozitiei picioarelor pe rezematoarele de picior;
4. executarea a cel putin doua manevre cu viteza mare, dintre care una in viteza a doua sau a treia, de cel putin 30 km/h, si o manevra de evitare a unui obstacol la o viteza minima de 50 km/h; aceasta ar trebui sa permita evaluarea competentei privind pozitia pe motocicleta, directia vizuala, echilibrul, tehnici de mentinere a directiei si de schimbare a vitezelor;
5. franare: se executa cel putin doua exercitii de franare, inclusiv franarea de urgenta la o viteza minima de 50 km/h; aceasta ar trebui sa permita evaluarea competentei privind manevrarea franei din fata si a franei din spate, directia vizuala si pozitia pe motocicleta.
(5) Descrierea manevrelor executate potrivit alin. (3) si alin. (4) lit. b) este prezentata in anexele nr. 6 si 7.
(6) Proba practica de conducere a motocicletei in poligon este promovata de candidatii care intr-un interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.
(7) Candidatul este declarat respins, indiferent de numarul punctelor de penalizare acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor, daca:
– a cazut cu motocicleta;
– nu a respectat traseul in poligon.
(8) Candidatului nu i se permite sustinerea probei practice daca s-a prezentat fara sa fie echipat cu echipamentul prevazut la alin. (4) lit. a) pct. 1, urmand a fi reprogramat in conditiile prevazute la art. 12 alin. (2).
ART. 16
In timpul probei practice, examinatorii urmaresc modul de comportare a candidatilor, in functie de categoria vehiculului, dupa cum urmeaza:
A. aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile B, BE si Tr, respectiv pentru subcategoria B1:
a) pregatirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati sa conduca in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
1. sa controleze vizual starea anvelopelor, blocurilor de lumini/semnalizare fata/spate, catadioptrilor, precum si existenta trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante si stingatorului de incendiu;
2. sa controleze elementele legate de securitatea incarcarii vehiculului: caroseria, obloanele de incarcare, modul de incarcare, stivuirea incarcaturii, numai pentru categoria BE sau Tr;
3. sa controleze dispozitivul de cuplare si conexiunile instalatiei de franare si ale instalatiei electrice intre autovehicul si remorca, numai pentru categoria BE sau Tr;
4. sa verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, functionalitatea directiei, franei, instalatiei de ungere/racire, spalatorului de parbriz, luminilor, semnalizarii si avertizorului sonor;
5. sa regleze scaunul si tetierele, daca este nevoie, pentru a obtine o pozitie corecta;
6. sa regleze oglinzile retrovizoare si centurile de siguranta, daca este cazul;
7. sa se asigure ca usile sunt inchise si sa elibereze frana de ajutor;
b) manevre speciale care trebuie testate in legatura cu siguranta circulatiei, pentru categoria B si subcategoria B1. Se asigura testarea modului de executare a cel putin doua manevre, dintre care o manevra de mers inapoi, dintre urmatoarele:
1. sa efectueze o manevra de mers inapoi, mentinand o traiectorie rectilinie, sau sa efectueze o manevra de mers inapoi cu un viraj la dreapta ori la stanga, in locuri amenajate sau unde exista posibilitatea;
2. sa faca o manevra de intoarcere;
3. sa parcheze vehiculul si sa se repuna in miscare dintr-un loc de stationare paralel, oblic sau perpendicular, mergand pe directia inainte ori inapoi, pe teren neted, in panta sau in rampa;
4. sa franeze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenta este facultativa;
c) manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, pentru categoria BE sau Tr:
1. sa efectueze cuplarea si decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul tragator; manevra trebuie sa inceapa cu autovehiculul si remorca sau semiremorca in stationare, aflate unul langa celalalt in spatii amenajate;
2. sa mearga pe directia inapoi, descriind astfel o curba prestabilita;
3. sa parcheze in siguranta pentru incarcare/descarcare;
d) comportamentul in trafic. Candidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de siguranta completa si cu precautiile necesare, astfel:
1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum lateral;
2. sa foloseasca drumuri drepte, sa intalneasca vehicule, inclusiv in pasaje inguste;
3. sa abordeze curbe;
4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
