Ministerul Muncii a pus in dezbatere Normele metodologice la O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

In temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata si al art.27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

ARTICOL UNIC – Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.830 din 10 decembrie 2010, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU

Emil BOC

ANEXA

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010

privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

CAP. 1

Dispozitii generale

Art.1 (1) Beneficiaza de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, denumita in continuare ordonanta de urgenta, urmatoarele persoane, denumite in continuare persoane indreptatite:

a) oricare dintre parintii firesti ai copilului/copiilor, respectiv fiecare in cazul prevazut la art.10 din ordonanta de urgenta;

b) oricare dintre sotii carora li s-a incredintat copilul/copii in vederea adoptiei sau au adoptat copilul/copiii, respectiv fiecare in cazul prevazut la art.10 din ordonanta de urgenta;

c) persoana care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta;

d) asistentul maternal profesionist numai pentru copiii sai naturali ori adoptati;

e) persoana care a fost numita tutore.

(2) Persoanele indreptatite prevazute la alin.(1), beneficiaza de drepturile prevazute de ordonanta de urgenta daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) se incadreaza in prevederile art. 2 alin.(1) sau, dupa caz, in prevederile art. 2 alin.(5) si (6) din ordonanta de urgenta;

b) sunt cetateni romani sau, dupa caz, cetateni straini ori apatrizi;

c) au domiciliul sau resedinta in Romania, conform legii;

d) locuiesc in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

(3) Veniturile din salarii, din activitati independente si din activitati agricole prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, denumite in continuare venituri supuse impozitului, sunt cele definite la art. 55 alin. (1) si (2), art. 46 alin. (1) – (4) si la art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si reprezinta valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzator fiecarei categorii de venit.

Art.2 – (1) Drepturile prevazute la art.2 alin.(1)-(4), art.6 alin.(1), art.7 alin.(1), art. 8 alin.(4) si art. 9 alin.(5) si (6) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primele 3 situatii prevazute la art. 8 alin.(2) din ordonanta de urgenta.

(2) In aplicarea alin.(1), la stabilirea celor 3 nasteri si, dupa caz, a celor 3 situatii prevazute la art. 8 alin.(2) din ordonanta de urgenta, se iau in calcul si cele pentru care s-a beneficiat de concediu si indemnizatie, precum si de stimulent in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005.

(3) Concediul fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, prevazut la art.10 din ordonanta de urgenta, se cuvine dupa primele 3 nasteri sau, dupa caz, dupa primele 3 situatii prevazute la art. 8 alin.(2) din ordonanta de urgenta.

(3) Alocatia de stat pentru copii se cuvine in cuantumul prevazut la art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta, pentru fiecare copil pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

Art.3 – (1) La stabilirea celor 3 nasteri sau, dupa caz, a celor 3 situatii prevazute la art. 8 alin.(2) din ordonanta de urgenta, se iau in calcul numai cele pentru care s-a beneficiat de drepturile prevazute de ordonanta de urgenta, respectiv de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005.

(2) In situatia in care persoana se afla la a patra nastere ori urmatoarele sau, dupa caz, la a patra situatie prevazuta la art. 8 alin.(2) din ordonanta de urgenta ori urmatoarele si nu a beneficiat de drepturile mentionate la alin.(1), atunci, in intelesul ordonantei de urgenta, drepturile prevazute de aceasta se acorda.

CAP. 2

Concediul si indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului

Art.4 – (1) Concediul si indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului, prevazute de ordonanta de urgenta, se acorda persoanelor indreptatite, daca acestea au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, timp de 12 luni in ultimul an anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, de la data la care s-a realizat incredintarea in vederea adoptiei, s-a aprobat adoptia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.

(3) Se iau in considerare perioadele prevazute la art.2 alin.(5) lit.o) – s) din ordonanta de urgenta, indiferent daca persoana incepe sau nu cursurile unei alte forme de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar, postuniversitar de masterat sau de doctorat, organizat potrivit legii, doar pentru situatiile in care persoana nu poate incepe cursurile din motive medicale, inclusiv starea de graviditate ori maternitate.

(4) Conditia prevazuta la art.2 alin.(5) lit.t) din ordonanta de urgenta nu este obligatorie pentru persoanele care nu sunt apte sa participe la examenul de licenta sau de diploma din motive medicale, inclusiv starea de graviditate ori maternitate.

(5) In situatia in care nasterea se produce inainte de termen, perioada prevazuta la alin. (1) se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate.

