Modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora

In M. Of. nr. 856 din 21 decembrie 2010 a fost publicat Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 25/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora.
Din cuprins:
ART. I
Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 23 septembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Expresiile riscul rezidual, riscul de concentrare si riscul din securitizare au semnificatia prevazuta de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritatile competente pentru verificarea si evaluarea acestora, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/117/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, expresiile risc operational si risc legal au semnificatia prevazuta de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerintelor minime de capital pentru riscul operational ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, expresia risc de credit al contrapartidei are semnificatia prevazuta de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei in cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al operatiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu imprumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare si al tranzactiilor de creditare in marja, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/114/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, iar expresia grup de clienti aflati in legatura are semnificatia prevazuta de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/89/2010.”
2. La articolul 2 alineatul (5) litera d), articolul 13 alineatul (2), articolul 32 alineatul (1), articolul 54 alineatul (2) si articolul 220, sintagma “functia de control al riscurilor” se inlocuieste cu sintagma “functia de administrare a riscurilor”.
3. La articolul 2 alineatul (5), literele t), u) si aa) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“t) externalizare – utilizarea de catre o institutie de credit a unui furnizor extern, in vederea desfasurarii de catre acesta, pe baza contractuala si in mod continuu, a unor activitati efectuate in mod obisnuit de catre institutia de credit in cauza;
u) furnizor extern – furnizorul de bunuri si servicii, care poate fi o entitate autorizata sau nu, in functie de activitatea externalizata, respectiv o entitate afiliata in cadrul unui grup ori o entitate in afara grupului;
………………………………………………………………..
aa) persoane cu functii-cheie de executie – persoane ale caror activitati profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al institutiei de credit, incluzand membrii organelor cu functie de conducere, personalul care expune institutia de credit unor riscuri – de exemplu persoane carora li s-au acordat competente individuale sporite in ceea ce priveste derularea tranzactiilor in care este implicata institutia de credit, cum ar fi: dealeri, persoane care au competenta de a aproba credite de valori semnificative -, personalul functiilor sistemului de control intern si orice angajat care primeste o remuneratie totala, inclusiv clauze privind beneficiul discretionar de tip pensie, ce conduce la incadrarea acestuia in aceeasi categorie de remuneratie cu cea a membrilor organelor cu functie de conducere si cu a personalului care expune institutia de credit unor riscuri;”.
4. La articolul 2 alineatul (5), dupa litera ee) se introduc trei noi litere, literele ff), gg) si hh), cu urmatorul cuprins:
“ff) depozite stabile (core deposits) – resursele de finantare care raman la dispozitia institutiei de credit o perioada de timp indelungata, determinate de catre aceasta potrivit politicilor interne la care se face referire la art. 154;
gg) operatiuni de inlocuire a expunerilor existente – operatiuni desfasurate in legatura cu expuneri aflate in portofoliu, concretizate prin noi expuneri sau prin modificarea termenilor contractuali ai acestora;
hh) beneficii discretionare de tipul pensiilor – beneficii suplimentare de tipul pensiilor asigurate pe o baza discretionara de catre o institutie de credit unui angajat, ca parte a pachetului de remuneratie variabila al respectivului angajat, care nu includ beneficiile datorate garantate unui angajat in conformitate cu termenii schemelor de pensionare ale institutiei de credit.”
5. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
“d) cerinte de publicare si transparenta.”
6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 10
(1) Structura de conducere a unei institutii de credit mama, persoana juridica romana, are responsabilitatea generala pentru existenta unui cadru adecvat de administrare a activitatii in cadrul grupului si pentru asigurarea unor politici si mecanisme privind cadrul de administrare a activitatii corespunzatoare structurii, activitatii si riscurilor aferente grupului si entitatilor acestuia.
(2) In sensul alin. (1), structura de conducere a unei institutii de credit mama trebuie sa constientizeze toate riscurile semnificative si problemele care ar putea afecta grupul, institutia de credit mama si filialele acesteia. In acest context, institutia de credit mama este responsabila pentru determinarea structurii de administrare a filialelor care contribuie cel mai bine la exercitarea functiei de supraveghere la nivelul grupului.
(3) In sensul alin. (2), structura de conducere a unei institutii de credit mama trebuie:
a) sa stabileasca o structura a cadrului de administrare a activitatii care sa contribuie la supravegherea eficace a filialelor sale si care sa ia in considerare natura, dimensiunea si complexitatea diferitelor riscuri la care grupul si filialele acestuia sunt expuse;
b) sa evalueze periodic structura cadrului de administrare a activitatii pentru a asigura ca aceasta ramane corespunzatoare, avand in vedere cresterea dimensiunilor si complexitatii, extinderea geografica etc.;
c) sa aprobe o politica privind cadrul de administrare a activitatii la nivelul grupului si pentru filialele acestuia, care sa includa angajamentul de a indeplini toate cerintele aplicabile cadrului de administrare a activitatii;
d) sa asigure ca sunt disponibile resurse suficiente pentru fiecare filiala in scopul indeplinirii atat a standardelor la nivel de grup, cat si a standardelor locale privind cadrul de administrare a activitatii;
e) sa inteleaga rolul si relatiile atat dintre filiale, cat si cu institutia de credit mama;
f) sa dispuna de mijloace corespunzatoare pentru a monitoriza ca fiecare filiala sa se conformeze tuturor cerintelor aplicabile privind cadrul de administrare a activitatii.
(4) In cazul unei institutii de credit filiala, persoana juridica romana, structura de conducere a acesteia trebuie sa adere la valorile si principiile privind cadrul de administrare a activitatii stabilite de societatea-mama si sa aiba in vedere obiectivele de afaceri, profilul de risc si politicile stabilite de catre structura de conducere a institutiei-mama. In acest sens, structura de conducere a unei institutii de credit filiala trebuie sa stabileasca propriile responsabilitati pe linia cadrului de administrare a activitatii si trebuie sa evalueze orice decizii sau practici la nivel de grup pentru a asigura ca acestea nu determina ca filiala sa incalce prevederile cadrului de reglementare ori regulile prudentiale aplicabile la nivel individual pe teritoriul Romaniei. Structura de conducere a unei institutii de credit filiala trebuie, de asemenea, sa asigure ca asemenea decizii sau practici nu aduc atingere:
a) administrarii sanatoase si prudente a filialei;
b) soliditatii financiare a filialei;
c) intereselor legale ale detinatorilor de interese in filiala.
