Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale

In M. Of. nr. 882 din 29 decembrie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.
Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu exceptia art. 3.
ART. 3
In cazul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la nivelul carora politia comunitara este organizata pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, autoritatea deliberativa a acestora, la propunerea autoritatii executive respective, aproba Regulamentul de organizare si functionare a politiei locale, pana la data de 31 decembrie 2010, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2011.
ART. 4
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2005.

ANEXA 1

REGULAMENT-CADRU
de organizare si functionare a politiei locale

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
Prevederile prezentului regulament-cadru reglementeaza modul de organizare si functionare a politiei locale si se aplica personalului politiei locale organizate in conformitate cu dispozitiile Legii politiei locale nr. 155/2010.
ART. 2
In baza prezentului regulament-cadru, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta, cu respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010, hotarari pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a politiei locale infiintate la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL II
Organizarea politiei locale si categorii de functionari publici

ART. 3
(1) La nivelul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectoarelor municipiului Bucuresti, politia locala se organizeaza, in conditiile legii, dupa caz, ca:
a) un compartiment functional, fara personalitate juridica, la nivel de directie generala, directie, serviciu sau birou, in cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general;
b) institutie publica de interes local, cu personalitate juridica.
(2) In cadrul politiei locale se organizeaza:
a) structura de ordine si liniste publica si paza a bunurilor;
b) structura din domeniul circulatiei pe drumurile publice;
c) structura de disciplina in constructii si afisajul stradal;
d) structura de protectie a mediului;
e) structura de activitate comerciala;
f) structura cu atributii pe linie de evidenta a persoanelor.
ART. 4
(1) Functiile publice din politia locala, inclusiv functiile publice specifice de politist local, in raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii, se clasifica dupa cum urmeaza:
a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;
c) clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.
(2) Functionarii publici din politia locala numiti in functiile publice prevazute pentru clasele a II-a si a III-a pot ocupa numai functii publice de executie.
ART. 5
(1) Dupa nivelul atributiilor, functionarii publici din cadrul politiei locale pot fi:
a) functionari publici de conducere;
b) functionari publici de executie.
(2) Functionarii publici de conducere din cadrul politiei locale sunt numiti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in una dintre urmatoarele functii publice:
a) director general;
b) director general adjunct;
c) director executiv;
d) director executiv adjunct;
e) sef serviciu;
f) sef birou.
ART. 6
Functia publica de executie este structurata pe grade profesionale astfel:
a) superior, ca nivel maxim;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.

CAPITOLUL III
Selectionarea, pregatirea si numirea personalului politiei locale

ART. 7
(1) Functionarii publici din politia locala pot fi numiti debutanti sau definitivi, in conditiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea functionarilor publici debutanti din politia locala se evalueaza in conformitate cu procedura de evaluare a activitatii functionarilor publici debutanti.
ART. 8
(1) La infiintarea politiei locale, personalul acesteia se preia de la politia comunitara, precum si de la structurile din aparatul de specialitate al primarului, prevazute de Legea nr. 155/2010, dupa caz, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat de consiliul local.
(2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe functii publice de aceeasi categorie, clasa sau acelasi grad profesional, prin hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale.
ART. 9
(1) Functiile publice vacante din cadrul politiei locale se ocupa potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Conditiile de organizare si de desfasurare a concursului sau a examenului se stabilesc prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea primarului/primarului general, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
ART. 10
Personalul contractual din cadrul politiei locale care exercita atributiile prevazute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 trebuie sa indeplineasca si conditiile prevazute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 11
(1) Institutiile de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor in care se desfasoara programe de formare initiala prevazute la art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 155/2010, numarul cursantilor si perioadele in care se realizeaza aceste programe de formare initiala, precum si cuantumul cheltuielilor de scolarizare/cursant se stabilesc anual prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
(2) Pentru stabilirea cadrului organizatoric prevazut la alin. (1), structura Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii in relatia cu comunitatile locale centralizeaza propunerile institutiilor beneficiare si prezinta la structura centrala de pregatire de la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor repartizarea numerica si pe judete a acestor solicitari.
(3) Programele de formare initiala sunt structurate pe module, parcurse prin cursuri la zi cu durata de 3 luni.
(4) Pentru functiile publice de conducere, in programele de studiu se prevede obligatoriu un modul de management, cu durata de minimum 30 de ore.
(5) Institutiile de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor stabilite potrivit alin. (1) constituie seriile de pregatire a cursantilor, in baza solicitarilor institutiilor beneficiare transmise acestora de catre structura centrala de pregatire, in limita numarului de locuri, in ordinea transmiterii cererilor.
(6) Pentru a se constitui o grupa de studiu in cadrul seriei de pregatire este necesar un numar minim de 15 cursanti. In situatia in care nu se poate constitui nicio grupa in cadrul seriei de pregatire, precum si in situatia in care numarul inscrierilor depaseste numarul de locuri aprobat, cei inscrisi se redistribuie la alte institutii organizatoare, in limita numarului de locuri prevazut pentru acestea, cu acordul institutiilor beneficiare.
(7) Finalizarea programelor de formare se face prin examen de absolvire, conform planului de invatamant.
(8) Examenul de absolvire a programelor de formare initiala se sustine in fata unei comisii numite prin dispozitie a sefului sau ordin al comandantului institutiei organizatoare, dupa caz. Comisia este constituita din 2 sau 3 specialisti din afara institutiei organizatoare si 1 – 3 reprezentanti ai acesteia care au organizat programul de formare profesionala. La examen pot asista si reprezentanti ai beneficiarilor programelor de formare profesionala care au delegatie solicitata in acest sens si eliberata de catre structura de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
(9) In urma promovarii examenului, politistii locali obtin un certificat de absolvire eliberat in conditiile legii de catre institutia organizatoare de specialitate, cu mentionarea competentelor profesionale dobandite, cuantificate in credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt tiparite cu antetul Ministerului Administratiei si Internelor si au regimul prevazut de lege pentru documentele de studii.
ART. 12
Politistii locali care promoveaza programele de formare initiala prevazute la art. 11 alin. (1) incheie un angajament de serviciu prin care se obliga sa lucreze in politia locala o perioada de cel putin 5 ani de la data promovarii examenului.
ART. 13
(1) La numirea in functia publica, functionarii publici din politia locala depun juramantul de credinta prevazut de Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Refuzul depunerii juramantului prevazut la alin. (1) se consemneaza in scris si atrage revocarea actului administrativ de numire in functia publica, in conditiile legii.
(3) Juramantul de credinta este semnat de catre functionarul public din politia locala in doua exemplare, unul pastrandu-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se inmaneaza semnatarului.
(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplica si functionarilor publici din politia locala proveniti din randul politistilor comunitari, in masura in care nu au depus juramantul prevazut la art. 23 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.295/2004.
ART. 14
Daca functionarului public din politia locala numit in functia publica ii inceteaza raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, inaintea expirarii perioadei prevazute in angajamentul de serviciu, se aplica prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010.

