Legea bugetului de stat pe anul 2011

In M. Of. nr. 879 din 28 decembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 286/2010  – Legea bugetului de stat pe anul 2011.
Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile si activitatilor finantate integral din venituri proprii.

SECTIUNEA 1
Dispozitii referitoare la bugetul de stat pe anul 2011

ART. 2
(1) Sinteza bugetului de stat, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 80.802,1 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 108.481,9 milioane lei, cu un deficit de 27.679,8 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevazute in anexa nr. 3*).
(5) Se interzic retinerea si utilizarea de catre ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricaror venituri proprii care nu sunt prevazute in anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.
————
*) Anexa nr. 3 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 879 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 3
Cheltuielile bugetare sunt detaliate in bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finantare, iar in cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate de cheltuieli.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii referitoare la bugetele locale pe anul 2011

ART. 4
Din taxa pe valoarea adaugata se aloca 13.120,6 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 1.962,9 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, potrivit anexei nr. 4;
b) 8.154,6 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 5;
c) 561,8 milioane lei destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, prevazute in anexa nr. 6, a caror repartizare pe unitati administrativ-teritoriale se face in functie de lungimea si starea tehnica a acestora, prin hotarare, de catre consiliul judetean, dupa consultarea primarilor;
d) 2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, prevazute in anexa nr. 7, care se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) – (7) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) 440,3 milioane lei pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, care se vor repartiza pe judete si proiecte eligibile prin hotarare a Guvernului, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile ulterioare.
ART. 5
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 4 lit. a) sunt destinate finantarii:
a) sistemului de protectie a copilului si centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap;
b) drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I – VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore;
c) drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I – IV din invatamantul de stat si confesional;
d) cheltuielilor privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, pentru elevii din clasele I – VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat;
e) cheltuielilor aferente invatamantului special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala;
f) institutiilor de cultura descentralizate incepand cu anul 2002;
g) platii contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara;
h) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene.
(2) Finantarea serviciilor sociale prevazute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotarare a Guvernului.
(3) In situatiile in care produsele lactate si de panificatie, mierea de albine, precum si fructele se contracteaza si de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, consiliul judetean va repartiza sume cu aceasta destinatie unitatilor administrativ-teritoriale respective, in functie de numarul beneficiarilor si valoarea produselor distribuite.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 4 lit. b) sunt destinate finantarii:
a) cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, ale institutiilor sau ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
b) materialelor de natura obiectelor de inventar ale institutiilor sau ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
c) drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiei lunare;
d) ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social;
e) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
f) ajutoarelor de stat regionale acordate in temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru administratiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;
g) cheltuielilor creselor;
h) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti, respectiv pentru: sistemul de protectie a copilului, centrele de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I – VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I – IV din invatamantul de stat si confesional, implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, pentru elevii din clasele I – VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala, institutiile de cultura descentralizate, incepand cu anul 2002, si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult.
(5) Finantarea cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, exclusiv invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala, se face pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar, aprobate prin hotarare a Guvernului.
(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata prevazute la alin. (4) pe comune, orase, municipii, sectoare si municipiul Bucuresti, dupa caz, se face prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa consultarea consiliului judetean si a primarilor, si cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar, in functie de numarul de elevi/prescolari si standardele de cost aferente si de numarul de beneficiari ai serviciilor respective.
(7) Pentru finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) si (4), cu exceptia celor pentru plata cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, si contributiile aferente acestora, ale institutiilor sau ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, autoritatile administratiei publice locale aloca pe langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si sume din bugetele locale ale acestora.
(8) Numarul maxim de posturi finantate pentru personalul neclerical din unitatile de cult este prevazut in anexa nr. 8.
ART. 6
(1) In anul 2011, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanta cu prioritate acele lucrari de investitii noi sau in continuare, aferente unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.
(2) Se interzice finantarea lucrarilor de investitii noi daca nu sunt asigurate surse de finantare a lucrarilor de investitii in continuare, astfel incat sa se respecte graficele de executie sau termenele de punere in functiune. Se interzice finantarea obiectivelor de investitii noi daca in portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale exista obiective de investitii in derulare al caror termen de punere in functiune este depasit, pana la finalizarea acestora, cand vor putea fi incluse la finantare lucrari noi. Exceptie fac lucrarile de investitii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrari legate teritorial si functional de o anumita investitie directa, necesare punerii in functiune si exploatarii investitiei directe realizate ca urmare a implementarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile.
ART. 7
Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2011 sunt prevazute in anexa nr. 9.

SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2011

ART. 8
(1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, constituit in baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 10.
(2) In baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, veniturile bugetului se completeaza cu suma de 105,3 milioane lei care se aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii.
(3) Pentru anul 2011, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorata de persoanele prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligatia platii contributiei direct sau cu plata din alte surse.
ART. 9
Prevederile art. 39 se aplica in mod corespunzator si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

SECTIUNEA a 4-a
Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2011

ART. 10
(1) Pentru anul 2011, finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care intrunesc criteriile de eligibilitate pentru finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole si de pescuit, altor programe/instrumente/facilitati postaderare, care functioneaza pe principiul rambursarii integrale sau partiale a cheltuielilor catre beneficiari, se asigura de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, in cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finantati din aceste bugete, carora le revine si obligatia corelativa a recuperarii sumelor utilizate cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pot asigura prin bugetele proprii finantarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai caror beneficiari sunt institutii publice, aflate in coordonare sau subordonare, finantate integral sau partial din venituri proprii, in conditiile stabilite prin memorandumurile/contractele de finantare.
(3) Ordonatorii de credite finantati integral sau partial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiectele/propunerile de proiecte in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/contractul de finantare.
(4) In cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania si ale caror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si obtinerea de prefinantari/avansuri, finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se asigura in limita necesarului ramas neacoperit de prefinantarile/avansurile primite.
(5) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) – (3) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora, pe baza fisei de fundamentare a proiectului propus la finantare/finantat, avizata de principiu din punctul de vedere al eligibilitatii activitatilor de catre autoritatea de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilitatii.
(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) privind obtinerea avizului de principiu al autoritatii de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilitatii:
a) proiectele/propunerile de proiecte care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania;
b) proiectele/propunerile de proiecte ai caror beneficiari nu sunt finantati integral de la bugetul de stat;
c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai caror beneficiari sunt prevazute reguli specifice privind avizarea in legislatia privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
(7) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite prevazuti la alin. (1) sa efectueze in cursul intregului an redistribuiri de fonduri intre proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora, precum si sa introduca anexe la bugetul lor cu proiecte noi si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, respectand conditiile prevazute la alin. (5), cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”. Aceste modificari vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.
(8) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor prevazute la alin. (1), unitatile administrativ-teritoriale pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.
(9) In bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilitatilor sunt cuprinse, dupa caz, sumele reprezentand “Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare”, “Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare”, precum si “Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN”.
ART. 11
(1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor prevazute la art. 10 alin. (1) eligibila a fi rambursata din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole si de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilitati postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritatii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii rambursarea acesteia, in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finantare.
(2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentand contributia Comisiei Europene si/sau a altor donatori externi, la proiectele prevazute la art. 10 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete conform prevederilor legale comunitare si nationale care reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de catre autoritatile de management/gestiune, Autoritatea de Certificare si Plata sau de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati sau instrumente postaderare, dupa caz.
(3) Beneficiarii finantati integral din bugetul de stat care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania vireaza cu celeritate in contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective.
(4) Sumele aferente proiectelor prevazute la art. 10 alin. (1) ramase neutilizate in cadrul bugetelor locale la finele exercitiului bugetar se reflecta in excedentul bugetului local si vor fi utilizate in anul urmator cu aceeasi destinatie pentru care acestea au fost initial prevazute, pana la finalizarea proiectelor respective.
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligatia de a deschide si repartiza creditele bugetare aferente implementarii proiectelor ai caror beneficiari sunt institutiile publice din subordine finantate integral din bugetul local, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data incasarii sumelor transferate de autoritatile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii, de Autoritatea de Certificare si Plata, de Comisia Europeana sau de alti donatori externi, pe baza solicitarii de finantare transmise de institutia beneficiara de proiect.
ART. 12
(1) In scopul implementarii programelor si proiectelor de cooperare teritoriala europeana, se autorizeaza ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comuna de management/autoritate nationala/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritoriala europeana sa aprobe prin ordin norme specifice pentru finantarea si organizarea actiunilor specifice pe teritoriul altor state.
(2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigura de catre ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizeaza in conformitate cu procedurile de lucru ale autoritatilor de management/autoritatilor comune de management/autoritatilor nationale.