(5) In cazul in care o institutie de credit desfasoara activitate in strainatate fie prin intermediul unei sucursale, fie prin intermediul unei filiale, structura de conducere a institutiei de credit este responsabila pentru implementarea corespunzatoare a strategiilor si a politicilor stabilite, cu respectarea obligatiilor impuse de legislatia din tara in care respectiva sucursala sau filiala isi desfasoara activitatea.”
7. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 19
(1) Organele cu functie de supraveghere trebuie sa asigure ca politicile si practicile de remunerare a personalului institutiei de credit, inclusiv a membrilor organelor cu functie de supraveghere si a membrilor organelor cu functie de conducere, corespund culturii institutiei de credit, obiectivelor si strategiei pe termen lung, precum si mediului de control al acesteia.
(2) Personalul aferent functiilor sistemului de control intern si, dupa caz, personalul departamentelor de resurse umane si expertii externi trebuie, de asemenea, sa fie implicati in elaborarea politicilor de remunerare ale unei institutii de credit.
(3) Politica de remunerare a unei institutii de credit trebuie sa fie accesibila tuturor angajatilor, iar procesul de evaluare a personalului trebuie sa fie formalizat in mod corespunzator si sa fie transparent pentru angajati.
(4) In sensul alin. (1), la stabilirea si aplicarea politicilor de remunerare totala, inclusiv a salariilor si beneficiilor discretionare de tipul pensiilor, pentru categoriile de personal ale caror activitati profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al institutiilor de credit, incluzand membrii organelor cu functie de conducere, personalul care expune institutia de credit unor riscuri, personalul aferent functiilor sistemului de control intern si orice angajat care primeste o remuneratie totala ce conduce la incadrarea acestuia in aceeasi categorie de remuneratie cu cea a membrilor organelor cu functie de conducere si a personalului care expune institutia de credit unor riscuri, institutiile de credit trebuie sa respecte urmatoarele principii in mod corespunzator marimii, organizarii interne si naturii, extinderii si complexitatii activitatilor acestora:
a) politica de remunerare permite si promoveaza o administrare a riscurilor sanatoasa si eficace, fara a incuraja asumarea de riscuri care depaseste nivelul tolerantei la risc a institutiei de credit;
b) politica de remunerare corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor si intereselor pe termen lung ale institutiei de credit si cuprinde masuri pentru a evita conflictele de interese;
c) organele cu functie de supraveghere adopta si revizuiesc periodic principiile generale ale politicii de remunerare si sunt responsabile cu implementarea acesteia;
d) implementarea politicii de remunerare face obiectul, cel putin anual, al unei evaluari interne independente, la nivel centralizat, privind conformitatea cu politicile si procedurile de remunerare adoptate de organele cu functie de supraveghere. In acest sens, la implementarea politicii de remunerare se va conferi o atentie speciala prevenirii acordarii de stimulente pentru asumarea excesiva a riscurilor si pentru alte comportamente contrare intereselor institutiei de credit;
e) remunerarea coordonatorilor functiilor de administrare a riscurilor si de conformitate este supravegheata direct de catre structura de conducere sau de catre comitetul de remunerare, in situatia in care acesta exista;
f) in cazul in care remuneratia este corelata cu performanta, suma remuneratiei totale se bazeaza pe o combinatie a evaluarii performantei individuale si a structurii in cauza in care se desfasoara activitatea, precum si a rezultatelor generale ale institutiei de credit, iar la evaluarea performantei individuale sunt luate in considerare atat criterii financiare, cat si criterii nonfinanciare, cum ar fi: cunostintele acumulate/calificarile obtinute, dezvoltarea personala, conformarea cu sistemele si controalele institutiei de credit, implicarea in strategiile de afaceri si in politicile semnificative ale institutiei de credit si contributia la performanta echipei;
g) evaluarea performantei este realizata intr-un cadru multianual, pentru a se asigura ca procesul de evaluare se bazeaza pe performanta pe termen lung si ca plata efectiva a componentelor remuneratiei bazate pe performanta se intinde pe o perioada care tine cont de ciclul de afaceri al institutiei de credit si de riscurile specifice activitatii acesteia;
h) remuneratia variabila totala nu limiteaza capacitatea institutiei de credit de a-si intari baza de capital;
i) remuneratia variabila garantata are caracter exceptional si apare doar atunci cand se angajeaza personal, fiind limitata la primul an de activitate al acestuia;
j) in cazul institutiilor de credit care beneficiaza de asistenta guvernamentala exceptionala:
– remuneratia variabila este strict limitata ca procent din venitul net atunci cand nu este in concordanta cu mentinerea unei baze de capital sanatoase si cu obiectivul de iesire in timp util de sub asistenta guvernamentala;
– Banca Nationala a Romaniei solicita institutiilor de credit sa restructureze remunerarea intr-o maniera conforma cu administrarea sanatoasa a riscurilor si cresterea pe termen lung, incluzand, atunci cand este cazul, stabilirea de limite privind remuneratia membrilor structurii de conducere;
– nicio remuneratie variabila nu trebuie platita membrilor structurii de conducere ai respectivei institutii de credit decat daca este justificata;
k) componentele fixa si variabila ale remuneratiei totale sunt echilibrate in mod corespunzator si componenta fixa reprezinta o proportie suficient de mare din remuneratia totala, astfel incat sa permita aplicarea unei politici complet flexibile privind componentele remuneratiei variabile, incluzand posibilitatea de a nu plati nicio componenta a acesteia. Institutiile de credit trebuie sa stabileasca un raport adecvat intre componenta fixa si cea variabila a remuneratiei totale, iar structura politicii de remunerare trebuie actualizata in timp, astfel incat sa se asigure ca aceasta evolueaza in sensul adaptarii la schimbarile intervenite in situatia institutiei de credit respective;
l) platile referitoare la incetarea anticipata a unui contract reflecta performanta obtinuta in timp si sunt proiectate intr-o modalitate care sa nu recompenseze nereusita;
