Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

In M. Of. nr. 877 din 28 decembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
Din cuprins:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si raman in mod exclusiv cele prevazute in prezenta lege.
ART. 2
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica:
a) personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritati ale administratiei publice locale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
b) personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
c) personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii;
d) persoanelor care sunt conducatori ai unor institutii publice in temeiul unui contract, altul decat contractul individual de munca.
(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
(3) Intra in categoria personalului din sectorul bugetar personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica si personalul care ocupa functii asimilate functiilor de demnitate publica, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici si functionarii publici cu statut special.
ART. 3
Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii:
a) caracterul unitar, in sensul ca reglementeaza salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea in considerare a drepturilor de natura salariala stabilite prin acte normative speciale in sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;
b) suprematia legii, in sensul ca drepturile de natura salariala se stabilesc numai prin norme juridice de forta legii;
c) echitate si coerenta, prin crearea de oportunitati egale si remuneratie egala pentru munca de valoare egala, pe baza principiilor si normelor unitare privind stabilirea si acordarea salariului si a celorlalte drepturi de natura salariala ale personalului din sectorul bugetar;
d) sustenabilitate financiara, prin stabilirea de majorari salariale in baza legilor speciale anuale.
ART. 4
In sectorul bugetar, raportul intre coeficientul de ierarhizare minim si coeficientul de ierarhizare maxim pe baza carora se calculeaza salariile de baza este de 1 la 15.

CAPITOLUL II
Reglementari comune

ART. 5
Reglementarile din cuprinsul prezentei legi au ca scop urmatoarele:
a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar cu importanta, raspunderea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii;
b) stabilirea salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, ca principal element al castigului salarial;
c) realizarea ierarhiei salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, are la baza evaluarea posturilor, diferentierea facandu-se in functie de urmatoarele criterii:
– cunostinte si experienta;
– complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor;
– judecata si impactul deciziilor;
– influenta, coordonare si supervizare;
– contacte si comunicare;
– conditii de munca;
– incompatibilitati si regimuri speciale;
d) transparenta mecanismului de stabilire a salariului de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, precum si a celorlalte drepturi salariale;
e) diferentierea salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare in functie si de nivelul la care se presteaza activitatea: central, teritorial si local.
ART. 6
(1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile publice se asigura de fiecare ordonator principal de credite.
(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(3) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unitatile sanitare publice, din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Sanatatii.
(4) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa stabileasca salariile de baza, soldele functiilor de baza/salariile functiilor de baza, indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, alte drepturi salariale in bani si in natura stabilite potrivit legii, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.
ART. 7
(1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizeaza etapizat, prin modificarea succesiva, dupa caz, a salariilor de baza, soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.
(2) Valoarea salariilor de baza, soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare utilizata la reincadrarea pe functii a personalului in anul 2011 se stabileste prin legea privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.
ART. 8
Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizeaza de catre Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Administratiei si Internelor prin Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Culturii si Patrimoniului National, Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Sanatatii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si de alte autoritati publice centrale autonome cu atributii in domeniu, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor autoritati si institutii publice.

CAPITOLUL III

SECTIUNEA 1
Elementele sistemului de salarizare

ART. 9
(1) Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea personalului din sectorul bugetar in raport cu responsabilitatile postului, munca depusa, cantitatea si calitatea acesteia, importanta sociala a muncii, conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, rezultatele obtinute, precum si cu criteriile prevazute la art. 5 lit. c).
(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi in bani si in natura, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar.
(3) In cadrul legilor speciale de salarizare anuale se stabilesc majorarile salariilor de baza, soldelor/salariilor de functie si indemnizatiilor lunare de incadrare, astfel incat sa se realizeze trecerea de la valoarea acestora determinata potrivit art. 7 alin. (2) la valorile stabilite potrivit prezentei legi, pana la aplicarea integrala a prevederilor acesteia.
(4) Indemnizatia lunara pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica este unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial, daca nu se prevede altfel prin lege.
ART. 10
(1) Salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare se stabilesc prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare cu valoarea de referinta, rotunjindu-se din leu in leu in favoarea salariatului.
(2) Coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare sunt urmatorii:

_______________________________________________
| Clasa | Coeficient de | Clasa | Coeficient de |
|       | ierarhizare   |       | ierarhizare   |
|_______|_______________|_______|_______________|
|     1 |          1,00 |    56 |          3,89 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|     2 |          1,03 |    57 |          3,99 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|     3 |          1,05 |    58 |          4,09 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|     4 |          1,08 |    59 |          4,19 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|     5 |          1,10 |    60 |          4,29 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|     6 |          1,13 |    61 |          4,40 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|     7 |          1,16 |    62 |          4,51 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|     8 |          1,19 |    63 |          4,62 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|     9 |          1,22 |    64 |          4,74 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    10 |          1,25 |    65 |          4,86 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    11 |          1,28 |    66 |          4,98 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    12 |          1,31 |    67 |          5,10 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    13 |          1,35 |    68 |          5,23 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    14 |          1,38 |    69 |          5,36 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    15 |          1,41 |    70 |          5,50 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    16 |          1,45 |    71 |          5,63 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    17 |          1,49 |    72 |          5,77 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    18 |          1,52 |    73 |          5,92 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    19 |          1,56 |    74 |          6,07 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    20 |          1,60 |    75 |          6,22 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    21 |          1,64 |    76 |          6,37 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    22 |          1,68 |    77 |          6,53 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    23 |          1,72 |    78 |          6,70 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    24 |          1,77 |    79 |          6,86 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    25 |          1,81 |    80 |          7,03 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    26 |          1,86 |    81 |          7,21 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    27 |          1,90 |    82 |          7,39 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    28 |          1,95 |    83 |          7,58 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    29 |          2,00 |    84 |          7,76 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    30 |          2,05 |    85 |          7,96 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    31 |          2,10 |    86 |          8,16 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    32 |          2,15 |    87 |          8,36 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    33 |          2,20 |    88 |          8,57 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    34 |          2,26 |    89 |          8,78 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    35 |          2,32 |    90 |          9,00 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    36 |          2,37 |    91 |          9,23 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    37 |          2,43 |    92 |          9,46 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    38 |          2,49 |    93 |          9,70 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    39 |          2,56 |    94 |          9,94 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    40 |          2,62 |    95 |         10,19 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    41 |          2,69 |    96 |         10,44 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    42 |          2,75 |    97 |         10,70 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    43 |          2,82 |    98 |         10,97 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    44 |          2,89 |    99 |         11,25 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    45 |          2,96 |   100 |         11,53 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    46 |          3,04 |   101 |         11,81 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    47 |          3,11 |   102 |         12,11 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    48 |          3,19 |   103 |         12,41 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    49 |          3,27 |   104 |         12,75 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    50 |          3,35 |   105 |         13,10 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    51 |          3,44 |   106 |         13,45 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    52 |          3,52 |   107 |         13,90 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    53 |          3,61 |   108 |         14,15 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    54 |          3,70 |   109 |         14,63 |
|_______|_______________|_______|_______________|
|    55 |          3,79 |   110 |         15,00 |
|_______|_______________|_______|_______________|

(3) Valoarea de referinta corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabileste anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar potrivit Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice.
(4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea de referinta este de 600 lei.
(5) Diferenta dintre doua clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de baza, solda/salariul de functie, indemnizatia lunara de incadrare, utilizandu-se rotunjirea la a doua zecimala a coeficientilor de ierarhizare aferenti claselor de salarizare.
ART. 11
(1) Clasele de salarizare si coeficientii de ierarhizare pe baza carora se stabilesc salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile si alte drepturi specifice fiecarui domeniu de activitate corespunzator celor 7 familii ocupationale de functii bugetare, precum si pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii sunt prevazuti in anexele nr. I – VIII.
(2) Clasele de salarizare si coeficientii prevazuti in anexe pentru functiile de executie corespund nivelului minim al fiecarei functii, la care se adauga 5 gradatii corespunzatoare transelor de vechime in munca.
(3) Transele de vechime in munca, in functie de care se acorda cele 5 gradatii potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt urmatoarele:
– gradatia 1 – de la 3 la 5 ani – 3 clase succesive de salarizare suplimentare fata de nivelul minim al fiecarei functii;
– gradatia 2 – de la 5 la 10 ani – doua clase succesive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 1;
– gradatia 3 – de la 10 la 15 ani – doua clase succesive de salarizare suplimentare fata de cele detinute pentru gradatia 2;
– gradatia 4 – de la 15 la 20 de ani – o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 3;
– gradatia 5 – peste 20 de ani – o clasa succesiva de salarizare suplimentara fata de cele detinute pentru gradatia 4.
(4) Gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva, prin acordarea claselor de salarizare prevazute la alin. (3).
(5) Pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.
(6) Functiile de demnitate publica alese si numite si cele asimilate functiilor de demnitate publica au un singur nivel de salarizare, care este corespunzator clasei de salarizare si coeficientului de ierarhizare.
ART. 12
Salariul brut, solda lunara bruta cuprind salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, sporurile, indemnizatiile, compensatiile, precum si celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar.