SECTIUNEA a 5-a
Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri rambursabile pe anul 2011

ART. 13
(1) Pentru anul 2011 cheltuielile echivalente sumelor ramase de utilizat si de tras din imprumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finantelor Publice si sumelor aferente contributiei Guvernului Romaniei la finantarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat in bugetele ordonatorilor principali de credite, in cadrul sumelor alocate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor masuri privind datoria publica in scopul aplicarii art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata prin Legea nr. 89/2009.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli, potrivit destinatiei acestora.
ART. 14
Fac exceptie de la prevederile art. 13 cheltuielile aferente proiectelor finantate din imprumuturile care nu sunt preluate spre administrare de catre Ministerul Finantelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, care sunt cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe si, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat in bugetul propriu, in functie de sursa de finantare a cheltuielilor respective.
ART. 15
(1) Guvernul poate aproba prin hotarare virari de credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” si, respectiv, in nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, in functie de derularea programelor respective.
(2) In cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre capitole si intre proiectele/programele cu finantare rambursabila, pentru asigurarea sumelor necesare derularii corespunzatoare a acestora, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor prevazute la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” si, respectiv, in nivelul total al cheltuielilor din credite externe.
ART. 16
In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila”.

CAPITOLUL II
Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

ART. 17
Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publica si promovarea intereselor romanesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter social sunt prevazute in anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.
ART. 18
In bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt cuprinse si sumele necesare organizarii si desfasurarii recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011.
ART. 19
(1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa includa in bugetul propriu si al institutiilor din subordine sumele reprezentand fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare, primite in cursul anului si necuprinse in bugetul aprobat pe anul 2011.
(2) Ordonatorii principali de credite vor comunica lunar Ministerului Finantelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum si fisele proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare.
ART. 20
(1) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume intre proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare, sa introduca anexe la bugetul lor cu proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare, si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate in bugetul de stat sau in bugetul fondurilor externe nerambursabile, dupa caz, la titlul “Alte transferuri”.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa comunice lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate potrivit alin. (1).
ART. 21
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sa efectueze virari de credite de la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele prevazute la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2011 si nu pot fi cedate la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat in baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate.
(4) Pe parcursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament in cadrul titlului “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementarii proiectelor finantate/aprobate la finantare sau pentru introducerea unor proiecte noi finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze, pe parcursul intregului an, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, redistribuiri de credite de angajament si virari de credite bugetare intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, in functie de stadiul implementarii, la nivelul fiecarui ordonator de credite, a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(6) Virarile de credite bugetare prevazute la alin. (3) se pot efectua si de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, cu exceptia sumelor alocate din aceste fonduri.
(7) In conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza ordonatorii principali de credite care identifica, pe parcursul exercitiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte in derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare si care nu au in bugetul propriu titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare” sau articolul corespunzator, sa introduca titlul si articolul respective, cu conditia existentei fiselor de fundamentare a proiectelor propuse la finantare/finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de catre autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitatii, si sa modifice Programul de investitii publice, dupa caz.
(8) Prevederile alin. (7) se aplica si institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, cu introducerea corespunzatoare a modificarilor atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli.
(9) Ordonatorii principali de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate conform alin. (3) – (7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate in mod corespunzator si, dupa caz, a formularelor de fundamentare.
(10) Din sumele prevazute la titlul “Proiecte cu finantare din fondurile externe nerambursabile postaderare” se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu.
ART. 22
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sa efectueze si sa aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investitii in continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia “Alte cheltuieli de investitii”, cuprinse in programele de investitii publice, anexe la bugetele acestora, cu exceptia proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare si din fonduri rambursabile.
(2) Reparatiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse in Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, la pozitia C “Alte cheltuieli de investitii”, categoria e “Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite.
ART. 23