m) masurarea performantei utilizate pentru a calcula componentele remuneratiei variabile sau portofoliile de componente ale remuneratiei variabile include o ajustare pentru toate tipurile de riscuri curente si potentiale si ia in considerare costul capitalului si lichiditatea necesara. Alocarea componentelor remuneratiei variabile in cadrul institutiei de credit trebuie sa ia in considerare si toate tipurile de riscuri curente si potentiale;
n) o parte substantiala si care reprezinta, in toate cazurile, cel putin 50% din orice remuneratie variabila trebuie sa fie formata dintr-un raport corespunzator intre:
(i) actiuni sau titluri din care rezulta drepturi de proprietate echivalente in functie de forma juridica a institutiei de credit in cauza sau instrumente legate de actiuni ori instrumente echivalente de tip non-cash in cazul institutiilor de credit necotate; si
(ii) atunci cand este cazul, alte instrumente in sensul art. 21 alin. (1^1) lit. a) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa reflecte corespunzator, pe o baza continua, calitatea creditului aferenta institutiei de credit;
o) o parte substantiala si care reprezinta, in toate cazurile, cel putin 40% din componenta de remuneratie variabila, este amanata pe o perioada de cel putin 3 – 5 ani si este corelata in mod adecvat cu natura activitatii, riscurile acesteia si activitatile personalului in cauza. Membrii personalului intra in drepturile aferente remuneratiei datorate potrivit acordurilor de amanare nu mai rapid decat ar intra pe o baza proportionala. In cazul unei componente a remuneratiei variabile in suma deosebit de mare, cel putin 60% din suma este amanata. Durata perioadei de amanare este stabilita in conformitate cu ciclul de afaceri, natura activitatii, riscurile acesteia si activitatile personalului in cauza;
p) membrilor personalului le este platita sau acestia intra in drepturile aferente remuneratiei variabile, inclusiv ale partii amanate a acesteia, doar daca remuneratia variabila poate fi sustinuta in conformitate cu situatia financiara a institutiei de credit in ansamblu si daca poate fi justificata in conformitate cu performanta institutiei de credit, a structurii in care se desfasoara activitatea si a angajatului in cauza;
q) politica de pensionare este aliniata la strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung ale institutiei de credit. Daca angajatul inceteaza, din proprie vointa, raporturile contractuale cu institutia de credit inainte de pensionare, beneficiile discretionare de tipul pensiilor trebuie retinute de institutia de credit pe o perioada de 5 ani sub forma instrumentelor asa cum sunt acestea definite la lit. n). In cazul unui angajat ajuns la pensionare, beneficiile discretionare de tipul pensiilor trebuie platite angajatului sub forma instrumentelor definite la lit. n), cu obligatia respectivului angajat de a nu le instraina timp de 5 ani;
r) personalul se obliga sa nu utilizeze strategii personale de acoperire impotriva riscurilor sau polite de asigurare legate de remuneratie si de raspundere pentru a contracara efectele de aliniere la risc prevazute in acordurile sale de remunerare;
s) remuneratia variabila nu este platita prin mijloace sau metode care faciliteaza eludarea indeplinirii cerintelor prezentului regulament.
(5) Instrumentele prevazute la alin. (4) lit. n) fac obiectul unei politici adecvate de retinere proiectata sa alinieze stimulentele cu interesele pe termen lung ale institutiei de credit. Banca Nationala a Romaniei poate impune restrictii cu privire la tipul si la caracteristicile acestor instrumente sau poate interzice utilizarea unor astfel de instrumente atunci cand considera necesar. Prevederile alin. (4) lit. n) se aplica atat partii componentei de remuneratie variabila amanata conform lit. o), cat si partii de remuneratie variabila care nu este amanata.
(6) In sensul alin. (4) lit. p), fara a aduce atingere principiilor generale de drept national aplicabile in materia contractelor si in raporturile de munca, remuneratia variabila totala este in general redusa considerabil in cazul in care se inregistreaza o performanta financiara redusa sau negativa la nivelul institutiei de credit in cauza, luandu-se in considerare atat remuneratia curenta, cat si reducerile platilor aferente sumelor cuvenite, determinate anterior, incluzand acorduri de tip malus sau de tip clawback.
(7) In sensul alin. (6), un acord de tip malus reprezinta o practica de ajustare in functie de performanta, care permite ajustarea partii din bonusul unui angajat pentru care nu s-a intrat inca in drepturi, dar care fusese deja comunicat angajatului, pentru a tine cont de evenimentele ulterioare comunicarii bonusului, iar un acord de tip clawback reprezinta o practica de ajustare in functie de performanta, care permite retragerea integrala sau partiala a bonusului unui angajat, pentru care s-a intrat deja in drepturi, pentru a lua in considerare evenimentele ulterioare intrarii in drepturi. De principiu, un bonus acordat face obiectul retragerii integrale sau partiale numai in cazul unei fraude dovedite ori in cazul in care evaluarea performantei are la baza informatii care se dovedesc ulterior a fi in mod semnificativ eronate.
(8) Principiile stabilite in prezentul articol se aplica de catre institutiile de credit la nivel de grup, de institutie-mama si de filiala, incluzand si pe cele infiintate in centre financiare offshore.
(9) Remunerarea membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie, in cazul institutiilor de credit care au adoptat sistemul unitar de administrare, si a membrilor consiliului de supraveghere, in cazul institutiilor de credit care au adoptat sistemul dualist de administrare, nu trebuie corelata intr-un mod necorespunzator cu performanta pe termen scurt a institutiei de credit.
(10) In situatia in care membrii organelor cu functie de conducere sunt eligibili pentru acordarea de stimulente corelate cu performanta institutiei de credit, nivelul remunerarii acestora trebuie sa faca obiectul unor conditii relevante si obiective si nu trebuie corelate in mod excesiv cu performanta pe termen scurt a institutiei de credit.
(11) Institutiile de credit care sunt semnificative din punctul de vedere al marimii, organizarii interne si naturii, extinderii si complexitatii activitatilor acestora trebuie sa infiinteze un comitet de remunerare.
(12) Comitetul de remunerare trebuie sa fie constituit astfel incat sa aiba capacitatea de a emite opinii competente si independente asupra politicilor si practicilor de remunerare si asupra stimulentelor create pentru administrarea riscului, capitalului si lichiditatii.