SECTIUNEA a 2-a
Salariile de baza, soldele functiilor de baza/salariile functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare

ART. 13
(1) Salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare se diferentiaza pe functii in raport cu criteriile prevazute la art. 5 lit. c).
(2) In cadrul fiecarei functii, salariile de baza se diferentiaza pe grade in cazul studiilor superioare si studiilor superioare de scurta durata si pe trepte profesionale in cazul studiilor medii, respectiv pe grade profesionale in cazul functionarilor publici, astfel incat sa se asigure posibilitatea diferentierii salariilor de baza individuale in raport cu nivelul pregatirii profesionale a fiecarei persoane si cu experienta acesteia in munca. De regula, se utilizeaza 2 sau 3 grade si, respectiv, 2 sau 3 trepte profesionale.
(3) In cadrul fiecarui grad sau fiecarei trepte profesionale, diferentierea salariilor de baza se face, de regula, pe un numar de 5 gradatii, corespunzatoare celor 5 transe de vechime in munca, prevazute la art. 11.
ART. 14
Diferentierea salariilor de baza, a soldelor/salariilor de functie si a indemnizatiilor lunare de incadrare se realizeaza prin utilizarea unor coeficienti de ierarhizare cuprinsi in intervalul 1,00, pentru functia cu cea mai mica responsabilitate, si 15,00, pentru functia cu cea mai mare responsabilitate in stat.
ART. 15
(1) Pentru personalul care ocupa o functie de conducere, diferentierea salariilor de baza se face potrivit prevederilor art. 13, utilizandu-se, de regula, doua niveluri de salarizare corespunzatoare celor doua grade, care contin sporul de vechime in munca la valoarea maxima.
(2) Nivelul de salarizare corespunzator gradului se stabileste de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.
(3) Persoanele care ocupa, in conditiile legii, functii de conducere pentru care conditia de ocupare a postului este de studii superioare si care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta lege pentru aceste functii, diminuat cu 10 clase de salarizare.
(4) Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei legi ocupa functii in conditiile prevazute la alin. (3) vor beneficia de o perioada tranzitorie de 5 ani in care sa obtina nivelul de studii prevazut de lege pentru exercitarea functiei de conducere. Dupa aceasta data, in cazul in care conditiile de studii nu sunt indeplinite, persoanele respective vor fi incadrate pe functii de executie existente in statul de functii al ordonatorului de credite.
ART. 16
(1) Personalul care s-a aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 7 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si personalul ale carui raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activitatii, isi pastreaza gradul sau treapta profesionala in care a fost incadrat anterior suspendarii si beneficiaza de salariul de baza aferent gradului sau treptei profesionale.
(2) Pentru personalul prevazut la alin. (1), gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se stabileste conform legilor speciale aplicabile.