Din fondurile prevazute la alin. (4) si (5) ale art. 227 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze in anul 2011 si cheltuieli pentru finalizarea obiectivelor de investitii in derulare – constructii-montaj, achizitionarea si amenajarea unor sedii ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale subordonate, in limita sumelor prevazute in anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finantelor Publice pe anul 2011.
ART. 24
(1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor la care se face referire la art. 14.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala, inclusiv cele reprezentand componenta locala aferenta acestora la care se face referire la alin. (1), precum si fondurile necesare finantarii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.
ART. 25
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare la si de la titlul “Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, alineatele “Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv”, “Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului” si “Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social” la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul “Alte transferuri”, alineatele “Programe cu finantare rambursabila”, “Programe comunitare”, “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila”, “Programe ISPA”, “Cheltuieli neeligibile ISPA”, “Programe SAPARD”, la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia realocarilor intre aceste pozitii si a celor catre titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”.
(3) Din sumele prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul “Alte transferuri”, alineatele “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila”, “Programe ISPA”, “Programe SAPARD”, se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in aceste programe.
(4) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul “Alte transferuri”, alineatul “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat” si de la titlul “Active nefinanciare” nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investitii.
(5) In conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cursul intregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
a) platii la scadenta a contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene, a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, a rambursarilor de credite interne si externe, a dobanzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente creditelor, precum si derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri comunitare, pre si postaderare si a programelor cu finantare rambursabila;
b) sumelor necesare achitarii debitelor datorate bugetului Comunitatii Europene, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand majorarile de intarziere.
(6) Ministerul Finantelor Publice poate efectua in cursul intregului an virari de credite bugetare intre alineatele articolului bugetar “Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene”.
(7) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul “Rambursari de credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze suplimentari de credite bugetare la pozitia bugetara “Fondul National de Preaderare” prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole si alineate de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol de cheltuieli, in functie de stadiul implementarii proiectelor derulate in cadrul programelor cu finantare nerambursabila de preaderare.
ART. 26
Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificari ale indicatorilor tehnico-economici in fisele de investitii aferente obiectivelor de investitii, precum si sa efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, cu incadrarea in nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2011 in programele de investitii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat si bugetelor fondurilor speciale.
ART. 27
Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul “Transporturi”, articolul “Subventii pentru transportul de calatori cu metroul”, se suporta si subventiile aferente lucrarilor executate si neplatite in anul 2010.
ART. 28
(1) In bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.08 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul “Programe din Fondul European de Garantare Agricola – FEGA”, din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinantarii cheltuielilor aferente schemelor de plati directe pe suprafata, respectiv schema de plata directa unica pe suprafata, schema de plata separata pentru zahar, precum si a masurilor de piata si interventie in agricultura, sume ce se aloca temporar din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Ministerul Finantelor Publice, in baza unor hotarari ale Guvernului.
(2) Sumele alocate pentru finantarea masurilor de interventie in piata, cuprinse in masurile de piata si interventie in agricultura, finantate din sume ce se aloca temporar din veniturile din privatizare, sunt purtatoare de dobanda. Sumele reprezentand contravaloarea imprumutului acordat de Ministerul Finantelor Publice din veniturile din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, precum si dobanzile aferente vor fi rambursate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Uniunea Europeana.
ART. 29
In anul 2011, sumele reprezentand plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, acordate in completarea schemelor de plati nationale directe pe suprafata, sunt cuprinse in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la capitolul 83.01 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul “Programe din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – FEADR”.
ART. 30
Angajamentele legale aferente creditelor contractate in anul 2009 de catre producatorii agricoli in baza Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, rambursate in anul 2010 cu respectarea prevederilor art. 5 din legea mentionata, se pot finanta din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in anul 2011, la capitolul 83.01 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 40 “Subventii”, articolul 40.15 “Sprijinirea producatorilor agricoli”.
ART. 31
In bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la capitolul “Invatamant”, sunt prevazute, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investitii, consolidari, reabilitari, achizitii de imobile, reparatii capitale, achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea si construirea de campusuri scolare si scoli de arte si meserii, asigurarea utilitatilor de natura investitiilor, reforma educatiei timpurii, precum si alte dotari specifice invatamantului.
ART. 32
In bugetul Ministerului Sanatatii, la “Cheltuieli de capital”, titlul 71 “Active nefinanciare”, articolul 71.01.30 “Alte active fixe”, este cuprinsa si suma pentru achizitionarea de software care asigura clasificarea automata a datelor in sistemul “Diagnostic related group” (DRG).