CAPITOLUL IV
Atributiile personalului politiei locale

ART. 15
(1) Seful politiei locale isi indeplineste atributiile in mod nemijlocit sub autoritatea si controlul primarului si are urmatoarele atributii:
a) organizeaza, planifica si conduce intreaga activitate a politiei locale;
b) intreprinde masurile necesare pentru incadrarea cu personal corespunzator;
c) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre intregul personal a prevederilor legale;
d) raspunde de pregatirea profesionala continua a personalului din subordine;
e) aproba planurile de paza intocmite pentru obiectivele din competenta;
f) studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza introducerea amenajarilor tehnice si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei;
g) analizeaza trimestrial activitatea politiei locale si indicatorii de performanta stabiliti de comisia locala de ordine publica;
h) asigura informarea operativa a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a structurii teritoriale corespunzatoare a Politiei Romane, precum si a Jandarmeriei Romane despre evenimentele deosebite ce au avut loc in cadrul activitatii politiei locale;
i) reprezinta politia locala in relatiile cu alte institutii ale statului, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice pentru indeplinirea atributiilor stabilite de lege;
j) asigura ordinea interioara si disciplina in randul personalului din subordine, avand dreptul sa propuna acordarea de recompense si aplicarea de sanctiuni in conditiile legii;
k) propune primarului/primarului general adoptarea de masuri pentru eficientizarea activitatii;
l) asigura masurile pentru rezolvarea operativa a cererilor, a sesizarilor si a reclamatiilor cetatenilor, in conformitate cu prevederile legale;
m) organizeaza si participa la audientele cu cetatenii;
n) intocmeste sau aproba aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competentei;
o) coordoneaza activitatea de evidenta, aprovizionare, de repartizare, de intretinere si de pastrare, in conditii de siguranta, a armamentului si a munitiei din dotare;
p) urmareste modul de echipare a personalului cu uniforme si insemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea si utilizarea corespunzatoare a acestora;
q) intreprinde masuri de aprovizionare si mentinere in stare de functionare a aparaturii de paza si alarmare, radiocomunicatii si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza si ordine;
r) mentine legatura permanenta cu beneficiarii privind modul in care se desfasoara activitatea de paza, semnaleaza neregulile referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale si propune masurile necesare pentru cresterea eficientei pazei;
s) analizeaza contributia functionarilor publici din politia locala la mentinerea ordinii si linistii publice, la constatarea contraventiilor in domeniile prevazute de lege si ia masuri de organizare si imbunatatire a acesteia;
s) organizeaza si executa controale tematice si inopinate asupra modului in care sunt indeplinite atributiile de serviciu de catre functionarii publici din politia locala;
t) organizeaza sistemul de alarmare a personalului in cazuri deosebite;
t) organizeaza activitatile de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor;
u) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
(2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, seful politiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru intregul personal din subordine.
ART. 16
Conducatorul structurii de ordine si liniste publica si paza a bunurilor se subordoneaza sefului politiei locale si are urmatoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:
a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului politiei locale cu atributii in mentinerea ordinii si linistii publice si asigurarea pazei bunurilor;
b) intocmeste planurile de paza ale obiectivelor din competenta;
c) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementeaza activitatea de paza, mentinerea ordinii si a linistii publice, regulile de convietuire sociala si integritatea corporala a persoanelor;
d) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;
e) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu tematica stabilita;
f) informeaza de indata conducerea politiei locale despre toate evenimentele deosebite inregistrate in activitatea de paza si mentinere a ordinii publice si tine evidenta acestora;
g) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
h) intreprinde masuri eficiente pentru ca intregul personal sa execute corespunzator sarcinile ce ii revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recompense si sanctiuni corespunzatoare;
i) participa, alaturi de conducerea politiei locale, la intocmirea sau reactualizarea planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
j) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta sefului politiei locale;
k) asigura instruirea zilnica a politistilor locali cu privire la cunoasterea situatiei operative din zona de competenta.
ART. 17
(1) Conducatorul structurii din domeniul circulatiei pe drumurile publice se subordoneaza sefului politiei locale si are urmatoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:
a) stabileste, in colaborare cu seful serviciului rutier, respectiv al Brigazii Rutiere din cadrul Politiei Romane, itinerarele de patrulare si intervalele orare de patrulare in zonele de competenta;
b) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului din subordine cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice;
c) asigura continuitatea dispozitivului rutier in zona de competenta, pe baza de grafice de control, intocmite in colaborare cu seful serviciului rutier, respectiv al Brigazii Rutiere din cadrul Politiei Romane;
d) coordoneaza activitatea personalului din subordine la actiuni proprii si participa, conform solicitarii, la actiunile organizate de unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane sau de catre administratorul drumului public;
e) propune sefului serviciului rutier, respectiv al Brigazii Rutiere din cadrul Politiei Romane, in situatii deosebite, luarea unor masuri de reglementare, cum ar fi inchidere, restrictionare pentru anumite categorii de participanti la trafic a circulatiei, in anumite zone sau sectoare ale drumului public;
f) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre personalul din subordine a prevederilor legislatiei rutiere;
g) asigura instruirea zilnica a politistilor locali cu privire la cunoasterea situatiei operative din zona de competenta si periodic instruieste personalul din subordine cu privire la cunoasterea si respectarea regulilor de circulatie si, cu precadere, cu privire la modul de pozitionare pe partea carosabila si la semnalele pe care trebuie sa le adreseze participantilor la trafic;
h) ia masuri pentru ca in exercitarea atributiilor ce le revin politistii locali care executa activitati in domeniul circulatiei pe drumurile publice sa poarte uniforma specifica cu inscrisuri si insemne distinctive, conform prevederilor legale;
i) tine evidenta proceselor-verbale de constatare a contraventiilor intocmite de personalul din subordine si monitorizeaza punerea in executare a amenzilor contraventionale, cu respectarea prevederilor legale in domeniu;
j) organizeaza si executa controale asupra activitatii desfasurate de efectivele din subordine;
k) analizeaza lunar activitatea desfasurata de personalul din subordine in domeniul circulatiei pe drumurile publice;
l) ia masuri pentru ca personalul din subordine sa execute sarcinile ce ii revin in conformitate cu prevederile legale, sa aiba un comportament civilizat, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recompense sau, dupa caz, sanctiuni corespunzatoare;
m) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta sefului politiei locale.
(2) In exercitarea atributiilor ce le revin, politistii locali care desfasoara activitati in domeniul circulatiei pe drumurile publice sunt obligati:
a) sa poarte peste uniforma specifica, in functie de anotimp, vesta sau scurta cu elemente reflectorizante, pe care este imprimata emblema “POLITIA LOCALA”;
b) sa poarte cascheta cu coafa alba;
c) sa efectueze semnalele adresate participantilor la trafic, potrivit dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.
ART. 18
Conducatorul structurii de disciplina in constructii si afisajul stradal se subordoneaza sefului politiei locale si are urmatoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:
a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului politiei locale cu atributii in verificarea si mentinerea disciplinei in constructii, respectiv in verificarea respectarii normelor legale privind afisajul stradal;
b) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre subordonati a prevederilor legale ce reglementeaza activitatea compartimentului;
c) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu tematica stabilita;
d) asigura si raspunde de utilizarea tehnicii aflate in dotarea compartimentului;
e) gestioneaza si asigura circulatia si operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
f) informeaza de indata conducerea politiei locale despre toate evenimentele survenite in activitatea compartimentului si tine evidenta acestora;
g) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
h) desfasoara activitati pentru ca intregul personal sa execute corespunzator sarcinile ce ii revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recompense si sanctiuni corespunzatoare;
i) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta sefului politiei locale.
ART. 19
Conducatorul structurii de protectie a mediului din cadrul politiei locale se subordoneaza sefului politiei locale si are urmatoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:
a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului politiei locale cu atributii in verificarea si asigurarea respectarii legii in domeniul protectiei mediului, conform atributiilor prevazute de lege;
b) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre subordonati a prevederilor legale ce reglementeaza activitatea compartimentului;
c) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu tematica stabilita;
d) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;
e) stabileste masurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate in dotarea compartimentului si raspunde de modul de indeplinire a acestora;
f) gestioneaza si asigura circulatia si operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
g) informeaza de indata conducerea politiei locale despre toate evenimentele survenite in activitatea compartimentului si tine evidenta acestora;
h) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
i) desfasoara activitati pentru ca intregul personal sa execute corespunzator sarcinile ce ii revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recompense si sanctiuni corespunzatoare;
j) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta sefului politiei locale.
ART. 20
Conducatorul structurii de activitate comerciala se subordoneaza sefului politiei locale si are urmatoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:
a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului politiei locale cu atributii in verificarea activitatii comerciale;
b) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre subordonati a prevederilor legale ce reglementeaza activitatea compartimentului;
c) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conformitate cu tematica stabilita;
d) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;
e) stabileste masurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate in dotarea compartimentului si raspunde de modul de indeplinire a acestora;
f) gestioneaza si asigura circulatia si operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;
g) informeaza de indata conducerea politiei locale despre toate evenimentele survenite in activitatea compartimentului si tine evidenta acestora;
h) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
i) desfasoara activitati pentru ca intregul personal sa execute corespunzator sarcinile ce ii revin, sa aiba o comportare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recompense si sanctiuni corespunzatoare;
j) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta sefului politiei locale.
ART. 21
Conducatorul structurii cu atributii pe linie de evidenta a persoanelor se subordoneaza sefului politiei locale si are urmatoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:
a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului politiei locale cu atributii in domeniul evidentei persoanelor;
b) asigura cunoasterea si aplicarea intocmai de catre functionarii publici din politia locala, din subordine, a actelor normative ce reglementeaza activitatea de evidenta a persoanelor;
c) asigura cunoasterea si respectarea intocmai de catre intregul personal din politia locala a prevederilor legale ce reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
d) participa, alaturi de conducerea politiei locale, la incheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor pe linia distribuirii de carti de alegator si a punerii in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
e) colaboreaza cu sefii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor in vederea realizarii sarcinilor privind distribuirea cartilor de alegator si a punerii in legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
f) urmareste si raspunde de punerea in aplicare de catre functionarii publici din politia locala, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard incheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;
g) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;
h) intocmeste zilnic nota cu principalele evenimente si o prezinta sefului politiei locale.
ART. 22
Personalul contractual care executa activitati de paza are urmatoarele atributii specifice:
a) verifica, in timpul serviciului, locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea incuietorilor, a amenajarilor tehnice si a sistemelor de paza si alarmare si ia, in caz de nevoie, masurile care se impun;
b) cunoaste prevederile legale privind accesul in obiective si regulile stabilite in planurile de paza;
c) supravegheaza ca persoanele carora li s-a permis accesul in incinta, pe baza documentelor stabilite, sa se deplaseze numai in locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
d) nu paraseste postul incredintat decat in situatiile si conditiile prevazute in consemnul postului;
e) verifica obiectivul incredintat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. In cazul in care acestea s-au produs, ia primele masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum si pentru limitarea consecintelor acestor evenimente si sesizeaza organele competente;
f) in cazul savarsirii unei infractiuni flagrante, ia masuri de predare a faptuitorului structurilor Politiei Romane competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura paza bunurilor, nu permite patrunderea in campul infractional a altor persoane si anunta unitatea de politie competenta, intocmind totodata proces-verbal cu cele constatate;
g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale.
ART. 23
In executarea atributiilor prevazute de lege in domeniul ordinii si linistii publice, politistii locali desfasoara urmatoarele activitati:
a) actioneaza in zona de competenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, precum si pentru mentinerea ordinii si linistii publice sau curateniei localitatii;