6. sa intre/sa iasa pe/de pe o autostrada sau o alta cale similara, daca este cazul; sa treaca de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare;
7. sa depaseasca alte vehicule, obstacole, masini stationate, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul;
8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tunele;
9. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din vehicule; B. aptitudini si mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:
a) pregatirea si controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al sigurantei traficului. Candidatii trebuie sa faca dovada capacitatii de a se pregati pentru conducerea in siguranta, prin respectarea urmatoarelor cerinte:
1. sa verifice vizual, in ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea rotilor, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a blocurilor de lumini/semnalizare fata/spate, a catadioptrilor, precum si existenta trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante si a stingatorului de incendiu;
2. sa controleze elementele de securitate legate de incarcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de incarcare, mecanismul de incarcare, daca este cazul, sistemul de inchidere a cabinei, modul de incarcare, fixarea incarcaturii, numai pentru categoriile C, CE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
3. sa controleze mecanismul de cuplare si conexiunile instalatiei de franare si instalatiei electrice, numai pentru categoriile CE, DE, Tr si Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E;
4. sa verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, functionalitatea mecanismului de directie, a instalatiei de franare, a instalatiei de ungere/racire, a luminilor, semnalizarii si a avertizorului sonor;
5. sa cunoasca si sa urmareasca aparatura de inregistrare a vitezei;
6. sa regleze scaunul si tetierele pentru a obtine o pozitie corecta, dupa caz;
7. sa regleze oglinzile retrovizoare, sa cupleze, dupa caz, centura de siguranta si sa elibereze frana de ajutor;
8. sa fie capabili sa ia masurile speciale pentru securitatea vehiculului, sa controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele si alte echipamente de siguranta, numai pentru categoriile D, DE, Tb, Tv si Tr, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;
9. sa citeasca o harta rutiera, facultativ;
b) manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei:
1. sa efectueze cuplarea si decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul tragator, numai pentru categoriile CE, DE, Tr si Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E; manevra trebuie sa inceapa cu autovehiculul si remorca in stationare unul langa altul, in locuri amenajate sau unde exista posibilitatea si nu se incalca o regula de circulatie;
2. sa mearga pe directia inapoi, astfel incat sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite;
3. sa parcheze in mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descarcare sau pe o instalatie asemanatoare, numai pentru categoriile C, CE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;
4. sa parcheze pentru a lasa sa urce sau sa coboare in siguranta calatorii unui autobuz, numai pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;
c) comportamentul in trafic. Candidatii trebuie sa efectueze in mod obligatoriu toate manevrele in situatii normale de trafic, in conditii de deplina siguranta si luand toate precautiile necesare, astfel:
1. sa paraseasca un loc de stationare, sa plece din nou dupa o oprire in trafic, sa iasa de pe un drum fara prioritate;
2. sa foloseasca drumuri drepte, sa se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv in pasaje inguste;
3. sa abordeze curbe;
4. sa patrunda si sa traverseze intersectii si jonctiuni;
5. sa schimbe directia: sa vireze la dreapta si la stanga, sa schimbe banda de circulatie;
6. sa intre/sa iasa pe/de pe autostrada sau pe/de pe drumuri similare, daca este cazul; intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare;
7. sa depaseasca alte vehicule, obstacole, masini care stationeaza, sa fie depasiti de alte vehicule, daca este cazul;
8. sa respecte regulile instituite in zona amenajarilor rutiere speciale, daca este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborarea pantelor, precum si circulatia in tunele;
9. sa fie precauti si sa ia masurile de siguranta inainte de coborarea din vehicule.
