Procedurile de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania

In M. Of. nr. 864 din 23 decembrie 2010 a fost publicata Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 177/2010 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Procedurile de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari si Compartimentul secretariat vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. 3
Prezenta hotarare se comunica Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 4
La data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 124/2008 privind aprobarea Procedurilor de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 8 iulie 2008, se abroga.

ANEXA 1

PROCEDURI
de acreditare a formatorilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prezentele proceduri urmaresc instituirea unei proceduri transparente, obiective si flexibile de acreditare a formatorilor de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare CAFR sau Camera.
ART. 2
In sensul prezentelor proceduri, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) formator – persoana fizica ce are dreptul de a furniza membrilor Camerei si stagiarilor in activitatea de audit financiar servicii de pregatire profesionala, in conditiile prevazute de prezentele proceduri;
b) pregatire profesionala continua – sistem de perfectionare a cunostintelor si aptitudinilor profesionale ale membrilor Camerei, desfasurat potrivit regulilor specifice, aprobate prin hotarare a Consiliului CAFR;
c) pregatire profesionala – sistem de acumulare si perfectionare a cunostintelor si aptitudinilor profesionale ale stagiarilor in activitatea de audit financiar, desfasurat potrivit regulilor specifice, aprobate prin hotarare a Consiliului CAFR.

CAPITOLUL II
Procedura de acreditare si validare

ART. 3
Pot fi acreditate ca formatori urmatoarele categorii de persoane fizice, care se bucura de o buna reputatie si care nu au adus atingere prestigiului Camerei sau profesiei:
a) auditori financiari in conditiile in care au obtinut calificativul A la ultima inspectie efectuata de departamentul de specialitate al CAFR, care au respectat obligatiile de membru al Camerei, cerintele codului etic si nu au suferit nicio sanctiune disciplinara aplicata de Camera;
b) cadre didactice universitare cu titlul de doctor in stiinte economice cu specializarea in domeniul contabilitatii, care predau discipline prevazute la art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) specialisti sau cadre didactice universitare in domeniu, specializate in domeniile conexe contabilitatii si auditului, in masura in care tematica de pregatire implica astfel de domenii;
d) auditori financiari care lucreaza la institutii publice sau de utilitate publica din domeniul reglementarii contabilitatii si auditului financiar.
ART. 4
Pentru obtinerea acreditarii, persoanele interesate trebuie:
1. sa depuna la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari din cadrul Camerei un dosar care sa cuprinda:
a) cerere prin care solicita acreditarea ca formator;
b) copie de pe carnetul de auditor financiar, daca este cazul;
c) copie de pe diploma de doctor in domeniul contabilitatii, insotita de prima si ultima fila a carnetului de munca, sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte indeplinirea cerintei art. 3 lit. b), dupa caz;
d) adeverinta eliberata de institutia la care lucreaza din care sa rezulte indeplinirea cerintelor prevazute la art. 3 lit. c), respectiv lit. d);
e) curriculum vitae.
2. sa participe la cursurile pentru formatori organizate de Camera pentru anul respectiv.
ART. 5
Dosarul prevazut la art. 4 pct. 1 se va depune la sediul Camerei in perioada ianuarie – mai a fiecarui an.
ART. 6
Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va analiza dosarul si prezenta la cursul organizat de catre Camera pentru formatori si va consemna rezultatele verificarilor intr-un raport cu propunerea de aprobare/respingere a acreditarii, adresat Consiliului Camerei.
ART. 7
Hotararea Consiliului se comunica celor interesati de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari.
ART. 8
Reanalizarea dosarului unui formator acreditat deja de catre Camera se face o data la 3 ani.
ART. 9
(1) Anual se va face validarea fiecarui formator. In vederea validarii, formatorii trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fi sustinut cursuri in domeniul pentru care a obtinut acreditare, cel putin o data in termenul prevazut la art. 8;
b) sa fi obtinut un calificativ minim, stabilit de Consiliul Camerei, ca urmare a evaluarii efectuate pe baza de chestionar de catre participantii la cursurile anuale de pregatire profesionala unde acesta a sustinut cursuri;
c) sa participe anual la cursurile pentru formatori organizate de catre Camera;
d) sa nu fi suferit nicio sanctiune disciplinara aplicata de Camera.
(2) In cazul in care conditiile prevazute de art. 9 alin. 1 lit. b) si c) nu au fost respectate, formatorul ramane acreditat, dar nu poate fi validat pentru a sustine cursuri in anul respectiv.
ART. 10
(1) Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va verifica daca formatorul a indeplinit cumulativ conditiile stipulate la art. 9 si va propune Consiliului, in baza unui raport, validarea/invalidarea formatorului pentru anul respectiv.
(2) Obtinerea unui calificativ mai mic decat minimul stabilit de Consiliul Camerei conduce la anularea acreditarii ca formator a persoanei respective.
ART. 11
Hotararea Consiliului de validare/invalidare a formatorului se comunica celor interesati de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari.

CAPITOLUL III
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 12
Cursurile pentru formatori pot fi organizate contra cost. Pretul fiecarui curs, stabilit prin hotarare a Consiliului Camerei, va fi afisat pe site-ul CAFR.
ART. 13
Lista formatorilor acreditati de Camera se va actualiza permanent si se publica pe site-ul CAFR.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close