b) intervin la solicitarile dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenta 112, pe principiul “cel mai apropiat politist de locul evenimentului intervine”, in functie de specificul atributiilor de serviciu stabilite prin lege si in limita competentei teritoriale;
c) actioneaza, in conditiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor si a bunurilor urmarite in temeiul legii;
d) participa la executarea masurilor stabilite in situatii de urgenta;
e) in cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, imobilizeaza faptuitorul, iau masuri pentru conservarea locului faptei, identifica martorii oculari, sesizeaza imediat organele competente si predau faptuitorul structurii Politiei Romane competente teritorial, pe baza de proces-verbal, in vederea continuarii cercetarilor;
f) conduc la sediul politiei locale/structurii Politiei Romane competente persoanele suspecte a caror identitate nu a putut fi stabilita, in vederea luarii masurilor ce se impun;
g) verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.
h) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege.
ART. 24
Aspectele referitoare la modul de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale se reglementeaza prin ordin al ministrului administratiei si internelor, emis in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament-cadru.
ART. 25
Politistii locali cu atributii in domeniul protectiei mediului desfasoara urmatoarele activitati:
a) verifica respectarea programului de lucrari privind asigurarea curateniei stradale de catre firmele de salubritate;
b) verifica respectarea masurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spatiilor verzi, de catre firmele abilitate;
c) verifica respectarea obligatiilor privind intretinerea curateniei de catre institutiile publice, operatorii economici, persoanele fizice si juridice, respectiv curatenia fatadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodaresti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le detin sau in care functioneaza, a trotuarelor, a rigolelor, a cailor de acces, a parcarilor, a terenurilor din apropierea garajelor si a spatiilor verzi;
d) verifica respectarea normelor privind pastrarea curateniei in locurile publice;
e) vegheaza la respectarea standardelor si a normelor privind nivelul de zgomot si poluarea sonora;
f) verifica respectarea normelor privind pastrarea curateniei albiilor raurilor si a cursurilor de ape ce traverseaza unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala;
g) vegheaza la respectarea normelor privind protejarea si conservarea spatiilor verzi;
h) vegheaza la aplicarea legislatiei in vigoare privind deversarea reziduurilor lichide si solide pe domeniul public, in ape curgatoare si in lacuri;
i) verifica respectarea prevederilor legale de mediu de catre operatorii economici, in limita competentelor specifice autoritatilor administratiei publice locale;
j) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea prevederilor lit. a) – i).
ART. 26
Politistii locali cu atributii in domeniul activitatii comerciale desfasoara urmatoarele activitati:
a) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea regulilor de comert stabilite prin lege, in limita competentelor specifice autoritatilor administratiei publice locale;
b) urmaresc dezvoltarea ordonata a comertului si desfasurarea activitatilor comerciale in locuri autorizate de primar in vederea eliminarii oricarei forme privind comertul ambulant neautorizat;
c) controleaza respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare si industriale in piete, in targuri si in oboare;
d) colaboreaza cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare si de protectie a consumatorilor, in exercitarea atributiilor de serviciu;
e) controleaza modul de respectare a obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea preturilor;
f) verifica daca in incinta unitatilor de invatamant, a caminelor si a locurilor de cazare pentru elevi si studenti, precum si pe aleile de acces in aceste institutii se comercializeaza sau se expun spre vanzare bauturi alcoolice, tutun;
g) verifica modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun si bauturi alcoolice;
h) verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
ART. 27
Politistii locali cu atributii in domeniul disciplinei in constructii si afisajului stradal desfasoara urmatoarele activitati:
a) constata contraventii in cazul nerespectarii normelor privind executarea lucrarilor de constructii si stabilesc masurile necesare intrarii in legalitate, in conditiile legii;
b) verifica existenta autorizatiei de construire si respectarea documentatiei tehnice autorizate pentru lucrarile de constructii;
c) verifica legalitatea amplasarii materialelor publicitare;
d) verifica si identifica imobilele si imprejmuirile aflate in stadiu avansat de degradare;
e) verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
ART. 28
Politistii locali cu atributii in domeniul evidentei persoanelor desfasoara urmatoarele activitati:
a) coopereaza in vederea verificarii datelor cu caracter personal cu autoritatile administratiei publice centrale si locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) constata contraventiile date in competenta si aplica sanctiunile, potrivit legii;
c) verifica si solutioneaza sesizarile si reclamatiile primite din partea cetatenilor, legate de problemele specifice compartimentului.
ART. 29
Personalul contractual din cadrul politiei locale asigura paza bunurilor si obiectivelor stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarari, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.
ART. 30
Politia locala poate asigura, in conditiile legii, paza transporturilor bunurilor si a valorilor, constand in sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, bijuterii, metale si pietre pretioase, apartinand comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti.
ART. 31
(1) Pe timpul desfasurarii activitatilor de serviciu, pe raza comunelor, a oraselor, a municipiilor, a sectoarelor municipiului Bucuresti, personalul politiei locale poate folosi autovehicule cu insemnul distinctiv “POLITIA LOCALA”, urmat de denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale din care face parte. Literele care compun inscriptia trebuie sa fie de culoare neagra, pe fond alb, si sa aiba aceleasi dimensiuni.
(2) Insemnele nu trebuie sa creeze confuzii cu denumirea altor institutii sau autoritati publice si sunt amplasate pe toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj si capota, pentru a fi vizibile din orice pozitie.
(3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, in mod obligatoriu, cu dispozitive de iluminare pentru emiterea de semnale speciale de avertizare luminoasa, de culoare albastra si cu mijloace speciale de avertizare sonora.
ART. 32
(1) Personalul politiei locale care a facut uz de arma este obligat sa actioneze imediat pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite.
(2) Personalul politiei locale care a facut uz de arma este obligat sa anunte de indata cel mai apropiat organ de politie din cadrul Politiei Romane, indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Fiecare situatie in care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta pe cale ierarhica. De indata ce este posibil, raportul se intocmeste in scris.
(4) Daca in urma uzului de arma se produce moartea sau vatamarea unei persoane, fapta se comunica de indata procurorului competent, potrivit legii.
ART. 33
Atributiile personalului, altul decat cel prevazut in prezentul capitol, incadrat in politia locala se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de catre consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