SECTIUNEA a 3-a
Sporuri

ART. 17
Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
ART. 18
(1) Pentru munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se aplica prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plata muncii prestate peste durata normala a timpului de lucru se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii.
(3) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumul de functii.
ART. 19
Pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza.
ART. 20
(1) Sporurile, indemnizatiile, primele si compensatiile specifice domeniului de activitate ce se acorda personalului bugetar sunt prevazute in anexele nr. I – VIII.
(2) Coeficientul de ierarhizare prevazut de prezenta lege pentru functia de auditor contine si sporul pentru complexitatea muncii.
(3) Coeficientul de ierarhizare prevazut de prezenta lege pentru functia de manager public contine si sporul de manager public.
(4) Pentru persoanele care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de baza detinut se majoreaza cu 4 clase de salarizare succesive suplimentare.
(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi personalul prevazut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata desfasurarii activitatii in acest domeniu, in loc de majorarea de pana la 75% a salariului de baza, beneficiaza de o majorare salariala de pana la 25 de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta, fara a depasi in total numarul maxim de clase de salarizare prevazut la art. 10 alin. (2).
(6) La stabilirea salariilor de baza ale personalului care beneficia de prevederile art. 227 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica o majorare salariala de pana la 25 de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta, fara a depasi in total numarul maxim de clase de salarizare prevazut la art. 10 alin. (2).
(7) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabileste procedura de aplicare a prevederilor alin. (6).
(8) In anul 2011 prevederile alin. (6) si (7) nu se aplica.
ART. 21
Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele nr. I – VIII, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara – administratie, sanatate, invatamant, justitie, cultura, diplomatie, de catre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau autoritatile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.
ART. 22
(1) Suma sporurilor, compensatiilor, primelor si indemnizatiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza sau a indemnizatiilor lunare de incadrare, dupa caz.
(2) Suma sporurilor, compensatiilor, primelor si indemnizatiilor individuale nu va depasi 30% din salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare.
(3) Prin hotarari ale Guvernului se pot aproba depasiri ale limitei prevazute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal si pentru conditii temporare de munca care fac necesara acordarea unei plati suplimentare, cu respectarea limitei prevazute la alin. (1).
(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica personalului trimis in misiune in strainatate.

SECTIUNEA a 4-a
Premii

ART. 23
(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
(2) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul principal de credite si in limita individuala a doua salarii de baza lunare pe an, a doua solde lunare ale functiei de baza/a doua salarii lunare ale functiei de baza pe an, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

SECTIUNEA a 5-a
Alte drepturi

ART. 24
(1) In cazuri exceptionale, posturile vacante si temporar vacante aferente functiilor didactice de predare, functiilor de specialitate medico-sanitara si asistenta sociala si functiilor de specialitate artistica pot fi ocupate si prin cumul de functii, de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de functii si a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, in conditiile prevazute la alin. (2).
(2) Posturile vacante si temporar vacante aferente functiilor didactice de predare, functiilor de specialitate medico-sanitara si asistenta sociala si functiilor de specialitate artistica, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate si numai in conditiile in care programul functiei cumulate nu se suprapune celui corespunzator functiei de baza. In astfel de situatii nu sunt aplicabile prevederile art. 18 alin. (1).
ART. 25
(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere se realizeaza prin numirea temporara a unei persoane angajate care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel.
(2) In mod exceptional, perioada prevazuta la alin. (1) poate fi prelungita cu maximum 6 luni, daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel.
(3) In perioada prevazuta la alin. (1) si (2), persoana beneficiaza de drepturile salariale aferente functiei de conducere respective.
ART. 26
(1) Incadrarea si promovarea personalului platit din fonduri publice pe functii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotarari ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.
(2) In situatia in care promovarea personalului bugetar in functie, grad sau treapta profesionala nu este reglementata prin statute proprii, promovarea se face de regula pe un post vacant existent in statul de functii.
(3) In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea personalului platit din fonduri publice in functii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acestea sunt incadrate intr-unul de nivel imediat superior.
(4) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizeaza pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aproba prin hotarare a Guvernului, daca nu este reglementata altfel prin statute sau alte acte normative specifice.
(5) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul “foarte bine”, cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, de catre comisia desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor.
(6) Activitatea profesionala se apreciaza anual, ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale, de catre conducatorul institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic, prin acordare de calificative: “foarte bine”, “bine”, “satisfacator” si “nesatisfacator”. Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale conform criteriilor prevazute la art. 5 lit. c) si pot stabili si alte criterii de evaluare in functie de specificul domeniului de activitate.
(7) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale si care se aproba prin hotarare a Guvernului sau alte acte normative specifice.
(8) Ordonatorul principal de credite, in raport cu cerintele postului, stabileste criterii de selectie proprii in completarea celor prevazute la alin. (7).
ART. 27
In baza art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, salarizarea absolventilor ciclului I si/sau II (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S).
ART. 28
(1) Autoritatile, institutiile publice si unitatile bugetare pot include in statele de functii si unele functii specifice altor domenii de activitate bugetara, prevazute in anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfasurarii activitatii.
(2) Salariile de baza ale personalului incadrat in functii specifice, care nu sunt prevazute in prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu functiile si salariile de baza prevazute in anexele la prezenta lege si aplicabile categoriei de personal respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, al Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functionarii publici.
ART. 29
Personalul bugetar trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza de drepturile prevazute de reglementarile specifice in domeniu.
ART. 30
(1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza individuale, a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.
(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile lucratoare.
(4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei in scris.
ART. 31
(1) Conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea functionarilor publici de conducere, in cazul exercitarii cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, precum si pentru functionarii publici care ocupa o functie publica de conducere, pe o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Functionarii publici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