Art.5 – In aplicarea art.2 alin.(5) lit.m), o) – s) din ordonanta de urgenta, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atat la unitati de invatamant de stat, cat si particulare, autorizate sau acreditate, in conditiile legii, in tara sau intr-un alt stat membru, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Art.6 – (1) Drepturile reprezentand indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) – (4), din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la alin. (4) – (7), care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.

(2) In cazul in care nu a fost intocmit actul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de copia legalizata a actului constatator al nasterii. Pentru copiii cetateni straini sau romani, nascuti in strainatate, cererea va fi insotita de certificatul sau extrasul de nastere tradus in limba romana si legalizat.

(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligatia sa depuna la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentia teritoriala, copia certificatului de nastere al copilului, in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la inregistrarea nasterii la autoritatile romane competente, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copiilor cetateni romani nascuti in strainatate.

(4) Actele doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se prezinta in copie certificata sau, dupa caz, autentificata pentru conformitate cu originalul, si sunt, dupa caz, urmatoarele:

a) certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006;

b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;

c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;

d) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;

e) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;

f) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;

g) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca.

(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de autoritatile competente, sunt, dupa caz, urmatoarele:

a) dovada eliberata de angajator sau alt platitor, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;

b) dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberate de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole. In situatia in care una dintre aceste dovezi nu poate fi eliberata, persoana indreptatita prezinta o declaratie pe propria raspundere privind realizarea acestor venituri, in conditiile prevazute de Codul penal;

c) dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;

d) dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;

e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta;

f) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;

g) copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste realizarea de venituri profesionale dobandite in urma activitatilor salariale ori independente, totalizate in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulament, inclusiv veniturile provenite din perioadele de somaj si concedii medicale. Aceste prevederi se aplica si persoanelor care au realizat activitati salariale ori independente in statele care aplica prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii.

(6) Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevazute la art.2 alin.(5) din ordonanta de urgenta si, dupa caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritatile competente, sunt urmatoarele:

a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate;

b) dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca;

c) dovada eliberata de casele teritoriale de pensii;

d) dovada eliberata de angajator ori, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate;

e) adeverinta eliberata de institutia de invatamant, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere, pana la data solicitarii acesteia;

f) diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior;

g) livretul militar, certificatul sau orice alta dovada eliberata, dupa caz, de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective;

h) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de invatamant, recunoscuta pe teritoriul statului respectiv, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, ori de catre institutiile de invatamant abilitate pentru recunoasterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate in strainatate, in baza procedurilor legale in vigoare.

i) dovada privind calitatea de doctorand, eliberata de institutia de invatamant, in conditiile prevazute de art. 20 si 21 din Hotararea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificarile ulterioare.

(7) In cazul prevazut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita prezinta dovada eliberata de angajator din care sa reiasa ca aceasta s-a aflat in perioada de maxim 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe perioada determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata, la acelasi angajator, considerate contracte succesive, conform Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor reprezentand indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) – (4) din ordonanta de urgenta sunt, dupa caz, urmatoarele:

a) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent;

b) declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;

c) certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;

d) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;

e) alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea agentiilor teritoriale.

(9) Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente prevazute la alin. (4).

Art.7 – (1) Concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1) si (4), art. 6 si art. 10 din ordonanta de urgenta, se acorda, pe baza de cerere, aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.

(2) In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole si care nu lucreaza in baza unui contract de munca, concediul reprezinta intreruperea activitatii pe perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an sau 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in situatia solicitarii drepturilor prevazute la art. 2 alin.(1) si (4).

(3) Persoanele care frecventeaza cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat si de doctorat beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului indiferent daca intrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de de 1 an sau 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Art.8 – (1) In cazul in care persoana indreptatita, beneficiara a concediului si a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a, stimulentului de insertie, pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an sau 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copiilor cu handicap, naste in aceasta perioada unul sau mai multi copii ori se produce o noua situatie din cele prevazute la art. 8 alin.(2) din ordonanta de urgenta, aceasta, la finalizarea concediului sau dupa caz, a dreptului la stimulentul de insertie, acodat pentru copilul anterior, opteaza, pe baza unei noi cereri, pentru unul dintre drepturile prevazute la art. 2 alin.(1), respectiv art. 7 din ordonanta de urgenta. Pentru continuitatea acordarii drepturilor, cererea trebuie sa fie depusa cu 60 zile inaintea implinirii de catre copilul anterior a varstei de 1, 2 sau 3 ani in cazul copilului cu handicap sau in termen de maximum 30 zile de la aceasta data. In cazul in care se depaseste acest termen drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in cuantumul primit anterior, dupa cum urmeaza:

a) nu mai mult de 3.400 lei in cazul in carea persoana opteaza pentru concediu si indemnizatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. a);

b) nu mai mult de 1200 lei, in cazul in carea persoana opteaza pentru concediu si indemnizatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. b).