CAPITOLUL V
Infiintarea si functionarea dispeceratelor in cadrul politiei locale

ART. 34
Politia locala poate infiinta dispecerate proprii pentru:
a) coordonarea activitatii personalului propriu si interventia la evenimente, verificarea in baza de date a Ministerului Administratiei si Internelor a persoanelor si autovehiculelor oprite pentru verificari, in conditiile legii si ale protocoalelor de colaborare incheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;
b) interventia la obiectivele asigurate cu paza aflate in proprietatea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si/sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local.
ART. 35
(1) Proiectarea, modificarea, instalarea, conectarea si intretinerea sistemelor de alarmare la obiectivele asigurate cu paza de catre politia locala se realizeaza de catre societati licentiate in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei, in conditiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
(2) In functionare, dispeceratele de monitorizare ale politiei locale prevazute la art. 34 lit. b) asigura preluarea directa a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea si alertarea echipajelor de interventie, astfel incat sa fie respectati timpii contractuali asumati si cei maximali stabiliti de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
(3) La dispeceratele de monitorizare ale politiei locale prevazute la art. 34 lit. b) se conecteaza doar obiectivele asigurate cu paza de politia locala.
ART. 36
(1) Politia locala poate monitoriza sistemele de alarmare la obiectivele asigurate cu paza de catre aceasta, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) detine tehnica necesara receptionarii semnalelor de la sistemele proprii, in conformitate cu standardele europene sau nationale in vigoare;
b) detine personal angajat si avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al dispeceratului;
c) dispune de un sediu corespunzator standardelor europene sau nationale in vigoare;
d) detine echipamente de comunicatii pentru alertarea echipajelor mobile de interventie cu posibilitatea asigurarii timpilor stabiliti.
(2) Convorbirile dispecerului se inregistreaza si se arhiveaza pe o perioada de 30 de zile.
ART. 37
(1) Regulamentul de organizare si functionare a dispeceratului prevazut la art. 34 lit. b) face parte integranta din regulamentul de organizare si functionare a politiei locale.
(2) Interventia la obiectivele asigurate cu paza de catre politia locala se realizeaza prin personalul contractual care indeplineste atributiile prevazute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010, precum si prin politisti locali.