ART. 17
Evaluarea probei practice se efectueaza dupa urmatoarele criterii:
a) evaluarea tine cont de usurinta candidatului de a utiliza diferitele comenzi ale autovehiculului si de stapanirea de care da dovada in incadrarea in trafic in deplina siguranta. Greselile de conducere sau comportamentul periculos care ameninta siguranta imediata a vehiculului de examen, a calatorilor sau a altor participanti la trafic, fie ca au necesitat sau nu interventia examinatorului, vor fi sanctionate cu acordarea calificativului “Respins”, examinatorul avand libertatea de a hotari daca se impune continuarea examinarii pana la expirarea timpului afectat probei practice;
b) in timpul evaluarii, examinatorul acorda o atentie deosebita comportamentului preventiv si calm adoptat de candidati la volan, tinand seama de stilul de conducere in ansamblu, de modul de conducere adaptat si ferm, in deplina siguranta, in raport cu starea drumului, conditiile meteorologice, actiunile celorlalte vehicule si ale celorlalti participanti la trafic, in special ale celor cu vulnerabilitate sporita, cum ar fi: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusa; de asemenea, se va tine seama de capacitatea de anticipare si, dupa caz, de solutionare a situatiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor;
c) in plus fata de elementele prevazute la lit. a) si b), examinatorul evalueaza candidatul cu privire la:
1. stapanirea vehiculului, tinand cont de urmatoarele: folosirea corecta a scaunului, a tetierelor si a centurii de siguranta; utilizarea corecta a farurilor; folosirea corecta a ambreiajului, a schimbatorului de viteze, a acceleratiei, a franei si mentinerea directiei, numai pentru categoriile BE, C, CE, DE si, respectiv, pentru subcategoriile C1, C1E si D1E; confortul calatorilor, care implica conducerea calma, fara accelerari brutale sau franari bruste, numai pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;
2. conducerea judicioasa si cu grija pentru mediul inconjurator, tinand cont de turatia motorului, de treptele de viteza, de frana si de acceleratie, numai pentru categoriile BE, C, CE, D, DE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E;
3. capacitatea de observatie: observatia panoramica, folosirea corecta a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanta mare, medie si mica;
4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea prioritatii in intersectii si jonctiuni, cedarea trecerii in celelalte situatii, precum schimbarea directiei de mers sau a benzii de circulatie ori executarea manevrelor particulare;
5. incadrarea corecta pe drum, pe benzile de circulatie, in intersectiile cu sens giratoriu, in curbe, in functie de tipul si de caracteristicile vehiculului; preselectarea benzilor;
6. distanta de siguranta: mentinerea unei distante adecvate in fata si in spate, mentinerea unei distante adecvate fata de ceilalti participanti la trafic;
7. viteza: respectarea limitelor maxime de viteza; adaptarea vitezei la conditiile meteorologice si de circulatie si, daca este cazul, la limitele maxime de viteza, mentinerea unei viteze care sa permita oprirea la distanta vizibila si in siguranta; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeasi categorie;
8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicatiilor politistilor rutieri, luarea in considerare a indicatoarelor rutiere, respectarea semnificatiei marcajelor rutiere;
9. semnalizarea in timp util, prin semnalele necesare si corecte; reactia corecta la toate semnalele date de ceilalti participanti la trafic;
10. franare si oprire; incetinire la timp, franare si oprire in functie de imprejurari; anticipare; folosirea diverselor posibilitati de franare sau a celor de reducere a vitezei, altele decat frana de serviciu, numai pentru categoriile C, CE, D si DE.