(3) In cazul prevazut la alin. (1), daca cele 12 luni prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt constituite si din perioade in care persoana a realizat venituri supuse impozitului, atunci indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe aceasta perioada, inclusiv pe baza celor realizate in perioadele prevazute la art. 2 alin.(5) si (6) din ordonanta de urgenta.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3) daca din calcul rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urma copil, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita anterior, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(5) In situatiile prevazute la alin. (1) si (3), dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului sau, dupa caz, stimulent de insertie, pentru copilul anterior, inceteaza la data solicitarii noului drept.

(6) In situatia in care celalalt parinte se afla in concediul de maternitate prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, concediul pentru cresterea copilului si indemnizatiile lunare prevazute la art. 2 alin.(1) – (4) din ordonanta de urgenta se pot acorda doar dupa terminarea acestuia din urma, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului.

(7) In situatia in care persoana se afla cu primul copil in perioada de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 si naste un alt copil/copii sau se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, dupa data de 1 ianuarie 2011, pe perioada suprapunerii nasterilor sau, dupa caz, a situatiilor, suma prevazuta la art. 9 alin.(6) din ordonanta de urgenta nu se acorda.

(8) In situatia prevazuta la alin.(7) la terminarea perioadei de acordare a drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, pentru copilul nascut dupa data de 1 ianuarie 2011, sau dupa caz, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, survenite dupa aceasta data, persoana indreptatita opteaza pentru unul dintre drepturile prevazute la art. 2 alin.(1) din ordonanta de urgenta.

(9) In situatia prevazuta la alin. (8) se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in cuantumul primit anterior, dupa cum urmeaza:

a) nu mai mult de 3400 lei in cazul in carea persoana opteaza pentru concediu si indemnizatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. a);

b) nu mai mult de 1200 lei, in cazul in carea persoana opteaza pentru concediu si indemnizatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. b).

Art.9 – (1) In situatia in care dupa alegerea optiunii de concediu de catre persoana indreptatita, copilul/copiii sunt incadrati in grad de handicap, dreptul prevazut la art. 2 alin.(4) din ordonanta de urgenta se acorda de la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap daca cererea este depusa in termen de 60 zile de la aceasta data. Daca cererea este depusa dupa termenul mentionat, dreptul se acorda de la data depunerii cererii.

(2) In situatia in care, dupa implinirea varstei de 1 an sau 2 ani, copilul, respectiv unul sau mai multi dintre copiii rezultati din sarcini multiple este incadrat intr-un grad de handicap, drepturile prevazute la art. 2 alin.(4) din ordonanta de urgenta se acorda de la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap daca cererea este depusa in termen de 60 zile de la aceasta data. Daca ceerea este depusa dupa termenul mentionat, dreptul se acorda de la data depunerii cererii.

(3) In situatia in care unul dintre copiii rezultati in urma unei sarcini multiple este incadrat intr-un grad de handicap pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, pentru acesta se va continua plata indemnizatiei pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (4) din ordonanta de urgenta. In cazul in care sunt incadrati in grad de handicap mai multi copii rezultati in urma unei sarcini multiple, pe langa indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (4) din ordonanta de urgenta se va acorda si suma prevazuta la art. 5 din ordonanta de urgenta, in raport cu numarul copiilor.

CAP. 3

Concediul fara plata pentru cresterea copilului

Art. 10 – (1) Persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazuta de art. 2 alin.(1) lit.a) din ordonanta de urgenta, pot beneficia, dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an, de concediul fara plata prevazut de art. 6 din ordonanta de urgenta.

(2) Concediul fara plata este un drept al persoanei indreptatite si se acorda la solicitarea acesteia de catre angajator.

(3) Acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se aproba de catre angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.

Art.11 – (1) Incepand cu cea de-a patra nastere sau, dupa caz, al patrulea copil adoptat, incredintat in vederea adoptiei, dat in plasament ori in plasament in regim de urgenta sau pentru care s-a instituit tutela, persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 alin.(1) din ordonanta de urgenta au dreptul la un concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului.