(13) Comitetul de remunerare este responsabil cu pregatirea deciziilor privind remunerarea, inclusiv a deciziilor care au implicatii din perspectiva riscului si administrarii riscului in institutia de credit in cauza si care trebuie luate de organele cu functie de supraveghere. Presedintele si membrii comitetului de remunerare trebuie sa fie membri ai structurii de conducere care nu exercita nicio functie executiva in cadrul institutiei de credit in cauza. La pregatirea unor astfel de decizii, comitetul de remunerare trebuie sa ia in considerare interesele pe termen lung ale actionarilor, investitorilor si ale altor detinatori de interese in institutia de credit.”
8. La articolul 22, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) referitor la actionariat – pozitiile ocupate de reprezentantii actionarului majoritar in organele cu functie de supraveghere si in cele cu functie de conducere;”.
9. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 23
(1) Organele cu functie de supraveghere si organele cu functie de conducere ale institutiilor de credit trebuie sa inteleaga structura operationala a acestora, inclusiv in situatia in care institutiile de credit desfasoara in numele clientilor activitati in jurisdictii in care este redusa transparenta – cum ar fi centre financiare de tip offshore – sau prin intermediul unor structuri care reduc transparenta – cum ar fi structurile complexe de tipul entitatilor special constituite in scopul securitizarii, in sensul prevazut in cadrul Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si pozitiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 17/73/2010.”
10. La articolul 32, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) In sensul alin. (1), functia de administrare a riscului trebuie sa aiba in componenta functia de control al riscurilor pe fiecare linie de activitate.”
11. La articolul 32, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
“(4) In sensul prezentului regulament, centralizarea functiilor sistemului de control intern la institutia de credit mama nu se considera externalizare din perspectiva unei institutii de credit filiala, persoana juridica romana.
(5) In situatia centralizarii functiilor sistemului de control intern, institutiile de credit vor asigura respectarea prevederilor art. 10.
(6) Institutiile de credit filiale, persoane juridice romane, care fac parte dintr-un grup pentru care institutia de credit mama centralizeaza functiile sistemului de control intern, trebuie sa se conformeze cu prevederile prezentului regulament in ceea ce priveste organizarea functiilor sistemului de control intern.
(7) Casa centrala a cooperativelor de credit asigura coordonarea functiilor de administrare a riscurilor, de conformitate si de audit intern si pentru cooperativele de credit afiliate.”
12. La articolul 33 alineatul (1), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) functia sistemului de control intern este separata din punct de vedere organizational de activitatile atribuite pentru monitorizare si control, iar coordonatorul functiei sistemului de control intern este subordonat unei persoane care nu are nicio responsabilitate pe linia conducerii activitatilor care urmeaza sa fie monitorizate si controlate;
c) coordonatorul functiei sistemului de control intern raporteaza direct structurii de conducere si comitetului de audit si participa, cel putin o data pe an, la sedintele structurii de conducere careia ii raporteaza;”.
13. La articolul 35, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Institutiile de credit trebuie sa decida daca riscul de conformitate se refera strict la conformitatea cu cadrul de reglementare, normele si standardele aferente activitatilor bancare sau vizeaza conformitatea cu un cadru de reglementare mai larg (de exemplu, conformitatea cu legislatia muncii, legislatia privind protectia si securitatea muncii, legislatia privind asigurarile sociale de sanatate, legislatia privind calitatea in constructii si legislatia privind prevenirea incendiilor).”
14. La articolul 35, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Functia de conformitate a unei institutii de credit evalueaza, dupa caz, posibilul impact al oricaror schimbari ale elementelor prevazute la alin. (2) asupra activitatilor institutiei de credit.”
15. La articolul 45, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 45
(1) Personalul functiei de conformitate trebuie sa elaboreze si sa aplice metodologii de evaluare a riscului de conformitate, prin utilizarea unor indicatori de performanta (cum ar fi: numarul de reclamatii ale clientilor, numarul de derogari inregistrate, numarul de incalcari ale politicii de conformitate, rapiditatea in remedierea deficientelor constatate, activitati atipice privind tranzactionarea sau platile).”
16. La articolul 51 alineatul (2), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) aprobarea sau propunerea de aprobare adresata organelor cu functie de supraveghere sau actionarilor privind numirea, remunerarea si revocarea auditorului financiar;
c) avizarea sferei de cuprindere a auditului si frecventei angajamentelor de audit;”.
17. La capitolul II, dupa sectiunea a 3-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 4-a, cu urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 4-a
Cerinte de publicare si transparenta

ART. 62^1
(1) In desfasurarea activitatii lor, institutiile de credit trebuie sa indeplineasca cerintele de transparenta stabilite de cadrul de reglementare.
(2) In sensul alin. (1), pentru a permite partilor interesate sa efectueze o evaluare credibila si fidela a institutiilor de credit, acestea trebuie sa faca publice informatii referitoare la:
a) organizarea structurii de conducere (atat organele cu functie de supraveghere, cat si organele cu functie de conducere);
b) structura organizatorica;
c) structura stimulentelor/remuneratiei practicate;
d) natura si extinderea tranzactiilor cu persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit;
e) informatii referitoare la organizarea functiilor sistemului de control intern.
ART. 62^2
(1) Fiecare institutie de credit trebuie sa isi prezinte pozitia curenta si estimarile viitoare intr-o maniera echilibrata, credibila si oportuna.
(2) In sensul alin. (1), informatiile privind pozitia curenta a institutiei de credit trebuie sa fie conforme cu orice cerinte ale cadrului de reglementare privind publicarea unor astfel de informatii. In acest sens, informatiile publicate trebuie sa aiba un nivel ridicat de acuratete, sa fie relevante, oportune si accesibile, astfel incat sa satisfaca necesitatile de informare ale Bancii Nationale a Romaniei, investitorilor, clientilor, agentiilor de rating, institutiilor externe de evaluare a creditului si publicului.
(3) In situatiile in care asigurarea unui nivel ridicat de acuratete ar conduce la intarzierea publicarii de informatii care sunt sensibile in timp, institutiile de credit trebuie sa asigure un echilibru corespunzator intre oportunitatea prezentarii informatiilor la timp si acuratetea acestora, avand in vedere cerinta de a furniza o imagine fidela si justa a situatiei lor.