CAPITOLUL VI
Mijloacele din dotare

ART. 38
(1) Politistii locali si personalul contractual din politia locala cu atributii in domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes local au dreptul la uniforma de serviciu de protectie specifica locului si conditiilor de desfasurare a serviciului, care se acorda gratuit din resursele financiare ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale acestora sau din veniturile politiei locale, cu personalitate juridica, dupa caz.
(2) Articolele din care se compune uniforma si durata maxima de uzura sunt prevazute in anexa nr. 1.
(3) Descrierea uniformei de serviciu, a legitimatiei de serviciu si a insemnelor distinctive de ierarhizare ale politistilor locali si ale personalului contractual cu atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local sunt prevazute in anexa nr. 2.
(4) Uniforma si insemnele distinctive se poarta in timpul executarii serviciului, iar in situatia in care sediile nu sunt dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate si pe timpul deplasarii pana la serviciu si de la serviciu la domiciliu sau la resedinta, dupa caz.
ART. 39
Procurarea de arme si munitii pentru dotarea personalului propriu al politiei locale se face in conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 40
Evidentele si modul de pastrare si asigurare a securitatii armelor si a munitiilor detinute de politia locala se realizeaza in conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament-cadru.
ART. 41
(1) Politistii locali cu atributii in domeniul asigurarii ordinii si linistii publice care au obtinut certificatul de absolvire a programului de formare initiala prevazut la art. 11 alin. (9) pot fi dotati cu arme letale de aparare si paza sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare, in vederea desfasurarii activitatilor specifice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Personalul contractual care desfasoara activitati de paza si care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi dotat cu arme letale de aparare si paza sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare, in vederea desfasurarii activitatilor specifice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 42
(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistii locali si personalul contractual cu atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local pot purta in timpul serviciului o singura arma din dotare, precum si cantitatea de cel mult 12 cartuse.
(2) Arma prevazuta la alin. (1) poate fi purtata numai de catre titular, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 43
In vederea asigurarii manipularii armamentului din dotare in conditii de securitate, structurile de politie locala sunt obligate:
a) sa desfasoare activitati de verificare a personalului dotat cu arme si munitii, precum si a starii tehnice a armelor si a munitiilor, in conditiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sa prezinte, la solicitarea inspectoratului de politie judetean, respectiv a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza caruia/careia aceasta functioneaza fiecare arma letala de aparare si paza detinuta, impreuna cu cate 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, in vederea inregistrarii proiectilului si a tubului-martor in evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Romane.
ART. 44
Conducerea politiei locale trebuie sa ia masurile ce se impun pentru organizarea unei evidente riguroase a armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena din dotarea personalului si a structurilor proprii, pastrarea in conditii de deplina siguranta, portul, manipularea si folosirea lor in stricta conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii pierderii, sustragerii, instrainarii, degradarii si producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor si instructiunilor de specialitate in vigoare.
ART. 45
(1) Locurile de pastrare a armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena din dotarea personalului si a structurilor proprii, precum si gestionarea materialelor respective se stabilesc la inceputul fiecarui an calendaristic si ori de cate ori este necesar, prin dispozitia primarului.
(2) Dotarea individuala a personalului si asigurarea cu armament, munitii si mijloace cu actiune iritant-lacrimogena se stabilesc in stricta conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de inzestrare si cu dispozitiile tehnice de aplicare a acestora.
ART. 46
(1) Odata cu primirea armamentului, a munitiei si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena, personalul se instruieste de catre sefii nemijlociti asupra modului de predare-primire, purtare si pastrare, functionare, asupra regulilor de manuire, a conditiilor legale in care se poate face uz de arma si a masurilor de prevenire si limitare a accidentelor.
(2) Inaintea si dupa executarea misiunilor, a sedintelor de pregatire si tragere, de instructie si a altor activitati la care se folosesc armamentul si munitiile se verifica existenta si starea tehnica a acestora, precum si modul cum sunt cunoscute si respectate regulile de pastrare, purtare si manipulare a lor.
ART. 47
Personalul care are in dotare armament, munitii si mijloace cu actiune iritant-lacrimogena, precum si cel care participa la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat sa respecte regulile prevazute in precizarile si dispozitiile tehnice specifice, precum si pe cele stabilite in documentatia tehnica a fiecarui mijloc in parte. Pe timpul indeplinirii misiunilor personalul este obligat sa manifeste maximum de vigilenta in scopul inlaturarii oricarei posibilitati de sustragere, instrainare sau folosire de catre persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.
ART. 48
(1) Armamentul, munitiile si mijloacele cu actiune iritant-lacrimogena se pastreaza in incaperi special destinate, care prezinta o deplina siguranta si au amenajate dulapuri rastel, fisete sau lazi din metal, prevazute cu un sistem de inchidere sigura, incuiate si sigilate.
(2) Un rand de chei de la sistemul de inchidere a acestor incaperi se pastreaza permanent, in plicuri sau cutii sigilate, la ofiterul de serviciu.
ART. 49