(2) Durata concediului prevazut la alin. (1) este de 4 luni si se acorda integral, o singura data, fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, fiecareia dintre persoanele care au adoptat copilul, carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, asistentului maternal profesionist pentru copiii propri, precum si a persoanei care a fost numita tutore, in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

(3) Concediul fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se acorda de catre angajator pe baza de cerere, insotita de copia livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului sau, dupa caz, de copia actului constatator al nasterii sau extrasului de nastere, precum si, dupa caz, de actele doveditoare privind situatia juridica a copilului fata de persoana indreptatita.

(4) Parintii firesti ai copilului, respectiv persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 8 alin.(2) din ordonanta de urgenta, nu pot beneficia de concediul fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului in acelasi timp. Perioada concediului prevazut la alin. (1) este

diferita pentru fiecare dintre acestia.

CAP. 4

Stimulentul de insertie

Art.12 – (1) Stimulentul de insertie prevazut la art. 7 alin. (1) din ordonanta de urgenta se acorda lunar persoanelor indreptatite care au optat pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazuta de art. 2 alin.(1) lit.a) din ordonanta de urgenta, daca acestea realizeaza venituri supuse impozitului, inainte de implinirea de catre copil a varstei de 1 an.

(2) Pe perioada in care se acorda stimulentul, plata indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se suspenda.

(3) Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului de insertie se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite, ori de cate ori aceasta solicita, cu respectarea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.

(4) Daca persoana indreptatita, in perioada in care beneficiaza de stimulentul de insertie, doreste sa i se acorde concediul fara plata prevazut de art. 6 din ordonanta de urgenta, la reluarea realizarii de venituri supuse impozitului, nu mai beneficiaza de stimulentul de insertie.

Art.13 – (1) Stimulentul de insertie se acorda pe baza de cerere, semnata de persoana indreptatita, insotita de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de alte documente eliberate de autoritatile competente ori de declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca aceasta realizeaza sau urmeaza sa realizeze venituri supuse impozitului.

(2) In situatia stabilirii dreptului la stimulentul de insertie pentru persoana care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara prevazuta de art. 2 alin.(1) lit.a) din ordonanta de urgenta, cererea de acordare va fi insotita numai de documentele prevazute la alin.(1).

(3) In situatia stabilirii dreptului la stimulentul de insertie pentru persoana care desi are dreptul nu solicita acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazuta de art. 2 alin.(1) lit.a) din ordonanta de urgenta, cererea este insotita de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevazute la art.6, precum si de alte documente justificative la solicitarea agentiei teritoriale.

CAP. 5

Alocatia de stat pentru copii

Art.14 – (1) Copiii in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap, beneficiaza de alocatia de stat pentru copii in cuantumul prevazut la art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(2) In situatia copiilor in varsta de peste 2 ani, respectiv de peste 3 ani in cazul copiilor cu handicap, alocatia de stat pentru copii se acorda in cuantumul prevazut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.15 – (1) Alocatia de stat pentru copii se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de actul de identitate al solicitantului si de certificatul de nastere sau, dupa caz, actul constatator al nasterii sau extrasul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, in original si in copie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum si de actele actele doveditoare prevazute de lege pentru solicitarea acestui drept.

(2) In situatia in care alocatia de stat pentru copii se solicita odata cu indemnizatia lunara sau dupa caz, cu stimulentul de insertie prevazute la art. 2 alin.(2) – (4), respectiv art. 7 din ordonanta de urgenta, cererea se completeaza potrivit modelului aprobat prin prezentele norme metodologice.

(3) In situatia in care alocatia de stat pentru copii se solicita distinct se utilizeaza formularul de cerere prevazut de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577 /2007.

Art.16 – Alocatia de stat pentru copii se cumuleaza cu indemnizatia lunara sau cu stimulentul de insertie prevazute la art. 2 alin.(2) – (4), respectiv art. 7 din ordonanta de urgenta.

CAP. 6

Stabilirea si plata indemnizatiilor lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a alocatiei de stat pentru copii

Art.17 – (1) Drepturile prevazute de ordonanta de urgenta pot fi solicitate de catre persoana indreptatita sau, dupa caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, imputernicit prin procura speciala.

(2) Reprezentantul legal este persoana desemnata, in conditiile legii, sa reprezinte persoana indreptatita, in cazul in care aceasta este lipsita de capacitatea de exercitiu a drepturilor civile.