(4) Informatiile publicate trebuie sa includa, dar fara a se limita la, informatii semnificative privind rezultatele financiare si operationale ale unei institutii de credit, factorii de risc care pot fi previzionati, organizarea structurii de conducere si politicile privind cadrul de administrare a activitatii institutiei de credit.”
18. La articolul 63, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In sensul alin. (1), procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri al unei institutii de credit trebuie sa asigure structurii de conducere posibilitatea sa evalueze in mod continuu profilul de risc al institutiei de credit si gradul de adecvare a capitalului intern in raport cu acesta.”
19. La articolul 63, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) In cadrul procesului intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri institutiile de credit trebuie sa realizeze:
a) identificarea, masurarea, diminuarea si raportarea riscurilor la care institutia de credit este sau poate fi expusa, pentru calcularea si evaluarea continua a necesitatilor de capital intern;
b) planificarea si mentinerea surselor de capital intern necesare realizarii adecvarii capitalului la profilul de risc al institutiei de credit.”
20. La articolul 64, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
“e) ipotezele utilizate pentru determinarea disponibilului de capital intern, inclusiv orizontul de timp avut in vedere la planificarea capitalului intern.”
21. Partea introductiva a articolului 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 65
(1) Pentru evaluarea adecvarii capitalului intern la riscuri, institutia de credit trebuie sa identifice si sa evalueze toate riscurile semnificative la care este sau poate fi expusa, incluzand:”.
22. La articolul 65 alineatul (1), partea introductiva a literei b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) riscurile pentru care cerintele de capital reglementate nu sunt integral acoperitoare:”.
23. La articolul 65 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
“(2) In conformitate cu principiul proportionalitatii prevazut de art. 148 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile de credit trebuie sa stabileasca modalitatea si masura in care riscurile semnificative sunt tratate in cadrul procesului intern de evaluare a adecvarii capitalului. In acest sens institutiile de credit trebuie sa stabileasca riscurile pentru care vor determina o cerinta de capital intern pentru acoperirea lor, precum si cele pentru care vor fi utilizate alte metode pentru administrarea si reducerea lor.”
24. La articolul 68, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
“(4) In sensul alin. (2), o institutie de credit poate utiliza propriile definitii pentru capitalul intern si elementele componente ale acestuia, sub rezerva furnizarii de clarificari Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere, specificand metodologia utilizata pentru determinarea capitalului intern disponibil institutiei de credit.”
25. La articolul 70, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) In cadrul planului privind capitalul, institutiile de credit isi stabilesc ca obiectiv un nivel intern al cerintei de capital avand in vedere profilul de risc, mediul economic in care isi desfasoara activitatea, calitatea proceselor de control intern si de administrare a riscurilor, planurile strategice, calitatea capitalului intern disponibil etc.”
26. La articolul 70, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
“(4^1) Institutiile de credit trebuie sa utilizeze rezultatele simularilor de criza atat in procesul de planificare a capitalului intern disponibil, cat si in determinarea cerintelor interne de capital adecvate profilului de risc.”
27. La articolul 71 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“b) utilizarea de metodologii diferite pentru diferitele tipuri de riscuri si calcularea unei sume a cerintelor de capital rezultate. In acest sens, pentru un anumit tip de risc, institutiile de credit pot utiliza alte metodologii decat cele utilizate in scopurile determinarii cerintelor minime reglementate de capital;”.
28. La articolul 75, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 75
(1) Procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri al unei institutii de credit trebuie sa aiba ca rezultat determinarea si mentinerea capitalului intern disponibil al institutiei de credit la un nivel adecvat in raport cu necesitatile interne aferente profilului de risc al acesteia.”
29. La articolul 75, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) In sensul alin. (1), institutiile de credit raporteaza Bancii Nationale a Romaniei nivelul excedentului/deficitului de capital rezultat in urma procesului intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri. Modul de raportare, precum si frecventa transmiterii se stabilesc prin ordin emis de Banca Nationala a Romaniei.”
30. La articolul 78, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) De principiu, functia de administrare a riscurilor trebuie organizata la nivel centralizat in cadrul unei institutii de credit.”
31. La articolul 78, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Institutiile de credit de dimensiuni mici si cu activitate mai putin complexa pot sa nu aplice, cu aprobarea Directiei supraveghere, prevederile art. 32 alin. (1^1).”
32. La articolul 81, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Casa centrala a cooperativelor de credit asigura ca politicile si obiectivele strategice ale fiecarei cooperative de credit afiliate sunt conforme cu cele ale casei centrale si cu apetitul la risc si obiectivele generale stabilite de casa centrala. In acest sens, casa centrala a cooperativelor de credit defineste politicile si principiile pentru evaluarea si masurarea riscurilor si stabileste procedurile de control al riscurilor la nivelul retelei cooperatiste si pentru fiecare cooperativa de credit afiliata.”
33. Dupa articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 85^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 85^1
(1) Organele cu functie de supraveghere pot constitui un comitet de administrare a riscurilor care sa le asiste in indeplinirea atributiilor ce le revin pe linia administrarii riscurilor.
(2) In sensul alin. (1), institutiile de credit trebuie sa dispuna de un regulament al comitetului de administrare a riscurilor, care sa indice componenta, responsabilitatile si modul de raportare catre organele cu functie de supraveghere.”
34. La articolul 90, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(3) In scopul alin. (2), coordonatorul functiei de administrare a riscurilor trebuie sa poata comunica direct cu membrii organelor cu functie de conducere cu privire la evolutiile contrare tolerantei la risc stabilite si strategiei de afaceri ale institutiei de credit.
(4) In scopul alin. (2), coordonatorul functiei de administrare a riscurilor trebuie sa poata raporta direct structurii de conducere sau, dupa caz, comitetului de audit sau altui comitet, cum ar fi comitetul de administrare a riscurilor.”
35. La articolul 94, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 94
(1) Structura de conducere a institutiilor de credit aproba si revizuieste periodic (cel putin o data pe an) strategia de administrare a riscului de credit, precum si politicile si procesele semnificative de asumare, identificare, masurare, control si raportare pentru riscul de credit – inclusiv riscul de credit al contrapartidei. Strategia, politicile si procesele respective trebuie sa acopere activitatile institutiei de credit pentru care expunerea din credite conduce la inregistrarea unui risc semnificativ.”