(1) Incaperile destinate pastrarii armamentului, munitiilor si mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena trebuie prevazute cu gratii si grilaje, montate la toate ferestrele si usile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. In situatia in care usile de acces sunt confectionate din metal de cel putin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.
(2) Usile si grilajele sunt prevazute cu cate doua incuietori sigure.
(3) Grosimea barelor gratiilor si a grilajelor trebuie sa fie de minimum 10 mm, iar dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile si grilajele trebuie sa fie incastrate in zid, iar balamalele se monteaza astfel incat sa nu permita scoaterea lor.
(4) Zilnic, la inceputul si la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verifica starea sigiliilor si a sistemului de alarma.
(5) Sefii politiilor locale unde nu sunt asigurate conditii de pastrare regulamentare pentru armament si munitii sunt obligati sa faca demersurile legale, conform competentelor, pentru asigurarea acestora.
ART. 50
(1) Usile de acces in depozitele, magaziile si incaperile unde se pastreaza armament, munitii si mijloace cu actiune iritant-lacrimogena, precum si ferestrele acestora trebuie prevazute cu sisteme de alarma contra efractiei.
(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofiterului de serviciu.
ART. 51
(1) Pe timpul cat nu se afla asupra politistilor locali si asupra personalului contractual cu atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local, armamentul si munitia din dotarea individuala, precum si mijloacele cu actiune iritant-lacrimogena se pastreaza in incaperi special amenajate sau la ofiterul de serviciu. Armamentul se pastreaza in rastele, fisete sau lazi metalice prevazute cu tabele aprobate de sefii politiilor locale, ce cuprind seria armamentului si detinatorul.
(2) Munitia se pastreaza in incaperi separate de armament, in lazi metalice prevazute cu incuietori adecvate. In documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemneaza cantitativ armamentul si munitia existente la ofiterul de serviciu.
(3) Acolo unde nu se pot asigura incaperi separate, munitia si mijloacele cu actiune iritant-lacrimogena se pastreaza in aceeasi camera cu armamentul, in lazi metalice separate, avand grosimea peretilor de cel putin 3 mm, prevazute cu incuietori sigure. Mijloacele cu actiune iritant-lacrimogena se pastreaza in ambalajele originale.
ART. 52
Pistoalele si munitia aferenta din dotarea structurilor politiei locale care nu au organizat serviciul de zi permanent se pastreaza in spatii special amenajate, unde este organizat serviciu de zi permanent si sunt asigurate conditii pentru pastrarea in deplina siguranta.
ART. 53
Distribuirea armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena din dotarea personalului politiei locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de aparare, precum si retragerea acestora se fac, indiferent de situatie, pe baza de tichet inlocuitor, semnatura in registrul special destinat si/sau documente justificative.
ART. 54
Predarea armamentului si a munitiilor se face numai personalului nominalizat sau inlocuitorilor de drept ai acestuia.
ART. 55
(1) Tichetele inlocuitoare pentru predarea-preluarea armamentului si a munitiilor din dotarea individuala a personalului se iau in evidenta in registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.
(2) Tichetele inlocuitoare se elibereaza separat pentru predarea-preluarea armamentului, respectiv a munitiilor din dotare, si cuprind urmatoarele mentiuni: denumirea politiei locale, gradul, numele si prenumele politistilor locali si ale personalului contractual cu atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local, tipul si seria armei, respectiv numarul de cartuse, semnatura sefului politiei locale cu stampila unitatii, precum si semnatura de primire a posesorului.
(3) Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocari si alte asemenea activitati, se verifica existenta si starea tichetelor si se iau masuri de inlocuire a celor necorespunzatoare.
ART. 56
(1) Portul armamentului, al munitiilor si al mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena din dotarea individuala a personalului este permis numai in interes de serviciu, cu aprobarea sefilor politiei locale din care face parte.
(2) La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, munitiile si mijloacele cu actiune iritant-lacrimogena se predau ofiterilor de serviciu de la care au fost primite.
ART. 57
(1) La uniforma de serviciu, pistolul se poarta, in mod obligatoriu, numai in toc, pe centura.
(2) Incarcatoarele cu cartuse se pastreaza unul introdus in pistol, iar celalalt in locasul prevazut din tocul de purtare.
ART. 58
(1) Pierderea, sustragerea, instrainarea, degradarea sau folosirea abuziva a armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena din dotare constituie evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioara si disciplina, care atrag, potrivit legii, dupa caz, raspunderea materiala, disciplinara sau penala.
(2) Cazurile de pierdere, sustragere, instrainare, degradare sau folosire abuziva a armamentului, a munitiilor si a mijloacelor cu actiune iritant-lacrimogena se raporteaza imediat, pe cale ierarhica, iar sefii compartimentelor functionale, impreuna cu persoanele desemnate, dispun masuri de cercetare pentru elucidarea completa a cazurilor si sanctionarea celor vinovati, potrivit competentelor.
ART. 59
Seful politiei locale dispune retragerea armamentului si a munitiilor din dotarea personalului care se afla in cercetare penala, daca se constata ca prezinta pericol pentru siguranta proprie sau a altor persoane ori in alte situatii care impun aceasta masura.
ART. 60
Politia locala care detine bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor si a informatiilor secret de stat trebuie sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarma impotriva efractiei in locurile de pastrare, depozitare si manipulare a acestora.
ART. 61
Normele de dotare cu armament si mijloace specifice de protectie a politistilor locali si a personalului cu atributii in domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local sunt prevazute in anexa nr. 3.