(3) Mandatarul este persoana imputernicita prin procura speciala de catre persoana indreptatita, in vederea solicitarii si primirii drepturilor prevazute de aceasta.

(4) Procura speciala prevazuta la alin. (3) este autentificata, dupa caz, de notarii publici de pe teritoriul Romaniei, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, este valabila 6 luni si trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) numele, prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale persoanei indreptatite;

b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;

c) obiectul mandatului (intocmirea dosarului pentru solicitarea si acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, deschiderea contului curent, incasarea drepturilor curente si restante, semnarea extrasului de cont);

d) precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin persoanei indreptatite, inclusiv pe cea de a anunta in termen agentiei teritoriale orice schimbare intervenita in situatia persoanei indreptatite de natura sa suspende sau sa inceteze acordarea drepturilor.

Art.18 – (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, se depune, dupa caz, de una dintre persoanele indreptatite, la primarul comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, al sectorului municipiului Bucuresti, in a carei/carui raza teritoriala are domiciliul sau, dupa caz, resedinta.

(2) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se completeaza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 de catre persoanele indreptatite.

(3) Pentru situatia prevazuta la art. 6 alin. (5) lit. a), adeverinta se completeaza potrivit modelului prevazut la anexa nr. 2.

Art.19 – (1) Primariile transmit agentiilor teritoriale, pe baza de borderou, pana la data de 10 a fiecarei luni, cererile prevazute la art. 18 inregistrate pana la acea data, insotite de documentele justificative. Modelul de borderou este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

(2) Primariile au obligatia sa verifice documentatia depusa de solicitanti si sa transmita agentiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzatoare dreptului solicitat.

(3) Cererile prevazute la art. 18 sunt certificate, prin semnatura si stampila, de catre primar sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de acesta.

Art.20 – (1) Cererile prevazute la art. 18 se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la agentia teritoriala, prin decizie de aprobare sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv.

(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta.

(3) In cazul respingerii cererii, decizia directorului executiv va fi insotita in mod obligatoriu de motivatie.

(4) Contestatiile formulate impotriva deciziei prevazute la alin. (1) se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

(5) Datele cuprinse in cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie lunara, stimulent de insertie sau alocatie de stat pentru copii si al intocmirii unor situatii statistice.

(6) Deciziile prevazute la alin.(1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, denumita in continuare Agentie.

Art.21 – (1) La stabilirea bazei de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile realizate de persoana indreptatita, obtinute in conditiile art. 3 din ordonanta de urgenta, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 2 alin.(5) si (6) din ordonanta de urgenta.

(2) Baza de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului stabilita potrivit alin. (1), se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterior datei nasterii copilului si impartita la 12.

(3) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se calculeaza prin aplicarea cotei de 75% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (2).

(4) Pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul cuvenit in luna anterioara celei in care s-a nascut copilul.

(5) In situatia in care copilul este nascut in prima zi a lunii, respectiv in ultima zi a lunii, prevederile art. 4 nu se aplica, urmand sa fie luate in considerare veniturile aferente celor 12 luni anterioare datei nasterii copilului.

(6) In situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) in care nu sunt realizate venituri, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei. Daca persoana realizeaza venituri o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12.

(7) In cazul veniturilor din activitati independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in calcul veniturile inscrise in actele doveditoare, media fiind calculata la numarul de luni in care aceste venituri au fost realizate.

(8) In situatia persoanelor care realizeaza venituri din activitati profesionale, in situatia prevazuta la art. 2 alin. (6) din ordonanta de urgenta, pentru conversia in moneda nationala a veniturilor realizate de acestea, se ia in calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei din ziua anterioara depunerii cererii.

(9) Daca din calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului potrivit prevederilor alin. (1) – (7) rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.

Art.22 – (1) In situatia persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se recalculeaza in baza dovezilor eliberate de autoritatile competente privind veniturile efectiv realizate in perioada pentru care s-a luat in calcul venitul estimat in vederea platii anticipate a impozitului sau, dupa caz, pentru care s-a completat declaratia pe propria raspundere.

(2) Dovada prevazuta la alin. (1) se transmite de catre persoana beneficiara la agentia teritoriala, cu respectarea termenului general de prescriptie prevazut de lege.