ART. 32
Nivelul coeficientilor de ierarhizare aferenti claselor de salarizare prevazut in prezenta lege va fi revizuit periodic in functie de evolutia nivelului de salarizare existent pe piata muncii din Romania, astfel incat salariile din sectorul public sa poata fi stabilite la un nivel competitiv, in limita sustenabilitatii financiare.
ART. 33
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, reincadrarea personalului se face corespunzator transelor de vechime in munca avute in luna decembrie 2010 pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale detinute, stabilindu-se clasa de salarizare si coeficientul de ierarhizare corespunzator acesteia.
(2) La functiile publice unde s-au eliminat treptele de salarizare reincadrarea personalului se va face la gradul detinut.
(3) La functiile de conducere unde sunt prevazute doua grade de salarizare, nivelul de salarizare corespunzator gradului, respectiv clasei de salarizare si coeficientului de ierarhizare se stabileste de ordonatorul principal de credite in functie de responsabilitatea, complexitatea si impactul deciziilor impuse de atributiile corespunzatoare fisei postului.
ART. 34
(1) Personalul din autoritatile administratiei publice centrale, din structurile din subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si din institutiile publice locale, nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de baza cu pana la 75%, iar incepand cu 1 ianuarie 2011, in locul majorarii de pana la 75%, de o majorare de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicata la salariul de baza lunar, proportional cu timpul efectiv alocat realizarii activitatilor pentru fiecare proiect, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat, fara a depasi durata maxima a timpului de lucru prevazuta de normele legale in vigoare si fara a depasi in total numarul maxim de clase de salarizare prevazut la art. 10 alin. (2).
(2) Echipa de proiect din institutia beneficiara este responsabila de realizarea activitatilor stabilite a fi efectuate in mod direct in graficul de activitati aprobat, precum si a celor care deriva din obligatiile beneficiarului fata de autoritatea finantatoare conform contractului/acordului/ordinului de finantare semnat si in conformitate cu sistemul de management si control intern aplicabil. Activitatile prestate in cadrul proiectelor finantate din fondurile prevazute la alin. (1) de catre personalul institutiei publice nominalizat in echipele de proiect sunt reflectate corespunzator in cuprinsul fisei postului, conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Pentru fiecare proiect contractat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, conducatorul institutiei nominalizeaza, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. O persoana poate fi nominalizata simultan in cadrul echipelor pentru maximum 4 proiecte.
(4) Numarul de persoane la nivelul unei autoritati dintre cele prevazute la alin. (1), care pot fi nominalizate in echipele de proiect, este conditionat de numarul de proiecte finantate din fondurile comunitare nerambursabile postaderare pentru care a fost semnat contractul/acordul/ordinul de finantare de catre institutia beneficiara cu autoritatea finantatoare, astfel:
a) 5 persoane pentru un proiect;
b) 8 persoane pentru doua proiecte;
c) 10 persoane pentru 3 proiecte;
d) 12 persoane pentru 4 proiecte;
e) 30 de persoane pentru un numar cuprins intre 5 si 10 proiecte;
f) 40 de persoane pentru un numar cuprins intre 11 si 19 proiecte;
g) maximum 50 de persoane pentru un numar de peste 20 de proiecte.
(5) Numarul maxim de persoane la nivelul unei autoritati dintre cele prevazute la alin. (1), care pot fi nominalizate in echipele de proiect finantate din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile acordului de finantare.
(6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/seful de proiect semneaza fisele de pontaj care atesta timpul efectiv lucrat in cadrul fiecarui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.
(7) Procentul de majorare salariala prevazut la alin. (1) se acorda de la data semnarii contractului/acordului/ordinului de finantare de catre partile contractante, respectiv institutia beneficiara si autoritatea finantatoare, de la data intrarii in vigoare a prezentului articol.
(8) Majorarea prevazuta la alin. (1) se acorda numai pe perioada de implementare a proiectului asa cum a fost stabilita in contractul/acordul/ordinul de finantare semnat, pe raspunderea ordonatorului de credite in cadrul caruia este organizata echipa de proiect.
(9) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile demnitarilor si inaltilor functionari publici si nici personalului care beneficiaza de prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Cheltuielile cu salariile personalului din echipele de proiect, inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator, pot fi rambursate de autoritatea finantatoare, in conformitate cu regulile de eligibilitate, procedurile de rambursare aplicabile si cu procentul de cofinantare stabilit in contractul/acordul/ordinul de finantare semnat cu autoritatea finantatoare. Pentru persoanele implicate in mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect in parte, proportional cu timpul efectiv realizat, conform fisei de pontaj.
