Modificari ale O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

In M. Of. nr. 854 din 21 decembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 246/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.
Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Cererile privind acordarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc vor fi solutionate in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.”
2. La articolul 1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conform carora jocurile de noroc sunt exploatate in mod direct de detinatorul licentei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, in comun, de catre 2 sau mai multi organizatori de jocuri de noroc intre care exista un contract de asociere in participatiune incheiat in conditiile legii, raspunderea administrativa revenind tuturor partenerilor.”
3. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Monitorizarea activitatilor din domeniul jocurilor de noroc se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice, direct sau impreuna cu alte institutii ale statului, in conditiile legii. Pentru anumite tipuri de jocuri de noroc, monitorizarea poate fi incredintata, sub directa supraveghere a comisiei, altor institutii si autoritati de stat abilitate sau altor operatori economici autorizati in acest sens.”
4. La articolul 2, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) In exercitarea atributiilor sale, comisia poate solicita date si informatii referitoare la activitatea de organizare, exploatare si monitorizare a jocurilor de noroc oricarei autoritati de stat, autoritati de supraveghere sau oricaror operatori economici care detin competente directe ori indirecte referitoare la aceasta activitate, indiferent de nivelul si forma de implicare.”
5. La articolul 5, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Nu sunt permise ca instrumente de plata care concura la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1) lit. b) paragraful (ii), instrumentele de plata utilizate in sistemul financiar-bancar (ordine de plata, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de varsamant etc.) sau alte hartii de valoare/cu valoare declarata, cu exceptia mijloacelor de joc prevazute la alin. (4), a mijloacelor banesti, inclusiv a cardurilor bancare de credit si/sau debit.”
6. La articolul 5, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatul (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
“(6) Prin echipamente tehnice care asigura suportul pentru organizarea, exploatarea si transmiterea jocurilor de noroc se intelege totalitatea echipamentelor si mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul carora isi desfasoara activitatea specifica organizatorul de jocuri de noroc autorizat in acest sens pe teritoriul Romaniei.
(7) Prin echipamente tehnice care asigura suportul pentru monitorizarea si supravegherea jocurilor de noroc se intelege totalitatea echipamentelor si mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul carora isi desfasoara activitatea specifica autoritatea ori, dupa caz, operatorul economic care este autorizat sa exercite monitorizarea si supravegherea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) situate pe teritoriul Romaniei.”
7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 6
Prin organizator de jocuri de noroc se intelege persoana juridica autorizata sa organizeze si sa exploateze jocuri de noroc in conditiile prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor specifice. Poate dobandi aceasta calitate persoana juridica de drept roman constituita in conditiile legii.”
8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
Prin participant la jocul de noroc se intelege orice persoana fizica majora care doreste si are dreptul legal sa participe la jocuri de noroc autorizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea neconditionata a regulamentului respectivului joc de noroc.”
9. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera f) se introduc trei noi litere, literele g) – i), cu urmatorul cuprins:
“g) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;
h) pariurile on-line reprezentand activitatea de pariuri in cota fixa, organizata prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;
i) jocurile de noroc on-line reprezentand totalitatea jocurilor de noroc, altele decat cele definite la lit. a), e), f), g) si h), care sunt desfasurate altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, organizate si transmise prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut autorizatie si licenta.”
10. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Activitatea economica reprezentata de jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt definite la alin. (1) lit. g) – i), se va desfasura in conditiile elaborarii si implementarii, prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta si a altor reglementari specifice, a unui cadru de reglementare si supraveghere a furnizarii si consumului de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, cu conditia respectarii principiilor privitoare la:
(i) protectia minorilor si prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;
(ii) asigurarea integritatii si a transparentei operatiunilor desfasurate de catre si prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum si a unui sistem de joc echitabil, supravegheat si verificat permanent din punctul de vedere al securitatii si corectitudinii activitatilor desfasurate;
(iii) prevenirea si combaterea activitatilor infractionale care pot fi desfasurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;
(iv) asigurarea unei dezvoltari echilibrate si echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice in cauza;
(v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementarilor din acest domeniu de activitate, in vederea diminuarii si limitarii unor posibile vulnerabilitati ale acestui sector economic fata de potentiale activitati infractionale, precum si a diminuarii expunerii fata de riscul de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism.”