36. La articolul 96, litera b) se abroga.
37. La articolul 96, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
e) politici si procese pentru identificarea activelor-problema – active financiare sau grup de active financiare a caror situatie nu poate fi considerata normala in sensul ca sunt depreciate (la nivel individual sau la nivel de portofoliu pentru activele cu caracteristici similare); pentru identificarea activelor financiare sau a grupurilor de active financiare depreciate, institutiile de credit vor avea in vedere prevederile Standardelor internationale de raportare financiara adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.”
38. Articolul 98 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 98
Institutiile de credit trebuie sa asigure ca deciziile de creditare sunt luate in mod independent, fara a fi afectate de influente, presiuni sau conflicte de interese.”
39. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 100
Institutiile de credit trebuie sa dispuna de criterii, politici si procese, bine definite, privind aprobarea noilor expuneri, operatiunile de inlocuire a expunerilor existente si identificarea competentei de aprobare corespunzatoare dimensiunii si complexitatii expunerilor.”
40. Articolul 104 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 104
(1) Institutiile de credit trebuie sa dispuna de proceduri pentru evaluarea garantiilor reale si pentru verificarea faptului ca respectivele garantii sunt si continua sa fie executabile si valorificabile.
(2) In ceea ce priveste garantiile personale, institutiile de credit trebuie sa evalueze nivelul de protectie furnizat in relatie cu calitatea de credit a garantului si capacitatea acestuia de a-si asuma obligatii.”
41. Dupa articolul 104 se introduce un nou articol, articolul 104^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 104^1
(1) La evaluarea garantiilor reale corporale pentru recunoasterea calitatii acestora de diminuatori de risc de credit in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, institutiile de credit trebuie sa aiba in vedere Standardele internationale de evaluare, respectiv Ghidul privind evaluarea pentru garantarea imprumuturilor, emis de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR).
(2) Pentru scopul indicat la alin. (1), institutiile de credit trebuie sa realizeze evaluarea garantiilor reale corporale cu persoane care detin calificarea, abilitatile si experienta necesare pentru efectuarea unei evaluari si care sunt independente de procesul decizional in ceea ce priveste creditul.”
42. La articolul 109, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 109
(1) Institutiile de credit trebuie sa dispuna de sisteme informationale care sa permita raportarea la timp a expunerilor la riscul de credit si identificarea neconformarii cu limitele de expunere stabilite.”
43. La articolul 112, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Cu ocazia primei clasificari ulterioare operatiunilor de inlocuire de expuneri reprezentand credite din categoria activelor-problema, care au avut ca rezultat credite care in urma evaluarii la nivel individual au ramas in continuare, dupa inlocuire, in categoria activelor-problema si care au implicat diminuarea serviciului datoriei, institutiile de credit vor lua in considerare, in vederea incadrarii creditelor respective in categorii de clasificare, performanta financiara a debitorului in conditii mai stricte fata de cele avute in vedere anterior acestor operatiuni, prin revizuirea corespunzatoare a factorilor cantitativi si/sau calitativi, pe baza informatiilor actualizate la data operatiunilor respective*1.”
————
*1 In acest context, notiunile “credit”, “serviciul datoriei”, “performanta financiara” si “clasificare” au sensul definit in cadrul Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile ulterioare.

44. Dupa articolul 112 se introduce un nou articol, articolul 112^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 112^1
(1) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (3), institutiile de credit raporteaza Bancii Nationale a Romaniei, periodic, situatii care sa permita monitorizarea operatiunilor de inlocuire desfasurate de acestea, supuse prevederilor art. 112 alin. (5).
(2) Forma si continutul formularelor de raportare, precum si frecventa si modalitatile de transmitere a situatiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de Banca Nationala a Romaniei.
(3) Pentru scopurile monitorizarii operatiunilor de inlocuire a expunerilor existente, desfasurate de institutiile de credit, acestea raporteaza orice alta situatie referitoare la operatiunile mentionate, solicitata de Banca Nationala a Romaniei.”
45. Articolul 113 se abroga.
46. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 119
(1) Pentru scopurile prezentei subsectiuni, termenul filiala are semnificatia prevazuta la art. 2 alin. (3) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/89/2010.
(2) In sensul prezentei subsectiuni, sintagma persoane aflate in relatii speciale cu institutia de credit cuprinde cel putin:
a) filialele institutiei de credit, precum si orice entitate asupra careia institutia de credit exercita controlul;
b) orice entitate in care institutia de credit detine participatii;
c) entitatile care exercita control asupra institutiei de credit;
d) actionarii care detin participatii calificate la capitalul institutiei de credit;
e) membrii structurii de conducere ai institutiei de credit, precum si persoanele care detin functii-cheie de executie relevante in contextul art. 120 alin. (1), impreuna cu:
(i) entitatile in care acestia au/prezinta interese directe sau indirecte; si
(ii) membrii apropiati ai familiei acestora, care se anticipeaza sa influenteze sau sa fie influentati de acestia in raport cu institutia de credit; acestia pot include: partenerul de viata si copiii persoanei; copiii partenerului de viata al persoanei; dependenti ai persoanei sau ai partenerului de viata al acestuia.”
47. La articolul 120, alineatele (1) – (4) se abroga.
48. La articolul 123, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 123
(1) Orice operatiune care conduce la inregistrarea sau la derecunoasterea unei expuneri fata de o persoana aflata in relatii speciale, care depaseste un prag prevazut de normele interne ale institutiei de credit, precum si orice operatiune de acest tip care prezinta in alt fel un risc deosebit vor fi efectuate numai cu aprobarea prealabila a structurii de conducere a institutiei de credit.”