(11) Conducatorul institutiei are obligatia de a se asigura de respectarea conditiilor si limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate in cadrul institutiei pe care o conduce.
ART. 35
La 3 zile de la data publicarii prezentei legi, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contributii la actiuni umanitare si burse, se constituie fondul Presedintelui Romaniei, fondul presedintelui Senatului, fondul presedintelui Camerei Deputatilor, fondul primului-ministru, care se aproba anual prin buget, in limita sumei maxime de 500 mii lei.
ART. 36
Prevederile din actele normative referitoare la detasare, delegare si mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea si locuinta raman in vigoare.
ART. 37
(1) Prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi in bani sau in natura care excedeaza prevederilor prezentei legi.
(2) Salarizarea personalului autoritatilor si institutiilor publice care si-au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, din institutii finantate integral din venituri proprii in institutii finantate integral sau partial de la bugetul de stat se realizeaza potrivit prevederilor contractelor colective de munca legal incheiate, pana la implinirea termenului pentru care au fost incheiate, in limita cheltuielilor de personal aprobate.
(3) Dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de munca legal incheiate, salarizarea personalului prevazut la alin. (2) se realizeaza in functie de modul de organizare si finantare al autoritatilor si institutiilor publice vizate, potrivit prevederilor prezentei legi.
ART. 38
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual, dupa caz, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor la incadrarea, promovarea si avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.
ART. 39
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) alin. (1) al art. 50 si alin. (1) al art. 90 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) alin. (7) al art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 301/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobata prin Legea nr. 172/2001, cu modificarile ulterioare;
d) alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 308/2001, cu modificarile ulterioare;
f) alin. (3) al art. 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) alin. (2) al art. 24 din Legea nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) alin. (2) al art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obtinute de institutiile si unitatile de invatamant care organizeaza pe langa acestea activitati finantate integral din venituri proprii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 16 aprilie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 214/2004;
j) alin. (1) si (2) ale art. 21 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) alin. (3) al art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare;
l) alin. (3) al art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 411/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
m) alin. (2) al art. 262 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) alin. (6) al art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, cu modificarile ulterioare;
o) art. 24^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
p) alin. (2) al art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2006, cu modificarile ulterioare;
q) art. 10 si anexa nr. 2 din Hotararea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificarile ulterioare;
r) art. 23 si 33 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare;
s) alin. (1) al art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
t) alin. (3) al art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile ulterioare;
u) alin. (2) al art. 37 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 135/2009;
v) art. 30^2 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
w) Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare;
x) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010;
y) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
ART. 40
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 94, alineatul (2^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2^1) Nu se afla in situatie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (2) lit. a) si c), functionarul public care:
a) este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sa reprezinte interesele statului in legatura cu activitatile desfasurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, in conditiile rezultate din actele normative in vigoare;
b) este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sa participe in calitate de reprezentant al autoritatii ori institutiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare;
c) exercita un mandat de reprezentare, pe baza desemnarii de catre o autoritate sau institutie publica, in conditiile expres prevazute de actele normative in vigoare.”
2. La articolul 94, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