11. La articolul 12 alineatul (3), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
“f) in cazul jocurilor de noroc prevazute la art. 10 alin. (1) lit. g) – i), pentru intreaga activitate de organizare, desfasurare si exploatare si pentru toate echipamentele tehnice care concura la aceasta.”
12. La articolul 13, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Pentru societatile care organizeaza pariuri in cota fixa si/sau pariuri on-line, taxa pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileste in functie de incasarile efectiv realizate de societati din exploatarea acestei activitati, dar nu mai putin de nivelul minim al taxei stabilite in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(3) Taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se aloca anual prin legea bugetului de stat astfel: 1,5% la Fondul cinematografic si 3,5% pentru Programul national de restaurare a monumentelor istorice. Sumele se vireaza lunar din buget la nivelul incasarilor.”
13. La articolul 14 alineatul (2) litera b), partea introductiva a paragrafului (iii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(iii) pentru jocurile de tip pariu, jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line, taxa anuala se datoreaza si se plateste dupa cum urmeaza:”.
14. La articolul 15 alineatul (2), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“h) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operational al acestora, sunt vizate de Biroul Roman de Metrologie Legala. Totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate se centralizeaza intr-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Romaniei. Sistemul electronic central, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii privind totalul taxelor de participare colectate in orice zi si totalul premiilor acordate;”.
15. La articolul 15 alineatul (2), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
“i) detin toate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea si transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc in mod obligatoriu pe teritoriul Romaniei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile de noroc on-line, exceptie de la aceasta prevedere facand operatorii economici autorizati in acest domeniu intr-un stat membru al Uniunii Europene si care detin echipamentele tehnice necesare functionarii intr-un stat membru al Uniunii Europene, cu obligatia conectarii acestora la organismele prevazute la art. 19^1;
j) conditiile suplimentare ce trebuie indeplinite de operatorul economic pentru obtinerea licentei de organizare si autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc prevazute la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.”
16. La articolul 15 alineatul (6) litera a), paragrafele (i) si (iii) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(i) minimum 15 mijloace de joc pentru spatiile in care, pe langa celelalte activitati care se desfasoara in cadrul incintei respective, altele decat exploatarea de jocuri de noroc, se exploateaza numai aceasta categorie de mijloace de joc;
………………………………………………………………..
(iii) minimum doua mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru locatiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto;”.
17. La articolul 15 alineatul (6), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“i) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, numarul minim de agentii prin care se realizeaza distributia biletelor de catre acelasi operator economic este de 48, cate o agentie in fiecare resedinta de judet si, respectiv, fiecare sector din municipiul Bucuresti. Licenta si autorizatia de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune permit operatorului economic care le-a obtinut sa desfasoare activitatea pe intregul teritoriu al Romaniei, fara a fi necesara obtinerea de autorizatii, aprobari, taxe suplimentare, avize ori licente din partea autoritatilor locale. Anterior inceperii activitatii pe raza unei localitati, operatorul economic autorizat in conditiile prezentei ordonante de urgenta va informa, in termen de 5 zile anterior inceperii activitatii, prin adresa, autoritatea administratiei publice locale competente despre inceperea activitatii, comunicandu-i data inceperii activitatii si transmitandu-i copii dupa licenta si autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul retelelor de televiziune. Distributia-vanzarea cartoanelor bingo se realizeaza prin toate formele permise de lege in materia vanzarii-cumpararii. Vanzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe baza de comision, prin puncte de vanzare fixe (inclusiv sistem on-line) sau mobile;”.
18. La articolul 16, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) Operatorii economici care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc si exploateaza, pe baza de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor pot organiza turnee de poker in baza unui regulament aprobat de comisie si cu conditia platii taxei de organizare. Cuantumul taxei de organizare anuale este cel stabilit prin anexa la prezenta ordonanta de urgenta si constituie venit la bugetul de stat.”