(3) Daca din recalculare rezulta un cuantum mai mare al indemnizatiei pentru cresterea copilului fata de cel stabilit initial, diferenta de cuantum se acorda pentru toata perioada de la data stabilirii dreptului.

(4) Daca din recalculare rezulta un cuantum mai mic al indemnizatiei pentru cresterea copilului fata de cel stabilit initial, diferenta de cuantum, stabilita de la data acordarii, se recupereaza de la beneficiar.

Art.23 – (1) Dreptul reprezentand indemnizatia pentru cresterea copilului se cuvine si se plateste dupa cum urmeaza:

a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;

b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);

e) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul stimulentului lunar nu mai realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acestuia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.

(2) Indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda de la datele prevazute la alin. (1) lit. a) – d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru cresterea copilului ori a incetat activitatea profesionala.

Art.24 – Dreptul reprezentand stimulentul lunar se cuvine si se plateste dupa cum urmeaza:

a) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita isi reia activitatea profesionala si realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;

b) de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

c) de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);

e) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.

Art.25 – Pe perioada acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului, plata pensiei de invaliditate si a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspenda.

Art.26 – (1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului si a alocatiei de stat pentru copii se efectueaza incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.

(2) Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si al stimulentului aferent fractiunilor de luna se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.

Art.27 – Plata drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se asigura lunar, prin mandat postal, la domiciliul persoanei indreptatite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora ori, la cererea acestora, in cont personal deschis la o unitate bancara sau in cont de card.

Art.28 – (1) Agentiile teritoriale solicita Agentiei creditele bugetare corespunzatoare drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni.

(2) Agentia solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare prevazute la alin. (1), centralizate la nivelul intregii tari, pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni.

Art.29 – (1) Potrivit prevederilor art. 16 si 17 din ordonanta de urgenta, autoritatile competente au obligatia de a transmite agentiilor teritoriale, lunar, pana la data de 10 a fiecarei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate in situatii de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, precum si data la care acestea s-au produs.

(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:

a) primaria, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. g) precum si la art. 17 alin.(1) lit. c) si alin. (2) din ordonanta de urgenta, precum si pentru orice modificari cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de catre beneficiari, de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta;

b) directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. a) – d) si f) precum si la art. 17 alin. (2) din ordonanta de urgenta;

c) inspectoratul judetean de politie, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. e) din ordonanta de urgenta.

Art.30 – (1) Plata drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se suspenda in conditiile prevazute la art. 16 alin. (2) si art. 17 alin. (2) si (3) din aceasta.

(2) Reluarea platii drepturilor suspendate se face in conditiile prevazute la art. 18 alin. (3) din ordonanta de urgenta.

(3) In aplicarea prevederilor alin. (2) cererea privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului se depune la agentiile teritoriale.

Art.31 – In cazul in care 3 luni consecutiv se inregistreaza mandate postale returnate, plata drepturilor prevazute in ordonanta de urgenta se suspenda, urmand ca agentia teritoriala sa verifice cauzele care au condus la aceasta situatie, prevederile art. 30 alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.

Art.32 – In cazul in care persoana beneficiara de indemnizatie pentru cresterea copilului sau, dupa caz, de stimulent lunar isi schimba domiciliul sau, dupa caz, resedinta in alta unitate administrativ-teritoriala decat cea de domiciliu sau de resedinta, agentia teritoriala platitoare a acestor drepturi, la solicitarea beneficiarilor, are obligatia de a transfera cererea si actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, insotite de situatia privind data pana la care s-a efectuat plata drepturilor si sumele restante, la agentia teritoriala in a carei raza beneficiarul si-a stabilit noul domiciliu sau, dupa caz, resedinta.

Art.33 – (1) Sumele incasate necuvenit sau acordate in conditiile prevazute la art. 22 alin. (4) se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie. Decizia de recuperare constituie titlu executoriu.

(2) Suspendarea platii / incetarea drepturilor / reluarea platii drepturilor/modificarea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale si se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.

CAP. 7

Dispozitii finale

Art.34 – (1) In vederea asigurarii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor beneficiare de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului sau ale concediului fara plata prevazut la art. 6 din ordonanta de urgenta, agentiile teritoriale au obligatia, lunar, sa vireze caselor de asigurari de sanatate teritoriale contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si sa transmita tabelul nominal privind persoanele beneficiare.

(2) Agentiile teritoriale transmit Agentiei, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele beneficiare.

(3) Agentia solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare prevazute la alin. (2) centralizate la nivelul intregii tari pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni.