“(2^2) Nu se afla in situatie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (2), functionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finantat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu exceptia functionarilor publici care exercita atributii ca auditor sau atributii de control asupra activitatii derulate in cadrul acesteia si a functionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfasurata in cadrul respectivei echipe genereaza o situatie de conflict de interese cu functia publica pe care o ocupa.”
3. La articolul 96, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 96
(1) Functionarii publici, functionarii publici parlamentari si functionarii publici cu statut special pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice. Functionarii publici, functionarii publici parlamentari si functionarii publici cu statut special pot exercita functii in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public, functionar public parlamentar sau functionar public cu statut special, potrivit fisei postului.”
ART. 41
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 63
In cariera, functionarul public poate promova in functia publica, in conditiile legii. Promovarea in clasa si promovarea in grade profesionale nu sunt conditionate de existenta unui post vacant.”
2. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abroga.
3. Articolul 67 se abroga.
4. La articolul 69 alineatul (3), litera a) se abroga.
5. La articolul 77 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an.”
ART. 42
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
Calitatea de functionar public parlamentar este incompatibila cu orice alta functie publica, cu exceptia functiilor si activitatilor didactice din invatamantul superior, cercetare stiintifica si creatie literar-artistica, precum si cu exceptia functiilor exercitate in domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public parlamentar, potrivit fisei postului.”
2. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) in cadrul regiilor autonome sau al societatilor comerciale din sectorul public;”.
3. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea functionarului public parlamentar se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel imediat superior, prin examen, in conditiile stabilite prin metodologia de promovare prevazuta la art. 24 alin. (2).”
4. La articolul 25, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
“(2) Functionarul public parlamentar poate fi promovat temporar intr-o functie publica parlamentara temporar vacanta, prin examen, in conditiile stabilite prin metodologia de promovare prevazuta la art. 24 alin. (2).
(3) In perioada prevazuta la alin. (2), functionarul public parlamentar beneficiaza de drepturile salariale aferente functiei pe care o ocupa temporar.”
5. La articolul 41, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Cu 5 zile inaintea plecarii in concediul de odihna, functionarul public parlamentar primeste indemnizatia de concediu, care nu poate fi mai mica decat suma rezultata din cumularea salariului de baza si a sporurilor acordate la salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediul de odihna.”
ART. 43
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) dezvoltarea carierei – evolutia ansamblului situatiilor juridice si efectelor produse, prin mobilitate si promovare intr-o functie publica superioara, care intervin de la data nasterii raportului de serviciu al functionarului public si pana in momentul incetarii acestui raport;”.
2. La articolul 127, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;”.
3. Articolul 153 se abroga.
4. La anexa nr. 6 “Raport de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici”, primul rand din tabel se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Numele si prenumele functionarului public evaluat ………………….
Functia publica ………………………
Data ultimei promovari ………………..”
ART. 44
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, articolul 51 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 51
Functionarii publici pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice si in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei postului.”
ART. 45
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, alineatul (1) al articolului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 240/2003, se modifica dupa cum urmeaza:
“ART. II
(1) Salariile de baza ale personalului contractual al Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit se majoreaza, pe perioada cat isi desfasoara activitatea in domeniul gestionarii asistentei financiare comunitare, cu 10 pana la 25 de clase de salarizare succesive fata de clasa detinuta, in functie de indeplinirea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si fara a depasi in total numarul maxim de clase de salarizare prevazut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.”
ART. 46
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia art. 34 si 35, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 47
Anexele nr. I – VIII fac parte integranta din prezenta lege.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close