Modificarea O.U.G. nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale

In M. Of. nr. 853 din 20 decembrie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale.
Din cuprins:
In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului finanteaza, din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile si din alte surse, in conditiile legii, Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, denumit in continuare Program.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” – S.A., aflata sub autoritatea acestuia, realizeaza doua dintre cele 4 obiective principale ale Programului, respectiv proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale din mediul rural si mic urban, in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban.
Lucrarile de reabilitare, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural se realizeaza prin Programul national de dezvoltare rurala (PNDR), avand ca sursa de finantare Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale fiind autoritate de management pentru PNDR.
Finalizarea lucrarilor de constructie si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural si mic urban sunt in sarcina Ministerului Culturii si Patrimoniului National.
Avand in vedere faptul ca Programul are ca perioada de desfasurare un termen de 3 ani incepand cu anul 2007,
situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea prelungirii perioadei de desfasurare a Programului in vederea asigurarii unei imbunatatiri a infrastructurii culturale si la nivelul localitatilor din mediul rural si mic urban, evitandu-se astfel crearea unei situatii nefavorabile sub aspect social.
In spatiul mic urban si cu precadere in spatiul rural, activitatea culturala este organizata in jurul asezamantului cultural. Majoritatea caminelor culturale, caselor de cultura si a altor asezaminte culturale se afla intr-o stare continua de degradare, neputand oferi astfel servicii culturale populatiei, aspect ce se rasfrange si asupra situatiei educationale a acesteia.
Pastrarea si conservarea mostenirii rurale sunt esentiale pentru dezvoltarea turismului rural, reprezentand o posibilitate de promovare a satelor romanesti cu efect pozitiv asupra turistilor si populatiei locale.
Patrimoniul cultural romanesc reprezinta o sursa importanta de dezvoltare la nivel local si regional. Dezvoltarea durabila nu se poate face in afara pastrarii identitatii culturale, fapt care impune luarea in considerare si a unor factori cum ar fi educatia si consumul cultural, imbunatatirea serviciilor culturale de baza din spatiul romanesc.
Aceasta implica atat dezvoltarea infrastructurii de asezaminte culturale, biblioteci, camine culturale, locuri de petrecere a timpului liber, cat si punerea in valoare a patrimoniului cultural, arhitectural si natural.
Dimensiune importanta a vietii sociale, viata culturala va fi revitalizata in conditiile in care comunitatile locale vor detine o infrastructura culturala adecvata.
Prin realizarea proiectelor principale ale Programului se va aduce un suflu nou si dinamic in viata comunitatii locale si se va media deschiderea oamenilor catre noi modele culturale, care sa vina sa completeze frumoasa traditie deja existenta.
Functionarea asezamintelor culturale la parametri calitativi superiori reprezinta un pas inainte spre schimbare, spre viitor, dezvoltare locala si cooperare internationala.
Neadoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce la sistarea Programului si prin urmare la neindeplinirea obiectivelor principale ale acestuia, respectiv cresterea accesului populatiei din mediul rural si mic urban la informatie, educatie, cultura si coeziune sociala.
Luand in considerare faptul ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” – S.A., realizeaza in prezent doua dintre cele 4 obiective ale Programului demarat in anul 2007 si disponibilitatea derularii in viitor de catre acesta a obiectivelor care au fost stabilite pana in anul 2010 in sarcina Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si, respectiv, in sarcina Ministerului Culturii si Patrimoniului National, motivat de experienta Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” – S.A. in ceea ce priveste derularea programelor de interes public sau social in domeniul constructiilor,
in vederea crearii cadrului legal pentru realizarea si finantarea, in regim de urgenta, a lucrarilor de construire de noi asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si a lucrarilor de reabilitare, modernizarea infrastructurii culturale, finalizarea si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural si mic urban,
pentru intarirea rolului asezamintelor culturale si transformarea acestora in centre comunitare de acces la informatie si cultura si de coeziune sociala, diversificarea ofertei culturale, cresterea gradului de acces si de participare a populatiei la viata culturala intr-un cadru care sa dispuna de conditiile tehnico-administrative necesare prezentarii de productii artistice,
in scopul continuarii Programului in perioada 2011 – 2015,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 21, alineatele (1), (3^1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
“(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului finanteaza, din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile si din alte surse, in conditiile legii, Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, denumit in continuare Program.