19. La articolul 17 alineatul (2), dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele h^1) si h^2), cu urmatorul cuprins:
“h^1) constatarea unor nereguli in ceea ce priveste evidentierea castigurilor acordate, retinerea la sursa a sumelor aferente si neplata acestora sau plata cu o intarziere mai mare de 30 de zile, precum si in ceea ce priveste nerespectarea oricaror conditii de licentiere si autorizare stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta sau prin alte reglementari specifice;
h^2) constatarea in activitatea de jocuri de noroc a nerespectarii prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
20. La articolul 18, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 18
(1) Companiei Nationale <<Loteria Romana>> – S.A. i se incredinteaza, in calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, organizarea si exploatarea de jocuri loto si pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1), inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sistemelor de telefonie fixa sau mobila.
………………………………………………………………..
(5) In vederea realizarii obiectului de activitate, Compania Nationala <<Loteria Romana>> – S.A. poate incheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, pentru care detine sau obtine licenta si autorizatie in conditiile legii.”
21. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 19^1
(1) Controlul tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa ori mobila se realizeaza de institutii sau autoritati de stat, abilitate in acest sens, sau de operatori economici autorizati de comisie.
(2) Operatorii economici autorizati potrivit alin. (1) vor permite accesul neconditionat al tuturor institutiilor cu competente in intregul domeniu de activitate gestionat.
(3) Conditiile de autorizare a respectivilor operatori economici vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.”
22. La articolul 22, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
“(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si posibilitatea aplicarii sanctiunii complementare potrivit alin. (4):
a) alterarea mijloacelor de joc sau modificarea de orice natura adusa acestora, a echipamentelor tehnice, a evidentelor de gestiune a participantilor, a castigurilor acordate si a sumelor aferente operatiunilor desfasurate, precum si asupra elementelor de sansa, hazard, a sistemelor de identificare a clientilor ori de gestionare a operatiunilor financiare efectuate de acestia sau a oricaror cerinte stabilite si impuse prin reglementarile specifice acestui domeniu;
b) permiterea, in cadrul desfasurarii activitatilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i), a oricarui tip de operatiuni de creditare a participantilor la jocul de noroc;
c) promovarea, de catre organizatorul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i), prin intermediul oricarui mijloc de tip interfata de conectare, de participare, de transmitere a jocurilor de noroc sau prin orice alte platforme si mijloace asimilate, a entitatilor si a oricaror mijloace de creditare a jucatorilor in scopul participarii la activitatile organizate in acest domeniu;
d) promovarea, prin intermediul activitatilor de joc de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i), a oricaror servicii, mijloace si activitati care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta ori altor reglementari specifice.
(4) La constatarea savarsirii oricareia dintre faptele contraventionale prevazute la alin. (3), comisia poate dispune, in functie de consecintele produse, masura revocarii licentei de organizare a jocurilor de noroc.”
23. La articolul 23 alineatul (2), litera a) se abroga.
24. La articolul 23, alineatul (4) se abroga.
25. La articolul 25, dupa litera e) se introduc sase noi litere, literele f) – k), cu urmatorul cuprins:
“f) comunica autoritatilor competente informatii false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfasoara, organizeaza sau o exploateaza, refuza sa furnizeze informatiile solicitate ori obstructioneaza controlul efectuat de organele cu atributii de supraveghere si control in acest domeniu;
g) comunica autoritatilor competente informatii incomplete, in scopul de a disimula anumite situatii reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidenta prevederilor art. 17 alin. (2);
h) participa, in calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g) – i), prin intermediul unor echipamente si mijloace tehnice sau al oricaror mijloace asimilate, in scopul de a-si disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operatiunilor financiare aferente;
i) participa, in calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g) – i), desi face parte din personalul si conducerea persoanei juridice care este parte contractuala, privind orice activitate conexa ori legata de jocul de noroc, in relatie cu organizatorul autorizat pe teritoriul Romaniei, sau detine calitatea de asociat ori actionar in cadrul acestei persoane juridice;
j) influenteaza sau altereaza rezultatele unui joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g) – i), indiferent daca are calitatea de organizator, participant ori daca detine controlul direct sau indirect asupra activitatii de jocuri de noroc in cauza;
k) participa pe teritoriul Romaniei la activitati de joc de noroc care nu sunt autorizate pe teritoriul Romaniei, organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa ori mobila sau a oricaror mijloace asimilate.”
26. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 26
(1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promotional privind activitatile si jocurilor interzise, potrivit prezentei ordonante de urgenta, constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(2) Desfasurarea activitatilor de marketing, reclama, publicitate sau orice alte activitati cu caracter promotional privind jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g) – i) ori activitatile si serviciile conexe acestora, care nu sunt autorizate pe teritoriul Romaniei, constituie contraventie si se pedepseste cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.”
27. La articolul 29, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 29
(1) Pentru acoperirea riscului de neplata a obligatiilor fata de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sau operatorii economici autorizati sa exercite controlul tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila sunt obligati sa constituie un fond de garantie, pentru fiecare masina electronica cu castiguri, masa de joc din cazinou ori pentru fiecare locatie, dupa caz, pana la data depunerii documentatiei in vederea acordarii licentei de organizare a jocurilor de noroc, in favoarea organului fiscal teritorial la care sunt inregistrati, prin:”.
28. La articolul 29 alineatul (8), dupa litera e) se introduc patru noi litere, literele f) – i), cu urmatorul cuprins:
“f) 400.000 lei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;
g) 600.000 lei pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;
h) 1.000.000 lei pentru jocurile de noroc on-line, altele decat cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e), f), g) si h), organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila;
i) 10.000.000 lei pentru operatorii economici autorizati sa exercite controlul tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila.”
29. La anexa, punctul 1 “Taxe anuale percepute pentru activitatile din domeniul jocurilor de noroc” punctul I, dupa litera G se introduc 5 noi litere, literele H – L, cu urmatorul cuprins:
“H. Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line: 100.000 lei
I. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila: 100.000 lei
J. Pentru jocurile de noroc on-line: 400.000 lei
K. Pentru jocurile loto on-line: 500.000 lei
L. Pentru pariurile mutuale on-line: 200.000 lei”.
30. La anexa, punctul 1 “Taxe anuale percepute pentru activitatile din domeniul jocurilor de noroc” punctul II, literele C, F si G se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“C. Pentru pariuri in cota fixa si pariuri on-line: 5% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 250.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic
………………………………………………………………..
F. Pentru jocurile bingo desfasurate in sali de joc: 30.000 lei pentru fiecare sala, precum si 3% din valoarea nominala a cartoanelor achizitionate de la Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> – S.A., care se achita in avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plata vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor
G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 10% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic”.
31. La anexa, punctul 1 “Taxe anuale percepute pentru activitatile din domeniul jocurilor de noroc”, punctul II, dupa litera G se introduc patru noi litere, literele H – K, cu urmatorul cuprins:
“H. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila: 10% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic
I. Pentru jocurile de noroc on-line: 1,5% din incasarile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai putin de 400.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de operatorul economic
J. Pentru jocurile loto on-line: 800.000 lei
K. Pentru pariurile mutuale on-line: 400.000 lei”.
32. La anexa, punctul 2 “Valoarea minima a capitalului social subscris si varsat la data solicitarii cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc”, dupa litera G se introduc trei noi litere, literele H – J, cu urmatorul cuprins:
“H. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc de tip pariuri in cota fixa on-line: 1.000.000 lei
I. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicatii de tip internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila: 500.000 lei
J. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc on-line: 1.000.000 lei”.
33. La anexa, dupa punctul 2 “Valoarea minima a capitalului social subscris si varsat la data solicitarii cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc” se introduce un nou punct, punctul 3, cu urmatorul cuprins:
“3. Taxa de organizare pentru turnee de poker: 200.000 lei”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close