Modificarea si completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

In M. Of. nr. 862 din 22 decembrie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
Din cuprins:
Tinand cont de situatia extraordinara constand in necesitatea conformarii Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului cu prevederile legislatiei europene si aplicarii masurilor necesare pentru optimizarea si dezvoltarea acestei structuri in vederea satisfacerii noilor cerinte aparute in domeniul calitatii aerului, precum si de faptul ca acestea reprezinta obiective de interes public prin care se realizeaza obligatiile de monitorizare continua a calitatii aerului la nivelul intregii tari si furnizarea datelor necesare intocmirii rapoartelor solicitate de organismele europene,
avand in vedere respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2008, contributia pentru deseuri de ambalaje fiind scazuta de la 2 lei/kg la o taxa de 1 leu/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de catre producatorii si importatorii de bunuri ambalate si de ambalaje de desfacere, si ca impactul asupra veniturilor la bugetul Fondului pentru mediu este semnificativ, in sensul ca, pe de o parte, se diminueaza incasarile cu suma de 25.000.000 lei, deoarece valoarea contributiei scade de la 2 lei/kg la 1 leu/kg de ambalaje, iar, pe de alta parte, plata de catre producatorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere poate crea confuzie in ceea ce priveste notiunea de operator economic importator care in acceptiunea Codului fiscal se refera la operatorul economic care realizeaza o achizitie extracomunitara, iar potrivit legislatiei de mediu, obligatii privind evidenta cantitatilor de ambalaje introduse pe piata nationala, de colectare/valorificare si reciclare a cantitatilor de deseuri de ambalaje generate pe piata nationala revin tuturor operatorilor (atat celor care fac achizitii intracomunitare, cat si celor care fac achizitii extracomunitare).
In vederea luarii de masuri imediate cu impact asupra bugetului Fondului pentru mediu, respectiv modificarea contributiei aferente introducerii ambalajelor pe piata nationala, in scopul reducerii impactului diminuarii veniturilor la acest fond si a stabilirii obiectivelor minime de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, pentru anul 2010,
intrucat nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea consecinte negative asupra finantarii mai multor categorii de programe si proiecte pentru protectia mediului, printre care se numara doua programe de succes ale Guvernului Romaniei, menite sa antreneze si sectorul privat in vederea relansarii economice – Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national din anul 2010, cunoscut sub denumirea Programul “Rabla”, si Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, cunoscut sub denumirea Programul “Casa Verde”,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 9 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) o contributie de 2 lei/kg, datorata de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere si bunuri ambalate, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare prevazute in anexa nr. 3 si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare;”.
2. La articolul 9 alineatul (1), dupa litera s) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:
“s) sumele incasate ca urmare a aplicarii penalitatii de 100 euro, echivalenta in lei la cursul de schimb leu/euro al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tona de dioxid de carbon echivalent emisa, platita de catre operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de sera corespunzatoare emisiilor de gaze cu efect de sera generate in anul anterior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”
3. La articolul 11, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
“(2^2) Sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. s) se stabilesc prin decizie si se platesc in functie de data comunicarii deciziei, astfel:
a) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 – 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
b) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 – 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.”
4. La articolul 11, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Formularele si instructiunile de utilizare a acestora privind administrarea creantelor datorate bugetului Fondului pentru mediu se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.”
5. La articolul 11, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Deciziile si declaratiile privind stabilirea creantelor la bugetul Fondului pentru mediu constituie titlu de creanta si devin executorii la data scadentei.”
6. La articolul 12, alineatele (1) – (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
(1) Contributiile, taxele, penalitatile si alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestioneaza de Administratia Fondului si urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Administrarea contributiilor, taxelor, penalitatilor si a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv declararea, stabilirea, verificarea, colectarea, solutionarea contestatiilor, precum si indeplinirea masurilor asiguratorii si procedura de executare silita se realizeaza de Administratia Fondului in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.
(3) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitori a obligatiilor de plata prevazute la art. 9 alin. (1) se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
7. La articolul 12, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Pentru sumele de restituit din finantarile acordate prevazute la art. 9 alin. (1) lit. l) se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere de la data acordarii finantarii pana la data stingerii debitului.
(3^2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. k), m) – o), r) si s).”
8. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera u) se introduce o noua litera, litera v), cu urmatorul cuprins:
“v) Programul de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului.”
9. La articolul 13, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) Categoriile de beneficiari si metodologia de finantare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor si/sau programelor pentru protectia mediului prevazute la alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. m), o), p) si v), se stabilesc prin ghidul de finantare aferent fiecarui program sau proiect, care se elaboreaza de Administratia Fondului si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.
(5) Categoriile de lucrari si/sau proiecte pentru protectia mediului care se pot finanta conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p) si v), precum si sumele destinate finantarii acestora se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor.”
10. La articolul 13, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) Beneficiarul studiilor si cercetarilor prevazute la alin. (1) lit. m) poate fi si Administratia Fondului, in acest caz aplicandu-se prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice.”
11. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
ART. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close