ART. 18
(1) In cadrul probei practice de conducere a vehiculului in traseu, examinatorii sunt obligati:
a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor;
b) sa verifice identitatea candidatilor pe baza actului de identitate valabil, dosarul de examen, prezenta in programatorul de examen, precum si starea tehnica a vehiculelor cu care se efectueaza proba practica;
c) sa consemneze in anexa la testul de examen, sub semnatura, mentiunile referitoare la candidatii declarati admisi la proba teoretica care nu se prezinta la proba practica;
d) sa explice candidatilor modul de desfasurare a probei si sa le comunice clar si din timp traseul ce urmeaza a fi parcurs;
e) sa asigure prezenta in vehicul cel putin a unui martor pe timpul examinarii fiecarui candidat;
f) sa nu permita accesul in vehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor, a martorilor sau a persoanelor cu atributii de control;
g) sa nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului in timpul examinarii;
h) sa urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, sa intervina in situatii deosebite cand din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie;
i) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decat cele legate de executarea probelor respective;
j) sa nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar incalca regulile de circulatie sau semnalizarea rutiera;
k) sa nu intrerupa desfasurarea examenului in mod nejustificat;
l) sa manifeste obiectivitate in aprecierea cunostintelor si in acordarea calificativelor, avand o comportare civilizata fata de candidati.
(2) Supravegherea modului de desfasurare a probei practice a examenului se poate efectua si cu mijloace tehnice, cu avizul D.R.P.C.I.V.
ART. 19
Timpul afectat probei practice trebuie sa fie de minimum 25 de minute pentru categoriile B, BE si subcategoria B1 si de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii si subcategorii, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1, care sunt reglementate la art. 15 alin. (6), iar distanta parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregatirea vehiculului, verificarea tehnica a vehiculului privind siguranta circulatiei, manevrele speciale si anuntarea rezultatului probei.
ART. 20
(1) Neindeplinirea obligatiilor si neexecutarea corecta a manevrelor prevazute la art. 16 se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea, pe fila “verso” a anexei la testul de examen, a literei “I” in casutele corespunzatoare regulii incalcate, ori de cate ori s-a constatat acea greseala.
(2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regula incalcata se realizeaza prin inmultirea punctelor de penalizare cu numarul de greseli consemnate de examinator.
ART. 21
(1) Candidatul care cumuleaza cel mult 20 de puncte de penalizare in timpii prevazuti la art. 19 este declarat admis la proba practica.
(2) Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare inaintea expirarii timpilor prevazuti la art. 19 este declarat respins.
ART. 22
Contestatiile la probele de examen in vederea obtinerii permisului de conducere se solutioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
ART. 23
(1) Restrictiile medicale, adaptarile obligatorii ale autovehiculelor si aspectele administrative se inscriu la rubrica “Restrictii” din permisul de conducere, potrivit codurilor comunitare armonizate prevazute in anexa nr. 8.
(2) Restrictiile medicale se inscriu, potrivit reglementarilor legale, in fisa medicala-tip, precum si in fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor, prevazuta in anexa nr. 2, de catre medicul autorizat, in conditiile legii.
(3) Adaptarile obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de catre persoane cu anumite dizabilitati se stabilesc de catre unitatea autorizata sa efectueze pregatirea candidatului, cu viza unitatii de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate care a emis fisa medicala pentru persoana respectiva.
(4) Codurile aferente aspectelor administrative prevazute in anexa nr. 8 se stabilesc si se inscriu in permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de catre personalul serviciilor publice comunitare.
(5) Cu ocazia preschimbarii unor permise de conducere emise de alte state membre ale Uniunii Europene, restrictiile inscrise in acestea se preiau in permisele de conducere preschimbate.
(6) In cazul in care un candidat promoveaza proba de verificare a aptitudinilor si comportamentului pe un vehicul cu transmisie automata, acest lucru se inregistreaza pe orice permis eliberat pe baza unei astfel de examinari. Permisele cu aceasta mentiune se utilizeaza doar pentru conducerea vehiculelor cu transmisie automata. Vehicul cu transmisie automata inseamna un vehicul in care raportul de angrenare intre motor si roti poate fi variat doar prin folosirea pedalei de acceleratie sau a celei de frana. In cazul vehiculelor din categoria A si subcategoria A1, vehicul cu transmisie automata inseamna un vehicul care nu are pedala de ambreiaj sau maneta.
ART. 24
Anexele nr. 1 – 8 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 25
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 17 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

*

Prezentul ordin transpune prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) si e), art. 11 alin. (6), ale anexelor I si II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close