49. La capitolul III sectiunea a 3-a, dupa subsectiunea 3.2 se introduce o noua subsectiune, subsectiunea 3.2^1, cu urmatorul cuprins:
“3.2^1. Operatiuni in conditii de favoare
ART. 127^1
(1) Pentru scopurile prezentei subsectiuni, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) grup – mai multe entitati (membri), reunite dupa un anumit criteriu. Prin grupul institutiei de credit se va intelege grupul de clienti aflati in legatura, din care face parte institutia de credit insasi. Pentru scopurile acestei definitii, va fi luat in considerare si cazul particular in care exista o singura/un singur entitate/membru;
b) entitate sau membru din cadrul unui grup – orice entitate sau membru, persoana fizica ori juridica, care face parte dintr-un grup; in cazul grupului institutiei de credit, se va intelege si institutia de credit insasi;
c) control comun – impartirea controlului asupra unei activitati economice;
d) influenta semnificativa – autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politica financiara si de exploatare ale unei activitati economice, dar care nu reprezinta controlul sau controlul comun asupra politicilor respective;
e) grup de persoane fizice cu influenta semnificativa asupra unei/unor entitati din cadrul grupului institutiei de credit – orice grup format din membrii, persoane fizice, ai unui grup de clienti aflati in legatura care are/exercita o influenta semnificativa asupra grupului institutiei de credit. In scopul aplicarii acestei definitii vor fi luate in considerare numai acele grupuri de persoane fizice cu influenta semnificativa, care au in componenta lor cel putin un membru care are calitatea de salariat al unei/unor entitati din cadrul grupului institutiei de credit. Pentru scopurile acestei definitii va fi luat in considerare si cazul particular in care exista un singur membru;
f) operatiune in conditii de favoare (non-arm’s length transaction) – orice operatiune care este incheiata de catre parti de pe alte pozitii decat cele care reprezinta interese economice diferite.
(2) Unele dintre cele mai intalnite cazuri de grupuri de persoane fizice cu influenta semnificativa sunt:
(i) cazul unui grup reprezentat de membrii unei familii din care un membru este persoana care detine functie executiva; totodata pot exista cazuri in care intre un membru al familiei si o alta persoana exista, in sensul ca se exercita, o relatie similara celei de control, in aceste cazuri membrii familiei impreuna cu persoana respectiva constituind un grup de persoane fizice cu influenta semnificativa;
(ii) cazul unui grup reprezentat de membrii unei familii din care un membru este administrator sau actionar semnificativ in una dintre entitatile grupului institutiei de credit, iar alt membru are calitatea de salariat in aceeasi/alta entitate din acest grup.
(3) La aprecierea caracterului unei operatiuni in conditii de favoare pot fi avute in vedere, fara a se limita la acestea, urmatoarele aspecte:
(i) disponibilitatea institutiei de credit de a efectua o operatiune identica sau similara cu orice alta persoana, probata prin accesul larg la acest tip de operatiune;
(ii) termenii in care au fost incheiate operatiuni similare si care predomina la momentul efectuarii operatiunii in cauza;
(iii) tranzactionarea unui activ sau decontarea unei datorii la o alta valoare decat valoarea sa justa.
(4) Dintre termenii luati in considerare la alin. (3) lit. (ii) se pot mentiona:
1. in cazul operatiunilor de acordare de credite: evaluarea creditului, durata creditului, rata dobanzii, graficul de rambursare, garantiile solicitate etc.;
2. in cazul operatiunilor de atragere de depozite – dobanda bonificata.
ART. 127^2
(1) Institutia de credit nu va efectua alte operatiuni in conditii de favoare decat cele prevazute de pachetele de masuri remuneratorii si stimulente pentru salariatii entitatilor membre ale grupului institutiei de credit, in conditiile in care pachetele respective prevad operatiuni in conditii de favoare care, daca sunt efectuate cu un membru al unui grup de persoane fizice cu influenta semnificativa, in calitatea sa de salariat:
a) sunt larg disponibile pentru salariatii entitatii/entitatilor din cadrul grupului institutiei de credit, in care acel grup de persoane fizice cu influenta semnificativa are sau exercita o asemenea influenta; si
b) nu favorizeaza niciun membru al grupului de persoane fizice cu influenta semnificativa fata de salariatii entitatilor in care acel grup de persoane fizice cu influenta semnificativa are sau exercita o asemenea influenta.
(2) Operatiunile in conditii de favoare prevazute de pachetele de masuri remuneratorii si stimulente pentru salariatii entitatilor membre ale grupului institutiei de credit vor putea fi efectuate numai dupa analizarea acestora si obtinerea aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
(3) Banca Nationala a Romaniei poate stabili, diferit fata de institutia de credit, daca o operatiune prezinta caracteristici care conduc la incadrarea acesteia in categoria operatiunilor in conditii de favoare.
(4) Expunerile*2 (altele decat cele aferente persoanelor care, la momentul determinarii nivelului fondurilor proprii, beneficiaza, in calitate de salariati, de drepturi oferite prin pachetele de masuri remuneratorii si stimulente pentru salariatii entitatilor membre ale grupului institutiei de credit) care prezinta caracteristici ce reflecta efectuarea unei operatiuni in conditii de favoare vor fi deduse, in cadrul calculului fondurilor proprii ale institutiei de credit, din nivelul fondurilor proprii de nivel 1.
(5) Respectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) – (4) va fi monitorizata de catre Banca Nationala a Romaniei, pe baza individuala si consolidata.”
————
*2 Se au in vedere, in principal, expunerile inregistrate, in baza drepturilor oferite prin pachetele de masuri remuneratorii si stimulente pentru salariatii entitatilor membre ale grupului institutiei de credit, fata de persoanele care, la momentul determinarii nivelului fondurilor proprii, nu mai fac parte dintre salariatii proprii.

50. Articolul 129 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 129
(1) In sensul art. 128, institutiile de credit trebuie sa evalueze daca, la calcularea cerintelor interne de capital, recunosc in intregime valoarea diminuatorului de risc avuta in vedere la determinarea cerintelor minime reglementate de capital si trebuie sa demonstreze ca respectivele politici si proceduri sunt adecvate in raport cu nivelul reducerii cerintelor de capital pe care institutiile de credit il obtin.
(2) In cazul in care Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere apreciaza ca institutiile de credit nu indeplinesc cerinta prevazuta la alin. (1), aceasta poate solicita institutiilor de credit sa ia masuri de remediere, ca de exemplu:
a) sa modifice ipotezele cu privire la perioadele de detinere, ajustarile de volatilitate reglementate sau volatilitate (in cadrul abordarii bazate pe estimari proprii ale ajustarilor de volatilitate);
b) sa nu recunoasca in intregime elementele diminuatoare de risc de credit – cu privire la intregul portofoliu de credite sau pe linii specifice de produse;
c) sa detina capital suplimentar specific pentru acoperirea riscului rezidual.”
51. La articolul 132, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 132
(1) Institutiile de credit trebuie sa monitorizeze, sa administreze si sa diminueze riscul de concentrare, pe baza politicilor si limitelor stabilite.”