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

ART. 33
In anul 2011, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.
ART. 34
In anul 2011, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor de asistenta sociala, finantate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, si care se platesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Nationala “Posta Romana” – S.A., se calculeaza prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depasi 1,05% din valoarea sumelor virate.
ART. 35
Cheltuielile pentru pregatirea personalului in institutiile de invatamant militar, de informatii, de ordine publica si securitate nationala sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au in subordine astfel de unitati de invatamant, indiferent de institutiile de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala din care provin cursantii.
ART. 36
(1) Institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale care au in administrare hoteluri, case de odihna si de oaspeti, baze de odihna, tratament si alte asemenea unitati, asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unitati exclusiv din veniturile proprii ale acestor unitati.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nicio activitate legata de administrarea unitatilor prevazute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
ART. 37
In bugetul Ministerului Finantelor Publice – “Actiuni generale”, la titlul “Cheltuieli de personal” este prevazuta o suma globala, din care, prin hotarare a Guvernului pot fi majorate cheltuielile de personal prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite finantati integral de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare aferente cresterilor salariale stabilite pentru anul 2011.
ART. 38
(1) Sumele aferente drepturilor banesti acordate personalului din cadrul institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, din fondurile constituite in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si care, potrivit legii, se introduc in salariul de baza si sunt prevazute in anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite si, respectiv, la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(2) Ordonatorii principali de credite vireaza lunar la bugetul de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (1) din fondurile constituite potrivit legii si prevazute in anexele la buget.
(3) Cu sumele virate potrivit alin. (2) se majoreaza veniturile bugetului de stat si, respectiv, ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, precum si cheltuielile de personal ale ordonatorilor principali de credite, prin diminuarea in mod corespunzator a veniturilor si cheltuielilor aprobate potrivit alin. (1).
(4) Ministerul Finantelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat si ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, precum si in volumul si structura bugetelor ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat.
ART. 39
Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice detalierea in structura, pe functii, a numarului maxim de posturi finantat prin prezenta lege si fondul aferent salariilor de baza, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 40
(1) Pentru anul 2011, operatorii economici definiti potrivit art. 27 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, determina cheltuielile salariale, astfel:
a) operatorii economici care au inregistrat pierderi in anul precedent sau care primesc subventii sau transferuri de la bugetul de stat si bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depasi nivelul cheltuielilor cu salariile aferente anului precedent;
b) operatorii economici care au inregistrat profit in anul precedent acorda cresteri salariale, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, dar nu mai mari decat inflatia prognozata pentru anul 2011;
c) pentru operatorii economici care se incadreaza in prevederile art. 3 pct. 2 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, fondul de salarii este aprobat de Guvern prin bugetele de venituri si cheltuieli si se aplica politica salariala din sectorul bugetar.
(2) In anul 2011, operatorii economici prevazuti la alin. (1) nu pot majora numarul maxim de personal prevazut prin bugetul aprobat pentru anul 2010. In cazuri temeinic justificate, respectiv in conditiile extinderii activitatii, Guvernul poate aproba cresterea numarului de personal si in mod corespunzator a cheltuielilor cu salariile la unii operatori economici.
ART. 41
Anexele nr. 1 – 10 fac parte integranta din prezenta lege.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close