Art. 35 – (1) Persoanele indreptatite care au optat pentru drepturile prevazute la art. 2 alin.(1) lit.a) si dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an se afla in concediul fara plata prevazut la art. 6 alin.(1) din ordonanta de urgenta, au obligatia sa comunice in scris agentiei teritoriale aceasta optiune, pentru a se putea plati contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la art. 34 alin.(1).

(2) Comunicarea va fi insotita in mod obligatoriu de adeverinta de la angajator ca persoana se afla in concediu fara plata, sau dupa caz de declaratia pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri supuse impozitului, precum si orice alte documente solicitate de agentia teritoriala.

(3) Pentru persoanele plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se efectueaza incepand cu luna transmiterii comunicarii.

(4) Pentru persoanele prevazute la alin.(1) care nu comunica datele mentionate, plata contributiei de asigurari sociale nu se efectueaza.

Art.36 – (1) Perioada in care se beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, precum si in sistemul asigurarilor sociale de somaj.

(2) In vederea inregistrarii in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de somaj a perioadelor asimilate prevazute la alin. (1), agentiile teritoriale au obligatia de a depune lunar, in termenul stabilit de lege, la casa teritoriala de pensii precum si la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca declaratia privind evidenta nominala a persoanelor care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului si obligatiile de plata, in formatul stabilit de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, si dupa caz, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

(3) In situatia prevazuta la art. 17 alin.(2) reprezentantul legal al persoanei indreptatite lipsita de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile este doar primitorul drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile prevederile alin.(1) si (2), respectiv ale art. 21 si 22 din ordonanta de urgenta.

Art.37 – Persoanele care doresc sa schimbe modalitatea de plata pentru care au optat initial au obligatia sa comunice in scris aceasta noua optiune de plata la agentia teritoriala. Agentia teritoriala va solicita beneficiarului documentele justificative necesare pentru noua optiune.

Art.38 – (1) Persoanele care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului acordata prin aceste institutii.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.

(3) In situatia in care in perioada concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei aferente contractul de munca al persoanei prevazute la alin. (1) inceteaza, plata indemnizatiei se asigura prin agentiile teritoriale pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala au obligatia sa transmita agentiilor teritoriale in a caror raza teritoriala domiciliaza persoana beneficiara cererea si documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului.

Art.39 – In aplicarea prezentelor norme metodologice, precum si pentru reglementarea unor situatii care pot sa apara pe parcursul aplicarii in acelasi timp a prevederilor ordonantei de urgenta, precum si a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale poate emite instructiuni sau precizari care se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art.40 – Anexele nr. 1, nr. 2 si nr. 3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Anexa 1 – Cerere

Anexa 2 – Adeverinta angajator

Anexa3 – Borderou

Puteti trimite sugestii si propuneri pana la data de 13.01.2011 la adresa dezbateri@mmuncii.ro.

Sursa: Ministerul Muncii

2 comentarii to “Ministerul Muncii a pus in dezbatere Normele metodologice la O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor”

 1. Dinu Maria spune:

  Ref.la aceste norme de aplicarea OUG 111/2010, ar trebui tinut cont de urmatoarele:
  -la art. 21 alin.6 in care se mentioneaza faptul ca
  “(6) In situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) in care nu sunt realizate venituri, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei.” ar trebui mentionat din data de 01.01.2013. Daca o mama se afla in CIC si in perioada de 2 ani mai da nastere la un alt copil sa aiba posibilitatea sa cotizeze din timp si sa poata beneficia de venitul realizat un ultimul an.

 2. Dinu Maria spune:

  daca o mama are 2 copii, se afla in CIC si mai da nastere unui alt copil ( al 3-lea) trebuie sa se sinucida?
  De ce nu dati posibilitatea sa cotizeze lunar, pentru a putea beneficia de 75% din venitul celor 12 luni? iar daca nu cotizeaza sa primesca 600 de lei. pentru ca mama sa poata cotiza, acel articol sa intre in vigoare de la 01.01.2013.
  Nu stiu ce impact au modificarile legislative, in general, asupra altor categorii sociale( pensionari, someri, etc.), dar asupra mamelor si copiilor impactul este major.
  o astfel de lege ar trebui gandita de mame din cadrul ministerului, nu de barbati care sunt in stare sa-si vanda mama pentru bani.
  O astfel de lege ar trebui sa intre in aplicare dupa `

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close