52. La articolul 154, litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“m) daca toate fluxurile de numerar viitoare sunt incluse sau doar soldul principalului.”
53. La articolul 177, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) In sensul alin. (1), institutiile de credit vor stabili in norme interne nivelul de semnificatie de la care operatiunile suspecte si incidentele de frauda pot afecta siguranta, soliditatea si reputatia acestora.
(3) Forma si continutul formularelor de raportare, precum si frecventa si modalitatile de transmitere a situatiilor mentionate la alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de Banca Nationala a Romaniei.”
54. Articolul 208 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 208
Nu se considera externalizare cumpararea de catre o institutie de credit de bunuri si servicii, care nu implica accesul furnizorului la informatii confidentiale cu privire la clienti sau alte informatii cu privire la activitatile desfasurate de institutia de credit.”
55. La articolul 209 alineatul (1), literele g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“g) stabilirea in sarcina furnizorului extern a obligatiei de a permite accesul complet la datele/informatiile sale in legatura cu serviciile externalizate, functiei de audit intern si functiei de conformitate din cadrul institutiei de credit, respectiv de a permite, fara restrictii, inspectarea si auditarea respectivelor date de catre auditorul financiar al institutiei de credit;
h) stabilirea in sarcina furnizorului extern a obligatiei de a permite, in legatura cu serviciile externalizate, accesul direct al Bancii Nationale a Romaniei la datele acestuia, precum si efectuarea de catre Banca Nationala a Romaniei de inspectii la fata locului;”.
56. La articolul 213, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), notificarea va fi efectuata cu o luna anterior datei la care se preconizeaza incheierea noului contract de externalizare, astfel incat Banca Nationala a Romaniei sa poata efectua evaluarea noilor circumstante si, daca este cazul, sa poata dispune masurile necesare. In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c), notificarea se realizeaza in cel mai scurt timp.”
57. La articolul 215, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Institutiile de credit notifica semestrial Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere evolutiile semnificative inregistrate la nivelul riscurilor asociate activitatilor externalizate.”
58. La articolul 221, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 221
(1) Institutiile de credit trebuie sa intocmeasca anual un raport referitor la procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri, ce trebuie sa cuprinda elementele prevazute la art. 64, inclusiv identificarea aspectelor care necesita imbunatatiri si masurile planificate in acest sens la nivelul institutiei de credit. Respectivul raport va fi intocmit la nivel individual si, dupa caz, la nivel consolidat.”
59. In anexa “Metodologia standardizata de calcul al modificarii potentiale a valorii economice a unei institutii de credit ca urmare a schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii”, la punctul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) toate activele si datoriile din afara portofoliului de tranzactionare si toate elementele extrabilantiere din afara portofoliului de tranzactionare care sunt senzitive la schimbari ale ratelor dobanzii – inclusiv toate instrumentele financiare derivate pe rata dobanzii -, mai putin activele, datoriile si elementele extrabilantiere a caror excludere a fost stabilita de institutia de credit in cadrul politicilor interne la care se face referire la art. 154, sunt incadrate pe benzile de scadenta prevazute in tabel. Incadrarea pe benzi de scadenta se face separat pentru fiecare moneda in care sunt exprimate mai mult de 5% din activele sau datoriile din afara portofoliului de tranzactionare;”.
60. In anexa “Metodologia standardizata de calcul al modificarii potentiale a valorii economice a unei institutii de credit ca urmare a schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii”, coloana 1 a tabelului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

______________________
| “Banda de scadenta   |
|______________________|
|          1           |
|______________________|
| Pana la 1 luna       |
| inclusiv             |
|______________________|
| Intre 1 si 3 luni    |
| inclusiv             |
|______________________|
| Intre 3 si 6 luni    |
| inclusiv             |
|______________________|
| Intre 6 si 12 luni   |
| inclusiv             |
|______________________|
| Intre 1 si 2 ani     |
| inclusiv             |
|______________________|
| Intre 2 si 3 ani     |
| inclusiv             |
|______________________|
| Intre 3 si 4 ani     |
| inclusiv             |
|______________________|
| Intre 4 si 5 ani     |
| inclusiv             |
|______________________|
| Intre 5 si 7 ani     |
| inclusiv             |
|______________________|
| Intre 7 si 10 ani    |
| inclusiv             |
|______________________|
| Intre 10 si 15 ani   |
| inclusiv             |
|______________________|
| Intre 15 si 20 ani   |
| inclusiv             |
|______________________|
| Peste 20 ani”        |
|______________________|

ART. II
(1) Activitatile semnificative externalizate inainte de data de 30 iunie 2010, inclusiv activitatile semnificative potrivit definitiei prevazute la art. 2 alin. (5) lit. v) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, externalizate in baza unor contracte incheiate potrivit Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2003*) privind organizarea si controlul intern al activitatii institutiilor de credit si administrarea riscurilor semnificative, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern a institutiilor de credit, se notifica Bancii Nationale a Romaniei – Directia supraveghere, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament.
(2) Notificarea va fi insotita de contractul de externalizare, precum si de documentele si informatiile prevazute la art. 211 alin. (3) lit. a) – d) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In termen de 3 luni de la primirea notificarii prevazute la alin. (2), insotita de documentatia si informatiile complete aferente, Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere evalueaza in ce masura sunt respectate cerintele de natura prudentiala si dispune, daca este cazul, masurile necesare.
————
*) In prezent Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2003 sunt abrogate prin Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 630 din 23 septembrie 2009.

ART. III
(1) Institutiile de credit vor finaliza demersurile necesare in vederea conformarii cu prevederile art. 19 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament.
(2) Conformarea cu prevederile art. 19 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile alin. (1) din prezentul articol se va face cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 231/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.
ART. IV
Prezentul regulament intra in vigoare la data de 31 decembrie 2010, cu exceptia prevederilor art. I pct. 7, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
ART. V
Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezentul regulament, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

*

Prezentul regulament transpune dispozitiile pct. (1) din anexa I la Directiva 2010/76/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE si a Directivei 2006/49/CE in ceea ce priveste cerintele de capital pentru portofoliul de tranzactionare si resecuritizare, precum si procesul de supraveghere a politicilor de remunerare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close