CAPITOLUL VII
Drepturile si recompensele care se pot acorda politistilor locali

ART. 62
(1) Recompensarea politistilor locali se realizeaza in scopul recunoasterii publice in cadrul comunitatii profesionale si in societate, daca este cazul, a meritelor celor care se evidentiaza in indeplinirea atributiilor, a misiunilor sau pe timpul actiunilor organizate in zona de competenta a politiei locale.
(2) Recompensele au caracter moral sau material, dupa caz.
(3) Recompensarea politistilor locali trebuie sa se bazeze pe principii care vizeaza obiectivitatea, echitatea si principialitatea acordarii recompenselor.
ART. 63
La stabilirea si acordarea de recompense sau la formularea de propuneri in acest sens se au in vedere urmatoarele elemente:
a) comportamentul politistului local;
b) prestatia profesionala generala a politistului local si modul de indeplinire a atributiilor/misiunilor;
c) efectul motivator pe care recompensarea il poate produce asupra celorlalti politisti locali;
d) posibilitatea ca recompensa acordata sa determine eficientizarea activitatii politistului local.
ART. 64
Recompensele care se pot acorda politistilor locali sunt urmatoarele:
a) ridicarea unei sanctiuni disciplinare aplicate anterior – preceda acordarea unei alte recompense. Se acorda pe timpul perioadei cat sanctiunea isi produce efectele si determina incetarea imediata a acestora. Se acorda de seful care a aplicat sanctiunea disciplinara ce urmeaza a fi ridicata sau de catre noul sef care indeplineste atributiile aceleiasi functii. In situatia in care politistul local a fost mutat, ridicarea sanctiunii se acorda ca recompensa de catre seful care indeplineste functia similara celui care a aplicat sanctiunea disciplinara;
b) felicitarile – pot fi scrise sau verbale, se acorda pentru indeplinirea deosebita a atributiilor si a misiunilor si se aduc la cunostinta individual sau in fata personalului;
c) titlurile de onoare – se confera politistilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament si pentru merite deosebite in indeplinirea unor atributii sau a unor misiuni;
d) insemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, si diplomele de merit – se acorda pentru obtinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competitii sportive, manifestari cultural-artistice si sociale cu prilejul unor aniversari si la finalizarea unor actiuni/misiuni;
e) recompensele materiale – se acorda politistilor locali care s-au evidentiat prin obtinerea de rezultate exemplare in activitate, in conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit prin fonduri publice.
ART. 65
Modalitatea de acordare a asistentei juridice, precum si cuantumul acesteia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin hotarare a autoritatii deliberative, la propunerea primarului.
ART. 66
(1) Politistii locali au dreptul la despagubiri de viata, de sanatate si de bunuri, pentru daunele suferite in exercitarea atributiilor de serviciu.
(2) Asigurarea despagubirilor prevazute la alin. (1) implica acordarea unor sume de bani pentru politistii locali sau, in cazul decesului, pentru familiile acestora, in situatia producerii riscurilor specifice activitatii de politie locala.
ART. 67
(1) Despagubirile se acorda, in limita bugetului aprobat de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru urmatoarele categorii de riscuri:
a) ranirea politistului local;
b) invaliditate de gradul I;
c) invaliditate de gradul II;
d) invaliditate de gradul III;
e) deces;
f) prejudicii aduse bunurilor.
(2) In sensul alin. (1), termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) politist local ranit – politistul local supus in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, independent de vointa lui, efectelor unor cauze vatamatoare, in urma carora ii este afectata integritatea anatomica si/sau functionala a organismului;
b) politist local invalid – politistul local ranit clasat inapt pentru indeplinirea atributiilor de serviciu de catre comisiile de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca;
c) politist local decedat – politistul local care si-a pierdut viata in urma unui accident, in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu;
d) bun – constructii cu destinatia de locuit pentru politist si familia sa, precum si anexele acestora, vehicule aflate in proprietatea sau folosinta politistului.
ART. 68
(1) Despagubirile acordate in situatia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. a) acopera, in limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, toate cheltuielile legate de:
a) tratamentul in tara sau in strainatate, in cazul in care acesta nu poate fi efectuat in tara;
b) tratamentul de recuperare in unitati medicale din tara sau din strainatate;
c) protezele, ortezele si alte dispozitive medicale de profil din tara sau din strainatate;
d) transportul dus-intors pana la/de la unitatea medicala care va asigura efectuarea tratamentului, atat pentru politistul local, cat si pentru insotitor, cand situatia o impune.
(2) In situatia producerii si a unuia dintre riscurile prevazute la art. 67 alin. (1) lit. b) – d), politistului local i se acorda, in limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si despagubiri in suma de pana la:
a) 10.000 euro, echivalentul in lei la data platii – pentru invaliditate de gradul I;
b) 8.000 euro, echivalentul in lei la data platii – pentru invaliditate de gradul al II-lea;
c) 6.000 euro, echivalentul in lei la data platii – pentru invaliditate de gradul al III-lea.
(3) Despagubirea acordata in situatia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. e) consta intr-o suma de pana la 20.000 euro, echivalentul in lei la data platii, si se plateste familiei politistului local decedat.
(4) Despagubirea acordata in situatia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. f) nu poate depasi suma necesara pentru aducerea bunului in starea initiala sau inlocuirii acestuia in caz de distrugere.
ART. 69
(1) Despagubirile acordate in baza prezentului regulament-cadru constituie forme de sprijin cu destinatie speciala.
(2) Despagubirile prevazute la art. 68 se acorda pentru fiecare eveniment asigurat in parte.
(3) Despagubirile prevazute la art. 68 alin. (4) nu se acorda in cazul in care prejudiciul prevazut la art. 67 alin. (1) lit. f) este acoperit partial sau in totalitate ca urmare a existentei unei asigurari in sistemul privat.
ART. 70
Pentru toate sumele de bani platite ca despagubiri in temeiul prezentului regulament-cadru, autoritatile administratiei publice locale vor initia demersuri pentru recuperarea sumelor platite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

CAPITOLUL VIII
Patrimoniul, solutionarea drepturilor si obligatiilor nascute din contracte

ART. 71
In vederea preluarii de catre politia locala din unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale in care aceasta se organizeaza ca institutie publica de interes local cu personalitate juridica a patrimoniului structurilor de politie comunitara, se constituie, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament-cadru, comisii de inventariere constituite prin dispozitia primarului/primarului general.
ART. 72
(1) Comisiile constituite conform art. 71 analizeaza drepturile si obligatiile rezultate din contractele incheiate de politia comunitara si prezinta primarului o informare cu privire la acestea, precum si eventuale propuneri de amendare a contractelor, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 155/2010.
(2) Drepturile si obligatiile prevazute la alin. (1) se preiau de catre politia locala, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament-cadru, in limita efectivului existent.
(3) In situatia in care efectivele politiei locale sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu paza de personalul politiei comunitare vor fi asigurate cu alte sisteme de securitate, conform legii.
ART. 73
Asigurarea tehnico-materiala a politiei locale la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se realizeaza conform reglementarilor proprii, stabilite prin hotarari ale consiliilor locale.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

ART. 74
In vederea preluarii personalului politiei comunitare, precum si a personalului din structurile aparatului de specialitate al primarului/primarului general responsabil cu controlul privind disciplina in constructii, protectia mediului si comert, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 155/2010, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici echivalarea functiilor specifice de politist local cu functii publice generale, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 75
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul regulament-cadru.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close