………………………………………………………………..
(3^1) Obiectivele prevazute la alin. (3) se realizeaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Compania Nationala de Investitii <<C.N.I.>> – S.A., aflata sub autoritatea acestuia, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii <<C.N.I.>> – S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
………………………………………………………………..
(4) Programul se aplica incepand cu anul 2007 si se va desfasura pe o perioada de 8 ani.”
2. La articolul 21, alineatele (3^2) si (3^3) se abroga.
3. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
(1) Pentru a putea beneficia de finantare in cadrul Programului, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3^1), autoritatile administratiei publice locale, singure sau in parteneriat cu alte autoritati publice ori cu organizatii neguvernamentale din tara sau din strainatate, elaboreaza si propun, pe baza unei documentatii justificative, proiecte care trebuie sa fie insotite de programe si proiecte culturale desfasurate pe o perioada de minimum 3 ani, precum si de garantia asigurarii unei finantari, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totala a proiectului pentru constructie, reabilitare, modernizare, dotare si/sau finalizare a lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale.”
4. La articolul 22, alineatul (1^1) se abroga.
5. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
(1) In vederea implementarii obiectivelor prevazute la art. 21 alin. (3) se constituie Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumita in continuare Comisia, formata din cate un reprezentant al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, al Asociatiei Comunelor si al Asociatiei Oraselor din Romania, desemnati prin ordine ale ministrilor de resort sau prin decizie a presedintelui asociatiei, dupa caz.
(2) Presedintia Comisiei va fi asigurata de reprezentantul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, desemnat prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului.
(3) Lucrarile Comisiei vor fi asigurate de un secretariat format din specialisti numiti de catre ministrul dezvoltarii regionale si turismului.
(4) Pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 21 alin. (3), Ministerul Culturii si Patrimoniului National impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului elaboreaza ghidurile operationale, care vor cuprinde: criteriile de evaluare si selectie, modul de organizare si functionare a Comisiei, aprobate prin ordine comune ale ministrului culturii si patrimoniului national si, respectiv, ministrului dezvoltarii regionale si turismului.
(5) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului elaboreaza norme metodologice pentru derularea obiectivelor prevazute la art. 21 alin. (3) prin Compania Nationala de Investitii <<C.N.I.>> – S.A., aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului.
(6) Comisia constituita potrivit alin. (1) va selecta proiectele propuse de autoritatile administratiei publice locale care indeplinesc conditiile minime prevazute la art. 22 si va propune Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului finantarea celor care intrunesc criteriile prevazute in ghidurile operationale specifice fiecarui obiectiv.”
6. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 25
(1) Monitorizarea implementarii Programului se realizeaza de Compania Nationala de Investitii <<C.N.I.>> – S.A., in conditiile legii.
(2) Compania Nationala de Investitii <<C.N.I.>> – S.A. va transmite trimestrial Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului informari cu privire la stadiul derularii si implementarii Programului.”
ART. II
Ghidurile operationale prevazute la art. 23 alin. (4) si normele metodologice prevazute la art. 23 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, vor fi actualizate si, respectiv, elaborate in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. III
Impactul financiar al Programului asupra bugetului de stat consolidat este suportat din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului stabilit conform strategiei fiscal-bugetare.
ART. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar se platesc in trei transe
In M. Of. nr. 853 din 20 decembrie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
Din cuprins:
Luand in considerare dificultatile intampinate pana in prezent in ceea ce priveste executarea hotararilor judecatoresti avand ca obiect drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar,
avand in vedere influenta substantiala asupra bugetului de stat pe anii 2010 – 2011 pe care o are executarea, in conditiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,
avand in atentie necesitatea instituirii unor reglementari speciale, cu aplicabilitate limitata in timp, privind executarea silita a hotararilor judecatoresti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,
tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea drept consecinta imposibilitatea mentinerii echilibrelor bugetare si, in mod implicit, nerespectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOL UNIC
Alineatul (1) al articolului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2010, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. II
(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la 31 decembrie 2010, se realizeaza astfel:
a) in anul 2012 se platesc 34% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se platesc 33% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2014 se platesc 33% din valoarea titlului executoriu.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close